Gå till riksdagens webbplats suomi

DOKUMENT MiUB 8/1996 rd


              MiUB 8/1996 rd - RP 79/1996 rd

                       Miljöutskottets betänkande
                  8/1996 rd
                       Regeringens proposition med
                  förslag till revidering av naturvårds
                  lagstiftningen

         Riksdagen remitterade den 29 maj 1996 proposition
     79/1996 rd till miljöutskottet för beredning.
         Utskottet har i detta sammanhang också behandlat rdm.
     Helles m.fl. lagmotion 2/1995 rd med förslag till lag om ändring
     av byggnadslagen, som riksdagen remitterade till utskottet den 7
     april 1995, och rdm. Lahtelas m.fl. lagmotion 29/1996 rd med
     förslag till naturvårdslag, som riksdagen remitterade till ut-
     skottet den 3 december 1996.
         Grundlagsutskottet, lagutskottet och jord- och skogs
     bruksutskottet har enligt riksdagens beslut lämnat utlåtanden
     till utskottet. Utlåtandena (GrUU 21/1996 rd, LaUU 12/1996 rd och
     JsUU 13/1996 rd) ingår som bilagor till betänkandet.
         Utskottet har hört miljöministern Pekka Haavisto, över
     direktören Pekka Kangas, regeringsrådet Hannu Karjalainen, natur
     vårdsdirektören Ilkka Heikkinen och äldre regeringssekreteraren
     Lauri Nordberg vid miljöministeriet, lagstiftningsrådet Arto
     Kosonen vid utrikesministeriet, lagstiftningsdirektören Pekka
     Vihervuori vid justitieministeriet, konsultative tjänstemannen
     Pekka Pelkonen och budgetsekreteraren Elina Selinheimo vid fi
     nansministeriet, miljödirektören Veikko Marttila vid jord- och
     skogsbruksministeriet, överinspektören Heikki Vartiainen vid
     handels- och industriministeriet, justitiekanslersadjointen Jukka
     Pasanen, regeringsrådet Erkki Hollo vid förvaltningsdomstolen,
     enhetschefen Heikki Toivonen och utredaren Jukka-Pekka Jäppinen
     vid Finlands miljöcentral, direktören Jarmo Louvo vid Sydöstra
     Finlands miljöcentral, byråchefen Esko Räsänen vid Västra Fin
     lands miljöcentral, överdirektören Elias Pohtila vid Skogsforsk
     ningsinstitutet, lantmäterirådet Pauli Karvinen vid Lantmäteri
     verket, kommundirektören Jan-Erik Helenelund från Malax kommun,
     byggnadsinspektören Eero Tulppo från Rovaniemi landskommun,
     planeringschefen Jaakko Ravaska vid Pohjois-Pohjanmaan liitto,
     konsultative tjänstemannen Timo Hannula vid Lapin liitto, chefs
     juristen Leena Karesuo vid Finlands Kommunförbund, avdelningsche
     fen Jukka Luokkamäki vid Industrins och Arbetsgivarnas Central
     förbund, direktören Markku Tornberg vid Centralförbundet för
     Lant- och Skogsbruksproducenter MTK, miljövårdschefen Leena
     Nurmento vid Eldelegationen, generalsekreteraren Matti Vatilo vid
     Finlands Arkitektförbund, avdelningschefen Heikki Lindroos vid
     Skogsindustrin rf, vicehäradshövdingen Kari Kyttälä vid Jordägar
     nas Förbund rf,. avdelningschefen Kari Kilpinen vid Kalatalouden
     Keskusliitto, skyddsdirektören Lassi Karivalo vid Finlands WWF,
     generalsekreteraren Esko Joutsamo vid Finlands naturskyddsför
     bund, skogsansvarige Juha Pennanen vid Naturförbundet för ungdom,
     sekreteraren för internationella ärenden Juha-Pekka Ripatti vid
     Jägarnas Centralförbund, ordföranden Pentti Näreaho vid Skogs
     branschens funktionärsförbund rf, försäljningschefen Paavo Sipola
     vid Hirsitaloteollisuus ry och teknologie doktorn Timo Lindborg.
         Dessutom har överdirektören Markku Mäkinen och konsulta
     tive tjänstemannen Alpo Kuparinen vid handels- och industriminis
     teriet, direktören Erkki Kellomäki och överinspektören Rauni
     Itkonen vid Tavastlands miljöcenetral, planläggningschefen Kimmo
     Mustonen från Kuusamo kommun, vice ordföranden Lauri Jääskeläinen
     vid Rakennustarkastusyhdistys och juris licentiaten Jukka-Pekka
     Tolvanen lämnat skriftliga utlåtanden till utskottet.
         Under en resa till Rovaniemi och Sodankylä hörde utskot
     tet kommundirektören Seppo Maula från Kittilä kommun, distrikt
     chefen Ahti Silvennoinen vid Geologiska forskningscentralen,
     advokaten Hannu Lukkarila vid Lapplands jaktvårdsdistrikt samt
     ombudsmannen Jouni Filppa vid Paliskuntain Yhdistys.
               Regeringens proposition och lagmotionerna

         Propositionen avser en totalrevidering av lagen om
     naturskydd. Ett av de främsta syftena med reformen är att genom
     föra Europeiska gemenskapens två naturvårdsdirektiv, rådets
     direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
     och rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar.
         I lagen föreslås ett kapitel om naturskyddsplanering som
     reglerar upprättandet av rikstäckande naturskyddsprogram. Bestäm
     melserna om inrättande avnaturskyddsområden på statsägda områden
     förslås bli kompletterade och justerade. Fridlysningsproceduren
     för privatägda områden skall i stort sett bibehållas. Den begrän
     sade metodarsenalen i den gällande lagen om naturskydd föreslås
     bli räddad. För att värna ett hållbart nyttjande av stränderna
     föreslås skyldighet att planlägga strandzoner vid hav och vatten
     drag. De gällande bestämmelserna om artskydd ses över.
         I naturvårdslagen föreslås bli stadgat om hur naturskyd
     det skall genomföras. Ägaren till ett område som tagits in i ett
     skyddsprogram får rätt att kräva inlösning av området när fyra år
     har gått sedan beslutet om programmet fattades. Bestämmelsen om
     ersättningsskyldighet ställer "betydelsefull olägenhet" som gräns
     för ersättning. Om gränsen överskrids har staten skyldighet att
     ersätta de olägenheter skyddet åsamkat ägaren till fullt belopp.
         Förslaget utgår från att länsrätten skall vara den
     allmänna besvärsmyndigheten i mellaninstans. Vissa sammanslutnin
     gar får också rätt att besvära sig över naturskyddsbeslut. Bes
     tämmelser om EG-nätverket Natura 2000 föreslås ingå i 10 kap.
     naturvårdslagen. De skall inte gälla andra naturskyddsområden.
         Naturvårdslagen med anknytande lagändringar föreslås
     träda i kraft samtidigt med skogslagen, som är under behandling i
     riksdagen, dvs. den 1 januari 1997.
         I lagmotion 2/1995 rd föreslås ett rikstäckande allmänt
     regelverk för förbud mot byggande på stränder. Enligt förslaget
     skulle det inte vara tillåtet att bygga närmare än 100 meter från
     srandlinjen. Om för området fastställs en stadsplan eller bygg
     nadsplan som tillåter byggande kan byggande dock komma i fråga.
     Också existerande byggnader får stå kvar och får repareras och
     byggas ut normalt.
         I lagmotion 29/1996 rd föreslås en ändring i 40 § i den
     föreslagna naturvårdslagen som innebär att ett fridlyst djur som
     påträffas dött får tas om hand. Enligt propositionen är detta
     förbjudet. Tvärtom bör folk uppmuntras att ta tillvara döda djur
     eftersom museerna på detta sätt får mer undersökningsmaterial. De
     fridlysta döda djur som inte behövs för vetenskapliga ändamål
     kommer till stor nytta hos konservatorer. Bestämmelsen bör därför
     ändras så att i obestridliga fall när döden inte är förknippad
     med något brott får närmaste polis överlåta djuret också till
     någon annan än ett naturvetenskapligt museum eller en motsvarande
     inrättning.
              Utskottets ställningstaganden

                 Allmän motivering

         Allmänt
         Den gällande lagen om naturskydd härstammar från 1920-
     talet och uppfyller inte längre dagens krav. Miljöutskottet anser
     att lagstiftningen nödvändigt måste revideras. Den måste ses över
     också därför att Finland skall kunna uppfylla de förpliktelser
     som det åtagit sig genom internationella fördrag och medlemskapet
     i Europeiska unionen.
         Utskottet har satt sig in i propositionen med förslag
     till naturvårdslagstiftning med stor omsorg och framhåller att de
     grundläggande utgångspunkterna är lyckade. Det har dock gjort den
     iakttagelsen att lagförslaget behöver preciseras på vissa punk
     ter. Ändringsförslagen motiveras i betänkandets detaljmotivering.
         I detaljmotiveringen tar utskottet upp vissa centrala
     synpunkter som kommit fram vid utfrågningen av sakkunniga samt
     anmärkningar i de andra utskottens utlåtanden, men som inte har
     ansetts kräva ändringar i lagförslagen.
                  De sakkunnigas synpunkter

