Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA EV 234/1998 PTJ-versio vp


  ALATUNNISTE

      YLÄTUNNISTE
             EV 234/1998 vp - HE 146/1998 vp

                Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen
holhouslain
               säädännön uudistamiseksi      PALSTAMÄÄRÄ
      2
       Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
      n:o 146/1998 vp holhouslainsäädännön uu
      distamiseksi. Eduskunta, jolle lakivaliokunta
 on antanut asiasta mietintönsä n:o 20/1998
 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:
 PALSTAMÄÄRÄ


                    Laki

      holhoustoimesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      1 luku

      Yleiset säännökset

      1 §
       Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa
      niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka
      eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissa
      olon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää
      huolta taloudellisista asioistaan.
       Jos jonkun etua on valvottava muussa kuin
      taloudellisessa asiassa, holhoustoimi huoleh
      tii siitä siltä osin kuin jäljempänä säädetään.
            2 §
       Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuo
      tiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18
      vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen),
      joka on julistettu vajaavaltaiseksi.
            3 §
       Vajaavaltaisen taloudellisia ja muita tässä
      laissa tarkoitettuja asioita hoitaa edunvalvo
      ja.
       Sille, joka ei ole vajaavaltainen, voidaan
      tämän lain säännöksiä noudattaen määrätä
      edunvalvoja, jos hän tarvitsee tukea asioit
      tensa hoitamisessa. Jos edunvalvojan mää
      rääminen ei riitä turvaamaan hänen etuaan,
      hänen toimintakelpoisuuttaan voidaan rajoit
      taa siten kuin jäljempänä säädetään.
 2 luku

 Edunvalvojat

 Edunvalvojan henkilö

 4 §
 Alaikäisen edunvalvojina ovat hänen huol
 tajansa, jollei jäljempänä toisin säädetä. Tuo
 mioistuin voi tämän luvun mukaisesti kui
 tenkin vapauttaa huoltajan edunvalvojan teh
 tävästä ja tarvittaessa määrätä muun henki
 lön alaikäisen edunvalvojaksi.
 Täysi-ikäisen edunvalvojana on henkilö,
 jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen
 on tehtävään määrännyt.
 Tuomioistuin tai holhousviranomainen voi
 määrätä useampia edunvalvojia ja tarvitta
 essa päättää tehtävien jaosta edunvalvojien
 kesken.
 5 §
 Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään
 sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuk
 sensa. Sopivuutta arvioitaessa on muun ohel
 la otettava huomioon edunvalvojaksi esitetyn
 taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laa
 juus.
 6 §
 Vajaavaltainen ei voi olla edunvalvojana.
 Jos lapsen huoltaja on alaikäinen lapsen
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      syntyessä, huoltajasta tulee lapsen edunval
      voja, kun hän täyttää 18 vuotta.
            Edunvalvojan määräämisen edellytykset

      7 §
       Jos alaikäinen tai henkilö, jonka toiminta
      kelpoisuutta on rajoitettu, on edunvalvojan
      kuoleman tai muun syyn johdosta ilman
      edunvalvojaa, tuomioistuimen on määrättävä
      hänelle edunvalvoja.
       Holhousviranomaisen tulee tarvittaessa
      tehdä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvo
      jan määräämiseksi.
            8 §
       Jos täysi-ikäinen sairauden, henkisen toi
      minnan häiriintymisen, heikentyneen ter
      veydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi
      on kykenemätön valvomaan etuaan taikka
      huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan kos
      kevista asioista, jotka vaativat hoitoa, tuo
      mioistuin voi määrätä hänelle edunvalvojan.
      Holhousviranomaisen tulee tarvittaessa tehdä
      käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan
      määräämiseksi.
       Edunvalvoja voidaan määrätä, jos se, jon
      ka etua olisi valvottava, ei tätä vastusta. Jos
      hän vastustaa edunvalvojan määräämistä,
      edunvalvoja voidaan kuitenkin määrätä, jos
      vastustamiselle ei hänen tilansa ja edunval
      vonnan tarve huomioon ottaen ole riittävää
      aihetta.
       Edunvalvojan tehtävä voidaan rajoittaa
      koskemaan määrättyä oikeustointa, asiaa tai
      omaisuutta.
            9 §
       Alaikäiselle voidaan määrätä edunvalvoja
      siten kuin 8 §:ssä säädetään, sen jälkeen kun
      hän on täyttänyt 17 vuotta. Tällöin edun
      valvojan tehtävä alkaa, kun alaikäinen täyt
      tää 18 vuotta.
            10 §
       Tuomioistuimen on määrättävä edunvalvo
      ja, jos:
       1) kuolleelta on jäänyt perintö eikä peril
      listä tai testamentinsaajaa taikka hänen olin
      paikkaansa tiedetä taikka perillinen tai tes
      tamentinsaaja ei muuten voi valvoa oikeut
      taan;
       2) muutoin on tarpeen, että poissa olevan
      oikeutta valvotaan tai hänen omaisuuttaan
      hoidetaan;
       3) tulevasta tapahtumasta riippuu, kenelle
 omaisuus menee, tai joku saa omaisuuden
 omistusoikeuksin haltuunsa vasta myö
 hemmin ja edustaja on tarpeen valvomaan
 tulevan omistajan oikeutta tai hoitamaan
 omaisuutta hänen lukuunsa; tai
 4) lahjakirjassa tai testamentissa on mää
 rätty, että saajalle tuleva omaisuus on uskot
 tava muun henkilön kuin saajan edunvalvo
 jan hoidettavaksi, ja edunvalvojan määrää
 minen hoitamaan saatua omaisuutta on saa
 jan edun mukaista.
 11 §
 Jos edunvalvoja on sairauden vuoksi tai
 32 §:n 2 tai 3 momentissa mainitusta taikka
 muusta syystä tilapäisesti estynyt hoitamasta
 tehtäväänsä, tuomioistuin voi määrätä hänel
 le sijaisen.
 Sijaiseen sovelletaan, mitä edunvalvojasta
 tässä laissa säädetään.
 12 §
 Tuomioistuimen ohella myös holhousvi
 ranomainen voi määrätä edunvalvojan:
 1) henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta
 on rajoitettu, jos hän on edunvalvojan kuole
 man tai muun syyn vuoksi ilman edunval
 vojaa; sekä
 2) henkilölle, joka 8 tai 9 §:n mukaan on
 edunvalvonnan tarpeessa.
 Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa ta
 pauksissa edellytyksenä edunvalvojan mää
 räämiselle on, että se, jonka etua olisi val
 vottava, kykenee ymmärtämään asian merki
 tyksen ja että hän pyytää tiettyä henkilöä
 määrättäväksi edunvalvojakseen.
 Holhousviranomainen voi lisäksi määrätä
 edunvalvojalle tämän pyynnöstä sijaisen
 11 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.
 13 §
 Hakemus edunvalvojan määräämiseksi
 12 §:n nojalla on tehtävä sille holhousvi
 ranomaiselle, joka 46 tai 47 §:n mukaan val
 voo edunvalvojan toimintaa. Jos holhousvi
 ranomainen katsoo, ettei hakemukseen voida
 suostua, sen tulee hakijan pyynnöstä siirtää
 asia käräjäoikeudelle, jollei hakemus ole il
 meisen perusteeton.
 Päätökseen, jonka holhousviranomainen
 tekee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen
 johdosta, ei saa hakea muutosta valittamalla.
 Päätökseen, jolla hakemus on hyväksytty,
 voidaan kuitenkin hakea valittamalla muu
 tosta sillä perusteella, ettei hakija pyynnön
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      tehdessään kyennyt ymmärtämään asian
      merkitystä.
            Päämiehen asema

      14 §
       Edunvalvojan määrääminen ei estä pää
      miestä itse vallitsemasta omaisuuttaan tai
      tekemästä oikeustoimia, jollei laissa toisin
      säädetä.
            Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

      15 §
       Edunvalvojalle annettu määräys on voi
      massa toistaiseksi tai määräystä annettaessa
      asetetun määräajan. Jos edunvalvoja on mää
      rätty tiettyä tehtävää varten, määräys on voi
      massa, kunnes tehtävä on suoritettu.
       Edunvalvojan tehtävää tai määräyksen voi
      massaoloaikaa voidaan tarvittaessa muuttaa.
            16 §
       Tuomioistuimen on vapautettava edunval
      voja tehtävästään, jos hän osoittautuu siihen
      kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai jos
      vapauttamiseen on muu erityinen syy.
       Edunvalvoja on vapautettava tehtävästään
      myös, jos hän sitä pyytää. Alaikäisen lapsen
      sa huoltajana oleva vanhempi voidaan omas
      ta pyynnöstään vapauttaa lapsensa edunval
      vojan tehtävästä ainoastaan, jos siihen on
      erityinen syy.
            17 §
       Edunvalvojan tehtävä lakkaa, kun:
       1) edunvalvojalle annettu määräys lakkaa
      15 §:n mukaan olemasta voimassa;
       2) päämies kuolee;
       3) edunvalvoja vapautetaan tehtävästään
      tai julistetaan vajaavaltaiseksi; tai
       4) kun päämies täyttää 18 vuotta, jos
      edunvalvojan tehtävä perustuu päämiehen
      alaikäisyyteen.
       Edunvalvojalle määrätyn sijaisen tehtävä
      lakkaa, kun edunvalvoja ja hänen sijaisensa
      esteen lakattua yhdessä tekevät siitä ilmoi
      tuksen 46 tai 47 §:ssä tarkoitetulle holhous
      viranomaiselle. Jos edunvalvoja ja hänen
      sijaisensa ovat eri mieltä siitä, onko sijaisen
      tehtävä lakannut, käräjäoikeus ratkaisee asi
      an jommankumman hakemuksesta.
       Tuomioistuimen on hakemuksesta määrät
      tävä edunvalvojan tehtävä lakkaamaan, kun
      päämies ei enää ole edunvalvonnan tarpees
      sa.
 Jos edunvalvoja on määrätty 8 tai 9 §:n
 nojalla, holhousviranomaisen on edunvalvo
 jan määräämistä seuraavan neljännen kalen
 terivuoden aikana omasta aloitteestaan selvi
 tettävä edunvalvonnan jatkumisen aiheelli
 suus ja tarvittaessa tehtävä käräjäoikeudelle
 hakemus edunvalvojan tehtävän määräämi
 sestä lakkaamaan. Selvitys on toimitettava
 uudelleen joka neljäntenä kalenterivuotena.
 3 luku

 Toimintakelpoisuuden rajoittaminen

 18 §
 Jos täysi-ikäinen on kykenemätön huoleh
 timaan taloudellisista asioistaan ja hänen
 varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai
 muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaa
 rassa eikä edunvalvojan määrääminen yksin
 riitä turvaamaan hänen etujaan, tuomioistuin
 voi rajoittaa hänen toimintakelpoisuuttaan
 päättämällä, että:
 1) hän voi tehdä tiettyjä oikeustoimia tai
 vallita tiettyä omaisuuttaan ainoastaan yh
 dessä edunvalvojan kanssa;
 2) hänellä ei ole kelpoisuutta tehdä tiettyjä
 oikeustoimia tai oikeutta vallita tiettyä omai
 suuttaan; taikka
 3) hänet julistetaan vajaavaltaiseksi.
 Ketään ei saa julistaa vajaavaltaiseksi, jos
 muut 1 momentissa mainitut toimenpiteet
 ovat riittäviä turvaamaan hänen etunsa.
 Toimintakelpoisuutta ei saa muutoinkaan
 rajoittaa enempää kuin asianomaisen edun
 suojaamiseksi on tarpeen. Rajoitusta ei saa
 ulottaa koskemaan sellaista oikeustointa,
 jonka tekemiseen vajaavaltaisella on lain
 mukaan kelpoisuus. Tuomioistuin voi kui
 tenkin painavista syistä rajoittaa asianomai
 sen oikeutta määrätä siitä, minkä hän pää
 töksen antamisen jälkeen omalla työllään
 ansaitsee.
 19 §
 Alaikäisen toimintakelpoisuutta voidaan
 rajoittaa siten kuin 18 §:ssä säädetään, sen
 jälkeen kun hän on täyttänyt 17 vuotta. Täl
 löin rajoitus alkaa, kun alaikäinen täyttää 18
 vuotta.
 20 §
 Kun tuomioistuin tekee päätöksen toimin
 takelpoisuuden rajoittamisesta, sen on samal
 la tarvittaessa määrättävä asianomaiselle edunvalvoja.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      21 §
       Jos joku on tehnyt oikeustoimen, johon
      hänellä ei toimintakelpoisuuden rajoituksen
      vuoksi ollut kelpoisuutta, oikeustoimen sito
      vuudesta, suoritusten palauttamisesta ja suo
      rituksen arvon tai vahingon korvaamisesta
      on voimassa, mitä 26-28 §:ssä säädetään.
            22 §
       Päätös, jolla jonkun toimintakelpoisuutta
      on rajoitettu, on voimassa toistaiseksi tai
      päätöksessä asetetun määräajan.
       Rajoitusta tai sen voimassaoloaikaa voi
      daan muuttaa, jos muuttuneet olosuhteet tai
      muut syyt antavat siihen aihetta. Rajoitus on
      poistettava, jos se ei enää ole tarpeellinen.
       Mitä 17 §:n 4 momentissa säädetään, nou
      datetaan myös, jos jonkun toimintakelpoi
      suutta on rajoitettu.
            4 luku

