Gε till riksdagens webbplats suomi

DOKUMENT RP 184/2001 rd


Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring 
av värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer och av vissa lagar som har samband med dem
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att värdepappersmarknadslagens 
värdepappersbegrepp ändras så att blir flexiblare, vilket främjar 
ibruktagandet av de nya finansiella instrument som utvecklats och kommer 
att utvecklas på den inhemska och utländska värdepappersmarknaden samt 
den offentliga handeln med dem även i Finland. Ändringen har omfattande 
effekter inte bara på värdepappersmarknadslagens innehåll utan också på 
den lagstiftning som har samband med den.
Eftersom ändringen av värdepappersmarknadslagens värdepappersbegrepp 
leder till att lagen också skall tillämpas bl.a. i situationer där privata 
aktiebolags värdepapper bjuds ut, föreslås i propositionen att 
begränsningarna av den offentliga handeln med privata aktiebolags 
värdepapper luckras upp. Enligt propositionen skall sådana värdepapper 
fortfarande inte kunna vara föremål för offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen, men handel skall vara möjlig inom andra 
yrkesmässigt ordnade handelsförfaranden som är tillgängliga för 
allmänheten. Också utländska värdepapper skall på ett smidigare sätt än för 
närvarande kunna bli föremål för sådana handelsförfaranden.
Den föreslagna ändringen av värdepappersmarknadslagens 
värdepappersbegrepp medför behov av att begränsa tillämpningsområdet 
för lagen om handel med standardiserade optioner och terminer så att denna 
lag i fortsättningen tillämpas endast på verksamhet inom sådana 
optionsföretag som avses i lagen. Dessutom leder ändringen till att den 
begränsning att tillhandahålla andra än standardiserade derivatinstrument 
och med dem jämställbara derivatinstrument som ingår i lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer slopas. Propositionens förslag 
till ändringar i lagen om värdepappersföretag begränsar dock fortfarande 
yrkesmässigt tillhandahållande av sådana derivatinstrument för allmänheten 
till tillhandahållare av tjänster som har verksamhetstillstånd och berörs av 
accentuerad omsorgsplikt med avseende på skyddet för placerarna.
I propositionen föreslås att den inhemska och utländska konkurrensen 
mellan dem som tillhandahåller tjänster på värdepappersmarknaden skall 
öka. Konkurrensen befrämjas i förslaget förutom genom ovan nämnda 
ändring av värdepappersmarknadslagens värdepappersbegrepp också 
framför allt genom att även andra som ordnar offentlig handel än 
fondbörsen i lagen ges möjlighet att som föremål för i lagen avsedd annan 
offentlig handel uppta värdepapper som finns på börslistan. En annan åtgärd 
i propositionen som främjar konkurrensen är förslaget till ändring av 
bestämmelserna om fondbörsens och optionsföretagets parter.
Förutom reformerna gällande förutsättningarna för att ordna offentlig 
handel med värdepapper och beviljandet av rättigheter för parter innehåller 
propositionen också förslag som effektiverar den tillsyn som de som är 
verksamma på värdepappers- och derivatmarknaden själva utövar. I 
propositionen föreslås bl.a. att bestämmelserna gällande fondbörsen, andra 
som ordnar offentlig handel, clearingorganisationen och 
värdepapperscentralen skall klarläggas vad beträffar innehållet i deras 
självreglering.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de 
har antagits och blivit stadfästa.
—————
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL	1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	3
ALLMÄN MOTIVERING	5
1.	Inledning	5
2.	Nuläge	6
2.1.	Lagstiftning och praxis	6
2.1.1.	Värdepappersmarknadslagen	6
2.1.2.	Lagen om handel med standardiserade optioner och 
terminer	6
2.1.3.	Annan reglering	6
2.2.	Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i 
utlandet	7
2.2.1.	Allmänt	7
2.2.2.	Den internationella utvecklingen	7
2.2.3.	Lagstiftningen i utlandet	9
2.3.	Bedömning av nuläget	12
3.	Propositionens mål och de viktigaste förslagen	18
3.1.	Mål och medel	18
3.2.	De viktigaste förslagen	19
4.	Propositionens verkningar	20
4.1.	Ekonomiska verkningar	20
4.2.	Övriga verkningar	21
5.	Beredningen av propositionen	22
6.	Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll	22
DETALJMOTIVERING	23
1.	Lagförslag	23
1.1.	Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen	23
1.2.	Lag om ändring av lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer	47
1.3.	Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet	53
1.4.	Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton	55
1.5.	Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag	55
1.6.	Lagen om ändring av lagen om placeringsfonder	58
1.7.	Lag om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om 
finansinspektionen	59
1.8.	Lag om ändring av lagen om aktiebolag	59
1.9.	Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar	60
1.10.	Lag om ändring av 51 kap. strafflagen	61
2.	Närmare bestämmelser	62
3.	Ikraftträdande	62
LAGFÖRSLAGEN	63
om ändring av värdepappersmarknadslagen	63
om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och 
terminer	75
om ändring av lagen om värdeandelssystemet	81
om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton	84
om ändring av lagen om värdepappersföretag	84
om ändring av lagen om placeringsfonder	86
om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen	86
om ändring av lagen om aktiebolag	87
om ändring av lagen om försäkringsföreningar	88
om ändring av 51 kap. strafflagen	89
BILAGA	91
PARALLELLTEXTER	91
om ändring av värdepappersmarknadslagen	91
om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och 
terminer	121
om ändring av lagen om värdeandelssystemet	134
om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton	142
om ändring av lagen om värdepappersföretag	143
om ändring av lagen om placeringsfonder	145
om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen	147
om ändring av lagen om aktiebolag	147
om ändring av lagen om försäkringsföreningar	149
om ändring av 51 kap. strafflagen	150

ALLMÄN MOTIVERING
1.	Inledning
Den europeiska värdepappersmarknaden håller på att omformas. 
Uppkomsten av euroområdet, placerarnas ökande behov av att sprida sina 
investeringar internationellt och den tekniska utvecklingen i fråga om såväl 
handeln med värdepapper som clearingen av avslut och förvaringen av 
värdepapper har lett och leder till allt hårdare konkurrens mellan de 
traditionellt mycket nationella värdepappersmarknaderna. Man har försökt 
svara på marknadens förändringar med internationella projekt som gäller 
såväl handeln med värdepapper som clearingen och förvaringen av 
värdepapper.
Det viktigaste av de utvecklingsprojekt gällande handeln med värdepapper 
som de traditionella fondbörserna initierat torde för närvarande vara 
Euronext, som är en allians mellan fondbörserna i Paris, Amsterdam och 
Bryssel. Fondbörserna i Stockholm, Oslo och Köpenhamn har strävat efter 
att fördjupa det nordiska samarbetet inom ramen för projektet Norex. När 
det gäller clearingen av värdepapper kan nämnas bl.a. Clearstream, genom 
vilket tyska Deutsche Börse Clearing och luxemburgska Cedel International 
gick samman. Motsvarande utveckling har också ägt rum i anslutning till 
den internationella avvecklingsagenten Euroclear, som förenar Euroclears 
och bl.a. franska Sicovams, belgiska CIK:s och holländska Necigefs 
verksamhet.
Alla europeiska utvecklingsprojekt har inte rönt framgång och detta har lett 
till ökad osäkerhet beträffande marknadsstrukturernas utveckling. Bland de 
misslyckade försöken kan först och främst nämnas iX, ett projekt som drevs 
av fondbörserna i Frankfurt och London men som misslyckades på grund av 
ägarnas motstånd. Ägarna till Londons fondbörs avvisade också i fjol ett 
anbud från OM Gruppen AB, som äger Stockholmsbörsen.
De europeiska utvecklingsprojekten är mycket heterogena. Också utanför 
de traditionella fondbörserna finns det en strävan att förena den europeiska 
värdepappersmarknaden. I Europa har man under de senaste åren sett flera 
försök med s.k. alternativa marknadsplatser (eng. alternative trading 
systems eller electronic communication networks). De alternativa 
marknadsplatserna har ökat sin andel av handeln i synnerhet på 
skuldebrevsmarknaden där parterna traditionellt varit två. Inom 
aktiehandeln har man dock inte sett samma utveckling som i USA, där de 
alternativa marknadsplatserna redan har en betydande andel av 
aktiehandeln. De traditionella fondbörsernas och de alternativa 
marknadsplatsernas projekt kompletteras av olika datatekniktillverkares 
lösningar för att ena de olika marknadsplatsernas listor.
Parallellt med den europeiska konsolideringsutvecklingen strävar de 
viktigaste tillhandahållarna av tjänster på marknaden, dvs. börserna, 
kreditinstituten och värdepappersföretagen, antingen självständigt eller i 
samarbete med varandra, efter att betjäna sina kunder och erbjuda dem allt 
mångsidigare möjligheter att investera i olika finansiella instrument såväl i 
hemlandet som utomlands. I denna konkurrens måste det ses till att de olika 
instanser som tillhandahåller tjänster har rättvisa möjligheter att konkurrera 
på denna allt mera öppna marknad.
HEX Abp (nedan jämte dotterbolag HEX-koncernen), som är den centrala 
aktören på den finska värdepappersmarknaden, har meddelat att man gjort 
utredningar för en eventuell börslisting i dotterbolaget Helsingfors 
Värdepappers- och derivativbörs, clearingbolag Ab, i syfte att bl.a. förbättra 
möjligheterna att få finansiering och andra resurser och på så sätt svara på 
konkurrensen utifrån. En börsintroduktion och eventuell därpå följande 
större spridning av ägarkåren till andra än sådana som i första hand 
använder sig av de tjänster som koncernen producerar torde dessutom leda 
till koncernens verksamhet i allt högre grad går ut på att eftersträva vinst, 
även om de dotterbolag som i huvudsak svarar för dess verksamhet redan 
nu är aktiebolag. I en dylik situation måste det allmänna se till att de aktörer 
som delvis konkurrerar med varandra på marknaden, fondbörser, 
värdepappersföretag och kreditinstitut, har lika möjligheter att utveckla sin 
verksamhet i den allt hårdare inhemska och internationella konkurrensen.
2.	Nuläge
2.1.	Lagstiftning och praxis
2.1.1.	Värdepappersmarknadslagen
Värdepappersmarknadslagen (495/1989) innehåller bestämmelser om 
lagens värdepappersbegrepp, som bestämmer lagens tillämpningsområde, 
bestämmelser om marknadsföring och emission av de värdepapper som 
avses i lagen och om informationsskyldighet i anslutning till dessa 
situationer, bestämmelser om offentlig handel med de värdepapper som 
avses i lagen jämte bestämmelser om parter, förfaringssätten när handel 
bedrivs med värdepapper och investeringstjänster tillhandahålls samt om 
clearingverksamhet. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om 
offentlighet för vissa värdepappersägares innehav och det register som skall 
föras över dessa innehav, bestämmelser om offentliga köpeanbud och 
inlösningsskyldighet, tillsyn över värdepappersmarknaden, vissa straff, 
skadeståndsskyldighet samt vissa andra bestämmelser.
2.1.2.	Lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
Lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 
innehåller bestämmelser om sådana optioner och terminer som avses i lagen 
samt om standardisering av dem, optionsföretag och marknadsparter, 
optionsföretagets verksamhet, tillsyn över derivatmarknaden samt vissa 
andra bestämmelser.
2.1.3.	Annan reglering
Annan lagstiftning

I hög grad förknippade med ovan nämnda lagar är lagen om 
värdepappersföretag (579/1996), kreditinstitutslagen (1607/1993), lagen om 
placeringsfonder (48/1999) samt lagen om värdeandelssystemet (826/1991) 
och lagen om värdeandelskonton (827/1991). Dessa lagars 
tillämpningsområde är till stor del beroende av begreppen värdepapper, 
option och termin i nämnda värdepappersmarknadslag och lag om handel 
med standardiserade optioner och terminer. Investeringstjänster som avses i 
lagen om värdepappersföretag och som är beroende av verksamhetstillstånd 
är vissa tjänster som riktar sig till värdepapper och derivatinstrument enligt 
nämnda lagar och som också kan tillhandahållas av kreditinstitut enligt 
kreditinstitutslagen vilka har koncession. Placeringsfonder som avses i 
lagen om placeringsfonder kan investera sina medel i huvudsak i 
värdepapper och derivatinstrument som avses i nämnda lagar och till 
värdeandelssystemet kan anslutas endast värdepapper som avses i värdepap-
persmarknadslagen.
Finansministeriets beslut

Finansministeriet har utfärdat flera beslut med stöd av de bestämmelser om 
bemyndigande som ingår i värdepappersmarknadslagen. Dessa 
ministeriebeslut gäller bl.a. de börs- och emissionsprospekt som upprättas 
över värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen, anmälan om 
och offentliggörande av ägarandelar i bolag som emitterat värdepapper som 
är föremål för offentlig handel och krav för upptagande av värdepapper på 
börslistan.
Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar

Finansinspektionen har med stöd av de bestämmelser om bemyndigande 
som ingår i lagen om finansinspektionen (503/1993) och ovan nämnda lagar 
utfärdat ett flertal föreskrifter och anvisningar om de saker som regleras i 
lagarna. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar gäller bl.a. 
marknadsföringen av värdepapper, informationsskyldigheten för dem som 
emitterar värdepapper som är föremål för offentlig handel, anmälan om och 
offentliggörande av avslut i värdepapper och insideranmälan samt 
förfarandet när investeringstjänster tillhandahålls.
Marknadens självreglering

Till HEX-koncernen hör Helsingfors Värdepappers- och derivativbörs, 
clearingbolag Ab (nedan Helsingfors Börs) och Finlands 
Värdepapperscentral Ab (nedan Värdepapperscentralen). Dessa har en 
ganska omfattande självreglering som gäller parterna. Självregleringen 
baserar sig på Helsingfors Börs och Värdepapperscentralens behov av att 
trygga en tillförlitlig och smidig verksamhet. En del av självregleringen 
gäller också de förpliktelser som anges i lag. Enligt 
värdepappersmarknadslagen, lagen om handel med standardiserade optioner 
och terminer och lagen om värdeandelssystemet skall dessa 
sammanslutningar ha regler som innehåller föreskrifter om vissa centrala 
omständigheter som ansluter sig till marknadens funktion. Finansministeriet 
skall fastställa reglerna för att de skall kunna tillämpas i 
sammanslutningarnas verksamhet. Förutom de regler som fastställts av 
myndigheterna har Helsingfors Börs och Värdepapperscentralen meddelat 
vissa föreskrifter från styrelsen och verkställande direktören som är 
bindande för parterna men som inte har fastställts av finansministeriet.
2.2.	Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i utlandet
2.2.1.	Allmänt
På grund av de strukturella skillnaderna hos olika länders 
värdepapperslagstiftning är det svårt att jämföra dem. De nationella 
värdepappersmarknaderna och den lagstiftningsmiljö som omger dem har 
utvecklats i olika takt. I Europeiska unionens medlemsstater och således 
även inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har lagstiftningen 
förenhetligats av de värdepappers- och bolagsrättsliga direktiven, medan 
den centrala delen av regleringen är nationell. Tills vidare har de 
värdepappersrättsliga direktiven i hög grad varit begränsade till endast vissa 
värdepapper och de har inte förmått svara på värdepappersmarknadens 
snabba utveckling. Exempelvis emissions- och börsprospektdirektiven har 
inte på länge gällt alla finansiella instrument som är föremål för handel på 
marknaden.
2.2.2.	Den internationella utvecklingen
Under 1999 och 2000 har det offentliggjorts flera initiativ gällande 
värdepappersmarknadens struktur. När det gäller handeln med värdepapper 
har det viktigaste initiativet varit Euronext, där börserna i Paris, Bryssel och 
Amsterdam kom överens om samarbete och fortsatta mål för samarbetet. 
Målet för Euronext är att bygga upp en gemensam modell för handeln och 
genom samarbete mellan clearingorganisationerna en clearing- och 
avvecklingsmodell med vilken strävan är att underlätta handeln med och 
clearingen av olika finansiella instrument. I mellersta Europa är också bl.a. 
Frankfurt- och Londonbörserna fortfarande aktiva, trots att deras 
gemensamma samarbetsprojekt iX gick i stöpet. I Norden har börserna i 
Stockholm, Köpenhamn och Oslo utvecklat ett eget samarbete, Norex, och 
dessutom har OM Gruppen AB, som äger Stockholmsbörsen, fortfarande 
varit intresserad av att köpa Londonbörsen. HEX-koncernen har förvärvat 
en andel på 60 % av börsen i Tallinn och har för avsikt att förenhetliga 
börsernas verksamhetsmodell. Utmärkande för alla projekt är att de söker 
samarbete på olika nivåer med instanser som tills vidare stått utanför dem. 
Utvecklingen utför de traditionella börserna sker bl.a. på s.k. alternativa 
marknadsplatser. I september 2000 fanns det sammanlagt 27 sådana i 
Europa.
De olika samarbetsprojekten gällande handeln stöds av projekt som gäller 
clearingen och avvecklingen av värdepapper. År 1999 sammanslogs 
Deutsche Börse Clearing AG, som ägs av Frankfurtbörsen, och 
luxemburgska Cedel International till Clearstream International med 
dotterbolag i såväl Tyskland som Luxemburg. På samma sätt som Cedel 
International presenterade den internationella avvecklingsagenten Euroclear 
1999 sin egen hub and spokes -modell för clearingsamarbete som omfattar 
hela Europa. Våren 2001 meddelade Euroclear och Euronexts 
medlemsbörsar om affärer genom vilka deras verksamhet i belgiska CIK 
och holländska Necigef stegvis flyttas över till Euroclear. Beträffande 
franska Sicovam hade motsvarande affär genomförts redan tidigare.
När det gäller clearing av avslut i värdepapper kan man skönja en viss 
inriktning mot användningen av en central motpart (eng. central 
counterpart) vid clearing. Som exempel kan nämnas Clearnet SA där man 
clearar förpliktelser som ansluter sig till köp av olika finansiella instrument 
inom Euronext.
Regleringen har en erkänd betydelse för att målen med projekten skall 
uppnås. Handeln med och clearingen av värdepapper är på grund av de 
därmed förknippade, även samhälleliga infrastrukturmålen ingående 
reglerad i alla europeiska länder. Utöver de bestämmelser i lagar och 
myndighetsreglering på lägre nivå som behandlar dylika sammanslutningars 
rättigheter och skyldigheter styrs verksamheten av sammanslutningarnas 
egen självreglering, som gäller parterna i handeln med och clearingen av 
värdepapper. När man planerat och bedrivit samarbete har man stött på 
skillnader i lagstiftningen, myndighetsregleringen och självregleringen som 
i extrema fall t.o.m. kan leda till att projekten misslyckas, trots att de 
kommersiellt värdefulla projekten kunde stöda de deltagande instansernas 
verksamhet. Även Europeiska kommissionen i samarbete med 
samarbetsorganet för de myndigheter som övervakar 
värdepappersmarknaden, FESCO (Federation of Securities Commissions) 
har identifierat områden där harmonisering av lagstiftningen är nödvändig 
för att utveckla den inre marknaden i Europa.
Viktiga mål för den handlingsplan för finansiella tjänster (Financial 
Services Action Plan) som kommissionen godkände i maj 1999 är att 
garantera en partimarknad för värdepapper som omfattar hela Europa, att 
utveckla en öppen och säker detaljmarknad för värdepapper och att 
garantera marknadens stabilitet. När det gäller de två första målen intas en 
viktig position bl.a. av de direktivförslag som har getts eller kommer att ges 
gällande prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (nedan 
förslaget till prospektdirektiv) och ändring av rådets direktiv 93/22/EEG om 
investeringstjänster inom värdepappersområdet (nedan 
investeringstjänstdirektivet) till att motsvara den utveckling som ägt rum. 
Förslaget till prospektdirektiv, som har getts den 30 maj 2001, är inriktat på 
att undanröja de hinder för anskaffning av kapital över medlemsstaternas 
gränser som fortfarande existerar. Avsikten med ändringen av 
investeringstjänstdirektivet är att skapa en gemensam ram för reglerade 
värdepappers- och derivatmarknader i medlemsländerna. Förslaget till 
ändring av investeringstjänstdirektivet torde ges i början av 2002. Ihop med 
dessa direktiv hör också ett stort antal andra direktivförslag som redan har 
getts eller kommer att ges.
Syftet med de direktivförslag som kommissionen redan har gett och håller 
på att bereda är att förenhetliga bestämmelserna om inträde på en reglerad 
marknad som avses i investeringstjänstdirektivet, kvarhållande av 
värdepapper på marknaden och upprätthållande av marknaden. I de 
gällande, delvis föråldrade, direktiven finns det betydande i regleringen 
beroende på om det är fråga om värdepapper som upptas till officiell 
notering vid en fondbörs, värdepapper som redan är börsnoterade och 
emittenter av sådana eller upprätthållande av en börslista i förhållande till 
andra reglerade och officiella handelsförfaranden. Redan nu kan det man se 
att i de kommande direktivförslag som ingår i handlingsplanen för 
finansiella tjänster är avsikten att avstå från denna indelning. I Europa och 
även i Finland har man kunnat se att marknaden utvecklas i en riktning där 
den gällande uppdelningen kan leda till betydande skillnader i 
marknadernas genomskinlighet, stabilitet och tillförlitlighet beroende på 
vem som upprätthåller marknaden. Exempelvis i förslaget till 
prospektdirektiv utvidgas skyldigheten att offentliggöra prospekt så att ett 
prospekt skall offentliggöras när man ansöker om att värdepapper skall tas 
upp till handel på en reglerad marknad som avses i 
investeringstjänstdirektivet oberoende av vem som upprätthåller marknaden 
eller om värdepapper samtidigt bjuds ut till allmänheten.
2.2.3.	Lagstiftningen i utlandet

Sverige

I Sverige är definitionen av värdepapper vilkas emittenter berörs av 
lagbestämd informationsskyldighet och som kan upptas till handel på en 
börs och på en annan auktoriserad marknadsplats mycket öppen. På dessa 
marknadsplatser kan handel bedrivas med alla värdepapper och andra 
finansiella instrument som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument. Finansiella instrument som avses i lagen är värdepapper samt 
andra rättigheter och skyldigheter som är avsedda att vara föremål för 
handel på värdepappersmarknaden. När olika värdepapper erbjuds på 
grundval av nämnda lag och lagen om börs- och clearingverksamhet, med 
undantag för fondandelar, eller när de upptas till handel på börsen skall ett 
prospekt offentliggöras som beroende på situationen godkänns av antingen 
fondbörsen eller den statliga myndigheten Finansinspektionen. Emittenter 
av värdepapper som är föremål för handel berörs i enlighet med direktiven 
av fortlöpande och regelbunden informationsskyldighet när det gäller 
uppgifter som påverkar de emitterade värdepapperens värde. Enligt den 
svenska aktiebolagslagen kan inte andra än publika aktiebolag erbjuda sina 
aktier till en vidare krets till skillnad från situationen i Finland. 
Motsvarande begränsning gäller också i Norge och Danmark av de nordiska 
länderna. Privata aktiebolags värdepapper kan inte upptas till handel på en 
reglerad marknad.
Enligt lagen om börs- och clearingverksamhet skall börsen övervaka 
handeln och kursbildningen vid börsen och se till att handeln sker i 
överensstämmelse med lag och andra författningar samt med god sed. 
Börsen skall enligt lagen ochså ha en disciplinnämnd med uppgift 
handlägga ärenden som gäller medlemmars och emittenters överträdelser av 
de regler som gäller vid börsen. Om misstanken om regelbrott gäller den 
som äger en viss andel i börsen, har även tillsynsmyndigheten rätt att ta 
initiativ till att ärendet skall behandlas i disciplinnämnden. Lagen innehåller 
också krav på erfarenhet och oavhängighet för disciplinnämndens 
medlemmar. Motsvarande skyldighet att upprätthålla en disciplinnämnd 
tillkommer inte andra auktoriserade marknadsplatser trots att även de kan 
ordna handel med värdepapper som är upptagna till handel på börsen. 
Verksamheten på börsen och andra auktoriserade marknadsplatser och 
medlemmarnas rättigheter och skyldigheter baserar sig till stor del på deras 
omfattande självreglering.
Tyskland

På samma sätt som i Sverige är också i Tyskland de värdepapper öppet 
definierade beträffande vilka ett prospekt skall offentliggöras när de erbjuds 
till allmänheten eller blir föremål för handel på börsen eller något annat 
organiserat handelsförfarande. Varken den lag som gäller prospekt som 
skall upprättas i samband med att värdepapper erbjuds till allmänheten 
(Verkaufsprospektgesetz) eller börslagen (Börsengesetz), som delvis gäller 
prospekt som skall offentliggöras, definierar i sig värdepapper, men i den 
lag som gäller handel med värdepapper (Wertpapierhandelsgesetz) avses 
med värdepapper såväl vanliga värdepapper som även andra värdepapper 
som kan jämställas med vanliga värdepapper. I synnerhet i börslagen 
konstateras att bestämmelser om värdepapper som kan upptas till handel 
utfärdas av förbundsstaten på annat sätt än genom lag. Om något särskilt 
undantag inte har föreskrivits gäller skyldigheten att upprätta prospekt alla 
värdepapper som blir föremål för handel. Den som emitterar värdepapper 
som är föremål för handel på börslistan (amtlicher Handel) och handel på 
annan en reglerad marknad (geregelter Markt) berörs av fortlöpande och 
regelbunden informationsskyldighet. I Tyskland emitterar inte privata 
aktiebolag (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) aktier, trots att 
en andel i ett bolag kan ärvas och säljas i enlighet med vissa formella krav. 
Värdepapper i privata aktiebolag kan inte upptas till handel på en reglerad 
marknad.
Enligt börslagen skall en börs ha en enhet (Handelsüberwachungsstelle), 
vars uppgift är att i enlighet med kraven från varje förbundsstats högsta 
behöriga myndighet (Börsenaufsichtsbehörde) övervaka handeln och 
clearingverksamheten. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om val av 
enhetens chef, de inom enheten verksamma personernas ställning, enhetens 
uppgifter och samarbete med myndigheterna. Börsenaufsichtsbehörde kan 
ochså meddela föreskrifter om inrättande av disciplinnämnder vid börserna 
och om nämndernas sammansättning och verksamhet. Sådan har ochså 
meddelats bl.a. i Hessen.
Också i Tyskland baserar sig marknadsplatserna verksamhet till stor del på 
deras egen självreglering som är noggrannare än lag. I Tyskland kan en 
marknadsplats ordna handel (Freiverkehr), beträffande vilken upptagandet 
till handel, emittenterna av värdepapper och verksamheten inte just regleras 
i lagen gällande börserna. Verksamheten på denna marknad baserar sig på 
upprätthållarens egen reglering, och de förpliktelser som följer direkt av lag 
berättigar den inte till ställning som handel på börslista eller en reglerad 
marknad. På Frankfurtbörsen sker handeln på denna marknad i huvudsak 
med utländska värdepapper och warranter och den är också det största 
handelssegmentet på den marknaden. I Tyskland verkar åtta fondbörsar, 
också dessutom fanns där i september 2000 sex s.k. alternativa 
marknadsplatser.
Frankrike

Också i Frankrike är de finansiella instrument som denna reglering gäller 
mycket löst reglerade. Enligt lag 96-957, genom vilken flera gällande lagar 
ändrades, är finansiella instrument bl.a. värdepapper som direkt eller 
indirekt berättigar till eget kapital och utövande av rösträtt, olika 
skuldinstrument, finansiella futurer och därmed jämförbara värdepapper 
som emitterats med stöd av utländsk lag. I de föreskrifter som 
tillsynsmyndigheterna meddelat med stöd av lagen, de allmänna föreskrifter 
som meddelats av Conseil des Marchés Financiers och de kompletterande 
allmänna besluten samt de föreskrifter som meddelats av Commission des 
Opérations de Bourses föreskrivs närmare om lagens olika förpliktelser. I 
Frankrike berörs de som emitterar värdepapper som är föremål för handel 
på en reglerad marknad av regelbunden och fortlöpande 
informationsskyldighet i enlighet med direktiven. Franska privata 
aktiebolag (sociéte à responsabilité limitée, S.A.R.L.) kan inte emittera 
aktier och när ägarandelar överförs skall de gamla ägarna ge sitt samtycke 
till överföringar utanför kretsen av gamla ägare, vilka kan förhindra 
överföringen. Denna påverkningsmöjlighet finns inte vid familje- och 
kvarlåtenskapsrättsliga fång. Privata aktiebolags värdepapper kan inte 
upptas till handel på en reglerad marknad.
Enligt de föreskrifter som Conceil des Marchés Financiers meddelat med 
stöd av lagen skall franska marknadsplatser se till att parterna följer de 
bestämmelser och regler som gäller verksamheten på marknaden. Närmare 
föreskrifter om denna tillsyn skall tas in i marknadsplatsens regler. I 
Frankrike finns inga bestämmelser om disciplinnämnder som skulle 
upprätthållas av fondbörser.
På samma sätt som i Tyskland kan också i Frankrike en marknadsplats 
ordna handel där den som emitterar värdepapper inte berörs av lagens 
informationsskyldighet. En sådan är Marché Libre, som upprätthålls av 
Parisbörsen som hör till Euronext. Där handlar man i huvudsak med sådana 
bolags värdepapper beträffande vilka verksamhetshistoriens längd eller 
bolagets storlek inte uppfyller kraven på en reglerad marknad. Dessutom 
kan på detta marknadssegment bedrivas handel i högst sex månader med 
värdepapper som inte längre är föremål för handel på de reglerade 
marknaderna. I september 2000 hade Frankrike förutom börsen en s.k. 
alternativ marknadsplats.
Storbritannien

I Storbritannien saknar finansmarknadslagstiftningen egentlig definition av 
värdepapper och finansiella instrument. I lagen om finansiella tjänster och 
finansmarknaden (Financial Services and Markets Act), som förväntas träda 
i kraft i sin helhet vid årsskiftet 2001 – 2002 och i vilken de bestämmelser 
som ingår i gällande lagar har kodifierats och uppdaterats och genom vilken 
finansmarknadsmyndigheternas befogenheter och befogenhetsfördelning 
ändras, innehåller dock en definition av listade värdepapper och 
investeringar. Enligt definitionen kan ett listat värdepapper vara vilket 
instrument som helst som upptagits på en officiell lista som upprätthålls av 
myndigheten. En investering, beträffande vilken kompletterande föreskrifter 
har tagits in i en bilaga som kompletterar lagen, kan vara vilken som helst 
tillgång, rätt eller andel. Lagen och bilagan är inte uttömmande, utan i lagen 
har finansministeriet (HM Treasury) getts befogenhet att precisera 
definitionen på investering inom ramen för bestämmelserna i lagen och dess 
bilaga. Myndigheten, Financial Services Authority jämte tillhörande United 
Kingdom Listing Authority (UKLA) har omfattande befogenheter att 
meddela föreskrifter och anvisningar som kompletterar och förtydligar 
lagen. De som emitterar börsnoterade värdepapper berörs av föreskrifter om 
regelbunden och fortlöpande informationsskyldighet som överensstämmer 
med direktiven och som utfärdats av UKLA eller uppställts av respektive 
marknadsplats. Också bolag som har upptagits till handel på Alternative 
Investment Market och vilkas värdepapper inte har upptagits på den av 
myndigheten upprätthållna officiella listan skall fullgöra regelbunden och 
fortlöpande informationsskyldighet. Dessa bolag skall tillställa den som 
upprätthåller handeln uppgifter som kan påverka värdet av värdepapper som 
de emitterat och dessutom uppgifter som de måste offentliggöra med stöd 
av sin hemstats lagstiftning. Privata aktiebolag (private companies limited 
by shares, private companies limited by quarantee) kan inte bjuda ut sina 
aktier till allmänheten eller få dem upptagna till handel på en reglerad 
marknad.
Enligt den gällande lagen, Financial Services Act 1986, skall erkända 
marknadsplatser och clearingorganisationer (recognised investment 
exchange, recognised clearing house) ha tillräckliga arrangemang och 
resurser för att övervaka att deras regler följs. Motsvarande villkor bibehålls 
också när Financial Services and Markets Act träder i kraft i 
finansministeriets föreskrifter gällande godkännande av marknadsplatser. 
När arrangemangen och resurserna bedöms beaktar tillsynsmyndigheten 
Financial Services Authority inte bara tillsynsarrangemangen utan också 
marknadsplatsernas och clearingorganisationernas disciplin- och 
appellationsnämndernas ställning, roll och förhållande till börsens 
förvaltning.
I Storbritannien baserar sig marknadsplatsernas verksamhet i stor 
utsträckning på deras egen reglering. De erkända marknadsplatserna kan 
också ordna handel som gäller värdepapper vars emittenter berörs av 
förpliktelser som härletts ur och ansetts vara uppfyllda på grundval av den 
reglering som emittenterna iakttar i sina hemstater. I Storbritannien fanns i 
september 2000 16 alternativa marknadsplatser utöver de sex erkända 
marknadsplatserna.
2.3.	Bedömning av nuläget
Värdepappersmarknadslagens tillämpningsområde – 
värdepappersbegreppet