         Utfrågningen. Flera sakkunniga ansåg att skyldigheten
     att höra dem som saken berör är bristfälligt reglerad i den
     föreslagna nya naturvårdslagen.
         Miljöutskottet påpekar att behandlingen av ärenden med
     stöd av naturvårdslagen är ett förvaltningsförfarande. I lagen om
     förvaltningsförfarande (598/82) finns bestämmelser om hörande av
     part och tillkännagivande av anhängighet i det fall att ett
     ärende kan ha en betydande verkan inom ett vidsträckt område
     eller på ett stort antal personers förhållanden. Vidare reglerar
     lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) enskild och
     offentlig delgivning av ett förvaltningsärende. Dessa lagar är
     allmänna lagar som skall iakttas i all förvaltning.
         Den gällande lagstiftningsprincipen är att det i en
     speciallag inte hänvisas till tillämpningen av en allmän lag.
     Dessutom skall det finnas särskilda skäl för att det i en spe
     ciallag skall gå att avvika från bestämmelserna i en allmän lag.
         Miljöutskottet menar att de grundläggande bestämmelserna
     i lagen om förvaltningsförfarande och lagen om delgivning i
     förvaltningsärenden i princip räcker till vid behandling av
     ärenden enligt naturvårdslagen. Regeringen föreslår dock särskil
     da bestämmelser om hörande och delgivning (bl.a. 8, 30 och 64 §§)
     i vissa bestämmelser i naturvårdslagen. Av det utkast till natur
     vårdsförordning som utskottet fått framgår dessutom att hörande
     förfarandet i vissa delar kommer att preciseras genom förordning.
         På det hela taget räcker bestämmelserna om hörande och
     delgivning väl till för att värna medborgarnas rättsskydd, menar
     miljöutskottet. Det understryker dock betydelsen av att allmänhe
     ten informeras enligt 8 § för att det skall väcka en offentlig
     debatt om naturskyddsprogrammen. Lagen anger inte vilken form
     informationen skall ha och därför bör myndigheterna pröva vilken
     väg den bäst går fram.
         När ett naturskyddsprogram läggs upp bör också den
     regionala miljöcentralen enligt utskottets mening gå ut med sådan
     information om saken att en offentlig debatt blir möjlig. Det är
     viktigt att informationen är ute i god tid för att garantera att
     en debatt verkligen blir av.
         Gruvdrift. Enligt föreslagna 15 § är det tillåtet inom
     naturskyddsområden att göra geologiska undersökningar och bedriva
     malmletning med tillstånd av den myndighet som svarar för för
     valtningen av området. I motiveringen till 17 § framhålls dock
     att "Gruvdrift och naturvård är markanvändningsformer som nästan
     alltid utesluter varandra, och gruvdrift är alltså inte möjligt i
     naturskyddsområden".
         Om lagen medger malmletning med tillstånd utan möjlighet
     till gruvdrift är det enligt flera av de sakkunniga som utskottet
     hört helt uppenbart att naturskyddsområdena inte kommer att
     undersökas med tanke på malmletning. Enligt en utredning till
     utskottet finns det geologiskt gynnsamma områden för malmletning
     som dock inte har undersökts närmare inte minst i norra och östra
     Finland. Dessa områden och såväl nuvarande som föreslagna naturs
     kyddsområden är delvis överlappande.
         Efter utredning av frågan har miljöutskottet den upp
     fattningen att den nya naturvårdslagen inte ställer nya hinder
     vare sig för malmletning eller gruvdrift.
         Förslaget att det behövs tillstånd för geologiska under
     sökningar och malmletning stämmer överens med gällande praxis. På
     denna punkt har det inte kommit fram några konflikter att tala
     om. Utskottet menar att det är helt motiverat att bibehålla
     tillståndsplikten för att naturskyddsmyndigheterna och malmletar
     nas sinsemellan skall kunna komma överens om var och med vilka
     metoder arbetet utförs.
         Den föreslagna naturvårdslagen förbjuder gruvdrift i
     naturskyddsområden. En motsvarande bestämmelse ingår i 2 § i den
     gällande lagen om naturskydd. Således har gruvdrift i naturskydd
     sområden bara varit möjlig genom att fredningen av ett område har
     upphävts helt eller i vissa delar. Den föreslagna naturvårdslagen
     innebär ingen förändring i den rådande situationen på författ
     ningsnivå. Utskottet är för att den nuvarande situationen bibe
     hålls, för det är alltid skäl att pröva från fall till fall om
     gruvdrift skall tillåtas eller inte i ett skyddsområde.
         Om gruvdrift anses viktigare än naturskydd, kunde frid
     lysningen av ett område upphävas helt eller i vissa delar enligt
     följande. Nationalparker, naturreservat och andra naturskyddsom
     råden på mer än 100 hektar i områden som tillhör staten skall
     både dras in och inrättas genom lag eller förordning (11, 12 och
     17 §§). Beslut om indragning av andra naturskyddsområden på högst
     100 hektar som är i Forststyrelsens eller försvarsministeriets
     besittning fattas av det behöriga verket (17 §). Den regionala
     miljöcentralen beslutar om skyddet av ett privatägt naturskydd
     sområde skall hävas eller lindras (27 §).
         Om gruvdriften kan anses ha obetydliga konsekvenser för
     skyddsmålen kan det bestämmas genom förordning om områdesvisa
     avvikelser från bestämmelsen om fridlysning av ett naturskyddsom
     råde (16 §).
         Malmletning och geologiska undersökningar är likaså
     tillåtna med myndigheternas tillstånd i områden som hör till
     nätverket Natura 2000. Malmletning och geologiska undersökningar
     är exempel på aktiviteter som bara i undantagsfall kan skada
     naturvärdena i ett område inom nätverket Natura 2000 i betydande
     grad, och därför behövs det i normala fall inte någon konsekvens
     bedömning enligt 65 §, utan tillstånd kan beviljas utan hinder av
     66 § 1 mom. Enligt föreslagna 66 § 2 mom. kan statsrådets allmän
     na sammanträde medge tillstånd för ett projekt som försämrar
     naturvärdena i ett område som hör till nätverket Natura 2000, om
     projektet kan genomföras av ett skäl som är tvingande på grund av
     ett ytterst viktigt allmänt intresse och det inte finns någon
     alternativ lösning. Enligt 69 § kan statsrådet också besluta att
     skyddet av ett område som införlivats i Natura 2000 kan hävas.
         Med stöd av det ovan anförda understryker utskottet att
     påståendet i propositionens motivering att gruvdrift inte är
     möjligt i naturskyddsområden är för enkelspårigt. Naturvårdslagen
     innebär ingen förändring i den rådande situationen för gruvdrift,
     varför slutledningen är att gruvdrift och naturskydd bara huvud
     sakligen är former av markanvändning som utesluter varandra.
         En nyhet på författningsnivå är den föreslagna ändringen
     i gruvlagen, som knyter an till den föreslagna naturvårdslagen.
     Den går ut på att beslut som bygger på gruvlagen skall fattas med
     hänsyn inte bara till bestämmelserna i gruvlagen utan också med
     hänsyn till 4, 9, 39, 42, 47 - 49, 55 och 56 §§ samt 10 kap.
     naturvårdslagen.
         Miljöutskottet omfattar ändringsförslaget. Gällande
     gruvlag förpliktar bara den som bedriver verksamheten att iaktta
     naturskyddslagens stadganden. Motiverat att utsträcka skyldig
     heten också till de myndigheter som fattar beslut enligt gruv
     lagen.
         Det är motiverat att skyldigheten utsträcks till att
     också gälla myndigheter som fattar beslut enligt gruvlagen. De
     viktigaste myndighetsbesluten på denna punkt är beslut om att
     godkänna inmutningsansökningar och fastställa gruvdistrikt.
                  Utlåtandena av andra utskott

         Frågorna i detta avsnitt har också tagits upp av flera
     av de sakkunniga som miljöutskottet hört.
         Gynnsam skyddsnivå. Grundlagsutskottet anför att miljö
     utskottet bör bedöma behovet av att precisera 5 § 3 mom. i den
     föreslagna naturvårdslagen, eftersom definitionen på skyddsnivån
     för en art avviker från habitatdirektivet, som skall genomföras
     genom naturvårdslagen. Direktivet hänvisar inte till enskilda
     förekomstplatser utan mera generellt till bevarande av livskraf
     tiga arter inom deras eget utbredningsområde.
         Efter utredning av frågan har miljöutskottet beslutat
     stödja regeringens proposition. Föreslagna 5 § avser att ange
     målen för naturskyddsnivån i Finland. Det är fråga om en målfor
     mulering på nationell nivå som avser att värna skyddet av vår
     finländska natur och dess mångfald. Vi bör ställa upp målen för
     naturskyddet i Finland utifrån våra egna nationella utgångspunk
     ter oberoende av att meningen är att genomföra Europeiska gemen
     skapernas habitat- och fågeldirektiv genom lagen på samma gång.
     Vidare understryker utskottet att det också i propositionens
     motivering nämns att föreslagna 5 § är en typisk målparagraf. Den
     är därmed inte direkt tillämplig i enskilda fall. Också jord- och
     skogsbruksutskottet poängterar att 5 § är en typisk målparagraf.
     För att värna en gynnsam skyddsnivå för en viss djur- eller
     växtart är det möjligt att skrida till åtgärder enligt 6 kap. 38
     § (Fridlysning av djurarter), 42 § (Fridlysning av växtarter), 46
     § (Hotade arter) eller 47 § (Arter som kräver särskilt skydd).
     Genom att tillämpa dessa paragrafer i detalj uppfylls kraven i
     målparagrafen.
         Ersättningsregler. Grundlagsutskottet anser att miljö
     utskottet med fördel kunde utreda om inte ersättningsreglerna