      Vajaavaltaisen asema

      23 §
       Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita
      omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai mui
      ta oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä.
       Jollei laissa toisin säädetä, vajaavaltaiseksi
      julistettu voi itse päättää henkilöään koske
      vasta asiasta, jos hän kykenee ymmärtämään
      asian merkityksen.
            24 §
       Vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia,
      jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia
      ja merkitykseltään vähäisiä.
       Lahja tai irtainta omaisuutta koskeva lah
      janlupaus, joka on annettu vajaavaltaiselle il
      man edunvalvojan myötävaikutusta, sitoo
      antajaa, jos vajaavaltainen on ymmärtänyt
      asian merkityksen.
            25 §
       Vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä,
      minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana
      omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä
      edunvalvoja on tämän lain 38 §:n mukaisesti
      antanut hänen vallittavakseen. Vajaavaltai
      sella on oikeus määrätä myös edellä maini
      tun omaisuuden tuotosta sekä siitä, mikä on
      tullut tällaisen omaisuuden sijaan.
       Jos vajaavaltainen käyttää oikeuttaan taval
      la, joka on selvästi vastoin hänen etuaan tai
      jos siihen on ilmeinen vaara, edunvalvoja
      voi ottaa hoitoonsa 1 momentissa tarkoitet
 tua omaisuutta siltä osin kuin se on tarpeen
 vajaavaltaisen edun suojaamiseksi. Jos toi
 menpide koskee vajaavaltaisen työansiota,
 siihen on hankittava holhousviranomaisen
 suostumus.
 26 §
 Oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltai
 sella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei
 hänen edunvalvojansa ole antanut siihen
 suostumustaan.
 Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi tulee
 häntä sitovaksi, jos hänen edunvalvojansa tai
 hän itse täysivaltaiseksi tultuaan sen hyväk
 syy.
 Vajaavaltaisen oikeudesta tehdä testamentti
 säädetään perintökaaressa.
 27 §
 Jos vajaavaltainen on tehnyt oikeustoimen
 ilman tarvittavaa edunvalvojan suostumusta,
 on sillä, jonka kanssa sopimus tehtiin, oi
 keus vetäytyä sopimuksesta niin kauan kuin
 sopimusta ei ole hyväksytty tai asianmukai
 sesti täytetty.
 Jos se, jonka kanssa oikeustoimi tehtiin,
 tiesi toisen osapuolen olevan vajaavaltainen,
 hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta vetäytyä
 sopimuksesta aikana, joka suostumuksen
 hankkimiselle on sovittu tai jonka sen saa
 minen kohtuudella kestää. Hän voi kuitenkin
 vetäytyä oikeustoimesta, kuten 1 momentissa
 säädetään, jos hänellä oli aihetta olettaa, että
 vajaavaltaisella oli vajaavaltaisuudesta huoli
 matta oikeus sen tekemiseen.
 Vetäytymisestä on ilmoitettava vajaavaltai
 selle tai hänen edunvalvojalleen.
 28 §
 Jos oikeustoimi, jonka vajaavaltainen on
 tehnyt ilman tarvittavaa suostumusta, ei tule
 sitovaksi, on kummankin osapuolen palautet
 tava, mitä hän oikeustoimen perusteella on
 vastaanottanut tai, jollei tämä ole mahdol
 lista, korvattava sen arvo. Vajaavaltainen ei
 kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan kor
 vausta yli sen, mitä on käytetty hänen koh
 tuulliseen elatukseensa tai mikä muutoin on
 tullut hänen hyödykseen.
 Jos oikeustoimen kumpikin osapuoli on
 vajaavaltainen eikä sopijapuoli voi palauttaa
 sitä, minkä hän on oikeustoimen perusteella
 vastaanottanut, sopijapuolen on suoritettava
 korvauksena määrä, jota voidaan pitää kum
 mankin osapuolen kannalta kohtuullisena.
 Korvauksen määrää arvioitaessa on otettava
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      huomioon osapuolten asema oikeustointa
      tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet
      sekä muut seikat.
       Jos vajaavaltainen on saanut oikeustoimen
      aikaan tahallisella rangaistavaksi säädetyllä
      teolla, siitä aiheutuneen vahingon korvaami
      seen sovelletaan tekijän syyntakeisuudesta
      riippumatta sekä 1 ja 2 momentin säännös
      ten estämättä, mitä vahingonkorvauslaissa
      (412/1974) säädetään.
            5 luku

      Edunvalvojan asema ja tehtävät

      Edustaminen

      29 §
       Edunvalvojalla on kelpoisuus edustaa pää
      miestään tämän omaisuutta ja taloudellisia
      asioita koskevissa oikeustoimissa, jollei tuo
      mioistuin ole tehtävää antaessaan toisin mää
      rännyt tai jollei toisin ole säädetty.
       Jos tuomioistuin on niin määrännyt, edun
      valvojalla on oikeus edustaa päämiestään
      myös sellaisessa tämän henkilöä koskevassa
      asiassa, jonka merkitystä päämies ei kykene
      ymmärtämään. Edunvalvojalla ei tämän
      määräyksen nojalla ole kuitenkaan edustus
      valtaa asiassa, josta on toisin säädetty.
       Edunvalvojalla ei ole kelpoisuutta pää
      miehensä puolesta antaa suostumusta avio
      liittoon tai lapseksiottamiseen, tunnustaa
      isyyttä, hyväksyä isyyden tunnustamista,
      tehdä tai peruuttaa testamenttia eikä edustaa
      päämiestään muussa sellaisessa asiassa, joka
      on näihin rinnastuvin tavoin henkilökohtai
      nen.
       Edunvalvojan oikeudesta käyttää pää
      miehensä puhevaltaa tuomioistuimessa ja
      muun viranomaisen luona säädetään erik
      seen.
            30 §
       Jos päämiehellä on useampia edunvalvojia,
      heidän tulee yhdessä huolehtia edunvalvojal
      le kuuluvista tehtävistä, jollei tuomioistuin
      ole päättänyt tehtävien jaosta edunvalvojien
      kesken.
       Jos joku edunvalvojista ei matkan, sairau
      den tai muun syyn vuoksi voi osallistua pää
      töksen tekemiseen ja ratkaisun viivästymi
      sestä aiheutuisi haittaa, hänen suostumuksen
      sa asiassa ei ole tarpeen. Asiasta, jolla on
      huomattava merkitys päämiehelle, voivat
      edunvalvojat kuitenkin päättää vain yhdessä,
 jollei päämiehen etu ilmeisesti muuta vaadi.
 Jos edunvalvojat eivät ole yksimielisiä asi
 assa, josta heidän tulee yhdessä päättää, ja
 ratkaisun viivästymisestä aiheutuisi haittaa,
 edunvalvoja voi pyytää holhousviranomaisen
 päätöstä siitä, kenen mielipidettä on nouda
 tettava. Päätöstä on haettava siltä holhousvi
 ranomaiselta, joka 46 tai 47 §:n mukaan val
 voo edunvalvojan toimintaa.
 31 §
 Saatava, joka kuuluu edunvalvojan hoidet
 tavana olevaan omaisuuteen, voidaan suorit
 taa vain edunvalvojalle tai hänen osoittamal
 leen päämiehen tilille. Suoritus on kuitenkin
 pätevä, vaikka se olisi tehty päämiehelle, jos
 velallinen ei tiennyt eikä hänen olosuhteet
 huomioon ottaen pitänyt tietää, että suorituk
 sen vastaanottaminen kuului edunvalvojalle.
 Jos päämiehellä on tili luottolaitoksessa,
 edunvalvojan tulee ilmoittaa laitokselle, ku
 ka tai ketkä voivat nostaa tilillä olevia varo
 ja.
 32 §
 Edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä
 omaisuutta.
 Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään,
 jos vastapuolena on edunvalvoja itse, edun
 valvojan puoliso tai muu edunvalvojalle lä
 heinen henkilö taikka joku, jota edunvalvoja
 edustaa. Jos sisaruksilla on yhteinen edun
 valvoja, hänellä on kuitenkin valta edustaa
 sisaruksia perinnönjaossa, jos näiden edut
 eivät ole perinnönjaossa esitettyjen vaati
 musten tai muiden jakoon liittyvien seikko
 jen johdosta ristiriidassa keskenään.
 Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan
 myös silloin, kun edunvalvojan ja hänen
 päämiehensä edut saattavat muusta syystä
 joutua asiassa ristiriitaan keskenään.
 33 §
 Poissa olevalle 10 §:n mukaisesti määrätty
 edunvalvoja ei saa ennen kuin kolme vuotta
 on kulunut siitä, kun viimeksi oli tietoa
 poissa olevasta, myydä hänen omaisuuttaan,
 ellei myyminen ole tarpeen velan maksami
 seksi, pesän selvittämiseksi, omaisuuden tur
 meltumisen estämiseksi tai muusta vastaa
 vasta syystä. Tulevan omistajan oikeutta val
 vomaan 10 §:n nojalla määrätty edunvalvoja
 ei saa myydä valvontaansa uskottua omai
 suutta, ellei siihen ole edellä mainittua syytä.
 Edellä 1 momentissa tarkoitettu edunval
 voja saa edustaa perillistä tai testamentinsaa
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      jaa asiassa, joka koskee testamentin tiedok
      siantamista tai moittimista, mutta hänellä ei
      ole kelpoisuutta tämän puolesta estää perilli
      sen tai testamentinsaajan oikeuden vanhentu
      mista.
       Oikeustoimet, jotka poissa olevan tai tule
      van omistajan oikeutta valvomaan määrätty
      edunvalvoja tekee määräyksensä nojalla,
      ovat päteviä, vaikka omaisuus menee muulle
      kuin sille, jota edustamaan hänet oli määrät
      ty.
            34 §
       Jollei laissa toisin säädetä, edunvalvojalla
      ei ole oikeutta ilman holhousviranomaisen
      lupaa päämiehensä puolesta:
       1) luovuttaa tai vastiketta antamalla hank
      kia kiinteää omaisuutta tai sellaista maan
      vuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksi
      neen, joka voidaan maanomistajaa kuulemat
      ta siirtää kolmannelle;
       2) luovuttaa pantiksi omaisuutta tai muulla
      tavoin perustaa siihen panttioikeutta;
       3) luovuttaa kiinteää tai muuta 1 kohdassa
      tarkoitettua omaisuutta toisen käytettäväksi
      pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai
      pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi täysi-ikäi
      syyden alkamisesta;
       4) ottaa muuta lainaa kuin valtion takaa
      maa opintolainaa taikka sitoutua vekselivas
      tuuseen tai vastuuseen toisen velasta;
       5) ryhtyä harjoittamaan elinkeinoa pää
      miehensä lukuun;
       6) tehdä sopimusta avoimen yhtiön tai
      kommandiittiyhtiön perustamisesta taikka
      tällaiseen yhtiöön liittymisestä;
       7) luopua perinnöstä tai luovuttaa pää
      miehensä perintöosuutta;
       8) tehdä sopimusta kuolinpesän yhteishal
      linnosta;
       9) tehdä sopimusta omaisuuden osituksesta
      tai perinnönjaosta, joka toimitetaan ilman
      perintökaaren 23 luvussa tarkoitettua pesän
      jakajaa;
       10) luovuttaa tai vastiketta antamalla hank
      kia osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat
      hallitsemaan huoneistoa tai asumisoi
      keusasunnoista annetussa laissa (650/1990)
      tarkoitettua asumisoikeutta;
       11) luovuttaa 10 kohdassa tarkoitetun oi
      keuden nojalla hallittua huoneistoa määräai
      kaisella sopimuksella toisen käytettäväksi pi
      temmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai
      pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi täysi-ikäi
      syyden alkamisesta;
       12) myydä tai myytäväksi hakkauttaa met
 sää, ottaa myytäväksi kiveä, soraa, hiekkaa,
 savea, turvetta tai multaa päämiehen maalta
 tai luovuttaa oikeutta sen ottamiseen, jollei
 se tapahdu holhousviranomaisen hyväksy
 män omaisuuden hoitosuunnitelman mukai
 sesti; eikä
 13) vastiketta antamalla hankkia sijoitus
 palveluyrityksistä annetun lain (579/1996)
 2 §:ssä tarkoitettuja sijoituskohteita taikka
 osuuksia yhteisöissä lukuun ottamatta:
 a) valtion, kunnan tai kuntayhtymän liik
 keeseen laskemia joukkovelkakirjoja;
 b) arvopapereita, joilla käydään arvopape
 rimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä
 tarkoitetuin tavoin julkisesti kauppaa;
 c) osuuksia sellaisessa sijoitusrahastossa,
 jonka pääomasta vähintään kolme neljäsosaa
 on sijoitettuna a ja b alakohdissa tarkoitettui
 hin joukkovelkakirjoihin ja arvopapereihin;
 d) a-c alakohdassa tarkoitettuihin rinnas
 tettavia sijoituskohteita, joista asetuksella
 niin säädetään; sekä
 e) sellaisia osakkeita tai osuuksia, joiden
 tuottaman oikeuden pääasiallisena sisältönä
 on oikeus kotitaloudessa tavallisesti käytettä
 vän hyödykkeen tai palvelun saamiseen, jos
 osuuteen ei liity henkilökohtaista vastuuta
 yhteisön veloista.
 Lupaa on haettava siltä holhousviranomai
 selta, joka 46 tai 47 §:n mukaan valvoo
 edunvalvojan toimintaa. Jos lupaa haetaan
 alaikäisen puolesta tehtävään oikeustoimeen,
 holhousviranomaisen on varattava 15 vuotta
 täyttäneelle alaikäiselle tilaisuus tulla kuul
 luksi, jollei tämän mielipide luotettavasti käy
 ilmi hakemusasiakirjoista. Asianosaisen kuu
 lemiseen sovelletaan muutoin, mitä hallinto
 menettelylaissa (598/1982) säädetään.
 Jos edunvalvojalle on annettu lupa 1 mo
 mentin 5 tai 6 kohdassa tarkoitettuun toi
 mintaan tai toimeen, hän voi sen perusteella
 1 momentin säännösten estämättä ryhtyä
 niihin oikeustoimiin, joita liikkeen tai elin
 keinon harjoittaminen luonteensa mukaisesti
 vaatii.
 35 §
 Holhousviranomainen voi myöntää
 34 §:ssä tarkoitetun luvan, jos oikeustoimi
 tai toimenpide, johon lupaa haetaan, on pää
 miehen edun mukainen. Tällöin on otettava
 huomioon, mitä 37-41 §:ssä säädetään
 omaisuuden hoitamisesta.
 36 §
 Oikeustoimi, jonka tekemiseen edunvalvo
 jalla ei ollut kelpoisuutta, ei sido päämiestä.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Oikeustoimi, jonka edunvalvoja on tehnyt
      ilman tarvittavaa lupaa, ei sido päämiestä,
      ellei holhousviranomainen, jolta lupaa olisi
      pitänyt hakea, sitä jälkeenpäin edunvalvojan
      hakemuksesta hyväksy. Sopijapuolen oikeu
      desta vetäytyä sopimuksesta on tällöin sovel
      tuvin osin voimassa, mitä 27 §:n 2 momen
      tissa säädetään.
       Jos oikeustoimi, jonka edunvalvoja on teh
      nyt, ei 1 momentin mukaan ole sitova, edun
      valvojan velvollisuudesta korvata sopijapuo
      lelle aiheutunut vahinko on soveltuvin osin
      voimassa, mitä varallisuusoikeudellisista oi
      keustoimista annetun lain (228/1929)
      25 §:ssä säädetään.
            Omaisuuden hoitaminen