Värdepappersbegreppet i 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen bestämmer 
till stor del lagens tillämpningsområde. De som emitterar och andra som 
tillhandahåller värdepapper som det innefattar berörs av de förpliktelser 
som lagen ålägger och med de värdepapper som det avser kan ordnas i 
lagen avsedd offentlig handel med beaktande av de regleringsfrågor som 
hänför sig till begreppet.
Värdepappersmarknadslagens värdepappersbegrepp har varit i kraft så gott 
som oförändrat ända sedan lagen stiftades. Samtidigt har 
värdepappersmarknadens storlek mångdubblats och dess struktur 
förändrats. De enda ändringarna i begreppet har varit att andelar i 
fondföretag har tagits med i definitionen samt att privata aktiebolags och 
andra än publika ömsesidiga försäkringsbolags aktier har uteslutits från den. 
Sålunda har grunden för begreppet förblivit oförändrad i mer än 10 års tid.
När värdepappersmarknadslagen trädde i kraft var utländskt ägande 
fortfarande strängt reglerat. I 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen 
avspeglas också klart de finansiella instrument som på den tiden var 
föremål för handel och som klart uppdelades i värdepapper i eget och 
främmande kapital. Likaså hade den finska värdepappersmarknaden få 
utländska kontakter. Sedan dess har situationen förändrats. Det ökade 
utländska ägandet, den ökade distansförmedlingen och uppkomsten av 
euroområdet har på ett genomgripande sätt förändrat marknadsstrukturen. 
Utomlands har det också utvecklats nya finansiella instrument som är 
betydligt mångsidigare än förr. Samtidigt har värdepappersmarknadslagens 
värdepappersbegrepp ändå beskrivit värdepappersmarknadens relativt enkla 
produkter i eget och främmande kapital från slutet av 1980 -talet.
När de internationella kontakterna fortsätter att öka skärps konkurrensen på 
marknaden. För att ha framgång i konkurrensen förutsätts det att 
finansmarknaden blir mångsidigare också när det gäller de finansiella 
instrument som omsätts där. För den finska värdepappersmarknaden kan det 
vara svårt att betrakta de nya finansiella instrumenten som sådana 
värdepapper eller en kombination av dessa som avses i det nämnda 
lagrummet och som i stor utsträckning indelas enligt indelningen i 
sammanslutningarnas balansräkningar. För att den marknad som regleras i 
värdepappersmarknadslagen skall bli mångsidigare är det alltså skäl att 
utveckla ett flexiblare värdepappersbegrepp än det nuvarande. Samtidigt är 
det nödvändigt att beakta de aspekter på skyddet för placerarna som de nya 
finansiella instrumenten för med sig.
Tillämpningsområdet för lagen om handel med standardiserade optioner 
och terminer och erbjudandebegränsningen

Enligt 1 kap. 1 § 1 mom. lagen om handel med standardiserade optioner och 
terminer tillämpas den i enlighet med sitt namn på handel med 
standardiserade optioner och terminer i optionsföretag enligt lagen. Med 
stöd av 2 och 3 mom. tillämpas den utöver på verksamhet i optionsföretag 
dessutom på erbjudande till allmänheten av andra derivatinstrument än 
sådana standardiserade optioner och terminer som avses i lagen. Det sagda 
betyder att tillämpningsområdena för värdepappersmarknadslagen och 
lagen om handel med standardiserade optioner och terminer delvis kan 
överlappa varandra.
Lagen om handel med standardiserade optioner och terminer reglerar för 
närvarande utöver den verksamhet som äger rum i optionsföretag dessutom 
tillhandahållandet av andra standardiserade optioner och terminer än de som 
avses i den lagen. Lagen begränsar tillhandahållandet av andra 
derivatinstrument än sådana som kan jämställas med standardiserade 
optioner och terminer beroende på å ena sidan vem som erbjuder dem och å 
andra sidan föremålet för erbjudandet. Enligt lagen får andra än 
värdepappersförmedlare erbjuda icke-standardiserade och därmed 
jämförbara derivatinstrument som investeringsobjekt endast till 
yrkesmässiga placerare, medan åter värdepappersförmedlare får erbjuda alla 
derivatinstrument till alla kunder oberoende av sin yrkesmässighet. 
Dessutom ingår i 5 kap. en bestämmelse om att en arbetsgivare får erbjuda 
sina nuvarande eller tidigare arbetstagare även andra derivatinstrument än 
standardiserade optioner och terminer, om deras underliggande egendom är 
en aktie i arbetsgivarföretaget eller ett företag som hör till samma koncern. 
Före den ändring i nämnda erbjudandebegränsning som genomfördes 1999 
fick alltså inte andra än i lagen avsedda standardiserade optioner och 
terminer erbjudas som investeringsobjekt åt andra än näringsidkare.
Avsikten med den ursprungliga begränsningen som trädde i kraft 1988 var 
att begränsa erbjudandet av sådana derivatinstrument som 
investeringsobjekt åt privatpersoner som ofta var förknippade med 
riskhantering avseende enskilda affärstransaktioner. Dylika avtal ansågs 
sakna den för privatplacerarna så viktiga likviditeten. Sålunda knöts 
erbjudanden riktade till privatplacerare endast till derivatinstrument som var 
föremål för handel i optionsföretag, om det var fråga om 
investeringsverksamhet. Av lagen och dess motivering framgick att 
bestämmelsen inte hindrade att man på särskilt förhandlade villkor ingick 
derivatkontrakt som avsåg överföring av den som risk som bars av en 
avtalspart.
De olika investeringsobjekt som nu tillhandahålls på 
värdepappersmarknaden har förutom de traditionella värdepapperens 
egenskaper även samma egenskaper som derivatinstrument. Som några 
exempel kan nämnas bl.a. de s.k. index- och vinstandelslånen. I dem är 
värdepapperets avkastning på samma sätt som i fråga om derivatinstrument 
bunden till värdeutvecklingen hos något objekt, t.ex. ett index, en 
värdepapperskorg eller dylikt. Beroende på till vilken säljkurs 
värdepapperet i fråga säljs, kan detta derivatelement också påverka det 
kapital som erlagts för värdepapperet vid köp- eller teckningstidpunkten 
och som återbetalas när giltighetstiden utgår. Det kapital som knutits till 
derivatelementet kan också vara av så obetydlig storlek att det finansiella 
instrumentet i själva verket inte alls avviker från derivatinstrumentet. När 
marknaden internationaliseras kommer det dessutom ut allt mera sådana 
värdepapper på marknaden som till sina viktigaste egenskaper motsvarar 
traditionella derivatinstrument utan att de alls är förbundna med något 
kapital eller någon annan egendom som traditionellt förknippats med 
värdepapper. Värdets utveckling i fråga om dem kan vara bunden till något 
värdepapper i bakgrunden, direkt till emittentens eller dennes enhets 
resultatutveckling utan koppling till emittentens andra värdepapper och ofta 
utan att innehavaren av det finansiella instrumentet i fråga har andra 
rättigheter i anslutning till instrumentet än rätt till prestation enligt dess 
villkor. Ofta är det också typiskt för dessa finansiella instrument att 
innehavet av dem inte ger innehavaren besittnings- eller residualrättigheter 
som i allmänhet ansluter sig till aktier och liknande värdepapper.
Med beaktande av utvecklingen på marknaden och av de finansiella 
instrument som är föremål för handel motsvarar den erbjudandebegränsning 
som för närvarande ingår i lagen om handel med standardiserade optioner 
och terminer inte längre sitt ursprungliga syfte. I stället kan man konstatera 
att den i onödan kan skada värdepappersmarknadens utveckling och 
begränsa den grupp av finansiella instrument beträffande vilken man av 
grundad anledning kan anta att det finns tillräcklig efterfrågan och utbud, 
dvs. likviditet på värdepappersmarknaden.
Värdepappersmarknadslagens informationsskyldighet för 
värdepappersemittenter

Värdepappersmarknadslagen ålägger dem som emitterar värdepapper som 
avses i lagen och vissa andra instanser informationsskyldigheter i 
anslutning till emission av värdepapper och offentlig handel med dem. 
Enligt om skyldigheterna avser det ögonblick då värdepapperen emitteras 
eller den därpå följande tiden jämte eventuell börsnotering för offentlig 
handel enligt värdepappersmarknadslagen kan informationsskyldigheterna 
uppdelas i informationsskyldigheter gällande värdepapperens 
primärmarknad respektive sekundärmarknad.
På primärmarknaden för värdepapper begränsas emittentens skyldigheter då 
han enbart bjuder ut värdepapper till allmänheten till skyldighet att upprätta 
och offentliggöra ett sådant emissionsprospekt som avses i lagen. Enligt 
lagen är den som sätter värdepapper i omlopp bland allmänheten eller som 
på uppdrag sköter detta skyldig att tillhandahålla tecknarna tillräcklig 
information om de omständigheter som väsentligt påverkar värdepapperens 
värde och att offentliggöra var värdepapperen kan tecknas. Dessutom är den 
som till allmänheten erbjuder värdepapper skyldig att offentliggöra ett 
prospekt innan erbjudandet träder i kraft och hålla prospektet tillgängligt för 
allmänheten under den tid erbjudandet är i kraft, i enlighet med vad som 
närmare bestäms i lagen. För offentliggörandet av prospekt ansvarar utöver 
anbudsgivaren och emittenten den som enligt uppdrag sköter erbjudandet 
eller emissionen. Det finns också undantag från denna allmänna skyldighet.
Undantagen från nämnda informationsskyldighet på primärmarknaden finns 
i huvudsak i 2 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen och i finansministeriets 
beslut om emissionsprospekt (905/1994), som kompletterar paragrafen. 
Enligt lagen behöver emissionsprospekt inte upprättas utom när 
värdepapper erbjuds till placerare. Sålunda föreligger det ingen skyldighet 
att upprätta emissionsprospekt t.ex. i en situation där ett värdepapper upptas 
till annan offentlig handel som avses i lagen utan att det samtidigt ordnas 
emission eller försäljning. När värdepapper tas upp på den börslista som 
avses i lagen skall ett prospekt, i detta fall ett börsprospekt, dock upprättas. 
På grundval av 1 kap. 2 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen gäller 
dessutom skyldigheten att offentliggöra emissionsprospekt inte alls bl.a. 
privata aktiebolag. I lagen och det beslut om emissionsprospekt som 
utfärdats med stöd av den finns det dessutom andra undantag från 
skyldigheten att offentliggöra emissionsprospekt. Dessa undantag baserar 
sig på rådets direktiv 89/298/EEG om samordning av kraven på 
upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras 
när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten (nedan 
emissionsprospektdirektivet).
De som emitterar värdepapper som på sekundärmarknaden för värdepapper 
är föremål för offentlig handel berörs av sådan regelbunden och fortlöpande 
informationsskyldighet som avses i 2 kap. 5—10 a § 
värdepappersmarknadslagen. Enligt bestämmelserna är en sådan 
värdepappersemittent skyldig att regelbundet offentliggöra delårsrapporter, 
årsrapporter, bokslut samt bokslutskommunikéer. Dessutom skall 
emittenterna utan obefogat dröjsmål informera om sådant som påverkar 
värdepapperens värde samt om betydande ändringar i ägandeförhållandena 
som kommit till deras kännedom.
Emittentens informationsskyldighet när det gäller sekundärmarknaden för 
värdepapper baserar sig huvudsakligen på de uppgifter som emittenten själv 
har om resultatet av verksamheten. Bolagets ledning måste för att kunna dra 
välgrundade slutsatser om bolagets ekonomiska resultat och bolagets 
ekonomiska ställning få information om hur bolagets affärsverksamhet 
utvecklas. Ytterligare krav på detta ställs om ägarbasen är omfattande och 
bolaget offentlig noterat. Om ägarbasen är omfattande växer avståndet 
mellan affärsledningen och ägarna. På grund av sin fortlöpande kontaktyta 
har affärsledningen i allmänhet ganska bra uppfattning om läget beträffande 
bolagets affärsverksamhet, medan ägarna som är avskilda från 
affärsledningen är tvungna att lita på bolagets officiella rapportering. I 
värdepappersmarknadslagstiftningen har detta tagits som hörnsten för 
bestämmelserna om informationsskyldighet. Ett bolag som blivit föremål 
för offentlig handel skall utan oskäligt dröjsmål offentliggöra sitt bokslut, 
sin delårsrapport och fortlöpande andra uppgifter som är ägnade att 
väsentligt påverka värdepapperens värde.
Ett krav som finns inbyggt i lagens informationsskyldigheter är att bolagets 
förvaltning skall kunna följa med och rapportera hur bolagets resultat och 
ekonomiska ställning utvecklas tillräckligt snabbt och tillförlitligt. Detta 
antagande har betraktats som så självklart att det inte finns några särskilda 
bestämmelser om det. Under senaste tid har det emellertid framkommit fall 
där som orsak till att skyldigheterna försummats har angetts att 
uppföljnings- och rapporteringssystemen i bolag som just börsnoterats inte 
har varit tillräckliga för att klara av att uppfylla de informationskriterier 
som ställs i fråga om offentlig handel.
Värdepappersmarknadslagens informationsskyldighet gällande 
placeringsfonder

Enligt 1 kap. 1 § 3 mom. värdepappersmarknadslagen bestäms om sådan 
verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i 
värdepapper i lagen om placeringsfonder. Enligt 1 kap. 2 § 
värdepappersmarknadslagen är fondandelar och därmed jämförbara andelar 
i fondföretag dock sådana värdepapper som avses i lagen. Av lagarnas 
tillämpningsområden följer att värdepappersmarknadslagen skall tillämpas 
inte bara när till allmänheten erbjuds s.k. slutna fonder som inte omfattas av 
lagen om placeringsfonder utan också t.ex. när det ansöks om att en öppen 
placeringsfond som hör till tillämpningsområdet för lagen om 
placeringsfonder skall tas upp på fondbörsens börslista.
Av det ovan sagda följer att man kan bli tvungen att på 
informationsskyldigheten för placeringsfonder och fondföretag som hör till 
tillämpningsområdet för lagen om placeringsfonder, inklusive prospekt och 
regelbunden informationsskyldighet, tillämpa inte bara lagen om 
placeringsfonder utan också värdepappersmarknadslagen. Det är dock 
delvis en tolkningsfråga hur och i vilken omfattning 
värdepappersmarknadslagen kan tillämpas i dylika situationer. När det 
gäller prospekt är situationen i viss mån klarare, men när det gäller den 
regelbundna informationsskyldigheten är situationen mycket öppen. Som 
det nu är har man i regleringen inte tagit klart ställning till hur lagens 
bestämmelser om regelbunden och fortlöpande informationsskyldighet skall 
tillämpas på emittenter av såväl slutna som öppna placeringsfonder som 
upptagits på fondbörsens börslista eller till någon annan offentlig handel.
Handel med vissa emittenters värdepapper

Bestämmelserna i 1 kap. 2 § lagen om aktiebolag tillsammans med 3 kap. 
16 § värdepappersmarknadslagen hindrar för närvarande att det utvecklas 
en organiserad sekundärmarknad för privata aktiebolags värdepapper. Detta 
är en följd av de lagändringar som genomfördes 1997 då man i huvudsak 
siktade på att genomföra de bolagsrättsliga direktiven inklusive rådets andra 
bolagsrättsliga direktiv 77/91/EEG i Finland. De begränsningar som 
lagändringarna medförde har varit ägnade att styra handeln med privata 
aktiebolags värdepapper till marknader som i förhållande till den 
värdepappermarknadslagen reglerade marknaden är mindre genomskinliga 
och där placerarna bl.a. inte har haft någon information om värdepapperens 
gängse värde eller om andra med tanke på handeln väsentliga 
omständigheter. Om ett privat aktiebolag har velat förbättra sina 
finansieringsmöjligheter genom att bli föremål för sådan offentlig handel 
som avses värdepappersmarknadslagen har det varit tvunget att bli ett 
publikt aktiebolag med tillhörande skyldigheter att lämna uppgifter och 
kapital- och andra kostnader samt ansluta sina aktier till 
värdeandelssystemet. I praktiken kan kostnaderna för detta vara så stora att 
det att bli föremål för ett handelsförfarande inte är ett reellt alternativ för 
alla små och mellanstora företag.
Motsvarande verkningar som i själva verket hindrar en organiserad handel 
har värdepappersmarknadslagens bestämmelser med avseende på utländska 
värdepapper. Att ett utländskt bolags värdepapper tas upp på fondbörsens 
börslista eller till någon annan offentlig handel som avses i lagen medför 
olika skyldigheter som beror på värdepappersmarknadslagen för det bolag 
som emitterat dem och för vissa andra instanser. Sådana andra instanser är 
emittentens ledande och andra personer som kan sitta inne med icke-
offentliggjorda uppgifter som sannolikt påverkat värdepapperets värde. 
Primära skyldigheter som åläggs emittenten och aktieägare på grund av 
handeln är regelbunden och fortlöpande informationsskyldighet för 
emittenten enligt 2 kap. värdepappersmarknadslagen, flaggningsskyldighet, 
skyldighet att upprätthålla ett insynsregister och offentlighet för vissa 
värdepappersinnehav enligt 5 kap. samt aktieägares köpeanbuds- och 
inlösningsförfaranden enligt 6 kap. Dessa skyldigheter, som i sig är 
värdepappersmarknadslagens viktigaste element för att skydda placerarna, 
kan leda till att utländska bolag anser att de inte har tillräcklig nytta av en 
börsnotering i Finland i förhållande till de kostnader det medför att uppfylla 
dessa förpliktelser.
Beträffande utländska värdepapper måste man dessutom beakta att 
finländska placerare redan nu kan delta i omfattande handel med utländska 
bolags värdepapper på utländska marknadsplatser t.ex. genom att utnyttja 
de handelslösningar som värdepappersförmedlarna tillhandahåller med 
hjälp av modern informationsteknik. Denna handel medför emellertid inte 
de skyldigheter som anges i den finska värdepappersmarknadslagen för de 
utländska bolagen, utan bolagen iakttar endast lagstiftningen i det land där 
de är börsnoterade. Skyddet för placerarna anses i dylika situationer bli 
tillgodosett genom de förpliktelser som åläggs värdepappersförmedlare i 4 
kap. värdepappersmarknadslagen.
Förbud mot parallellnotering

Som det är nu förbjuder 3 kap. 12 § värdepappersmarknadslagen andra än 
fondbörsen att ordna offentlig handel som avses i lagen med värdepapper 
som är upptagna på fondbörsens börslista. Med andra ord kan fondbörsen 
uppta ett värdepapper som finns på börslistan också till annan offentlig 
handel som den ordnar, samtidigt som andra instanser som enligt lagen kan 
ordna verksamhet som konkurrerar med dessa listor och som ordnas endast 
på samma villkor inte får göra så. Motsvarande förbud råder inte i fråga om 
annan offentlig handel som ordnas av fondbörsen än i fråga om värdepapper 
som är föremål för handel på börslistan. De andra instanser som enligt lagen 
kan ordna i lagen avsedd annan offentlig handel än handel på börslistan är i 
huvudsak kreditinstitut och värdepappersföretag. För dem gäller dock delvis 
t.o.m. strängare regler än för fondbörsen beträffande villkoren för att få 
inleda verksamhet och den soliditet som skall upprätthållas under 
verksamhetstiden och de förfaringssätt som skall iakttas i förhållande till 
kunderna.
Syftet med nämnda förbud mot parallellnotering har varit att koncentrera 
likviditeten i fråga om handeln med värdepapper på börslistan till 
börslistan. Detta har varit möjligt i enlighet med investeringstjänsdirektivet 
utan att direktivet ändå har krävt detta. Dessutom bygger bestämmelsen på 
den tanken att listorna bildar av varandra oberoende lividitetspooler utan att 
avseende fästs vid hela värdepappersmarknaden. Bestämmelsen som delvis 
förbjuder parallellnotering har tagits in i lagen vid en tidpunkt då den finska 
värdepappersmarknaden var betydligt mindre än vad som nu är fallet.
Myndighetsfastställelse av marknadens självreglering

Helsingfors Börs och Värdepapperscentralen, som hör till HEX-koncernen, 
reglerar i hög grad själva marknaden. Helsingfors Börs har koncession inte 
bara för fondbörs utan också för optionsföretag. Värdepapperscentralen har 
koncession för både clearingorganisation och värdepapperscentral. Dessa 
självreglerande sammanslutningars regler skall fastställas av 
finansministeriet innan de kan tillämpas. Förutom de myndighetsfastställda 
reglerna har dessa självreglerande sammanslutningar också meddelat annan 
reglering som gäller för deras parter men som inte fastställs av någon 
myndighet.
Det nuvarande förfarandet för fastställelse har regler har i praktiken visat 
sig vara en rätt tungrodd process. I synnerhet förfarandet för fastställande av 
fondbörsens regler och reglerna för annan offentlig handel har upplevts som 
mycket tungt. Detta därför att finansministeriet förutom reglementena 
fastställer även reglerna för handeln på listorna. Reglementena innehåller 
centrala föreskrifter om upptagande på listorna, emittenternas 
informationsskyldighet och börsens verksamhet medan reglerna för handeln 
i första hand innehåller föreskrifter gällande handelns tekniska gång.
Ett förfarande som är synnerligen tungt ur myndighetssynvinkel är 
fastställandet av optionsföretags reglementen jämte bilagor. Bilagorna 
innehåller förteckningar över underliggande egendomar där de 
underliggande egendomar som är föremål för handel räknas upp 
tillsammans med andra tekniska produktbestämmelser. I praktiken leder 
dock det att ett eller några bolags namn fogas till förteckningen utan att 
andra bestämmelser ändras till att finansministeriet måste begära utlåtande 
av inte bara finansinspektionen utan också av de bolag som ämnar bli 
underliggande egendom. Om man som underliggande egendom ämnar ha 
masskuldebrev eller någon annan kapitalförbindelse, måste ministeriet 
begära utlåtande av inte bara finansinspektionen utan också Finlands Bank. 
Om den underligganden egendomen är el, måste ministeriet begära 
utlåtande förutom av finansinspektionen även av elmarknadsmyndigheten.
Vissa skyldigheter och rättigheter för fondbörser, clearingorganisationer, 
optionsföretag och värdepapperscentraler

Lagbestämmelserna gällande de självreglerande sammanslutningarna har 
beretts under olika tider, vilket har lett till att bestämmelserna delvis har 
olika innehåll. Den viktigaste dylika bestämmelsen gällande de 
självreglerande sammanslutningarna är deras anmälningsskyldighet till 
finansinspektionen, när någon av deras parter har handlat i strid med de 
bestämmelser som gäller deras verksamhet. Motsvarande skillnad föreligger 
i fråga om skyldigheterna för fondbörsen och andra som ordnar offentlig 
handel vad gäller tillräcklig och tillförlitlig egen tillsyn över verksamheten. 
En viktig rätt för de självreglerande sammanslutningarna som avviker 
betydligt för olika självreglerande sammanslutningars del är rätten att 
bevilja rättigheter för parter som deltar i den verksamhet de bedriver.
Tillsynen över marknadens självreglering