     kunde schematiseras och förenklas genom att alla förluster som
     beror på naturvårdslagen och som åsamkat ägaren betydelsefull
     olägenhet omfattas av statens ersättningsskyldighet. På så sätt
     kan det säkerställas att bestämmelsen har adekvat täckning. Också
     jord- och skogsbruksutskottet understryker att statens ersätt
     ningsskyldighet bör täcka alla begränsningar som kan ställas
     utifrån naturvårdslagen på jord- och skogsbruksfastigheter och
     som kan åsamka ägaren betydelsefull olägenhet.
         Miljöutskottet framhåller att det i den föreslagna
     naturvårdslagen finns åtminstone två punkter som det inte går att
     hänvisa till i ersättningsbestämmelserna. Ett beslut av kommunen
     om fridlysning av ett naturminnesmärke på privatägd mark (26 §)
     leder inte till ersättningsskyldighet, även om det åsamkar mark
     ägaren betydelsefull olägenhet, eftersom beslutet förutsätter
     markägarens samtycke. Regleringen av landskapsvårdsområden (34 §)
     föreslås bygga på principen att bestämmelser som åsamkar fas
     tighetsägaren betydelsefull olägenhet inte alls får meddelas.
                  Övergångsbestämmelser. Grundlagsutskottet
begärde en
     bedömning av miljöutskottet av behovet av särskilda övergångsbe
     stämmelser på grund av att besvärsinstansen ändras i 138 a § i
     förslaget till ändring av byggnadslagen.
         Efter utredning har miljöutskottet kommit till den
     slutsatsen att någon övergångsbestämmelse inte behövs. Enligt
     erhållen utredning ser det ut att finnas mycket få fall där
     besvär över ett kommunalt beslut om byggnadsordningen är anhängi
     ga när lagen träder i kraft. Det kommer uppenbarligen inte att
     bereda några större problem att hänskjuta dem till länsrätterna.
         Vidare anser grundlagsutskottet att miljöutskottet bör
     överväga om det åttonde och det tionde lagförslaget bör komplet
     teras med övergångsbestämmelser som inskränker tillämpningen av
     bestämmelserna i lagen till ansökningsärenden som blir anhängiga
     när lagen har trätt i kraft. Grundlagsutskottet hänvisar på denna
     punkt till den långa behandlingstiden för tillståndsärenden som
     bygger på gruvlagen och vattenlagen. Också jord- och skogsbruk
     sutskottet uppmärksammar i sitt utlåtande frånvaron av en över
     gångsbestämmelse i vattenlagen.
         Miljöutskottet påpekar att frånvaron av övergångsbestäm
     melser i de lagar som har samband med naturvårdslagen beror på
     att Europeiska gemenskapernas habitatdirektiv inte känner till
     några övergångstider. Om gruvlagen, vattenlagen eller andra
     anknytande lagar kompletterades med övergångsbestämmelser, skulle
     Finland inte kunna göra en anmälan till Europeiska unionen om att
     direktiven genomförs förrän efter en obestämd tid. Å andra sidan
     skulle övergångsbestämmelserna inte förändra läget, eftersom
     habitatdirektiven är direkt tillämplig rätt så som lagutskottet
     framhåller i sitt utlåtande.
         Lagutskottet uppmärksammar dock i sitt utlåtande att
     väckta ansökningsärenden oberoende av att övergångsbestämmelser
     saknas skall behandlas enligt god förvaltningssed i hela landet,
     dvs. de nya bestämmelserna skall tillämpas med lämplig flexibili
     tet och utan krav på onödiga extra utredningar. Om det på denna
     punkt framkommer problem i praktiken skall förvaltningspraxis
     styras med tillräckligt detaljerade generella anvisningar.
         Lagutskottet påpekar framför allt i fråga om strand
     planeringen att den bör tillåtas bara utifrån en fastställd plan
     eller med undantagslov. På grund av strandbyggandets förmögenhet
     saspekt är det viktigt att 123 d § byggnadslagen, som nu föreslås
     bli ändrad, tolkas så att strandplanering med ett visst markäga
     rintresse skall ske inte bara i brådskande ordning, så som före
     skrivs i paragrafen, utan också med tillbörlig hänsyn till markä
     garens partsställning. Oberoende av den skenbart radikala änd
     ringen i 123 d § byggnadslagen ger bestämmelserna alltså inte
     rätt att förkasta en markägares redan inlämnade strandplaneansö
     kan på vilka grunder som helst. Ansökan kan förkastas bara på den
     grunden att planen inte uppfyller de krav som ställs på en plan i
     byggnadslagen.
         Miljöutskottet omfattar ställningstagandena i lagutskot
     tets utlåtande.
         Gamla skyddsprogram. Grundlagsutskottet anser att det
     för det faktiska rättsskyddet är viktigt att ersättningar på
     grund av gamla skyddsprogram betalas utan dröjsmål.
         Miljöutskottet framhåller att regeringen efter proposi
     tionen om naturvårdslagstiftning den 4 juni 1996 godkänt ett
     program för finansiering av gamla naturskyddsprogram. Finans
     ieringsprogrammet utgår från att avtal om förvärv eller finan
     siering av skyddsområden ingås med markägarna fram till det nya
     årtusendet, markbyten fram till 2004 och att de sista ersättnin
     garna skall vara betalda fram till 2007. Till dem som är med om
     det periodiserade betalningsprogrammet betalas ränta på transfe
     rerade poster enligt inlösningslagen. Finansieringsprogrammet
     började verkställas redan genom 1996 års tilläggsbudget och ingår
     också i budgetpropositionen för 1997.
         Tillfälligt åtgärdsförbud. Jord- och skogsbruksutskottet
     framställer att miljöutskottet utreder om inte den föreslagna
     tidsfristen på högst två år för tillfälligt åtgärdsförbud (55 §)
     kunde förkortas.
         Miljöutskottet påpekar att den föreslagna maximitiden är
     lika lång som i gällande lag. Det är inte motiverat att förkorta
     den, eftersom de fall där åtgärdsförbud eventuellt måste tilläm
     pas är mycket olika. Dessutom drar förhandlingarna med markägarna
     vanligtvis långt ut på tiden.
         Miljöcentralens rätt att besvära sig. Föreslagna 63 §
     medger den regionala miljöcentralen rätt att besvära sig över ett
     beslut som fattats enligt någon annan lag, när det är fråga om
     att bevaka ett naturvårdsintresse. Lagutskottet framhåller att de
     sakkunniga i sina utlåtanden har fört fram mycket motstridiga
     åsikter om bestämmelsen. Det säger dock "att den föreslagna
     bestämmelsen svarar mot rådande rättspraxis och att en motsvaran
     de bestämmelse redan ingår i vattenlagen och lagen om miljötills
     tåndsförfarande. Det anser bestämmelsen vara på sin plats för att
     tolkningsproblem skall kunna undvikas. Vidare uppmärksammar
     utskottet att det är fråga om ändringssökande i en domstol och
     att avgörandena i dessa fall sker enbart på rättsliga grunder. I
     praktiken begränsas ändringssökande på mindre befogade grunder
     också av bestämmelserna om skyldighet att ersätta rättegångskost
     nader i förvaltningsprocesslagen." Miljöutskottet omfattar la
     gutskottets ställningstagande.
         Jord- och skogsbruksutskottet anser att även skogscent
     ralerna skall ha en sådan besvärsrätt som avses i paragrafen.
     Vidare bör det stadgas på lägre nivå än lag om samrådsskyldighet
     för miljömyndigheterna och skogsmyndigheterna för att besvärs
     gränsen skall ligga på lämplig höjd.
         Av ett utkast till miljövårdsförordning som miljöutskot
     tet fått framgår att den avses innehålla ett flertal bestämmelser
     om samråd mellan miljömyndigheterna och skogsmyndigheterna i
     frågor som är viktiga med tanke på skogsbruket. Miljöutskottet
     understödjer inte jord- och skogsbruksutskottets förslag om
     utvidgad besvärsrätt. Det är inte behövligt att medge skogscent
     ralerna besvärsrätt över andra myndigheters beslut på den grunden
     att beslutet står i strid med naturvårdslagen.
         Flador och glon. Jord- och skogsbruksutskottet föreslår
     vidare att miljöutskottet utreder om begreppen "flada" och "glo",
     som 15 a § i vattenlagen föreslås bli kompletterade med, är
     lämpliga eller inte.
         Enligt vad utskottet har fått veta har språkbyrån vid
     forskningscentralen för de inhemska språken haft propositionsut
     kastet för granskning. Språkbyrån har inte anfört några anmärk
     ningar mot begreppen.
         Ortsbornas rättigheter. Jord- och skogsbruksutskottet
     konstaterar ytterligare i sitt utlåtande: "Naturvårdslagen medför
     inte i sig någon ändring i medborgarnas möjligheter att bedriva
     jakt i de nuvarande nationalparkerna och i andra naturskyddsområ
     den, jakt är ju förbjuden genom förordning i alla naturparker.
     För att det inte skall ske några försämringar på denna punkt
     längre fram heller i denna för ortsborna så viktiga fråga föres
     lår utskottet att miljöutskottet i sitt betänkande förutsätter
     att ortsborna skall ha samma jakträttigheter i naturskyddsom
     rådena som de har när propositionen om naturvårdslagen avläts."
         Miljöutskottet betonar också att den nya lagen inte
     inverkar på ortsbornas rättigheter vad gäller gamla naturskydd
     sområden. Om fridlysningsbestämmelserna om gamla skyddsområden
     ändras längre fram, kan det vara fråga om att utvidga eller
     inskränka ett område eller häva fridlysningen. Ändringar bör
     göras och beslut om avvikelser enligt 15 och 16 §§ naturvårdsla
     gen fattas med hänsyn till ortsbornas rättigheter. Vidare bör
     myndigheterna beakta eventuella rättigheter enligt annan lags
     tiftning och andra uppnådda rättigheter.
                  Uppföljning och verkställighet