      37 §
       Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä
      omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus ja sen
      tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi
      ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tar
      peitaan. Tässä tehtävässään edunvalvojan
      tulee tunnollisesti pitää huolta päämiehen
      oikeuksista ja edistää hänen parastaan.
       Edunvalvojan tulee ottaa hoidettavakseen
      kuuluva päämiehen omaisuus hallintaansa
      siltä osin kuin se on tarpeen tämän etujen
      suojaamiseksi. Edunvalvojalla on tarvittaessa
      oikeus saada tässä virka-apua siten kuin po
      liisilain (493/1995) 40 §:ssä säädetään. Jos
      kysymyksessä on omaisuus, josta päämies
      voi vapaasti määrätä, omaisuutta ei kuiten
      kaan saa ottaa hallintaan vastoin päämiehen
      tahtoa.
      38 §
       Päämiehelle on jätettävä se omaisuus, jota
      hän tarvitsee henkilökohtaista käyttöään var
      ten. Päämiehen vallintaan on jätettävä hänen
      tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiin nähden
      kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja.
      Edunvalvoja voi jättää päämiehensä vallit
      tavaksi muutakin tämän omaisuutta, jos se
      on päämiehen edun mukaista.
       Jos päämies tahtoo antaa lahjan, joka on
      olosuhteisiin nähden tavanomainen ja ta
      loudelliselta merkitykseltään vähäinen, edun
      valvojan tulee huolehtia siitä, että antajan
      tarkoitus voi toteutua.
            39 §
       Edunvalvojan on säilytettävä omaisuus,
      jota päämies edunvalvonnan kestäessä tai
 myöhemmin tarvitsee asumista tai elinkeinon
 harjoittamista varten tai jolla muutoin on
 päämiehelle erityistä arvoa.
 Muu omaisuus, jota ei ole käytettävä ela
 tukseen tai muihin päämiehen tarpeisiin, on
 sijoitettava siten, että sen säilymisestä on
 riittävä varmuus ja että sille saadaan koh
 tuullinen tuotto.
 Edunvalvojan on pyynnöstä selvitettävä
 päämiehelle tämän taloudellista asemaa ja
 toimenpiteitä, joihin edunvalvoja on ryhtynyt
 omaisuutta hoitaessaan.

 40 §
 Holhousviranomainen voi määrätä, että
 edunvalvojan on laadittava omaisuuden hoi
 don ja käytön ohjeeksi hoitosuunnitelma ja
 esitettävä se holhousviranomaisen hyväksyt
 täväksi, jos tätä on omaisuuden laatu ja
 määrä sekä muut seikat huomioon ottaen
 pidettävä tarpeellisena. Hoitosuunnitelma on
 laadittava ottaen huomioon, mitä
 37-39 §:ssä omaisuuden hoitamisesta sää
 detään.
 Omaisuuden hoitosuunnitelmaa voidaan
 tarvittaessa muuttaa tai täydentää.
 41 §
 Jos joku antaessaan toiselle omaisuutta
 lahjana tai testamentilla on samalla määrän
 nyt omaisuuden hoitamisesta, näitä määräyk
 siä tulee noudattaa tämän luvun säännösten
 estämättä.
 Tuomioistuin voi kuitenkin edunvalvojan
 hakemuksesta päättää, että omaisuutta on
 hoidettava tämän lain säännösten mukaisesti,
 jos on ilmeistä, että omaisuuden hoidosta
 annettujen määräysten avulla ei muuttunei
 den olosuhteiden tai muun syyn vuoksi voi
 da toteuttaa antajan tarkoitusta.
 Huolenpito päämiehestä

 42 §
 Täysi-ikäiselle määrätyn edunvalvojan tu
 lee huolehtia siitä, että päämiehelle järjeste
 tään sellainen hoito, huolenpito ja kuntoutus,
 jota on päämiehen huollon tarpeen ja olojen
 kannalta sekä päämiehen toivomukset huo
 mioon ottaen pidettävä asianmukaisena.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2

      Päämiehen kuuleminen

      43 §
       Ennen kuin edunvalvoja tekee päätöksen
      tehtäviinsä kuuluvassa asiassa, hänen on tie
      dusteltava päämiehensä mielipidettä, jos asi
      aa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja
      kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa
      hankaluutta.
       Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos
      päämies ei kykene ymmärtämään asian mer
      kitystä.
       Jos päämies on alaikäinen, on myös hänen
      huoltajansa mielipidettä tiedusteltava 1 mo
      mentissa säädetyin tavoin.
            Edunvalvojan palkkio ja kulujen
      korvaaminen

      44 §
       Alaikäisen vanhemmalla ja alaikäisen
      huoltajalla, joka toimii hänen edunvalvoja
      naan, on oikeus saada alaikäisen varoista
      korvaus tarpeellisista kuluistaan.
       Täysi-ikäisen edunvalvojalla ja alaikäiselle
      määrätyllä muulla kuin 1 momentissa tarkoi
      tetulla edunvalvojalla on oikeus saada pää
      miehensä varoista korvaus tarpeellisista ku
      luistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuu
      teen ja päämiehen varoihin nähden kohtuul
      linen palkkio.
       Oikeusministeriö voi antaa tarkempia oh
      jeita palkkion määräytymisen perusteista.
      Vahingonkorvausvelvollisuus


      45 §
       Edunvalvoja on velvollinen korvaamaan
      vahingon, jonka hän on tehtäväänsä hoitaes
      saan tahallisesti tai huolimattomuudesta ai
      heuttanut päämiehelleen.
       Vahingonkorvauksen sovittelusta ja kor
      vausvastuun jakautumisesta kahden tai
      useamman korvausvelvollisen kesken on
      voimassa, mitä vahingonkorvauslain 2 ja 6
      luvussa säädetään. Jos holhoustoimen edun
      valvontapalveluiden järjestämisestä annetus
      sa laissa (  / ) tarkoitettu yleinen edunval
      voja on aiheuttanut vahingon, korvausvas
      tuuseen sovelletaan lisäksi vahingonkorvaus
      lain 3 ja 4 luvun säännöksiä.
       Päämies ei ole velvollinen korvaamaan
      vahinkoa, jonka edunvalvoja on aiheuttanut
      toimiessaan hänen lukuunsa.
 6 luku

 Edunvalvojan toiminnan valvonta

 Valvova viranomainen

 46 §
 Holhousviranomaisen tulee valvoa edun
 valvojan toimintaa. Valvonta kuuluu sille
 holhousviranomaiselle, jonka toimialueella
 edunvalvonnassa olevalla on kotikuntalaissa
 (201/1994) tarkoitettu kotikunta.
 Jos edunvalvonnassa olevalla ei ole koti
 kuntaa Suomessa, valvonta kuuluu sille hol
 housviranomaiselle, jonka toimialueella hän
 pääasiallisesti oleskelee.
 Jos edunvalvonta koskee poissa olevan tai
 tulevan omistajan oikeutta kuolinpesässä,
 valvonta kuuluu holhousviranomaiselle, joka
 1 momentin mukaan olisi ollut toimivaltai
 nen valvomaan perittävälle määrätyn edun
 valvojan toimintaa. Jos jonkun etua on muu
 toin valvottava 10 §:n nojalla, toimivaltainen
 on se holhousviranomainen, jonka toimialu
 eella edunvalvonnan tarve ilmenee.
 Jollei 1 ja 2 momentin mukaan ole hol
 housviranomaista, jolle valvonta kuuluu, vel
 vollisuus valvoa edunvalvojan toimintaa on
 Helsingin maistraatilla.
 47 §
 Jos edunvalvonta on merkitty hol
 housasioiden rekisteriin, valvonta kuuluu
 46 §:n säännösten estämättä sille holhousvi
 ranomaiselle, joka 46 §:n mukaan oli velvol
 linen valvomaan edunvalvojan toimintaa sil
 loin, kun edunvalvonta merkittiin tuohon
 rekisteriin.
 Holhousviranomainen, jolle valvonta 1
 momentin mukaan kuuluu, voi siirtää val
 vonnan toiselle holhousviranomaiselle, jos
 sillä, jonka etua on valvottava, on kotikunta
 viimeksi mainitun holhousviranomaisen toi
 mialueella tai jos siirto on muutoin tarpeen
 valvonnan kannalta. Ennen valvonnan siir
 tämistä on kuultava edunvalvojaa ja hol
 housviranomaista, jolle valvonta aiotaan siir
 tää.
 Päätökseen, jolla valvonta on siirretty, ei
 saa hakea muutosta valittamalla.
 Omaisuusluettelo

 48 §
 Edunvalvojan on kolmen kuukauden ku
 luessa tehtävänsä alkamisesta annettava hol
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      housviranomaiselle luettelo niistä päämiehen
      varoista ja veloista, joiden tulee olla edun
      valvojan hoidettavana. Luettelossa on ilmoi
      tettava myös se omaisuus, joka on 38 §:n 1
      momentin nojalla jätetty päämiehen vallitta
      vaksi. Jos päämies myöhemmin saa omai
      suutta, jonka tulee olla edunvalvojan hoidet
      tavana, luettelo saadusta omaisuudesta on
      annettava kuukauden kuluessa saannosta.
      Velvollisuus antaa luettelo ei kuitenkaan
      koske sellaista toistuvaa suoritusta, jonka
      päämies saa luetteloon merkityn oikeuden
      nojalla.
       Kun päämies tulee kuolinpesän osakkaak
      si, edunvalvojan on toimitettava holhousvi
      ranomaiselle jäljennös perukirjasta kuukau
      den kuluessa siitä, kun perunkirjoitus on
      toimitettu.
       Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
      edunvalvojana olevaa alaikäisen vanhempaa
      jos alaikäisen omaisuuden määrä on vähäi
      nen. Holhousviranomainen voi edunvalvojan
      hakemuksesta pidentää 1 momentissa mainit
      tua määräaikaa, jos se on tarpeen omaisuu
      den määrän tai muun syyn johdosta.
            49 §
       Edellä 48 §:ssä tarkoitetussa luettelossa
      edunvalvojan on ilmoitettava, että hänen
      antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän ta
      hallisesti ole jättänyt mitään mainitsematta.
      Tuomioistuin voi velvoittaa edunvalvojan
      vahvistamaan ilmoituksensa tuomioistuimes
      sa valan tai vakuutuksen nojalla, jos hol
      housviranomainen sitä vaatii.
      Tilivelvollisuus

      50 §
       Edunvalvoja, jonka tehtäviin kuuluu omai
      suuden hoitamista, on velvollinen pitämään
      kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä
      tilikauden tapahtumista.
       Edunvalvoja, joka on määrätty muuhun
      kuin omaisuuden hoitamista käsittävään teh
      tävään, on velvollinen pitämään sellaista kir
      jaa, että hän voi tehdä selon niistä toimenpi
      teistä, joihin hän on tehtävässään ryhtynyt.
      51 §
       Edellä 50 §:n 1 momentissa tarkoitetun
      edunvalvojan tulee vuosittain antaa holhous
      viranomaiselle tili (vuositili). Holhousvi
      ranomainen voi päättää, että tilikausi on
 muu vuoden pituinen ajanjakso kuin kalente
 rivuosi, jos se on omaisuuden hoidon ja
 tilinpidon tai tilin tarkastuksen kannalta tar
 koituksenmukaista.
 Vuositili on annettava kolmen kuukauden
 kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos edun
 valvontatehtävä on alkanut tilikauden jälkim
 mäisellä puoliskolla, holhousviranomainen
 voi päättää, että tili annetaan seuraavan vuo
 sitilin yhteydessä.
 Jos edunvalvoja ei sairauden, tehtävänsä
 laajuuden tai muun sellaisen syyn johdosta
 kykene tai ole kyennyt antamaan vuositiliä
 säädetyssä ajassa, holhousviranomainen voi
 hakemuksesta pidentää määräaikaa.
 Edunvalvoja ei ole velvollinen antamaan
 vuositiliä sellaisesta alaikäisen edunvalvon
 nasta, jota ei ole ollut merkittävä hol
 housasioiden rekisteriin.
 52 §
 Edunvalvoja, jonka tehtävä lakkaa tai jon
 ka tehtäviä rajoitetaan, on velvollinen viipy
 mättä antamaan holhousviranomaiselle tilin
 vallinnastaan siirtyvän omaisuuden hoidosta
 siltä ajalta, jolta ei ole aikaisemmin annettu
 tiliä (päätöstili). Edunvalvoja ei kuitenkaan
 ole velvollinen antamaan päätöstiliä sellai
 sesta alaikäisen edunvalvonnasta, jota ei ole
 ollut merkittävä holhousasioiden rekisteriin.
 53 §
 Jos omaisuudesta annetusta luettelosta tai
 vuositilistä käy ilmi, että päämiehellä ei ole
 omaisuutta tai että edunvalvojan hoidettava
 na olevan omaisuuden määrä on vähäinen,
 holhousviranomainen voi määräajaksi tai
 toistaiseksi vapauttaa edunvalvojan velvolli
 suudesta antaa vuositili tai määrätä tilikau
 den vuotta pitemmäksi. Vapautusta tai tili
 kauden pidennystä ei kuitenkaan voida
 myöntää, jos päämiehellä on huomattava
 määrä velkaa ja edunvalvojan tulee huolehtia
 velan maksamisesta. Holhousviranomainen
 voi muuttaa edellä tarkoitettua päätöstään,
 jos se havaitaan tarpeelliseksi.
 54 §
 Vuositilin ja päätöstilin yhteydessä on tar
 kastettaviksi luovutettava myös niihin liitty
 vät tarpeelliset tositteet. Tarkastuksen päätyt
 tyä tositteet on palautettava edunvalvojalle.
 Edunvalvoja on velvollinen säilyttämään
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      tiliin liittyvät tositteet, kunnes määräaika
      61 §:n 1 momentissa säädetyn kanteen nos
      tamiselle on kulunut umpeen tai, jos kanne
      on nostettu, kunnes asia on lainvoimaisesti
      ratkaistu. Päämiehellä, hänen oikeudenomis
      tajillaan tai uudella edunvalvojalla on tämän
      jälkeen oikeus saada tositteet haltuunsa.
      55 §
       Vuositilistä ja päätöstilistä tulee käydä sel
      ville päämiehen varat ja velat tilikauden al
      kaessa ja päättyessä, tilikauden aikana niissä
      tapahtuneet muutokset, päämiehen puolesta
      tehdyt merkittävät oikeustoimet sekä muut
      vastaavat toimenpiteet, joihin edunvalvoja
      on ryhtynyt omaisuutta hoitaessaan. Nämä
      tiedot on esitettävä sillä tavoin, että holhous
      viranomainen voi tilin perusteella valvoa
      omaisuuden hoitamista ja omaisuuden hoi
      tosuunnitelman noudattamista.
       Tilissä on ilmoitettava myös se omaisuus,
      jonka edunvalvoja on tilikauden aikana anta
      nut päämiehensä vallittavaksi.
       Jos edunvalvojana on päämiehen vanhem
      pi, aviopuoliso, lapsi tai muu hänen lä
      heisensä, holhousviranomainen voi päättää,
      että hoidettavaa omaisuutta tai sen määrättyä
      osaa koskeva tili saa olla yleispiirteinen, jos
      sitä voidaan hoidettavana olevan omaisuuden
      laatuun katsoen pitää riittävänä. Tilistä on
      kuitenkin käytävä ilmi, miten omaisuus on
      tilikauden aikana muuttunut.
            56 §
       Saatuaan vuositilin tai päätöstilin holhous
      viranomaisen on viipymättä tarkastettava,
      miten omaisuutta on hoidettu, onko pää
      miehelle annettu kohtuullisena pidettävät
      käyttövarat ja onko tili oikein laadittu.
       Edunvalvoja on velvollinen pyydettäessä
      antamaan holhousviranomaiselle kaikki teh
      täväänsä koskevat tarpeelliset tiedot, tositteet
      ja asiakirjat sekä esittämään hoidettavanaan
      olevat arvopaperit.
            Holhousviranomaisen pakkokeinot

