Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA HE 264/2002 vp


Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeu-den laamannien 
nimittämisestä virkoja ensimmäistä ker-taa täytettäessä
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erilli-nen laki siitä menettelystä, jota 
noudatettai-siin täytettäessä ensimmäisen kerran vakuu-tusoikeuden 
laamannin virkoja. Vakuutusoi-keus on tarkoitus jakaa nykyisiä jaostoja 
suu-rempiin osastoihin, jotka voisivat erikoistua asiaryhmittäin ja 
pystyisivät toimimaan tu-losyksikköinä. Osaston päällikkönä toimisi 
vakuutusoikeuden laamanni. Täytettäessä en-simmäisen kerran 
vakuutusoikeuden laaman-nin virkoja joudutaan siihen tilanteeseen, jos-sa 
kaikki vanhemmat vakuutustuomarit eivät saisi laamannin virkaa. Tältä osin 
ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki, joka sisältäisi menettelysäännökset 
nimitettäessä ensim-mäisen kerran laamanneja. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003, eli samanaikaisesti kuin eduskunnassa 
11 päivänä joulukuuta 2002 hyväksytty vakuutusoikeuslaki. 
————————

1.	Nykytila ja ehdotetut muutokset
Vakuutusoikeudesta annetun lain (14/1958) 2 §:n mukaan 
vakuutusoikeudessa on vakuu-tusylituomari sekä vanhempia ja nuorempia 
vakuutustuomareita. Näiden lisäksi vakuu-tusoikeudessa on lääkärijäseniä 
ja muita maallikkojäseniä.
Vakinaisen tuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston 
ratkaisuehdotuk-sesta. Virka on ennen sen täyttämistä julistet-tava 
haettavaksi. Vakuutusoikeus julistaa vanhemman ja nuoremman 
vakuutustuoma-rin viran haettavaksi. Tuomarinvalintalauta-kunnan 
tehtävänä on valmistella valtioneu-vostolle viran täyttämistä ja tehdä 
perusteltu esitys virkaan nimittämisestä. Lautakunta pyytää ennen 
nimitysesityksen tekemistä lau-sunnon hakijoista siltä tuomioistuimelta, 
joka on julistanut viran haettavaksi. Vakuutusoi-keus päättää lausunnosta 
hallintojaostoksi nimitetyssä kokoonpanossa, johon kuuluvat 
vakuutusylituomari ja vakuutustuomarit. 
Tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 
suorittanut oikeamieli-nen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla 
toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että 
hänellä on täy-tettävänä olevan viran menestyksellisen hoi-tamisen 
edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat 
henkilökohtaiset ominaisuudet. Vakuutusylituomariksi voi-daan nimittää 
henkilö, jolla on edellä mainit-tujen edellytysten lisäksi johtamistaitoa.
Perustuslain 103 §:n mukaan tuomareilla on vahvempi 
virassapysymisoikeus kuin muilla virkamiehillä. Perustuslaissa säädet-tyyn 
tuomarin virassapysymisoikeuteen kuu-luu, ettei tuomaria voida irtisanoa. 
Tuomaria ei voida myöskään ilman hänen suostumus-taan siirtää toiseen 
virkaan, ellei siirto aiheu-du tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestä-
misestä.
Vuoden 2003 talousarvioesitykseen liittyy hallituksen esitys 
vakuutusoikeuslaiksi ja sii-hen liittyväksi lainsäädännöksi (101/2002 vp). 
Esityksen tavoitteena on muun muassa vakuutusoikeuden organisaation 
kehittämi-nen nykyistä joustavammaksi ja erikois-tuneemmaksi. 
Vakuutusoikeuden jakaminen pienempiin helpommin hallittaviin yksiköi-
hin toteutettaisiin jakamalla se osastoihin.
Osastojen johtamista varten perustettaisiin uusia vakuutusoikeuden 
laamannin virkoja. Laamannien tehtävänä olisi seurata oikeus-käytäntöä 
osastollaan sekä vastata osastonsa tulostavoitteen toteutumisesta. Virka olisi 
sellainen päällikkötason virka, jonka kelpoi-suusvaatimukseksi olisi 
perusteltua säätää johtamistaito. Vakuutusoikeuden muiden lainoppineiden 
jäsenten virkanimikkeitä kor-jattaisiin myös siten, että nykyisistä van-
hemman ja nuoremman vakuutustuomarin virkanimikkeistä luovuttaisiin ja 
niiden tilalle tulisi yhtenäinen vakuutusoikeustuomarin virkanimike.
Nykyisten asiamäärien pohjalta arvioituina vakuutusoikeuteen voitaisiin 
muodostaa kolme osastoa. Vakuutusoikeustuomarit eri-koistuisivat nykyistä 
enemmän osastollaan käsiteltäviin asiaryhmiin. Tämä tehostaisi juttujen 
käsittelyä ja parantaisi ratkaisujen laatua. Kullekin osastolle on tarkoitus 
perus-taa vakuutusoikeuden laamannin virka. Vas-taavasti lakkautettaisiin 
kolme vanhemman vakuutustuomarin virkaa, tällä hetkellä näitä virkoja on 
seitsemän. Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen toteutetaan vuoden 