         Naturvårdslagstiftningen är typiskt sådan lagstiftning
     som nödvändigt innehåller en lång rad flexibla bestämmelser.
     Därför är det enligt utskottets mening viktigt att miljöministe
     riet ger akt på att en enhetlig praxis följs vid tillämpningen av
     lagstiftningen inom de olika miljöcentralernas områden. Vidare
     bör miljöministeriet hela tiden ge akt på hur lagstiftningen
     fungerar och vid behov vidta åtgärder för att rätta till even
     tuella missförhållanden.
         Den nya lagstiftningen innebär nya uppgifter för de
     regionala miljöcentralerna. Därför bör miljöministeriet se till
     att utverka adekvata resurser för naturvårdsuppgifterna.
                          Detaljmotivering

         1 Naturvårdslagen

         9 §. Naturskyddsprogrammets rättsverkningar. Utgående
     från jord- och skogsbruksutskottets utlåtande föreslår miljöut
     skottet att 1 mom. tydliggörs och att det klart framgår att
     rättsverkningarna enbart gäller program som godkänts av stats
     rådet.
         10 §. Naturskyddsområden och förutsättningar för inrät
     tandet av dem. Ordet naturpark som förekommer i den gällande
     lagen föreslås bli ersatt med ordet naturreservat. Grundlagsut
     skottet, som har tagit fasta på det finska ordet "luonnonsäästiö"
     anser att det med fördel kunde prövas om det är befogat att
     införa ett språkligt sett säreget begrepp som detta.
         Enligt miljöutskottet bör det gamla begreppet naturpark
     stå kvar. Begreppet är väl inarbetat och innehållsmässigt helt
     klart för medborgarna. Utskottet föreslår därför att paragrafen
     ändras i enlighet härmed.
         Ändringen leder till motsvarande ändringar i 12 - 16, 18
     och 20 §§.
         22 §. Införlivning av områden i ett naturskyddsområde.
     För klarhetens skull vill utskottet påpeka att skyddsbestämmel
     serna för ett område som införlivas i ett naturskyddsområde
     gäller från tidpunkten för kungörelsen enligt 3 mom.
         24 §. Inrättandet av naturskyddsområden. Här har utskot
     tet blivit uppmärksamgjord hur den som saken gäller skall få
     vetskap om ett skyddsbeslut, eftersom paragrafen i motsats till
     22, 30 och 47 §§ saknar bestämmelser om anslag och kungörelse.
         Enligt 4 mom. skall i fastighetsregistret göras en
     anteckning om inrättandet av ett naturskyddsområde. Detta förfa
     rande gör det möjligt att få vetskap om begränsningar för områ
     det.
         30 §. Ikraftträdelse av förbud. För att tydliggöra saken
     vill utskottet också i denna paragraf påpeka att förbudet mot att
     ändra en skyddad naturtyp gäller från kungörelsetidpunkten enligt
     1 mom. Bestämmelser om anteckning av skyddsbeslut i fastighets
     registret tas in i en förordning.
         Skyddet av ett område kan enligt 3 mom. hävas om natur
     värdena i området som hör till en skyddad naturtyp gått förlora
     de. Skyldigheten att återbetala ersättningar regleras därvid
     genom föreslagna 27 § 3 mom. Skyldigheten att återbetala ersätt
     ningar gäller då bara i de fall att finansieringen av skyddsområ
     det upphör på ansökan av markägaren.
         31 §. Befogenhet att avvika från förbud. Den regionala
     miljöcentralen kan i enskilda fall bevilja undantag från förbudet
     i 29 § 1 mom. att ändra naturtyper, om detta inte allvarligt
     äventyrar syftet med att naturtypen skyddats eller om skyddet
     står i vägen för ett projekt eller en plan av ytterst stort
     allmänt intresse.
         Det kan uppstå vissa problem med att genomföra skyddet
     av naturtyper inom områden med fastställd stads- och byggnads
     plan. Det kan tänkas finnas fall när det är helt orimligt att en
     fastställd plan inte kan genomföras om det inom området finns en
     naturtyp. Därtill kan situationen leda till oskäliga krav på
     ersättning.
         Utskottet påpekar att en lagakraftvunnen plan, inte
     minst på grund av den prövning den redan genomgått, bör anses ha
     ett ytterst stort allmänt intresse inom stadsplane- och byggnads
     planeområden, undantaget jord- och skogsbruksområden. Men även då
     bör man innan man avviker från förbudet utreda om syftet med
     planen och naturtyperna kan uppnås genom en ändring av planen.
         33 §. Inrättande av landskapsvårdsområden. Utskottet
     föreslår en teknisk korrigering i paragrafen, som inte påverkar
     den svenska texten. Den riktiga finska termen för maakunnallinen
     liitto är maakunnan liitto (L alueiden kehittämisestä, 1135/95).
         34 §. Bestämmelser om landskapsvårdsområden. Enligt 32 §
     kan landskapsvårdsområden inrättas för att bevara och vårda
     landskapsbilden eller kulturlandskapets skönhet, dess historiska
     särdrag eller andra därmed sammanhängande särskilda värden. I ett
     beslut att inrätta ett landskapsvårdsområde kan enligt 34 § tas
     in de bestämmelser som behövs för att bevara väsentliga drag i
     landskapet. Bestämmelserna får dock inte vara oskäliga för områ
     dets ägare. Enligt motiveringen innebär det att i och med att
     bestämmelserna inte är stränga kan de inte heller medföra ersätt
     ningsskyldighet.
         Grundlagsutskottet menar i sitt utlåtande att bestämmel
     sen bör tydliggöras för att kunna stiftas genom en vanlig lag.
     Enligt utskottet skall ägaren endast kunna påföras sådana förbud
     som behövs för att bevara väsentliga drag i landskapet, som inte
     åsamkar honom betydelsefull olägenhet. Betydelsefull olägenhet
     ligger också till grund för de föreslagna bestämmelserna om
     ersättningsskyldighet.
         Utgående från grundlagsutskottets utlåtande föreslår
     miljöutskottet att det i 1 mom. i stället för om oskälighet skall
     talas om åsamkande av betydelsefull olägenhet.
         Grundlagsutskottet anser också i sitt utlåtande att om
     lagrummet skall medge åtgärdsförpliktelser mot ägaren skall deras
     grundtyper anges i lagtexten. Miljöutskottet konstaterar att
     bestämmelserna om landskapsvårdsområden är avsedda att vara
     förbud och begränsningar och därmed inte kan medge åtgärdsför
     pliktelser.
         37 §. Tillämpningsområde. Utskottet föreslår språkliga
     korrigeringar i 1 mom. Dessa påverkar dock inte den svenska
     texten.
         40 §. Fridlysta djur som påträffas döda. Paragrafen
     strider mot 49 §. Konflikten ligger bland annat däri att den
     myndighet som enligt paragraferna skall ta besluten inte är en
     och samma myndighet. Såsom 40 § nu är skriven skall den också
     tillämpas på djurarter enligt 49 §. Utskottet föreslår därför att
     paragrafen kompletteras med ett nytt 3 mom. enligt vilket 40 §
     inte gäller djurarter enligt 49 §.
         47 §. Arter som kräver särskilt skydd. Även för denna
     paragraf gäller att föreslagna 27 § 3 mom. skall tillämpas på
     skyldigheten att återbetala ersättning när skyddet upphör.
         48 §. Undantag från fridlysningsbestämmelserna. Den
     regionala miljöcentralen kan enligt 2 mom. bevilja undantag från
     den fridlysning som stadgas i 39, 42 och 47 §§, så länge en
     gynnsam skyddsnivå för arten bibehålls. Om ansökan gäller hela
     landet beviljas undantaget av miljöministeriet. Till ett beslut
     om undantag kan fogas behövliga villkor.
         Utskottet konstaterar att områden med fastställd stads-
     och byggnadsplan ibland utgör en så liten del av arternas utbred
     ningsområde att en gynnsam skyddsnivå för arten inte hotas. När
     beslut om undantag från fridlysningsbestämmelser fattas bör det
     utredas om en planändring kan leda till att skyddsnivån fortfa
     rande är gynnsam för arter som kräver särskilt skydd.
         Utskottet betonar att miljöcentralerna bör följa en
     enhetlig tolkningslinje i sina beslut om befogenheter enligt 31 §
     att avvika från förbud och undantag enligt 48 § från fridlys
     ningsbestämmelserna. För att linjen skall hålla krävs det till
     räckligt med utbildning, information och uppföljning i fråga om
     den nya lagstiftningen och tillämpningspraxis.
              49 §. Europeiska gemenskapens specialbestämmelser om
     artskydd. I 3 mom. föreslås att den oriktiga hänvisningen till 42
     § 1 mom. ändras till 42 § 2 mom.
         52 §. Statens inlösningsrätt. Miljöministeriet får
     enligt 2 mom. utan tillstånd av statsrådet lösa in ett område som
     ingår i ett naturskyddsprogram som vunnit laga kraft, eller
     nyttjanderätten till ett sådant område. Detsamma gäller ett
     område vars gränser i obetydlig utsträckning avviker från vad som
     anges i naturskyddsprogrammet.
         Grundlagsutskottet menar i sitt utlåtande att inlösnin
     gen av ett område som till sina gränser i någon mån avviker från
     naturskyddsprogrammet skall vara nödvändigt just för att målen
     med naturvårdslagen skall uppnås. För att kunna stiftas i vanlig
     lagstiftningsordning måste bestämmelsen preciseras exakt på detta
     sätt.
         Miljöutskottet föreslår att 52 § 2 mom. preciseras
     utifrån grundlagsutskottets utlåtande så att naturskyddet eller
     annat allmänt intresse kräver en smärre avvikelse från naturs
     kyddsprogrammet. Med annat allmänt intresse avser utskottet
     främst lantmäteritekniska faktorer. I äldre naturskyddsprogram
     har gränserna för skyddsområdena vanligtvis angivits med rundade
     streck medan lantmäteriförrättningarna använder raka streck för
     gränser.
         9 kap. Ändringssökande. Kapitel 9 innehåller bestämmel
     ser om ändringssökande. De har formulerats utifrån lagen om
     ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Efter att rege
     ringen avlåtit propositionen har en ny förvaltningsprocesslag
     antagits och fastställts (586/96). Denna lag träder i kraft den 1
     december 1996.
         61 §. Besvär. Enligt denna paragraf får ändring i beslut
     av statsrådet, miljöministeriet, försvarsministeriet, forststy
     relsen och Finlands miljöcentral sökas genom besvär hos högsta
     förvaltningsdomstolen. I beslut av regionala miljöcentraler åter
     söks ändring genom besvär hos länsrätten.
         Huvudprincipen i förvaltningsprocesslagen är att besvär
     över beslut av statsrådet och ett ministerium anförs hos högsta
     förvaltningsdomstolen, medan besvär över beslut av en myndighet
     under statsrådet anförs hos länsrätten. Lagutskottet anser i sitt
     utlåtande att det inte framkommit vare sig något juridiskt skäl
     eller något behov av att avvika från denna allmänna princip i
     naturvårdslagen.
         Stödjande sig på lagutskottets utlåtande föreslår miljö
     utskottet att 1 och 2 mom. ändras i överensstämmelse med princi
     perna i förvaltningsprocesslagen.
         Såväl lagutskottet som jord- och skogsbruksutskottet
     anser att det också skall gå att överklaga beslut som skogsforsk
     ningsinstitutet fattat eftersom det enligt naturvårdslagen har
     administrativ makt. Miljöutskottet föreslår därför att skogs
     forskningsinstitutet skall skrivas in i 2 mom. Dessutom föreslår
     miljöutskottet att föreslagna 61 § 4 mom., som gäller besvär över
     beslut av kommunal myndighet, flyttas upp till 2 mom. Detta
     innebär att 2 mom. räknar upp alla de myndigheter över vars
     beslut besvär anförs hos länsrätten.
         Lagutskottet föreslår också en komplettering av 1 mom.
     med ett informativt stadgande om att besvär över beslut av stats
     rådet eller ett ministerium kan anföras bara på den grunden att
     beslutet strider mot lag. Kompletteringen beror på förvaltnings
     processlagen (7 §) och lagen om högsta förvaltningsdomstolen
     (74/18, 5 §). Miljöutskottet tillstyrker förslaget.
         Lagutskottet uppmärksammar också i sitt utlåtande före
     slagna 61 § 3 mom. enligt vilket besvärsrätt med vissa begräns
     ningar också skall medges sådana registrerade lokala eller regio
     nala sammanslutningar vars syfte är att främja naturvården eller
     miljövården. Enligt paragrafmotiveringen är sammanslutningar med
     besvärsrätt till exempel Finlands naturskyddsförbunds, Natur och
     Miljös och Birdlife Finlands distriktsorganisationer och lokalfö
     reningar samt olika hembygds- och stadsdelsföreningar, invånarfö
     reningar och byalag. Vidare skall riksomfattande sammanslutnin
     gar, som bevakar markägarnas intressen, ha besvärsrätt.
         Boendeföreningar och byalag har traditionellt arbetat
     för natur- eller miljövård eller annars varit aktiva i frågor som
     gäller närmiljön. Enligt lagutskottet förutsätter bestämmelsen
     att också dessa sammanslutningar skall vara registrerade för att
     ha besvärsrätt. Registreringen är ett tecken på att verksamheten
     är permanent. Miljöutskottet omfattar lagutskottets ståndpunkt.
         62 §. Besvär över länsrättens beslut. I paragrafen finns
     inte, i motsats till motsvarande lagrum i den föreslagna skogsla
     gen (RP 63/1996 rd) någon uttrycklig bestämmelse om att den
     myndighet som fattat ett beslut får söka ändring hos högsta
     förvaltningsdomstolen i ett beslut genom vilket myndighetens eget
     beslut har ändrats eller upphävts i länsrätten. Då officialitets
     principen har omfattats i förvaltningsprocesslagen och då den
     inte grundar sig på tvåpartsförhållande, behövs enligt lagutskot
     tet ett särskilt stadgande om en myndighets besvärsrätt.
         Miljöutskottet föreslår utifrån lagutskottets utlåtande
     att 62 § kompletteras med ett nytt 2 mom., som reglerar besvärs
     rätten för den myndighet som fattat ett överklagat beslut.
         10 kap. Särskilda stadganden om Europeiska gemenskapens
     nätverk Natura 2000. När utskottet behandlade ärendet konstate
     rade det att bestämmelserna om nätverket Natura 2000 i den föres
     lagna naturvårdslagen på vissa punkter är strängare än vad habit
     atdirektivet förutsätter.
         Miljöutskottet anser inte att det är motiverat att
     bestämmelserna är strängare än habitatdirektivet. Områdena i nät
     verket Natura 2000 skall bilda ett europeiskt nätverk för natur
     vård. Lämpligast vore att samma bestämmelser gäller för Finland
     som för de övriga medlemsstaterna i EU. Enligt en utredning för
     utskottet kommer för nätverket Natura 2000 i Finland dessutom att
     föreslås vissa områden där den ekonomiska verksamheten, framför
     allt jord- och skogsbruk, kan fortsätta. Dessa områden är alltså
     inte naturskyddsområden utan områden där skyddet genomförs genom
     planläggning eller genom annan naturvårdslagstiftning. Det finns
     ingen grund för att regleringen för dessa områden är strängare än
     vad som anges i habitatdirektivet.
         65 §. Bedömning av projekt och planer. I 1 mom. föreslås
     att det bedömningsfarande som föreskrivs i första meningen i
     artikel 6.3 i habitatdirektivet skall tillämpas. Habitatdirekti
     vet förutsätter att projekt eller planer skall bedömas bara när
     de sannolikt har betydande skadliga verkningar för naturvärdena
     inom ett område som hör till Natura 2000. Gränsen för bedömning
     är densamma oberoende om projektet ligger inom eller utanför ett
     område som ingår i Natura 2000. I 65 § förutsätts inte några
     sannolika betydande verkningar, utan en bedömning föreslås bli
     gjord om ett projekt eller plan försämrar områdets naturvärden.
     Utskottet föreslår att 1 mom. ändras i överensstämmelse med
     habitatdirektivet.
         Utskottet föreslår en korrigering av ett skrivfel i 3
     mom., som dock inte påverkar den svenska texten.
         66 §. Beviljande av tillstånd samt godkännande och
     fastställande av planer. Genom 1 mom. verkställs andra meningen i
     artikel 6.3 i habitatdirektivet. Direktivet utgår från att till
     stånd beviljas eller att planer godkänns eller fastställs utifrån
     resultaten av en bedömning. Det är således inte alls fråga om
     prövning av om tillstånd eller planer skall avslås eller inte, om
     deras försämrande verkningar inte är betydande och om en bedöm
     ning på den grunden inte har gjorts. I den föreslagna formen kan
     66 § 1 mom. leda till att tillstånd inte beviljas och till att en
     plan inte godkänns eller fastställs, om någondera i minsta mån
     försämrar naturvärdena inom ett område som hör till Natura 2000.
     Miljöutskottet föreslår att regleringen också i denna paragraf
     ändras i större överensstämmelse med habitatdirektivet.
         69 §. Hävning av skyddet och ersättning för försämring
     av nätverket. Ett område som införlivats i Natura 2000 är ofta
     ett redan existerande naturskyddsområde. För att det klart och
     tydligt skall framgå av lagen att det nationella skyddsbeslutet
     av ett område inte upphävs genom att det skydd som Europeiska
     gemenskapernas nätverk Natura 2000 medger hävs, föreslår utskot
     tet att 1 mom. kompletteras med "enligt detta kapitel."
         76 §. Övergångsstadganden. Paragrafens 3 mom. behövs
     inte eftersom utskottet föreslår att begreppet naturreservat
     skall slopas. Därför föreslås momentet bli struket.
         77 §. Tillämpning av stadgandena på tidigare skyddspro
     gram och skyddsbeslut. Efter att regeringen hade lämnat sin propo
     sition om naturvårdslagstiftningen antog statsrådet ett skydds
     program för gamla skogar (27.6.1996). Detta program föreslås bli
     fogat till förteckningen i 77 §.
         2 Lag om ändring av byggnadslagen