      57 §
       Jos edunvalvoja laiminlyö asianmukaisen
      tilin, luettelon, tositteen tai pyydetyn selvi
      tyksen antamisen tai jättää tekemättä hoi
      tosuunnitelman, jonka holhousviranomainen
      on määrännyt laadittavaksi, holhousvi
      ranomainen voi määrätä edunvalvojan suo
      rittamaan laiminlyödyn toimenpiteen ja te
 hostaa päätöstään sakon uhalla tai uhalla,
 että tekemättä jätetty toimenpide teetetään
 laiminlyöjän kustannuksella.
 Määrätessään teettämisuhan täytäntöön
 pantavaksi holhousviranomainen voi sakon
 uhalla velvoittaa edunvalvojan luovuttamaan
 tekijälle ne tositteet ja asiakirjat, jotka ovat
 tarpeen tehtävän suorittamiseksi.
 Uhkasakosta ja teettämisuhasta on muutoin
 voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990)
 säädetään.
 Päämiehen edun turvaaminen

 58 §
 Jos päämiehen edun turvaaminen vaatii
 toimenpidettä, josta edunvalvoja ei ole huo
 lehtinut, tuomioistuin voi holhousviranomai
 sen, päämiehen itsensä taikka muun 72 §:n 1
 ja 2 momentissa tarkoitetun hakemuksesta
 määrätä toisen edunvalvojan huolehtimaan
 siitä. Tuomioistuin voi vastaavasti määrätä
 toisen edunvalvojan, jos edunvalvojaa vas
 taan on syytä ajaa kannetta ennen kuin hä
 nen tehtävänsä edunvalvojana on päättynyt.
 Toimenpiteet edunvalvojan tehtävän
 lakatessa

 59 §
 Edunvalvoja on tehtävänsä lakattua velvol
 linen viipymättä luovuttamaan hoidossaan
 olevan omaisuuden päämiehelleen, uudelle
 edunvalvojalle tai muulle siihen oikeutetulle.
  Kun edunvalvojan tehtävä lakkaa pää
 miehen kuoleman johdosta eikä omaisuutta
 voida viivytyksettä luovuttaa pesän osakkai
 den yhteishallintoon, edunvalvoja voi luo
 vuttaa omaisuuden sellaisen pesän osakkaan
 hoidettavaksi, joka perintökaaren 18 luvun
 3 §:ssä säädetyin tavoin voi pitää huolta pe
 sän omaisuudesta. Edunvalvojan on ilmoi
 tettava omaisuuden luovuttamisesta kaikille
 niille pesän osakkaille, joiden olinpaikka ja
 henkilöllisyys on selvillä.
 60 §
 Kun edunvalvojan tehtävä on lakannut ja
 holhousviranomainen on tarkastanut päätösti
 lin, sen tulee ilmoittaa tiliä koskevat huo
 mautuksensa sekä luovuttaa jäljennös päätös
 tilistä sille, jolla on oikeus omaisuuden vas
 taanottamiseen. Viimeksi mainitulla on oi
 keus pyynnöstä saada edunvalvojalta nähtä
 väkseen vuositileihin ja päätöstiliin liittyvät
 tositteet.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Edunvalvoja voidaan sakon uhalla velvoit
      taa näyttämään tositteet siten kuin 57 §:ssä
      säädetään.
      61 §
       Vahingonkorvauskanne, joka perustuu
      edunvalvojan toimintaan, on pantava vireille
      vuoden kuluessa siitä, kun holhousvi
      ranomainen on 60 §:n mukaisesti luovutta
      nut edunvalvontaa koskevat asiakirjat niihin
      oikeutetulle. Jos kysymyksessä on 50 §:n 2
      momentissa tarkoitettu edunvalvoja, kanneai
      ka lasketaan kuitenkin siitä, kun edunvalvoja
      on antanut mainitussa momentissa tarkoite
      tun selonteon sille, jolla on ollut oikeus sen
      vastaanottamiseen.
       Edellä 1 momentissa mainittua kanneaikaa
      ei kuitenkaan sovelleta, jos vahingonkor
      vauskanne perustuu seikkaan, joka ei käy
      ilmi tileistä.
       Jos edunvalvoja on aiheuttanut päämiehel
      leen vahinkoa rikoksella ja oikeus panna
      rikos syytteeseen kestää pitemmän ajan kuin
      1 momentissa säädetään, vahingonkorvausta
      voidaan vaatia syytteen nostamiselle sääde
      tyn ajan kuluessa.
      62 §
       Vahingonkorvauskannetta, joka perustuu
      tilistä ilmenevään seikkaan, ei voida nostaa,
      jos se, joka on ollut oikeutettu vastaanotta
      maan tilityksen, on 60 §:ssä tarkoitetut asia
      kirjat saatuaan kirjallisesti ilmoittanut hyväk
      syvänsä edunvalvojan toiminnan tai muutoin
      kirjallisesti ilmoittanut, ettei tule vaatimaan
      korvausta.
      63 §
       Jos edunvalvoja on kuollut, hänen kuolin
      pesänsä osakkaiden, pesänselvittäjän ja kon
      kurssipesän velvollisuuksista on soveltuvin
      osin voimassa, mitä tässä luvussa edunval
      vojasta säädetään.
       Sen, jolle kuolinpesän hallinto kuuluu, tu
      lee viipymättä ilmoittaa edunvalvojan kuo
      lemasta holhousviranomaiselle ja huolehtia
      päämiehen omaisuudesta niin kauan kuin se
      on pesän hallussa.
       Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei kui
      tenkaan sovelleta, jos edunvalvojana on
      toiminut yleinen edunvalvoja.
 7 luku

 Edunvalvonnan rekisteröinti

 64 §
 Holhousasioiden rekisteri on valtakunnalli
 nen rekisteri, jota holhousviranomaiset ja
 väestörekisterikeskus pitävät edunvalvojan
 toiminnan valvomiseksi ja kolmansien oi
 keuden turvaamiseksi. Rekisteriin saadaan
 merkitä edunvalvojaa ja hänen päämiestään
 koskevat tunniste- ja yhteystiedot. Rekiste
 riin saadaan lisäksi merkitä tiedot henkilön
 toimintakelpoisuuden rajoittamisesta, toimin
 takelpoisuuden rajoituksen sisällöstä, edun
 valvojan tehtävästä ja määräämisen perus
 teesta, omaisuusluettelon, tilin ja hoitosuun
 nitelman antamisesta ja tarkastamisesta,
 34 §:ssä tarkoitettua lupaa koskevasta pää
 töksestä sekä holhousviranomaisen 57 ja
 60 §:n mukaisista toimenpiteistä. Rekisteriin
 saadaan lisäksi merkitä sellaisia rekisterin
 käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tieto
 ja, jotka eivät ole henkilötietoja.
 Holhousviranomainen vastaa rekisterin
 tietojen päivittämisestä valvonnassaan olevi
 en edunvalvojien toimien osalta. Holhousvi
 ranomainen päättää tietojen luovuttamisesta
 rekisteristä. Vaatimus rekisterissä olevan
 tiedon korjaamisesta esitetään sille holhous
 viranomaiselle, joka valvoo kysymyksessä
 olevaa edunvalvojan tehtävää.
 Väestörekisterikeskus vastaa holhousasioi
 den rekisterin yleisestä toimivuudesta ja re
 kisteritoimintojen yhtenäisyydestä.
 Holhousasioiden rekisteriin voidaan siirtää
 väestötietojärjestelmästä rekisterin ylläpitoa
 varten tarvittavat henkilö- ja muut tiedot
 sekä niissä tapahtuneet muutokset.
 65 §
 Edunvalvonta tai toimintakelpoisuuden ra
 joitus on merkittävä holhousasioiden rekiste
 riin, kun:
 1) täysi-ikäiselle määrätään edunvalvoja;
 2) täysi-ikäisen toimintakelpoisuutta rajoi
 tetaan;
 3) alaikäisen edunvalvojaksi määrätään
 muu henkilö kuin hänen vanhempansa;
 4) alaikäiselle määrätään 9 §:n nojalla
 edunvalvoja tai alaikäisen toimintakelpoi
 suutta rajoitetaan 19 §:n nojalla;
 5) poissa olevalle tai tulevalle omistajalle
 määrätään edunvalvoja.
 Edunvalvontaa ei kuitenkaan merkitä hol
 housasioiden rekisteriin, jos edunvalvojan
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      tehtävä ei käsitä omaisuuden hoitamista eikä
      oikeuden valvomista jakamattomassa pesäs
      sä.
       Kun tuomioistuin tekee päätöksen, jonka
      vuoksi edunvalvonta on merkittävä hol
      housasioiden rekisteriin, sen on ilmoitettava
      asiasta edunvalvojan toimintaa valvovalle
      holhousviranomaiselle.
             66 §
       Edunvalvonta on merkittävä hol
      housasioiden rekisteriin myös, kun holhous
      viranomainen saa tiedon siitä, että:
       1) alaikäinen on osakkaana kuolinpesässä
      eikä hänen osuutensa pesän varoista ole vä
      häinen; tai että
       2) alaikäisellä on edunvalvojan hoidettava
      na olevaa omaisuutta, jonka määrä ei ole
      vähäinen.
       Edunvalvonta, jota 1 momentissa tarkoite
      taan, on merkittävä holhousasioiden rekiste
      riin, vaikka omaisuuden tai pesäosuuteen
      kuuluvien varojen määrä on vähäinen, jos
      siihen on erityistä syytä.
       Asetuksella voidaan säätää, milloin varo
      jen määrää on pidettävä vähäisenä.
            67 §
       Jollei 68 §:stä muuta johdu, jokaisella on
      oikeus saada holhousasioiden rekisteristä
      tieto siitä, onko tietty henkilö edunvalvon
      nassa, kuka on tietyn henkilön edunvalvoja,
      mikä on edunvalvojan tehtävä sekä onko ja
      millä tavoin henkilön toimintakelpoisuutta
      rajoitettu. Henkilötunnuksen saa kuitenkin
      luovuttaa vain sille, joka tarvitsee sitä etu
      jensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa
      hoitamiseksi.
       Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä hän
      tä itseään koskevia tietoja holhousasioiden
      rekisteriin on talletettu, siten kuin siitä erik
      seen säädetään.
       Edunvalvojalla on oikeus saada tieto niistä
      rekisteriin tehdyistä merkinnöistä, jotka kos
      kevat hänen edunvalvontatehtäväänsä tai
      hänen päämiestään.
       Valtion tai kunnan viranomaisella ja Kan
      saneläkelaitoksella on oikeus saada tehtä
      viensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot hol
      housasioiden rekisteristä.
      68 §
       Holhousasioiden rekisteriin merkityt tiedot
      on säilytettävä kymmenen vuoden ajan siitä,
      kun edunvalvonta on päättynyt.
 Sen jälkeen kun edunvalvonta on päätty
 nyt, oikeus saada holhousasioiden rekisteris
 tä tieto 67 §:n 1 momentin nojalla on aino
 astaan sillä, joka tarvitsee tietoa etujensa, oi
 keuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamisek
 si.
 8 luku

