Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA EV 47/1999 PTJ-versio vp


  ALATUNNISTE

      YLÄTUNNISTE
              EV 47/1999 vp - HE 57/1999 vp

                Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi
 kuntien
               kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta
muuttamises
               ta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta      PALSTAMÄÄRÄ
      2
       Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
      n:o 57/1999 vp laiksi kuntien kulttuuritoi
      minnasta annetun lain väliaikaisesta muutta
      misesta annetun lain voimaantulosäännöksen
 muuttamisesta. Eduskunta, jolle sivistysva
 liokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
 4/1999 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:
 PALSTAMÄÄRÄ

                    Laki

      kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain
      voimaantulosäännöksen muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta 30 päi
      vänä joulukuuta 1992 annetun lain (1681/1992) voimaantulosäännös,
sellaisena kuin se on
      laissa 832/1998, seuraavasti:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
       Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
      kuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään jou
      lukuuta 2000.
      --- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
 kuuta 2000.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

        Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999      Eduskunnan puolesta
      ------------------
      puhemies

      -----------------
      pääsihteeri