         Grundlagsutskottet påpekar i sitt utlåtande att det i
     övergångsstadgandet i förslaget till ändring av byggnadslagen
     ställs som villkor för ägarens och innehavarens rätt till ersätt
     ning att denne före den 1 januari 1996 har vidtagit åtgärder som
     medfört särskilda kostnader för att utnyttja sin rätt. Det före
     slagna datumet bygger på ett arbetsgruppsbetänkande om skyldig
     heten att planlägga stränder. Grundlagsutskottet menar att datum
     et inte har valts på riktiga grunder. Det skulle ha varit mer
     motiverat att förknippa en sådan verkan tidigast med den tidpunkt
     då regeringen avlåter sin proposition.
         Miljöutskottet föreslår att datumet för ägarens och
     innehavarens rätt till ersättning skall vara detsamma som det
     datum då regeringen avlät sin proposition, i detta fall den 10
     maj 1996.
         11 Lag om ändring av 35 § fastighetsbildningslagen

         I fastighetsbildningslagen gäller 35 § 1 och 2 mom.
     avstyckning av ett outbrutet område på ett område på vilket
     byggnadsförbud råder för uppgörande av stads- eller byggnadsplan.
     Paragrafen utvidgas genom lagförslaget med ett nytt 3 mom., som
     skall gälla ett strandområde enligt 6 a § 1 mom. byggnadslagen.
         Enligt utredning kan frågan om den föreslagna begräns
     ningen för avstyckningen av ett outbrutet område inte lösas vid
     styckningsförrättningen, eftersom begreppet strandzon inte defin
     ieras närmare i 6 a § byggnadslagen. Dessutom befanns hänvis
     ningen till paragrafens 2 mom. vara oriktig eftersom det i 2 mom.
     bara talas om att styckningen avsevärt svårar planläggningen.
         Miljöutskottet anser att det föreslagna momentet av de
     orsaker som nämns i propositionen i sig är behövligt. Men det
     måste preciseras. Utskottet föreslår för det första att hänvis
     ningen till 35 § 2 mom. fastighetsbildningslagen stryks. För att
     undanröja problemen med den bristfälliga definitionen på en
     strandzon föreslår utskottet dessutom att förrättningsmännen i
     oklara fall bör hänskjuta frågan antingen till den regionala
     miljöcentralen eller miljöministeriet, beroende på vilkendera av
     dem som skall fastställa planerna i den behöriga kommunen. För
     farandet är av samma typ som i 36 § fastighetsbildningslagen, som
     gäller ett område där det är behövligt att göra upp en strand
     plan.
         Vidare föreslår utskottet en sådan precisering i 3 mom.
     att uttrycket "på motsvarande sätt" ändras till "i tillämpliga
     delar".
                      Lagmotionerna

         Utskottet förslår att lagmotionerna förkastas, eftersom
     de gäller samma lagar i propositionen som utskottet föreslår
     skall godkännas utifrån propositionen.
                 _______________
         Med stöd av det ovan anförda föreslår miljöutskottet
     vördsamt
                       att lagförslagen 3-10, 12 och
                  13 godkänns utan ändringar, och
                       att lagförslagen 1, 2 och 11
                  godkänns sålydande:


                 1.Naturvårdslag

           I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

                   1 kap.
                Allmänna stadganden

                   1 - 6 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                   2 kap.
                Naturskyddsplanering

                  7 och 8 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                    9 §
           Naturskyddsprogrammens rättsverkningar

      I ett område som ingår i ett av statsrådet godkänt naturs
     kyddsprogram är det förbjudet att vidta åtgärder som äventyrar
     skyddets syften (åtgärdsbegränsning). En åtgärdsbegränsning
     gäller trots eventuella besvär, om inte besvärsmyndigheten be
     slutar något annat.
         (2 och 3 såsom i regeringens proposition)

                   3 kap.
           Naturskyddsområden och naturminnesmärken

           Naturskydd i områden som tillhör staten

                    10 §
                Naturskyddsområden
          och förutsättningar för inrättandet av dem

      Naturskyddsområden är
      1) nationalparkerna,
      2) naturparkerna och
         (3-6 punkten såsom i regeringens proposition)

                    11 §
         (Såsom i regeringens proposition)

                    12 §
                N a t u r p a r k e r

      Om inrättandet av och syftet med en naturpark stadgas genom
     lag, om området är minst 1 000 hektar, i annat fall genom för
     ordning. En naturpark kan enbart inrättas i områden som tillhör
     staten.
      Naturparkerna skall ha betydelse för att den naturliga ut
     vecklingen skall säkras eller för vetenskaplig forskning eller
     undervisning.
                        13 §
               Fridlysningsstadganden

      I nationalparker och naturparker är verksamhet som förändrar
     naturen förbjuden. I dessa område är det förbjudet att
         (1-6 punkten såsom i regeringens proposition)
         (2 mom. såsom i regeringens proposition)

                    14 §
            Undantag från fridlysningsstadgandena

      I nationalparker och naturparker är utan hinder av 13 § sådana
     åtgärder tillåtna som en ändamålsenlig skötsel och användning av
     naturskyddsområdet förutsätter och som inte äventyrar de syften
     för vilka området inrättades. I dessa områden är det tillåtet att
         (1-9 punkten såsom i regeringens proposition)
         (2 mom. såsom i regeringens proposition)
         Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom. 6 punkten
     kan den myndighet eller inrättning som svarar för förvaltningen
     av området begränsa renbetesgången i en naturpark av skäl som har
     att göra med naturforskning eller av andra särskilda skäl. Staten
     står för de kostnader som uppstår av stängsel- och annat som
     behövs för att begränsa renarnas rörelse.
                        15 §
       Tillståndskrävande undantag från fridlysningsstadgandena

      Om syftet med att området inrättades inte äventyras, och med
     tillstånd av den myndighet eller inrättning som svarar för för
     valtningen av området är det i nationalparker och naturparker
     tillåtet att
         (1-7 punkten som i regeringens proposition)

                    16 §
      Undantag från fridlysningsstadgandena angående vissa områden

      Genom förordning kan stadgas om andra undantag från fridlys
     ningsstadgandena för nationalparker och naturparker än de som
     nämns i 14 och 15 §§, om detta inte äventyrar syftet med att
     området inrättades. Undantagen kan gälla bland annat försvarsmak
     tens verksamhet, flygsäkerheten, rätten att jaga eller bedriva
     naturnäringar, eller beaktandet av samernas rättigheter när
     området används.
                        17 §
         (Såsom i regeringens proposition)

                    18 §
        Begräsningar i rätten att färdas i naturskyddsområden

      I naturparker är det endast med tillstånd av den myndighet
     eller inrättning i vars besittning område är tillåtet att färdas
     på andra ställen än på särskilt anvisade vägar, stigar och om
     råden.
         (2 mom. såsom i regeringens proposition)

                    19 §
         (Såsom i regeringens proposition)

                    20 §
                 Ordningsstadga

      En ordningsstadga med sådana nödvändiga begränsningar i an
     vändningen av området som baserar sig på 18 § 2 mom. skall med
     tanke på dem som använder området utarbetas för varje national
     park. Ordningsstadgor kan vid behov utarbetas även för naturpar
     ker och övriga naturskyddsområden.
         (2 mom. såsom i regeringens proposition)

                  21 - 23 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

           Naturskydd i områden som tillhör enskilda

                  24 - 28 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                   4 kap.
                Skydd av naturtyper

                  29 - 31 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                   5 kap.
                  Landskapsvård

                  32 och 33 §§
         (Såsom i regeringens proposition)                    34 §
            Bestämmelser om landskapsvårdsområden

      I beslutet att inrätta ett landskapsvårdsområde kan tas in de
     bestämmelser som behövs för att bevara väsentliga drag i lands
     kapet. Bestämmelserna får dock inte medföra betydande olägenheter
     för fastighetsägaren.
         (2 och 3 mom. såsom i regeringens proposition)

                  35 - 39 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                    40 §
             Fridlysta djur som påträffas döda

         (1 och 2 mom. såsom i regeringens proposition)
         Vad som stadgas i denna paragraf gäller inte de djurar
     ter som avses i 49 §. (Nytt)

                   41 -48 §§
         (Såsom i regeringens proposition)


                    49 §
       Europeiska gemenskapens specialbestämmelser om artskydd

         (1 och 2 mom. såsom i regeringens proposition)
         Den regionala miljöcentralen kan i enstaka fall ge
     tillstånd att avvika från förbudet i mom. 1 i denna paragraf samt
     från förbuden i 2 mom. till den del som berör djur- och växtarter
     i 39 § och 42 § 2 mom. på de grunder som nämns i direktivets
     artikel 16.1. Beträffande de fåglar som avses i artikel 1 i
     fågeldirektivet kan undantag på motsvarande sätt beviljas på de
     grunder som nämns i direktivets artikel 9.
         (4 mom. såsom i regeringens proposition)

                   7 kap.
             Förverkligande av naturskyddet

                  50 och 51 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                    52 §
               Statens inlösningsrätt

         (1 mom. såsom i regeringens proposition)
      Miljöministeriet får utan tillstånd av statsrådet lösa in ett
     område som ingår i ett naturskyddsprogram som vunnit laga kraft,
     eller nyttjanderätten till ett sådant område. Detsamma gäller ett
     område vars gränser i ringa utsträckning avviker från vad som
     anges i naturskyddsprogrammet, under förutsättning att naturvår
     den eller något annat allmänintresse kräver inlösning.
         (3 mom. såsom i regeringens proposition)

                  53 och 54 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                   8 kap.
            Åtgärdsförbud, tvångsmedel och straff

                  55 - 60 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                   9 kap.
                 Ändringssökande

                    61 §
                   Besvär

         Besvär över ett beslut av statsrådet eller ministeriet
     får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär får anföras
     på den grunden att beslutet strider mot lag.
      Besvär över ett beslut av Forststyrelsen, Finlands miljöcent
     ral, Skogsforskningsinstitutet eller en regional miljöcentral
     samt över ett beslut av en kommunal myndighet med stöd av 26 och
     28 §§ får anföras hos länsrätten. Den behöriga länsrätten bestäms
     enligt 12 § förvaltningsprocesslagen, dock så att den behöriga
     länsrätten vid besvär över beslut av den regionala miljöcentralen
     är den länsrätt inom vars domkrets huvuddelen av det ifrågavaran
     de området ligger.
         (3 mom. såsom i regeringens proposition)
         (4 mom. utesl.)
         Beträffande ändringssökande gäller i övrigt förvalt
     ningsprocesslagen (586/96). (Nytt)

