Gå till riksdagens webbplats suomi

DOKUMENT LaUU 12/1996 rd


             LaUU 12/1996 rd - RP 79/1996 rd

     LAGUTSKOTTET
     Utlåtande 12/1996 rd
     Regeringens proposition 79/1996 rd


                Till Miljöutskottet

         Riksdagen remitterade den 21 maj 1996 regeringens propo
     sition 79/1996 rd med förslag till revidering av naturvårdslag
     stiftningen till miljöutskottet för beredning och bestämde samti
     digt att lagutskottet skall avge utlåtande i saken till miljöut
     skottet.
         Utskottet har hört äldre regeringssekreteraren Hannu
     Karjalainen vid miljöministeriet, lagstiftningsrådet Pekka Viher
     vuori vid justitieministeriet, förvaltningsrådet, juris doktorn
     Erkki Hollo och förvaltningsrådet Timo Silenti vid högsta för
     valtningsdomstolen samt avdelningschefen Heikki Lindroos vid
     Skogsindustrin r.f.
         Vidare har utskottet haft tillgång till grundlagsutskot
     tets utlåtande i ärendet (GrUU 21/1996 rd).
                        Regeringens proposition

         Propositionen avser en övergripande revidering av lagen
     om naturskydd genom att den gamla lagen från 1923 ersätts med en
     ny naturvårdslag. Ett av de viktigaste målen för reformen är att
     genomföra Europeiska gemenskapens två naturvårdsdirektiv, det
     s.k. habitatdirektivet (92/43/EEG) och det s.k. fågeldirektivet
     (79/409/EEG).
         I lagen föreslås bestämmelser om utarbetande av riksom
     spännande naturskyddsprogram. Bestämmelserna om inrättande av
     naturskyddsområden inom områden som tillhör staten skall komplet
     teras och ses över. Fridlysningsproceduren för privatägda områden
     skall bibehållas men bestämmelserna ses över. Nytt i lagen är ett
     regelverk om skydd av olika naturtyper. För att säkerställa ett
     hållbart nyttjande av stränderna föreslås planläggningsskyldighet
     i strandzonen vid hav och vattendrag. Bestämmelserna om artskydd
     skall ses över. Vidare föreslås bestämmelser om hur naturskyddet
     skall genomföras. Ägarna till ett område som blivit upptaget i
     ett naturskyddsprogram skall få rätt att kräva inlösning av
     området när fyra år har gått sedan beslutet om att godkänna
     programmet fattades. Ersättningsskyldigheten kopplas ihop med
     kriteriet för betydelsefull olägenhet. När kriteriet uppfylls
     skall staten betala full ersättning för den olägenhet skyddet ger
     upphov till. Länsrätterna föreslås vara den allmänna besvärsmyn
     digheten i mellaninstans. Vissa sammanslutningar skall få rätt
     att besvära sig över naturskyddsbeslut. I lagen föreslås vidare
     bestämmelser om EG:s nätverk Natura 2000.
         De föreslagna lagarna avses träda i kraft samtidigt med
     den i propositionen nämnda skogslagen, alltså den 1 januari 1997.
                  Utskottets ställningstaganden

