Gå till riksdagens webbplats suomi

DOKUMENT EkUB 29/1998 rd


              EkUB 29/1998 rd - RP 163/1998 rd

              EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/1998 rd

              Regeringens proposition med förslag till lag om
              Försäkringsinspektionen och till vissa lagar
              som har samband med den

     INLEDNING

     Remiss
     Riksdagen remitterade den 13 oktober 1998 regeringens proposition
     med förslag till lag om Försäkringsinspektionen och till vissa
     lagar som har samband med den (RP 163/1998 rd) till ekono
     miutskottet för beredning.
         Utlåtande
     Ekonomiutskottet har i enlighet med riksdagens beslut fått ett
     utlåtande om propositionen av social- och hälsovårdsutskottet.
     Utlåtandet (ShUU 11/1998 rd) ingår som bilaga till detta betän
     kande.
         Sakkunniga
     Utskottet har hört
     - överdirektör Arto V. Klemola och regeringsrådet Markku Sorvari,
     social- och hälsovårdsministeriet
     - biträdande direktör Pirkko Pohjoisaho-Aarti, Finansinspektionen
     - direktör Lea Mäntyniemi, Försäkringsbolagens Centralförbund
     - ombudsman Taisto Koponen, Vakuutusyhdistysten Keskusliitto ry
     - ombudsman Risto Heiskanen, Försäkringskassornas Förening
     - avdelningsdirektör Leena Tervonen, Trafikförsäkringscentralen
     samtidigt som representant för Patientförsäkringsföreningen och
     Miljöförsäkringscentralen
     - ordförande Tuomas Konttinen, Finlands Försäkringsmäklarförbund
     rf
     - verkställande direktör Pentti Kostamo, Arbetspensionsanstalter
     nas Förbund rf
     - verkställande direktör Tapani Miettinen, Olycksfallsförsäk
     ringsanstalternas förbund
     - avdelningschef Bo Lundqvist, Pensionsskyddscentralen
     - verkställande direktör Taisto Paatsila, Lantbruksföretagarnas
     pensionsanstalt
     - ombudsman Folke Bergström, Pensionsstiftelseföreningen
     - socialpolitiske sekreteraren Aarne Lehkonen, Finlands Fackför
     bunds Centralorganisation rf
     - socialsekreterare Veikko Simpanen, Tjänstemannacentralorganisa
     tionen FTFC rf
     - juristen Markku Kojo, Akava rf.
         PROPOSITIONEN

     Regeringen föreslår att en ny myndighet, Försäkringsinspektionen,
     inrättas inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsom
     råde med uppgift att ha hand om tillsynen över och övervakningen
     av försäkrings- och pensionsanstalterna samt övriga aktörer inom
     försäkringsbranschen. Avsikten är att till Försäkringsinspektio
     nen i enlighet med speciallagarna om försäkringsbranschen överfö
     ra de uppgifter gällande försäkringstillsyn och försäkringsin
     spektion som för närvarande hör till på social- och hälsovårdsmi
     nisteriet. Närmare bestämmelser om föremålen för tillsynen och
     ämbetsverkets uppgifter och förvaltning ges i lag.
         Vid skötseln av sina uppgifter skall Försäkringsinspek
     tionen samarbeta med finansinspektionen och andra myndigheter.
     Direktionen skall vara så sammansatt att en intensifiering och
     utveckling av samarbetet med finansinspektionen främjas. Finan
     sinspektionens sammansättning ändras på motsvarande sätt.
         Huvudprincipen i arbetsfördelningen mellan Försäkrings
     inspektionen och ministeriet är att Försäkringsinspektionen
     övertar de operativa tillsynsuppgifterna, avgörandet av ärenden
     gällande enskilda tillsynsobjekt och beslut som fattas och
     dispenser som beviljas på ansökan av tillsynsobjekten.
         Ministeriet och statsrådets allmänna sammanträde skall
     fortfarande fatta beslut om bildande av försäkringsbolag och
     koncessioner för dem. Ministeriet skall vidare handha beredningen
     av lagstiftningen inom försäkringsbranschen, fastställandet av
     villkoren och beräkningsgrunderna för den lagstadgade arbetspen
     sionsförsäkringen samt koordineringen av det internationella
     samarbetet.
     UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

     Allmän motivering

     Ekonomiutskottet anser att det är på sin plats att inrätta en ny
     myndighet, Försäkringsinspektionen och föreslår att lagförslagen
     godkänns med nedanstående ändringar.
         Arbetsfördelningen mellan social- och hälsovårdsministe
     riet och det nya ämbetsverket är lyckad, menar utskottet. Det nya
     ämbetsverket fattar självständiga beslut och är oberoende av
     ministeriet. Det viktigaste målet för Försäkringsinspektionen är
     att se till de försäkrades intressen.
         Ministeriet bereder också i fortsättningen bl.a. lag
     stiftningen inom försäkringsbranschen och fastställer grunderna
     för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen. Utskottet anser
     det viktigt att ministeriet har tillräcklig personal och betryg
     gande sakkunskap för sina uppgifter, eftersom dessa uppgifter är
     av mycket stor samhällelig och ekonomisk betydelse.
         En fungerande dialog måste kunna föras mellan ministeri
     et, ämbetsverket och tillsynsobjekten. Utskottet föreslår att man
     överväger om det är nödvändigt att inrätta ett gemensamt organ
     som skulle bestå av representanter för alla parter och som kunde
     vara ett debattforum för branschen. Ett sådant organ kunde enligt
     utskottets uppfattning inrättas också utan författningsgrund.
         Kostnaderna för försäkringstillsynen täcks med hjälp av
     inspektionsavgifter som tas ut hos tillsynsobjekten. Avgiften
     fastställs och debiteras i enlighet med bestämmelserna i lagen om
     bestridande av kostnaderna för Försäkringspenspektionen. Social-
     och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för avgiften på
     framställning av Försäkringsinspektionen. Utskottet noterar att
     avgifterna är rättvist proportionella mot försäkringsanstalternas
     storlek, för att de inte skall bli oskäligt betungande för till
     exempel små försäkringsföreningar, försäkringskassor och pen
     sionsstiftelser.
         Med hänvisning till social- och hälsovårdsutskottets
     utlåtande anser utskottet att det är på sin plats att utreda
     möjligheterna att låta tillsynen över arbetslöshetskassorna och
     arbetslöshetsförsäkringsfonden samt de offentliga pensionsanstal
     terna omfattas av försäkringstillstynsmyndigheternas tillsyn.
         Efter att propositionen hade avlåtits uppstod ett behov
     att harmonisera bestämmelserna i lagförslagen med följande propo
     sitioner som alla för närvarande behandlas av riksdagens ekono
     miutskott: 226/1998 rd med förslag till lag om ändring av lagen
     om försäkringsbolag, 233/1998 rd med förslag till lag om ändring
     av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med
     den samt 234/1998 rd med förslag till lagar om ändring av lagen
     om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor. De fö
     reslagna ändringarna beror bland annat på den nya bokföringslagen
     och införandet av euron. Dessutom behandlar riksdagens förvalt
     ningsutskott proposition 30/1998 rd med förslag till lag om
     offentlighet i myndigheternas verksamhet samt till lagar som har
     samband med dem. Riksdagen har redan godkänt proposition 91/1998
     rd med förslag till lag om ändring av patientskadelagen och vissa
     lagar som har samband med den. Den har inte ännu stadfästs och
     satts i kraft.
         Alla dessa propositioner innehåller bestämmelser som
     riksdagen har varit tvungen att samordna och som har föranlett
     ett flertal ändringar i propositionen om Försäkringsinspektionen.
     Ändringarna har gjorts i samarbete med social- och hälsovårdsmi
     nisteriet utgående från ministeriets korrigeringspromemorior.
         Detaljmotivering