På grundval av värdepappersmarknadslagen, lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer och lagen om värdeandelssystemet 
övervakas att de självreglande sammanslutningarnas, för närvarande 
Helsingfors Börs och Värdepapperscentralen, reglering iakttas av 
finansinspektionen och dessutom av de självreglerande sammanslutningarna 
själva. I praktiken är den dagliga tillsyn över att självregleringen iakttas 
som dessa sammanslutningar utövar en del av 
affärsverksamhetsorganisationen medan bolagens styrelser direkt med stöd 
av lag bär ansvaret för att verksamheten ordnas.
Det bestäms inte närmare i lag om tillsynen över att självregleringen iakttas 
eller om den disciplin som hänför sig till tillsynen över att självregleringen 
iakttas men vid HEX-koncernen finns en disciplinnämnd för bl.a. discip-
linfrågor som också har utfärdat avtalsbaserade påföljder för parter.
HEX-koncernens moderbolag HEX Abp har meddelat att man gjort 
utredningar med tanke på en eventuell börslistning. Detta kan leda till att 
bolagets dotterbolag i fortsättningen även övervakar att dess moderbolag 
iakttar den regelbundna och fortlöpande informationsskyldighet som åligger 
emittenter på grund av värdepappersmarknadslagen, vilket kunde leda till 
att även moderbolaget blir föremål för ett disciplinärende, om man anser att 
det överträtt bestämmelserna. I teorin, och även i praktiken, kan detta 
innebära en intressekonflikt, eftersom moderbolaget ändå styr 
dotterbolagens verksamhet. En intressekonflikt kan också uppstå i fall där 
de självreglerande sammanslutningarna övervakar verksamheten i andra 
bolag som hör till samma koncern, såsom en till koncernen hörande 
clearingmedlems eller kontoförande instituts verksamhet. Dessutom, när det 
är fråga om förtroendet för marknaden, räcker inte enbart med att någon 
orättvis behandling inte äger rum i praktiken, utan man måste också beakta 
hur saker och ting ser ut utifrån. En intressekonflikt av motsvarande typ kan 
sålunda föreligga även i en situation där föremål för disciplinåtgärder blir 
en part som är av stor betydelse för den instans som ansvarar för tillsynen 
och disciplinen, t.ex. en värdepappersemittent som är viktig för dess 
affärsverksamhet.
3.	Propositionens mål och de viktigaste förslagen
3.1.	Mål och medel
En viktig framgångsfaktor för den finska värdepappersmarknaden inom det 
föränderliga europeiska finansmarknadsfältet är dess förmåga att förutsäga 
vilka ändringar som kommer att inträffa på andra ställen och att reagera på 
dem. Ett viktigt sätt att vidareutveckla denna flexibilitet är att förbättra 
marknadens internationella konkurrensförmåga genom att främja dess 
inhemska och internationella konkurrensförutsättningar.
I Finland styrs en allt större del av tillgångarna till värdepappersmarknaden. 
Till detta har medverkat inte vara marknadens relativa flexibilitet utan 
också bl.a. de ändringar som gällt placeringen av pensionsmedel samt 
privatpersoners ökade avkastningsförväntningar i fråga sina investeringar. 
Privatpersoner har i allt högre grad börjat betrakta sina investeringar som en 
möjlighet att förbereda sig på förändringar i den framtida livssituationen. 
De extra tillgångar som på detta sätt strömmat till värdepappersmarknaden 
har samtidigt gett företagen mångsidigare möjligheter än tidigare att sköta 
sin finansiering.
Placerarnas och företagens utvecklade behov och den sålunda ökade 
konkurrensen mellan dem som tillhandahåller tjänster samt övriga 
förändringar på marknaden i hemlandet och utomlands gör det nödvändigt 
att omvärdera bestämmelserna om marknadsparternas ställning. För 
närvarande styr regleringen i värdepappersmarknadslagen och de till den 
nära anslutna lagarna verksamheten på värdepappersmarknaden så att den 
är börskoncentrerad, och andra aktörer är till stora delar beroende av denna 
centrala aktör. När den centrala aktörens affärsverksamhet eventuellt 
förändras i och med börsnotering och ägarbasens utvidgning samt de 
sporrande system för ledningen och de anställda som är utmärkande för 
börsbolag så att man i allt högre grad börjar sträva efter vinst, överförs 
kostnaderna för de eventuellt ökade kapitalavkastningskraven för de tjänster 
som man producerar på andra som erbjuder tjänster och som använder sig 
av dess tjänster och på deras kunder, om dessa tillhandahållare av tjänster 
inte har likadana möjligheter att svara på den centrala aktörens avgöranden. 
Rättvisa konkurrensförutsättningar för alla som tillhandahåller tjänster är 
ägnade att dämpa denna utveckling genom de medföljande 
konkurrensmöjligheterna. Att värdepappersmarknadens verksamhet 
koncentreras till en enda aktör ökar också de risker som är förenade med 
verksamheten på marknaden.
Samtidigt som man ser till värdepappersmarknadens internationella 
konkurrenskraft genom att öppna upp dess möjligheter och den nationella 
konkurrensen genom att ge dem som tillhandahåller tjänster rättvisare verk-
samhetsmöjligheter, är det nödvändigt att minska den finska värdepappers-
marknadslagstiftningens nationella särdrag, vilka trots marknadens ökade 
möjligheter kan skada dess utveckling.
3.2.	De viktigaste förslagen
I propositionen föreslås ändringar i värdepappersmarknadslagen, lagen om 
handel med standardiserade optioner och terminer, lagen om 
värdepappersföretag, lagen om placeringsfonder, lagen om 
finansinspektionen samt lagen om värdeandelssystemet och lagen om 
värdeandelskonton. För att syftet med dessa lagändringar skall nås måste 
också lagen om aktiebolag, lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 
och strafflagen (39/1889) ändras.
I propositionen föreslås att värdepappersmarknadslagens 
värdepappersbegrepp skall ändras, vilket har verkningar inte bara på 
värdepappersmarknadslagens övriga innehåll utan också på den därtill 
anslutna lagstiftningen, i synnerhet lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer. Genom ändringen försöker man främja 
värdepappersmarknadens utveckling och internationella konkurrenskraft. 
Det föreslås att det gällande värdepappersbegreppet ändras så att det blir 
smidigare, vilket främjar ibruktagande av och handel med de nya finansiella 
instrument som utvecklats och kommer att utvecklas på den inhemska och 
utländska värdepappersmarknaden även i Finland.
Den föreslagna ändringen av värdepappersmarknadslagens 
värdepappersbegrepp försätter också värdepappersemittenterna i en 
rättvisare ställning, eftersom den föreslagna ändringen leder till att den 
gällande lagens undantag, som bestäms på grundval av emittentens 
bolagsform, försvinner. Den gällande värdepappersmarknadslagen tillämpas 
bl.a. inte på situationer där privata aktiebolag erbjuder värdepapper till 
allmänheten. Detta trots att bl.a. privata aktiebolag erbjuder allmänheten 
värdepapper som kan betraktas som investeringsobjekt, på samma sätt som 
andra emittenter. I propositionen föreslås att dessa undantag slopas i syfte 
att förbättra nivån på skyddet för placerarna. Samtidigt beaktar 
propositionen ändå de situationer där allmänheten erbjuds värdepapper och 
där avvikelser från lagens förpliktelser är motiverade, oberoende av 
emittentens bolagsform.
Eftersom ändringen av värdepappersmarknadslagens värdepappersbegrepp 
leder till att lagen skall tillämpas även bl.a. på situationer där privata 
aktiebolags värdepapper bjuds ut, föreslås att begränsningarna av handeln 
med privata aktiebolags värdepapper skall luckras upp. Enligt propositionen 
skall handel med dylika värdepapper fortfarande inte kunna bedrivas som 
sådan offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen, men handel 
skall vara möjlig inom andra yrkesmässigt ordnade handelsförfaranden som 
är tillgängliga för allmänheten. Även utländska värdepapper skall på ett 
smidigare sätt än för närvarande kunna vara föremål för ett sådant 
handelsförfarande.
Förslaget om att skapa ett nytt, reglerat handelsförfarande styr handeln med 
de värdepapper som kan vara föremål för det till mera likvida och 
genomskinliga marknader som således för mera skyddade med tanke på 
placerarna. Syftet med propositionen är ändå inte att styra handeln med de 
värdepapper som redan nu är föremål för offentlig handel enligt lagen till de 
andra handelsförfaranden som nu föreslås på grund av de centrala 
skillnaderna i fråga om regleringen.
Den föreslagna ändringen av värdepappersmarknadslagens 
värdepappersbegrepp medför behov av att begränsa tillämpningsområdet 
för lagen om handel med standardiserade optioner och terminer så att lagen 
i fortsättningen skall tillämpas endast på verksamhet inom sådana 
optionsföretag som avses i den. Dessutom leder ändringen till att 
erbjudandebegränsningen gällande andra än standardiserade och med dem 
jämställbara derivatinstrument slopas i lagen om handel med stan-
dardiserade optioner och terminer. Propositionens förslag till ändring av 
lagen om värdepappersföretag begränsar emellertid fortfarande 
yrkesmässigt tillhandahållande av sådana derivatinstrument till allmänheten 
till tillhandahållare av tjänster som har verksamhetstillstånd och berörs av 
accentuerad omsorgsplikt med avseende på skyddet för placerarna.
I propositionen föreslås att den inhemska och utländska konkurrensen 
mellan dem som tillhandahåller tjänster på värdepappersmarknaden skall 
öka. Konkurrens befrämjas i förslaget förutom genom ovan nämnda ändring 
av värdepappersmarkandslagens värdepappersbegrepp också framför allt av 
att möjligheten att som föremål för i lagen avsedd annan offentlig handel 
uppta värdepapper som finns på börslistan i lagen utsträcks även till andra 
som ordnar offentlig handel än fondbörsen. Ändringen är betydande 
eftersom den öppnar möjlighet för andra som tillhandahåller tjänster med 
stöd av koncession enligt kreditinstitutslagen eller verksamhetstillstånd 
enligt lagen om värdepappersföretag att tillhandahålla handel med 
börsvärdepapper på samma villkor som fondbörsen har enligt gällande lag. 
För att förhindra eventuella negativa effekter av de ökade marginaler för 
likviditeten inom den offentlig handeln som förslaget eventuellt åsamkar 
föreslås i propositionen att bestämmelserna om insamling och 
offentliggörande av uppgifter om offentlig handel preciseras.
En konkurrensfrämjande åtgärd som ingår i propositionen är också förslaget 
till ändring av bestämmelserna om fondbörsens och optionsföretagets 
parter. Nämnda förslag ger i synnerhet dem som ordnar offentlig handel 
med värdepapper smidigare möjligheter att skaffa nya handelsparter. De 
ändringar som gäller parter gör det också möjligt att på ett smidigare sätt 
som handelsparter godkänna också direkta parter. Innehållet i förslagen gäl-
lande handelsparter följer de bestämmelser som redan tidigare antagits i 
fråga om clearingmedlemmar och kontoförande institut inom 
värdepappershandelns clearingverksamhet och förvaringen av värdepapper i 
form av värdeandelar.
Förutom de reformer som gäller förbättrade förutsättningar att ordna 
offentlig handel med värdepapper och beviljandet av rättigheter för parter 
innehåller propositionen dessutom förslag som effektiverar den tillsyn som 
utövas av dem som är verksamma på värdepappers- och derivatmarknaden. 
I propositionen föreslås att fondbörsen, den som ordnar annan offentlig 
handel, en clearingorganisation och värdepapperscentralen i sina av myn-
digheterna fastställda regler skall ha föreskrifter om de arrangemang som 
man har vidtagit för att fullgöra sin lagbestämda tillsynsuppgift. När 
propositionen bereddes diskuterades ochså bl.a. en närmare reglering på 
lagnivå gällande disciplinnämnder, men man stannade ändå för att i 
propositionen föreslå bestämmelser om att närmare föreskrifter om tillsyn 
på eget initiativ skall tas in i nämnda sammansluttningarnas självreglering. 
Reglering på lagnivå kan i detta skede ha förstelnande effekter på 
tillsynsarrangemangens utveckling. Utvecklingen följs med tanke på 
eventuella senare lagstiftningsåtgärder.
4.	Propositionens verkningar
4.1.	Ekonomiska verkningar
De viktigaste verkningarna av de ändringar som föreslås i propositionen 
hänför sig till värdepappersmarknadens internationella konkurrenskraft och 
främjande av de interna konkurrensbetingelserna, vilka förbättrar 
förutsättningarna för att värdepappersmarknaden skall börja fungera 
effektivare. Förslagen orsakar inga betydande mätbara direkta kostnader för 
aktörerna eller myndigheterna. Det är svårt att uppskatta verkningarna 
därför att erfarenheterna av motsvarande reformer i andra länder inte kan 
utnyttjas direkt på grund av skillnaderna i den nationella regleringen och 
skillnaderna mellan de finansiella systemen.
Propositionens åtgärder i syfte att främja den interna konkurrensen på 
marknaden kan allmänt taget antas ha dämpande effekter på kostnaderna för 
investerandet genom att konkurrensen ökar. Såväl emittenter, yrkesmässiga 
placerare som småplacerare drar nytta av detta. Om dessa verkningar på 
konkurrensen förverkligas på önskat sätt främjar det omsättningen, vilket 
kan sänka de s.k. likviditetskostnader som hänför sig till investerandet.
En utgångspunkt för propositionen är att de mångsidigare 
verksamhetsmöjligheterna också förbättrar företagens 
verksamhetsbetingelser och förutsättningar att stärka sin ekonomiska 
ställning. Nyttan av detta kan antas komma alla aktörer till del, emittenterna 
som skaffar finansiering på marknaden, företagen som tillhandahåller 
investeringstjänster, marknadsplatserna samt placerarna. Det är dock 
mycket svårt att uppskatta dessa verkningar när man beaktar den 
strukturomvandling som även i övrigt är på gång på marknaden. Dessa 
verkningar är till stor del beroende av marknadsparternas egna åtgärder 
efter att lagstiftningen trätt i kraft. Propositionen enbart skapar 
konkurrensmöjligheter, den ger inte upphov till konkurrens.
De förslag som hänför sig till ändringen av självregleringsproceduren 
minskar kostnaderna för fondbörsen, dem som ordnar annan offentlig 
handel, clearingorganisationen och värdepapperscentralen till den del som 
myndighetsprocedurerna i anslutning till deras självreglering krymper. Det 
behov av att utveckla självregleringen som direkt följer av propositionen 
kan dock kortvarigt orsaka ökade kostnader för de självreglerande 
sammanslutningarna.
Ändringen av värdepappersbegreppet gör att bl.a. privata aktiebolag börjar 
omfattas av värdepappersmarknadslagens tillämpningsområde. Detta 
betyder att när de erbjuder sina värdepapper till allmänheten skall de i regel 
offentliggöra ett emissionsprospekt enligt lagen. Offentliggörande av ett 
emissionsprospekt utan koppling till börsnotering av värdepapperen är dock 
inte i sig någon betydande utgiftspost med beaktande av skyddet för 
placerarna, och effekten minskas ytterligare av undantagen i fråga om 
offentliggörandet av prospekt. I propositionen föreslås dessutom att 
skyldigheten att offentliggöra börsprospekt skall utvidgas till att gälla alla 
de situationer där värdepapper tas upp till offentlig handel. Nuförtiden 
upprättas det i regel ett börsprospekt eller ett emissionsprospekt som 
uppfyller kraven på börsprospekt över värdepapperet och dess emittent när 
värdepapperet upptas till handel på börslistan eller till annan offentlig 
handel. De situationer där något prospekt inte har behövt uppgöras och där 
de inte heller har uppgjorts har varit sällsynta. Det kan alltså konstateras att 
nämnda krav inte just ökar kostnaderna för en börsnotering.
Med tanke på de föreslagna ändringarnas effektiviserande inverkan på 
marknaden är det viktigt att förutsättningarna för att bibehålla och 
upprätthålla det finansiella systemets stabilitet inte äventyras samtidigt. I 
synnerhet propositionens förslag om myndigheternas möjligheter att kräva 
ändringar i de självreglerande sammanslutningarnas regler och den partiella 
utvidgningen av tillsynsmyndigheternas befogenheter när lagarnas 
tillämpningsområden utvidgas är ägnade att effektivera myndigheternas 
möjligheter att agera när allvarliga störningar uppträder och i praktiken 
trygga förutsättningarna för en effektiv tillsyn.
Propositionens förslag till annat yrkesmässigt ordnat handelsförfarande som 
är tillgängligt för allmänheten, nytt värdepappersbegrepp i värdepappers-
marknadslagen och ändring av lagen om värdepappersföretag kan beroende 
på marknadsparternas aktivitet öka finansinspektionens arbete, men 
kostnadseffekterna är svåra att uppskatta. Detta därför att tillsynen som 
hänför sig till reformerna är en del av den övriga tillsyn som riktas till 
verksamheten. De merkostnader som skall betalas av finansinspektionens 
tillsynsobjekt och värdepappersemittenterna uppskattas sålunda inte bli 
betydande.
Propositionen har just inga direkta verkningar på den offentliga ekonomin. 
Vissa statsekonomiska verkningar hänför sig till proceduren för fastställelse 
av marknadens självreglering, som det föreslås att lättas upp jämfört med 
nuläget. Propositionen har inga verkningar på kommunalekonomin.
4.2.	Övriga verkningar
Propositionen har inga direkta verkningar i fråga om organisation eller 
personal och inte heller några arbetskraftspolitiska verkningar. 
Propositionen har inga miljökonsekvenser och inga verkningar för 
medborgarnas ställning eller jämlikhet.
5.	Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet. Under 
arbetets gång har två interna tjänstemannaarbetsgrupper sammanträtt vid 
finansministeriet. Arbetgrupperna har hört justitieministeriet, Finlands 
Bank, finansinspektionen, Finska Fondhandlareföreningen rf, HEX Abp 
samt Bankföreningen i Finland rf.
Utlåtande om propositionen har begärts av handels- och industriministeriet, 
justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbetsministeriet, 
Finlands Bank, statskontoret, finansinspektionen, försäkringsinspektionen, 
konkurrensverket, konsumentverket, energimarknadsverket, Kommunfinans 
Abp, Finska Fondhandlareföreningen rf, Centralhandelskammaren, 
Föreningen CGR rf, Aktiespararnas Centralförbund rf, 
Andelsbankscentralen – ABC Andelslag, Paikallisosuuspankkiliitto, 
Finlands Advokatförbund r.f., Bankföreningen i Finland rf, Finlands 
Fondförening rf, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund rf, Företag-
arna i Finland rf, Sparbanksförbundet rf, Industrins och Arbetsgivarnas 
Centralförbund rf och HEX Abp. Alla dessa, utom handels- och 
industriministeriet, Kommunfinans Abp, Aktiespararnas Centralförbund, 
Paikallisosuuspankkiliitto och Företagarna i Finland rf avgav också 
utlåtande. Utlåtande i saken har dessutom avgetts av Lähivakuutusryhmän 
Keskusliitto, Försäkringskasseföreningen och Energibranschens 
Centralförbund Finergy och Esbo Elektriska Abp. De erhållna utlåtandena 
har i huvudsak understött propositionens huvudsakliga mål och medel. 
Finansministeriet har också ordnat två diskussionsmöten om saken i juni 
2001.
I propositionen har dessutom beaktats den lagberedningspraxis som 
riksdagens grundlagsutskott föreslagit för riksdagen i sitt betänkande 
(GrUB 10/1998) och som förutsätts i riksdagens svar på regeringens 
proposition med förslag till ny Regeringsform för Finland (RSv 262/1998 
rd), där respektive ministeriums behörighet i lagförslagen anges med hjälp 
av ministeriets namn och inte genom det oklara begreppet "vederbörande 
ministerium".
6.	Andra omständigheter som inverkat på propositionens 
innehåll
Till riksdagen avlåts en proposition med förslag till lag om ändring av lagen 
om överlåtelseskatt (931/1996) där det föreslås att bestämmelserna om 
överlåtelseskatt för värdepappersöverlåtelser skall ändras. Nämnda 
proposition och denna proposition har dock utarbetats så att de kan 
behandlas och de föreslagna lagarna träda i kraft oberoende av varandra.
Dessutom avlåts till riksdagen en proposition med förslag till lagar om 
ändring av kreditinstitutslagen och av vissa lagar som har samband med 
den, som också innehåller ändringar i lagen om värdepappersföretag, i 
synnerhet 16 §. Nämnda proposition och denna proposition har dock 
utarbetats så att de kan behandlas och de förslagna lagarna träda i kraft 
oberoende av varandra.DETALJMOTIVERING
1.	Lagförslag
1.1.	Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1 kap. Allmänna stadganden

2 §. Det föreslås att paragrafen ändras. I det inledande stycket i förslaget till 
1 mom. har till skillnad från nuläget intagits allmänna kännetecken på 
värdepapper som omfattas av värdepappersmarknadslagens 
tillämpningsområde. Det föreslås att värdepappersmarknadslagen skall 
tillämpas på värdepapper som är omsättningsbara och som har satts eller 
sätts i omlopp bland allmänheten tillsammans med flera andra värdepapper 
som utfärdats över likalydande rättigheter.
En allmän förutsättning för att värdepappersmarknadslagen skall tillämpas 
är fortfarande att det bevis det är fråga om har de allmänna kännetecknen på 
ett värdepapper. Inom privaträtten avses med värdepapper vanligtvis en 
handling vars besittning är ett villkor för att man skall kunna utöva den rätt 
handlingen anger. Avsikten är dock inte att begränsa lagens tillämpning 
endast till värdepapper som fysiskt innehas av ägarna. För att lagen skall 
tillämpas räcker det att ägaren har möjlighet att få fram ett bevis på sitt 
innehav, t.ex. ett aktiebrev eller kontoutdrag eller något annat sådant bevis 
på hans värdeandelskonto eller något annat förvaringssystem där hans 
innehav är noterat. Ett sådant bevis kan också vara t.ex. ett interimsbevis 
som noteras på värdeandelskontot och som omvandlas t.ex. till aktier när 
aktiekapitalet registreras.
Enligt förslaget skall värdepappersmarknadslagen gälla värdepapper som är 
omsättningsbara. Med detta avses i förslaget i första hand att den som 
förvärvar värdepapper skyddas med stöd av bestämmelserna om löpande 
skuldebrev i lagen om skuldebrev (622/1947) eller andra motsvarande 
bestämmelser. Exempelvis på överlåtelse av skuldebrev skall enligt 3 kap. 9 
§ lagen om aktiebolag tillämpas vad som är bestämt om löpande skuldebrev 
i 13, 14 och 22 § lagen om skuldebrev. Så som konstaterades redan i de 
ursprungliga förarbetena till värdepappersmarknadslagen kan det också bli 
aktuellt att tillämpa bestämmelserna i 2 kap. lagen om skuldebrev analogt 
bl.a. på olika typer av värdepapper som utvecklas på en sådan 
värdepappersmarknad som inte regleras i lagen.
Med sättande i omlopp bland allmänheten, till vilket även ovan behandlade 
omsättningsbarhet i praktiken hänför sig, avses att det inte är på förhand 
bestämt vem som eventuellt kommer att förvärva värdepapperen. Enbart 
emittentens subjektiva avsikt utan något villkor som begränsar 
omsättningsbarheten saknar betydelse i detta avseende.
Enligt förslaget är en förutsättning för att värdepappersmarknadslagen skall 
kunna tillämpas att värdepapperet har satts eller sätts i omlopp bland 
allmänheten tillsammans med flera andra värdepapper som har utfärdats 
över likalydande rättigheter. För att kunna vara föremål för en sådan 
marknadsmässig omsättning som avsikten är att 
värdepappersmarknadslagen skall reglera, måste värdepapperet vara 
likadant som andra av samma sort. Med detta avses att värdepapper som har 
satts eller sätts i omlopp bland allmänheten inte kan skiljas från varandra 
vad gäller de kommersiella egenskaperna, och för placeraren är det alltså 
likgiltigt vilket av nämnda bevis som han innehar. För att det skall kunna 
uppstå en marknad och framför allt ett marknadspris för sådana värdepapper 
måste det dessutom finnas flera av dem.
I förslaget till 1 mom. ingår dessutom en på den gällande definitionen 
baserad exempelförteckning över olika rättigheter beträffande vilka de 
utfärdade bevisen kan omfattas av lagen. I förteckningen nämns på samma 
sätt som i gällande 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen aktier eller andra 
andelar i en sammanslutnings eget kapital, andelar i ett masskuldebrevslån 
eller därmed jämförliga gäldenärsförbindelser samt till de ovan nämnda 
anslutna rättigheter till utdelning, ränta, avkastning eller teckning liksom 
fondandelar eller därmed jämförbara andelar i fondföretag. Dessutom 
föreslås i exempelförteckningen rättigheter till köp och försäljning av andra 
rättigheter (4 punkten) samt andra rättigheter som baserar sig på en 
förbindelse eller ett avtal (6 punkten). När dessa utfärdade bevis är 
värdepapper som uppfyller de allmänna kriterier för tillämpning av lagen 
som behandlats ovan, hör de till lagens tillämpningsområde. Med beaktande 
av det civilrättsliga skuldbegreppets omfattande utsträckning till olika typer 
av förpliktelser, har det redan nu kunnat tolkas så att t.ex. olika rättigheter 
till köp och försäljning hör till lagens tillämpningsområde. Det kan också 
åtminstone delvis anses att förslagen snarare skingrar den juridiska 
osäkerhet som tidigare rått beträffande värdepappersmarknadslagens 
tillämpningsområde än att de skulle utvidga det.
Enligt förslaget till 2 mom. skall värdepappersmarknadslagens 
bestämmelser inte tillämpas på vissa värdepapper. Det är fråga om 
värdepapper beträffande vilka förvärvarens ställning och i synnerhet 
informationen på primärmarknaden allmänt taget har ordnats genom annan 
lagstiftning, t.ex. konsumentskyddslagen (38/1978) och lagen om bostads-
köp (843/1994).
Lagens tillämpningsområdet omfattar inte för det första värdepapper som 
ensamma eller tillsammans med andra värdepapper medför rätt att besitta en 
viss lägenhet, någon annan lokal eller en fastighet eller en del av en 
fastighet. För det andra utesluter momentet från lagens tillämpningsområde 
värdepapper som medför rätt att använda eller få andra 
konsumtionsnyttigheter som avses i konsumentskyddslagen, om 
värdepapperens värde i huvudsak baserar sig på en sådan rätt. Som exempel 
kan nämnas olika telefon-, el-, golf- och tennisaktier eller andelar, 
beträffande vilka det huvudsakliga syftet med innehavet är att få använda de 
tjänster eller andra konsumtionsnyttigheter som emittenten tillhandahåller. 
Om det huvudsakliga fastställandet av dylika värdepappers värde dock 
objektivt sett lösgörs från användningen av konsumtionsnyttigheten, skall 
värdepappersmarknadslagen tillämpas bl.a. när värdepapperen i fråga bjuds 
ut till allmänheten och när offentlig handel bedrivs med dem. Exempelvis i 
sådana situationer där ett telefonbolag meddelar att man har för avsikt att bli 
föremål för handel på fondbörsens börslista eller för annan offentlig handel 
som avses i värdepappersmarknadslagen skall enligt bestämmelsen 
värdepappersmarknadslagens krav i allmänhet tillämpas på börsnoteringen 
och det utbjudande av värdepapperen som eventuellt genomförs samtidigt.
Genom förslaget till 3 mom. klarläggs förhållandet mellan 
värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer samt bibehålls de gällande procedur- och andra 
bestämmelserna gällande även derivathandeln vilka följer av 
värdepappersmarknadslagen. På standardiserade optioner och terminer som 
avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, på 
derivatavtal enligt 10 kap. 1 a § som skall jämställas med standardiserade 
optioner och terminer samt på andra derivatavtal som avses i 10 kap. 1 b § 
skall enligt momentet fortfarande tillämpas endast de bestämmelser i 
värdepappersmarknadslagen som anges i 10 kap. Beträffande de 
derivatavtal som avses i 10 kap. 1 b § bör man lägga märke till att det måste 
göras en bedömning av de allmänna förutsättningar som regleras i 1 mom. 
Om dessa allmänna förutsättningar föreligger skall derivaten betraktas som 
värdepapper och då är värdepappersmarknadslagen allmänt tillämplig på 
dem. Det sistnämnda kan komma i fråga i första hand när det gäller sådana 
derivatkontrakt som inte är standardiserade i ett finskt eller utländskt 
optionsföretag men som ändå innehåller standardvillkor. Om det över 
rättigheter som baserar sig dylika derivatkontrakt har utfärdats bevis som 
skall betraktas som värdepapper och som är omsättningsbara på ovan nämnt 
sätt, faller de inom värdepappersmarknadslagens allmänna 
tillämpningsområde. Exempelvis derivatkontrakt som skräddarsytts för 
avtalsparterna och som innehåller individuella avtalsvillkor eller 
derivatkontrakt som inte kan överföras fritt hör däremot inte till 
värdepappersmarknadslagens allmänna tillämpningsområde, men på 
grundval av 10 kap. 1 b § skall vissa skyldigheter som följer av 
värdepappersmarknadslagen fortfarande tillämpas på tillhandahållandet av 
dem och annan verksamhet i anslutning till dem.
Enligt den gällande lagen tillämpas värdepappersmarknadslagen inte på 
värdepapper som emitteras av privata aktiebolag eller sådana ömsesidiga 
försäkringsbolag som inte är publika ömsesidiga bolag. Dessa undantag 
beträffande tillämpningsområdet, som baserar sig på emittentens 
sammanslutningsform, förslås försvinna. Dessa emittenters värdepapper kan 
dock även i fortsättningen bli utanför värdepappersmarknadslagens tillämp-
ningsområde under samma ovan nämnda förutsättningar som andra 
emittenters värdepapper.
Angående värdepappersmarknadslagens tillämpning på andelslags 
värdepapper kan följande konstateras. Enligt den gällande lagen om 
andelslag (1247/1954) förutsätter medlemskap att man tar minst en andel 
och betalar motsvarande insats till andelslaget (insatsförpliktelse).I 
praktiken är denna insatsförpliktelse en förutsättning för att man skall bli 
delaktig av medlemsförmånerna. Exempelvis den insats som en medlem i 
en andelshandel betalar kan i detta sammanhang jämföras med den avgift 
som en annan detaljhandel uppbär för sitt förmånskort. I producent-, 
upphandlings- och arbetsandelslag är betalningen av insatsförpliktelsen en 
förutsättning för att medlemmen skall kunna använda sig av de tjänster som 
andelslaget tillhandahåller och som är nödvändiga för att medlemmen skall 
kunna utöva sitt yrke eller idka sin näring. Enligt den gällande lagen om 
andelslag kan medlemskap inte överlåtas och en medlem kan till en annan 
överlåta endast rätten till återbetalning av insatsens nominella värde efter en 
viss tid.
Enligt den gällande lagen om andelslag kan ett andelslag också ha 
tilläggsandelar av investeringsnatur och placeringsandelar. En tilläggsandel 
kan överlåtas endast till en annan medlem. I andelslagets stadgar kan i 
princip bestämmas att t.ex. den som mottagit en andel eller tilläggsandel har 
rätt att bli medlem, men i praktiken finns inga sådana bestämmelser så det 
är andelslagets organ som prövar vem som skall antas som medlem. 
Placeringsandelar kan också ges till andra än medlemmar och de får i 
princip omsättas fritt. Över en placeringsandel kan utfärdas ett bevis som 
motsvarar aktiebrev. Placeringsandelar finns i praktiken i endast fem 
andelslag av vilka fyra har gett placeringsandelar endast som 
fusionsvederlag.
Vid justitieministeriet bereds en totalreform av lagen om andelslag, varvid 
avsikten är att ändra reglerna om andelslags finansiella instrument så att 
andelslag i huvudsak kan använda samma finansieringsmetoder som 
aktiebolag och dessutom borde det bestämmas om dem i andelslagets 
stadgar. I andelslagets stadgar kunde bestämmas att även andra än 
medlemmar kan förvärva tilläggsandelar och placeringsandelar, att det över 
andelar, tilläggsandelar och placeringsandelar kan utfärdas bevis som 
motsvarar aktiebrev och att ett andelslag kan utfärda optionsrättigheter och 
konvertibla skuldebrev som berättigar till tilläggsandelar och 
placeringsandelar. Av de kännetecken på värdepapper som föreslås i 
paragrafen följer att värdepappersmarknadslagen inte skall tillämpas ens på 
omfattande förvärv av andelskapital och tilläggsandelskapital från 
medlemmarna i enlighet med nuvarande andelslagspraxis, eftersom sådana 
andelar och tilläggsandelar inte uppfyller kravet på att värdepapper skall 
vara omsättningsbara. Om totalreformen av lagen om andelslag genomförs i 
ovan beskriven form, kan värdepappersmarknadslagen bli tillämplig på 
sådana andelar och tilläggsandelar i andelslag beträffande vilka det i 
andelslagets stadgar bestäms att ett värdepapper kan utfärdas över andelen 
eller tilläggsandelen. Det föreslagna värdepappersbegreppet tillämpas under 
motsvarande förutsättningar på placeringsandelar, optionsrättigheter och 
konvertibla skuldebrev som utfärdats av andelslag.
2 a §. Det föreslås att paragrafen ändras så att lagens bestämmelser om 
aktiebolag, aktier, värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar 
till aktier samt aktieägare i tillämpliga delar gäller också andelslag, deras 
motsvarande värdepapper och ägare till sådana värdepapper samt 
ömsesidiga försäkringsbolag, deras garantiandelar och garantiandelsägare. 
Dylika värdepapper i fråga om andelslag kan vara placeringsandelsbevis 
samt optionsrättigheter och konvertibla skuldebrev som berättigar till 
placeringsandelar samt de andels- och tilläggsandelsbevis och till 
tilläggsandelar berättigande optionsrättigheter och konvertibla skuldebrev 
som avses i den reform av lagen om andelslag som är under beredning.
Av lagen om andelslag följer emellertid att bestämmelserna om anmälan av 
ägarandelar och aktieägares inlösningsskyldighet i 2 kap. 9 § och 6 kap. 6—
9 § inte just kan bli tillämpliga på andelslag, deras värdepapper eller 
andelsägare. Förslaget är en följd av att värdepappersbegreppet ändras, 
varigenom man avstår från de undantag i fråga om tillämpningsområdet i 
den gällande lagen som bestäms på grundval av emittentens 
sammanslutningsform och som gäller privata aktiebolag och ömsesidiga 
försäkringsbolag som inte är publika ömsesidiga försäkringsbolag.
Också sparbankers grundfonder kan emittera omsättningsbara 
grundfondsandelar, och därför föreslås att de tas med i 2 a §, som föreslås 
bli ändrad. På motsvarande sätt kan villkoren för omsättningsbarhet också 
uppfyllas av konvertibla skuldebrev och optionslån som sparbankerna 
emitterar.
Garantiandelar som motsvarar i paragrafen nämnda ömsesidiga 
försäkringsbolags garantiandelar kan emitteras även av 
försäkringsföreningar och försäkringskassor. Försäkringskassor får 
emellertid enligt 1 § lagen om försäkringskassor (1164/1992) inte bedriva 
affärsmässig försäkringsverksamhet, utan deras verksamhet omfattar endast 
social försäkringsverksamhet. Dessutom verkar de med stöd av 4 § endast 
inom en begränsad verksamhetssektor. Sålunda föreslås det inte att 
värdepappersmarknadslagen skall tillämpas på försäkringskassor, 
garantiandelar som de emitterar eller ägare till deras garantiandelar till 
skillnad från försäkringsföreningar, garantiandelar som de emitterar och 
ägare till deras garantiandelar.
2 kap. Marknadsföring av värdepapper, emission och 
informationsskyldighet

