Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA EV 124/1998 PTJ-versio vp


  ALATUNNISTE

      YLÄTUNNISTE
             EV 124/1998 vp - HE 91/1998 vp
                Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi

               potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
       Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
      n:o 91/1998 vp laiksi potilasvahinkolain
      muuttamisesta  ja eräiksi siihen liittyviksi
 laeiksi. Eduskunta, jolle sosiaali- ja terveys-
 valiokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
 16/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:
 PALSTAMÄÄRÄ


                    Laki

      potilasvahinkolain muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain
(585/1986) 1-3 §,
      5 §:n 3 ja 4 momentti, 5 a §, 5 b §:n 4 momentti, 5 d, 7 ja 8 §, 9
§:n 1 momentti, 10 §,
      11 §:n 1 momentti, 12 § sekä 13 §:n 1 momentti,
       sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 363/1995, 5 §:n 3
momentti, 5 a §, 5 b §:n
      4 momentti ja 5 d § laissa 1085/1996, 5 §:n 4 momentti mainitussa
laissa 363/1995, 9 §:n
      1 momentti laissa 101/1993 ja 11 §:n 1 momentti laissa 973/1993,
sekä
       lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      1 §

      Lain soveltamisala

       Tämä laki koskee Suomessa annetun ter
      veyden- ja sairaanhoidon yhteydessä poti
      laalle aiheutuneen henkilövahingon korvaa
      mista potilasvakuutuksesta.
       Terveyden- ja sairaanhoitona pidetään
      myös lääkkeen toimittamista silloin, kun
      siitä on lääkemääräys.
       Potilaana pidetään myös veren, kudoksen
      tai elimen luovuttajaa sekä lääketieteellisen
      tutkimuksen tervettä tutkittavaa.
      2 §

      Korvausoikeuden edellytykset

       Korvausta suoritetaan henkilövahingosta,
      jos on todennäköistä, että se on aiheutunut:
 1) tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vas
 taavasta käsittelystä taikka sellaisen laimin
 lyönnistä edellyttäen, että kokenut ter
 veydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut,
 hoitanut tai muutoin käsitellyt potilasta toi
 sin ja siten todennäköisesti välttänyt vahin
 gon;
 2) tutkimuksessa, hoidossa tai muussa vas
 taavassa käsittelyssä käytetyn sairaanhoito
 laitteen tai -välineen viasta;
 3) tutkimuksen, hoidon tai muun vastaavan
 käsittelyn yhteydessä alkaneesta infektiosta,
 jollei potilaan ole siedettävä vahinkoa ottaen
 huomioon infektion ennakoitavuus, aiheutu
 neen vahingon vakavuus, käsiteltävänä ol
 leen sairauden tai vamman laatu ja vai
 keusaste sekä potilaan muu terveydentila;
 4) tapaturmasta tutkimus- tai hoitotoimen
 piteen taikka muun vastaavan toimenpiteen
 yhteydessä tai tapaturmasta sairaankuljetuk
 sen aikana;
 5) hoitohuoneiston tai -laitteiston palosta
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      taikka muusta vastaavasta hoitohuoneiston
      tai -laitteiston vahingosta;
       6) lääkkeen toimittamisesta lain tai asetuk
      sen tai niiden perusteella annettujen mää
      räysten vastaisesti;
       7) tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vas
      taavasta käsittelystä edellyttäen, että siitä on
      seurannut pysyvä vaikea sairaus tai vamma
      taikka kuolema ja seurausta voidaan pitää
      kohtuuttomana ottaen huomioon vahingon
      vakavuus, käsiteltävänä olleen sairauden tai
      vamman laatu ja vaikeusaste, potilaan muu
      terveydentila, vahingon harvinaisuus sekä
      vahingonvaaran suuruus yksittäistapauksessa.
       Korvausta ei suoriteta lääkkeen aiheutta
      masta vahingosta muissa kuin 1 momentin
      6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
            3 §

      Korvauksen määrääminen

       Korvaus potilasvahingosta määrätään nou
      dattaen vahingonkorvauslain (412/1974)
      5 luvun 2-4 §:n, 6 luvun 1 §:n sekä 7 lu
      vun 3 §:n säännöksiä. Korvausta ei kuiten
      kaan voida sovitella vahingon kärsineen
      oman myötävaikutuksen perusteella, ellei
      vahingon kärsineen menettely ole ollut tahal
      lista tai törkeän tuottamuksellista. Korvausta
      ei suoriteta vähäisestä vahingosta.
            5 §