                    62 §
             Besvär över länsrättens beslut

         Besvär över beslut som länsrätten har fattat med stöd av
     denna lag får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.
         Beträffande besvärsrätten gäller vad som föreskrivs i 61
     § 3 mom. Om länsrätten har ändrat eller upphävt en myndighets
     beslut, har dock även den myndighet som fattat beslutet besvärs
     rätt. (Nytt)

                    63 §
         (Såsom i regeringens proposition)

                   10 kap.
       Särskilda stadganden om Europeiska gemenskapens nätverk
                  Natura 2000

                    64 §
         (Såsom i regeringens proposition)

                    65 §
             Bedömning av projekt och planer

         Om ett projekt eller en plan i sig eller i samverkan med
     andra projekt eller planer sannolikt på ett betydande sätt mins
     kar naturvärdena i ett område som statsrådet föreslagit för
     Natura 2000 eller som redan införlivats i nätverket, skall den
     som genomför projektet eller gör upp planen, om inte det bedöm
     ningsförfarande som avses i 2 kap. lagen om förfarandet vid
     miljökonsekvensbedömning (468/94) skall tillämpas på projektet,
     på behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser. Detsamma gäller ett
     projekt eller en plan utanför området som sannolikt har betydande
     skadliga verkningar som når området.
         (2 och 3 mom. såsom i regeringens proposition)

                    66 §
      Beviljande av tillstånd samt godkännande och fastställande av
                   planer

      En myndighet får inte bevilja tillstånd att genomföra ett
     projekt eller godkänna eller fastställa en plan, om bedömnings-
     och utlåtandeförfarandet enligt 65 § 1 och 2 mom. visar att
     projektet eller planen försämrar naturvärdena i ett område som
     statsrådet föreslagit för Natura 2000 eller som redan införlivats
     i nätverket.
         (2 och 3 mom. såsom i regeringens proposition)

                  67 och 68 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                    69 §
      Hävning av skyddet och ersättning för försämring av nätverket

      Skyddet enligt detta kapitel av ett område som införlivats i
     Natura 2000 kan hävas eller fridlysningsbestämmelserna för om
     rådet lindras endast under de förutsättningar som nämns i 65 § 1
     och 2 mom. samt 66 § 2 och 3 mom.
         (2 mom. såsom i regeringens proposition)

                   11 kap.
                Särskilda stadganden

                  70 - 74 §§
         (Såsom i regeringens proposition)

                   12 kap.
               Ikraftträdelsestadganden

                    75 §
         (Såsom i regeringens proposition)

                    76 §
                Övergångsstadganden

         (1 och 2 mom. såsom i regeringens proposition)
         (3 mom. utesl.)
         (3 och 4 mom. såsom 4 och 5 mom. i regeringens proposi
     tion)

                    77 §
       Tillämpning av stadgandena på tidigare skyddsprogram och
                  skyddsbeslut

      Vad som i 24 § 3 mom. och 52 § 2 mom. stadgas om naturskydds
     program tillämpas också på följande skyddsprogram eller skyddsbe
     slut som statsrådet har godkänt innan denna lag träder i kraft:
         (1-6 punkten såsom i regeringens proposition)
         7) skyddsprogrammet för gamla skogar (27.6.1996). (Ny)
         (2 mom. såsom i regeringens proposition)
                 _______________

                    2.Lag
              om ändring av byggnadslagen

      I enlighet med rikdagens beslut
      ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 22 § 2
     mom., 123 a § 3 mom., 123 b § 1 mom., 123 d § 2 mom., 132 § 1
     mom. och 2 mom. 1 punkten samt 138 a § 1 mom.,
      av dessa lagrum 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 9
     augusti 1968 (493/68), 123 a 3 mom., 123 b § 1 mom. och 123 d § 2
     mom. sådana de lyder i lag av den 19 september 1969 (626/69) samt
     132 § 1 och 2 mom. 1 punkten och 138 a § 1 mom. i lag den av den
     17 augusti 1990 (696/90), samt
      fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag
     av den 17 augusti 1990 och lag av den 21 augusti 1995 (1062/95),
     ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 34
     §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 januari 1985
     (61/85), ett nytt 4 mom., till 95, sådan den lyder delvis ändrad
     genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., till 123 a §, sådan den
     lyder i nämnda lag av den 19 september 1969, ett nytt 7 mom.,
     till 124 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21
     juli 1977 (580/77), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3
     mom. blir 3 och 4 mom., till 138 a § sådan den lyder ändrad genom
     lag av den 17 augusti 1990 och den 19 augusti 1994 (696/90 och
     769/94 ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2, 3 och 4 mom. blir
     3, 4 och 5 mom., samt till lagen en ny 6 a § som följer:


     1, 6 a, 22, 34, 95, 123 a, 123 b, 123 d, 124, 132 och 138 a §§
         (Såsom i regeringens proposition)
                 _______________

               Ikraftträdelsestadgandet
         (Såsom i regeringens proposition)
      Om användningen av en sådan fastighet eller del därav, som
     områdets ägare eller innehavare skall anses ha haft rätt till
     innan denna lag träder i kraft, avsevärt försvåras på grund av 6
     a § och ägaren eller innehavaren före den 10 maj 1996 hade vid
     tagit åtgärder som medfört särskilda kostnader för att utnyttja
     sin rätt och området inte kan användas till något annat ändamål
     som medför skälig nytta, är staten skyldig att betala områdets
     ägare eller innehavare full ersättning för den skada och olägen
     het han har lidit.
         (3 mom. såsom i regeringens proposition)

                 _______________


                   11.Lag
          om ändring av 35 § fastighetsbildningslagen

      I enlighet med riksdagens beslut
      fogas till 35 § fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995
     (554/95) ett nytt 3 mom. som följer:

                    35 §
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Vad som stadgas i 1 (utesl.) mom. gäller i tillämpliga delar
     den strandzon som avses i 6 a § 1 mom. byggnadslagen. Om det vid
     styckningen uppstår ovisshet om området räknas till strandzonen,
     skall förrättningsingenjören hänskjuta ärendet till den regionala
     miljöcentralen eller i de kommuner som bestäms i byggnadsför
     ordningen till miljöministeriet. Inom strandzonen får ett out
     brutet område flyttas över till en befintlig fastighet genom
     styckning och ett outbrutet område avsett för annat ändamål än
     byggnadsplats styckas upp i flera fastigheter, om styckningen
     inte i avgörande grad försvårar upprättandet av en plan som avses
     i 6 a § 1 mom. byggnadslagen.
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       _______________

               Ikraftträdelsestadgandet
         (Såsom i regeringens proposition)
                 _______________

         Vidare förslår utskottet vördsamt

                       att lagförslagen i lagmotio
                  nerna 2/1995 rd och 29/1996 rd avböjs.
         Helsingfors den 27 november 1996
                 _______________

         I den avgörande behandlingen deltog ordföranden Pentti
Tiusanen /vänst, vice ordföranden
     Markku Koski /cent, medlemmarna Janina Andersson /gröna, Klaus Hellberg
 /sd, Tytti Isohookana-Asunmaa /cent,
     Ilkka Joenpalo /sd, Tarja Kautto /sd, Mari Kiviniemi /cent, Riitta
Korhonen /saml, Suvi Lindén /saml, Eija
     Rimmi /vänst, Sakari Smeds /fkf, Hannu Takkula /cent, Helena Vartiainen
 /sd, Pia Viitanen /sd och Ulla-Maj
     Wideroos /sv samt suppleanten Seppo Kanerva /saml.
                  ___________


                  Reservationer
                     I
                 Allmän motivering

         Det finns all orsak att se över lagen om naturskydd. Den
     gällande lagen är från 1923. Också Finlands EU-medlemskap ställer
     krav på en revidering av lagen.
         Miljöutskottet har behandlat revideringen av naturvårds
     lagstiftningen grundligt. Men tyvärr lyckades utskottet bara
     ändra några få av de många svaga punkterna. Därtill bör noteras
     att svaret från det beredande ministeriet, miljöministeriet, på
     utskottets begäran om utredningar har varit bristfälliga.
         Om lagen antas i den form som utskottet föreslår uppstår
     många problem visavi mark-, fastighets- och skogsägarnas rättss
     kydd.
         Lagen inför obligatorisk planläggning av strandzoner,
     vilket är oförenligt med finländsk praxis. I stället för att som
     regeringen och utskottet föreslår införa undantagslov, hade lagen
     kunnat ålägga kommunerna större ansvar för planläggningen. Det
     vore helt naturligt att ge kommunerna större ansvar för natur-
     skyddet, eftersom den största expertisen på lokala särdrag och
     särbehov självfallet finns i kommunerna.
                     Detaljmotivering