3 §. Det föreslås att paragrafen ändras. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
skyldigheten att offentliggöra prospekt till skillnad från nuläget också skall 
gälla situationer där man över huvud ansöker om att ett värdepapper skall 
tas upp till offentlig handel. Enligt den gällande lagen behöver inget 
prospekt offentliggöras när ansökan gäller upptagande av värdepapper till 
någon annan offentlig handel än sådan som äger rum på börslistan och 
värdepapperen samtidigt inte erbjuds till allmänheten.
Enligt 2 mom., som föreslås bli ändrat, skall den som ansöker om att 
värdepapper skall tas upp till offentlig handel, dvs. handel på börslistan 
eller annan offentlig handel enligt 3 kap. 12 §, uttryckligen offentliggöra ett 
börsprospekt, som är mera detaljerat än ett emissionsprospekt. Förslaget 
förbättrar placerarnas möjligheter att få information om de företag som 
börsnoteras. I en situation där ett värdepapper har upptagits till sådan 
offentlig handel som avses i lagen lämpar sig dessutom undantag i fråga om 
offentliggörandet av börsprospekt, vilka baserar sig på rådets direktiv 
80/390/EEG om samordning av kraven på upprättande, granskning och 
spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av 
värdepapper till officiell notering vid fondbörs jämte ändringar (nedan 
börsprospektdirektivet) och vilka finns uppräknade i det beslut om 
börsprospekt som finansministeriet utfärdat med stöd av ett bemyndigande i 
lagen, bättre än undantag i fråga om emissionsprospekt, vilka framgår av 
emissionsprospektdirektivet och det beslut som finansministeriet utfärdat 
med stöd av lagens bemyndigande. De undantag som ingår i 
börsprospektdirektivet och ovan nämnda beslut av finansministeriet 
gällande börsprospekt ger finansinspektionen möjlighet att bevilja undantag 
från skyldigheten att offentliggöra börsprospekt i första hand när uppgifter 
om värdepappersemittenten och det värdepapper som skall emitteras redan 
har delgivits dem som deltar i värdepappersmarknaden på det sätt som 
anges i lagen och beslutet. Samtidigt betyder ändringen dock att på 
värdepapper som upptas till offentlig handel kan inte längre tillämpas det 
undantag som gäller bl.a. anbud som totalt understiger 250 000 mk. I 1 och 
2 punkten föreslås också ändringar till den del som värdepapper har 
upptagits eller upptas till annan offentlig handel enligt 3 kap. 12 § utan 
emittentens medverkan. Då är den som ansöker om att värdepapperet skall 
tas upp till offentlig handel skyldig att offentliggöra ett prospekt. På 
fondbörsens börslista kan värdepapper inte upptas utan emittentens ansökan 
utom i det fall som avses i 3 kap. 10 § 4 mom., där emittenten har samtyckt 
till att fondbörsen på börslistan tar upp aktier av samma slag som redan 
finns på börslistan utan särskild ansökan.
Förslaget hänför sig också till de i 3 kap. 16 § föreslagna andra 
yrkesmässigt ordnade och för allmänheten tillgängliga handelsförfaranden, 
så att när sådana handelsförfaranden eventuellt blir vanligare behöver 
bolagen inte längre när de övergår till offentlig handel nödvändigtvis 
erbjuda värdepapper till placerare för att utvidga sin ägarbas.
Det föreslås att i 4 mom. slopas de nuvarande undantagen gällande 
offentliggörandet av emissionsprospekt. I framtiden skall alla undantag i 
fråga om offentliggörandet av emissionsprospekt regleras genom förordning 
av finansministeriet. Genom förordning av finansministeriet kan bestämmas 
om undantag som baserar sig på Europeiska gemenskapens direktiv samt 
om undantag när värdepapper bjuds ut för att finansiera allmännyttig 
verksamhet med vilken det huvudsakliga syftet inte är att eftersträva vinst.
I den gällande lagen är undantagen i fråga om offentliggörandet av 
emissionsprospekt utspridda. Syftet med förslaget är att samla undantagen i 
fråga om offentliggörandet av emissionsprospekt till en enda författning på 
ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. På grund av det stora antalet 
undantag som baserar sig på emissionsprospektdirektivet är det emellertid 
inte ändamålsenligt att göra det i lagen. Avsikten är att i finansministeriets 
kommande nya förordning om emissionsprospekt ta in de undantag som 
anges i emissionsprospektdirektivet inklusive de undantag som ingår i 4 
mom. i den gällande lagen.
Den möjlighet som i momentet föreslås för finansministeriet att också 
bestämma om undantag i anslutning till allmännyttig verksamhet med 
vilken det huvudsakliga syftet inte är att eftersträva vinst hänför sig till de 
nya värdepappersbegreppet som föreslås i 1 kap. 2 §. Ändringen av 
värdepappersbegreppet gör att lagens tillämpningsområde också börjar 
omfatta bl.a. privata aktiebolag. Verksamhet som omfattas av undantaget är 
t.ex. sådana lokala projekt genom vilka man försöker förbättra ortens 
infrastruktur och där det redan på förhand görs klart för placerarna att inga 
stora värdestegringar eller något fortlöpande inkomstflöde är att vänta 
beträffande emittentens verksamhet. Typiska sådana projekt kan vara t.ex. 
finansiering av projekt i anslutning till olika typer av lokal idrotts- och 
annan fritidsverksamhet. I dylika situationer beror placerarnas deltagande i 
finansieringen av projektet vanligtvis inte på att de förväntar sig avkastning 
utan på att de vill understöda det projekt som skall finansieras. Det 
föreslagna undantaget tas med i finansministeriets nya förordning bland de 
undantag som förutsätter ansökan till finansinspektionen. I 
finansministeriets gällande beslut om emissionsprospekt finns de undantag 
som beviljas efter finansinspektionens prövning av enskilda fall samlade i 7 
§. Att det föreslagna undantaget tas med bland de undantag som är 
beroende av finansinspektionens prövning gör det möjligt att utreda om 
erbjudandet av de värdepapper som är föremål för ansökan uppfyller de 
krav som lagen ställer på undantag. Ett beslut som finansinspektionen fattat 
på ansökan kan dessutom överklagas på det sätt som bestäms särskilt.
Det föreslås att 5 mom. ändras så att termen vederbörande ministeriums 
beslut på det sätt som riksdagen förutsätter ersätts med termen förordning 
av finansministeriet. Dessutom föreslås i momentet ett undantag gällande 
prospektets innehåll. Enligt förslagen till ändring av 1 och 2 mom. skall 
beträffande värdepapper som är föremål för ansökan om upptagande till 
offentlig handel, dvs. handel på börslistan, eller till annan offentlig handel 
enligt 3 kap. 12 § och emittenten offentliggöras ett börsprospekt. Till annan 
offentlig handel än handel på börslistan kan enligt 3 kap. 12 § upptas 
värdepapper även utan emittentens ansökan. I sådana situationer motsvarar 
sökandens uppgifter om emittenten inte nödvändigtvis en situation där 
emittenten själv är sökande. Undantaget gällande börsprospekts innehåll 
motsvarar det nuvarande undantaget gällande emissionsprospekts innehåll.
Det föreslås att 6 mom. ändras så att där beaktas de ändringar som föreslås i 
1 och 2 mom. Ett fel i prospektet skall alltså rättas eller en brist 
kompletteras i de fall som avses i momentet också när ett värdepapper är på 
väg att upptas till annan offentlig handel enligt 3 kap. 12 § utan att 
värdepapper samtidigt erbjuds till allmänheten. I den gällande lagen avser 
denna skyldighet endast situationer där ett värdepapper är på väg att tas upp 
på börslistan.
I paragrafen föreslås ett nytt 7 mom., som gäller placeringsfonder och 
öppna fondföretag när de är föremål för ansökan om upptagande till 
offentlig handel. Lagen om placeringsfonder, som till stor del baserar sig på 
rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar 
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 
(fondföretag) (nedan fondföretagsdirektivet), innehåller heltäckande 
bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas om placeringsfonder samt 
om placeringsfondsverksamhet. Enligt Europeiska gemenskapens direktiv 
gällande börs- och emissionsprospekt samt regelbunden och fortlöpande 
informationsskyldighet, vilka i Finland har genomförts genom 
bestämmelser i värdepappersmarknadslagen och de beslut av 
finansministeriet som utfärdats med stöd av den, kan dessutom på andelar 
och aktier i öppna placeringsfonder och fondföretag tillämpas de 
specialbestämmelser som gäller dem i stället för de bestämmelser som skall 
tillämpas på andra värdepapper. Om lagstiftningen inte förtydligas är det en 
tolkningsfråga huruvida de skyldigheter som föranleds av direktiven skall 
tillämpas samtidigt i nämnda fall.
Utvecklingen i fråga om värdet på andelar och aktier i placeringsfonder och 
fondföretag är helt beroende av de värdepappersinvesteringar som görs i 
dem, och den ekonomiska framgången för det fondbolag som sköter 
emissionen av dem har ingen direkt inverkan på de förvaltade fondernas 
eller fondföretagens framgång. Dessutom är fondernas och fondföretagens 
tillgångar redan på grundval av lagen åtskilda från de förvaltande bolagens 
tillgångar. I enlighet med förslaget är det mera motiverat att på den 
informationsskyldighet som gäller öppna placeringsfonder och fondföretag 
tillämpa endast den specialreglering som gäller dem, dvs. lagen om 
placeringsfonder och de förordningar av finansministeriet som utfärdats 
med stöd av den.
Förutom placeringsfonder och fondföretag enligt fondföretagsdirektivet 
gäller lagen om placeringsfonder också andra placeringsfonder och 
fondföretag. I fråga om finska placeringsfonder kallas dylika andra 
placeringsfonder enligt lagen specialplaceringsfonder. Finska 
placeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder, placeringsfonder enligt 
fondföretagsdirektivet och specialplaceringsfonder är enligt gällande lag 
alltid öppna i ordets vidaste bemärkelse, medan utländska fondföretag också 
kan vara slutna. På slutna fondföretag tillämpas även efter lagändringarna 
värdepappersmarknadslagens bestämmelser gällande andra värdepapper.
Eftersom de prospektskyldigheter som framgår av paragrafen inte skall 
tillämpas på placeringsfonder och öppna fondföretag och eftersom det i 
fondföretagsdirektivet, och således också i lagen om placeringsfonder, med 
marknadsföring avses saluhållande av andelar och aktier, skall på prospekt 
som gäller deras andelar eller aktier, fondprospekt, och i fråga om 
specialplaceringsfonder även på förenklade fondprospekt, tillämpas bestäm-
melserna om marknadsföring av finska placeringsfonders fondandelar i 13 
kap. lagen om placeringsfonder och bestämmelserna i 20 kap. om 
marknadsföring av utländska fondföretags andelar i Finland. Enligt 92 § 
lagen om placeringsfonder skall ett fondbolag för varje placeringsfond som 
det förvaltar offentliggöra ett prospekt. För specialplaceringsfonder skall 
det enligt 93 § också offentliggöras ett förenklat fondprospekt. Enligt 128 § 
får ett fondföretag enligt fondföretagsdirektivet som har auktoriserats inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under vissa förutsättningar 
marknadsföra sin andelar i Finland med stöd av den princip om en enda 
auktorisation som framgår av direktivet. Andra fondföretag skall enligt 129 
§ ansöka om tillstånd hos finansministeriet att marknadsföra sina andelar 
(nedan marknadsföringstillstånd). Marknadsföringstillstånd kan beviljas om 
andelsägarna kan anses få ett skydd som i tillräcklig utsträckning motsvarar 
det som avses i lagen om placeringsfonder. Enligt 131 § skall utländska 
fondföretag offentliggöra sitt fondprospekt och vissa andra uppgifter i 
Finland på finska eller svenska. Upptagande av placeringsfonder till handel 
betraktas som marknadsföring av placeringsfonder åtminstone i Tyskland, 
Storbritannien, Italien och Frankrike bland Europeiska unionens 
medlemsstater.
Det föreslås att 3 mom. ändras enbart av lagstiftningstekniska orsaker utan 
att innehållet ändras.
Ändringarna i 1, 2, 4 och 5 mom. medför behov av att ändra de beslut 
gällande börs- och emissionsprospekt som finansministeriet utfärdat med 
stöd av gällande lag i synnerhet beträffande emittenter som genomför 
fortlöpande emissioner.
4 §. I 1 mom. föreslås vissa tekniska ändringar som föranleds av att 
värdepappersbegreppet ändras. På de nya finansiella instrument som börjar 
omfattas av lagens tillämpningsområde tillämpas en längre granskningstid 
än den som nämns i paragrafen, nämligen tio bankdagar. Detta därför att de 
nya finansiella instrumenten kan avvika avsevärt från de instrument som nu 
är föremål för handel på marknaden.
Av förslaget till nytt 3 § 7 mom. följer att skyldigheten att låta granska 
prospekt inte gäller prospekt som offentliggörs för placeringsfonder och 
öppna fondföretag, dvs. fondprospekt och förenklade fondprospekt som 
avses i lagen om placeringsfonder. Bestämmelser om dessa prospekt ingår 
på ovan nämnt sätt i 13 och 20 kap. lagen om placeringsfonder. Däremot 
gäller skyldigheten att låta granska prospekt slutna fondföretag som blir 
föremål för offentlig handel.
4 a §. Det föreslås att 1 mom. ändras i anslutning till det nya 
värdepappersbegreppet så att finansinspektionen inte direkt med stöd av lag 
behöver godkänna utländska börsprospekt som gäller nya finansiella 
instrument. Europeiska gemenskapens bestämmelser om ömsesidigt 
erkännande av börsprospekt gäller endast sådana värdepapper som avses i 
1—3 punkten av det gällande och det nya värdepappersbegreppet. Enligt 
det tillägg som föreslås i momentet kan finansinspektionen dock godkänna 
också ett prospekt som gäller andra utländska finansiella instrument, om det 
har godtagits av behöriga myndigheter och uppfyller kraven på 
börsprospekt. På grundval av förslaget skall det på samma sätt som i andra 
situationer bestämmas om förfarandet för erkännande av sådana prospekt 
genom förordning av finansministeriet, och paragrafens bestämmelser om 
komplettering av prospekt och språket i prospekt skall tillämpas även på 
sådana prospekt. Dessutom tillämpas även på prospekt som gäller dessa fi-
nansiella instrument bestämmelserna i 4 mom. om bemyndigande för 
finansministeriet att genom förordning bestämma om rätt för 
finansinspektionen att såsom börsprospekt erkänna prospekt som har 
godtagits av en myndighet i en stat utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.
5 §. I 1 mom. föreslås en teknisk ändring som följer av att begreppet 
värdepapper ändras i lagen. På dem som emitterar de nya finansiella 
instrumenten tillämpas de bestämmelser om offentliggörande av 
delårsrapport som gäller även dem som emitterar masskuldebrev. Att den 
grupp av nya finansiella instrument som börjar omfattas av 
värdepappersmarknadslagens tillämpningsområde delvis är okänd leder till 
att de på förhand måste bedömas på grundval av sin sannolika beskaffenhet. 
I de fall som man känner till uttrycker finansiella instrument som är föremål 
för handel utomlands i allmänhet en förbindelse av emittenten att i enlighet 
med instrumentets villkor erlägga en viss prestation med 
förmögenhetsvärde till innehavaren. Emittentens prestationsskyldighet 
gentemot instrumentets innehavare är oberoende av hur den uppkommit. 
Med andra ord baserar sig emittentens prestationsskyldighet på själva det 
finansiella instrumentets villkor. Dessutom är beloppet av den 
prestationsskyldighet som det finansiella instrumentet utvisar bestämt på 
förhand eller så är det möjligt att klart sluta sig till det, och 
prestationsskyldigheten är i en situation som överensstämmer med villkoren 
ovillkorlig för emittenten och ofta bunden till en viss tidpunkt som anges i 
avtalsvillkoren. Dessa egenskaper är typiska för skuldebrev och därför 
föreslås det att de bestämmelser i värdepappersmarknadslagens som också 
gäller masskuldebrev i regel skall tillämpas på de nya finansiella 
instrumenten. Likaså, eftersom den risk som innehavaren eller placeraren 
bär i fråga om dessa finansiella instrument sannolikt i första hand riktas till 
emittentens förmåga att bära det ekonomiska ansvaret, jämställs placerarens 
risk med den risk som riktar sig till emittenter av masskuldebrev. Den 
föreslagna ändringen medför behov av att ändra finansministeriets beslut 
om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter 
(390/1999).
10 b §. Det föreslås att till 2 kap. fogas en ny 10 b §, som skall gälla 
placeringsfonder och öppna fondföretag som är föremål för offentlig 
handel, dvs. handel på börslistan, och annan offentlig handel enligt 3 kap. 
12 §. I enlighet med de principer som förklaras i samband med 3 § skall på 
dessa emittenter tillämpas bestämmelserna i 13 och 20 kap. lagen om 
placeringsfonder. Undantaget skall således inte gälla öppna fondföretag på 
vilka tillämpas värdepappersmarknadslagens bestämmelser.
11 §. I 1, 4, 5 och 6 mom. föreslås att termen vederbörande ministerium 
ändras till försäkringsinspektionen. De uppgifter som tidigare ankom på 
social- och hälsovårdsministeriet har överförts på försäkringsinspektionen, 
som inledde sin verksamhet den 1 april 1999. Dessutom är det ministerium 
som enligt 1 mom. bestämmer om undantag finansministeriet, och därför 
ersätts termen vederbörande ministerium till denna del med 
finansministeriet, på det sätt som riksdagen förutsätter. Också termen beslut 
har samtidigt ändrats till termen förordning.
3 kap. Offentlig handel och annat yrkesmässigt ordnat förfarande för 
handel med värdepapper

Det föreslås att kapitlets rubrik ändras så att den bättre motsvarar de 
ändringar som föreslås i kapitlets innehåll.
2 §. Det föreslås att 2 mom. ändras så att motsvarar 10 § kreditinstitutslagen 
utom till de delar som gäller ändringssökande. Bestämmelser om 
ändringssökande föreslås i 10 kap. 3 §. Enligt förslaget skall 
finansministeriet fatta beslut om koncession för fondbörs inom sex månader 
efter att ha mottagit ansökan om koncession. Om ansökan är bristfällig 
räknas tidsfristen på sex månader dock från det att sökanden har lämnat in 
de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken till 
finansministeriet. Ansökan om koncession skall dock alltid avgöras inom 12 
månader efter mottagandet av ansökan. Ändringen förbättrar ställningen för 
dem som ansöker om koncession för fondbörs.
2 a §. Det föreslås att paragrafen ändras. I det gällande 1 mom. förutsätts att 
en fondbörs i sin firma skall använda ordet eller sammansättningsleden 
fondbörs. Bestämmelsen kan i onödan försvåra utvecklingen av fondbörsers 
firma. Genom ändringen blir 2 mom. paragrafens enda moment i oförändrad 
form.
3 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att en fondbörs utöver sin övriga 
verksamhet också får ordna annat yrkesmässigt handelsförfarande som är 
tillgängligt för allmänheten enligt förslaget till ny 16 §.
4 §. Det föreslås att paragrafen ändras i sin helhet. Det föreslås att 1 mom. 
1, 2 och 4 punkten och 6 punkten ändras endast av lagstiftningstekniska 
skäl utan att innehållet ändras. Det föreslås att 1 mom. 3 punkten skall 
beaktas inte bara investerarna och värdepappersförmedlarna utan ochså 
andra som är verksamma på fondbörsen.
Det föreslås att 1 mom. 5 punkten förtydligas så att av den framgår klarare 
än nu behovet av att bedöma vilken förmåga de som emitterar värdepapper 
som tas upp på börslistan har att uppfylla värdepappermarknadslagens 
förpliktelser. I punkten bestäms att i fondbörsens regler skall ingå 
föreskrifter som preciserar lagen om de villkor som ansluter sig till 
förvaltningssystemen och som gäller den som emitterar värdepapper som 
skall tas upp på börslistan eller som redan finns där. Syftet med förslaget är 
att börsen och de som ordnar emission på förhand skall fästa tillräcklig 
uppmärksamhet vid tillförlitligheten hos systemen för uppföljning av och 
rapportering om emittenternas förvaltning. Endast en tillförlitlig 
förvaltning, framför allt ekonomiförvaltning, gör det möjligt att fullgöra den 
informationsskyldighet som avses i lagen och fondbörsens regler. På 
senaste tid har det uppdagats situationer där man som orsak till att den 
informationsskyldighet som avses i lagen inte har fullgjorts har uppgett att 
bolagets ekonomiförvaltningssystem inte klarar av att fungera på den höga 
nivå som krävs av börsnoterade bolag. Ekonomiförvaltningssystemen i ett 
bolag som blir föremål för offentlig handel måste kunna fungera på den 
nivå som krävs av börsbolag och de får inte vara underdimensionerade i 
förhållande till tillväxten och förändringstakten hos bolagets 
affärsverksamhet. För att undvika sådana situationer i framtiden föreslås att 
kravet på att emittenternas förvaltningssystem skall vara tillräckliga 
uttryckligen skrivs in i lagen och på detta sätt betonas betydelsen av detta 
grundläggande krav för börsnotering.
Situationen beträffande förvaltningssystemen kan konstateras t.ex. genom 
en särskild utredning av bolaget om vilken t.ex. bolagets revisorer kan ge 
utlåtande. Utlåtande om saken kan likaså ges av den emissionsarrangör som 
i huvudsak ordnar börsnoteringen. Fondbörsen kan också vid behov t.ex. 
med stöd av sina regler kräva att en tredje part skall göra särskilda 
tilläggsutredningar om saken. Det avgörande när det gäller eventuella 
ansvarsfrågor är om man i samband med börsnoteringen har försökt handla 
tillräckligt omsorgsfullt.
Det föreslagna kravet på att tillförlitligheten hos emittenternas förvaltning 
skall beaktas i fondbörsens regler kan ses som en bestämmelse som 
kompletterar bl.a. bestämmelserna om ordnandet av förvaltningen och 
verksamheten i 8 kap. 6 § lagen om aktiebolag. Bestämmelserna i lagen om 
aktiebolag ansluter sig till ordnandet av verksamheten på det sätt som 
förutsätts i lagen om aktiebolag och de lagar som skall iakttas med stöd av 
den, t.ex. bokföringslagen, bolagsordningen och bolagets interna beslut. Det 
krav som föreslås i punkten ansluter sig uttryckligen till förmågan att 
fullgöra de skyldigheter som på grund av värdepappersmarknadslagen 
ankommer på ett bolag som är föremål för offentlig handel, t.ex. den 
fortlöpande och regelbundna informationsskyldighet som framgår av 2 kap. 
Föreskrifterna i fondbörsens regler skall på motsvarande sätt beakta även 
andra emittenter än aktiebolag.
Det föreslås ochså att till 1 mom. fogas en ny 7 punkt, enligt vilken 
fondbörsens regler skall innehålla föreskrifter som kompletterar lagen hur 
de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på fondbörsen fullgörs. 
Dessa föreskrifter skall omfatta de arrangemang som fondbörsen vidtar för 
att fullgöra sina tillsynsuppgifter. I föreskrifterna kan ochså beaktas bl.a. 
arrangemang som baserar sig på avtal som ingåtts mellan fondbörsen och 
dess parter samt emittenterna. I fondbörsens regler kan således intas t.ex. 
föreskrifter om en disciplinnämnd, dess uppgifter, sammansättning och 
oavhängighet samt om hur ärenden som den skall behandla anhängiggors 
och behandlas, liksom om eventuella påföljder som baserar sig på inbördes 
avtal. Förslaget möjliggör emellertid ochså att andra slags arrangemang 
vidtas för att fullgöra tillsynsskyldigheterna och det är således smidigt med 
tanke på ordnandet av tillsynsverksamheten.
Det föreslås att 2 mom. ändras så att där binds till skillnad från nuläget 
fastställandet av fondbörsens regler till en skälig tidsfrist på tre månader 
efter det att ansökan har mottagits eller, om ansökan är bristfällig, efter det 
att fondbörsen har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för 
att avgöra saken. Ansökan skall dock i varje fall avgöras inom sex månader 
efter mottagandet av ansökan. Om ansökan inte har avgjorts inom sex 
månader eller om ansökan har avslagits, kan fondbörsen överklaga till 
besvärsmyndigheten, som i fråga om beslut av finansministeriet är högsta 
förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om besvärsrätt föreslås i 10 kap. 3 §. 
Syftet med förslaget är att påskynda förfarandet för fastställelse av regler 
och förbättra rättssäkerheten.
Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket 
finansministeriet ges bättre möjligheter än nu att ingripa i missförhållanden 
som eventuellt upptäcks senare i regler som ministeriet fastställt, genom att 
bestämma att fondbörsens regler skall ändras eller kompletteras. En 
bestämmelse kan utfärdas endast för att stärka förtroendet för 
värdepappersmarknaden eller av andra särskilt vägande skäl. Ett sådant 
särskilt vägande skäl skall vara en orsak som kan jämställas med det villkor 
som uttryckligen anges i bestämmelsen, stärkande av förtroendet för 
värdepappersmarknaden. För att stöda bedömningen av om en ändring eller 
komplettering är nödvändig föreslås att finansministeriet åläggs skyldighet 
att i dylika situationer begära utlåtande av finansinspektionen, som 
övervakar verksamheten på marknaden. Förslaget motsvarar det 
bemyndigande gällande bl.a. annan offentlig handel som getts ministeriet i 
den gällande lagen. Fondbörsen kan överklaga nämnda beslut av 
finansministeriet.
5 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att det skall vara finansministeriet i 
stället för statsrådet som beslutar om avbrott i verksamheten vid en 
fondbörs. I statsrådet är det finansministeriet som behandlar de frågor som 
avses i paragrafen.
Uppdraget i 2 mom. att avbryta fondbörsens verksamhet för kortare tid 
föreslås bli anförtrott själva fondbörsen i stället för fondbörsens styrelse. 
Det är inte längre motiverat att i lagen ålägga fondbörsens styrelse olika 
åtgärder som ansluter sig till fondbörsens verksamhet. Enligt gällande lag 
skall en fondbörs vara ett aktiebolag. Enligt lagen om aktiebolag ansvarar 
ett aktiebolags operativa ledning, styrelsen och verkställande direktören, för 
det allmänna ordnandet av bolagets förvaltning och verksamhet. Förslaget 
ger fondbörsen flexiblare möjligheter än för närvarande att ordna sin 
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt så att ansvaret ändå fortfarande vilar 
på dess ledning.
Fondbörsens uppgifter

6 §. Det föreslås att paragrafen och mellanrubriken före den ändras. 
Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat så att de uppgifter som där ålagts 
fondbörsens styrelse överförs på själva fondbörsen. Förslaget gör det 
möjligt att ordna fondbörsens verksamhet på ett flexiblare sätt. Samtidigt 
föreslås det att i momentet slopas de punkter om vilka det bestäms i någon 
annan lag, eftersom det i och med omfördelningen av uppgifter inte längre 
är motiverat att nämna dem i detta moment. Likaså föreslås att de uppgifter 
som i gällande 7 § har ålagts fondbörsens verkställande direktör 
sammanslås med fondbörsens uppgifter i denna paragraf.
Med ovan nämnda ändringar vore de i denna paragraf särskilt nämnda 
uppgifter som överförs från fondbörsens styrelse till själva fondbörsen att 
under de förutsättningar som närmare framgår av lagen se till att tillräcklig 
och tillförlitlig tillsyn ordnas på fondbörsen, se till att vissa uppgifter 
offentliggörs, underrätta finansinspektionen om förfaranden som uppenbart 
strider mot stadgandena om fondbörsens verksamhet, fondbörsens av 
myndigheterna fastställda regler eller föreskrifter samt underrätta 
finansinspektionen om att ett värdepapper upptas på börslistan och att 
handeln med det avslutas samt om beviljande och återkallande av rättigheter 
att verka som börsförmedlare, börsmäklare eller i någon annan egenskap på 
fondbörsen. Uppgifter som överförs från fondbörsens verkställande direktör 
till själva fondbörsen vore att avbryta handeln med värdepapper på samma 
villkor som enligt gällande lag.
Eftersom de uppgifter som avses i förslaget till 1 mom. överförs på själva 
fondbörsen, finns det inte längre någon anledning att bestämma om 
överföring av styrelsens uppgifter på förvaltningsrådet.
6 a §. Det föreslås att paragrafen ändras så att innehållet börjar motsvara 4 a 
kap. 8 §. Genom ändringen förenhetligas olika självreglerande 
sammanslutningars rättigheter att bevilja rättigheter att verka som parter till 
olika instanser som uppfyller kraven i lag och sammanslutningens, i detta 
fall fondbörsens, regler. Enligt 1 mom. skall fondbörsen på samma sätt som 
enligt gällande lag bevilja börsförmedlarrättigheter till en sökande som 
uppfyller de krav som ställs i lag och fondbörsens regler, som fastställts av 
myndigheterna, och som har ett fast affärsställe i Finland. Enligt 2 mom. 
skall fondbörsen på samma sätt som enligt gällande lag få bevilja en sådan 
värdepappersförmedlare börsförmedlarrättigheter som av en myndighet 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation 
och som inte har något fast affärsställe i Finland.
I 2 mom. föreslås att andra än ovan nämnda värdepappersförmedlare som 
har ett fast affärsställe i Finland eller som kommer från Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet skall kunna upptas som parter på fondbörsen 
endast på de villkor som finansministeriet bestämmer. Sådana parter skall 
på samma sätt som enligt gällande lag vara värdepappersförmedlare som 
kommer från andra stater än sådana som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet samt, som en nyhet, också andra som är verksamma på 
fondbörsen och som inte kommer från Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Eftersom den föreslagna rätten skall föreskrivas i 
fondbörsens regler, som fastställs av finansministeriet, är det inte 
nödvändigt att bestämma om alla förutsättningar för utövande av rätten i 
lag. I enlighet med 3 kap. 4 § skall fondbörsens regler innehåller föreskrifter 
som kompletterar lagen.
De av finansministeriet bestämda villkor som avses i momentet hänför sig 
till prövningen av enskilda fall. I gällande lag är beviljandet av rättigheter 
att verka som part i liknande fall bundet till statsrådets tillstånd. Med de 
föreslagna villkoren som bestäms av finansministeriet avses möjlighet att i 
enskilda fall uppställa sådana villkor för att någon skall godkännas som part 
på fondbörsen som är nödvändiga för att verksamheten skall vara tillförlitlig 
och placeraren skyddas. Under den gällande lagens tid har man i de tillstånd 
som statsrådet utfärdat fäst särskild uppmärksamhet vid finansinspektionens 
möjligheter att få uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över 
värdepappersmarknaden från parter på fondbörsen som bedriver sin 
verksamhet någon annanstans än i Finland.
Förslaget avviker från 4 a kap. 8 § värdepappersmarknadslagen, som gäller 
clearingmedlemmar, endast i den mån det är fråga om de bestämmelser som 
skall iakttas utöver de villkor som finansministeriet bestämmer. Detta därför 
att som börsförmedlare, dvs. en part som förutom för egen räkning också 
kan verka för en kunds räkning, kan godkännas endast en sökande som 
uppfyller de krav på börsförmedlare som ställs i lag och fondbörsens regler 
och som direkt med stöd av lag berörs av ovan nämnda bestämmelser 
gällande clearingmedlemmar, medan åter andra som är verksamma på 
fondbörsen kan verka på fondbörsen endast för egen räkning. Sålunda 
motsvarar propositionens innehåll de gällande reglerna om 
clearingmedlemmar.
Det föreslås att 4 mom. ändras enbart av lagstiftningstekniska orsaker utan 
att innehållet ändras. Det föreslås att hänvisningarna till 6 § 1 mom. slopas, 
eftersom det föreslås bli ändrat.
7 §. Det föreslås att gällande 7 § upphävs såsom onödig. Det föreslås att de 
uppgifter för fondbörsens verkställande direktör som nämns i den gällande 
lagen överförs på själva fondbörsen och fogas till fondbörsens andra 
uppgifter enligt 6 §.
9 §. Det föreslås att förbudet i paragrafen ändras så att det blir möjligt för 
värdepappersförmedlare som hör till samma koncern eller annars står i ett 
ekonomiskt beroendeförhållande till varandra att verka samtidigt på 
fondbörsen oberoende av om de tillhandahåller samma eller olika 
investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag. I den 
gällande lagen har förbudet mot sådan verksamhet hänfört sig till en 
förstärkning av det s.k. kursmanipulationsförbudet i 4 kap. 3 §. När den 
ursprungliga bestämmelsen stiftades var dock handelns struktur på 
marknaden en annan. Då bedrevs handeln utan det moderna elektroniska 
handelssystemet och utan dess möjligheter att utreda den kedja av uppdrag 
som lett till avslut. De internationella kontakterna på marknaden var också 
ringa. Då fanns inte heller de bestämmelser om kursmanipulation och 
kriminalisering av detta som nu ingår i strafflagen.
I nuläget hindrar den gällande paragrafen bl.a. koncerner, i synnerhet 
internationella koncerner till vilka hör flera än en värdepappersförmedlare, 
att ordna sin verksamhet flexibelt och i enlighet med kundernas intresse. 
Som det är nu kan paragrafen också medföra behov för såväl inhemska som 
utländska värdepappersförmedlare att i sin verksamhet ta till vissa konstlade 
externaliseringslösningar, vilka i värsta fall kan påverka möjligheterna att få 
de uppgifter som behövs för tillsynen över värdepappersmarknaden.
10 §. Det föreslås att 3 mom. ändras så att den skyldighet som avses i 
momentet gäller endast situationer där det på börslistan upptas värdepapper 
som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier. Denna ursprungliga 
avsikt med momentet syns för närvarande endast i motiveringen till det i 
regeringens proposition.
12 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att dess förbud mot parallellnotering 
upphävs. Enligt gällande lag får ingen annan än fondbörsen uppta 
börsvärdepapper i eget kapital som finns på börslistan till annan offentlig 
handel som avses i paragrafen. Enligt förslaget skall också andra som 
ordnar i lagen tillåten offentlig handel än fondbörsen till annan offentlig 
handel kunna uppta även värdepapper i eget kapital som finns på börslistan. 
Förslaget undanröjer hindren för andra än fondbörsen att utveckla 
handelsplatser för annan offentlig handel.
På samma sätt som i gällande lag är ett villkor för att värdepapper skall 
upptas till annan offentlig handel att värdepapperen sannolikt i tillräcklig 
utsträckning är föremål för efterfrågan och utbud, för att villkoren för en 
tillförlitlig prisbildning skall uppfyllas. Dessutom, eftersom 1 mom. inte 
längre innehåller någon begränsning att uppta börsvärdepapper i eget 
kapital även till annan offentlig handel som upprätthålls av någon annan än 
fondbörsen, utvidgas värdepappersemittenternas möjligheter att motsätta sig 
att värdepapperen upptas till nämnda handel också till dessa 
börsvärdepappers emittenter. Börsvärdepapper är värdepapper som 
upptagits till handel på börslistan. I den gällande lagen gäller motsvarande 
möjlighet att motsätta sig endast emittenter av värdepapper som upptagits 
till i paragrafen avsedd annan offentlig handel och inte emittenter av 
börsvärdepapper. Enligt förslaget skall alltså även den som emitterat 
börsvärdepapper kunna motsätta sig att hans värdepapper i eget kapital 
upptas till annan offentlig handel. Det ursprungliga syftet med 
bestämmelsen har varit att ge den som emitterat värdepapper som på någon 
annans initiativ upptas till i paragrafen avsedd annan offentlig handel 
möjlighet att motsätta sig att handel inleds, därför att upptagandet till i 
paragrafen avsedd handel medför lagbestämda skyldigheter för emittenten, 
dess ledning och ägare. Motsvarande situation föreligger inte för dem som 
emitterar värdepapper som finns på fondbörsen och som är föremål för 
handel på börslistan, eftersom värdepapper kan upptas på börslistan endast 
med emittentens medverkan. Förslaget utvidgar inte möjligheten att 
motsätta sig till handeln på börslistan men väl till en situation där den som 
emitterat värdepapper som är föremål för handel på börslistan kan motsätta 
sig parallellnotering av hans värdepapper.
Den som emitterat börsvärdepapper skall till skillnad från gällande lag 
kunna framställa en begäran enligt 5 mom. till finansinspektionen om att 
handeln med värdepapper som han emitterat skall avslutas, om 
värdepapperen har upptagits till handel utan emittentens samtycke. 
Finansinspektionen kan avslå emittentens begäran endast om den som 
ordnar annan offentlig handel visar att värdepapperen i övrigt uppfyller de 
krav som ställs i 1 mom. på likviditeten i fråga om handeln med 
värdepapper. I gällande lag gäller motsvarande bestämmelser endast dem 
som emitterat andra värdepapper än börsvärdepapper vilka upptagits till 
annan offentlig handel.
Förslaget gällande möjlighet att parallellnotera även börsvärdepapper i eget 
kapital baserar sig på målet att öka marknadens förutsättningar att 
organisera sig på önskat sätt och undanröja de hinder för 
marknadsplatsernas utveckling som följer av lagen. Förslaget kan leda till 
att marginalerna för likviditeten inom handeln med börsvärdepapper i eget 
kapital ökar mellan olika inhemska marknadsplatser. Att likviditeten sprids 
kan öka prisskillnaden mellan köp- och säljanbuden gällande värdepapper 
och således försämra prisbildningen i handeln med värdepapper och även 
marknadens effektivitet. Internationellt kan motsvarande marginalökning 
skönjas i fråga om de mest likvida värdepapperen som är föremål för 
handeln på börslistor, något som i ljuset av uppgifterna om handelns volym 
ändå inte har lett till att likviditeten eller prisbildningen i fråga om handeln i 
hemlandet skulle ha försämrats, utan handelns volym har ökat märkbart 
såväl i Finland som utomlands. Man kan tänka sig att inhemsk konkurrens 
mellan marknadsplatserna kommer att ha liknande verkningar. Konkurrens 
tvingar dem som upprätthåller marknadsplatserna att effektivera sin 
verksamhet eller åtminstone att bibehålla nuvarande effektivitet. Dessutom 
offentliggör och sprider både marknadsplatserna själva och kommersiella 
informationskanaler pris- och andra uppgifter om köp, något som 
tillsammans med det prisarbitrage som marknadsplatserna själva sysslar 
med är ägnat att lindra de eventuella negativa verkningarna av ökade 
marginaler för likviditeten genom att handeln mellan marknadsplatserna 
ökar.
De faktiska verkningarna av förslaget beror på vilka åtgärder som vidtas av 
andra som enligt lagen får ordna annan offentlig handel, 
värdepappersföretagen och kreditinstituten och dem som emitterar 
börsvärdepapper i eget kapital samt finansinspektionen. Till förslaget 
hänför sig också förslaget till ändring av 4 kap. 7 §.
I 4 mom. föreslås att termen vederbörande ministerium ersätts med 
finansministeriet, som i själva verket sköter de frågor som avses i 
momentet.
12 a §. Det föreslås att den gällande paragrafen ändras så att den till 
innehållet börjar motsvara 6 a §, som gäller fondbörsens parter, och 9 §, 
som gäller värdepappersförmedlarnas oavhängighet, genom hänvisningar 
till nämnda paragrafer. Genom förslaget förenhetligas de rättigheter och 
skyldigheter som gäller för fondbörsen och andra som ordnar offentlig 
handel samt dem som är parter i handeln.
13 §. Det föreslås att 1 mom. ändras. I 3—5 punkten föreslås tekniska 
ändringar som i huvudsak beror på ändringen av 12 a §. Dessutom föreslås 
det i 5 punkten att reglerna på samma sätt som enligt 4 § 1 mom. 5 punkten 
också skall innehålla föreskrifter om vilka krav som ställs på förvaltningen 
hos den som emitterar värdepapper som upptas eller redan upptagits till 
annan offentlig handel enligt 12 §. I föreskrifterna gällande saken skall 
naturligtvis beaktas bl.a. sökandens möjligheter att få information om 
emittentens förvaltning när emittenten inte medverkar till listandet. Det 
föreslås att 1, 2, 6 och 7 punkten ändras av lagstiftningstekniska orsaker 
utan att innehållet ändras.
Det föreslås också att till 1 mom. fogas en ny 8 punkt, enligt vilken reglerna 
för annan offentlig handel skall innehålla föreskrifter som kompletterar 
lagen om hur de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på den som 
ordnar annan offentlig handel fullgörs. Dessa föreskrifter skall omfatta de 
arrangemang som den som ordnar handeln vidtar för att fullgöra sina 
tillsynsuppgifter. I föreskrifterna kan också beaktas bl.a. arrangemang som 
baserar sig på avtal som ingåtts mellan den som ordnar handeln och hans 
parter samt emittenterna. I reglerna kan således intas t.ex. föreskrifter om en 
disciplinnämnd, dess uppgifter, sammansättning och oavhängighet samt om 
hur ärenden som den skall behandla anhängiggörs och behandlas, liksom 
om eventuella påföljder som baserar sig på inbördes avtal. Förslaget 
möjliggör emellertid också att andra slags arrangemang vidtas för att 
fullgöra tillsynsskyldigheterna och det är således smidigt med tanke på 
ordnandet av tillsynsverksamheten.
Det föreslås att 3 mom. vad innehållet beträffar ändras i överensstämmelse 
med 6 § som gäller fondbörsen. Enligt förslaget kan regler för annan 
offentlig handel enligt 12 § fastställas endast om de regler som skall iakttas 
vid handeln erbjuder investerarna tillräckligt skydd och om tillräcklig och 
tillförlitlig tillsyn över att reglerna samt bestämmelserna om ordnandet av 
annan offentlig handel samt att god sed iakttas har ombesörjts på behörigt 
sätt. Dessutom föreslås att rätten för sammanslutningar av 
värdepappersförmedlare att ordna annan offentlig handel slopas. Dylika 
sammanslutningar berörs inte av lagens bestämmelser om ordnandet av 
övrig verksamhet som lätt påverkar även ordnandet av offentlig handel, 
vilka gäller andra som enligt paragrafen får ordna annan offentlig handel. 
Detta gäller i synnerhet bestämmelserna om verksamhetens soliditet. 
Dessutom beskriver den rätt som i gällande lag tillkommer nämnda instans 
den situation som rådde när bestämmelsen bereddes då Finska 
Fondhandlareföreningen rf upprätthöll OTC- och mäklarlistor. 
Upprätthållandet av dessa listor har senare överförts på Helsingfors Börs.
Det föreslagna 3 mom. innehåller också ett förslag om att ansökan gällande 
fastställelse av regler för annan offentlig handel skall behandlas på samma 
sätt som ansökan om fastställelse av fondbörsens regler inom en skälig tid 
på tre månader efter det att ansökan har mottagits eller, om ansökan är 
bristfällig, efter det att den som ordnar annan offentlig handel har lämnat in 
de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Ansökan 
skall dock i varje händelse avgöras inom sex månader efter mottagandet av 
ansökan. Om ansökan inte har avgjorts inom föreslagna sex månader eller 
om ansökan har avslagits, kan den som ordnar annan offentlig handel 
överklaga till besvärsmyndigheten, som i fråga om beslut av 
finansministeriet är högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om 
besvärsrätt föreslås i 10 kap. 3 §. I 3 mom., liksom i 4 mom. som också 
föreslås bli ändrat, ingår ett förslag om utlåtande av Finlands Bank när 
ansökan om fastställelse av regler eller finansministeriets beslut om ändring 
eller komplettering av reglerna gäller handel med värdepapper som avses i 
1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten. Förslaget hör ihop med förslaget till ny 14 § 
och ändrad 15 §. Genom dessa ändringar föreslås att de särskilda 
befogenheterna slopas som Finlands Bank har enligt den gällande lagen och 
som gäller ordnandet av annan offentlig handel med värdepapper i 
främmande kapital och anmälan av annan offentlig handel till den 
förteckning som Europeiska kommissionen för över reglerade marknader 
enligt investeringstjänstdirektivet. Genom ändringarna jämställs Finlands 
Banks ställning som avgivare av utlåtanden i lagstiftningen med 
Finansinspektionens ställning. Den som ordnar annan offentlig handel kan 
överklaga nämnda beslut av finansministeriet.
Det föreslås dessutom att 1, 3, 4 och 5 mom. ändras så att termen 
vederbörande ministerium ersätts med finansministeriet, som i själva verket 
behandlar de frågor som avses i momenten.
14 §. Det föreslås att paragrafen ändras. Genom förslaget slopas den 
gällande lagens krav på framställning från Finlands Bank när någon annan 
än fondbörsen vill ordna annan offentlig handel enligt 12 § med i lagen 
avsedda värdepapper i främmande kapital. Förslaget gör inget ingrepp i 
Finlands Banks rätt att själv bestämma på vilka villkor man bedriver handel 
med värdepapper i främmande kapital för att sköta sina penningpolitiska 
uppgifter i ett handelsförfarande som upprätthålls av någon som ordnar i 
lagen avsedd annan offentlig handel. Detta framgår av 1 mom. I praktiken 
blir det aktuellt att utöva denna rätt när Finlands Bank ger utlåtande till 
finansministeriet om en ansökan om fastställelse av regler som framställts i 
enlighet med 13 §. Dessutom föreslås att en bestämmelse med samma 
innehåll som gällande 4 mom. intas som 2 mom.
Avbrytande av handel med värdepapper som upptagits till offentlig handel