      Vakuutuksenantaja

      - - - - - - - - - - - - - -
       Kaikkien potilasvakuutustoimintaa Suo
      messa harjoittavien vakuutusyhtiöiden on
      kuuluttava jäsenenä Potilasvakuutuskeskuk
      seen. Potilasvakuutuskeskus hoitaa tämän
      lain mukaisen korvaustoiminnan ja voi
      myöntää vakuutuksia jäsenyhtiöidensä lu
      kuun. Potilasvakuutuskeskus vastaa vahin
      gosta silloin, kun vakuutuksen ottaminen on
      laiminlyöty, sekä määrää ja perii 4 §:n
      2 momentissa tarkoitetun korotetun vakuu
      tusmaksun. Lisäksi Potilasvakuutuskeskus
      huolehtii suomalaisen vakuutusyhtiön selvi
      tystilan ja konkurssin yhteydessä korvausten
      maksamisesta sen jälkeen, kun vakuutuskan
      ta ja sitä vastaava omaisuus on siirretty sil
      le, sekä muista vakuutusyhtiölain 15 luvun
      14 §:ssä ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä
      annetun lain (398/1995) 49 §:ssä säädetyistä
      tehtävistä. Sellaisen ulkomaisen vakuutusyh
 tiön selvitystilan tai konkurssin osalta, jonka
 kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen,
 Potilasvakuutuskeskuksen velvollisuus mak
 saa korvaukset alkaa kuitenkin ministeriön
 määräämästä ajankohdasta. Kun Potilasva
 kuutuskeskus on maksanut vahinkoa kärsi
 neelle korvausta, hänen oikeutensa korvauk
 seen selvitys- tai konkurssipesästä siirtyy
 Potilasvakuutuskeskukselle siihen määrään
 saakka, kun tämä on korvausta maksanut.
 Asianomainen ministeriö valvoo Potilas
 vakuutuskeskuksen toimintaa ja vahvistaa
 sen säännöt. Valvonnassa noudatetaan sovel
 tuvin osin, mitä vakuutusyhtiölaissa sääde
 tään vakuutusyhtiön valvonnasta.
 5 a §

 Vakuutuksen ottaminen toisesta
 vakuutusyhtiöstä

 Tämän lain mukaiset vakuutukset lakkaa
 vat olemasta voimassa kuukauden kuluttua
 siitä, kun vakuutuksenottaja sai tiedon va
 kuutusyhtiön selvitystilan tai konkurssin al
 kamisesta ja hänen velvollisuudestaan ottaa
 uusi vakuutus tässä määräajassa. Jollei va
 kuutuksenottaja ole tätä ennen ottanut va
 kuutusta toisesta vakuutusyhtiöstä, hänen
 katsotaan laiminlyöneen tämän lain mukai
 sen vakuuttamisvelvollisuutensa. Erityisen
 selvityspesän hallinto ja ulkomaisen vakuu
 tusyhtiön osalta Potilasvakuutuskeskus on
 velvollinen viipymättä ilmoittamaan kirjalli
 sesti vakuutuksenottajille edellä mainitusta
 velvollisuudesta ottaa vakuutus toisesta va
 kuutusyhtiöstä.
 5 b §

 Lisävakuutusmaksu

 - - - - - - - - - - - - - -
 Päätöksen lisävakuutusmaksusta, sen suu
 ruudesta ja tilittämisestä tekee Potilasvakuu
 tuskeskus. Ministeriö antaa tarvittaessa tar
 kempia määräyksiä tämän momentin sovelta
 misesta. Maksuunpannulle ja maksettavaksi
 erääntyneelle lisävakuutusmaksulle, jota ei
 ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, peri
 tään viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 mo
 mentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
 Lisävakuutusmaksu viivästyskorkoineen saa
 daan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä
 siten kuin verojen ja maksujen perimisestä
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961)
      säädetään.
            5 d §

      Potilasvakuutuskeskuksen tiedonsaantioikeus

       Potilasvakuutuskeskuksella on oikeus saa
      da maksutta korvauksen perusteen ja kor
      vausvelvollisuuden laajuuden määrittämisek
      si tarpeelliset tiedot viranomaiselta, tervey
      den- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalta,
      vahingonkärsineen tai muun korvauksen ha
      kijan työnantajalta, eläke- tai vakuutuslaitok
      selta, eläkesäätiöltä sekä työttömyyskassalta
      sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuu
      desta tai henkilörekisteritietojen luovuttami
      sesta muualla säädetään. Potilasvakuutus
      keskuksen on kuitenkin maksettava kuluja
      vastaava korvaus tietojen luovuttamisesta
      muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle
      kuin sille, jonka antamaa hoitoa vahinkoasia
      koskee.
       Potilasvakuutuskeskuksella on, sen jälkeen
      kun vakuutusyhtiö on asetettu selvitystilaan
      tai konkurssiin, oikeus saada selvitys- tai
      konkurssipesästä tässä laissa säädettyjen teh
      täviensä hoitamiseksi tarvittavat tiedot.
            7 §