 Oikeudenkäyntiä koskevia säännöksiä

 69 §
 Asia, joka koskee edunvalvojan määrää
 mistä tai toimintakelpoisuuden rajoittamista,
 pannaan käräjäoikeudessa vireille hakemuk
 sella.
 70 §
 Jollei jäljempänä toisin säädetä, asia, joka
 koskee edunvalvojan määräämistä tai toimin
 takelpoisuuden rajoittamista, on pantava vi
 reille siinä käräjäoikeudessa, jonka tuo
 miopiirissä sillä, jonka etua on valvottava,
 on kotikunta tai, jollei hänellä ole kotikuntaa
 Suomessa, jonka tuomiopiirissä hän pää
 asiallisesti oleskelee.
 Asia, joka koskee edunvalvojan määrää
 mistä valvomaan poissa olevan oikeutta kuo
 linpesässä, on pantava vireille sen paikka
 kunnan käräjäoikeudessa, joka on laillinen
 tuomioistuin jäämistöä koskevissa asioissa.
 Jos edunvalvojan määräämistä muutoin hae
 taan tämän lain 10 §:n nojalla, asia on pan
 tava vireille siinä käräjäoikeudessa, jonka
 tuomiopiirissä poissa olevalla on omaisuutta
 tai jonka tuomiopiirissä edunvalvonnan tarve
 on muutoin ilmennyt.
 Jos Suomessa ei muutoin ole tuomioistuin
 ta, jossa asia voitaisiin panna vireille, asia
 voidaan panna vireille Helsingin käräjäoi
 keudessa.
 71 §
 Jos haetaan edunvalvojan määräämistä oi
 keudenkäyntiä varten, asia voidaan panna
 vireille myös siinä käräjäoikeudessa, jossa
 oikeudenkäynti on vireillä tai tulee vireille.
 72 §
 Hakemuksen, joka koskee edunvalvojan
 määräämistä tai toimintakelpoisuuden rajoit
 tamista, voi tehdä holhousviranomainen tai
 se, jonka edun valvomisesta on kysymys,
 taikka tämän edunvalvoja, vanhempi, avio
 puoliso, lapsi tai muu läheinen.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Asian, joka koskee edunvalvojan määrää
      mistä alaikäiselle, voi panna vireille myös
      alaikäisen huoltaja ja sosiaalihuoltolain
      (710/1982) 6 §:ssä tarkoitettu toimielin.
       Jos edunvalvoja on tarpeen valvomaan
      poissa olevan tai tulevan omistajan oikeutta
      kuolinpesässä, tulee pesänselvittäjän, muun
      pesän hoitajan, pesänjakajan tai pesänosak
      kaan tehdä käräjäoikeudelle hakemus edun
      valvojan määräämiseksi. Pesänselvittäjä tai
      pesänjakaja voi muutoinkin tehdä hakemuk
      sen, jos edunvalvojan määrääminen on tar
      peen osituksen tai perinnönjaon toimittami
      seksi. Jos poissaolevan asiat muutoin vaati
      vat hoitamista, hakemuksen voi tehdä 1 mo
      mentissa tarkoitettujen henkilöiden lisäksi
      myös se, jonka etua tai oikeutta asia koskee.
      73 §
       Asiassa, joka koskee edunvalvojan määrää
      mistä alaikäiselle, on alaikäisen huoltajalle ja
      15 vuotta täyttäneelle alaikäiselle varattava
      tilaisuus tulla kuulluksi.
       Asiassa, joka koskee edunvalvojan määrää
      mistä täysi-ikäiselle, on sille, jonka etua on
      valvottava, sekä, jollei se olosuhteet huomi
      oon ottaen ole ilmeisen tarpeetonta, hänen
      aviopuolisolleen varattava tilaisuus tulla
      kuulluksi.
       Tilaisuutta tulla kuulluksi ei kuitenkaan
      tarvitse varata, jos kuultavaksi kutsuminen
      olisi toimitettava oikeudenkäymiskaaren 11
      luvun 9 §:ssä tarkoitetulla tuomioistuimen
      kuulutuksella.
            74 §
       Toimintakelpoisuuden rajoittamista koske
      vassa asiassa tuomioistuimen on kuultava
      henkilökohtaisesti sitä, jonka edun valvomi
      sesta on kysymys. Asia voidaan kuitenkin
      ratkaista kuulematta häntä henkilökohtaises
      ti, jos hakemus heti hylätään perusteettoma
      na tai jos kuuleminen on kuultavan tilan
      vuoksi mahdotonta tai aiheuttaa hänelle koh
      tuutonta haittaa.
       Jos kuultava ei ilman huomattavaa vai
      keutta voi saapua istuntoon tai jos siihen on
      muu erityinen syy, kuuleminen voidaan toi
      mittaa pääkäsittelyn ulkopuolella.
            75 §
       Holhousviranomaiselle on varattava tilai
      suus tulla kuulluksi edunvalvojan määrää
      mistä tai toimintakelpoisuuden rajoittamista
      koskevassa asiassa, jos holhousviranomaisen
 mielipide ei käy ilmi hakemuksen asiakir
 joista.
 Holhousviranomaisen kuuleminen voidaan
 kuitenkin jättää toimittamatta edunvalvojan
 määräämistä koskevassa asiassa, jos kuule
 minen ei ole tarpeen asian selvittämiseksi.
 76 §
 Jos edunvalvojan määräämistä tai toiminta
 kelpoisuuden rajoittamista koskevassa asias
 sa on tarpeen kuulla henkilökohtaisesti sitä,
 jolla 72 §:n mukaan on puhevalta, häneen
 sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 12
 luvussa säädetään riita-asian asianosaisen
 velvoittamisesta saapumaan tuomioistuimeen
 henkilökohtaisesti.
 77 §
 Edunvalvojan määräämistä koskevassa asi
 assa tuomioistuin voi uskoa edunvalvojalle
 tehtävän, jota hakemuksessa ei ole vaadittu,
 ja toimintakelpoisuuden rajoittamista koske
 vassa asiassa rajoittaa toimintakelpoisuutta
 haettua enemmän tai muutoin hakemuksesta
 poikkeavasti, jos tätä on 8 tai 18 §:n nojalla
 pidettävä tarpeellisena päämiehen edun suo
 jaamiseksi.
 78 §
 Asiassa, joka koskee edunvalvojan määrää
 mistä tai toimintakelpoisuuden rajoittamista,
 tuomioistuimen on omasta aloitteestaan mää
 rättävä hankittavaksi kaikki se selvitys, joka
 on tarpeen asian ratkaisemiseksi.
 79 §
 Asiassa, joka koskee edunvalvojan mää
 räämistä tai toimintakelpoisuuden rajoitta
 mista, tuomioistuin voi antaa väliaikaisen
 määräyksen. Määräys voidaan antaa kuule
 matta sitä, jonka edun valvomisesta on kysy
 mys, jos asiaa ei voida viivyttää. Väliaikai
 nen määräys on voimassa, kunnes tuomiois
 tuin antaa asiassa päätöksen, jollei määräystä
 sitä ennen peruuteta tai muuteta.
 Väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea
 muutosta.
 80 §
 Tuomioistuimen päätökseen asiassa, joka
 koskee edunvalvojan määräämistä tai toimin
 takelpoisuuden rajoittamista, saa hakea muu
 tosta jokainen, jolla 72 §:n mukaan on oi
 keus panna asia vireille.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2

      81 §
       Mitä 69-80 §:ssä säädetään, on soveltu
      vin osin voimassa myös asiassa, joka koskee
      edunvalvojan vapauttamista tehtävästään tai
      hänen tehtävänsä muuttamista, sekä asiassa,
      joka koskee toimintakelpoisuuden rajoituk
      sen poistamista tai muuttamista.
       Käsiteltäessä 1 momentissa tarkoitettua
      asiaa on edunvalvojalle varattava tilaisuus
      tulla kuulluksi. Tilaisuutta tulla kuulluksi ei
      kuitenkaan tarvitse varata, jos kuultavaksi
      kutsuminen olisi toimitettava oikeuden
      käymiskaaren 11 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla
      tuomioistuimen kuulutuksella.
            82 §
       Tuomioistuin voi tässä luvussa tarkoite
      tuissa asioissa omasta aloitteestaan määrätä
      oikeudenkäyntiä varten oikeudenkäyntiavus
      tajan tai edunvalvojan sille, jonka edunval
      vontaa hakemus koskee, jos se on tämän
      oikeusturvan kannalta tarpeellista.
            83 §
       Käräjäoikeuden päätöstä, joka koskee
      edunvalvojan määräämistä tai vapauttamista
      tehtävästään taikka jolla jonkun toimintakel
      poisuutta on rajoitettu, on noudatettava,
      vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa.
       Päätöstä, jonka hovioikeus tekee tässä lu
      vussa tarkoitetussa asiassa, on noudatettava,
      vaikka se ei ole saanut lainvoimaa, jollei
      hovioikeus ole päätöksessään toisin määrän
      nyt.
       Jos hovioikeus tai korkein oikeus palauttaa
      asian uutta käsittelyä varten, se voi määrätä,
      että edunvalvojan määräys tai toimintakel
      poisuuden rajoitus pysyy voimassa, kunnes
      tuomioistuin, jonne asia on palautettu, on
      sen ratkaissut tai antanut siinä väliaikaisen
      määräyksen.
      9 luku

      Holhoustoimen hallinto ja
      muutoksenhaku holhousviranomaisen
      päätökseen

      Hallintoa koskevat säännökset

      84 §
       Holhoustoimen sisällöstä ja sen kehittämi
      sestä huolehtii oikeusministeriö. Hol
      housviranomaisten hallinnollinen ohjaus ja
      kehittäminen kuuluu sisäasiainministeriölle.
 Holhousviranomaisena toimii maistraatti.
 Ahvenanmaan maakunnassa holhousvi
 ranomaisen tehtäviä hoitaa lääninhallitus.
 85 §
 Edunvalvojan määräämistä ja tässä laissa
 tarkoitettua lupaa tai velvoittamista koskeva
 asia ratkaistaan holhousviranomaisessa esit
 telystä. Muutoin asia ratkaistaan holhousvi
 ranomaisessa siten kuin asian ratkaisemisesta
 maistraatin toimivaltaan kuuluvassa asiassa
 erikseen säädetään.
 Jollei tämän lain säännöksistä muuta joh
 du, asian käsittelyyn ja virkamiehen esteelli
 syyteen sovelletaan hallintomenettelylakia.
 Holhousviranomaisen suoritteista peritään
 maksuja siten kuin valtion maksuperustelais
 sa (150/1992) säädetään.
 86 §
 Kun holhousviranomaista on pyydetty
 määräämään edunvalvoja tämän lain 12 §:n
 1 momentin nojalla, holhousviranomaisen
 tulee kuulla henkilökohtaisesti sitä, jonka
 edun valvomisesta on kysymys. Holhousvi
 ranomainen voi vaatia, että hakija esittää
 holhousviranomaiselle lääkärin lausunnon
 niistä seikoista, joilla on merkitystä asian
 ratkaisemisen kannalta.
 Muutoksenhaku holhousviranomaisen
 päätökseen

 87 §
 Holhousviranomaisen päätökseen haetaan
 muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hal
 lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
 Holhousviranomaisen päätökseen, joka
 koskee edunvalvojien keskinäisen erimieli
 syyden ratkaisemista 30 §:n 3 momentin
 nojalla, 48 §:n 3 momentissa tarkoitetun
 määräajan pidentämistä tai 51 §:n 1-3 mo
 mentissa tarkoitettua tilivelvollisuuden täyt
 tämisajankohtaa, ei saa valittamalla hakea
 muutosta.
 10 luku

 Erinäiset säännökset

 88 §
 Edunvalvonnassa olevalla on oikeus saada
 tieto holhousviranomaisen asiakirjoissa ole
 vista häntä itseään koskevista tiedoista siten
 kuin siitä erikseen säädetään. Edunval
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      vonnassa olleen kuoltua hänen oikeuden
      omistajillaan on oikeus saada ne tiedot, jotka
      olisi voitu antaa edunvalvonnassa olevalle it
      selleen.
      89 §
       Edunvalvojalla on tehtäviinsä kuuluvissa
      asioissa oikeus saada ne tiedot, joihin pää
      miehellä olisi itsellään oikeus, jollei erikseen
      toisin säädetä.
       Edunvalvojalla on ilman päämiehensä
      suostumusta oikeus avata vain sellaisia pää
      miehelleen saapuneita kirjeitä tai niihin rin
      nastettavia suljettuja viestejä, joiden voidaan
      lähettäjän nimen tai muun erityisen seikan
      perusteella päätellä koskevan asiaa, josta
      edunvalvojan tulee huolehtia.
      90 §
       Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu
      julkisoikeudellinen yhteisö, Kansaneläkelai
      tos, Eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu
      eläkelaitos, vakuutuslaitos, pankki ja muu
      rahalaitos, sosiaali- tai terveydenhuollon toi
      mintayksikkö ja terveydenhuollon ammatti
      henkilö sekä yksityinen sosiaalipalvelun
      tuottaja ovat salassapitosäännösten estämättä
      velvollisia pyynnöstä antamaan holhousvi
      ranomaiselle ja tuomioistuimelle ne tiedot ja
      selvitykset, jotka ovat tarpeen vireillä olevan
      asian ratkaisemiseksi.
       Holhousviranomainen tai tuomioistuin voi
      pyytää kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon
      toimielimeltä lausunnon, jos selvityksen saa
      minen asianomaisen olosuhteista on tarpeen
      tässä laissa tarkoitetussa asiassa. Pyyntö on
      osoitettava sen kunnan sosiaali- tai ter
      veydenhuollon toimielimelle, jossa asian
      omaisella on kotikunta, tai jos hänellä ei ole
      kotikuntaa Suomessa, jossa hän pääasial
      lisesti oleskelee.
       Jos muun kuin 2 momentissa tarkoitetun
      tiedon tai selvityksen antamisesta aiheutuu
      sen antamiseen velvolliselle huomattavia
      kustannuksia tai merkittävää lisätyötä, selvi
      tyksen antamisesta voidaan periä kohtuulli
      nen maksu.
      91 §
       Joka on saanut tiedon edunvalvonnan tar
      peessa ilmeisesti olevasta henkilöstä, voi
      vaitiolovelvollisuuden estämättä ilmoittaa
      asiasta holhousviranomaiselle. Ilmoitus on
 tehtävä sille holhousviranomaiselle, jonka
 toimialueella henkilöllä, jota ilmoitus kos
 kee, on kotikunta tai, jos hänellä ei ole koti
 kuntaa Suomessa, sille holhousviranomaisel
 le, jonka toimialueella hän pääasiallisesti
 oleskelee. Ilmoituksen saatuaan holhousvi
 ranomaisen tulee ryhtyä toimenpiteisiin
 edunvalvonnan tarpeen selvittämiseksi ja
 tehdä tarvittaessa käräjäoikeudelle hakemus
 edunvalvojan määräämiseksi.
 92 §
 Valtion, kunnan tai holhoustoimen edun
 valvontapalvelun tuottajan palveluksessa ole
 va henkilö, luottamushenkilö, edunvalvoja ja
 holhoustoimen tehtävässä käytetty asiantunti
 ja eivät ilman asianomaisen suostumusta saa
 ilmaista holhoustoimeen liittyvän tehtävän
 perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka
 yksityisen taloudellisen edun tai yksityisyy
 den suojaamiseksi on pidettävä salassa.
 Vaitiolovelvollisuus, josta 1 momentissa
 säädetään, ei rajoita viranomaisessa toimival
 le muussa laissa säädettyä vaitiolovelvolli
 suutta.
 Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei estä
 asian ilmaisemista:
 1) valtion tai kunnan viranomaisille taikka
 muulle henkilölle tämän lain mukaisten teh
 tävien suorittamista varten;
 2) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikok
 sen selvittämistä varten;
 3) tuomioistuimelle, jos se on tarpeen tä
 män lain mukaisessa asiassa; eikä
 4) sille, jolla on lain nojalla oikeus saada
 asiasta tieto.
 93 §
 Rangaistus salassapitovelvollisuuden rikko
 misesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai
 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava ri
 koslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä
 muualla laissa säädetä ankarampaa rangais
 tusta.
 94 §
 Joka kieltäytyy antamasta tietoja, joiden
 antamiseen hän on 90 §:n mukaan velvol
 linen, on tuomittava holhoustoimesta anne
 tussa laissa säädetyn tietojenantamisvelvol
 lisuuden rikkomisesta sakkoon.
 Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1
 momentissa tarkoitetusta teosta, ellei hol
 housviranomainen ole ilmoittanut sitä syyt
 teeseen pantavaksi.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2