         Gynnsam skyddsnivå (5 §) I 3 mom. definieras gynnsam
     skyddsnivå avsevärt strängare än i EUs habitatdirektiv. Direkti
     vet definierar gynnsam bevarandestatus (skyddsnivå) utifrån
     arternas naturliga utbredningsområde. I propositionen utgår
     däremot 5 § 3 mom. från arternas naturliga livsmiljöer, habitat.
     I praktiken betyder detta att en gynnsam skyddsnivå för arterna
     måste bevaras i deras naturliga livsmiljöer. Det kan finnas ett
     obegränsat antal naturliga livsmiljöer.
         Av formuleringen i 5 § är det omöjligt att sluta sig
     till hur omfattande skyddet kommer att vara i praktiken. Det
     finns risk för att myndigheterna med stöd av 5 § kan ingripa i
     vilka aktiviteter som helst i naturen såväl inom som utanför
     skyddade områden. Finland har råd att hålla sig med en bevarande
     status enligt EU-direktivet men skyddsnivån i propositionen
     kommer av allt att döma ställa sig alltför dyr för statsekonomin.
         Jakträtten (14 och 16 §§) Samtliga naturskyddstyper bör
     regleras genom fridlysningsbestämmelser. Jakt måste vara förbju
     det i naturreservat men kan vara tillåtet i nationalparker och
     inom andra naturskyddsområden, om det inte är förbjudet av andra
     skyddsorsaker.
         Landskapsvård (32-36 §§)
         a) Ingen ersättning för landskapsvård
         Statens skyldighet att betala ersättning måste också
     gälla landskapsvård. Om ersättning inte behöver ges ut måste
     markägaren kräva ändring av bestämmelserna i domstol och på egen
     bekostnad. Detta leder till en lång rad dyra rättsprocesser som
     kunde undvikas, om skador som är mer än betydande också ersätts
     inom landskapsvården.
         b) Samråd med markägaren
         Paragraferna om landskapsvård säger ingenting om att
     markägaren skall höras. Lagen om förvaltningsförfarande garante
     rar inte att markägarna blir hörda, eftersom den inte ålägger
     myndigheterna obligatorisk skyldighet att höra berörda parter.
         c) Reklam- och förbudsskyltar
         I Finland har det länge varit praxis att markägarna kan
     till exempel sätta upp förbudsskyltar eller på något annat sätt
     förhindra skadligt tillträde på markerna, om hans faktiska int
     ressen kräver det. I 36 § 3 mom. ställs allemansrätten ovanför
     markägarnas rättigheter.
         Hotade arter (46 §) Definitionen på hotade arter bör
     samordnas bättre med EU-direktivet.
         Arter som kräver särskilt skydd (47 §) Skyddsprogram och
     skyddsområden bör planeras och genomföras med hänsyn till vad som
     stadgas i 2, 3 och 7 kap. om naturskyddsprogram. Skyddsinsatserna
     måste ta sikte på att uppfylla kraven på en gynnsam skyddsnivå
     och bevara arternas naturliga utbredningsområden i Finland.
         Genomförande av naturskyddsprogram (50 §) Naturskydds
     programmen bör genomföras med hänsyn till skyddsnivå och framför
     allt de ekonomiska resurserna. I regel räcker det till med rest
     riktioner i nyttjanderätten, vilket också är den billigaste
     lösningen för staten. Skyddsinsatser måste i första hand genomfö
     ras på frivillig väg, till exempel genom köp, markbyten, andra
     typer av avtal, inlösning av nyttjanderätten till fast egendom
     eller inskränkningar i ägarens rätt att använda fast egendom med
     hjälp av inlösning.
         Ägarns rätt att kräva inlösning (51 §) Den enskildes
     rättsskydd kräver ett snabbare skydd. Dessutom måste skyddspro
     gram upprättas framför allt innan lagen träder i kraft, men också
     därefter. Två år vore en lämplig tid, särskilt om ersättningarna
     kan dela upp på fyra år.
         Statens inlösningsrätt (52 § 2 mom.) Det är billigare
     för staten att införa restriktioner i nyttjanderätten av en
     fastighet än att lösa in hela äganderätten utan att göra avsteg
     från skyddsmålet. Ersättningens storlek bör bestämmas i samband
     med inlösningsförrättningen.
         Statens ersättningsskyldighet (53 § 1 mom.) Lagen saknar
     en allmän ersättningsbestämmelse när det gäller till exempel
     nätverket Natura 2000 och landskapszoner. Fornfynd behöver inte
     ersättas.
         Ersättning för tillfälligt åtgärdsförbud (55 §) Enligt
     den gällande lagen bestämmer den regionala miljöcentralen om
     tillfälligt åtgärdsförbud. Medborgarnas rättsskydd kräver att det
     är någon annan myndighet, till exempel inlösningskommissionen,
     som fattar beslut om tillfälliga åtgärdsförbud som förfaller. De
     regionala miljöcentralerna har vanligen medgivit ersättningar som
     varit underdimensionerade.
         Besvärsrätt
         Ändringssökande
         Vi anser att lagförslaget tillåter alltför omfattande
     ändringssökande. Så bör 61 och 63 §§ synas noggrannare.
         I 61 § 3 mom. tillåts kretsen av ändringssökande bli
     alltför stor. Om alla vars rätt eller intressen en sak kan gälla
     generellt får besvärsrätt, finns det risk för att också de som
     inte har någon faktisk besvärsrätt utnyttjar möjligheten.
         I samma moment medges besvärsrätt även registrerade
     lokala eller regionala sammanslutningar som avser att värna
     naturen eller miljöskyddet. Det är inte rätt att föreningar
     bildas bara för att utnyttja besvärsrätten i enskilda frågor.
         Regionala miljöcentralers besvärsrätt (63 §) De re
     gionala miljöministeriernas besvärsrätt inskränks över huvud
     taget inte i relation till besvärsrätten vid beslut med stöd av
     någon annan lag. Det är onödigt att de regionala miljöcentralerna
     har rätt att anföra besvär, eftersom det i särslagar i regel
     föreskrivs hur planer skall fastställas eller tillstånd beviljas
     med hänsyn till naturskyddet. Vi anser att 63 § kan strykas.
         Nätverket Natura 2000
         a) Beviljande av tillstånd samt godkännande och fasts
     tällande av planer (66 § 1 mom.)
         Enligt larummet hindrar minsta lilla försämring i natur
     värdena i ett område som ingår i Natura 2000 att tillstånd med
     ges. Bestämmelsen är orealistisk.
         b) Förverkligande av Nätverket Natura 2000 (68 §)
         Paragrafen visar inte hur de områden som skall införli
     vas i Natura 2000 bildas. Även om merparten av områdena redan nu
     ingår i befintliga skyddsprogram, finns det risk för att områdena
     inte ombildas till naturskyddsområden och markägarna går miste om
     ersättningarna. Däremot förhindras en normal, rimlig och vettig
     användning av områdena om tillstånd av alla de slag förbjuds och
     ersättning inte betalas ut. Detta gäller till exempel vissa
     strandskyddszoner.
         Lag om ändring av byggnadslagen (6 a § och 123 d §)
     Ändringarna beträffande byggnation i strandzoner är inte helt
     genomtänkta. Förslaget försämrar markägarnas byggnadsrätt. Byg
     gande i strandzoner är en fråga som inte bör behandlas tillsam
     mans med naturvårdslagen. Frågan har ingenting att göra med
     naturskydd utan gäller snarare markanvändning. Byggandet i
     strandzoner bör tas upp i en totalrevidering av byggnadslagen. Då
     bör kommunerna ges den huvudsakliga beslutanderätten i frågor som
     gäller utbyggnad av strandzoner. I en totalrevidering av bygg
     nadslagen kan kommunerna också ges större ansvar för planläggnin
     gen.
         Enligt 6 a § byggnadslagen får nybyggnader inte uppföras
     eller marksubstanser tas i en strandzon vid hav eller vattendrag
     utan en fastställd plan som avses i 123 b §. Enligt 123 d § skall
     ärenden beträffande godkännande och fastställande av en strandp
     lan behandlas i brådskande ordning.
         Skyldigheten att godkänna och fastställa en strandplan
     som markägaren har upprättat enligt byggnadslagen finns inte med
     i 123 d §. Där sägs bara att strandplanen skall behandlas i
     brådskande ordning. I propositionen motiverar regeringen 123 d §
     bland annat med artikel 6.3 i EUs habitatdirektiv. Enligt bestäm
     melsen i direktivet måste medlemsstaterna förbehållas rätten att
     inte godkänna planer och projekt som försämrar naturvärdena i de
     områden som införlivats i nätverket Natura 2000. Motiveringen är
     helt felaktig eftersom den inte tar hänsyn till att gällande lag
     inte kräver att en myndighet godkänner eller fastställer en
     olaglig strandplan.
         Paragraferna om byggande i strandzoner bör strykas och
     frågan behandlas i samband med en totalrevidering av byggnadsla
     gen. I vilket fall som helst får 123 d § 2 mom. inte ändras, om
     man vill garantera medborgarnas rättsskydd.
         Lag om ändring vattenlagen
         I förslaget förbjuder 17 a § ändringar i bäddar och
     källor i naturtillstånd utan undantagslov från vattendomstolen.
     Enligt 1 mom. hindrar undantagslov att skyddsmålen för bäddar och
     källor äventyras.
         Paragrafen kräver tillstånd för ändringar i alla typer
     av bäddar. Att tillståndskriterierna enligt vattenlagen knyts
     till naturvårdslagen och prioriteringarna där medför fler ins
     kränkningar i tillståndsförfarandet enligt vattenlagen.
         Intressejämförelser enligt vattenlagen bör också i
     framtiden tillämpas på regleringen av ändringar i mindre bäddar
     och på tillståndsförfarandet.
         Ikraftträdelsestadgandet
         Vi föreslår följande tillägg till ikraftträdelsestadgan
     det: "Denna lag tillämpas på ansökningsärenden som initieras
     sedan denna lag har trätt i kraft."
         På grundval av det ovanstående föreslår vi
                       att lagförslagen 3-9 och 11-
                  13 goskänns i enlighet med utskottets
                  betänkande och
                       att lagförslagen 1, 2 och 10
                  godkänns sålydande:

                 1.Naturvårdslag

         I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
                   1-4 §§
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    5 §
                Gynnsam skyddsnivå
         För de syften som nämnsi 1 § skall naturvårdsåtgärder
     planeras och genomföras så att en skyddsnivå som är gynnsam för
     landets skyddsbehövande naturtyper och vilda arter kan uppnås och
     bibehållas i överensstämmelse med artikel 1 och 2.3 i habitatdi
     rektivet.
         (2 och 3 mom. utesl.)
                        6-13 §§
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    14 §
            Undantag från fridlysningsstadgandet

      I nationalparker och naturreservat är utan hinder av 13 §
     sådana åtgärder tillåtna som en ändamålsenlig skötsel och använd
     ning av naturskyddsområdet förutsätter och som inte äventyrar de
     syften för vilka området inrättades. I dessa områden är det
     tillåtet att
         (1-9 punkten såsom i utskottets betänkande)
         10) jaga i den mån verksamheten inte äventyrar ändamålet
     med området.
         (2 och 3 mom. såsom i utskottets betänkande)

                    15 §
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    16 §
      Undantag från fridlysningsstadgandena angående vissa områden

      Genom förordning kan stadgas om andra undantag från fridlys
     ningsstadgandena för nationalparker och naturreservat än de som
     nämns i 14 och 15 §§, om detta inte äventyrar syftet med att
     området inrättades. Undantagen kan gälla bland annat försvarsmak
     tens verksamhet, flygsäkerheten, (utesl.) eller bedriva naturnä
     ringar, eller beaktandet av samernas rättigheter när området
     används.
                       17-32 §§
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    33 §
            Inrättande av landskapsvårdsområden

         I beslutet att inrätta ett landskapsvårdsområde kan tas
     in de bestämmelser som behövs för att bevara väsentliga drag i
     landskapet. Bestämmelserna får dock inte medföra betydande olä
     genheter för ägaren till fastigheten eller området, om staten
     inte betalar ut ersättning för olägenheter.
         (2 och 3 mom. såsom i utskottets betänkande)

                    35 §
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    36 §
              Reklam- och förbudsskyltar

         (1 och 2 mom. såsom i utskottets betänkande)
         (3 mom. utesl.)
         (4 mom. såsom 3 mom. i utskottets betänkande)

                  37 - 45 §§
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    46 §
                  Hotade arter

         Genom förordning kan det stadgas att en sådan vildart
     vars (utesl.) fortlevnad i Finland är i fara förklaras hotad.
                        47 §
             Arter som kräver särskilt skydd

         Genom förordning kan stadgas att en sådan hotad art som
     uppenbart hotas av utrotning åtnjuter särskilt skydd. (utesl.)
         Miljöministeriet skall vid behov utarbeta program enligt
     2 kap. för att återuppliva beståndet eller bestånden av arter som
     kräver särskilt skydd. Skyddsåtgärder bör planeras och genomföras
     i avsikt att uppnå och bibehålla en gynnsam skyddsnivå i Finland
     med hänsyn till deras naturliga utbredningsområde.
         Skyddsområden kan inrättas för att bibehålla beståndet
     eller bestånden av arter som kräver särskilt skydd. På inrättande
     av sådana skyddsområden tillämpas bestämmelserna om inrättande av
     andra skyddsområden i 2, 3 och 7 kap.
         (2 - 4 mom. såsom i utskottets betänkande)

                  48 och 49 §§
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    50 §
            Genomförande av naturskyddsprogram

         (1 och 2 mom. såsom i utskottets betänkande)
         Miljöministeriet kan besluta att till vissa delar avstå
     från att genomföra ett naturskyddsprogram, om förutsättningar
     enligt denna lag för att genomföra skyddet inte finns.
                        51 §
             Ägarens rätt att kräva inlösning