14 a §. Det föreslås att till kapitlet fogas en ny 14 a § och en mellanrubrik 
som beskriver dess innehåll. Paragrafen hänför sig till förslaget gällande 12 
§ om upphävande av förbudet mot parallellnotering. Om handeln med 
värdepapper som upptagits till offentlig handel, i första hand aktier, avbryts 
av någon som ordnar offentlig handel på begäran av den som emitterat 
värdepapperen eller av någon annan orsak som beror på emittenten, skall 
handeln också avbrytas av andra som ordnar handel. Handeln med ett 
enskilt värdepapper kan avbrytas i situationer där man försöker trygga alla 
placerares möjligheter att bedriva handel med lika uppgifter om emittenten. 
I allmänhet avbryts handeln på begäran av emittenten själv för att han skall 
kunna informera om en omständighet som sannolikt inverkar på värdet av 
värdepapper som han emitterat. I vissa fall inträffar ett avbrott emellertid 
också när det på marknaden råder en stark misstanke om att emittenten vid 
en viss tidpunkt inte förmår svara för sin lagenliga informationsskyldighet. 
Genom förslaget försöker man förhindra situationer där handel som 
upprätthålls av någon som ordnar offentlig handel fortsätter när det råder 
uppenbar ojämlikhet i fråga om tillgången till information.
I enlighet med paragrafen skall handeln avbrytas endast om avbrottet beror 
på den som emitterat värdepapperet. Sålunda föreligger ingen allmän 
skyldighet att avbryta handel t.ex. om handeln avbryts av någon orsak som 
beror på den som upprätthåller handeln, såsom ett fel som inträffat i den 
omvärld där handeln bedrivs.
I enlighet med paragrafen kan handeln fortsätta genast när den orsak som 
beror på emittenten har försvunnit. Hindret kan anses ha försvunnit 
åtminstone när emittenten har lämnat information om vad som legat till 
grund för begäran om avbrott genom ett meddelande eller på något annat 
sätt och när emittenten genom ett meddelande eller på något annat sätt har 
reagerat i en situation där handeln med värdepapper som han emitterat har 
avbrutits för att man misstänker att emittenten inte förmår klara av sin 
lagenliga informationsskyldighet. För att avbrotten skall lyckas föreslås i 
paragrafen att den som ordnar handeln omedelbart skall underrätta andra 
som ordnar handel om att handeln avbrutits, att avbrottet upphört och om 
grunderna för dessa åtgärder, om de upprätthåller offentlig handel som 
omfattar samma värdepapper.
Rapporter till övriga medlemstater och kommissionen

15 §. Det föreslås att paragrafen ändras och att en ny mellanrubrik tillfogas 
före den. I 1 mom. föreslås att termen vederbörande ministerium ändras till 
finansministeriet, som i själva verket behandlar de frågor som avses i 
momentet.
Paragrafens 2 och 3 mom. blir onödiga på grund av de ändringsförslag 
gällande 13 och 14 § som förklaras ovan. Genom förslagen upphävs en del 
av de särskilda rättigheter som enligt gällande lag tillkommer Finlands 
Bank.
Yrkesmässigt ordnad handel

16 §. Det föreslås att paragrafen och mellanrubriken före den ändras. I 
paragrafen bestäms om andra yrkesmässigt ordnade handelsförfaranden 
som är tillgängliga för allmänheten och som blir möjliga vid sidan av den 
offentliga handel, dvs. handel på börslistan, som avses i lagen och i 12 § 
avsedd annan offentlig handel. De skyldigheter som gäller dem som 
emitterar inhemska värdepapper som är föremål för denna typ av 
handelsförfarande och vissa andra instanser skärps jämfört med nuläget.
De andra yrkesmässigt ordnande och för allmänheten tillgängliga 
handelsförfaranden som föreslås i 1 mom. berörs inte av förpliktelserna i 2, 
5 eller 6 kap. beträffande fortlöpande och regelbunden 
informationsskyldighet för den som emitterar värdepapper som är föremål 
för offentlig handel, aktieägares flaggningsskyldighet, värdepappersmark-
nadslagens insiderreglering och inte av lagens bestämmelser om offentliga 
köp- och inlösningsanbud. Detta betyder dock inte att skyddet för 
placerarna försämras jämfört med nuläget, ty som det är nu tillämpas dessa 
skyldigheter inte på handeln med föremålen för dylika handelsförfaranden, i 
huvudsak inhemska privata aktiebolags och utländska bolags värdepapper. 
Förslaget snarare förbättrar skyddet för placerarna, eftersom det möjliggör 
inhemsk organiserad handel med placerarnas innehav i dylika bolag. 
Förslaget förbättrar möjligheterna för ägare av privata aktiebolags 
värdepapper att bestämma om sin egendom. Ett annat tilläggselement som 
förbättrar skyddet för placerarna och som måste beaktas är dessutom den 
ovan relaterade ändringen av värdepappersbegreppet och den därav 
föranledda skyldigheten att offentliggöra emissionsprospekt som åläggs en 
mera omfattande grupp av emittenter, inklusive vissa typer av privata 
aktiebolag, när värdepapper erbjuds till allmänheten.
Det föreslagna nya handelsförfarandet berör inte tvånget för privata 
aktiebolag att ombildas till publika aktiebolag och inte tvånget att ansluta 
aktierna till värdeandelssystemet, omständigheter som är ägnade förbättra i 
synnerhet små och medelstora företags möjligheter att bli föremål för ett 
yrkesmässigt ordnat handelsförfarande och således få mångsidigare 
finansieringsalternativ. Vidare, i synnerhet när det är fråga om utländska 
bolag och deras värdepapper, vilka utomlands är föremål för handel som 
motsvarar offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen, har 
placerarna genom att utnyttja modern informationsförmedling och med 
beaktande av lagens informationsskyldighet för värdepappersförmedlare 
ofta goda möjligheter att få motsvarande uppgifter om dessa bolag som vad 
bolagen skulle vara tvungna att offentliggöra om de skulle iaktta den finska 
värdepappersmarknadslagen. För att säkerställa detta kan dock endast 
värdepapper i fråga om vilka tillgången till upplysningar om emittenten och 
handeln är tillräckligt tryggad i Finland vara föremål för handelsförfarandet. 
Detta är möjligt att genomföra på flera olika sätt, t.ex. genom självreglering 
hos den som ordnar handelsförfarandet. I fråga om t.ex. utländska 
värdepapper kan den som ordnar handelsförfarandet dessutom själv 
förbinda sig att utan dröjsmål offentliggöra de uppgifter som i enlighet med 
direktiven offentliggjorts utomlands.
Det handelsförfarande som avses i paragrafen skall regleras i sig så att det 
garanterar ett tillräckligt skydd för de placerare som deltar i förfarandet 
genom de förpliktelser gällande tillvägagångssätt och andra förpliktelser 
som åläggs dem som får ordna förfarandet och de straffbestämmelser som 
gäller själva förfarandet och marknadsföringen av det. I enlighet med 
förslaget kan ett handelsförfarande ordnas yrkesmässigt av en i 
värdepappersmarknadslagen avsedd fondbörs och värdepappersförmedlare, 
dvs. kreditinstitut och värdepappersföretag som fått koncession eller 
verksamhetstillstånd. Det föreslås att gruppen av anordnare skall vara såhär 
begränsad eftersom på nämnda instanser tillämpas lagbestämda villkor som 
gäller tillförlitlig verksamhet inklusive koncessionsvillkor som gäller 
ägarnas och ledningens tillförlitlighet och goda anseende samt krav på 
tillräckliga resurser för verksamheten. Dessutom berörs 
värdepappersförmedlare av bestämmelserna i 4 kap. 
värdepappersmarknadslagen om förfaringssättet i förhållande till kunderna. 
När en fondbörs ordnar handelsförfarandet skall nämnda bestämmelser om 
förfaringssättet dock inte tillämpas. Genom dessa bestämmelser om 
förfaringssättet har man genomfört kraven i artikel 11 i 
investeringstjänstdirektivet och de gäller enligt direktivet endast 
värdepappersförmedlare.
Bestämmelserna om förfaringssättet i 4 kap. förutsätter bl.a. att förmedlarna 
inte handlar i strid med god sed när de tillhandahåller tjänster och att de 
sköter sina uppdrag omsorgsfullt till kundens fördel utan omotiverat 
dröjsmål. Dessutom skall värdepappersförmedlaren lämna sina kunder 
sådana upplysningar om investeringstjänsten och föremålet för den som 
väsentligt kan påverka kundens beslut. En sådan väsentlig omständighet 
som förmedlaren skall informera placeraren om är att de informations- och 
andra skyldigheter som åligger emittenter av värdepapper som är föremål 
för handelsförfarandet avviker från motsvarande skyldigheter för emittenter 
av värdepapper som är föremål för den egentliga offentliga handel som 
avses i lagen. Att den som ordnar handelsförfarandet ansvarar för 
informationen understryks också av förslagen om kriminalisering av 
vilseledande marknadsföring av handelsförfarandet i 8 kap.
Utöver de centrala placerarskyddselement som presenteras ovan i fråga om 
det nya handelsförfarandet, den ökade inhemska likviditeten i handeln med 
de värdepapper som är föremål för förfarandet och de krav som gäller dem 
som ordnar handelsförfarandet innehåller förslaget till 2 mom. också ett 
minst lika viktigt skyddselement, dvs. att den som ordnar 
handelsförfarandet skall utarbeta och offentliggöra regler för 
handelsförfarandet, vilka jämte ändringar alltid skall vara kända för dem 
som deltar i förfarandet. Dessa regler skall enligt förslaget innehålla 
föreskrifter åtminstone om hur värdepapper blir föremål för 
handelsförfarandet, hur och på vilka grunder handelsrättigheter beviljas och 
återkallas och hur, när och i vilken omfattning investerarna och andra som 
deltar i handeln skall informeras om anbud eller anbudsuppmaningar samt 
om avslut, liksom i tillämpliga delar också andra föreskrifter som avses i 13 
§ 1 mom. i kapitlet. Av reglerna skall också framgå hur avslut clearas och 
hur de värdepapper som är föremål för handeln förvaras. Av reglerna skall 
dessutom framgå hur de ändras och hur åtminstone parterna i 
handelsförfarandet informeras om ändringarna innan de träder i kraft. 
Regler som utarbetats av den som upprätthåller handelsförfarandet behöver 
inte fastställas av finansministeriet eller någon annan myndighet.
Utöver reglernas minimiinnehåll innehåller förslaget till 1 mom. genom 
hänvisningar till 4 kap. ett bemyndigande för finansinspektionen, vilket 
grundar sig på redan gällande lag, att meddela föreskrifter även med 
avseende på den som ordnar annat handelsförfarande enligt paragrafen. På 
grundval av 4 kap. 4 § 5 mom. kan finansinspektionen, för att uppfylla 
kraven i investeringstjänstdirektivet, meddela föreskrifter som kompletterar 
lagen om de förfaringssätt som skall iakttas i förhållande parterna. Sådana 
föreskrifter kan behövs i enlighet med artikel 11 i direktivet om 
investeringstjänster med beaktande av parternas erfarenheter av 
investeringsverksamhet. De områden där föreskrifter kan vara nödvändiga 
kan gälla åtminstone genomförandet av uppdrag, rättvist bemötande av 
parterna, undvikande av intressekonflikter i anslutning till handeln, 
handelsförfarandets genomskinlighet och tillsynen över det. Bemyndigandet 
att meddela föreskrifter kompletteras av den i 3 mom. föreslagna 
skyldigheten för den som ordnar handelsförfarandet att på förhand 
underrätta finansinspektionen om reglerna för handelsförfarandet och 
ändringar i dem. Anmälningsförfarandet erbjuder finansinspektionen ett 
lämpligt sätt att övervaka att verksamheten och reglerna är lagenliga.
Av den reglering som föreslås beträffande det nämnda handelsförfarandet 
följer att handelsförfarandet inte är en sådan reglerad marknad som avses i 
investeringstjänstdirektivet och det kan alltså inte anmälas till Europeiska 
kommissionen för att upptas på den förteckning över reglerade marknader 
som kommissionen upprätthåller med stöd av artikel 16 i direktivet.
I flera lagar som berör olika investerargrupper och i de myndighetsnormer 
som utfärdats med stöd av dem ingår det begränsningar beträffande i vilka 
värdepapper placerare som hör till respektive grupp får investera. Sådana 
bestämmelser finns i 69 § lagen om placeringsfonder, med stöd av vilken 
begränsningarna i lagens 73 och 75—77 § kan tillämpas endast på 
värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista 
eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som 
fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Trots att 
det handelsförfarande som avses i denna paragraf har regler som uppgjorts 
av upprätthållaren, det ofta torde kunna anses fungera fortlöpande och det i 
enlighet med definitionen är öppet för allmänheten, kan det inte betraktas 
som en erkänd marknad. Detta föranleder ändå inte att en investeringsfond 
inte skulle kunna köpa eller sälja värdepapper vid ett sådant 
handelsförfarande som avses i paragrafen, om värdepapperen är föremål för 
handel på en marknad som avses även i lagen om placeringsfonder. Lagen 
om placeringsfonder och det bakomliggande investeringsfonddirektivet 
förutsätter inte att värdepapper som tillåts som investeringsobjekt måste 
köpas eller säljas på sådana marknader som anges i lagen och direktivet.
Föremål för ett i lagen avsett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten 
tillgängligt handelsförfarande får inte vara värdepapper som är föremål för 
offentlig handel enligt lagen, dvs. handel på börslistan eller annan offentlig 
handel enligt 12 §. Genom detta vill man förhindra att detta 
handelsförfarande, som inte är så hårt reglerat, blir det huvudsakliga 
handelssättet. Det uttryckliga syftet med förslaget är att möjliggöra ett 
bättre organiserat och mera genomskinligt inhemskt handelsförfarande för 
sådana värdepapper med vilka man för närvarande inte kan bedriva 
organiserad handel i Finland på grund av hinder i lagstiftningen eller av 
andra reella skäl.
Den som ordnar handelsförfarandet åläggs i 3 mom. skyldighet att övervaka 
den verksamhet som bedrivs inom ramen för förfarandet. Övervakningen 
riktas i första hand till att de avtalsbaserade reglerna för förfarandet iakttas, 
men också till att upptäcka och förhindra verksamhet i syfte att missbruka 
insiderinformation och manipulera kurserna, enligt vad som är möjligt med 
de metoder som den som ordnar handelsförfarandet förfogar över. 
Dessutom skall den som ordnar handelsförfarandet ge finansinspektionen 
sådan information om sitt tillsynssystem och sin tillsynsverksamhet samt 
om arrangemang för insamling och förvaring av uppgifter om handeln som 
är viktig för tillsynen.
Förslaget gällande paragrafen hör ihop med den utvidgning av fondbörsens 
verksamhetsområde som behandlas i 3 § i detta kapitel. 
Värdepappersförmedlare skall kunna bedriva sådan verksamhet som avses i 
paragrafen med stöd av den speciallagstiftning som gäller dem, 
kreditinstitut med stöd av 20 § kreditinstitutslagen och värdepappersföretag 
som fondkommissionsrörelse enligt 3 § 1 mom. 1 punkten eller som 
värdepappersförmedlarrörelse enligt 3 § 1 mom. 3 punkten lagen om 
värdepappersföretag. Utländska företag som erbjuder tjänster berörs av 
speciallagar, där man har beaktat rådets direktiv gällande utländska 
kreditinstituts och värdepappersföretags verksamhet i en annan medlemsstat 
i Europeiska unionen. Dessutom kompletteras förslaget av förslagen till 
ändringar i 7 kap. 1 § 1—2 mom. och 8 kap. 2 § samt gällande 51 kap. 1 
och 3 § strafflagen.
Avsikten med förslaget är inte att försvåra verksamhet som avses i 3 § lagen 
om värdepappersföretag. Fondkommissionsrörelse och 
värdepappersförmedlarrörelse enligt den paragrafen skall även i 
fortsättningen kunna bedrivas i enlighet med investeringstjänstdirektivet 
utan de extra skyldigheter som framgår av denna paragraf. När man 
bedömer om den som enligt lagen får ordna handel skall utarbeta regler 
enligt paragrafen och om han skall iaktta övriga krav enligt paragrafen, är 
det avgörande om han upprätthåller ett automatiserat system som tar emot 
köp- och säljanbud från många olika håll och sammanställer dem inom 
systemet så att detta leder till bindande och oåterkalleliga 
värdepappersavslut för dem som deltar i handeln under det att den rådande 
prisnivån för det värdepapper som kommer i fråga bildas vid respektive 
tidpunkt inom systemet. En väsentlig sak är också att när anbuden 
sammanfaller är de anbud som leder till ett bindande och oåterkalleligt 
värdepappersavslut, åtminstone vad de bästa anbuden beträffar, offentliga 
åtminstone för dem som deltar i handelsförfarandet.
Vid sedvanlig fondkommissionsrörelse agerar värdepappersförmedlaren i 
eget namn för någon annans räkning och deltar som mottagare av anbud i 
det vanligen fristående handelsförfarandet medan anbuden och de avslut 
som de leder till utgör en del av prisbildningen inom detta 
handelsförfarande. Sedvanlig fondkommissionsrörelse kan också bedrivas 
så att värdepappersförmedlaren genomför avsluten för kundernas räkning 
utan att affären är förknippad med någon officiell prisbildningsprocedur.
Sedvanlig värdepappersförmedlarrörelse omfattar lämnande, 
offentliggörande och marknadsföring av köp- och säljanbud eller 
framförande av dem på något annat sätt till investerarnas kännedom samt 
handel för egen räkning på grundval av sådana anbud. En 
värdepappersförmedlare enligt lagen som bedriver 
värdepappersförmedlarrörelse framför alltså köp- och säljanbud till 
investerarnas kännedom och samt bedriver på grundval av dem handel för 
egen räkning. När det är fråga om värdepappersförmedlarrörelse verkar 
värdepappersförmedlaren alltså inte via en annan värdepappersförmedlare 
som dennes kund, trots att den som är motpart i avtalet kan vara en annan 
värdepappersförmedlares kund eller direkt en annan 
värdepappersförmedlare själv. Till skillnad från vid 
fondkommissionsrörelse får vid värdepappersförmedlarrörelse 
värdepappersförmedlaren sin avkastning från prisskillnaden mellan de köp- 
och säljanbud han framfört till investerarnas kännedom, medan 
avkastningen vid fondkommissionsrörelse åter består av en 
förmedlingsprovision. Typiskt för värdepappersförmedlarrörelse är att man 
där ger anbud som gäller flera värdepapper på en gång till en stor grupp 
investerare.
Till skillnad från den sedvanliga värdepappersförmedlarrörelse som 
beskrivs ovan förutsätter ordnandet av i denna paragraf avsett 
handelsförfarande som värdepappersförmedlarrörelse att verksamheten 
ordnas med hjälp av ett automatiserat system som tar emot köp- och 
säljanbud från många olika håll och sammanställer dem inom systemet så 
att detta leder till bindande och oåterkalleliga värdepappersavslut för dem 
som deltar i handeln under det att den rådande prisnivån för det värdepapper 
som kommer i fråga bildas vid respektive tidpunkt inom systemet. Till 
skillnad från ett handelsförfarande som ordnats som 
fondkommissionsrörelse ger den som ordnar ett handelsförfarande som 
ordnas som värdepappersförmedlarrörelse inom nämnda system köp- och 
säljanbud för egen räkning och blir samtidigt för egen räkning part i varje 
bindande och oåterkalleligt avslut.
Det föreslagna nya handelsförfarandet hindrar inte 
kapitalplaceringsverksamhet. Genom förslaget ändras inte bestämmelserna 
om anbud till en snäv personkrets eller bestämmelserna om yrkesmässiga 
investerare och de tjänster som tillhandahålls dem.
Det föreslagna nya handelsförfarandet är inte offentlig handel enligt lagen. 
Sålunda berörs det inte av skattelagstiftningens bestämmelser om offentlig 
handel och ägare till värdepapper som är föremål för offentlig handel, 
såsom befrielse från överlåtelseskatt för värdepappersköp eller 
bestämmelserna om dividendskatt för ägare till värdepapper som är 
upptagna på fondbörsens börslista.
Marknadsföring av yrkesmässigt ordnade handelsförfaranden

17 §. Det föreslås att till kapitlet fogas en ny 17 §, som motsvarar 16 § 1 
mom. i den gällande lagen med den kompletteringen att den också omfattar 
sådana andra yrkesmässigt ordnade och för allmänheten tillgängliga 
handelsförfaranden som ingår i förslaget till ny 16 §. Dessutom föreslås att 
det före paragrafen tillfogas en ny mellanrubrik som motsvarar paragrafens 
innehåll.
4 kap. Värdepappershandel och tillhandahållande av 
investeringstjänster

4 §. Det föreslås att 3 mom. ändras så att till den fogas ett bemyndigande 
för finansinspektionen att meddela föreskrifter om förfaranden för att 
undvika intressekonflikter. I föreslaget avses med bemyndigandet för 
finansinspektionen att meddela föreskrifter det sätt som avses i 4 § 2 
punkten lagen om finansinspektionen att meddela tillsynsobjekten 
föreskrifter som gäller iakttagandet av de bestämmelser som gäller dem. De 
föreskrifter som avses i momentet används också internationellt och 
innehåller bestämmelser bl.a. om att konfidentiella kunduppgifter i 
värdepappersföretag eller kreditinstitut som tillhandahåller många olika 
investeringstjänster inte sprids t.ex. från den enhet som ordnar emission till 
den enhet som bedriver värdepappersförmedling eller från den enhet som 
bedriver värdepappershandel till den enhet som sköter den egna 
investeringsverksamheten. Vanligtvis gäller föreskrifterna att olika 
funktioner skall avskiljas fysiskt från varandra och tillsynsobjektens egen 
tillsyn över den interna informationen.
Om saken finns för närvarande finansinspektionens anvisning 201.12 till 
värdepappersförmedlare om att hålla värdepappersfunktioner åtskilda. 
Förslaget hänför sig delvis även till föreslagen till ändring av 3 kap. 9 § och 
upphävande av 4 kap. 6 § 2 mom. Genom föreskrifterna försöker man 
förhindra missbruk av insiderinformation och kursmanipulation. I 
föreskrifter som finansinspektionen med stöd av momentet meddelar sina 
tillsynsobjekt är det skäl att beakta också andra sammanslutningar som 
eventuellt hör till samma koncern som tillsynsobjektet.
6 §. Det föreslås att 2 mom. upphävs. På samma sätt som 3 kap. 9 § hänför 
sig även detta moment till förhindrandet av kursmanipulation. När den 
ursprungliga bestämmelsen stiftades var dock handelns struktur på 
marknaden en annan. Då bedrevs handeln utan det moderna elektroniska 
handelssystemet och utan dess möjligheter att utreda den kedja av uppdrag 
som lett till avslut. De internationella kontakterna på marknaden var också 
ringa. Då fanns inte heller de bestämmelser om kursmanipulation och 
kriminalisering av detta som nu ingår i strafflagen.
7 §. Det föreslås att 2 mom. ändras till den del som gäller bemyndigande för 
finansinspektionen att meddela föreskrifter. Enligt gällande lag skall en 
värdepappersförmedlare som avses i lagen avge rapport enligt 1 mom. över 
alla köp och andra affärer som han har gjort med värdepapper så som 
finansinspektionen bestämmer antingen till vederbörande fondbörs eller 
någon annan som ordnar offentlig handel enligt 3 kap. 12 §, för vilken 
handel värdepapperet är föremål, eller av särskilda skäl till någon annan 
sammanslutning som står under finansinspektionens tillsyn och av denna 
har godkänts för ändamålet eller till finansinspektionen eller till Finlands 
Bank. När momentet tillkom 1996 ordnades all offentlig handel som avses i 
lagen av Helsingfors Börs, liksom för närvarande. Trots att man då inte bara 
lät bli att begränsa parallellnotering av marknadsvärdepapper som var 
föremål för annan offentlig handel enligt 3 kap. 12 § utan också bland 
börsvärdepapperen bara begränsade parallellnotering av andra värdepapper 
än värdepapper i eget kapital, var parallellnotering inte sannolik. OTC- och 
mäklarlistan som hade upprätthållits av Finska Fondhandlareföreningen rf. 
hade just börjat skötas av Helsingfors Börs.
Det viktigaste målet för denna regeringsproposition är att öka marknadens 
förutsättningar att organisera sig på önskat sätt och undanröja hindren i 
lagen för en utveckling av marknadsplatserna för värdepapper, vilket ökar 
konkurrensmöjligheterna också vid ordnandet av offentlig handel. Viktiga 
medel för att uppnå detta mål är att förbudet mot parallellnotering av 
värdepapper i eget kapital som är föremål för handel på börslistan upphävs 
på vissa villkor som framgår av de föreslagna ändringarna i 12 §. Så som 
konstateras i motiveringen till den föreslagna ändringen i 3 kap. 12 § 1 
mom. kan parallellnotering av värdepapper leda till att marginalen för 
likviditeten inom handeln med värdepapperen ökar mellan olika 
handelssystem för offentlig handel. Detta kan öka prisskillnaden mellan 
köp- och säljanbud gällande värdepapper och således försämra 
prisbildningen i handeln med värdepapper och även marknadens effektivitet 
samt underlätta manipulation av kurserna på marknaden. Trots att 
marknadsplatserna själva och andra kommersiella informationskanaler 
offentliggör och sprider pris- och andra uppgifter om köp, något 
tillsammans med det prisarbitrage som marknadsparterna själva sysslar med 
är ägnat att lindra de eventuella negativa verkningarna av ökade marginaler 
för likviditeten, måste på grund av att förbudet mot parallellnotering 
upphävs även bemyndigandet för finansinspektionen att meddela 
föreskrifter i 2 mom. ändras.
Enligt förslaget kan finansinspektionen bestämma att de rapporter som 
avses i momentet skall uppgöras på ett sätt som tryggar 
värdepappersmarknadens funktion och tillsynen över marknaden. Härmed 
avses att i synnerhet i en situation där parallellnotering av värdepapper 
håller på ske skall i en föreskrift som finansinspektionen meddelar med stöd 
av detta bemyndigande beaktas möjligheterna för de parter som är 
verksamma på marknaden och andra aktörers möjligheter att få information 
om och sammanställa prisnivåerna för köp och andra affärer som har gjorts 
på olika marknadsplatser. Detta kan också leda till att det genom en 
föreskrift blir nödvändigt att upprätta ett enhetligt system som hela tiden 
uppdateras för anmälning och insamling av uppgifter om handeln med 
samma värdepapper på olika marknadsplatser. I enlighet med momentet kan 
finansinspektionen fortfarande bestämma att rapporterna skall avges så som 
finansinspektionen bestämmer till fondbörsen, någon annan som ordnar 
offentlig handel enligt 3 kap. 12 §, någon annan sammanslutning som står 
under finansinspektionens tillsyn och av denna har godkänts för ändamålet, 
till finansinspektionen eller till Finlands Bank.
Kursmanipulation har kriminaliserats i 51 kap. strafflagen.
8 §. Det föreslås att paragrafen upphävs. Bestämmelsen avviker från 
reglerna för internationell handelsrapportering och den grundar sig inte på 
direktiven om saken. Dessutom har den nuvarande tillämpningen av 
bestämmelsen lett till att den separata rapporteringen av egna köp inte har 
någon betydelse för varken tillsynen eller något annat. På grund av att 
bestämmelsen avviker från internationella modeller hindrar den snarare 
marknadens utveckling.
4 a kap. Clearingverksamhet