         Allmänt
         Genom reformen av naturskyddslagstiftningen moderniseras
     vårt nationella regelverk så att det uppfyller kraven i de inter
     nationella rättsakter som är förpliktande för Finland. I regle
     ringen blir rättssäkerhetshänsyn behörigen beaktade, med tanke
     såväl på förvaltningsförfarandet som de grundläggande fri- och
     rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.
         Grundlagsutskottet tar i sitt utlåtande grundligt och
     auktoritativt ställning till om bestämmelserna om markägarens
     rättsliga ställning är förenliga med grundlagen eller inte och om
     de allmänna principerna för rättsskydd uppfylls i de föreslagna
     bestämmelserna. Av denna orsak koncentrerar sig lagutskottet i
     sitt utlåtande huvudsakligen bara på de straff- och processrätts
     liga bestämmelserna.
         Utskottet gör ingen jämförelse av överensstämmelsen
     mellan skyddsnormerna i behöriga EU-direktiv och lagförslagen,
     utan utgår från att denna fråga hör till miljöutskottet.
                  Straffstadgandena i naturvårdslagen
         I 8 kap. i den föreslagna naturvårdslagen ingår bestäm
     melser om åtgärdsförbud, tvångsmedel och straff. Utskottet finner
     bestämmelserna helt riktiga, men anför följande om motiven.
         Bestämmelserna om förverkandepåföljd i föreslagna 59 §
     skiljer sig, precis som motsvarande bestämmelse i gällande lag,
     från de normala bestämmelserna om förverkandepåföljd. Tillämp
     ningssituationerna kan variera i mycket hög grad beroende bl.a.
     på om gärningsmannen fortfarande har själva växten eller djuret i
     sin besittning och om objektet i så fall ha ett privatekonomiskt
     värde eller inte. Därför vill utskottet komplettera paragrafens
     motivering med att
     -    gärningsmannen skall dömas att såsom värdet av en växt
         eller ett djur förverka åtminstone det värde som växten
         eller djuret har som representant för sin art. Detta
         värde skall dömas förverkat, om inte någon omständighet
         tyder på att objektets värde i verkligheten är större.
              Det finns ett beslut av miljöministeriet (1209/1995)
om
         värdet på växter och djur. Men det är fråga om riktgi
         vande värden och därmed binder de inte i sig domstolar
         na.
         -    Om någon har bedrivit handel med växter eller djur
eller
         om det annars visar sig att det gängse priset är högre
         än växternas eller djurens värde som representanter för
         sina respektive arter, döms det gängse priset förverkat.
         -    Varje gång någon bryter mot substansbestämmelserna i
         naturvårdslagen kan lagens konfiskeringsbestämmelse
         tillämpas. Med tanke på tillämpningen av paragrafen
         spelar det ingen roll om straffet döms ut med stöd av 58
         § naturvårdslagen eller med stöd av hänvisningen i
         paragrafen enligt bestämmelserna i 48 kap. strafflagen.
              Bestämmelserna om ändringssökande
         I 9 kap. i den föreslagna naturvårdslagen ingår bestäm
     melser om ändringssökande.
         Enligt föreslagna 61 § är utgångspunkten den att besvär
     över beslut som fattats inom centralförvaltningen skall anföras
     hos högsta förvaltningsdomstolen, medan besvär över de regionala
     miljöcentralernas beslut skall anföras hos den behöriga länsrät
     ten.
         Sedan propositionen lämnades till riksdagen har en ny
     förvaltningsprocesslag (586/1996) antagits och stadfästs. Den
     träder i kraft den 1 december 1996. Huvudprincipen i denna lag är
     att besvär över beslut av statsrådet och ett ministerium anförs
     hos högsta förvaltningsdomstolen, medan besvär över beslut av en
     myndighet som står under statsrådet anförs hos länsrätten. Det
     har inte kommit fram vare sig något juridiskt skäl eller något
     behov av att avvika från denna allmänna princip i naturvårdsla
     gen.
         Av motiven till den föreslagna lagen framgår att natur
     skyddsområden på statens marker i första hand administreras av
     Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet. Båda dessa myn
     digheter har administrativa beslutsbefogenheter. Därmed bör det
     också vara möjligt att överklaga Skogsforskningsinstitutets
     administrativa beslut.
         Utifrån detta föreslår utskottet en sådan ändring i 61 §
     1 och 2 mom. att bestämmelserna om ändringssökande hos högsta
     förvaltningsdomstolen skall ingå i 1 mom. och bestämmelserna om
     ändringssökande hos länsrätten i 2 mom. Vidare föreslår utskottet
     en komplettering av 1 mom. med ett informativt stadgande om att
     besvär över beslut av statsrådet eller ett ministerium kan anfö
     ras bara på den grunden att beslutet strider mot lag.
         Principen beror på förvaltningsprocesslagen (7 §) och
     lagen om högsta förvaltningsdomstolen (5 §). Att ett beslut är
     lagstridigt kan bero inte bara på en uppenbar konflikt med en
     bestämmelse i lag utan till exempel också på att beslutet står i
     strid med bestämmelserna om bebyggelse eller byggande eller med