         När två år har gått sedan ett beslut att godkänna ett
     naturskyddsprogram fattades och beslutet har vunnit laga kraft
     har ägaren till ett område som ingår i programmet rätt, om inte
     annat har överenskommits, att kräva inlösning enligt inlösnings
     lagen för inlösning av ägande- eller nyttjanderätten till området
     eller för begränsning av områdets användning.
         I fråga om skyddsprogram och skyddsbeslut i 77 § räknas
     den tid om två år, efter vilken områdets ägare har rätt att kräva
     att naturskyddet genomförs, från denna lags ikraftträdande.
     Inlösningen anhängiggörs genom en ansökan hos lantmäteribyrån om
     förordnande om inlösningsförrättning. När ett naturskyddsområde
     skall inrättas i ett privatägt område och skyddet inte kräver
     inlösning av området, skall den regionala miljöcentralen fatta
     beslut om inrättande av ett naturskyddsområde enligt 24 § 3 mom.
     inom sex månader från det inlösningsförrättningen blev anhängig.
                             52 §
               Statens inlösningsrätt

         (1 mom. såsom i utskottets betänkande)
         Miljöministeriet får utan tillstånd av statsrådet lösa
     in ett område eller genom inlösning inskränka nyttjanderätten
     till ett område som ingår i ett naturskyddsprogram som vunnit
     laga kraft eller genom inlösning förvärva nyttjanderätten till
     ett sådant område. Detsamma gäller ett område vars gränser i
     ringa utsträckning avviker från vad som anges i naturskyddspro
     grammet, under förutsättning att naturvården eller något annat
     allmänintresse kräver inlösning.
         (3 mom. såsom i utskottets betänkande)

                    53 §
              Statens ersättningsskyldighet

         Om denna lag, med undantag för 26 §, eller ett beslut
     som har fattats med stöd av den åsamkar fastighetsägaren eller
     innehavaren av en särskild rättighet betydelsefull olägenhet, har
     han rätt att av staten få full ersättning därför. Ersättningss
     kyldighet uppkommer inte förrän en ägare med stöd av 31 § eller
     48 § 2 mom. har ansökt om tillstånd att få avvika från förbudet
     och ansökan har avslagits. Om det är uppenbart att förutsättnin
     gar för beviljande av tillstånd saknas kan förrättningen för att
     bestämma ersättningen inledas utan tillståndsansökan.
         (2, 3 och 4 mom. såsom i utskottets betänkande)


                    54 §
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    55 §
               Tillfälligt åtgärdsförbud

         (1 mom. såsom i utskottets betänkande)
         Om skyddet senare förfaller och områdets ägare har
     åsamkats betydelsefull olägenhet av åtgärdsförbudet, har han rätt
     av staten få full ersättning för detta. Detsamma gäller, om ett
     naturskyddsprogram med stöd av 50 § 3 mom. inte genomförs.
         (Utesl.) Om den regionala miljöcentralen och områdets
     ägare inte kommer överens om ersättningen, skall på ersättning
     syrkarens yrkande beslut om den fattas vid en förrättning i fråga
     om vilken i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om inlös
     ningsförrättning.
                       56 - 60 §§
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    61 §
                   Besvär

         (1 och 2 mom. såsom i utskottets betänkande)
         Besvärsrätt tillkommer den vars rätt eller fördel saken
     sannolikt berör. I andra ärenden än sådana som gäller ersättning
     tillkommer besvärsrätt även kommunen i fråga. I andra ärenden än
     sådana som gäller ersättning samt undantagslov som avses i 31 och
     48 § 2 mom. tillkommer besvärsrätt även sådana registrerade
     lokala eller regionala sammanslutningar vars syfte är att främja
     naturvården eller miljövården. I fråga om statsrådsbeslut om
     godkännande av ett naturskyddsprogram tillkommer besvärsrätt
     också riksomfattande sammanslutningar av det slag som nämnts samt
     riksomfattande sammanslutningar som bevakar markägarnas intres
     sen.
         (4 och 5 mom. såsom i utskottets betänkande)

                    62 §
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    63 §
            Besvär över beslut enligt annan lag
         (Utesl.)
                      64 och 65 §§
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    66 §
           Beviljande av tillstånd samt godkännande
              och fastställande av planer

         En myndighet får inte bevilja tillstånd att genomföra
     ett projekt eller godkänna eller fastställa en plan, om bedöm
     nings- och utlåtandeförfarandet enligt 65 § 1 och 2 mom. visar
     att projektet eller planen i hög grad äventyrar naturvärdena i
     ett område som statsrådet föreslagit för Natura 2000 eller som
     redan införlivats i nätverket.
         (2 och 3 mom. såsom i utskottets betänkande)

                    67 §
         (Såsom i utskottets betänkande)

                    68 §
           Förverkligande av nätverket Natura 2000
         Områden som införlivats i nätverket Natura 2000 skall,
     så som tidigare i denna lag stadgas, så snabbt som möjligt och
     senast inom sex år efter att kommissionen eller rådet har godkänt
     området som ett område av gemenskapsintresse skyddas på ett sätt
     som motsvarar syftet med skyddet. I de fågelskyddsområden som
     avses i 64 § 1 mom. 1 punkten skall skyddet dock genomföras utan
     dröjsmål sedan området har anmälts till kommissionen.
                       69 - 77 §
         (Såsom i utskottets betänkande)

     2.
                    Lag

              om ändring av byggnadslagen

      I enlighet med rikdagens beslut
      ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 22 § 2
     mom., 123 a § 3 mom., 123 b § 1 mom., (utesl.) 132 § 1 mom. och 2
     mom. 1 punkten samt 138 a § 1 mom.,
      av dessa lagrum 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 9
     augusti 1968 (493/68), 123 a 3 mom. och 123 b § 1 mom. (utesl.)
     sådana de lyder i lag av den 19 september 1969 (626/69) samt 132
     § 1 och 2 mom. 1 punkten och 138 a § 1 mom. i lag av den 17
     augusti 1990 (696/90), samt
      fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag
     av den 17 augusti 1990 och lag av den 21 augusti 1995 (1062/95),
     ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 34
     §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 januari 1985
     (61/85), ett nytt 4 mom., till 95, sådan den lyder delvis ändrad
     genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., till 123 a §, sådan den
     lyder i nämnda lag av den 19 september 1969, ett nytt 7 mom.,
     till 124 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21
     juli 1977 (580/77), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3
     mom. blir 3 och 4 mom., till 138 a § sådan den lyder ändrad genom
     lag av den 17 augusti 1990 och den 19 augusti 1994 (696/90 och
     769/94 ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2, 3 och 4 mom. blir
     3, 4 och 5 mom. (utesl.) som följer:

         1, (utesl.) 22, 34, 95, 123 a (utesl.), 124, 132 och 138
     a §§ såsom i utskottets betänkande.
         10.
                         Lag

               om ändring av vattenlagen

      I enlighet med riksdagens beslut
      upphävs i vattenlagen av den 19 maj 1961 (246/61) 2 kap. 4 §,
      ändras 1 kap. 18 § 2 mom., 6 kap. 1 § 2 mom. och 7 kap. 3 § 2
     mom., dessa lagrum sådana de lyder, 1 kap. 18 § 2 mom. i lag av
     den 20 juli 1992 (646/92) samt 6 kap. 1 § 2 mom. och 7 kap. 3 § 2
     mom. i lag av den 30 april 1987 (467/87), samt
      fogas till 1 kap. nya 15 a och 17 a §§ och före mellanrubriken
     om allmännyttjande och övriga rättigheter med avseende å annan
     tillhörigt område en ny 23 c § samt till 6 kap. en ny 2 a § som
     följer:

                   17 a §
         (1 mom. såsom i utskottets betänkande)
         På reglering av och tillståndsförfarandet för ändring av
     småbäddar tillämpas intressejämförelse enligt denna lag.
         (3 mom. såsom 2 mom. i utskottets betänkande)

               Ikraftträdelsestadgandet
         (1 mom. såsom i utskottets betänkande)
         Denna lag tillämpas på de ansökningsärenden som anhän
     giggörs efter att denna lag trätt i kraft.
              Helsingfors den 27 november 1996

     Markku Koski /cent         Hannu Takkula /cent
     Tytti Isohookana-Asunmaa /cent   Mari Kiviniemi /cent

                    II

         Det är helt uppenbart att lagen om naturskydd kräver en
     totalrevidering i och med att den stiftats så tidigt som i början
     av seklet. Problemen har en helt annan räckvidd i dag än vad de
     hade då. Den föreliggande propositionen till ny naturvårdslags
     tiftning har efter en långt utdragen beredning och otaliga komp
     romisser finslipats till en någorlunda acceptabel version. De
     tekniska ändringarna under riksdagsbehandlingen har ytterligare
     förbättrat lagen. Men tyvärr finns det fortfarande kvar vissa
     brister i lagen.
         I 5 §, där lagens syfte preciseras, introduceras beg
     reppet gynnsam skyddsnivå. Vad som de facto avses med detta
     begrepp är inte helt klart. Definitionen av gynnsam skyddsnivå
     för arter går längre än vad EU-direktiven förutsätter, något som
     bland annat grundlagsutskottet fäst sig vid. Den rätt vagt utfor
     made texten ger fritt spelrum för tillämpning av de detaljpara
     grafer som uppgjorts med utgångspunkt i denna paragraf.
         Utskottet hade i enlighet med den andra avvikande åsik
     ten i jord- och skogsbruksutskottets utlåtande bort konstatera:
                       "Utskottet finner denna prin
                  cip viktig och anser att tolkningen av
                  [5 §] inte får leda till alltför om
                  fattande befogenheter vid tillämpning
                  av naturvårdslagen och därmed göra det
                  svårare att bedriva ett normalt jord-
                  och skogsbruk eller försvåra markäga
                  rens situation på ett sätt som strider
                  mot habitatdirektivet".
         I 51 § sägs att en markägare har rätt att kräva att ett
     område som ingår i ett naturskyddsprogram skall inlösas när fyra
     år har gått sedan beslutet att godkänna naturskyddsprogrammet
     fattats. I lagberedningsskedet föreslogs att tiden skulle vara
     två år. Samtidigt anges (53 §) att staten blir ersättningsskyldig
     först när ägaren drabbas av betydelsefull olägenhet. Vår lags
     tiftning känner också till andra begrepp som kommer i fråga när
     det blir aktuellt med ersättningsskyldighet, bland annat betydan
     de olägenhet och olägenhet som är större än ringa. Det är klart
     att gränsen mellan dessa begrepp i sista hand dras vid rättspro
     cesser som kommer att dra ut i det oändliga.
         Med stöd av det ovan sagda föreslår jag
                       att lagförslagen 2-13 i pro
                  positionen godkänns i enlighet med
                  utskottets betänkande och
                       att det första lagförslaget i
                  propositionen godkänns sålydande:

                 1.Naturvårdslag

                    5 §
                Gynnsam skyddsnivå

         För de syften som nämns i 1 § skall naturvården utformas
     så att en skyddsnivå som är gynnsam för de av landets naturtyper
     och vilda arter som är i behov av skydd kan uppnås och bibehål
     las.
         (2 och 3 mom. såsom i utskottets betänkande)

                    51 §
             Ägarens rätt att kräva inlösning

         När två år har gått sedan ett beslut att godkänna ett
     naturskyddsprogram fattades och beslutet har vunnit laga kraft
     har ägaren till ett område som ingår i programmet rättat kräva
     att området inlöses, om programmet inte har genomförts i detta
     område eller överenskommelse om saken inte har träffats.
         (2 mom. såsom i utskottets betänkande)

         Helsingfors den 27 november 1996

         Sakari Smeds /fkf