2 §. Det föreslås att 3 mom. ändras så att det motsvarar 10 § lagen om 
kreditinstitutsverksamhet utom till de delar som gäller ändringssökande. 
Bestämmelser om ändringssökande föreslås i 10 kap. 3 §. Enligt förslaget 
skall finansministeriet fatta beslut om koncession för en 
clearingorganisation inom sex månader efter att ha mottagit ansökan om 
koncession. Om ansökan är bristfällig räknas dock tidsfristen på sex 
månader från det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredning 
som behövs för att avgöra ansökan till finansministeriet. Ansökan om 
koncession skall dock alltid avgöras inom 12 månader efter mottagandet av 
ansökan. Ändringen förbättrar ställningen för den som ansöker om 
koncession för en clearingorganisation.
4 §. Det föreslås att 1 mom. ändras i överensstämmelse med de regler som 
gäller ordnandet av offentlig handel. Enligt förslaget skall en 
clearingorganisations regler innehålla föreskrifter som kompletterar lagen 
om bedrivande av clearingorganisationsverksamhet, och reglerna och 
ändringar i dem skall fastställas om de uppfyller kraven på tillförlitlig 
clearingorganisationsverksamhet och om tillräcklig och tillförlitlig tillsyn 
över att reglerna samt bestämmelserna om clearingorganisationsverksamhet 
och god sed iakttas har ombesörjts på behörigt sätt.
I 1 mom. föreslås dessutom motsvarande bestämmelser som i fråga om 
fondbörsen och annan offentlig handel om att en ansökan som gäller en 
clearingorganisations regler skall vara förbunden med en skälig tidsfrist på 
tre månader efter det att ansökan har mottagits eller, om ansökan är 
bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för att avgöra ansökan. Ansökan skall dock i varje 
händelse avgöras inom sex månader efter mottagandet. Om ansökan inte har 
avgjorts inom den föreslagna tiden på sex månader eller om ansökan har 
avslagits, kan sökanden överklaga till besvärsmyndigheten, som i fråga om 
beslut av finansministeriet är högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser 
om besvärsrätt föreslås i 10 kap. 3 §.
Det föreslås att 2 mom. ändras i sin helhet av lagstiftningstekniska orsaker 
utan att innehållet i de gällande punkterna ändras. Det föreslås emellertid att 
till momentet fogas en ny 14 punkt, enligt vilken clearingorganisationens 
regler skall innehålla föreskrifter även om hur de tillsynsuppgifter som 
enligt lagen ankommer på clearingorganisationen fullgörs. Dessa 
föreskrifter skall omfatta de arrangemang som clearingorganisationen vidtar 
för att fullgöra sina tillsynsuppgifter. I föreskrifterna kan också beaktas bl.a. 
arrangemang som baserar sig på avtal som ingåtts mellan 
clearingorganisationen och clearingmedlemmarna. I reglerna kan således 
intas t.ex. föreskrifter om en disciplinnämnd, dess uppgifter, 
sammansättning och oavhängighet samt om hur ärenden som den skall 
behandla anhängiggörs och behandlas, liksom om eventuella påföljder som 
baserar sig på inbördes avtal. Förslaget möjliggör emellertid också att andra 
slags arrangemang vidtas för att fullgöra tillsynsskyldigheterna och det är 
således smidigt med tanke på ordnandet av tillsynsverksamheten.
Det föreslås att bestämmelserna i 4 mom. om ändring och komplettering av 
fastställda regler ändras så att de börjar överensstämma med de föreslagna 
bestämmelserna om fondbörsen och annan offentlig handel. Bestämmelser 
om besvärsrätt föreslås i 10 kap. 3 §. Samtidigt föreslås att termen 
vederbörande ministerium som använts i paragrafen ändras till 
finansministeriet, som i själva verket behandlar de frågor som avses i 
paragrafen.
5 §. Det föreslås att 1 mom. 1 punkten ändras så att en clearingorganisation 
också får cleara och avveckla avslut som gjorts inom ett i förslaget till 3 
kap. 16 § avsett annat yrkesmässigt ordnat handelsförfarande som är 
tillgängligt för allmänheten.
5 kap. Stadganden om insynsställning

2 §. Offentlighet för innehav. Det föreslås att rubriken för paragrafen och 1 
mom. ändras. Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat så att innehavet av de 
nya finansiella instrumenten skall vara offentligt, om innehavet av de 
värdepapper som är föremål för dem enligt gällande lag är offentligt för 
personen i fråga. På dylika finansiella instrument skall också övriga 
bestämmelser om insynsställning i 5 kap. tillämpas. Detta är motiverat 
därför att genom alla rättigheter som har samma egenskaper som 
värdepapper och som riktar sig till aktier som är föremål för offentlig 
handel och till värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till 
sådana kan man i strid med lagen utnyttja icke-offentliggjord viktig 
information om en emittent av aktier som är föremål för offentlig handel 
eller värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till sådana. 
Samtidigt föreslås preciseringar beträffande lagens förhållande till rådets 
direktiv 89/592/EEG om samordning av föreskrifter om insideraffärer. 
Genom direktivet och lagens bestämmelser skyddas den offentliga handelns 
enhetlighet och okränkbarhet. Sålunda är det skäl att begränsa 
värdepappersmarknadslagens bestämmelser om insynsställning till sådana 
värdepapper som är föremål för offentlig handel samt till värdepapper som 
berättigar till nämnda värdepapper.
Dessutom föreslås att i 1 mom. 3 punkten slopas hänvisningen till 
sammanslutningar av värdepappersförmedlare som ordnar handel med 
värdepapper. Slopandet hänför sig till den ändring som föreslås i 3 kap. 13 
§ 3 mom., genom vilken dylika sammanslutningar fråntas rätten att ordna 
annan offentlig handel enligt 3 kap. 12 §.
3 §. Det föreslås att 1 mom. ändras på samma sätt som 2 §. Dessutom 
föreslås att uttrycket vem han är förmyndare för och myndling ändras till 
begreppen omyndig och omyndigs intressebevakare som används i lagen 
om förmyndarverksamhet (442/1999). I lagen om förmyndarverksamhet 
avses med en omyndig den som inte har fyllt 18 år samt den som har fyllt 
18 år men förklarats omyndig. En fullvuxens ekonomiska angelägenheter 
sköts av en intressebevakare i enlighet med begränsningarna i den egna 
rättshandlingsförmågan. Domstolen kan besluta att en fullvuxen får företa 
vissa rättshandlingar eller förfoga över viss egendom endast tillsammans 
med intressebevakaren, att han inte är behörig att företa vissa 
rättshandlingar eller har rätt att förfoga över viss egendom eller att han 
förklaras omyndig varvid han inte kan bestämma över sin egendom. Enligt 
lagen kommer alternativet att förklara en fullvuxen omyndig i sista hand.
Strävan med bestämmelserna om anmälningsskyldighet är att de skall 
omfatta även de instanser vilkas beslutsfattande de anmälningsskyldiga har 
möjlighet att påverka i avsevärd omfattning. Till anmälningsskyldigheten 
hänför sig emellertid också offentlighet för de gjorda anmälningarna. I 
situationer där en fullvuxen persons rätthandlingsförmåga har begränsats 
utan att han har förklarats omyndig, kan han fortfarande bestämma över sin 
egendom i enlighet med vad domstolen har beslutat. Han kan alltså anses 
vara förmögen att fortfarande förfoga över sin egendom med de 
begränsningar som domstolen uppställt i sitt beslut. Med beaktande av 
offentligheten för anmälningar som de anmälningsskyldiga gjort och en 
sådan fullvuxen persons förmåga att fortfarande i begränsad omfattning 
bestämma över sin egendom är det inte ändamålsenligt att utvidga 
anmälningsskyldigheten till alla de personer vilkas intressebevakare en 
anmälningsskyldig är utan att bibehålla anmälningsskyldighetens 
omfattningen till de personer som han är intressebevakare för och som har 
förklarats omyndiga eller som är omyndiga på grund av att de är 
minderåriga.
En i paragrafen avsedd person skall när han tar emot sitt uppdrag för egen 
del och sådana omyndiga som han är intressebevakare för och sådana 
sammanslutningar och stiftelser där han har bestämmande inflytande 
meddela innehav av aktier som arbetsgivaren emitterat och som är föremål 
för offentlig handel och värdepapper som berättigar till sådana aktier samt 
ändringar i dessa innehav.
4 §. Det föreslås att uttrycket vem han är förmyndare för som används i 1 
och 2 mom. ändras på samma sätt som i 3 § till uttrycket en omyndig vars 
intressebevakare den anmälningsskyldige är. Dessutom föreslås att 
hänvisningarna till sammanslutningar av värdepappersförmedlare slopas i 1 
mom., eftersom de enligt förslaget till 3 kap. 13 § 3 mom. inte längre kan 
ordna sådan annan offentlig handel som avses i paragrafen.
7 kap. Tillsyn över värdepappersmarknaden

1 §. Det föreslås att 1 och 2 mom. ändras så att finansinspektionen också 
övervakar andra handelsförfaranden som avses i 3 kap. 16 § och att den har 
rätt att få information också av dem som emitterat värdepapper som är 
föremål för sådana och av andra instanser som avses i momentet. Avsikten 
är att finansinspektionens tillsyn i fråga om andra handelsförfaranden som 
avses i 3 kap. 16 § i första hand skall inriktas på att den som ordnar 
handelsförfarandet fullgör sina skyldigheter enligt lagen och på om han vid 
förfarandet gör sig skyldig till gärningar som är kriminaliserade i lagen.
Eftersom man på ett smidigare sätt än nu också skall kunna ta med även 
andra direkta parter än värdepappersförmedlare i handeln på börslistan och 
annan offentlig handel enligt 3 kap. 12 §, föreslås dessutom att 
finansinspektionen skall ha rätt att även av dessa få de upplysningar som 
tillsynen förutsätter samt av dem få kopior av handlingar som är 
nödvändiga för tillsynen. Finansinspektionen har också rätt att förrätta för 
tillsynen nödvändiga inspektioner hos dessa sammanslutningar.
Ändringarna är nödvändiga för tillsynen över de föreslagna nya 
handelsförfarandena och parterna i dem och för tillsynen över parterna i den 
offentliga handel som avses i lagen. Förslaget som gäller andra direkta 
parter i offentlig handel motsvarar bestämmelserna i 4 kap. 3 § lagen om 
standardiserade optioner och terminer.
3 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att där slopas omnämnandet av en 
sammanslutning av värdepappersförmedlare som avses i 3 kap. 13 § 3 
mom. såsom onödigt på grund av den föreslagna ändringen av det moment 
som det hänvisas till.
8 kap. Straffstadganden

Olovligt ordnande av handelsförfarande med värdepapper

2 §. Det föreslås att mellanrubriken för paragrafen ändras så den motsvarar 
det ändrade innehållet i 2 §, och att paragrafens innehåll ändras så att det 
motsvarar de ändringar som föreslås i 3 kap. 16 §. Genom förslaget 
kriminaliseras ett yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt 
handelsförfarande som strider mot det nya innehållet i 16 §. Med undantag 
för den utvidgade kriminaliseringen motsvarar paragrafens innehåll jämte 
straffskala gällande lag. Samtidigt föreslås att hänvisningen till 3 kap. 14 § 
slopas på grund av de föreslagna ändringarna i den.
3 §. Det föreslås att paragrafen ändras så att osann, vilseledande eller mot 
god sed stridande marknadsföring av offentlig handel samt annat 
yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande 
enligt 3 kap. 16 § skall vara straffbar. Straffskalan beträffande straff som 
döms ut för sådan marknadsföring är av grundad anledning densamma som 
straffskalan i gällande lag i fråga om straff som döms ut för på olika sätt 
ohederlig marknadsföring av värdepapper. Dessutom föreslås att i 
paragrafen upphävs hänvisningen i 3 punkten till 4 kap. 8 § samt 6 punkten 
eftersom de bestämmelser som det hänvisas till föreslås bli upphävda.
10 kap. Särskilda stadganden

3 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att det motsvarar ändringarna i de 
bestämmelser som det hänvisas till. Enligt förslaget upphävs den gällande 
lagens besvärsförbud i fråga om beslut av finansministeriet som gäller 
tillstånd till bedrivande av fondbörsverksamhet, fastställelse av regler för en 
fondbörs eller ändringar i dem, fastställelse av regler för annan offentlig 
handel eller ändringar i dem, koncession för clearingorganisationsverksam-
het och fastställelse av regler för en clearingorganisation eller ändringar i 
dem. Enligt förslaget kan sökanden anföra besvär om beslut inte har 
meddelats inom den tid som anges i nämnda lagrum. Besvären anses i så 
fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut 
har meddelats.
Enligt förslaget skall finansministeriet underrätta besvärsmyndigheten om 
ett beslut som ministeriet meddelat i nämnda ärenden, om beslutet har 
meddelats efter att sökanden anfört besvär. Beträffande anförande och 
behandling av besvär gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i 
lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/ 1950). Förslaget 
motsvarar 10 § 4 mom. kreditinstitutslagen. Det föreslås att uttrycken 
statsrådet och vederbörande ministerium ersätts med finansministeriet, som 
i själva verket behandlar de frågor som avses i momentet.
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser. I lagförslaget ingår en 
sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst. Dess 2 kap. 3 § 1—6 
moment föreslås dock träda i kraft först sex månader efter lagens 
ikraftträdande. Övergångstiden gör det möjligt att i enlighet med redan 
uppgjorda planer förverkliga emittering av värdepapper avsedda för annan 
offentlig handel. Den gör även möjligt att ändra finansministeriets beslut 
om emissions- och börsprospekt innan de bestämmelser som skall ändras 
träder i kraft.
I övergångsbestämmelsen i 2 mom. föreslås att på privata aktiebolag, andra 
ömsesidiga försäkringsbolag än publika ömsesidiga försäkringsbolag och 
försäkringsföreningar som skall höra till värdepappersmarknadslagens 
tillämpningsområde skulle för första gången tillämpas de bestämmelser i 2 
kap. 3 § 1—6 mom. i denna lag som föreslås träda i kraft först sex månader 
efter lagens ikraftträdande. Skyldigheterna att upprätta och offentliggöra 
prospekt skulle således gälla dessa sammansluttningar först då 2 kap. 3 § 
1—6 mom. i denna lag träder i kraft.
I övergångsbestämmelsen i 3 mom. föreslås att de nya bestämmelserna i 3 
kap. 2, 4 och 13 § samt 4 a kap. 2 och 4 § om behandlingstider för de 
ansökningar som avses i lagrummen inte skall tillämpas på ansökningar 
som gjorts före lagens ikraftträdande, utan att på dem skall fortfarande 
tillämpas den lag som gällde innan förslagen trädde i kraft. Syftet med 
lagförslaget är att påskynda behandlingen av de ansökningsärenden som 
avses i paragraferna och förbättra sökandens ställning. Det bör dock beaktas 
att innan regeringens proposition står klar kan det ha kommit nya 
ansökningar om de saker som avses i paragraferna. När dessa ansökningar 
behandlas har man inte nödvändigtvis kunnat förbereda sig på lagändringen. 
Dessutom kan det också under riksdagsbehandlingen och före lagens 
ikraftträdande komma nya ansökningar, varvid behandlingstiden för de 
ansökningar som avses i paragraferna, beroende på riksdagsbehandlingens 
längd och ikraftträdelsetidpunkten, kan gå ut innan lagen träder i kraft.
I övergångsbestämmelsen i 4 mom. föreslås att fondbörsen, den som ordnar 
annan offentlig handel enligt 3 kap. 12 § och clearingorganisationen skall 
ges en tid på sex månader från lagens ikraftträdande att göra ansökan för att 
komplettera sina regler så att de börjar överensstämma med kraven i denna 
lag. Nämnda tid kan betraktas som tillräcklig med tanke på sakens vikt.
I övergångsbestämmelsen i 5 mom. föreslås att den som ordnar annat 
yrkesmässigt handelsförfarande som är tillgängligt för allmänheten enligt 3 
kap. 16 § skall utarbeta regler som avses i paragrafen och delge sina parter 
samt finansinspektionen dem inom 12 månader efter lagens ikraftträdande. 
Den gällande värdepappersmarknadslagen tillämpas inte på privata 
aktiebolags värdepapper och inte på vissa andra värdepapper. I 1 kap. 2 § i 
den gällande lagen om aktiebolag förbjuds att ett privat aktiebolags 
värdepapper i eget och främmande kapital eller en kombination av dem är 
föremål för offentlig handel eller för ett motsvarande förfarande. Det kan 
dock hända att värdepappersförmedlare med stöd av sitt 
verksamhetstillstånd enligt lagen om värdepappersföretag eller sin 
koncession enligt kreditinstitutslagen har bedrivit verksamhet som avses i 
paragrafen som fondkommissionsrörelse eller 
värdepappersförmedlarrörelse. Sålunda måste dylika bolag ges tillräcklig tid 
att utarbeta och delge sina regler. Den föreslagna tiden på 12 månader 
motsvarar i förslaget bl.a. den maximala behandlingstid som anges för en 
fondbörs ansökan om fastställelse av sina regler tillsammans med den 
övergångstid som föreslås i 3 mom.
I 6 mom. föreslås en övergångsbestämmelse enligt vilken åtgärder som 
verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Med stöd av bestämmelsen kan fondbörsen, andra som ordnar offentlig 
handel och clearingorganisationer ansöka om komplettering av sina regler 
på det sätt som förslaget anger och finansministeriet kan börja behandla 
dem. Då tillämpas emellertid inte de nu föreslagna maximala 
behandlingstiderna på behandlingen av nämnda ansökningar.
1.2.	Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner 
och terminer
1 kap. Allmänna stadganden

1 §. Tillämpningsområde. Det föreslås att 2 och 3 mom. upphävs, vilket 
leder till att lagens tillämpningsområde krymper till att omfatta endast 
verksamhet som bedrivs vid optionsföretag. Strävan med förslaget är att 
undanröja eventuella överlappande tillämpningar av 
värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer. Samtidigt slopas den erbjudandebegränsning som nu 
ingår i lagen. Ändringen hänför sig till det nya värdepappersbegreppet som 
föreslås i 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen.
2 §. Options- och terminsavtal. Det föreslås att 1 och 2 punkten ändras. Den 
ursprungliga avsikten med de underliggande egendomar som avses i 1 kap. 
2 § 1 punkten och 3 kap. 2 § och som är rätt löst definierad har varit att 
täcka alla slags egendomar som lämpar sig som underliggande egendomar 
för options- och terminsavtal. Sådana egendomar är bl.a. aktier som är 
föremål för offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen, olika 
masskuldebrev och andra kapitalförbindelser samt råvaror och andra 
nyttigheter. Dessutom har vissa värdepappersindex kunnat vara 
underliggande egendomar.
Efter att bestämmelserna trätt i kraft har värdepappers- och 
derivatmarknaden utvecklats så att de nuvarande kategorierna av 
underliggande egendomar inte nödvändigtvis täcker alla möjligheter som 
utvecklats på marknaden. Som exempel kan nämnas de på senaste tid allt 
populärare väderderivaten, vars vanligaste underliggande egendom, 
medeltemperaturen under en viss granskningsperiod, beroende på 
instrumentets struktur inte nödvändigtvis kan tolkas tillhöra någon av de 
ovan nämnda kategorierna av underliggande egendomar. Detta kan 
förhindra att olika typer av nya derivatinstrument upptas till handel i ett 
optionsföretag samtidigt som handel kan bedrivas med dem utanför 
optionsföretaget. Likaså, med beaktande av förslagen om ändring av 
värdepappersbegreppet, kunde det hända att handel med dessa nya 
instrument, som ändå måste ha de egenskaper som krävs av värdepapper, 
bedrivs på fondbörsen men inte i optionsföretaget. Sålunda föreslås det att 
lagens bestämmelser om underliggande egendomar för options- och 
terminsavtal som är föremål för handel i ett optionsföretag ändras så att 
produktutveckling också skall vara möjlig i optionsföretag när de 
derivatinstrument som finns på marknaden utvecklas.
De föreslagna ändringar hänför sig till förslaget till ny 3 kap. 2 §.
3 §. Optionsföretag. Det föreslås att 2 mom. ändras så att det börjar 
motsvara det som bestäms om fondbörsen i 1 kap. 4 § 1 mom. 1 punkten 
värdepappersmarknadslagen. Enligt förslaget avses med 
optionsbörsverksamhet att förutsättningar för handel med standardiserade 
optioner och terminer ordnas och upprätthålls. Förslaget gör det möjligt att 
ta i bruk nya handelssätt inom optionsbörsverksamheten.
2 kap. Optionsföretaget och marknadsparterna

2 §. Beviljande av koncession. Det föreslås att 3 mom. ändras i 
motsvarighet till 3 kap. 2 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen och så att 
det motsvarar 10 § kreditinstitutslagen utom till de delar som gäller 
ändringssökande. Bestämmelser om ändringssökande föreslås i 5 kap. 8 §. 
Enligt förslaget skall finansministeriet fatta beslut om koncession för 
optionsföretag inom sex månader efter att det har mottagit ansökan om 
koncession. Om ansökan är bristfällig räknas dock tiden på sex månader 
från det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som 
behövs för att avgöra ansökan till finansministeriet. Ansökan om 
koncession skall dock alltid avgöras inom 12 månader efter mottagandet av 
ansökan. Ändringen förbättrar ställningen för den som ansöker om 
koncession för optionsföretag.
4 §. Optionsföretagets verksamhet. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
villkoren för avtal om värdepapperslån och repor som skall clearas kan ingå 
i en bilaga till reglementet i stället för i själva reglementet.
6 §. Optionsföretagets reglemente. Det föreslås att paragrafen ändras. Det 
föreslås att 1 mom. ändras i överensstämmelse med bestämmelserna om 
fondbörsen, andra som ordnar offentlig handel och clearingorganisationen, 
vilka regleras i värdepappersmarknadslagen. Enligt förslaget skall 
optionsföretaget ha ett reglemente som innehåller bestämmelser som 
kompletterar lagen om optionsföretagsverksamhet och som gäller 
optionsbörsverksamhet och clearing vid optionshandeln samt, som ett 
förtydligande, också hur de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på 
optionsföretaget fullgörs. Dessa bestämmelser skall omfatta de 
arrangemang som optionsföretaget vidtar för att fullgöra sina 
tillsynsuppgifter. I bestämmelserna kan också beaktas bl.a. arrangemang 
som baserar sig på avtal som ingåtts mellan optionsföretaget och dess 
parter. I reglementet kan således intas t.ex. bestämmelser om en 
disciplinnämnd, dess uppgifter, sammansättning och oavhängighet samt om 
hur ärenden som den skall behandla anhängiggörs och behandlas, liksom 
om eventuella påföljder som baserar sig på inbördes avtal. Förslaget 
möjliggör emellertid också att andra slags arrangemang vidtas för att 
fullgöra tillsynsskyldigheterna och det är således smidigt med tanke på 
ordnandet av tillsynsverksamheten.
Det föreslås att 2 och 3 mom. ändras samt att regleringen i 4 mom. slopas. 
Genom ändringarna binds förfarandet för fastställelse av ett optionsföretag 
reglemente till en skälig tid på tre månader efter det att ansökan har 
mottagits eller, om ansökan är bristfällig, efter det att optionsföretaget har 
lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra ansökan. 
Ansökan skall dock i varje händelse avgöras inom sex månader efter 
mottagandet av ansökan. Om ansökan inte har avgjorts inom den föreslagna 
tiden på sex månader eller om ansökan har avslagits, kan sökanden 
överklaga till besvärsmyndigheten, som i fråga om beslut av 
finansministeriet är högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om 
besvärsrätt föreslås i 5 kap. 8 §. Förslaget motsvarar de ändringar som 
föreslås i värdepappersmarknadslagen. Samtidigt ändras 
elmarknadsmyndighetens ställning med avseende på handeln med el så att 
den motsvarar Finlands Banks ställning med avseende på handeln med 
masskuldebrev och andra kapitalförbindelser. Dessutom ges 
finansministeriet motsvarande rätt som i andra fall att bestämma om ändring 
eller komplettering av optionsföretagets reglemente, medan bestämmelser 
om rätten att söka ändring i anslutning till detta föreslås i 5 kap. 8 §.
Ovan nämnda utlåtande av elmarknadsmyndigheten hänför sig till det 
tidigare genomförda öppnandet av elmarknaden. Öppnandet av 
elmarknaden har fått en efterföljare i naturgasmarknaden, när 
naturgasmarknadslagen (508/2000) trädde i kraft den 1 augusti 2000. 
Principerna i den motsvarar elmarknadslagstiftningen. Syftet med lagen är 
att främja omsättningen av naturgas och öppna naturgasmarknaden för 
konkurrens på samma sätt som tidigare har skett på elmarknaden. Lagen 
skapar också förutsättningar för en naturgasbörs. Som följd av 
naturgasbörsen kan det också uppstå handel med sådana naturgasbaserade 
derivatinstrument som hör till tillämpningsområdet för denna lag. Av denna 
anledning föreslås i denna lag att man förbereder sig på en eventuell handel 
med naturgasbaserade derivatinstrument genom motsvarande bestämmelser 
som föreslås bli i fråga om handeln med elbaserade derivatinstrument.
Dessutom föreslås att bilagorna till optionsföretagets reglemente, som 
innehåller endast tekniska föreskrifter gällande standardiserade options- och 
terminsavtal, såsom deras underliggande aktier eller andra underliggande 
egendomar, index som är underliggande egendomar och metoderna för 
uträkning av dem, inte längre skall fastställas vid ministeriet och att deras 
fastställelse inte längre skall vara ett villkor för att få inleda handel med 
derivatinstrument. Förslaget hänför sig till förslaget till ändring av 3 kap. 1 
§. Samtidigt föreslås att termen vederbörande ministerium ändras till 
finansministeriet, som i själva verket behandlar de frågor som avses i 
paragrafen.
8 §. Optionsföretagets uppgifter. Det föreslås att rubriken för paragrafen 
och paragrafens innehåll ändras så den motsvarar den reglering som föreslås 
beträffande fondbörsen i 3 kap. 6 § värdepappersmarknadslagen. Genom 
ändringen anvisas de uppgifter som tillkommit optionsföretagets styrelse 
optionsföretaget. Genom ändringen blir det möjligt att ordna verksamheten 
på ett ändamålsenligt sätt och smidigare än för närvarande. Samtidigt 
föreslås det att de punkter slopas i 1 mom. som regleras på andra ställen i 
lag.
Det föreslås att regleringen i 2 och 3 mom., som ansluter sig till 10 § som 
föreslås bli ändrad, slopas. Genom den reglering som föreslås i 10 § ändras 
bestämmelserna om optionsföretagets parter så att de börjar motsvara det 
som föreslås beträffande bl.a. fondbörsens parter.
10 §. Förmedlare, marknadsgaranter och andra som är verksamma inom 
optionsföretaget. Det föreslås att paragrafen ändras. Enligt förslaget börjar 
på optionsföretagets parter, förmedlare, marknadsgaranter och andra som är 
verksamma inom optionsföretaget, tillämpas bestämmelser som motsvarar 
dem som föreslås i 3 kap. 6 a § och 12 a § värdepappersmarknadslagen. 
Förslaget gör det möjligt att godkänna nya typer av parter för optionsföretag 
och samtidigt att förenhetliga regleringen gällande parter för fondbörsen, 
annan offentlig handel med värdepapper och optionsföretag.
11 §. Förmedlares och marknadsgaranters oavhängighet. Det föreslås att 
de regler som gäller oavhängighet för förmedlare och marknadsgaranter 
som är verksamma inom ett optionsföretag ändras så att de börjar motsvara 
de regler som föreslås beträffande parter för fondbörsen och annan offentlig 
handel med värdepapper. Enligt den föreslagna paragrafen skall förmedlare 
och marknadsgaranter som hör till samma koncern eller står i ett 
ekonomiskt beroendeförhållande till varandra ordna sin verksamhet så att 
optionsföretagets tillförlitliga verksamhet inte äventyras.
3 kap. Optionsföretagets verksamhet