     någon rättsakt som är förpliktande för Finland på grund av med
     lemskapet i Europeiska unionen. De grunder för laglighetsprövning
     som nämns i naturvårdslagen, t.ex. gynnsam bevarandestatus, är
     således besvärsgrunder.
         Enligt föreslagna 61 § 3 mom. skall besvärsrätt med
     vissa begränsningar också medges sådana registrerade lokala eller
     regionala sammanslutningar vars syfte är att främja naturvården
     eller miljövården. Enligt paragrafmotiveringen är sammanslutning
     ar med besvärsrätt t.ex. Finlands naturskyddsförbunds, Natur och
     Miljös och Birdlife Finlands distriktsorganisationer och lokalfö
     reningar samt olika hembygds- och stadsdelsföreningar, invånar
     föreningar och byalag. Vidare skall riksomfattande sammanslut
     ningar, som bevakar markägarnas intressen, ha besvärsrätt.
         Invånarföreningar och byalag har traditionellt arbetat
     för natur- eller miljövård eller annars varit aktiva i frågor som
     gäller närmiljön. Bestämmelsen förutsätter att också dessa sam
     manslutningar skall vara registrerade för att ha besvärsrätt.
     Registreringen är ett tecken på att verksamheten är permanent.
         I och med förvaltningsprocesslagen har paragrafens 4
     mom. blivit obehövligt och bör därför strykas. Däremot är det
     skäl att komplettera paragrafen med en allmän hänvisning till
     förvaltningsprocesslagen.
         I lagförslagets 62 § finns inte, i motsats till motsva
     rande lagrum i den föreslagna skogslagen (RP 63/1996 d) någon
     uttrycklig bestämmelse om att den myndighet som fattat ett beslut
     får söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen i ett beslut
     genom vilket myndighetens eget beslut har ändrats eller upphävts
     i länsrätten. Då officialitetsprincipen har omfattats i förvalt
     ningsprocesslagen och då den inte grundar sig på tvåpartsförhål
     lande, behövs ett särskilt stadgande om en myndighets besvärs
     rätt. Utskottet föreslår att 62 § kompletteras med ett nytt 2
     mom., som uttryckligen föreskriver att en myndighet som fattat
     ett beslut över vilket besvär har anförts har rätt att besvära
     sig.
         Föreslagna 63 § ger den regionala miljöcentralen rätt
     att besvära sig över beslut enligt någon annan lag, när det fråga
     om att bevaka ett naturvårdsintresse. De sakkunniga har i sina
     utlåtanden fört fram mycket motstridiga åsikter om bestämmelsen.
     Utskottet framhåller att den föreslagna bestämmelsen svarar mot
     rådande rättspraxis och att en motsvarande bestämmelse redan
     ingår i vattenlagen och lagen om miljötillståndsförfarande. Det
     anser bestämmelsen vara på sin plats för att tolkningsproblem
     skall kunna undvikas. Vidare uppmärksammar utskottet att det
     enbart är fråga om ändringssökande i en domstol och att avgöran
     dena i dessa fall endast sker på rättsliga grunder. I praktiken
     begränsas ändringssökande på mindre befogade grunder också av
     bestämmelserna om skyldighet att ersätta rättegångskostnader i
     förvaltningsprocesslagen.
              Sammanfattning. Utskottet anför sina preciserade
förslag
     till bestämmelser längre fram. Det befattar sig också med bestäm
     melsernas formulering för att de även på denna punkt skall har
     moniera med förvaltningsprocesslagen.
                  Övergångsbestämmelser i anknytande lagar
         Med undantag för den föreslagna naturvårdslagen innehål
     ler de andra lagförslagen inga övergångsbestämmelser. Detta
     skiljer i sig någon mån från normal praxis. Det är dock fråga om
     ett medvetet val som bygger på att det över huvud taget inte
     finns några övergångsperioder i EU:s naturvårdsdirektiv och att
     direktiven är direkt tillämplig rätt.
         Utskottet uppmärksammar att väckta ansökningsärenden
     oberoende av att övergångsbestämmelser saknas skall behandlas
     enligt god förvaltningssed i hela landet, dvs. de nya bestämmel
     serna skall tillämpas med lämplig flexibilitet och utan krav på
     onödiga extra utredningar. Om det på denna punkt framkommer
     problem i praktiken skall förvaltningspraxis styras med tillräck
     ligt detaljerade generella anvisningar.
         Utskottet påpekar framför allt i fråga om strandp
     laneringen att den bör tillåtas bara utifrån en fastställd plan
     eller med undantagslov. På grund av strandbyggnationens förmögen
     hetsaspekt är det viktigt att 123 d § byggnadslagen, som nu
     föreslås bli ändrad, tolkas så att strandplanering med ett visst
     markägarintresse skall ske inte bara i brådskande ordning, såsom
     föreskrivs i paragrafen, utan också med tillbörlig hänsyn till
     markägarens partsställning. Oberoende av den skenbart radikala
     ändringen i 123 d § byggnadslagen ger bestämmelserna alltså inte
     rätt att förkasta en markägares redan lämnade strandplaneansökan
     på vilka grunder som helst. Hans ansökan kan förkastas bara på
     den grunden att planen inte uppfyller de krav som ställs på en
     plan i byggnadslagen.
                  ____________