      Vakuutuksenantovelvollisuus

       Potilasvakuutuskeskus ei saa kieltäytyä
      myöntämästä potilasvakuutusta, jos 5 §:n
      1 momentissa mainittu vakuutusyhtiö on
      tästä kieltäytynyt.
            8 §

      Korvausvastuun ensisijaisuus

       Oikeus saada korvausta sairauskustannuk
      sista ja muista vahingosta aiheutuneista ku
      luista, kivusta ja särystä sekä viasta tai
      muusta pysyvästä haitasta tämän lain perus
      teella on riippumaton siitä, onko korvauksen
      hakijalla muulla perusteella oikeus vastaa
      viin korvauksiin tai etuuksiin saman vahin
      kotapahtuman seurauksena.
       Korvausta tulojen tai elatuksen vähenemi
      sestä sekä tarpeellisen elatuksen menettämi
      sestä suoritetaan tämän lain perusteella vain
      siltä osin kuin korvaus ylittää muun lain
      perusteella suoritettavan vastaavan korvauk
      sen tai etuuden. Potilasvakuutuskeskus voi
 kuitenkin suorittaa korvauksen hakijalle
 myös muun lain perusteella suoritettavan
 osan korvauksesta, mikäli korvauksen haki
 jan toimeentulo muutoin ilmeisesti vaaran
 tuisi.
 Muun lain perusteella korvauksen hakijalle
 suoritettu korvaus sekä jo tehdyn korvaus
 päätöksen perusteella suoritettava mutta tule
 vaisuudessa erääntyvä korvauserä voidaan
 vähentää tämän lain perusteella suoritetta
 vasta korvauksesta.
 9 §

 Korvausoikeuden siirtyminen ja
 takautumisoikeus

 Jos korvauksen hakijalla on oikeus saada
 korvausta tai etuutta saman vahinkotapahtu
 man seurauksena jonkin muun lain nojalla,
 kyseinen oikeus siirtyy Potilasvakuutuskes
 kukselle siihen määrään saakka kuin tämä
 on korvausta maksanut. Potilasvakuutuskes
 kukselle ei kuitenkaan siirry korvauksen ha
 kijan oikeus saada korvausta tai etuutta vam
 maisuuden perusteella järjestettävistä palve
 luista ja tukitoimista annetun lain (380/1987)
 nojalla.
 - - - - - - - - - - - - - -

 9 a §

 Korvausten erottelu

 Vakuutuslaitoksella, joka liikennevakuu
 tuslain (279/1959), tapaturmavakuutuslain
 (608/1948) tai sotilastapaturmalain
 (1211/1990) nojalla on maksanut korvausta
 sairauskustannuksista tai muista kuluista,
 tulojen tai elatuksen vähenemisestä, kivusta
 ja särystä, viasta tai muusta pysyvästä hai
 tasta taikka tarpeellisen elatuksen menettä
 misestä, on oikeus saada takaisin se osuus
 korvauksista, johon vahingonkärsineellä olisi
 tämän lain nojalla ilmeisen selvästi ollut oi
 keus.
 Vakuutuslaitoksella, joka vakuutussopi
 muslain (543/1994) mukaisen vapaaehtoisen
 vakuutuksen nojalla on maksanut korvausta
 sairauskustannuksista, on oikeus saada takai
 sin se osuus korvauksista, johon vahingon
 kärsineellä olisi tämän lain nojalla ilmeisen
 selvästi ollut oikeus.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2

      10 §

      Korvausvaatimuksen esittäminen

       Korvausta tämän lain perusteella on vaa
      dittava Potilasvakuutuskeskukselta kolmen
      vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oi
      keutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi
      pitänyt tietää siitä. Erityisestä syystä voidaan
      korvausta vaatia myöhemminkin. Korvausta
      on kuitenkin vaadittava viimeistään kymme
      nen vuoden kuluttua vahinkoon johtaneesta
      tapahtumasta uhalla, että oikeus korvaukseen
      tämän lain perusteella on menetetty.
      11 §

      Potilasvahinkolautakunta

       Asiantuntijaelimenä tämän lain sovelta
      misalaan kuuluvissa korvausasioissa on val
      tioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan
      asettama potilasvahinkolautakunta. Lauta
      kunnan tehtävänä on korvauksen hakijan,
      Potilasvakuutuskeskuksen, terveyden- ja sai
      raanhoitotoimintaa harjoittavan tai korvaus
      ten erottelua 9 a §:n nojalla vaativan vakuu
      tuslaitoksen pyynnöstä antaa ratkaisusuositus
      korvausasiassa sekä tuomioistuimen tai asi
      anosaisen pyynnöstä antaa lausunto tuomio
      istuimessa käsiteltävänä olevassa kor
      vausasiassa. Lautakunnan tulee erityisesti
      pyrkiä potilasvahinkoja koskevan korvaus
      käytännön yhtenäistämiseen. Lautakunta voi
      tarvittaessa antaa myös yleisiä soveltamis
      suosituksia tämän lain mukaisissa kor
      vausasioissa.
      - - - - - - - - - - - - - -
      12 §