1 §. Options- och terminsavtal som är föremål för handel. Det föreslås att 1 
och 2 mom. ändras så att bilagorna till optionsföretagets reglemente, vilka 
innehåller endast tekniska föreskrifter som kompletterar det i paragrafen 
nämnda reglementet, inte längre skall fastställas vid finansministeriet. 
Samtidigt föreslås att metoderna för uträkning av index på samma sätt som 
andra tekniska föreskrifter kan intas i bilagorna till optionsföretagets 
reglemente. Termen vederbörande ministerium som använts i paragrafen 
föreslås bli ersatt med finansministeriet, som i själva verket behandlar de 
frågor som avses i paragrafen.
2 §. Underliggande egendom och index. Det föreslås att paragrafen ändras. 
Förslaget till 1 mom. gör det möjligt att uppta alla värdepapper som hör till 
värdepappersmarknadslagens tillämpningsområde som underliggande 
egendomar för derivatinstrument i ett optionsföretag, om värdepapperen i 
fråga är föremål för offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen 
eller inom ett motsvarande utländskt, reglerat omsättningssystem som står 
under myndighetstillsyn eller inom ett annat omsättningssystem där 
omfattningen av handeln med värdepapperet, tillgången i Finland till 
uppgifter som värdepappersemittenten på grundval av sin 
informationsskyldighet offentliggjort och det förfarande som iakttas när 
gängse prisnivå fastställs eller offentligt meddelas möjliggör en tillförlitlig 
kursbildning för instrumentet. En tillförlitlig kontantmarknad för de 
underliggande egendomarna skapar också förutsättningar för en tillförlitlig 
omsättning av derivatinstrument som baserar sig på dem.
Förslaget till 1 mom. betyder att värdepapper i eget kapital som enbart är 
föremål för ett i 3 kap. 16 § värdepappersmarknadslagen avsett annat 
yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande för 
värdepapper inte nödvändigtvis kan utgöra underliggande egendom för 
standardiserade optioner och terminer. Beträffande masskuldebrev som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen och 
gäldenärsförbindelser som kan jämställas med dem som underliggande 
egendom kan situationen vara en annan. Handel med dylika värdepapper 
bedrivs vanligen mellan institutionella investerare utanför de enskilda om-
sättningssystemen utan att detta på grund av handelns likviditet ändå 
äventyrar tillförlitligheten hos handeln med optioner och terminer som 
baserar sig på dem. Prisnivån inom institutionella investerares handel med 
dylika värdepapper finns dessutom allmänt tillgänglig genom tjänster som 
upprätthålls av olika informationsproducenter. Detsamma gäller ofta 
handeln med råvaror och andra nyttigheter.
Om likviditeten i fråga om värdepapper i eget kapital som är föremål för ett 
handelsförfarande som avses i 3 kap. 16 § värdepappersmarknadslagen 
dock är tillräcklig eller utländska värdepapper som är föremål för 
handelsförfarandet samtidigt också är föremål för handel inom ett utländskt, 
reglerat omsättningssystem som står under myndighetstillsyn och som 
motsvarar inhemsk officiell handel, hindrar inte förslaget till 1 mom. att de 
utgör underliggande egendom för standardiserade optioner och terminer.
Förslagen i 2 mom. till bestämmelser om råvaror, andra nyttigheter eller 
andra förmåner motsvarar till stor del regleringen i gällande 4 mom. 
Momentet ger dock flexiblare möjligheter än för närvarande att som 
underliggande egendomar ha även andra förmåner än råvaror, t.ex. 
ädelmetaller, eller andra nyttigheter, t.ex. el och naturgas.
Förslaget till 3 mom., som gäller indexoptioner och indexterminer, gör det 
möjligt att som underliggande egendom ha även andra index än index som 
baserar sig på ändringar i prisutvecklingen för värdepapper. Som ett 
exempel kan nämnas derivatinstrument som baserar sig på index som 
beskriver väderförändringar. Dessutom möjliggör förslaget mångsidigare 
derivatinstrument baserade på värdepappersindex än den gällande lagen. 
Gällande 3 mom. hindrar i praktiken att man som föremål för handeln 
upptar t.ex. derivatinstrument som baserar sig på sådana index som delvis 
eller helt består av värdepapper som utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel. 
Detta hindrar delvis produktutvecklingen i fråga om bl.a. ändamålsenliga 
indexoptions- och indexterminsavtal som baserar sig på branschindex. Inom 
ett optionsföretag kan man inte som underliggande egendom ha t.ex. sådana 
globala branschindex som gäller finansierings-, telekommunikations- eller 
skogs-, metall- eller läkemedelsindustribranschen. Sålunda föreslås att 3 
mom. ändras så att underliggande egendom för indexoptions- och 
indexterminsavtal kan vara ett index som består av värdepapper som är 
föremål för handel på en reglerad marknad som står under myndigheternas 
tillsyn utan begränsning till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
I 4 mom. föreslås en sammanställning av de bestämmelser som nu finns i 
den gällande 2 § om de olika instanser som skall höras i samband med 
proceduren för fastställande av reglementet med undantag för det bolag som 
emitterat en underliggande aktie. Det föreslås att detta slopas, eftersom det 
att en aktie blir underliggande egendom för ett options- eller terminsavtal 
närmast har en ökande inverkan på aktiens omsättning. Att en aktie blir 
underliggande egendom begränsar dessutom inte emittentens möjligheter att 
genomföra sina operationer avseende aktien på kontantmarknaden för att 
inte tala om att emittera optionsandelar som enligt lagen om aktiebolag 
berättigar till aktien. Samtidigt slopas Finlands Banks och 
elmarknadsmyndighetens rätt att hindra att handel med vissa derivat-
instrument inleds i ett optionsföretag. Dessa instanser kan på samma sätt 
som finansinspektionen uttrycka sin ståndpunkt tillräckligt genom 
förfarandet med utlåtande när reglementet fastställs, eftersom deras 
utlåtanden är en väsentlig faktor när man bedömer innehållet i 
optionsföretagets reglemente i samband med att det fastställs. Syftet med 
ändringarna i momentet är delvis att minska det administrativa arbetet i 
samband med proceduren för fastställelse av optionsföretagets reglemente i 
den mån det är motiverat. I förslaget beaktas på samma sätt som i förslaget 
till 2 kap. 6 § ändringarna i lagstiftningen om naturgasmarknaden.
3 §. Avbrytande av handeln. De uppgifter som i 2 och 3 mom. anvisats 
optionsföretagets styrelse föreslås bli överförda på själva optionsföretaget. 
Ändringen gör det möjligt att ordna optionsföretagets verksamhet på ett 
flexiblare sätt än för närvarande så att ansvaret för att verksamheten ordnas 
på behörigt sätt kvarstår hos bolagets ledning. Förslaget motsvarar den 
uppgiftsöverföring som föreslås i fråga om fondbörsens verksamhet. 
Dessutom föreslås att ändringarna i lagstiftningen om naturgasmarknaden 
beaktas i 4 mom.
5 §. Clearing av optionsköp. Det föreslås att 1 mom. ändras så att ett 
optionsföretag får cleara inte bara optionsköp som gjorts i det eller något 
annat optionsföretag utan också optionsköp som anmälts till företaget. 
Ändringen gör det möjligt för optionsföretaget att på begäran av parterna i 
optionshandeln cleara även köp som gjorts utanför optionsföretaget och 
beroende på optionsföretagets åtgärder ge parterna möjlighet att cleara sina 
köp centralt, även om de har gjorts utanför gemensamt organiserade 
marknadsplatser. På kontantmarknaden har en clearingorganisation 
motsvarande möjlighet.
Samtidigt föreslås det att det kravet slopas i fråga om köp som lämnats till 
clearing av ett utländskt optionsföretag eller någon annan som är 
verksamhet inom optionsföretaget att de kan clearas i optionsföretaget 
endast på de villkor som finansinspektionen bestämmer. Optionsföretaget 
måste självt har tillräckliga resurser att bedöma sina möjligheter att cleara 
dylika optionsköp på ett tillförlitligt sätt utan att dess verksamhet äventyras. 
Optionsföretagets myndighetsfastställda reglemente skall dessutom 
innehålla bestämmelser om clearing av optionsköp i enlighet med 2 kap. 6 § 
1 mom.
11 §. Informationsskyldighet. Ändringarna i lagstiftningen om 
naturgasmarknaden föreslås bli beaktande i 3 mom. Enligt förslaget skall 
också de som deltar i handeln med naturgasbaserade optioner och terminer 
underrätta optionsföretaget om begränsningar som är exceptionella eller 
annars väsentligt påverkar produktionen, överföringen och förbrukningen 
av naturgas, enligt vad som föreskrivs i optionsföretagets reglemente. 
Förslaget är nödvändigt bl.a. därför att ett optionsföretag som part kan ha 
inte bara elproducenter utan också naturgasproducenter i enlighet med 
bestämmelserna om optionsföretagets parter.
12 §. Förmedlarens skyldigheter. Det föreslås att paragrafen upphävs. 
Ändringen motsvarar det som föreslås i fråga om 4 kap. 6 § 2 mom. 
värdepappersmarknadslagen. Kursmanipulation är kriminaliserad i 51 kap. 
strafflagen också i fråga om handeln med optioner och terminer.
4 kap. Tillsyn över options- och terminsmarknaden

1 §. Tillsyn. Ändringarna i lagstiftningen om naturgasmarknaden föreslås 
bli beaktade i 4 mom. Enligt förslaget skall finansinspektionen innan den 
vidtar åtgärder enligt paragrafen eller fattar beslut som berör handeln med 
naturgasbaserade optioner och terminer höra el- och 
naturgasmarknadsmyndigheten, ifall beslutet uppenbarligen skulle inverka 
väsentligt på naturgasmarknadens funktion eller leveranssäkerhet eller på en 
enligt naturgasmarknadslagen systemansvarig sammanslutnings 
verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.
3 §. Rätt till information. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
hänvisningarna till 2 kap. 8 § 3 mom. som upphävs och 3 kap. 13 § som 
upphävts genom lag 969/1999 och de instanser som avses där slopas. 
Bestämmelser om andra parter som är verksamma inom optionsföretaget 
föreslås i 2 kap. 10 §.
Det föreslås att 3 mom. upphävs såsom onödigt. De utrednings- och 
regleruppgifter i anslutning till handeln med el som hör till de 
systemansvarigas uppgifter på elmarknaden gäller de fysiska elleveranserna 
och den systemansvariges verksamhet är inte förknippad med något behov 
av att samla uppgifter om köp på finansmarknaden. I elmarknadslagen ingår 
inte heller någon sådan skyldighet att överlämna uppgifter som avses i 
paragrafen.
5 kap. Särskilda stadganden

1 a §. Erbjudande av andra derivatavtal. På grund av förslaget att upphäva 
1 kap. 1 § 2 och 3 mom. blir paragrafen onödig, och därför föreslås att den 
upphävs. Paragrafens undantag från erbjudandebegränsningen är inte 
nödvändigt då erbjudandebegränsningen slopas.
3 §. Optionsmarknadsbrott. Det föreslås att 1 mom. ändras till den del det 
gäller straff för brott mot en erbjudandebegränsning enligt 1 kap. 1 § 2 
mom. Det föreslås att nämnda erbjudandebegränsning upphävs. Eftersom 
förslaget samtidigt leder till att 1 mom. skulle få bara en punkt, föreslås att 
indelningen i punkter slopas.
4 §. Optionsmarknadsförseelse. Det föreslås att paragrafen ändras till den 
del det är fråga om straff för brott mot ett förbud enligt 3 kap. 12 §. Det 
föreslås att nämnda förbud upphävs. Eftersom förslaget samtidigt leder till 
att paragrafen skulle få bara en punkt, föreslås att indelningen i punkter 
slopas.
8 §. Ändringssökande. Det föreslås att 1 mom. ändras så att ändring i alla 
beslut som finansministeriet meddelar med stöd av lagen får sökas genom 
besvär. Ändring i beslut som gäller koncession för optionsföretag samt 
fastställelse av reglementet och ändringar i det kan sökas även när beslutet 
inte har fattats inom utsatt tid. Besvären anses i så fall gälla avslag på 
ansökan. Sådana besvär får anföras till dess ett beslut har meddelats.
Enligt förslaget skall finansministeriet underrätta besvärsmyndigheten om 
ett beslut i ovan nämnda ärenden, om beslutet har meddelats efter att besvär 
anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär skall i övrigt i 
tillämpliga delar gälla vad som bestäms i lagen om ändringssökande i 
förvaltningsärenden. Förslaget motsvarar förslaget till 10 kap. 3 § 
värdepappersmarknadslagen samt 10 § 4 mom. kreditinstitutslagen.
Det föreslås att 2 mom. ändras så att ändring i finansinspektionens beslut 
om avbrytande av handeln i optionsföretaget och om krav på ytterligare 
säkerheter kan sökas genom besvär. Även på ändringssökande i dessa fall 
tillämpas vad som bestäms i lagen om finansinspektionen. Enligt 24 § lagen 
om finansinspektionen får ändring i finansinspektionens beslut sökas genom 
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som bestäms om anförande av 
besvär över beslut av statsrådet eller ett ministerium. Ett beslut av 
finansinspektionen i vilket ändring har sökts är trots besvären i kraft tills 
vidare, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat eller 
annorlunda bestäms i saken någon annanstans. Samtidigt ändras termen 
bankinspektionen till finansinspektionen, som sköter den tidigare 
bankinspektionens uppgifter.
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser. I lagförslaget ingår en 
sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.
I övergångsbestämmelsen i 2 mom. föreslås att de nya bestämmelserna i 2 
kap. 2 § 3 mom. och 6 § 2 mom. om behandlingstider för de ansökningar 
som avses i lagrummen inte skall tillämpas på ansökningar som gjorts före 
lagens ikraftträdande, utan att på dem skall fortfarande tillämpas den lag 
som gällde innan förslagen trädde i kraft. Syftet med lagförslaget är att 
påskynda behandlingen av de ansökningsärenden som avses i paragraferna 
och förbättra sökandens ställning. Det bör dock beaktas att innan 
regeringens proposition står klar kan det ha kommit nya ansökningar om de 
saker som avses i paragraferna. När dessa ansökningar behandlas har man 
inte nödvändigtvis kunnat förbereda sig på lagändringen. Dessutom kan det 
också under riksdagsbehandlingen och före lagens ikraftträdande komma 
nya ansökningar, varvid behandlingstiden för de ansökningar som avses i 
paragraferna, beroende på riksdagsbehandlingens längd och 
ikraftträdelsetidpunkten, kan gå ut innan lagen träder i kraft.
I övergångsbestämmelsen i 3 mom. föreslås att ett optionsföretag skall ges 
en tid på sex månader från lagens ikraftträdande att göra ansökan för att 
komplettera sitt reglemente så att det börjar överensstämma med denna lag. 
Förslaget motsvarar den övergångstid som föreslås i 
värdepappersmarknadslagen beträffande motsvarande sak.
I 4 mom. föreslås en övergångsbestämmelse enligt vilken åtgärder som 
verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Med stöd av bestämmelsen kan ett optionsföretag ansöka om komplettering 
av sitt reglemente på det sätt som förslaget anger och finansministeriet kan 
börja behandla det. Då tillämpas emellertid inte de nu föreslagna maximala 
behandlingstiderna på behandlingen av nämnda ansökningar.
1.3.	Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet
4 §. Förteckningar. I 1 och 2 mom. föreslås en teknisk ändring till följd av 
det nya värdepappersbegrepp som föreslås i 1 kap. 2 § värde-
pappersmarknadslagen. Hänvisningen i 1 mom. till 1 mom. i nämnda 
paragraf i värdepappersmarknadslagen ändras till en hänvisning till 5 
punkten och till 2 mom. fogas hänvisningar till 4 och 6 punkten i nämnda 
paragraf i värdepappersmarknadslagen.
12 §. Värdepapperscentralens koncession. Det föreslås att 1 mom. ändras så 
att där slopas kravet på att kunna cleara avslut och andra transaktioner med 
värdeandelar som avses i lagen. Om clearing av värdepapper och således 
även om clearing av värdeandelar och om clearingverksamhet samt om 
clearingorganisationsverksamhet bestäms i värdepappersmarknadslagen, i 
synnerhet i 4 a kap.
Det föreslås också att 1 mom. ändras i överensstämmelse med 
bestämmelserna om fondbörsen och clearingorganisationen enligt 
värdepappersmarknadslagen så att statsrådet skall meddela ett beslut som 
gäller koncession för värdepapperscentral inom sex månader efter det att 
ansökan har mottagits eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden 
har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra 
saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter 
det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom nämnda tid på 
12 månader, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla 
avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har 
meddelats. Statsrådet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om 
detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och 
behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga 
delar vad som bestäms i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.
15 §. Värdepapperscentralens regler och övervakningen av att de följs. Det 
föreslås att 1 mom. ändras av lagstiftningstekniska orsaker i sin helhet utan 
att innehållet i punkterna i den gällande lagen ändras. Det föreslås också att 
till momentet fogas en ny 6 punkt, enligt vilken värdepapperscentralens 
regler skall innehålla föreskrifter om hur de tillsynsuppgifter som enligt 
lagen ankommer på värdepapperscentralen fullgörs. Dessa föreskrifter skall 
omfatta de arrangemang som värdepapperscentralen vidtar för att fullgöra 
sina tillsynsuppgifter. I föreskrifterna kan också beaktas bl.a. arrangemang 
som baserar sig på avtal som ingåtts mellan värdepapperscentralen och de 
kontoförande instituten och deras underinstitut. I reglerna kan således intas 
t.ex. föreskrifter om en disciplinnämnd, dess uppgifter, sammansättning och 
oavhängighet samt om hur ärenden som den skall behandla anhängiggörs 
och behandlas, liksom om eventuella påföljder som baserar sig på inbördes 
avtal. Förslaget möjliggör emellertid också att andra slags arrangemang 
vidtas för att fullgöra tillsynsskyldigheterna och det är således smidigt med 
tanke på ordnandet av tillsynsverksamheten.
Det föreslås att 2 mom. ändras så att förfarandet för fastställelse av 
värdepapperscentralens regler till innehållet motsvarar förfarandet för 
fastställelse av regler för fondbörsen, annan offentlig handel och 
clearingorganisationer i värdepappersmarknadslagen samt förfarandet för 
fastställande av reglemente för optionsföretag i lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer. I förslaget är behandlingen av 
ansökan om fastställelse av regler bunden till en skälig tid på tre månader 
efter det att ansökan mottagits eller, om ansökan är bristfällig, efter det att 
värdepapperscentralen har lämnat in de handlingar och utredningar som 
behövs för att avgöra saken. Ansökan skall dock i varje händelse avgöras 
inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Om ansökan inte har 
avgjorts inom den föreslagna tiden på sex månader eller om ansökan har 
avslagits, kan värdepapperscentralen överklaga till besvärsmyndigheten, 
som i fråga om beslut av finansministeriet är högsta förvaltningsdomstolen.
Enligt förslaget skall sökanden kunna anföra besvär om beslut på en 
ansökan om fastställelse av regler inte har meddelats inom nämnda sex 
månader. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär 
får anföras till dess ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall 
underrätta besvärsmyndigheten om ett beslut i nämnda ärenden, om beslutet 
har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och 
behandling av besvär skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som bestäms 
i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Förslaget motsvarar 
ändringar med motsvarande innehåll i lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer samt 10 § 3 och 4 mom. kreditinstitutslagen.
Till skillnad från värdepappers- och derivathandeln föreslås det inte att 
Finlands Banks rätt att i praktiken förvägra fastställelse av reglerna skall 
slopas, när dess utlåtande är negativt till följd av dess lagbestämda 
uppgifter. Detta därför att värdeandelssystemet som ett tillförlitligt sätt att 
förvara säkerhetsmaterial som hänför sig till centralbankens verksamhet är 
mycket viktigt för Finlands Bank. Dessutom föreslås att det till momentet 
fogas en bestämmelse med samma innehåll som i förslagen gällande de 
andra självreglerande sammanslutningarna om rätt för finansministeriet att 
kräva att värdepapperscentralens regler skall ändras eller kompletteras och 
om utlåtandeförfarandet i anslutning till detta. Ändring i finansministeriets 
beslut att kräva att värdepapperscentralens regler skall ändras eller 
kompletteras får sökas genom besvär.
Det föreslås att 4 mom. ändras så att det motsvarar ändringsförslagen 
gällande fondbörsen i värdepappersmarknadslagen och optionsföretag i 
lagen om handel med standardiserade optioner och terminer. Genom den 
föreslagna ändringen överförs uppgiften att övervaka värdeandelssystemet 
och parternas verksamhet, som tidigare tillkommit värdepapperscentralens 
styrelse, på själva värdepapperscentralen.
25 §. Aktier och värdeandelar som jämställs med dem. I 2 mom. föreslås en 
teknisk ändring till följd av det nya värdepappersbegreppet som föreslås i 1 
kap. 2 § värdepappersmarknadslagen. Andelar i placeringsfonder och 
fondföretag ingår i 5 punkten av det nya värdepappersbegreppet.
26 §. Andelar i masskuldebrevslån och andra värdeandelar. I paragrafens 
rubrik och 1 mom. föreslås en teknisk ändring till följd av det nya 
värdepappersbegreppet som föreslås i 1 kap. 2 § 
värdepappersmarknadslagen.
26 a §. Överföring av skuldebrev och andra värdepapper till 
värdeandelssystemet. I paragrafens rubrik och 1 mom. föreslås en teknisk 
ändring till följd av det nya värdepappersbegreppet som föreslås i 1 kap. 2 § 
i värdepappersmarknadslagen.
27 §. Emissionskonto. Det föreslås att 2 mom. i paragrafen om 
värdeandelssystemets emissionskonton ändras tekniskt så att de särskilda 
kraven på emissionskontots innehåll även i fortsättningen riktar sig till 
masskuldebrevslån och därmed jämställbara värdeandelar. Ändringen beror 
på den ändring som föreslås i 4 § 2 mom. samt på det ändrade 
värdepappersbegreppet.
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser. I lagförslaget ingår en 
sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.
I övergångsbestämmelsen i 2 mom. föreslås att de nya bestämmelserna i 12 
och 15 § om behandlingstider för de ansökningar som avses i lagrummen 
inte skall tillämpas på ansökningar som gjorts före lagens ikraftträdande, 
utan att på dem skall fortfarande tillämpas den lag som gällde innan 
förslagen trädde i kraft. Syftet med lagförslaget är att påskynda 
behandlingen av de ansökningsärenden som avses i paragraferna och 
förbättra sökandens ställning. Det bör dock beaktas att innan regeringens 
proposition står klar kan det ha kommit nya ansökningar om de saker som 
avses i paragraferna. När dessa ansökningar behandlas har man inte 
nödvändigtvis kunnat förbereda sig på lagändringen. Dessutom kan det 
också under riksdagsbehandlingen och före lagens ikraftträdande komma 
nya ansökningar, varvid behandlingstiden för de ansökningar som avses i 
paragraferna, beroende på riksdagsbehandlingens längd och 
ikraftträdelsetidpunkten, kan gå ut innan lagen träder i kraft.
I övergångsbestämmelsen i 3 mom. föreslås att värdepapperscentralen skall 
ges en tid på sex månader från lagens ikraftträdande att göra ansökan för att 
komplettera sina regler så att de börjar överensstämma med kraven i denna 
lag.
I 4 mom. föreslås en övergångsbestämmelse enligt vilken åtgärder som 
verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Med stöd av bestämmelsen kan värdepapperscentralen t.ex. ansöka om 
komplettering av sina regler på det sätt som förslaget anger och 
finansministeriet kan börja behandla dem. Då tillämpas emellertid inte de 
nu föreslagna maximala behandlingstiderna på behandlingen av nämnda 
ansökningar.
1.4.	Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton
5 a §. Det föreslås att 3 mom. ändras så att på ett förvaltningskonto som 
innehas av ett utländskt institut som avses i 16 § lagen om 
värdeandelssystemet får utan hinder av 1 mom. också noteras värdeandelar 
enligt 4 § 2 mom. lagen om värdeandelssystemet som ägs av en finsk 
medborgare eller en finsk sammanslutning eller stiftelse. Genom ändringen 
börjar regleringen gällande förvaltningskonton motsvara reglerna för 
värdepapperscentralers internationella samarbete.
Ikraftträdande. I lagförslaget ingår en sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits 
och blivit stadfäst.
1.5.	Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
2 §. Investeringsobjekt. Det föreslås att paragrafen ändras så att 
investeringsobjekt enligt lagen kan vara alla derivatinstrument oberoende av 
underliggande egendomar samt alla värdepapper som avses i 
värdepappersmarknadslagen.
I Europeiska unionens medlemsstater kan värdepappersföretagen erbjuda 
investeringstjänster eller investeringsobjekt som inte omfattas av 
investeringstjänstdirektivet med stöd av nationell lagstiftning. Exempelvis 
icke-standardiserade nyttighetsderivatinstrument hör inte till de 
investeringsobjekt som uppräknas i avsnitt B i bilagan till direktivet och de 
kan således inte erbjudas över gränsen med stöd av en enda auktorisation. I 
Finland har direktivets definition av investeringsobjekt genomförts så att 
det täcker derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer och vilkas underliggande egendomar 
också kan vara nyttigheter. Definitionen omfattar dessutom andra 
derivatinstrument, som har någon i lagrummet nämnd underliggande 
egendom. Underliggande egendom för ett annat derivatinstrument kan dock 
inte vara t.ex. en nyttighet.
Den rådande situationen kan inte betraktas som tillfredsställande. De olika 
lagstiftningssätten beträffande bestämmelserna om verksamhetsområde i 
lagen om värdepappersföretag och kreditinstitutslagen har lett till att den 
investeringstjänstverksamhet som tillåts för värdepappersföretag är mera 
begränsad än motsvarande verksamhet som är tillåten för kreditinstitut. Ett 
kreditinstitut kan bedriva annan med kreditinstitutsverksamhet jämförbar 
verksamhet varvid det bl.a. är tillåtet att erbjuda investeringstjänster med 
icke-standardiserade nyttighetsderivat för kreditinstitut som erbjuder 
investeringstjänster. Samtidigt betyder ändringen också att tjänster enligt 3 
§ som erbjuds yrkesmässigt i fråga om nyttighetsderivatinstrument är 
investeringstjänster med de begränsningar som framgår av förslaget till 3 § 
3 mom.
Förutom de ändringar som gäller derivatin-


struments underliggande egendomar föreslås att paragrafen ändras så att 
investeringsobjekt är även alla värdepapper som avses i 
värdepappersmarknadslagen. I det värdepappersbegrepp som föreslås i 
värdepappersmarknadslagen ingår inte längre några undantag beträffande 
värdepappersmarknadslagens tillämpningsområde vilka är beroende enbart 
av emittentens sammanslutningsform, såsom undantaget gällande privata 
aktiebolag. Ändringen leder till att tjänster enligt 3 § i fråga om sådana här 
emittenters värdepapper som yrkesmässigt och i form av egentlig 
näringsverksamhet erbjuds andra bokföringsskyldiga än sådana som hör till 
samma koncern är investeringstjänster. Till detta hänför sig emellertid 
också förslaget till ändring av 3 § 3 mom.
De föreslagna ändringarna i definitionen av investeringsobjekt innebär även 
en ändring i utländska värdepappersföretags rätt att erbjuda 
investeringstjänster i Finland. Enligt 2 § lagen om utländska 
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland 
(580/1996) avses med utländska värdepappersföretag fysiska eller juridiska 
personer som yrkesmässigt tillhandahåller i investeringstjänstdirektivet 
angivna tjänster och som i någon annan stat än i Finland har erhållit 
auktorisation motsvarande sådant verksamhetstillstånd som avses i lagen. 
Med investeringstjänster avses i 2 § 2 punkten sådana tjänster som avses i 3 
och 16 § i denna lag. Värdepappersföretag som kommer från en stat som 
tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan tillhandahålla 
nämnda tjänster i enlighet med principen om en enda auktorisation, medan 
de som har auktorisation i en stat som inte tillhör Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet måste ansöka om tillstånd hos finansministeriet för att 
kunna erbjuda sina tjänster.
Ändringen av definitionen på investeringsobjekt så att den också omfattar 
andra än standardiserade nyttighetsderivatinstrument utvidgar utländska 
värdepappersföretags möjligheter att erbjuda i den lagen avsedda 
investeringstjänster som hänför sig till dessa instrument i Finland i enlighet 
med ovan nämnda princip om en enda auktorisation eller under 
förutsättning att företaget ansöker om verksamhetstillstånd enligt den lagen. 
Av lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland följer dock att ett värdepappersföretag som 
erhållit auktorisation i en stat som tillhör Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet måste ha rätt till detta på grundval av sin auktorisation. 
De som erhållit auktorisation i en stat som inte tillhör Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet berörs av den lagens krav på 
verksamhetstillstånd också när de tillhandahåller tjänster som ansluter sig 
till dessa investeringsobjekt. Situationen är densamma i den gällande lagen i 
fråga om de investeringstjänster eller stödtjänster som inte ingår i 
investeringstjänstdirektivet eller dess bilaga.
3 §. Investeringstjänster. I 1 mom. 1 och 5 punkten föreslås att det särskilda 
omnämnandet av tjänster i anslutning till privata aktiebolags värdepapper 
slopas. I och med den ändring som föreslås i 2 § blir också dessa 
värdepapper investeringsobjekt. I och med förslaget blir också 
värdepappersförmedlarrörelse enligt 1 mom. 3 punkten samt emissions-
garanti enligt 4 punkten och emissionsarrangemang enligt 6 punkten 
tillhandahållande av investeringstjänster med de begränsningar som framgår 
av 3 mom. Marknadsgaranti enligt 2 punkten kan erbjudas endast vid 
handel på börslistan enligt 3 kap. värdepappersmarknadslagen och vid 
annan offentlig handel som avses i det kapitlet, och som inte kan gälla 
privata aktiebolags värdepapper, samt i optionsföretag som avses i lagen om 
handel med standardiserade optioner och terminer. Sålunda har ändringen 
av definitionen på investeringsobjekt till denna del ingen inverkan på 
marknadsgarantin.
Det föreslås att 3 mom. ändras så att som sådant erbjudande av 
investeringstjänster som är beroende av verksamhetstillstånd och förutsätter 
hörande till investeringsfonden för investerarskydd betraktas inte 
yrkesmässigt tillhandahållande av tjänster enbart med värdepapper som 
avses i 1 kap. 2 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen. Det nämnda 
föreslagna lagrummet gäller värdepapper vilkas innehav huvudsakligen 
syftar till användning av konsumtionsnyttigheter. Dessa är värdepapper som 
ensamma eller tillsammans med andra värdepapper medför rätt att besitta en 
viss lägenhet, någon annan lokal eller en fastighet eller en del av en 
fastighet eller rätt att använda eller få andra i konsumentskyddslagen 
avsedda konsumtionsnyttigheter som emittenten erbjuder, om 
värdepapperets värde i huvudsak baserar sig på sagda rätt. Genom förslaget 
undviker man att lagen om värdepappersföretag jämte krav på 
verksamhetstillstånd och annat skulle komma att tillämpas på bl.a. bostads- 
och fastighetsmäklare. Förslaget innebär dock att sådana tillhandahållare av 
tjänster på vilka lagen om värdepappersföretag skall tillämpas på grund av 
yrkesmässigt tillhandahållande av tjänster i fråga om andra än här avsedda 
värdepapper, kan tillhandahålla sina tjänster även i fråga om värdepapper 
som avses här. För dessa tillhandahållares är det då fråga om 
tillhandahållande av investeringstjänster.
Det föreslås också att 3 mom. ändras så att det gäller enbart tjänster som 
erbjuds i fråga om nyttighetsderivat. På nyttighetsderivatmarknaden är det 
vanligt att dagshandeln med nyttigheter, t.ex. metall och el, stöds av handel 
med nyttighetsderivat som baserar sig på samma nyttigheter. Exempelvis på 
elmarknaden är volymen av elproducenternas, eldistributörernas och andra 
marknadsparters elderivathandel mera än fem gånger större än den fysiska 
el som används. Nyttighetsderivathandeln har till stor del undanträngt de 
tidigare leveransavtalen gällande en nyttighet till fast pris. Eftersom 
marknaden fungerar på detta sätt föreslås att sådana sammanslutningars 
tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. som avser 
nyttighetsbaserade derivatinstrument, vilka bedriver handel med dessa 
derivatinstrument för egen räkning inom optionsföretaget eller med andra 
liknande sammanslutningar eller med sådana som producerar eller 
yrkesmässigt använder dessa nyttigheter inte skall betraktas som 
tillhandahållande av investeringstjänster. Förslaget gör det möjligt för de 
avsedda sammanslutningarna att bedriva handel sinsemellan med 
nyttighetsbaserade derivatinstrument. Dessutom blir det möjligt för dessa 
sammanslutningar att bedriva verksamhet för egen räkning även inom 
optionsföretaget. Avsikten med förslaget är således inte att hindra t.ex. 
elproducenter från att för egen räkning delta i handeln med elbaserade 
derivatinstrument inom optionsföretaget. I EL-EX Sähköpörssi Oy, som 
verkade på 1990-talet och som var ett optionsföretag enligt lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer, var andra än 
värdepappersföretag eller kreditinstitut parter.
Enligt förslaget skall som tillhandahållande av investeringstjänster inte 
heller betraktas tillhandahållandet av enbart nyttighetsderivat till andra än 
ovan nämnda aktiva parter i handeln med nyttighetsderivat när 
nyttighetsderivat tillhandahålls sådana andra instanser enbart som 
prisskyddsmekanism i anslutning till handeln med den nyttighet som är 
underliggande egendom för derivatinstrumenten.
10 §. Beviljande av verksamhetstillstånd. Det föreslås att 2 mom. ändras så 
att det börjar motsvara 10 § 3 och 4 mom. kreditinstitutslagen. 
Finansministeriet skall meddela ett beslut som gäller verksamhetstillstånd 
för värdepappersföretag inom sex månader efter det att ansökan mottagits 
eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om 
verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter 
mottagandet av ansökan. Om beslut inte har meddelats inom nämnda tid på 
12 månader, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla 
avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har 
meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om 
beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande 
anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i 
övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om ändringssökande i 
förvaltningsärenden.
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser. I lagförslaget ingår en 
sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.
I 2 mom. föreslås en övergångsbestämmelse om att sådana företag som när 
lagen träder i kraft bedriver verksamhet som är beroende av 
verksamhetstillstånd och som de inte har verksamhetstillstånd för enligt 
denna lag, skall ansöka om verksamhetstillstånd enligt denna lag inom tre 
månader efter lagens ikraftträdande eller upphöra med sin verksamhet inom 
sex månader efter lagens ikraftträdande, om inte finansministeriet av 
särskilda skäl förlänger tiden. Förslaget motsvarar 60 § 1 mom. i den 
gällande lagen. På ansökan om verksamhetstillstånd och ändringssökande i 
anslutning till beslutet på ansökan tillämpas de tidsfrister, den besvärsrätt 
och det besvärsförfarande som föreslås i 10 § 2 mom. På förutsättningarna 
för verksamhetstillstånd och de uppgifter som skall lämnas i samband med 
ansökan om verksamhetstillstånd tillämpas gällande bestämmelser. De nya 
tidsfristerna i 10 § 2 mom. skall dock inte tillämpas på ansökningar om 
verksamhetstillstånd som har anhängiggjorts före lagens ikraftträdande.
I 3 mom. föreslås en övergångsbestämmelse enligt vilken åtgärder som 
verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Med stöd av bestämmelsen kan ett företag som när lagen träder i kraft 
bedriver verksamhet som är beroende av verksamhetstillstånd göra ansökan 
om verksamhetstillstånd och finansministeriet kan börja behandla den. På 
sådana ansökningar tillämpas dock den gällande lagens bestämmelser och 
inte de tidsfrister som föreslås i 10 § 2 mom.
1.6.	Lagen om ändring av lagen om placeringsfonder
53 §. Det föreslås att 2 mom. ändras så att det bättre motsvarar en situation 
där en placeringsfond blir föremål för offentlig handel, dvs. handel på 
börslistan enligt värdepappersmarknadslagen eller annan offentlig handel 
som avses i lagens 3 kap. 12 § eller ett annat yrkesmässigt ordnat och för 
allmänheten tillgängligt handelsförfarande som föreslås i 3 kap. 16 §. Enligt 
förslaget skall teckningspriset för en fondandel betalas i pengar eller genom 
att placeringsfonden ges värdepapper som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten 
till ett belopp som motsvarar teckningspriset så att fördelningen av olika 
slag av värdepapper motsvarar den i placeringsfondens regler för varje 
enskilt slag av värdepapper specificerade placeringsverksamheten och 
värdepapperens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den 
fondandel som getts mot dem.
Internationellt är den allmänna verksamhetsprincipen för placeringsfonder 
som är föremål för handel att teckningarna och inlösningarna av 
fondandelar och fondaktier görs mot en värdepapperskorg som motsvarar 
placeringsfondens investeringspolitik. Eftersom de placeringsfonder som är 
föremål för handel vanligen följer något visst värdepappersindex, används 
som tecknings- och inlösningsvederlag vanligen värdepapperskorgar som 
överensstämmer med detta index. På detta sätt kan teckningen i de 
placeringsfonder som är föremål för handel göras på ett kostnadseffektivt 
sätt eftersom placeringsfonden inte åsamkas några kostnader för att ett 
penningvederlag skall omvandlas till en värdepappersportfölj som 
överensstämmer med fondens investeringspolitik. Denna kostnadsbesparing 
gagnar också placeringsfondens investerare och den såväl effektiverar 
marknadsföringen av andelarna som säkerställer att t.ex. värdet av den 
indexfond som är föremål för handel följer värdet av dess jämförelseindex 
så nära som möjligt.
81 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att man vid förvaltningen av 
placeringsfonders medel kan utnyttja även låne- och återköpsavtal avseende 
värdepapper som clearas i utländska options- eller clearingorganisationer 
samt också avtal som clearas någon annanstans, om motparten är en i 
värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare. I 1 kap. 4 § 1 
mom. 4 punkten värdepappersmarknadslagen avses med 
värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i lagen om 
värdepappersföretag, sådana utländska värdepappersföretag som avses i 
lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland, sådana kreditinstitut som avses i 
kreditinstitutslagen samt sådana kreditinstitut och finansiella institut som 
avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts 
verksamhet i Finland (1608/1993). I sådana situationer skall dock 
avtalsvillkoren vara sedvanliga och allmänt erkända på marknaden. Som 
sådana avtal kan åtminstone betraktas internationellt allmänt använda 
modellavtal jämte nationella bilagor.
Ändringen är nödvändig i synnerhet för placeringsfonder som investerar 
internationellt. Genom ändringen ges placeringsfonder som investerar 
internationellt möjlighet att effektivera sin medelsförvaltning och ändå 
tillräckligt se till att de avtal som avses i paragrafen inte innehåller 
överraskande villkor för fonden. Dessutom föreslås i 6 mom. fortfarande 
bemyndigande för finansinspektionen att meddela närmare föreskrifter om 
rätten att använda låne- och återköpsavtal.
Ikraftträdande. I lagförslaget ingår en sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits 
och blivit stadfäst.
1.7.	Lag om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen
1 §. Det föreslås att 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen upphävs. 
Enligt förslaget till ändring av 3 kap. 13 § värdepappersmarknadslagen skall 
en sammanslutning av värdepappersförmedlare inte längre kunna ordna 
annan offentlig handel som avses i 3 kap. 12 § i lagen, så sådana 
sammanslutningar kan inte längre höra till finansinspektionens 
tillsynsobjekt när lagen träder i kraft.
Ikraftträdande. I lagförslaget ingår en sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits 
och blivit stadfäst.
1.8.	Lag om ändring av lagen om aktiebolag
1 kap. Allmänna stadganden