         Med stöd av det ovan sagda anför lagutskottet vördsamt
                       att 9 kap. i det första lag
                  förslaget bör godkännas sålydande:

                   9 kap.
                 Ändringssökande
                    61 §
                   Besvär

         Besvär över statsrådets och ministeriets beslut får
     anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär får anföras på
     den grunden att beslutet strider mot lag.
         Besvär över ett beslut som fattats av Forststyrelsen,
     Finlands miljöcentral, Skogsforskningsinstitutet och en regional
     miljöcentral samt över ett beslut som fattats av en kommunal
     myndighet med stöd av 26 och 28 §§ får anföras hos länsrätten.
     Den behöriga länsrätten bestäms enligt 12 § förvaltningsprocess
     lagen, dock så att den behöriga länsrätten vid besvär över den
     regionala miljöcentralens beslut är den länsrätt inom vars dom
     krets huvuddelen av det i frågavarande området ligger.
         Besvärsrätt tillkommer den vars rätt eller fördel saken
     kan beröra. I andra ärenden än sådana som gäller ersättning
     tillkommer besvärsrätt även kommunen i fråga. I andra ärenden än
     sådana som gäller ersättning samt undantagslov som avses i 31 §
     och 48 § 2 mom. tillkommer besvärsrätt även sådana registrerade
     lokala eller regionala sammanslutningar vars syfte är att främja
     naturvården eller miljövården. I fråga om statsrådsbeslut om
     godkännande av ett naturskyddsprogram tillkommer besvärsrätt
     också riksomfattande sammanslutningar av det slag som nämnts samt
     riksomfattande sammanslutningar som bevakar markägarnas intres
     sen.
         (4 mom. utesl.)
         Beträffande ändringssökande gäller i övrigt förvalt
     ningsprocesslagen (586/96). (nytt mom.)
                        62 §
             Besvär över länsrättens beslut

         Besvär över beslut som länsrätten har fattat med stöd av
     denna lag får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.
         Beträffande besvärsrätten gäller vad som föreskrivs i 61
     § 3 mom. Om länsrätten har ändrat eller upphävt en myndighets
     beslut, har dock även den myndighet som fattat beslutet besvärs
     rätt.
                             63 §
         (Såsom i regeringens proposition)
                  ____________

         Helsingfors den 31 oktober 1996
                  ____________

         I den avgörande behandlingen deltog ordföranden Henrik
     Lax /sv, vice ordföranden Matti Vähänäkki /sd samt medlemmarna
     Sulo Aittoniemi /cent, Jouko Jääskeläinen /fkf, Juha Karpio
     /saml, Anne Knaapi /saml, Irina Krohn /gröna, Pekka Kuosmanen
     /saml, Annika Lapintie /vänst, Kari Myllyniemi /cent, Reino Ojala
     /sd, Markku Pohjola /sd, Heikki Rinne /sd och Jukka Tarkka /ungf.
                  ____________