     2 Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

     Ingressen: Ändringar till följd av paragrafändringarna har gjorts
     i ingressen.
         10 kap.
     1 §: I 2 mom. har en bestämmelse om tillämpning av bestämmelserna
     i bokföringsförordningen (1339/1997) tagits in.
         1 c §: En ny 1 c § har införts i kapitlet. I den ingår
     en bestämmelse motsvarande första meningen i 3 kap. 1 § 3 mom. i
     den nya bokföringslagen om att bokslutshandlingarna skall vara
     överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet.
         11 a §: I kapitlet har intagits en ny 11 a § som före
     skriver när ett dottersamfunds bokslut inte behöver tas med i ett
     försäkringsbolags koncernbokslut. Enligt 1 mom. kan detta ske på
     de grunder som nämns i 6 kap. 3 § bokföringslagen. Om ett dotter-
     eller intressebolag bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring,
     får dess bokslutsuppgifter inte sammanställas med ett annat
     försäkringsbolags eller en annan sammanslutnings koncernbokslut.
     Om ett dotterföretags bokslut lämnas utanför koncernbokslutet och
     detta leder till att koncernbokslutet inte ger en rättvisande
     bild av koncernens resultat och ekonomiska ställning, skall de
     uppgifter som behövs för att en sådan bild skall fås biläggas
     koncernbokslutet.
         Enligt 2 mom. skall ett dottersamfund som skall omfattas
     av koncernbokslutet i regel iaktta samma räkenskapsperiod som
     moderbolaget. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 5 § 1 mom. bokfö
     ringslagen med den ändringen att Försäkringsinspektionen beviljar
     tillstånd att avvika från räkenskapsperioden.
         14 §: Paragrafens 1 och 2 mom. har ändrats så till vida
     att social- och hälsovårdsministeriets och Försäkringsinspektio
     nens behörighet begränsas till att meddela föreskrifter som
     föranleds av försäkringsverksamhetens speciella karaktär. Dess
     utom har i 2 mom. tagits in rätt att meddela föreskrifter om
     delårsöversikter och bokslutskommunikéer.
         Enligt 8 kap. 2 § 2 mom. bokföringslagen kan bokförings
     nämnden bevilja undantag från de bestämmelser i bokföringslagen
     som anges i paragrafen. Enligt 3 mom. är bokföringsnämnden inte
     behörig att bevilja sådana undantag i fråga om försäkringsanstal
     ter. Till paragrafen har därför fogats ett nytt 6 mom., enligt
     vilket Försäkringsinspektionen beviljar motsvarande undantag för
     försäkringsbolag. Undantagen beviljas särskilt i varje enskilt
     fall och på viss tid. Dessutom får undantagen inte strida mot
     EU:s direktiv om årsbokslut, vilket bör beaktas då frågan om
     undantag avgörs.
         18 kap.
     6 §: Uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten måste kunna
     användas vid svar på besvär som anförts över Försäkringsinspek
     tionens beslut. Försäkringsinspektionen har därför tagits med i 4
     mom. 4 punkten.
         7 §: Paragrafen beaktar den ändring som föreslagits i RP
     30/1998 (Lag om offentligheten i myndigheternas verksamhet samt
     lagar som har samband med den). Enligt utskottets mening är den
     ändring i lagen om försäkringsbolag som ingår i propositionen
     sådan att den inte förutsätter att en lag om offentlighet i
     myndigheternas verksamhet stiftas utan den kan genomföras redan
     medan den nu gällande lagen om offentliga handlingars offentlig
     het är i kraft. Syftet med ändringen är att den nya Försäkrings
     inspektionen skall ha samma rätt som ministeriet att offentliggö
     ra statistiker om försäkringsbolag från den 1 april 1999.
         10 a §: I 2 mom. har intagits en hänvisning till 10 kap.
     1 § 2 mom. som gäller bokslut och koncernbokslut, eftersom lag
     rummet i fråga föreslås bli ändrat så att både ministeriet och
     Försäkringsinspektionen nämns där. På grund av den nya bokfö
     ringslagen har hänvisningarna till 10 kap. 4 § 1 och 2 mom. samt
     9 § 1 punkten strukits ur momentet. Av samma skäl har hänvisning
     ar till 10 kap. 4 b § 1 mom. 2 punkten och 4 c § 1 och 2 mom.
     tagits in i momentet. I momentet har vidare strukits hänvisningen
     till 14 kap. 1 § gällande tillsyn över försäkringsbolag, eftersom
     tillsynsuppgifterna enligt paragrafen i sin helhet har överförts
     till Försäkringsinspektionen.
         3 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