            95 §
       Tarkemmat säännökset tämän lain täy
      täntöönpanosta annetaan asetuksella.
            11 luku

      Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

      96 §

      Voimaantulo ja kumottavat säännökset

       Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
      kuuta 1999.
       Tällä lailla kumotaan 19 päivänä elokuuta
      1898 annettu holhouslaki (34/1898) siihen
      myöhemmin tehtyine muutoksineen.
            97 §

      Vireillä olevien asioiden käsittely

       Asiat, jotka ovat vireillä holhouslautakun
      nassa tämän lain tullessa voimaan, siirtyvät
      sen holhousviranomaisen käsiteltäviksi, jon
      ka toimialueeseen asianomainen kunta kuu
      luu.
       Tuomioistuin käsittelee holhouslaissa tar
      koitetun asian, joka on tuomioistuimessa
      vireillä tämän lain tullessa voimaan, vaikka
      asia ei tämän lain mukaan kuuluisi tuomiois
      tuimelle.
      98 §

      Lain soveltaminen

       Tätä lakia sovelletaan sen voimaantuloa
      edeltävältä ajalta oleviin holhoustoimen asi
      oihin seuraavasti:
       1) Vajaavaltaiset. Niihin, jotka tämän lain
      tullessa voimaan ovat vajaavaltaisia, sovel
      letaan, mitä tässä laissa säädetään vajaaval
      taisesta. Holhousviranomaisen on valvonnas
      saan olevien holhottavaksi julistettujen osalta
      viipymättä selvitettävä, onko tarpeen, että
      vajaavaltaisuus yhä jatkuu, ja tarvittaessa
      tehtävä hakemus edunvalvonnan järjestämi
      seksi siten kuin tässä laissa säädetään.
       2) Holhoojat ja uskotut miehet. Holhoo
      jaan ja holhouslain nojalla määrättyyn uskot
      tuun mieheen sovelletaan tämän lain tultua
      voimaan, mitä edunvalvojasta säädetään.
       3) Eräät vireillä olevat asiat. Jos holhotta
      vaksi julistamista taikka holhoojan tai usko
 tun miehen määräämistä tai tehtävästään va
 pauttamista koskeva asia on tuomioistuimes
 sa vireillä tämän lain voimaan tullessa, asia
 on käsiteltävä vastaavasti tämän lain mu
 kaisena toimintakelpoisuuden rajoittamista
 taikka edunvalvojan määräämistä tai tehtä
 västään vapauttamista koskevana hakemuk
 sena. Jos holhottavaksi julistamista koskeva
 asia on muutoksenhaun johdosta vireillä kor
 keimmassa oikeudessa tai hovioikeudessa,
 asia on palautettava alioikeuden käsiteltäväk
 si, jollei muutoksenhakemusta jätetä heti
 tutkimatta. Päättäessään asian palauttamises
 ta tuomioistuin voi määrätä, että päätös, jolla
 joku on julistettu holhottavaksi, pysyy voi
 massa, kunnes alioikeus on ratkaissut asian.
 99 §

 Aikaisemman lain soveltaminen

 Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol
 lutta lakia (aikaisempi laki) sovelletaan tä
 män lain voimaan tultua seuraavasti:
 1) Vireillä olevat lupahakemukset. Jos tä
 män lain tullessa voimaan on vireillä hake
 mus, joka koskee holhouslautakunnan tai
 tuomioistuimen suostumuksen saamista teh
 dylle tai myöhemmin tehtävälle oikeustoi
 melle, hakemukseen sovelletaan aikaisem
 man lain säännöksiä. Hakemus kuitenkin
 raukeaa, jos edunvalvoja ei tämän lain mu
 kaan tarvitse oikeustoimeen holhousvi
 ranomaisen lupaa.
 2) Oikeustoimen pätevyys. Arvioitaessa
 sellaisen oikeustoimen pätevyyttä, jonka hol
 hooja tai uskottu mies on tehnyt ennen tä
 män lain voimaantuloa, sovelletaan aikai
 semman lain säännöksiä.
 3) Tilin antaminen. Holhoustili, joka kos
 kee vuotta 1999 tai sitä aikaisempia tilikau
 sia, annetaan tämän lain voimaan tultua hol
 housviranomaiselle. Holhoustiliin ja sen an
 tamiseen sovelletaan tällöin kuitenkin muilta
 osin aikaisemman lain säännöksiä. Jos tuo
 mioistuin on holhouslain 51 §:n 2 momentin
 nojalla määrännyt tilikauden vuotta pitem
 mäksi, määräys pysyy voimassa tämän lain
 voimaantulon estämättä, jollei holhousvi
 ranomainen toisin määrää.
 4) Päättyneet edunvalvontatoimet. Jos hol
 hoojan tai uskotun miehen toimi on päätty
 nyt ennen tämän lain voimaantuloa, siihen
 sovelletaan aikaisempaa lakia.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2

      100 §

      Viittaukset aikaisempaan lakiin

       Jos laissa tai asetuksessa on viitattu aikai
      sempaan lakiin, viittauksen sisältävää sään
      nöstä sovelletaan tämän lain voimaantulon
      jälkeen seuraavasti:
       1) Holhoojaa ja uskottua miestä koskevat
      säännökset. Säännöstä, joka koskee holhoo
      jaa tai holhouslain nojalla määrättyä uskot
      tua miestä, sovelletaan myös edunvalvojaan,
      jollei lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
      annetun lain (361/1983) 50 §:n 3 momentis
      ta muuta johdu.
       2) Holhoojan ja uskotun miehen toimenpi
      teen oikeusvaikutukset. Laissa tai asetuksessa
      olevaa säännöstä, joka koskee holhoojan tai
      holhouslain nojalla määrätyn uskotun mie
      hen suorittaman toimenpiteen tai laiminlyön
      nin oikeusvaikutuksia, sovelletaan myös
      edunvalvojaan.
       3) Holhottavaksi julistettua koskevat sään
      nökset. Säännöstä, joka koskee holhottavaksi
      julistettua, sovelletaan holhottavaksi julistet
      tujen ohella niihin, jotka on julistettu vajaa
      valtaisiksi.
       4) Vajaavaltaista ja holhouksenalaista
      koskevat säännökset. Laissa tai asetuksessa
      olevaa säännöstä, joka koskee vajaavaltaista
      tai holhouksen alaista, sovelletaan myös nii
      hin, jotka tämän lain mukaan ovat vajaaval
      taisia.
       5) Täysivaltaisuutta edellyttävät säännök
      set. Jos laissa tai asetuksessa on luvan saa
      misen, tehtävässä toimimisen, toiminnan har
      joittamisen tai toimenpiteen suorittamisen
      edellytykseksi asetettu, että asianomainen on
      täysivaltainen tai hallitsee itseään ja omai
      suuttaan, ei luvan saamisen, tehtävässä toi
      mimisen, toiminnan harjoittamisen tai toi
      menpiteen suorittamisen esteenä ole pidettä
      vä sitä, että asianomaisen toimintakelpoi
      suutta on rajoitettu 18 §:n 1 momentin 1 tai
      2 kohdan nojalla, jollei rajoituksen sisällöstä
      muuta johdu.
       6) Holhouslautakuntaa koskevat säännök
      set. Lain tai asetuksen säännös holhouslauta-
 kunnan tehtävistä koskee soveltuvin osin
 holhousviranomaista.
 7) Muut viittaukset holhouslakiin. Jos lais
 sa tai asetuksessa on muutoin viitattu lain
 kohtaan, jonka tilalle on tullut tämän lain
 säännös, noudatetaan soveltuvin osin tämän
 lain vastaavaa säännöstä.
 101 §

 Holhouskirjassa olevien tietojen siirtäminen

 Maistraatin on ennen tämän lain voimaan
 tuloa siirrettävä holhousasioiden rekisteriin
 tiedot niistä holhouskirjaan merkityistä voi
 massa olevista holhouksista ja uskotun mie
 hen toimista, joiden valvonta kuuluu maist
 raatille tämän lain tultua voimaan. Käräjäoi
 keus, jossa holhouskirjaa pidetään, huolehtii
 tarvittavien tietojen luovuttamisesta maist
 raatille ja vastaa siitä, että luovutettavat tie
 dot ovat oikeat.
 102 §

 Holhouslautakuntien asiakirjojen siirtämi
 nen

 Holhouksia ja uskotun miehen toimia kos
 kevat holhouslautakuntien asiakirjat, jotka
 ovat holhousviranomaiselle tarpeen tämän
 lain 6 luvussa tarkoitettujen tehtävien suorit
 tamiseksi, on luovutettava sille holhousvi
 ranomaiselle, jonka toimialueeseen asian
 omainen kunta kuuluu. Kunta vastaa asiakir
 jojen luovuttamisesta.

 103 §

 Valtuutus täytäntöönpanotoimiin

 Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
 ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
 toimenpiteisiin.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Laki

       holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      1 §

      Edunvalvontapalveluiden järjestäminen

       Valtio on velvollinen järjestämään hol
      houstoimessa tarvittavia edunvalvontapalve
      luita siten kuin tässä laissa säädetään. Maist
      raatti huolehtii toimialueellaan palveluiden
      järjestämisestä.
       Edunvalvontapalveluiden järjestämisellä
      tarkoitetaan huolehtimista siitä, että holhous
      toimesta annetussa laissa ( / ) tarkoitettuja
      edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa
      alueellisesti riittävä määrä yleisiä edunvalvo
      jia.
       Yleiseen edunvalvojaan sovelletaan, mitä
      holhoustoimesta annetussa laissa säädetään
      edunvalvojasta, jollei tässä laissa toisin sää
      detä.
      2 §

      Kunnan tuottamat edunvalvontapalvelut

       Kunta vastaa edunvalvontapalveluiden
      tuottamisesta alueellaan, jos maistraatti ja
      kunta eivät toisin sovi.
       Kunnat voivat tuottaa edunvalvontapalve
      lut perustamalla yhden tai useamman yleisen
      edunvalvojan viran tai työsopimussuhteisen
      tehtävän. Virka tai tehtävä voi olla osa-ai
      kainen. Virka tai tehtävä voidaan kunnassa
      yhdistää toiseen virkaan tai tehtävään, jollei
      yhdistäminen vaikuta edunvalvonnan puolu
      eettomaan ja asianmukaiseen hoitamiseen.
      Virka tai tehtävä voidaan perustaa kuntien
      yhteiseksi siten kuin kuntalaissa (365/1995)
      säädetään.
       Kunnat voivat tuottaa edunvalvontapalve
      lut myös hankkimalla ne julkiselta tai yksi
      tyiseltä palvelun tuottajalta.
            3 §

      Yhteisöjen tuottamat edunvalvontapalvelut

       Jos maistraatti ja kunta ovat sopineet, että
      kunta ei tuota edunvalvontapalveluja  tai
      että kunta tuottaa tarvittavista palveluista
      vain osan, maistraatin on huolehdittava siitä,
 että muu tehtävään sopiva, julkinen tai yksi
 tyinen yhteisö tuottaa palvelut. Edunvalvon
 tapalvelujen tuottaminen saadaan antaa vain
 sellaiselle yhteisölle, jonka muut tehtävät tai
 toiminnan luonne ja tarkoitus eivät vaaranna
 edunvalvonnan puolueettomuutta ja asian
 mukaista hoitamista.
 4 §

 Sopimus edunvalvontapalveluiden
 tuottamisesta

 Maistraatin on tehtävä 3 §:ssä tarkoitetun
 palvelun tuottajan kanssa sopimus edunval
 vontapalveluiden tuottamisesta. Sopimukses
 sa on sovittava ainakin sopimuksen voimas
 saoloajasta sekä sopimuksen irtisanomispe
 rusteista,  -ajasta ja -menettelystä. Sopi
 muksen irtisanomisaikaa ei voida sopia kah
 ta vuotta lyhyemmäksi.
 Sopimusta koskeva riita käsitellään hallin
 toriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin
 hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde
 tään.
 5 §

 Yleisen edunvalvojan kelpoisuus ja
 määrääminen tehtävään

 Yleisellä edunvalvojalla tulee olla sellai
 nen taito ja kokemus, jota tehtävän asianmu
 kainen hoitaminen edellyttää. Kunnan pal
 veluksessa olevan yleisen edunvalvojan tulee
 lisäksi täyttää kunnan mahdollisesti määrää
 mät muut kelpoisuusvaatimukset.
 Yleinen edunvalvoja ei saa kieltäytyä hol
 houstoimesta annetun lain mukaisesta edun
 valvojan tehtävästä ilman erityistä syytä.
 Yleisen edunvalvojan esteellisyyteen sovelle
 taan, mitä edunvalvojan esteellisyydestä sää
 detään holhoustoimesta annetussa laissa.
 Yleistä edunvalvojaa on sopivin tavoin
 kuultava ennen kuin hänet määrätään edun
 valvojaksi.
 Edunvalvojan määräys annetaan kunnan tai
 muun edunvalvontapalvelun tuottajan palve
 luksessa olevalle yleiselle edunvalvojalle
 eikä tehtävän hoitajalle henkilökohtaisesti.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2

      6 §

      Korvaus edunvalvontapalveluiden tuottami
      sesta

       Edunvalvontapalvelun tuottajalle makse
      taan korvaus valtion varoista sisäasiainmi
      nisteriön vahvistamien perusteiden mukaan.
      Korvaus määrätään siten, että se vastaa pal
      veluiden tarkoituksenmukaisesta tuottamises
      ta aiheutuvia keskimääräisiä kustannuksia.
       Kun edunvalvojana on yleinen edunvalvo
      ja, oikeus holhoustoimesta annetun lain
      44 §:ssä tarkoitettuun palkkioon ja korvauk
      seen päämiehen varoista kuuluu kunnalle tai
      sille yhteisölle, jonka kanssa maistraatti on
      tehnyt sopimuksen edunvalvontapalveluiden
      tuottamisesta. Määrättäessä 1 momentissa
      tarkoitettua korvausta otetaan huomioon täs
      sä momentissa tarkoitetut palkkiot ja kor
      vaukset.
       7 §