2003 talousarviossa. Kaikki vakinaisen vanhem-man vakuutustuomarin 
viranhaltijat eivät siis voi saada osaston johtajana toimivan va-
kuutusoikeuden laamannin virkaa. Vaikkakin virat vastaisuudessa olisivat 
hakuvirkoja, ei niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä voida noudattaa 
täydellistä hakumenettelyä. 
Edellä mainitussa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tuomareiden 
nimittämisestä annettua lakia (205/2000) muutettaisiin paitsi muuttamalla 
vakuutusoikeuden lainoppinei-den jäsenten virkanimikkeet edellä mainituin 
tavoin myös siten, että vakuutusoikeuden laamanniksi voitaisiin nimittää 
henkilö, jolla on myös johtamistaitoa. Virkoja ensimmäistä kertaa 
täytettäessä ei virkoihin ilmoittautu-neilta voida vaatia johtamistaitoa, sillä 
tätä edellytystä ei ole vanhemmilla vakuutustuo-mareilla, joiden joukosta 
laamannit nimite-tään. Tämän vuoksi tässä esityksessä ehdote-taan, että 
nykyisten vanhempien vakuutus-tuomareiden keskuudesta voitaisiin 
nimittää tähän tehtävään kyvykkäimmät henkilöt. Muilta kuin 
hakumenettelyn osalta noudatet-taisiin mahdollisimman tarkoin niitä sään-
nöksiä, joita noudatetaan vakuutusoikeuden tuomareiden nimittämisessä.
Ehdotetun lain 1 §:ssä todettaisiin lain so-veltamisen rajoittuminen siihen, 
kun vakuu-tusoikeuden laamannin virat täytetään en-simmäisen kerran. 
Lain 2 § koskisi vakuutusoikeuden van-hempia vakuutustuomareita, jotka 
voisivat hakumenettelyn sijasta ilmoittautua laaman-nin virkoihin. 
Ilmoittautuminen rajattaisiin vakinaisiin vanhempiin vakuutustuomarei-hin, 
koska laamannin virat perustetaan van-hempien vakuutustuomarin virkojen 
tilalle. Kuten ehdotetun vakuutusoikeuslain peruste-luista ilmenee, 
vakuutusoikeuden laamannin tehtävät poikkeaisivat nykyisten jaoston pu-
heenjohtajien tehtävistä siten, että laamannil-le kuuluisi lainkäyttötehtävien 
lisäksi johta-miseen ja osaston hallintoon kuuluvia tehtä-viä. Nykyisten 
vanhempien vakuutustuoma-reiden keskuudesta tulisi valita tähän tehtä-
vään kyvykkäimmät henkilöt.
Lain 3 §:n 1 momentin mukaan laamannien nimittämisessä ensimmäistä 
kertaa noudatet-taisiin muutoin, mitä tuomarin viran täyttä-misestä muualla 
lainsäädännössä on säädetty. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että 
virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä laa-manneilta ei vaadittaisi 
johtamistaitoa eli so-vellettaisi tuomareiden nimittämisestä anne-tun lain 11 
§:ää sellaisena kuin se on voimas-sa tämän lain tullessa voimaan. 
2.	Esityksen vaikutukset
Tällä esityksellä on vaikutuksia lähinnä vakuutusoikeuden vanhemman 
vakuutus-tuomarin viran haltijoihin, joista kolme tul-laan nimittämään 
vakuutusoikeuden laaman-nin virkaan.
3.	Esityksen valmistelu
Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä.
4.	Voimaantulo
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-vänä toukokuuta 2003 eli 
samanaikaisesti ehdotetun vakuutusoikeuslain kanssa, jonka eduskunta on 
hyväksynyt 11 päivänä joulukuuta 2002. 
Jotta nimittämiset saataisiin suoritetuiksi ajoissa, tulisi laissa antaa myös 
mahdollisuus ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin jo 
ennen lain voimaantuloa.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-kunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdo-tus: 

Lakiehdotus


Laki

vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa 
täytettäessä


Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 § 
Tätä lakia sovelletaan täytettäessä ensim-mäisen kerran 
vakuutusoikeuslaissa (  / ) mainittuja vakuutusoikeuden laamannin vir-
koja.
2 §
 Vakuutusoikeuden laamannin virkaan voi-vat ilmoittautua 
vakuutusoikeuden vanhem-man vakuutustuomarin viran haltijat.
3 §
Vakuutusoikeuden laamannin nimittämi-
seen sovelletaan muutoin, mitä tuomareiden 
nimittämisestä annetussa laissa (205/2000) säädetään.
Vakuutusoikeuden laamannin nimittämi-sestä virkaa ensimmäistä kertaa 
täytettäessä sovelletaan tuomareiden nimittämisestä an-netun lain 11 §:ää 
sellaisena kuin se on voi-massa tämän lain tullessa voimaan.
4 §
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-kuuta 2003.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisiin toi-menpiteisiin.
————————
Helsingissä 20 joulukuuta 2002Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN


Oikeusministeri Johannes Koskinen

	3
	
	4

																						
1....1..1.	3
1....1..2.