     40 §: Paragrafen tar i tillämpliga delar hänsyn till de föreslag
     na ändringarna i 10 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag. I 1 och
     2 mom. har ministeriets och ämbetsverkets rätt att meddela före
     skrifter begränsats till att gälla föreskrifter som föranleds av
     försäkringsverksamhetens speciella karaktär. I 3 mom. har kon
     cernboksluten slopats, eftersom representationen för utländska
     försäkringsbolag inte upprättar koncernbokslut. Ett nytt 7 mom.
     har intagits i paragrafen. Det motsvarar i tillämpliga delar 10
     kap. 14 § 6 mom. lagen om försäkringsbolag.
         72 §: I paragrafen beaktas den ändring som föreslås i RP
     30/1998 (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt
     lagar som har samband med den). Enligt utskottets mening är den
     ändring i lagen om utländska försäkringsbolag som ingår i propo
     sitionen sådan att den inte förutsätter att en lag om offentlig
     het i myndigheternas verksamhet stiftas, utan den kan genomföras
     redan medan den nu gällande lagen om allmänna handlingars offent
     lighet är i kraft. Syftet med ändringen är att den nya Försäk
     ringsinspektionen den 1 april 1999 skall ha samma rätt som minis
     teriet att offentliggöra statistiker om utländska försäkringsbo
     lags verksamhet i Finland från. (Se ovan ändringen i 18 kap. 7 §
     1 mom. lagen om försäkringsbolag).
         79 §: I paragrafen beaktas den ändring som föreslås i
     RP 30/1998 (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt
     lagar som har samband med den). Enligt utskottets mening är den
     ändring i lagen om utländska försäkringsbolag som ingår i propo
     sitionen sådan att den inte förutsätter att en lag om offentlig
     het i myndigheternas verksamhet stiftas innan den kan sättas i
     kraft, utan den kan genomföras redan medan den nu gällande lagen
     om allmänna handlingars offentlighet är i kraft. Den sista me
     ningen i momentet har dessutom preciserats så att det klart
     framgår att begränsningen i fråga om överlämnande av uppgifter
     gäller utländska försäkringsbolag. (Se ovan ändringen i 72 § och
     18 kap. 7 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag).
         Ikraftträdelsebestämmelsen: I ikraftträdelsbestämmelsen
     har en övergångsbestämmelse som gäller tillämpningen av bokfö
     ringslagen tagits in. Enligt den tillämpas bokföringslagen för
     första gången på bokföringen upprättad av representationen för
     ett försäkringsbolag från tredje land för den räkenskapsperiod
     som börjar den 1 januari 2000 eller senare. Härigenom är finländ
     ska och utländska försäkringsbolag jämlika vid tillämpningen av
     den nya bokföringslagen. Representationen får dock tillämpa
     bokföringslagen räknat från den räkenskapsperiod som pågår eller
     börjar när denna lag träder i kraft.
         4. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
     10 kap.
         1 §: I 3 mom. har samma ändringar gjorts som i 10 kap. 1
     § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.
         12 §: Paragrafen har ändrats på samma sätt som 10 kap.
     14 § lagen om försäkringsbolag i den mån dessa ändringar är
     tillämpliga på försäkringsföreningar. I det nya 6 mom. nämns inte
     upprättande av koncernens resultaträkning och balansräkning,
     eftersom försäkringsföreningar inte upprättar koncernbokslut.
         16 kap.
     13 §: I 2 mom. har intagits en hänvisning till 10 kap. 1 § 3
     mom., som gäller bokslut, till följd av att lagrummet har ändrats
     och både ministeriet och Försäkringsinspektionen nämns där.
     Hänvisningen till 12 kap. 1 § gällande tillsynen över försäk
     ringsföreningarna har slopats, eftersom tillsynsuppgifterna
     enligt paragrafen i sin helhet har överförts till Försäkringsin
     spektionen.
         Ikraftträdelsebestämmelsen: I ikraftträdelsbestämmelsen
     har utskottet tagit in en övergångsbestämmelse som gäller til
     lämpningen av bokföringslagen. Enligt den tillämpas bokföringsla
     gen för första gången på en försäkringsförenings bokföring för
     den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller senare.
     Härigenom är försäkringsbolagen och försäkringsföreningarna i
     samma ställning när de tillämpar den nya bokföringslagen. Försäk
     ringsföreningarna får dock tillämpa bokföringslagen på den räken
     skapsperiod som pågår eller börjar när denna lag träder i kraft.
         6. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
     1 §: På grund av den nya bokföringslagen har hänvisningen i 3
     mom. till 10 kap. 4 a § lagen om försäkringsbolag ändrats till en
     hänvisning till 10 kap. 4 d §.
         7. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
     Ingressen: Ändringarna i ingressen beror på de ändringar som
     gjorts i paragraferna.
         70 §: Paragrafen är helt omskriven på grund av den nya
     bokföringslagen. Regleringen i det nuvarande 3 mom. har flyttats
     till 1 mom. och ändrats på samma sätt som 10 kap. 1 § 2 mom.
     lagen om försäkringsbolag.
         I 2 mom. räknas de bestämmelser i bokföringslagen upp
     som inte tillämpas på försäkringskassornas bokslut. Bestämmelser
     na kan inte tillämpas delvis beroende på att försäkringskassornas
     balansräkningar inte innehåller liknande balansposter som övriga
     bokföringsskyldigas balansräkningar och delvis på grund av för
     säkringskasseverksamhetens speciella karaktär.
         72 §: Paragrafen är helt omskriven på grund av den nya
     bokföringslagen. I 1 mom. har införts en bestämmelse motsvarande
     den första meningen i 3 kap. 1 § 3 mom. bokföringslagen, som
     föreskriver att bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och
     bokslutet bilda en helhet.
         Till 2 mom. har fogats en bestämmelse enligt det nuva
     rande 71 § 1 mom. om att styrelsen och verkställande direktören
     skall datera och underteckna bokslutet. Om en styrelsemedlem
     eller verkställande direktören har framfört en avvikande åsikt om
     bokslutet skall ett uttalande som återger den fogas till bokslu
     tet, om han så kräver.
         I 3 mom. har utskottet tagit in en bestämmelse enligt
     det nuvarande 71 § 3 mom. om att bokslutet skall tillställas
     revisorerna minst en månad före det ordinarie kassamötet.
         74 a §: Med anledning av den nya bokföringslagen har en
     ny 74 a § tagits in i lagen. Den innehåller bestämmelser om
     värdering av fordringar, värdepapper, ansvarsskulden och andra
     skulder i försäkringskassans balansräkning. Värderingsbestämmel
     serna ingår för närvarande i bestämmelserna om social- och hälso
     vårdsministeriets bokföring och bokslut.
         74 c §: På grund av den nya bokföringslagen har en ny 74
     c § fogats till lagen. I 1 mom. ingår en bestämmelse om överfö
     ring från en grupp av placerings- eller anläggningstillgångar
     till en annan, vilken till sitt innehåll motsvarar regleringen av
     försäkringsbolag. I 2 mom. bestäms att det i en bilaga till
     balansräkningen balanspostvis skall uppges anskaffningsutgiften
     för investeringstillgångarna och gängse pris på dem. Motsvarande
     reglering gäller även för försäkringsbolag. Enligt 3 mom. medde
     lar social- och hälsovårdsministeriet närmare föreskrifter om
     uppskrivningarnas maximibelopp. Försäkringsinspektionen meddelar
     föreskrifter om hur gängse värde och anskaffningsutgifter skall
     bestämmas.
         77 §: Paragrafen har ändrats för att i tillämpliga delar
     motsvara 10 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag.
         90 §: I paragrafen beaktas ändringen till följd av
     övergången till euro.
         167 §: I 1 mom. beaktas den ändring som föreslås i RP
     30/1998 (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt
     lagar som har samband med den). Enligt utskottets mening är den
     ändring i lagen om försäkringsbolag som ingår i propositionen
     sådan att den inte förutsätter att en lag om offentlighet i
     myndigheternas verksamhet stiftas innan den kan bringas i kraft,
     utan den kan genomföras redan medan den nu gällande lagen om
     allmänna handlingars offentlighet är i kraft. Syftet med ändring
     en är att den nya Försäkringsinspektionen från den 1 april 1999
     skall ha samma rätt som ministeriet att offentliggöra statistiker
     om försäkringsbolag.
         172 a §: I 2 mom. har intagits en hänvisning till 70 § 1
     mom., på grund av att bestämmelsen har ändrats och både ministe
     riet och Försäkringsinspektionen anges kunna meddela föreskrifter
     om bokföring och bokslut. Till följd av den nya bokföringslagen
     har hänvisningarna till 72 § och 73 § 1 mom. ersatts med en
     hänvisning till 72 b §. Till momentet har fogats en hänvisning
     till 74 a § 1 mom. 3 punkten på grund av att både ministeriet och
     ämbetsverket anges kunna meddela föreskrifter enligt punkten om
     uträkning av ansvarsskulden. Till momentet har vidare fogats en
     hänvisning till 74 b § 1 och 2 mom., eftersom bestämmelserna
     enligt lagrummet också i fortsättningen skall ankomma på ministe
     riet och inte överförs till ämbetsverket. Dessutom har momentet
     kompletterats med en hänvisning till 74 c § 3 mom. eftersom både
     ministeriet och ämbetsverket nämns i momentet i fråga.
         8. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
     Ingressen: Ändringarna i ingressen beror på ändringar i paragra
     ferna.
         37 §: Paragrafen har helt skrivits om på grund av den
     nya bokföringslagen. Regleringen i 3 mom. har flyttats till 1
     mom. och ändrats på samma sätt som 10 kap. 1 § 2 mom. lagen om
     försäkringsbolag.
         I 2 mom. räknas de bestämmelser i bokföringslagen upp
     som inte är tillämpliga på pensionsstiftelsers bokslut. Bestäm
     melserna kan inte tillämpas dels beroende på att pensionsstiftel
     sernas balansräkningar inte innehåller liknande balansposter som
     andra bokföringsskyldigas balansräkningar, dels på grund av
     pensionsstiftelseverksamhetens speciella karaktär.
         38 §: Paragrafen har helt skrivits om på grund av den
     nya bokföringslagen. I 1 mom. har införts en bestämmelse motsva
     rande den första meningen i 3 kap. 1 § 3 mom. bokföringslagen om
     att bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet
     bilda en helhet.
         Till 2 mom. har fogats en bestämmelse enligt nuvarande
     38 § 1 mom. som föreskriver att styrelsen och ombudsmannen skall
     datera och underteckna bokslutet. Om en styrelsemedlem eller
     ombudsmannen har framfört en avvikande mening om bokslutet skall
     ett uttalande som återger den fogas till bokslutet, om han så
     kräver.
         I 3 mom. har intagits en bestämmelse enligt nuvarande 38
     § 3 mom. som föreskriver att bokslutet skall tillställas reviso
     rerna inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut. Försäk
     ringsinspektionen kan på ansökan av pensionsstiftelsen av
     särskilda skäl bevilja undantag från detta. Revisorerna skall
     inom en månad avge en revisionsberättelse till styrelsen.
         41 §: Till följd av den nya bokföringslagen har paragra
     fen ändrats och innehåller nu bestämmelser om värdering av for
     dringar, värdepapper, pensionsansvaret och andra skulder i pen
     sionsstiftelsens balansräkning. Värderingsbestämmelserna ingår
     numera i social- och hälsovårdsministeriets bestämmelser om
     bokföringen och bokslutet.
         41 b §: På grund av den nya bokföringslagen har i lagen
     införts en ny 41 b §. I mom. ingår en bestämmelse om överföring
     av placeringstillgångar eller anläggningstillgångar från en grupp
     till en annan. Till sitt innehåll motsvarar momentet regleringen
     i fråga om försäkringsbolag. I 2 mom. anges att det i en bilaga
     till balansräkningen balanspostvis skall uppges anskaffningsut
     giften för investeringstillgångarna och gängse värde på den.
     Motsvarande reglering gäller för försäkringsbolag. Enligt 3 mom.
     meddelar social- och hälsovårdsministeriet närmare föreskrifter
     om högsta tillåtna uppskrivningsbelopp. Försäkringsinspektionen
     meddelar föreskrifter om hur gängse värde på tillgångarna och
     anskaffningsutgiften skall räknas ut.
         42 §: Paragrafen har ändrats för att i tillämpliga delar
     motsvara 10 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag.
         54 §: Paragrafen har ändrats med anledning av övergången
     till euro.
         134 §: I 1 mom. beaktas den ändring som föreslås i RP
     30/1998 (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt
     lagar som har samband med den). Enligt utskottets mening är den
     ändring i lagen om aktiebolag som ingår i propositionen sådan att
     den inte förutsätter att en lag om offentlighet i myndigheternas
     verksamhet stiftas innan den kan träda i kraft, utan den kan
     genomföras redan medan den nu gällande lagen om allmänna hand
     lingars offentlighet är i kraft. Syftet med ändringen är att den
     nya Försäkringsinspektionen från den 1 april 1999 skall ha samma
     rätt som ministeriet att offentliggöra statistiker om försäk
     ringsbolag.
         137 a §: I 2 mom. har utskottet tagit in en hänvisning
     till 37 § 1 mom. på grund av att lagrummet har ändrats och både
     ministeriet och Försäkringsinspektionen anges kunna meddela
     föreskrifter om bokföring och bokslut. Till följd av den nya
     bokföringslagen har hänvisningarna i momentet till 39 § 1 mom. 1
     punkten och 40 § 1 mom. ersatts med en hänvisning till 39 § 2
     mom. Momentet har kompletterats med en hänvisning till 41 § 1
     mom. 3 punkten, eftersom både ministeriet och ämbetsverket anges
     kunna meddela föreskrifter enligt lagrummet om uträkning av
     pensionsansvaret. Till följd av den nya bokföringslagen har till
     momentet också fogats en hänvisning till 41 a § 1 och 2 mom.
     Dessutom har utskottet i momentet tagits in en hänvisning till 41
     b § 3 mom., då både ministeriet och ämbetsverket nämns i lagrum
     met i fråga.
         10. Lag om ändring av patientskadelagen
     Ingressen: Ändringen i ingressen beror på ändringen i 5 § 3 och 4
     mom.
         5 §: Genom en lag har 5 § 3 och 4 mom. ändrats så till
     vida att patientförsäkringsföreningen byter namn till Patientför
     säkringscentralen den 1 maj 1999. I lagrummen föreslås nu en
     ändring som tar hänsyn till att tillsynen över Patientförsäk
     ringscentralen övergår till Försäkringsinspektionen.
         Ikraftträdelsebestämmelsen: Utskottet har kompletterat
     ikraftträdelsebestämmelsen så att 5 § 3 och 4 mom. träder i kraft
     den 1 maj 1999, samtidigt som patientförsäkringsföreningen om
     bildas till Patientförsäkringscentralen.
          23. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