                 Avvikande åsikt

         Vi anför följande avvikande åsikt om lagutskottets
     utlåtande.
         1 Bestämmelserna om ändringssökande
         Bestämmelserna om ändringssökande i den föreslagna
     naturvårdslagen är enligt vår mening alltför omfattande. Vi har
     särskilt uppmärksammat föreslagna 61 och 63 §§.
         1.1 Föreslagna 61 § 3 mom. inskränker inte kretsen av
     dem som söker ändring i tillräcklig utsträckning. Om besvärsrätt
     rent generellt medges den vars rätt eller fördel saken kan berö
     ra, kan det hända att parter som de facto inte har besvärsrätt
     utnyttjar denna rätt. Vi anser att lagutskottet borde ha föresla
     git att första meningen i 61 § 3 mom. ges följande lydelse:
                       "Besvärsrätt tillkommer den
                  vars rätt eller fördel saken sannolikt
                  berör".
         1.2 I samma 61 § 3 mom. medges besvärsrätt med vissa
     begränsningar även sådana registrerade lokala eller regionala
     sammanslutningar vars syfte är att främja naturvården eller
     miljövården. Vi accepterar inte att en förening grundas bara för
     besvärsförfarande i en enskild sak. Därför borde lagutskottet i
     sitt utlåtande ha anfört följande:
                       "Bestämmelsen förutsätter att
                  dessa sammanslutningar skall ha varit
                  registrerade innan det beslut i vilket
                  de har för avsikt att utöva sin bes
                  värsrätt meddelades".
         1.3 Föreslagna 63 § medger de regionala miljöcentraler
     na besvärsrätt, som inte har begränsats i förhållande till andra
     besvär över beslut fattade med stöd av någon annan lag. Det är
     onödigt att en regional miljöcentral har besvärsrätt, eftersom
     det vanligtvis regleras i speciallagar hur naturvården värnas
     också när en plan fastställs eller ett tillstånd beviljas. Vi
     anser
                       att lagutskottet borde ha
                  anfört att paragrafen helt bör stry
                  kas.
              2 Övergångsbestämmelserna
         Av övergångsbestämmelserna bör det klart och tydligt
     framgå att de ändringar som föreslås i olika lagar inte gäller
     redan initierade objekt. Det måste vara möjligt att formulera
     övergångsbestämmelserna så att de uppfyller kraven i EU-regelver
     ket.
              3 Andra synpunkter
         3.1 Hörande av markägare.
         Lagutskottet har i sitt utlåtande inte fäst avseende vid
     bestämmelserna om att markägaren skall höras, trots att det inte
     finns några bestämmelser om detta i kapitlet landskapsvård i
     naturvårdslagen. Lagen om förvaltningsförfarande garanterar inte
     att markägaren blir hörd, eftersom den inte ovillkorligen för
     pliktar myndigheterna att höra denna part. Därför anser vi
                       att lagutskottet borde ha
                  anfört att lagförslaget bör komplette
                  ras med en bestämmelse om hörande.
              3.2 Lag om ändring av byggnadslagen.
         Regleringen av strandbyggande hör inte till de frågor
     som bör tas upp i samband med naturvårdslagen, eftersom det inte
     fråga om naturvård utan om att reglera markanvändningen. Vi anser
                       att utskottet i sitt utlåtan
                  de borde ha anfört att de aktuella
                  paragraferna stryks i lagförslaget och
                  att strandbyggandet tas upp i samband
                  med en totalreform av byggnadslagen.
              Helsingfors den 31 oktober 1996

         Kari Myllyniemi /cent   Jukka Tarkka /ungf
                Sulo Aittoniemi /cent

                  ____________

         Jag omfattar den avvikande åsikten på de punkter som
     gäller
         - 1.1 En begränsning av dem som får söka ändring med
     stöd av 61 § 3 mom.,
         - 1.2 tidpunkten för registrering av en överklagande
     sammanslutning,
         - 2 Övergångsbestämmelserna och
         - 3.1 Hörande av markägaren.
              Helsingfors den 31 oktober 1996

               Jouko Jääskeläinen /fkf