      Tietojen luovuttaminen ja salassapito

       Edunvalvontapalveluiden tuottaja on vel
      vollinen antamaan maistraatille ja lääninhal
      litukselle valvontaa ja korvauksen määrää
      mistä varten tarpeelliset tiedot toiminnas
      taan.
       Edunvalvontapalveluiden tuottajan salassa
      pitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä edun
      valvojan salassapitovelvollisuudesta sääde
      tään holhoustoimesta annetun lain 92 §:ssä.
      8 §

      Korvauksen takaisinperintä

       Maistraatti voi määrätä tämän lain nojalla
      edunvalvontapalveluiden tuottajalle makse
      tun korvauksen perittäväksi takaisin osaksi
      tai kokonaan, jos:
       1) korvaus on maksettu oleellisesti väärin
      perustein; taikka
       2) korvauksen saaja on antanut korvauksen
      maksamiseen olennaisesti vaikuttaneita vir
      heellisiä tietoja tai menetellyt vilpillisesti.
       Takaisinperintää koskeva maistraatin lain
      voimainen päätös voidaan panna täytäntöön
      kuten lainvoimainen tuomio.
 9 §

 Virka-apu ja pakkokeinot

 Maistraatilla on oikeus saada tämän lain
 mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi virka-
 apua lääninhallitukselta siten kuin siitä sää
 detään lääninhallituslain (22/1997) 7 §:ssä.
 Lääninhallituksen oikeudesta käyttää uhka
 sakkoa, teettämisuhkaa tai keskeyttämisuh
 kaa säädetään lääninhallituslain 8 §:ssä. Me
 nettelyyn sovelletaan muutoin, mitä uh
 kasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
 10 §

 Muutoksenhaku

 Korvauksen määräämistä koskevaan maist
 raatin päätökseen haetaan oikaisua maistraa
 tilta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok
 sisaannista. Maistraatin oikaisuvaatimuksen
 johdosta antamaan päätökseen haetaan muu
 tosta siten kuin 2 momentissa säädetään.
 Hallinto-oikeuden päätökseen korvauksen
 määrää koskevassa asiassa ei saa hakea
 muutosta valittamalla.
 Korvauksen takaisinperintää koskevaan
 maistraatin päätökseen ja pakkokeinojen
 käyttöä koskevaan lääninhallituksen päätök
 seen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta
 siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
 11 §

 Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Ah
 venanmaan maakunnassa

 Ahvenanmaan maakunnassa maistraatille
 tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä
 huolehtii lääninhallitus.
 12 §

 Tarkemmat säännökset

 Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
 töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.
 13 §

 Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Tällä lailla kumotaan holhouksen järjestä
      misestä eräissä tapauksissa 15 päivänä
      tammikuuta 1971 annettu laki (14/1971)
      (järjestämislaki) siihen myöhemmin tehtyine
      muutoksineen.
       Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
      lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
      piteisiin.
       Järjestämislaissa tarkoitettuun virkaholhoo
      jaan sovelletaan tämän lain tultua voimaan,
      mitä yleisestä edunvalvojasta säädetään.
      Tuomioistuimen päätös, jolla virkaholhooja
 tai järjestämislain  2 §:ssä  tarkoitettu hol-
 houksia hoitamaan nimetty henkilö on mää
 rätty holhoojaksi tai uskotuksi mieheksi, py
 syy voimassa tämän lain voimaantulosta
 huolimatta. Nimetyn henkilön oikeus saada
 kunnalta järjestämislain 4 §:n 1 momentissa
 tarkoitettua palkkiota määräytyy kolmen
 vuoden ajan tämän lain voimaantulosta ai
 kaisemman lain mukaisesti. Tämän ajankoh
 dan jälkeen noudatetaan, mitä asianomainen
 henkilö ja kunta ovat sopineet korvausperus
 teista.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Laki

      oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1-3 ja 5 § sekä 15 luvun
2 §:n 1 momentti,
       sellaisina kuin ne ovat, 12 luvun 1-3 ja 5 § laissa 363/1983 ja 15
luvun 2 §:n 1 momentti
      laissa 5/1969, sekä
       lisätään 12 lukuun uusi 1 a ja 4 a § seuraavasti:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      12 luku

      Asianosaisista

      Asianosaisen puhevallan käyttäminen

      1 §
       Kun vajaavaltainen on asianosaisena riita
      asiassa tai asianomistajana rikosasiassa, va
      jaavaltaisen puhevaltaa käyttää edunvalvoja
      tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen henki
      löä koskevassa asiassa vajaavaltaisen puhe
      valtaa käyttää kuitenkin huoltaja tai muu
      laillinen edustaja.
       Vajaavaltainen käyttää itse yksin puheval
      taansa, jos hänellä on oikeus vallita sitä, mi
      kä on riidan kohteena tai mihin rikos on
      kohdistunut, taikka jos riita koskee oikeus
      tointa, jonka tekemiseen hänellä on kelpoi
      suus. Vajaavaltainen käyttää itse yksin puhe
      valtaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos
      hän on täyttänyt 18 vuotta ja kykenee ym
      märtämään asian merkityksen. Alaikäinen
      käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan
      ohella itsenäisesti puhevaltaansa henkilöään
      koskevassa asiassa, jos hän on täyttänyt 15
      vuotta.
 1 a §
 Edunvalvoja, joka on määrätty täysivaltai
 selle, käyttää päämiehensä ohella itsenäisesti
 puhevaltaa asioissa, jotka kuuluvat hänen
 tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja hänen pää
 miehensä ovat puhevaltaa käyttäessään eri
 mieltä, päämiehen kanta on ratkaiseva, jos
 hän kykenee ymmärtämään asian merkityk
 sen.
 Jos päämiehen toimintakelpoisuutta on
 rajoitettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi
 julistamalla, edunvalvoja käyttää yksin pää
 miehen puhevaltaa asiassa, josta päämiehellä
 ei ole oikeutta päättää. Edunvalvoja ja hänen
 päämiehensä käyttävät kuitenkin yhdessä
 puhevaltaa asiassa, josta heidän tulee yhdes
 sä päättää.
 2 §
 Vajaavaltainen käyttää vastaajana ri
 kosasiassa itse puhevaltaansa, jos hän on
 syyntakeinen. Alaikäisen vastaajan edunval
 voja, huoltaja tai muu laillinen edustaja
 käyttää kuitenkin itsenäisesti alaikäisen ohel
 la puhevaltaa. Jos vajaavaltainen, joka on
 täyttänyt 18 vuotta, ei ole syyntakeinen, pu
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      hevaltaa käyttää edunvalvoja tai muu lailli
      nen edustaja.
            3 §
       Tuomioistuin voi kuulla vajaavaltaisen
      edunvalvojaa, huoltajaa tai muuta laillista
      edustajaa asiassa, jossa vajaavaltaisella on
      oikeus itse yksin käyttää puhevaltaansa, jos
      kuuleminen vajaavaltaisen edun kannalta
      katsotaan tarpeelliseksi.
      4 a §
       Jos asianosainen sairauden, henkisen toi
      minnan häiriintymisen, heikentyneen ter
      veydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi
      on kykenemätön valvomaan etuaan oikeu
      denkäynnissä, tuomioistuin, jossa oikeuden
      käynti on vireillä, voi viran puolesta määrätä
      hänelle edunvalvojan oikeudenkäyntiä var
      ten. Edunvalvojaan sovelletaan holhoustoi
      mesta annetun lain (  /  ) säännöksiä.
       Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvo
      jan määräys on voimassa myös ylemmässä
      oikeusasteessa, jossa asia tulee vireille muu
      toksenhaun johdosta.
 5 §
 Asianosainen ja tämän edunvalvoja, huol
 taja tai muu laillinen edustaja on velvollinen
 esittämään selvityksen oikeudestaan käyttää
 puhevaltaa, jos tuomioistuin katsoo sen tar
 peelliseksi.
 15 luku

 Oikeudenkäyntiasiamiehestä

 2 §
 Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana
 saa  toimia ainoastaan asianajaja tai muu
 rehellinen ja  muutoin siihen toimeen so
 piva sekä kykenevä täysi-ikäinen henkilö,
 joka ei ole konkurssissa ja jonka toiminta
 kelpoisuutta ei ole rajoitettu.
 - - - - - - - - - - - - - - --- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Laki

      oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11 päivänä heinäkuuta
1997 annetun lain
      (689/1997) 1 luvun 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti sekä 8 luvun
 2 §:n 2 momentti
      sekä
       lisätään 1 lukuun uusi 4 a § seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      1 luku

      Syyteoikeudesta

      3 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Jos huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen
      edustaja on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun
      rikoksen alaikäistä tai muutoin edunvalvon
      nassa olevaa vastaan, syyttäjä saa nostaa
 syytteen, vaikka syyttämispyyntöä ei olisi
 kaan esitetty.
 4 §
 Jos vajaavaltaista vastaan tehdään rikos,
 josta virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä
 ilman asianomistajan syyttämispyyntöä, oi
 keus pyynnön tekemiseen on vajaavaltaisen
 edunvalvojalla tai muulla laillisella edusta
 jalla. Alaikäisen henkilöön kohdistuneen
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      rikoksen johdosta mainittu oikeus on kuiten
      kin vajaavaltaisen huoltajalla tai muulla lail
      lisella edustajalla.
      - - - - - - - - - - - - - -
      4 a §
       Jos henkilön toimintakelpoisuutta on rajoi
      tettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi
      julistamalla ja rikos, josta virallinen syyttäjä
      ei saa nostaa syytettä ilman asianomistajan
      syyttämispyyntöä, kohdistuu asiaan, josta
      edunvalvoja määrää yksin, oikeus syyttämis
      pyynnön tekemiseen on yksin edunvalvojal
      la. Edunvalvojalla ja hänen päämiehellään
      on kuitenkin kummallakin oikeus syyttämis
      pyynnön tekemiseen, jos rikos kohdistuu
      asiaan, josta heidän tulee yhdessä määrätä.
 8 luku

 Asianosaisista

 2 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Jos asianosaisella on useita edustajia, tuo
 mioistuimella on valta määrätä, kenen tai
 keiden heistä on saavuttava henkilökohtai
 sesti. Tuomioistuin voi myös määrätä, että
 vajaavaltaisen, jolla ei ole oikeutta itse käyt
 tää puhevaltaa, tai henkilön, jonka toiminta
 kelpoisuutta on rajoitettu niin, ettei hänellä
 ole oikeutta itse käyttää puhevaltaa asiassa,
 on saavuttava henkilökohtaisesti kuultavaksi.
 --- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Laki

      hallintolainkäyttölain muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun hallintolainkäyttölain
 (586/1996) 17 §,
      18 §:n 2 momentti, 19 § ja 20 §:n 1 momentti sekä
       lisätään lakiin uusi 18 a ja 19 a § seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      17 §

      Yleissäännös vajaavaltaisen puhevallasta

       Vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa
      hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu
      laillinen edustajansa, jollei jäljempänä tässä
      luvussa toisin säädetä.
      18 §

      Vajaavaltaisen oikeus käyttää puhevaltaa

      - - - - - - - - - - - - - -
       Vajaavaltainen, joka on täyttänyt 18 vuot
      ta, käyttää itse yksin puhevaltaansa henkilö
      ään koskevassa asiassa, jos hän kykenee ym
      märtämään asian merkityksen.
      - - - - - - - - - - - - - - 18 a §

 Edunvalvojan oikeus käyttää puhevaltaa

 Edunvalvoja, joka on määrätty täysivaltai
 selle, käyttää päämiehensä ohella itsenäisesti
 puhevaltaa asioissa, jotka kuuluvat hänen
 tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja hänen pää
 miehensä ovat puhevaltaa käyttäessään eri
 mieltä, päämiehen kanta on ratkaiseva, jos
 hän kykenee ymmärtämään asian merkityk
 sen.
 Jos päämiehen toimintakelpoisuutta on ra
 joitettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi
 julistamalla, edunvalvoja käyttää yksin pää
 miehen puhevaltaa asiassa, josta päämiehellä
 ei ole oikeutta päättää. Edunvalvoja ja hänen
 päämiehensä käyttävät kuitenkin yhdessä
 puhevaltaa asiassa, josta heidän tulee yhdes
 sä päättää.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2

      19 §

      Päämiehen ja edunvalvojan tai huoltajan
      kuuleminen

       Edunvalvojan, huoltajan tai muun laillisen
      edustajan käyttäessä puhevaltaa on kuultava
      päämiestä ja päämiehen käyttäessä puheval
      taa edunvalvojaa, huoltajaa tai muuta laillis
      ta edustajaa, jos kuuleminen on tarpeen pää
      miehen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi.
      19 a §

      Edunvalvojan määrääminen
      oikeudenkäyntiä varten

       Jos asianosainen sairauden, henkisen toi
      minnan häiriintymisen, heikentyneen ter
      veydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi
      on kykenemätön valvomaan etuaan oikeu
      denkäynnissä, tuomioistuin, jossa oikeuden
      käynti on vireillä, voi viran puolesta määrätä
      hänelle edunvalvojan oikeudenkäyntiä var
      ten. Edunvalvojaan sovelletaan holhoustoi
      mesta annetun lain (   /  ) säännöksiä.
 Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvo
 jan määräys on voimassa myös ylemmässä
 oikeusasteessa, jossa asia tulee vireille muu
 toksenhaun johdosta.
 20 §

 Asiamies ja avustaja

 Asianosainen saa käyttää asiamiestä ja
 avustajaa. Asiamiehenä tai avustajana saa
 toimia asianajaja tai muu rehellinen ja muu
 ten siihen toimeen sopiva ja kykenevä täysi-
 ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja
 jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
 Asiamiehenä tai avustajana ei kuitenkaan saa
 toimia se, joka on osallistunut asian käsitte
 lyyn viranomaisessa tai on ollut siinä vas
 tapuolen asiamiehenä tai avustajana.
 - - - - - - - - - - - - - - ---


 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Laki

      hallintomenettelylain muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan 6 päivänä elokuuta 1982 annetun hallintomenettelylain
(598/1982) 16 § sekä
       lisätään lakiin uusi 16 a ja 16 b § seuraavasti:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      16 §