     54 §: Paragrafen har ändrats för att innehållet i den i tillämp
     liga delar skall motsvara 10 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag.
         Ikraftträdelsebestämmelsen: I ikraftträdelsebestämmelsen
     har intagits en övergångsbestämmelse gällande tillämpningen av
     bokföringslagen. Enligt den tillämpas bokföringslagen första
     gången på pensionskassans bokföring för den räkenskapsperiod som
     börjar den 1 januari 2000 eller senare. Härigenom är pensionskas
     san i samma läge som försäkringsbolagen och andra försäkrings-
     och pensionsanstalter vid tillämpningen av den nya bokföringsla
     gen. Pensionskassan får dock tillämpa bokföringslagen på den
     räkenskapsperiod som pågår eller börjar när denna lag träder i
     kraft.
         Förslag till beslut
     På grundval av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet vörd-
     samt

                  att lagförslagen 1, 5, 9, 11-22 och 24
                  godkänns utan ändringar och

                  att lagförslagen 2-4, 6-8, 10 och 23
                  godkänns med följande ändringar:


                    2.Lag
           om ändring av lagen om försäkringsbolag

      I enlighet med riksdagens beslut
      upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag
     (1062/1979) 14 kap. 4 § 4 mom., sådant det lyder i lag 389/1995,
      ändras 10 kap. 1 § 2 mom., i 3 § 3 mom. det inledande stycket
     och 7 punkten samt 4 mom., i 5 mom. det inledande stycket och 9
     mom., 3 a § 5 mom. samt 14 §, 11 kap. 1 §, 14 kap. 1 § 1 mom., 3
     §, 5 § 1 mom., i 5 a § det inledande stycket och 8 § 1 mom. samt
     18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, i 6 § det inledande stycket i 2
     mom., i 4 mom. det inledande stycket och 4 punkten samt 5 mom.
     och 7 § 1 mom.,
      av dessa lagrum 10 kap. 1 § 2 mom. och 14 § samt 18 kap. 5 § 1
     mom. 7 punkten sådana de lyder i lag 611/1997, det inledande
     stycket i 10 kap. 3 § 3 mom. och i 5 mom. sådana de lyder i lag
     752/1993, 10 kap. 3 § 3 mom. 7 punkten samt 4 och 9 mom., 3 a § 5
     mom. och det inledande stycket i 14 kap. 5 a § 1 mom. samt 8 § 1
     mom. sådana de lyder i lag nämnda lag 389/1995, 11 kap. 1 § sådan
     den lyder i nämnda lag 752/1993 och i lag 355/1997, 14 kap. 5 § 1
     mom. sådant det lyder i lag 74/1998 och det inledande stycket i
     18 kap. 6 § 2 mom. och i 4 mom. samt 5 mom. sådana de lyder i lag
     1022/1996, samt
      fogas till 2 kap. en ny 2 a §, till 2 a kap. 11 §, sådan den
     lyder i nämnda lag 389/1995, ett nytt 3 mom., till 10 kap. 3 §
     ett nytt 7 mom. i stället för det 7 mom. som upphävts genom
     nämnda lag 355/1997 och till kapitlet nya 1 c, 3 b och 11 a §
     samt till 18 kap. en ny 10 a § som följer:

                   2 kap.
              Försäkringsbolags bildande

                    2 a §
                  (Som i RP)

                   2 a kap.
           Bedrivande av direkt försäkring utomlands

                    11 §
                  (Som i RP)

                   10 kap.
        Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

                    1 §
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      I försäkringsbolagets bokföring och vid upprättandet av boks
     lut samt koncernbokslut iakttas bokföringslagen (1336/1997), om
     inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt
     bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av
     bestämmelserna i detta kapitel eller vederbörande ministeriums
     eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens spe
     ciella karaktär baserade föreskrifter.
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                  1 c § (Ny)
         Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslu
     tet skall bilda en helhet.
                     3, 3 a och 3 b §
                  (Som i RP)