      Potilasvahinkolautakunnan
      tiedonsaantioikeus

       Potilasvahinkolautakunnalla on oikeus saa
      da maksutta käsiteltävänään  olevan asian
 selvittämiseksi tarpeelliset tiedot viranomai
 selta, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa
 harjoittavalta, vahingonkärsineen tai muun
 korvauksen hakijan työnantajalta, eläke- tai
 vakuutuslaitokselta, eläkesäätiöltä sekä työt
 tömyyskassalta sen estämättä, mitä salassapi
 tovelvollisuudesta tai henkilörekisteritietojen
 luovuttamisesta muualla säädetään.

 13 §

 Salassapitovelvollisuus

 Se, joka on ottanut osaa tässä laissa tarkoi
 tetun asian käsittelyyn, ei saa luvatta sivulli
 selle ilmaista vahingon kärsineen tai muun
 asianosaisen terveydentilaa koskevaa tietoa
 tai muuta asian käsittelyn yhteydessä tie
 toonsa tullutta seikkaa. Tämän estämättä
 voidaan lääketieteelliselle tai muulle asian
 tuntijalle luovuttaa asiantuntijalausunnon
 antamiseksi tarpeellisia tietoja.
 - - - - - - - - - - - - - - ---

 Tämä laki tulee voimaan  päivänä
 kuuta 199 .
 Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
 tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöön
 panemiseksi.
 Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon
 jälkeen tapahtuneisiin vahinkoihin.
 Potilasvakuutuskeskuksen arvioidessa hen
 kilövahingon korvattavaksi edellä 2 §:n
 1 momentin 7 kohdan perusteella on sen en
 nen asian ratkaisemista hankittava asiasta
 potilasvahinkolautakunnan lausunto. Potilas
 vahinkolautakunnan on käsiteltävä lausunto
 pyyntö kiireellisesti. Tämä menettely on voi
 massa viisi vuotta lain voimaantulosta.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Laki

      tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan 17 päivänä elokuuta 1990 annetun tuotevastuulain
(694/1990) 13 a §, sellaisena
      kuin se on laissa 99/1993, seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      13 a §
       Jos vakuutuksenantaja on liikennevakuu
      tuslain (279/1959), tapaturmavakuutuslain
      (608/1948) tai maatalousyrittäjien tapaturma
      vakuutuslain (1026/1981) taikka lääkevahin
      kovakuutuksen nojalla maksanut korvaus
      määrän, jonka vahinkoa kärsinyt olisi ollut
      oikeutettu vaatimaan tämän lain mukaan
      korvausvelvolliselta, vahinkoa kärsineen oi
      keus tässä laissa säädettyyn vahingonkor
      vaukseen ei siirry vakuutuksenantajalle.
      --- Tämä laki tulee voimaan  päivänä
 kuuta 199 .
 Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
 tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytän
 töönpanemiseksi.
 Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon
 jälkeen tapahtuneisiin vahinkoihin.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Laki

      kuntoutusrahalain 19 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       lisätään 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun kuntoutusrahalain
(611/1991) 19 §:ään, sel
      laisena kuin se on laissa 1065/1994, uusi 2 momentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      19 §

      Maksaminen ilman yhteensovitusta

      - - - - - - - - - - - - - -
       Yhteensovitusta ei tehdä myöskään potilas
      vahinkolain (585/1986) perusteella suoritet
      tavan ansionmenetyskorvauksen kanssa.
      --- Tämä laki tulee voimaan  päivänä
 kuuta 199 .
 Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
 tarvittaviin  toimenpiteisiin sen täytän
 töönpanemiseksi.
 Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon
 jälkeen maksettaviin etuuksiin.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Laki

      terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 8 §:n
muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 27 päivänä
marraskuuta 1992 annetun
      lain (1074/1992) 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      8 §
       Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu
      julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelai
      tos, eläketurvakeskus, potilasvahinkolauta
      kunta, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuu
      tuslaitos, huoltotoimintaa tai sairaanhoitotoi
      mintaa harjoittava yhteisö tai laitos sekä ap
      teekki on velvollinen pyynnöstä antamaan
      maksutta terveydenhuollon oikeusturvakes
      kukselle 1 §:ssä määrättyjen tehtävien suorit-
 tamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset sen
 estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta
 säädetään.
 - - - - - - - - - - - - - - ---
 Tämä laki tulee voimaan  päivänä
 kuuta 199 .
 Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
 tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytän
 töönpanemiseksi.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

        Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1998      Eduskunnan puolesta
      ------------------
      puhemies

      -----------------
      pääsihteeri