      Vajaavaltaisen puhevalta

       Vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa
      hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu
      laillinen edustajansa, jollei tässä pykälässä
      toisin säädetä.
 Vajaavaltaisella on oikeus käyttää yksi
 nään puhevaltaa sellaista tuloa tai varalli
 suutta koskevassa asiassa, jota hänellä on
 oikeus vallita.
 Vajaavaltainen, joka on täyttänyt 18 vuot
 ta, käyttää itse yksin puhevaltaansa henkilö
 ään koskevassa asiassa, jos hän kykenee ym
 märtämään asian merkityksen. Alaikäisellä,
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      joka on täyttänyt 15 vuotta, ja hänen huolta
      jallaan tai muulla laillisella edustajallaan on
      kummallakin oikeus erikseen käyttää puhe
      valtaa asiassa, joka koskee alaikäisen henki
      löä taikka henkilökohtaista etua tai oikeutta.
            16 a §

      Edunvalvojan oikeus käyttää puhevaltaa

       Edunvalvoja, joka on määrätty täysivaltai
      selle, käyttää päämiehensä ohella itsenäises-
      ti puhevaltaa asioissa, jotka kuuluvat hänen
      tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja hänen pää
      miehensä ovat puhevaltaa käyttäessään eri
      mieltä, päämiehen kanta on ratkaiseva, jos
      hän kykenee ymmärtämään asian merkityk
      sen.
       Jos päämiehen toimintakelpoisuutta on ra
      joitettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi
      julistamalla, edunvalvoja käyttää yksin pää-
 miehen puhevaltaa asiassa, josta päämiehellä
 ei ole oikeutta päättää. Edunvalvoja ja hänen
 päämiehensä käyttävät kuitenkin yhdessä
 puhevaltaa asiassa, josta heidän tulee yhdes
 sä päättää.
 16 b §

 Edunvalvojan ja päämiehen kuuleminen

 Edunvalvojan käyttäessä puhevaltaa on
 kuultava hänen päämiestään ja päämiehen
 käyttäessä puhevaltaa on kuultava edunval
 vojaa, jos kuuleminen on tarpeen päämiehen
 edun vuoksi tai asian selvittämiseksi.
 ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Laki

      avioliittolain muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain
(234/1929) 5 §, sellaisena kuin
      se on laissa 411/1987, sekä
       muutetaan 11 §:n 2 momentti ja 42 §, sellaisena kuin niistä on 11
§:n 2 momentti maini
      tussa laissa 411/1987, seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      11 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Jos avioliiton solmimiseen vaaditaan oi
      keusministeriön lupa, lupapäätös on samalla
      annettava avioliiton esteiden tutkijalle.
      - - - - - - - - - - - - - -
      42 §
       Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti.
 Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltai
 suuden tai toimintakelpoisuuden rajoittami
 sen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään
 avioehtosopimusta, hänen on hankittava sii
 hen edunvalvojansa kirjallinen hyväksymi
 nen.
 --- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Laki

      varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 22 ja 24 §:n
muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13 päivänä
kesäkuuta 1929 annetun
      lain (228/1929) 22 ja 24 § seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      22 §
       Jos valtuuttajan toimintakelpoisuutta rajoi
      tetaan, valtuutetun tekemällä oikeustoimella
      ei ole muuta vaikutusta kuin sillä olisi ollut,
      jos valtuuttaja olisi tehnyt sen itse.
            24 §
       Jos valtuuttajan toimintakelpoisuutta rajoi
      tetaan tai jos hänen omaisuutensa luovute-
 taan konkurssiin, valtuutetulla on oikeus, en
 nen kuin edunvalvoja tai konkurssipesän
 hoitaja voi ryhtyä tarpeellisiin toimiin, val
 tuutuksensa perusteella tehdä sellaisia oi
 keustoimia, jotka ovat tarpeen valtuuttajan
 tai konkurssipesän turvaamiseksi vahingolta.
 --- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Laki

      lapsen elatuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan lapsen elatuksesta 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun lain
(704/1975) 7 §:n 2
      momentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      7 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Elatusapua koskevan sopimuksen allekir
      joittavat se lapsen vanhemmista, joka sitou
      tuu suorittamaan elatusapua, sekä alaikäisen
      lapsen puolesta hänen 5 §:n 1 momentissa
      tarkoitettu edustajansa. Jos lapsi on täysival
      tainen, on hänen allekirjoitettava sopimus.
      Kun se vanhemmista, joka sitoutuu suorit
      tamaan elatusapua, on vajaavaltainen, on
      sopimus hänen edunvalvojansa hyväksyttävä
 ja allekirjoitettava. Edunvalvojan hyväksy
 minen ja allekirjoitus on tarpeen myös sil
 loin, kun elatusapua maksamaan sitoutuvan
 vanhemman toimintakelpoisuutta on rajoi
 tettu siten, ettei hän voi yksin tehdä kyseistä
 elatussopimusta.
 - - - - - - - - - - - - - -
 ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Laki

      oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta 21 päivänä joulukuuta 1984
annetun lain
      (945/1984) 5 §:n 2 momentin 3 kohta seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      5 §

      Harkinnanvarainen suljettu käsittely

      - - - - - - - - - - - - - -
       Tuomioistuin voi myös päättää, että suulli
      nen käsittely toimitetaan tarpeellisin osin
      yleisön läsnä olematta,
      - - - - - - - - - - - - - -
 3) kun siinä kuullaan alle 15-vuotiasta tai
 henkilöä, jonka toimintakelpoisuutta on ra
 joitettu.
 ---

 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Laki

      esitutkintalain 33 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun esitutkintalain
(449/1987) 33 § seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      33 §
       Jos kuulusteltava on alle 15-vuotias, hänen
      huoltajalleen, edunvalvojalleen tai muulle
      lailliselle edustajalleen on varattava tilaisuus
      olla läsnä kuulustelussa.
       Jos asianomistajana tai epäiltynä kuulustel
      tava on 15 vuotta täyttänyt vajaavaltainen tai
      henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja,
      edunvalvojalle, huoltajalle tai muulle lailli
      selle edustajalle on varattava tilaisuus olla
      läsnä kuulustelussa, jos tämä tutkittavaa ri
      kosta koskevassa oikeudenkäynnissä saisi
      oikeudenkäymiskaaren  12 luvun 1, 1 a tai
 2 §:n mukaan käyttää puhevaltaa päämiehen
 sä sijasta tai ohella.
 Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle
 edustajalle ei kuitenkaan tarvitse varata tilai
 suutta olla läsnä kuulustelussa, jos kuulustel
 tavaa on rikoksen selvittämisen vuoksi vält
 tämätöntä viipymättä kuulustella. Kuuluste
 lusta on tällöin mahdollisimman pian ilmoi
 tettava kuulustellun edustajalle.
 ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Laki

      eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 10 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan eräistä yhteisomistussuhteista 25 päivänä huhtikuuta 1958
 annetun lain
      (180/1958) 10 §:n 2 momentti sekä
       lisätään 10 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      10 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Tuomioistuin voi yhteisomistajan vaati
      muksesta vahvistaa alimman hinnan, jolla
      esine saadaan myydä. Jos asia koskee kiin
      teistön myymistä ja joku yhteisomistajista on
      vajaavaltainen, tuomioistuimen tulee ilman
      vaatimustakin määrätä alin myyntihinta. Täl
      laiseen myymiseen ei tarvitse erikseen hank
      kia holhoustoimesta annetun lain  ( /  )
      34 §:ssä tarkoitettua lupaa.
 Mitä 2 momentissa säädetään vajaavaltai
 sesta yhteisomistajasta, sovelletaan yhteis
 omistajaan myös, jos hänelle on määrätty
 edunvalvoja, jonka tehtävänä on määrätä
 kiinteistöstä.
 ---

 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Laki

      kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä
joulukuuta 1996 annetun lain
      (1094/1996) 2 §:n 4 momentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      2 §

      Rahoituksen saajat

      - - - - - - - - - - - - - -
       Holhoustoimesta annetussa laissa ( /  )
      tarkoitettu edunvalvoja saa ilman holhousvi-
 ranomaisen lupaa päämiehensä puolesta ot
 taa tässä laissa tarkoitettua lainaa, josta pää
 miehen kiinteistö on panttina.
 ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Laki

      peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan peruskuivatustoiminnan tukemisesta 24 päivänä lokakuuta
1997 annetun lain
      (947/1997) 22 § seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      22 §

      Toiminta päämiehen puolesta

       Holhoustoimesta annetussa laissa (  /  )
      tarkoitettu edunvalvoja saa ilman holhous-
 viranomaisen lupaa päämiehensä puolesta ot
 taa tässä laissa tarkoitettua lainaa, josta pää
 miehen kiinteistö on panttina.
 --- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Laki

      oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 29 §:n
muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 10 päivänä
elokuuta 1973 annetun
      lain (650/1973) 29 §:n 2 momentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      29 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Asiantuntijajäsenen tulee olla vähintään 25
      ja enintään 70 vuotta täyttänyt Suomen kan
      salainen. Asiantuntijajäsenenä ei voi olla
      henkilö, joka on konkurssissa tai jonka toi-
 mintakelpoisuutta on rajoitettu.
 - - - - - - - - - - - - - - ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Laki

      työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun
lain (646/1974) 6 §,
      sellaisena kuin se on laissa 1007/1982, seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      6 §
       Työtuomioistuimen presidentiksi, työ
      tuomioistuinneuvokseksi ja jäseneksi sekä
      varajäseneksi voidaan nimittää 20 vuotta
      täyttänyt Suomen kansalainen, joka ei ole
      konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei
 ole rajoitettu. Presidentti, työtuomioistuin-
 neuvos ja jäsen sekä varajäsen on velvolli
 nen eroamaan täyttäessään 67 vuotta.
 --- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Laki

      asianajajista annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan asianajajista 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain
(496/1958) 3 §:n 1 mo
      mentin 3 kohta ja 9 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa
31/1993, seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      3 §
       Asianajajaksi voidaan hyväksyä 25 vuotta
      täyttänyt Suomen tai jonkin muun Euroopan
      talousalueen valtion kansalainen, joka:
      - - - - - - - - - - - - - -
       3) ei ole konkurssissa ja jonka toimintakel
      poisuutta ei ole rajoitettu.
      - - - - - - - - - - - - - - 9 §
 Asianajaja, joka menettää 3 §:ssä tarkoite
 tun valtion kansalaisuuden, lakkaa olemasta
 asianajajayhdistyksen jäsen, ja hänet on
 poistettava asianajajaluettelosta. Sama kos
 kee asianajajaa, joka on konkurssissa tai jon
 ka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.
 - - - - - - - - - - - - - - ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Laki

      käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeuslain
(581/1993) 6 §:n 1 mo
      mentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      6 §
       Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuo
      miopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suo
      men kansalainen, joka ei ole konkurssissa,
      jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
      jota on pidettävä sopivana toimimaan lauta-
 miehenä.
 - - - - - - - - - - - - - - ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Laki

      välimiesmenettelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan välimiesmenettelystä 23 päivänä lokakuuta 1992 annetun
lain (967/1992) 8 §:n
      1 momentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      8 §
       Jos asianosaiset eivät ole määränneet toi
      sin, välimiehenä saa olla jokainen täysi-ikäi
      nen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jon
      ka toimintakelpoisuutta  ei ole rajoitettu.
      - - - - - - - - - - - - - -       ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Laki

      yrityksen saneerauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993
annetun lain (47/1993)
      8 §:n 3 momentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      8 §

      Selvittäjä

      - - - - - - - - - - - - - -
       Selvittäjän on oltava rehelliseksi tunnettu
      täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssis
      sa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoi
      tettu. Hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä
      kyky, taito ja kokemus. Hän ei saa olla ve-
 lalliseen eikä keneenkään velkojaan sellai
 sessa suhteessa, joka voi olla omiaan vaaran
 tamaan hänen riippumattomuuttaan velalli
 seen nähden tai hänen tasapuolisuuttaan vel
 kojiin nähden, ellei 83 §:n 4 momentista
 johdu muuta.
 - - - - - - - - - - - - - - ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Laki

      yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 65 §:n
muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta
 1993 annetun lain
      (57/1993) 65 §:n 1 momentti seuraavasti:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      65 §

      Selvittäjän kelpoisuus

       Selvittäjäksi on määrättävä täysi-ikäinen ja
      rehelliseksi tunnettu henkilö, joka  ei ole
      konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei
      ole rajoitettu ja joka suostuu tehtävään. Sel
      vittäjällä on oltava tehtävän edellyttämä ky
      ky, taito ja kokemus. Hän ei saa olla velalli-
 seen tai keneenkään velkojaan sellaisessa
 suhteessa, joka voi olla omiaan vaaranta
 maan hänen riippumattomuuttaan velalliseen
 nähden tai hänen tasapuolisuuttaan velkojiin
 nähden.
 - - - - - - - - - - - - - - ---
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Laki

      perintökaaren muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965)
 18 luvun 3 §:n 2
      momentti sekä 23 luvun 3 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 23
      luvun 3 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti laissa 1153/1995,
seuraavasti:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
            18 luku

      Kuolinpesän hallinnosta

      3 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Jos perillinen tai testamentinsaaja on va
      jaavaltainen tai jos hänen toimintakelpoi
      suuttaan on rajoitettu, eikä hänellä ole edun
      valvojaa, sen, jonka hallussa pesä on, tulee
      ilmoittaa siitä holhoustoimesta annetun lain
      (  / ) 46 tai 47 §:ssä tarkoitetulle holhous
      viranomaiselle.
 23 luku

 Perinnönjaosta

 3 §
 Osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon
 sopimallaan tavalla. Jos osakas on vajaaval-
 tainen tai jos edunvalvoja muutoin edustaa
 häntä perinnönjaossa, on kuitenkin noudatet
 tava, mitä holhoustoimesta annetun lain
 34 §:n 1 momentin 9 kohdassa säädetään.
 - - - - - - - - - - - - - -
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      7 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Jos edunvalvoja on tehnyt 1 momentissa
      mainitun  sopimuksen  osakkaan puolesta,
      jako voidaan toimittaa sopimuksen mukai
      sesti, jos pesänjakaja katsoo sen päämiehen
      edun mukaiseksi.
      --- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

        Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1998      Eduskunnan puolesta
      ------------------
      puhemies

      -----------------
      pääsihteeri