                  11 a § (Ny)
         Ett dottersamfunds bokslut behöver inte tas in i kon
     cernbokslutet, om 6 kap. 3 § bokföringslagen inte ger anledning
     till det. Bokslutsuppgifter för ett dotter- eller intressebolag
     som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsrörelse får inte
     tas med i koncernbokslutet för ett annat försäkringsbolag eller
     en annan sammanslutning. Om följden av att bokslutet för ett
     bolag som bedriver arbetspensionsförsäkringsrörelse lämnas utan
     för koncernbokslutet blir att koncernbokslutet inte ger en rätt
     visande bild av koncernens resultat och ekonomiska ställning,
     skall nödvändiga tilläggsuppgifter avseende detta uppges som
     noter till koncernbokslutet.
         Ett dottersamfund vars bokslut skall sammanställas med
     koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som moderbola
     get, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag från detta
     enligt 14 § 6 mom. Om räkenskapsperioden för ett dottersamfund
     som skall omfattas av koncernbokslutet utgår mer än tre månader
     före utgången av moderföretatets räkenskapsperiod, skall sammans
     tällningen ske utifrån ett för dottersamfundet upprättat mellan
     bokslut per den dag moderbolagets räkenskapsperiod utgår.
                         14 §
      Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på
     försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som
     skall iakttas vid upprättandet av ett försäkringsbolags och dess
     koncerns resultaträkning och balansräkning samt om noterna till
     resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna i verk
     samhetsberättelsen.
      Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som
     beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur
     bokslut, koncernbokslut, delårsrapport samt bokslutskommuniké för
     försäkringsbolag skall upprättas.
      Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om
     hur detta kapitel, vederbörande ministeriums föreskrifter enligt
     1 mom., bestämmelserna om bokslut och koncernbokslut i lagen om
     aktiebolag samt bokföringslagen och bokföringsförordningen
     (utesl.) skall tillämpas på försäkringsbolag.
      (4 mom. som i RP)
      Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtan
     de eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med
     tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller
     bokföringsförordningen eller bestämmelserna om bokslut och kon
     cernbokslut i lagen om aktiebolag, skall vederbörande ministerium
     eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föres
     kriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas,
     begära bokföringsnämndens utlåtande härom.
      Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i
     enskilda fall bevilja undantag från 1 b §, 11 § 1 mom., 11 a § 2
     mom., de scheman som skall användas för resultaträkningen och
     balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare inne
     håll, balansspecifikationerna och notspecifikationerna samt de
     scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen
     och koncernbalansräkningen. En förutsättning för att undantag
     skall beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenska
     pernas rättsakter rörande årsbokslut och koncernbokslut.
                        11 kap.
                Verksamhetskapital

                    1 §
                  (Som i RP)

                   14 kap.
              Tillsyn över försäkringsbolag

                1, 3, 5, 5a och 8 §
                  (Som i RP)

                   18 kap.
                Särskilda stadganden

                    5 §
                  (Som i RP)

                    6 §
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      (Det inledande stycket i 2 mom. som i RP)
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Utöver vad som bestäms i 2 mom. får vederbörande ministerium
     och Försäkringsinspektionen använda uppgifter som omfattas av den
     försäkringshemlighet som avses i denna paragraf endast för att
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      4) bemöta besvär som anförts över ministeriets och Försäk
     ringsinspektionens beslut.
      (5 mom. som i RP)

                    7 §
      (Utesl.) Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen
     får publicera sådan statistik och därmed jämförbar information om
     försäkringsbolagens verksamhet, ställning och utveckling som har
     gjorts upp på enhetliga grunder för alla försäkringsbolag.
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                   10 a §
      (1 mom. som i RP)
      På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 1 kap. 3 §
     3 mom., 4 § 1 och 6 mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a § 2
     mom., 2 § 1 och 4-6 mom. samt 2 a och 5 a §, 9 kap. 5 §, 10 kap.
     1 § 2 mom., 2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten och 4 mom. samt 5
     mom. 12 punkten, 3 a § 2-5 mom., (utesl.) 4 b § 1 mom. 2 punkten,
     4 c § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom., 8 §, 9 § (utesl.) 3 punkten och
     14 §, 11 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 mom., 13 kap. 4 §, 14 kap.
     (utesl.) 3 §, 5 § 1 mom., 5 a § 1 mom. samt 7 och 8 § samt 18
     kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, 6 § 2, 4 och 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom.
     och 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag föreskrivs om social-
     och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.
                 _______________

              Ikraftträdelsebestämmelsen
                  (Som i RP)
                 _______________

     3.
                    Lag
         om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

      I enlighet med riksdagens beslut
      ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag
     (398/1995) 14 § 2 mom., rubriken för 16 § och 16 § 1 mom., 17 § 1
     mom., 38 och 40 §, 41 § 2 mom., 44 § 1 mom., i 45 § det inledande
     stycket, 49 § 3 mom., 69, 71 och 72 §, 79 § 2 mom., i 3 mom. det
     inledande stycket och 4 punkten samt 4 mom. och 84 §,
      av dessa lagrum 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 75/1998 och
     49 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1088/1996, samt
      fogas till lagen nya 20 a och 85 a § som följer:

               14, 16, 17, 20 a och 38 §
                  (Som i RP)


                    40 §
               Representationens bokslut

      (1 mom. som i RP)
      Ministeriet meddelar föreskrifter som beror på försäkrings
     verksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas
     vid upprättandet av representationens resultaträkning och balans
     räkning samt om resultaträkningens och balansräkningens noter och
     om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.
      Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som
     beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur
     representationens bokslut (utesl.) skall upprättas.
      (4-6 mom. som i RP)
      Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i
     enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av
     bokslut samt från de scheman som skall användas för resultaträk
     ningen och balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens
     närmare innehåll, balansspecifikationerna och notspecifikationer
     na.
                   41, 44, 45, 49, 69 och 71 §
                  (Som i RP)

                    72 §
                Försäkringsstatistik

      (Utesl.) Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen
     får publicera sådan statistik om utländska försäkringsbolags
     verksamhet i Finland, deras ställning och utveckling som har
     gjorts upp på enhetliga grunder för alla bolag.
                        79 §
                  Tystnadsplikt

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Utan hinder av 1 mom. har ett utländskt försäkringsbolag,
     vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att
     överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till
     åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott,
     till finansinspektionen, till andra myndigheter som övervakar
     finansmarknaden, till myndigheter som på något annat ställe i lag
     berättigas att få ovan nämnda uppgifter samt till den myndighet
     som svarar för försäkringsinspektionen eller som övervakar finan
     sieringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
     samarbetsområdet eller till en myndighet som har till uppgift att
     delta i ett försäkringsbolags likvidations- eller konkursförfa
     rande samt, om de uppgifter som skall lämnas ut är sekretessbe
     lagda i en annan stat än en sådan som hör till Europeiska
     ekonomiska samarbetsområdet, till de myndigheter som utövar
     tillsyn över försäkringsverksamheten i denna stat. Dessutom har
     det utländska försäkringsbolaget, vederbörande ministerium och
     Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas
     av försäkringshemligheten till revisorerna för ett försäkringsbo
     lag eller för ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut
     som hör till samma koncern som försäkringsbolaget. Ett utländskt
     försäkringsbolag får dock lämna ut uppgifter gällande någons
     hälsotillstånd bara till åklagar- och förundersökningsmyndigheter
     i Finland för att ett bedrägeribrott som riktas mot en
     försäkrings- eller pensionsanstalt skall kunna förhindras, utre
     das eller anmälas för åtal.
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                  84 och 85 a §
                  (Som i RP)
                 _______________
      (1 och 2 mom. som i RP)
      Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen (1336/1997) tilläm
     pas bokföringslagen första gången på bokföringen för en represen
     tation för ett försäkringsbolag från tredje land på den räken
     skapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter.
      En representation för ett försäkringsbolag från tredje land
     får dock tillämpa de bestämmelser som avses i 3 mom. under den
     räkenskapsperiod som löper eller börjar löpa när denna lag har
     trätt i kraft.
                 _______________

                    4.Lag
          om ändring av lagen om försäkringsföreningar

      I enlighet med riksdagens beslut
      upphävs i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar
     (1250/1987) 12 kap. 2 och 7-10 §,
      av dessa lagrum 12 kap. 2, 7 och 9 § sådana de lyder delvis
     ändrade genom lag 483/1993 och 8 § sådan den lyder i lag
     451/1995,
      ändras 2 kap. 5 b § 1 punkten, 8 kap. 1 § 2 mom., 10 kap. 1 §
     3 mom., i 3 a § 3 mom. det inledande stycket och 6 punkten, 4
     mom., i 5 mom. det inledande stycket och 8 mom. samt 12 §, 10 a
     kap. 1 §, 12 kap. 1 och 5 § samt 6 § 1 mom., i 16 kap. 10 § 2
     mom. det inledande stycket, i 4 mom. det inledande stycket och 4
     punkten samt 5 mom. och 11 §,
      av dessa lagrum 2 kap. 5 b § 1 punkten och det inledande
     stycket i 16 kap. 10 § 2 mom., det inledande stycket i 4 mom. och
     4 punkten och 5 mom. sådana de lyder i lag 1023/1996, 8 kap. 1 §
     2 mom., 10 kap. 1 § 3 mom., det inledande stycket i 3 a § 3 mom.
     och 6 punkten, 4 mom., det inledande stycket i 5 mom. samt 8
     mom., 10 a kap. 1 § och 12 kap. 6 § 1 mom. sådana de lyder i
     nämnda lag 451/1995 och 12 kap. 5 § sådan den lyder i nämnda lag
     483/1993, samt
      fogas till 10 kap. en ny 4 § i stället för den 4 § som
     upphävts genom nämnda lag 451/1995 och till 16 kap. en ny 13 §
     som följer:

                   2 kap.
            Bildande av en försäkringsförening

                    5 b §
                  (Som i RP)

                   8 kap.
       Ombildning av en försäkringsförening till ett ömsesidigt
                 försäkringsbolag

                    1 §
                  (Som i RP)

                   10 kap.
                   Bokslut

                    1 §
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      I försäkringsföreningens bokföring och vid upprättandet av
     bokslut iakttas bokföringslagen (1336/1997), om något annat inte
     följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförord
     ningen (1339/1997), om något annat inte följer av bestämmelserna
     i detta kapitel eller av vederbörande ministeriums eller Försäk
     ringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär
     baserade föreskrifter.
                       3 a och 4 §
                  (Som i RP)

                    12 §
      Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på
     försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som
     skall iakttas vid upprättandet av en försäkringsförenings resul
     taträkning och balansräkning samt om resultaträkningens och
     balansräkningens noter och om uppgifterna i verksamhetsberättel
     sen.
      Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som
     beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur
     bokslut för försäkringsföreningar skall upprättas.
      Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om
     hur detta kapitel, vederbörande ministeriums föreskrifter enligt
     1 mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen (utesl.)
     skall tillämpas på försäkringsföreningar.
      (4 och 5 mom. som i RP)
      Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i
     enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av
     bokslut samt de scheman som skall användas för resultaträkningen
     och balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare
     innehåll, balansspecifikationerna och notspecifikationerna. Ett
     villkor för undantag är att det inte strider mot Europeiska
     gemenskapernas rättsakter rörande årsbokslut.
                       10 a kap.
                Verksamhetskapital

                    1 §
                  (Som i RP)

                   12 kap.
           Tillsynen över försäkringsföreningarna

                  1, 5 och 6 §
                  (Som i RP)

                   16 kap.
                Särskilda stadganden

                  10 och 11 §
                  (Som i RP)

                    13 §
      (1 mom. som i RP)
      På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 1 kap. 1 §
     4 och 6 mom., 5 § 2 mom., 2 kap. 5 § 5 mom., 8 kap. 1 § 2 mom.,
     10 kap. 1 § 3 mom., 3 a § 3 mom. 6 punkten och 4 mom. samt 5 § 2
     mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 punkten och 12 §, 10 a kap. 4 §, 5 § 2
     mom. och 6 §, 12 kap. (utesl.) 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom., i 16
     kap. 10 § 2 mom. det inledande stycket och i det inledande styck
     et i 4 mom. och 4 punkten samt 5 mom. och 12 § 2 mom. föreskrivs
     om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministe
     rium eller om statsrådet.
                 _______________
      (1-3 mom. som i RP)
      Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen (1336/1997) tilläm
     pas bokföringslagen första gången på en försäkringsförenings
     bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000
     eller därefter.
      En försäkringsförening får dock tillämpa de bestämmelser som
     avses i 4 mom. under den räkenskapsperiod som löper eller börjar
     löpa när denna lag har trätt i kraft.
         6.
                    Lag
        om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

      I enlighet med riksdagens beslut
      ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkrings
     bolag (354/1997) 1 § 3 mom., 6 § 3 mom., 16 § och 28 § 3 mom.,
      av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 640/1997,
     samt
      fogas till lagen en ny 33 b § som följer:

                    1 §
               Lagens tillämpningsområde

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3
     §, 2 kap. 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten, 5 § 1
     och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 § 2 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7
     kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2 mom., 3 a §, 7 § 1, 3 och 4
     mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2
     mom., 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 och 3 mom., 5
     a § 2 mom., 5 b och 6 §, 16 kap. 13 § 3 mom., 16 a kap. 9 § 3
     mom., 10 och 13-15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2
     mom. lagen om försäkringsbolag.
                     6 16, 28 och 33 b §
                  (Som i RP)

              Ikraftträdelsebestämmelsen
                  (Som i RP)
                 _______________

                    7.Lag
           om ändring av lagen om försäkringskassor

      I enlighet med riksdagens beslut
      ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor
     (1164/1992) 8 § 2 mom., i 66 § 1 mom. det inledande stycket samt
     1 punkten, 70, 72, 77 och 78 §, 79 § 2 mom., 81 § 1 mom., i 83 §
     3 mom. det inledande stycket och 3 punkten, 4 mom., i 5 mom. det
     inledande stycket och 8 mom., 83 a § 1, 3 och 5 mom., 83 b §, 83
     e § 4 mom., 90 §, 96 § 1 mom., 97 § 2 mom., 99 § 1 mom., 111 § 1
     mom. 2 punkten, i 165 § 2 mom. det inledande stycket samt i 4
     mom. det inledande stycket och 4 punkten, 167 §, 168 § och 170 §
     2 mom.,
      av dessa lagrum 8 § 2 mom., 79 § 2 mom., 83 a § 3 och 5 mom.,
     83 b §, 83 e § 4 mom. och 111 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder
     i lag 1322/1997, det inledande stycket i 83 § 3 mom. och 3 punk
     ten, 4 mom., det inledande stycket i 5 mom. och 8 mom., 83 a § 1
     mom. och 170 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1777/1995 och i 66 §
     1 mom. det inledande stycket samt 1 punkten och det inledande
     stycket i 165 § 2 och i 4 mom. samt 4 punkten sådana de lyder i
     lag 200/1998, samt
      fogas till lagen nya 83 f och 172 a § som följer:

                  8 och 66 §
                  (Som i RP)

                    70 §
      I fråga om kassans bokföring och bokslut iakttas bokföringsla
     gen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i
     detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om något
     annat inte följer av bestämmelserna i detta kapitel eller av
     vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens på
     försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade förskrifter.
      Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 5-8 §, 3 kap. 1 § 3 mom.,
     2 § 2 mom., 6 och 7 §, 9-12 § samt 13 § 1 och 3 mom., 4 kap. 1-4
     §, 5 § 3-5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom.,
     6-13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 § samt 6 och 7 kap. bokfö
     ringslagen tillämpas inte på en försäkringskassas bokslut.
                       72 § (Ny)
      Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet
     skall bilda en helhet.
      Styrelsen och verkställande direktören skall datera och under
     teckna bokslutet. Har en styrelsemedlem eller verkställande
     direketören framfört en avvikande mening om bokslutet skall ett
     uttalande som återger den fogas till bokslutet, om han så kräver.
      Bokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före
     det ordinarie kassamötet.
                       74 a § (Ny)
      I balansräkningen upptas
      1) fordringar till nominellt belopp, likväl högst till det
     sannolika värdet,
      2) värdepapper, som utgör finansieringstillgångar, och andra
     sådana finansieringsmedel till anskaffningsutgiften eller, om
     deras gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till detta värde,
      3) ansvarsskuld till ett värde som beräknats med iakttagande
     av 79 § och 80 § 2 mom. och vederbörande ministeriums och Försäk
     ringsinspektionens föreskrifter, och
      4) andra skulder till nominellt belopp, eller om skulden är
     bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det
     högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade
     jämförelsegrunden.
      Om en kostnadsföring som har gjorts beträffande fordringar
     enligt 1 mom. 1 och 2 punkten visar sig vara obefogad senast vid
     utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse
     av kostnadsföringen.
                  74 c § (Ny)
      En tillgång som överförs från en placeringstillgångs- eller
     anläggningstillgångsgrupp skall åsättas det balansvärde som avses
     i 74 b §.
      I en bilaga till balansräkningen skall balanspostvis uppges
     anskaffningsutgiften för placeringarna och deras gängse värde.
      Vederbörande ministerium meddelar närmar föreskrifter om hur
     stor värdeuppskrivningen högst får vara och Försäkringsinspektio
     nen om fastställande av gängse värde för placeringar och anskaff
     ningsutgiften för dem.
                        77 §
      Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på
     försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som
     skall iakttas vid upprättandet av en försäkringskassas resul
     taträkning och balansräkning samt om resultaträkningens och
     balansräkningens noter och om uppgifterna i verksamhetsberättel
     sen.
      Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som
     beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur
     bokslut för försäkringskassor skall upprättas.
      (3-5 mom. som i RP)
      Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i
     enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av
     bokslut, de scheman som skall användas för resultaträkningen och
     balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmarare
     innehåll, balansspecifikationerna och notspecifikationerna.
                        7 kap.
            Försäkringspremier och ansvarsskuld

          78, 79, 81, 83, 83 a, 83 b, 83 e och 83 f §
                  (Som i RP)

                    90 §
      Försäkringskassan har rätt att i ett för allt betala ut ål
     ders- eller familjepension eller på fribrev baserad invalidpensi
     on som är mindre än tio euro i månaden. Engångsbetalningen skall
     räknas ut enligt de grunder som Försäkringsinspektionen bestäm
     mer, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.
                    96, 97, 111 och 165 §
                  (Som i RP)


                    167 §
      (Utesl.) Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen
     får publicera sådan statistik och därmed jämförbar information om
     försäkringskassornas verksamhet, ställning och utveckling som har
     gjorts upp på enhetliga grunder för alla kassor.
      (2 mom. som i RP)

                  168 och 170 §
                  (Som i RP)

                   15 kap.
                Särskilda stadganden

                   172 a §
      (1 mom. som i RP)
      På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 8 § 2
     mom., 65 §, 70 § 1 mom., 72 b §, (utesl.) 74 a § 1 mom. 3 punk
     ten, 74 b § 1 och 2 mom., 74 c § 3 mom., 77 §, 79 § 2 mom., 83 §
     3 mom. 3 punkten, 4 mom., 5 mom. 11 punkten och 7 mom., 83 a § 1
     och 3 mom., 83 d § 5 mom., 91 § 4 mom., 96 §, 97 § 2 och 3 mom.,
     99 § 1 mom., 132 § 2 och 3 mom., 165 § 2 och 4 mom., 167-169 §
     och 170 § 4 mom. lagen om försäkringskassor föreskrivs om social-
     och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.
              Ikraftträdelsebestämmelsen
                  (Som i RP)


                    8.Lag
           om ändring av lagen om pensionsstiftelser

      I enlighet med riksdagens beslut
      upphävs i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser
     (1774/1995) 123 § 2 mom.,
      ändras 6 § 4 mom., i 36 a § 1 mom. det inledande stycket och 1
     punkten, 37, 38, 41 och 42 §, 43 § 2 mom., 45 § 4-6 mom., i 46 §
     3 mom. det inledande stycket och 3 punkten samt 4 mom., i 5 mom.
     det inledande stycket samt 7 och 8 mom., 47 § 4 och 5 mom., 48 §
     7 mom., 48 a §, 48 d § 4 mom., 54 §, 64 § 1 mom., 65 § 2 mom., 67
     § 1 mom., 109 och 110 §, i 132 § 2 mom. det inledande stycket och
     i 4 mom. det inledande stycket och 4 punkten, 134 §, 135 § 2 mom.
     och 136 §,
      av dessa lagrum 43 § 2 mom., 45 § 4-6 mom., 48 a § och 48 d §
     4 mom. sådana de lyder i lag 1323/1997 och det inledande stycket
     i 36 a § 1 mom. och 1 punkten samt det inledande stycket i 132 §
     2 och i 4 mom. och 4 punkten sådana de lyder i lag 201/1998, samt
      fogas till 43 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4
     mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 41 b, 47 a och 137 a
     § som följer:

                  6 och 36 a §
                  (Som i RP)

                    37 §
      I pensionsstiftelsens bokföring och vid upprättande av bokslu
     tet iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat
     följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförord
     ningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna
     i detta kapitel eller vederbörande ministeriums eller Försäk
     ringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär
     baserade föreskrifter.
      Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom. och 5-8 §, 3 kap. 1 § 3
     mom., 2 § 2 mom., 6 och 7 §, 9-12 § samt 13 § 1 och 3 mom., 4
     kap. 1-4 §, 5 § 3-5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5
     § 1 mom., 6-13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 § samt 6 och 7 kap.
     bokföringslagen tillämpas inte på en pensionsstiftelses bokslut.
                       38 § (Ny)
         Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslu
     tet skall bilda en helhet.
         Styrelsen och ombudsmannen skall datera och underteckna
     bokslutet. Har en styrelsemedlem eller ombudsman framfört en
     avvikande mening om bokslutet skall ett uttalande som återger den
     fogas till bokslutet, om han så kräver.
         Bokslutet skall tillställas revisorerna inom fyra måna
     der efter räkenskapsperiodens slut, om Försäkringsinspektionen på
     ansökan från pensionsstiftelsen av särskilda skäl inte beviljar
     undantag från detta. Revisorerna skall inom en månad avge en
     revisionsberättelse till styrelsen.
                       41 § (Ny)
      I balansräkningen upptas
      1) fordringar till nominellt belopp, likväl högst till det
     sannolika värdet,
      2) värdepapper, som utgör finansieringstillgångar, och andra
     sådana finansieringsmedel till anskaffningsutgiften eller, om
     deras gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till detta värde,
      3) pensionsansvar till ett värde som beräknats med iakttagande
     av 43 § och vederbörande ministeriums och Försäkringsinspektio
     nens föreskrifter, och
      4) andra skulder till nominellt belopp, eller om skulden är
     bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det
     högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade
     jämförelsegrunden.
      Om en kostnadsföring som har gjorts beträffande fordringar
     enligt 1 mom. 1 och 2 punkten visar sig vara obefogad senast vid
     utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse
     av kostnadsföringen.
                       41 b § (Ny)
      En tillgång som överförs från en placeringstillgångs- eller
     anläggningstillgångsgrupp till en annan skall åsättas det balan
     svärde som avses i 41 a §.
      I en bilaga till balansräkningen skall balanspostvis uppges
     anskaffningsutgiften för placeringarna och deras gängse värde.
      Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om hur
     stor uppskrivningen högst får vara och Försäkringsinspektionen om
     fastställande av gängse värde för placeringar och anskaffningsut
     giften för dem.
                         42 §
      Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på
     försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som
     skall iakttas vid upprättandet av en pensionsstiftelses resulta
     träkning och balansräkning samt om resultaträkningens och balans
     räkningens noter och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.
      Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som
     beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur
     bokslut för pensionsstiftelser skall upprättas.
      (3-5 mom. som i RP)
      Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i
     enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av
     bokslut, de scheman som skall användas för resultaträkningen och
     balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare inne
     håll, balansspecifikationerna och notspecifikationerna.
                    43, 45-48 och 48 d §
                  (Som i RP)

                    54 §
      Pensionsstiftelsen har rätt att som ett engångsbelopp betala
     ut ålders- eller familjepension eller på fribrev baserad invalid
     pension som är mindre än 20 euro i månaden och med pensionstaga
     rens samtycke mindre än 40 euro i månaden. Engångsbetalningen
     skall räknas ut enligt de grunder som Försäkringsinspektionen
     bestämmer, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.
                 64, 65, 67, 109, 110, 123 och 132 §
                  (Som i RP)

                    134 §
      (Utesl.) Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen
     får publicera sådan statistik och därmed jämförbar information om
     pensionsstiftelsernas verksamhet, ställning och utveckling som
     har gjorts upp på enhetliga grunder för alla pensionsstiftelser.
      (2 mom. som i RP)

                  135 och 136 §
                  (Som i RP)

                   14 kap.
                Särskilda stadganden


                   137 a §
      (1 mom. som i RP)
      På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 4 § 3
     mom., 6 § 4 mom., 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 2 mom., (utesl.)
     41 § 1 mom. 3 punkten, 41 a § 1 och 2 mom., 41 b § 3 mom., 42 §,
     43 § 2 och 3 mom., 45 § 4-6 mom., 46 § 1 mom., 3 mom. 3 punkten
     och 4 mom., 48 § 1 och 7 mom., 48 c § 2 och 5 mom., 55 § 3 mom.,
     64 §, 65 § 2 och 3 mom., 67 § 1 mom., 88 § 5 mom., 109 och 110 §,
     120 § 4 mom., 122 §, 132 § 2 och 4 mom., 134 §, 135 § 2 mom. och
     147 § 2 mom. lagen om pensionsstiftelser föreskrivs om social-
     och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.
              Ikraftträdelsebestämmelsen
                  (Som i RP)


     10.
                    Lag
             om ändring av patientskadelagen

      I enlighet med riksdagens beslut
      ändras i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/1986) 4 §
     2 mom., 5 § 3 och 4 mom., 6 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 11 § 3
     mom.,
      av dessa lagrum 4 § 2 mom., 5 § 4 mom. och 6 § 1, 2, 4 och 5
     mom. sådana de lyder i lag 363/1995, 5 § 3 och 4 mom. sådana de
     lyder i lag ( / ) och 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag
     973/1993, som följer:

                    4 §
                  (Som i RP)

                    5 §
                 Försäkringsgivare

              - - - - - - - - - - - - - -
      Samtliga försäkringsbolag som bedriver patientförsäkringsrö
     relse i Finland skall vara medlemmar i Patientförsäkringscentra
     len. Centralen svarar för ersättningsverksamheten enligt denna
     lag och kan bevilja försäkringar för medlemsbolagens räkning.
     Centralen ansvarar för skada då fall av underlåtenhet att ta
     försäkring föreligger samt bestämmer och uppbär i 4 § 2 mom.
     nämnd förhöjd försäkringspremie. Dessutom skall centralen i
     samband med ett finländskt försäkringsbolags likvidation eller
     konkurs sköta utbetalningen av ersättningar sedan försäkringsbe
     ståndet jämte mot detta svarande tillgångar har överförts till
     centralen samt även handha övriga uppgifter som anges i 15 kap.
     14 § lagen om försäkringsbolag och i 49 § lagen om utländska
     försäkringsbolag (398/1995). Gäller likvidationen eller konkursen
     ett utländskt försäkringsbolag vars hemstat hör till Europeiska
     ekonomiska samarbetsområdet, vidtar centralens skyldighet att
     betala ut ersättningar dock vid den tidpunkt som Försäkringsins
     pektionen bestämmer. När centralen har betalt ersättning till den
     skadelidande, övergår dennes rätt till ersättning från admini
     strations- eller konkursboet till centralen upp till det belopp
     som denna har betalt ut i ersättning.
      Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över Patientförsäk
     ringscentralens verksamhet och vederbörande ministerium faststäl
     ler dess stadgar. Vid tillsynen iakttas i tillämpliga delar vad
     som i lagen om försäkringsbolag bestäms om tillsynen över försäk
     ringsbolag.
                       6 och 11 §
                  (Som i RP)              Ikraftträdelsebestämmelsen
      Denna lag träder i kraft den   199 . Lagens 5 § 3 och 4
     mom. träder dock i kraft den 1 maj 1999.
      (2 mom. som i RP)


                   23.Lag
           om ändring av lagen om sjömanspensioner

      I enlighet med riksdagens beslut
      ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner
     (72/1956) 3 § 4 mom., 41 § 2 mom., 45 och 54 §, 55 § 2 mom., 56 §
     4 mom., 57 och 58 § samt 64 c § 3 mom.,
      av dessa lagrum 54 § sådan den lyder i lag 1/1981, 41 § 2 mom.
     och 55 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1309/1989, 56 § 4 mom. och
     64 c § 3 mom. sådana de lyder i lag 395/1995 och 58 § sådan den
     lyder delvis ändrad i lag 806/1996, som följer:

                 3, 41 och 45 §
                  (Som i RP)

                    54 §
      Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på
     försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som
     skall iakttas vid upprättandet av pensionskassans resultaträkning
     och balansräkning samt om resultaträkningens och balansräkningens
     noter och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.
      Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som
     beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur
     bokslut upprättas för pensionskassan.
      (3-5 mom. som i RP)
      Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i
     enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av
     bokslut, de scheman som skall användas för resultaträkningen och
     balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare inne
     håll, balansspecifikationerna och notspecifikationerna.
                     55-58 och 64 c §
                  (Som i RP)

      (1 och 2 mom. som i RP)
      Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen (1336/1997) tilläm
     pas bokföringslagen första gången på en pensionskassas bokföring
     för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller
     därefter.
      En pensionskassa får dock tillämpa de bestämmelser som avses i
     3 mom. under den räkenskapsperiod som löper eller börjar löpa när
     denna lag har trätt i kraft.
     Helsingfors den 25 november 1998

     I den avgörande behandlingen deltog
     ordf.  Tuulikki Hämäläinen /sd
     vordf.  Seppo Kääriäinen /cent
     medl.  Arto Bryggare /sd
         Mikko Immonen /vänst
         Mari Kiviniemi /cent
         Paula Kokkonen /saml
         Martti Korhonen /vänst
         Pekka Kuosmanen /saml
         Leena Luhtanen /sd
         Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
         Erkki Partanen /sd
         Vuokko Rehn /cent
         Ola Rosendahl /sv
         Juhani Sjöblom /saml
         Sakari Smeds /fkf
         Janne Viitamies /sd.