2 §. I 1 mom. föreslås vissa tekniska ändringar som beror på den föreslagna 
ändringen av värdepappersbegreppet i 1 kap. 2 § 
värdepappersmarknadslagen samt på den möjlighet att vid sidan av offentlig 
handel ordna andra yrkesmässigt ordnade och för allmänheten tillgängliga 
handelsförfaranden som föreslås i 3 kap. 16 § i den lagen. I och med 
ändringen kan privata aktiebolags värdepapper bli föremål för de nya 
handelsförfaranden som avses i 3 kap. 16 § värdepappersmarknadslagen, 
vilket ger dem som investerar eller redan har investerat i sådana 
värdepapper bättre möjligheter att bestämma över sitt innehav. Genom 
ändringen kan placerarna erbjudas möjlighet att om de så vill avstå från sitt 
innehav genom ett handelsförfarande som är mera organiserat och 
genomskinligt än de nuvarande handelssätten.
På grund av de ändringar som föreslås i värdepappersmarknadslagen och i 1 
mom. föreslås att 2 mom. upphävs såsom onödigt. Det föreslås att 3 mom. 
ändras så att den bestämmelse om utbjudande av värdepapper som ingår i 
den slopas. Värdepappersmarknadslagen innehåller tillräckliga 
bestämmelser om tillhandahållandet av värdepapper.
16 kap. Särskilda stadganden

8 §. I 1 mom. 7 punkten föreslås vissa tekniska ändringar som beror på de 
ändringar som föreslås i värdepappersbegreppet i 1 kap. 2 § 
värdepappersmarknadslagen samt på den möjlighet att ordna andra 
yrkesmässigt ordnade och för allmänheten tillgängliga handelsförfaranden 
som föreslås vid sidan av offentlig handel i 3 kap. 16 § i den lagen. Privata 
aktiebolags värdepapper kan enligt förslaget bli föremål för ett sådant annat 
handelsförfarande. Värdepappersmarknadslagen förbjuder inte heller i sig 
sådan offentlig handel med privata aktiebolags aktier som avses i den lagen.
Ikraftträdande. I lagförslaget ingår en sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits 
och blivit stadfäst.
1.9.	Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
3 kap. Garantikapital

2 a §. Det föreslås att till 3 kap. fogas en bestämmelse som motsvarar 1 kap. 
2 § lagen om aktiebolag om att en försäkringsförenings värdepapper inte får 
vara föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § värdepappersmark-
nadslagen. Denna begränsning föreslås i 1 mom. I 2 mom. föreslås på 
motsvarande sätt som i nämnda paragraf i lagen om aktiebolag att när en 
försäkringsförenings värdepapper bjuds ut till allmänheten skall det uppges 
att värdepapperen inte kan vara föremål för offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen.
Genom den föreslagna regleringen ändras de regler som gäller 
försäkringsföreningar så att den motsvarar de regler som gäller andra än 
publika ömsesidiga försäkringsbolag.
16 kap. Särskilda stadganden

8 §. Av lagstiftningstekniska skäl föreslås att 1 mom. ändras i sin helhet på 
grund av den 8 punkt som föreslås bli fogad till lagen. Annars föreslås inga 
ändringar i momentets innehåll. Den bestämmelse som föreslås bli tillfogad 
gäller brott mot det nya 3 kap. 2 a § 1 mom. som föreslås. I motsvarighet till 
förslaget till 16 kap. 8 § 1 mom. 7 punkten lagen om aktiebolag föreslås att 
den som har brutit mot förbudet i 2 a § 1 mom., som föreslås bli fogat till 3 
kap., att göra försäkringsföreningars värdepapper till föremål för offentlig 
handel enligt värdepappersmarknadslagen skall, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff föreskrivs i någon annan lag, för 
försäkringsföreningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Genom den föreslagna regleringen ändras reglerna gällande 
försäkringsföreningar så att de börjar motsvara de regler som gäller 
offentliga ömsesidiga försäkringsbolag.
Ikraftträdande. I lagförslaget intas en sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. 
Lagen anses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits 
och blivit stadfäst.
1.10.	Lag om ändring av 51 kap. strafflagen
51 kap. Om värdepappersmarknadsbrott

1 §. Missbruk av insiderinformation. I paragrafen föreslås att brottet 
missbruk av insiderinformation skall utsträckas även till sådant 
yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i 
syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper som 
föreslås i 3 kap. 16 § värdepappersmarknadslagen vid sidan av offentlig 
handel. På samma sätt som vid offentlig handel kan även vid dylik handel 
de som vet mera än andra om värdepapperen, t.ex. företagets ledning och 
stora aktieägare, försöka dra nytta av dessa uppgifter till nackdel för andra 
parter varvid de samtidigt skadar förtroendet för hela handelsförfarandet.
Strafflagens rekvisit är självständigt i förhållande till 
värdepappersmarknadslagen. Trots att missbruk av insiderinformation är 
förknippat med den informationsskyldighet som 
värdepappersmarknadslagen ålägger emittenter av värdepapper som är 
föremål för offentlig handel, kan en person dömas för missbruk av 
insiderinformation oberoende av om värdepappersemittenten har förmått 
iaktta de informationsskyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen. 
Sålunda finns det inget hinder för att missbruk av insiderinformation skall 
kunna vara straffbart även vid ett handelsförfarande som avses i den nya 3 
kap. 16 § värdepappersmarknadslagen när emittenter av värdepapper som är 
föremål för förfarandet inte direkt med stöd av lag berörs av 
informationsskyldighet enligt värdepappersmarknadslagen. Förslaget är 
också ägnat att utveckla den självreglering som gäller dylika 
handelsförfaranden.
Förslaget ökar behovet av att vid nämnda handelsförfarande fästa 
uppmärksamhet vid den informationsskyldighet som åligger emittenter av 
värdepapper som är föremål för förfarandet, i synnerhet den fortlöpande 
informationsskyldigheten. Det ökar också emittenternas eget behov av att 
informera om uppgifter som ännu inte är offentliggjorda och som påverkar 
värdet på värdepapper som blivit föremål för handelsförfarandet. Annars 
kan de som sitter inne med dessa uppgifter, t.ex. emittenternas ledning, inte 
just bedriva handel med värdepapperen i fråga. Förslaget leder samtidigt till 
att också bestämmelsen i 2 § i kapitlet om grovt missbruk av 
insiderinformation skall tillämpas på sådana andra yrkesmässigt ordnade 
och för allmänheten tillgängliga förfaranden som avses här.
3 §. Kursmanipulation. På samma sätt som i fråga om missbruk av 
insiderinformation föreslås att det i paragrafen avsedda brottet 
kursmanipulation skall utsträckas även till sådant yrkesmässigt ordnade och 
för allmänheten tillgängliga handelsförfaranden i syfte att förmedla kontakt 
mellan köpare och säljare av värdepapper som föreslås i 3 kap. 16 § 
värdepappersmarknadslagen vid sidan av offentlig handel. 
Kursmanipulation vid ett sådant handelsförfarande som avses här skadar 
marknaden för de värdepapper som det gäller på samma sätt som den skadar 
offentlig handel. Förslaget är också på samma sätt som i fråga om missbruk 
av insiderinformation ägnat att bidra till självregleringen gällande sådana 
handelsförfaranden. Förslaget leder samtidigt till att också bestämmelsen i 4 
§ om grov kursmanipulation skall tillämpas på sådana andra yrkesmässigt 
ordnade och för allmänheten tillgängliga handelsförfaranden som avses här.
6 §. Definitioner. I 1 mom. föreslås en teknisk ändring som beror på 
ändringen av värdepappersbegreppet i 1 kap. 2 § 
värdepappersmarknadslagen. Eftersom värdepapper som avses i 2 mom. i 
paragrafen inte kan upptas till handelsförfaranden som är skyddade genom 
strafflagens ovan föreslagna bestämmelser föreslås att de för tydlighetens 
skull också skall uteslutas från definitionen på värdepapper i denna 
paragraf. Dessutom föreslås att förslaget till ny 3 kap. 16 § 
värdepappersmarknadslagen skall beaktas i 2 och 3 mom. I 3 kap. 16 § 
värdepappersmarknadslagen avsett annat yrkesmässigt ordnat och för 
allmänheten tillgängligt handelsförfarande kan uppfylla kraven i 3 kap. 2 § 
1 mom. lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.
7 §. Begränsningsbestämmelse. I paragrafen föreslås en teknisk ändring 
som beror på de ändringar som föreslås i 3 kap. 14 § 
värdepappersmarknadslagen. I förslaget till ny 3 kap. 14 § 
värdepappersmarknadslagen har den gällande paragrafens 4 mom. 
föreslagits bli 2 mom. i oförändrad form.
Ikraftträdande. I lagförslaget intas en sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits 
och blivit stadfäst.
2.	Närmare bestämmelser
De ändringar som föreslås i 2 kap. värdepappersmarknadslagen föranleder 
direkta behov av att ändra de beslut om börs- och emissionsprospekt samt 
om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter som 
finansministeriet utfärdat med stöd av bestämmelserna om bemyndigande i 
det kapitlet. Finansministeriet har för avsikt att inleda arbetet med att ändra 
nämnda ministeriebeslut genast efter att regeringens proposition avlåtits i 
syfte att ersätta dem med nya förordningar av finansministeriet.
3.	Ikraftträdande
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa. De föreslagna övergångsbestämmelserna har uppgjorts 
med tanke på att sammanslutningarna på ett smidigt sätt skall kunna 
anpassa sig till de krav de ändrade bestämmelserna ställer.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:Lagförslagen
1.
Lag
om ändring av värdepappersmarknadslagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 
kap. 7 § samt 4 kap. 6 § 2 mom. och 8 §,
av dessa lagrum 3 kap. 7 § och 4 kap. 8 § sådana de lyder i lag 581/1996 
samt 4 kap. 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag 522/1998,
ändras 1 kap. 2 och 2 a §, 2 kap. 3 §, 4 § 1 mom., 4 a § 1 mom., 5 § 1 mom. 
samt 11 § 1 och 4—6 mom., rubriken för 3 kap., 2 § 2 mom., 2 a §, 3 § 1 
mom., 4 och 5 §, 6 § och mellanrubriken före den, 6 a § 1, 2 och 4 mom., 9 
§, 10 § 3 mom., 12 § 1, 4 och 5 mom., 12 a §, 13 § 1 och 3—5 mom., 14 
och 15 § samt 16 § och mellanrubriken före den, 4 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 
2 mom., 4 a kap. 2 § 3 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom. samt 5 § 1 mom. 1 
punkten, 5 kap. rubriken för 2 § och 1 mom., 3 § 1 mom. och 4 §, 7 kap. 1 § 
1 och 2 mom. samt 3 § 1 mom., 8 kap. 2 § och mellanrubriken före den 
samt 3 § och 10 kap. 3 § 1 mom.,
av dessa lagrum 1 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 614/1997 och 
51/1999 samt 2 a § sådan den lyder i nämnda lag 614/1997, 2 kap. 3 § sådan 
den lyder i lag 740/1993 och 105/1999, 2 kap. 4 § 1 mom., 4 a § 1 mom., 5 
§ 1 mom. samt 11 § 1 och 4—6 mom. sådana de lyder i nämnda lag 
105/1999, 3 kap. 2 § 2 mom. och 4 a kap. 2 § 3 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom. 
samt 5 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 970/1999, 3 kap. 2 a och 5 
§, 6 a § 1, 2 och 4 mom., 9 §, 12 § 1, 4 och 5 mom., 12 a §, 13 § 3—5 
mom., 15 § samt 16 § och mellanrubriken före den, 4 kap. 7 § 2 mom., 5 
kap. rubriken för 2 § och 3 § 1 mom. samt 7 kap. 1 § 1 mom. sådana de 
lyder i nämnda lag 581/1996, 3 kap. 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
797/2000, 3 kap. 4 § och 13 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 
581/1996 och i lag 146/1997, 3 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i 
nämnda lag 581/1996, 3 kap. 10 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 
740/1993, 3 kap. 14 § sådan den lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 
476/1999, 4 kap. 4 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 522/1998, 5 kap. 
2 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 1076/1996, 5 
kap. 4 § sådan den lyder i nämnda lag 1076/1996, 7 kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 
mom. och 10 kap. 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 321/1998 och 8 kap. 2 § 
och mellanrubriken före den samt 3 § sådana de lyder i nämnda lag 
476/1999, samt
fogas till 2 kap. en ny 10 b § samt till 3 kap. en ny 14 a § och en ny 
mellanrubrik före den, före 15 § en ny mellanrubrik samt en ny 17 § och en 
ny mellanrubrik före den som följer:


1 kap.
Allmänna stadganden

2 §
Denna lag tillämpas på värdepapper som är omsättningsbara och som har 
satts eller sätts i omlopp bland allmänheten tillsammans med flera andra 
värdepapper som har utfärdats över likalydande rättigheter. Sådana kan 
exempelvis vara bevis som utfärdas över
1) en aktie eller någon annan andel i en sammanslutnings eget kapital eller 
över därtill ansluten rätt till utdelning, ränta eller annan avkastning eller rätt 
till teckning,
2) en andel i ett masskuldebrevslån eller någon därmed jämförlig 
gäldenärsförbindelse eller över en till andelen eller förbindelsen ansluten 
rätt till ränta eller annan avkastning,
3) en kombination av rättigheter som nämns i 1 och 2 punkten,
4) en rätt till köp eller försäljning av nämnda rättigheter,
5) en fondandel eller en därmed jämförbar andel i ett fondföretag eller över
6) någon annan rätt än de nämnda som baserar sig på ett avtal eller en 
förbindelse.
Denna lag tillämpas likväl inte på ett värdepapper som ensamt eller 
tillsammans med andra värdepapper medför
1) rätt att besitta en viss lägenhet, någon annan lokal eller en fastighet eller 
en del av en fastighet eller
2) rätt att använda eller få andra i konsumentskyddslagen (38/1978) avsedda 
konsumtionsnyttigheter än värdepapper som emittenten tillhandahåller, om 
värdepapperets värde i huvudsak baserar sig på sagda rätt.
Denna lag tillämpas på standardiserade optioner och terminer enligt lagen 
om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), på 
derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer 
samt på andra derivatavtal enligt vad som bestäms i 10 kap.
Vad som i denna lag bestäms om värdepapper tillämpas på motsvarande sätt 
på värdeandelar enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991).
2 a §
Vad denna lag föreskriver om aktiebolag, aktier, värdepapper som enligt 
lagen om aktiebolag (734/1978) berättigar till aktier samt aktieägare gäller i 
tillämpliga delar andelslag och sparbanker, värdepapper som de emitterar 
och ägare till sådana värdepapper samt ömsesidiga försäkringsbolag och 
försäkringsföreningar, garantiandelar som de emitterar och 
garantiandelsägare.
2 kap.
Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet
Skyldighet att upprätta prospekt
3 §
Den som till allmänheten erbjuder värdepapper eller ansöker om att 
värdepapper skall tas upp till offentlig handel, är skyldig att offentliggöra 
ett prospekt innan erbjudandet träder i kraft och hålla prospektet tillgängligt 
för allmänheten under den tid erbjudandet är i kraft, i enlighet med 2—7 
mom. För offentliggörandet av prospekt ansvarar utöver anbudsgivaren och 
emittenten den som enligt uppdrag sköter erbjudandet eller emissionen.
Den som emitterar värdepapper eller den som ansöker om att värdepapper 
skall tas upp till annan offentlig handel enligt 3 kap. 12 § skall offentliggöra 
ett börsprospekt om
1) emittenten eller någon annan som nämns i detta moment till allmänheten 
erbjuder värdepapper som är upptagna till offentlig handel eller 
värdepapper av samma slag som dessa eller värdepapper vilka under den tid 
erbjudandet är i kraft eller inom tre månader från början av erbjudandets 
giltighetstid ansöks bli upptagna till offentlig handel,
2) emittenten eller någon annan som nämns i detta moment ansöker om att 
värdepapper som han tidigare emitterat skall tas upp till offentlig handel, 
eller
3) värdepapperen tas upp till offentlig handel utan emittentens ansökan, 
med stöd av 3 kap. 10 § 4 mom. eller 12 § 2 mom.
Emittenten eller någon annan som erbjuder värdepapper till allmänheten 
skall i andra fall än i de som avses i 2 mom. offentliggöra ett 
emissionsprospekt. I stället för emissionsprospekt kan ett börsprospekt 
offentliggöras.
Genom förordning av finansministeriet bestäms dessutom om de fall där det 
på basis av Europeiska gemenskapens direktiv inte föreligger någon 
skyldighet att offentliggöra prospekt. Genom förordning av 
finansministeriet kan dessutom bestämmas om undantag från skyldigheten 
att offentliggöra prospekt när värdepapper erbjuds för att finansiera en 
allmännyttig verksamhet med vilken det huvudsakliga syftet inte är att 
eftersträva vinst.
I emissions- eller börsprospektet skall investerarna ges tillräckliga uppgifter 
så att de skall kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen 
och emittenten. Prospektet skall innehålla väsentliga och till-räckliga 
uppgifter om emittentens tillgångar, ansvarsförbindelser, ekonomiska 
ställning, resultat och framtidsutsikter samt orderstock, när denna uppgift är 
viktig med hänsyn till emittentens verksamhet, och likaså om de med 
värdepapperen förenade rättigheterna och om andra omständigheter som är 
av väsentlig betydelse för värdepapperens värde. Genom förordning av 
finansministeriet bestäms närmare om emissions- och börsprospektens 
innehåll och om hur informationen i prospekten skall utformas. Genom 
förordning av finansministeriet bestäms också om sådana undantag 
beträffande innehållet i prospekt som grundar sig på Europeiska 
gemenskapens direktiv. Genom förordning av finansministeriet kan det 
också bestämmas om undantag beträffande innehållet i prospekt i 
situationer där någon annan än värdepappersemittenten ansöker om att ett 
värdepapper skall tas upp till offentlig handel.
Om ett prospekt är behäftat med fel eller brister som uppdagas innan 
erbjudandet giltighetstid löper ut eller innan värdepapperet upptagits till 
offentlig handel och som kan vara av väsentlig betydelse för investerarna, 
skall allmänheten utan dröjsmål informeras om saken genom att rättelse 
eller komplettering offentliggörs på samma sätt som prospektet.
Om fondprospekt som skall offentliggöras för placeringsfonder och öppna 
fondföretag bestäms i lagen om placeringsfonder.
Offentliggörande av prospekt
4 §
Ett emissions- eller börsprospekt får offentliggöras när finansinspektionen 
har godkänt det. Finansinspektionen skall inom fem bankdagar efter att ett 
prospekt för sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 och 3 
punkten och inom tio bankdagar efter att ett prospekt för sådana andra 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. har lämnats in för godkännande 
besluta om prospektet kan offentliggöras. Offentliggörande skall tillåtas om 
prospektet inte är uppenbart oriktigt eller bristfälligt. Om offentlig handel 
bedrivs med värdepapper av samma slag som avses i prospektet eller med 
värdepapper som berättigar till sådana, skall finansinspektionen utan 
dröjsmål underrätta den som ordnar offentlig handel om sitt beslut. Om 
fondprospekt för placeringsfonder och marknadsföringen av öppna 
fondföretag i Finland bestäms i lagen om placeringsfonder.
— — — — — — — — — — — — — — 
Erkännande av utländska prospekt
4 a §
Finansinspektionen skall såsom börsprospekt erkänna prospekt för 
värdepapper enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 1—3 punkten vilka har godtagits av 
behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Finansinspektionen kan såsom börsprospekt också erkänna prospekt för 
värdepapper enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 4—6 punkten vilka har godtagits av 
behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
vilka uppfyller kraven på börsprospekt. Om förfarandet bestäms närmare 
genom förordning av finansministeriet.
— — — — — — — — — — — — — — 
Delårsrapport
5 §
Den som emitterar värdepapper som är föremål för offentlig handel skall 
upprätta en delårsrapport för varje räkenskapsperiod som är längre än sex 
månader. En delårsrapport skall upprättas för räkenskapsperiodens tre, sex 
och nio första månader, när det är fråga om sådana värdepapper som avses i 
1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten, och för de sex första månaderna när det 
är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 eller 6 
punkten. Denna skyldighet gäller inte staten, dess centralbank, kommuner, 
samkommuner eller sådana internationella offentliga organ vilka såsom 
medlemmar har minst två stater som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.
— — — — — — — — — — — — — — 
10 b §
Den informationsskyldighet som avses i 5—10 a § gäller inte 
placeringsfonder och öppna fondföretag som är föremål för offentlig 
handel. Om informationsskyldighet för placeringsfonder och öppna 
fondföretag bestäms i lagen om placeringsfonder.
Beviljande av undantag
11 §
Från den informationsskyldighet som föreskrivs i detta kapitel och i 6 kap. 
kan på ansökan beviljas undantag, om investerarnas ställning inte äventyras 
av detta. Undantag beviljas av finansinspektionen, bokföringsnämnden eller 
försäkringsinspektionen, enligt vad som bestäms i 2—5 mom. Genom 
förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om andra 
undantagsgrunder.
— — — — — — — — — — — — — — 
Bokföringsnämnden kan bevilja undantag i fråga om innehållet i 
delårsrapporter, årsrapporter och bokslut, om inte något annat bestäms i lag. 
Undantag i fråga om sammanslutningar som avses i 2 § lagen om 
finansinspektionen kan dock beviljas av finansinspektionen och i fråga om 
försäkringsbolag av försäkringsinspektionen. Bokföringsnämnden och 
försäkringsinspektionen skall omedelbart underrätta finansinspektionen om 
sitt beslut på en ansökan om undantag. I rapporten och bokslutet skall anges 
att undantag beviljats.
Finansinspektionen kan bevilja undantag som avser innehållet i och 
offentliggörandet av börs- och emissionsprospekt och sådana 
anbudshandlingar som avses i 6 kap. samt i fråga om offentliggörandet av 
delårsrapporter, årsrapporter och bokslut. I fråga om försäkringsbolag kan 
undantag från skyldigheten att offentliggöra delårsrapporter, årsrapporter 
och bokslut emellertid beviljas av försäkringsinspektionen. 
Försäkringsinspektionen skall omedelbart underrätta finansinspektionen om 
sitt beslut med anledning av en ansökan om undantag.
Finansinspektionen, bokföringsnämnden och försäkringsinspektionen skall 
omedelbart underrätta den som ordnar offentlig handel om en ansökan om 
undantag och om det beslut som fattats med anledning av ansökan.
3 kap.
Offentlig handel och annat yrkesmässigt ordnat förfarande för handel med 
värdepapper
2 §
— — — — — — — — — — — — — — 
Finansministeriet skall meddela ett beslut som gäller koncession för 
fondbörs inom sex månader efter det att ansökan mottagits eller, om 
ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om 
koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan 
mottagits.
— — — — — — — — — — — — — — 
Firma
2 a §
Andra sammanslutningar än sådana som har fått tillstånd att bedriva 
fondbörsverksamhet får inte i sin firma eller annars för att bedriva sin 
verksamhet använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs.
Fondbörsens verksamhet
3 §
En fondbörs får utöver sin fondbörsverksamhet ordna annan offentlig 
handel samt annat i 16 § avsett handelsförfarande och tillhandahålla 
databehandlingstjänster i anslutning till omsättningen och förvaringen av 
värdepapper samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av 
värdepappers- och finansmarknaden. Fondbörsen får verka som 
clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet i enlighet 
med 4 a kap. samt verka som kontoförande institut eller som ett 
kontoförande instituts underinstitut i enlighet med lagen om 
värdeandelssystemet (826/1991). Fondbörsen får dessutom i enlighet med 
lagen om handel med standardiserade optioner och terminer bedriva 
optionsföretagsverksamhet.
— — — — — — — — — — — — — — 
Fondbörsens regler
4 §
En fondbörs skall ha regler med föreskrifter som kompletterar denna lag 
åtminstone om
1) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till handel,
2) hur och när handeln på börslistan skall ske,
3) hur, när och i vilken omfattning investerarna och de i handeln deltagande 
värdepappersförmedlarna och andra som är verksamma på fondbörsen skall 
informeras om anbud eller anbudsuppmaningar samt om avslut,
4) hur och på vilka grunder rättigheter att verka som börsförmedlare eller i 
någon annan egenskap på fondbörsen samt som börsmäklare beviljas och 
återkallas,
5) vilka krav, rättigheter och skyldighet som för fullgörandet av 
skyldigheter som baserar sig på denna lag och fondbörsens regler eller 
annars gäller börsbolag och deras förvaltning, övriga 
värdepappersemittenter och deras förvaltning, börsförmedlare, andra som är 
verksamma på fondbörsen samt börsmäklare,
6) hur likställdheten mellan aktieägarna tryggas, om aktiebolaget enligt 
börsreglerna får bedriva handel med sina egna aktier på fondbörsen, samt
7) hur de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på fondbörsen 
fullgörs.
Reglerna skall beakta de särdrag som är förenade med värdepapperen och 
den handel som bedrivs med dem samt de investerare som deltar i handeln. 
Fondbörsens regler och ändringar i dem fastställs av finansministeriet på 
ansökan. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den 
mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har 
lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. 
Beslutet skall dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan 
mottagits. Innan reglerna fastställs skall finansministeriet begära utlåtande 
av finansinspektionen.
För att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden eller av andra särskilt 
vägande skäl kan finansministeriet bestämma att föreskrifternas innehåll i 
regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en 
föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av 
finansinspektionen.
Avbrytande av fondbörsens verksamhet
5 §
Finansministeriet kan förordna att verksamheten vid en fondbörs skall 
avbrytas för viss tid eller tills vidare, om fondbörsen har handlat i strid med 
lagar eller förordningar eller myndigheternas med stöd av dem meddelade 
föreskrifter eller fondbörsens regler, eller om en sådan störning har inträffat 
i omsättningen av de värdepapper som är föremål för handel på fondbörsen 
att en fortsatt verksamhet på börsen utgör ett allvarligt hot för investerarna 
eller verksamheten på värdepappersmarknaden.
Fondbörsen kan av särskilda skäl avbryta verksamheten på börsen för högst 
en vecka, om det vore oförenligt med investerarnas fördel att verksamheten 
fortsätts. Finansinspektionen skall utan dröjsmål underrättas om att 
verksamheten har avbrutits och om att den återupptas.
Fondbörsens uppgifter
6 §
Utöver vad som annars stadgas eller föreskrivs om en fondbörs uppgifter 
skall denna
1) se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa att 
stadgandena och föreskrifterna om fondbörsens verksamhet, fondbörsens 
regler och god sed iakttas på fondbörsen,
2) se till att de uppgifter blir offentliggjorda som fondbörsen enligt denna 
lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser eller 
fondbörsens regler skall offentliggöra,
3) underrätta finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot 
stadgandena, reglerna och föreskrifterna om fondbörsens verksamhet, om 
inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något 
annat sätt. Finansinspektionen skall dock alltid underrättas om förfaranden 
som väsentligen eller upprepade gånger bryter mot stadgandena, reglerna 
eller föreskrifterna,
4) underrätta finansinspektionen om att ett värdepapper upptas på börslistan 
och att handeln med det avslutas samt om beviljande och återkallande av 
rättigheter att verka som börsförmedlare, börsmäklare eller i någon annan 
egenskap på fondbörsen, samt
5) avbryta handeln med ett värdepapper, om det är nödvändigt på grund av 
ett förfarande som strider mot bestämmelser eller föreskrifter om 
fondbörsens verksamhet, fondbörsens regler eller god sed eller av någon 
annan omständighet som väsentligt påverkar prisbildningen i fråga om 
värdepapperet.
6 a §
Fondbörsen skall bevilja rättigheter att verka som börsförmedlare, om 
sökanden uppfyller de krav som lagen och fondbörsens regler ställer och 
har ett fast affärsställe i Finland.
Fondbörsen får dessutom bevilja en sådan utländsk värdepappersförmedlare 
börsförmedlarrättigheter, som av en myndighet inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande i 
Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som inte har något fast 
affärsställe i Finland. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan 
även andra utländska värdepappersförmedlare beviljas 
börsförmedlarrättigheter, om sökanden uppfyller de krav som lagen och 
fondbörsens regler ställer. På de villkor som finansministeriet bestämmer 
kan också andra företag beviljas rättigheter att verka i någon annan 
egenskap på fondbörsen och för egen räkning bedriva handel på 
fondbörsen, om sökanden uppfyller de krav som lagen och fondbörsens 
regler ställer och har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och 
riskhantering.
— — — — — — — — — — — — — — 
Börsförmedlare, börsmäklare och andra som är verksamma på fondbörsen 
har rätt att hänskjuta ett beslut av fondbörsen genom vilket ansökan om 
rättigheter har avslagits eller rättigheter har återkallats till finansins-
pektionen inom 30 dagar från beslutet.
Värdepappersförmedlarnas oavhängighet
9 §
Värdepappersförmedlare som hör till samma koncern eller står i ett 
ekonomiskt beroendeförhållande till varandra och som på fondbörsen 
tillhandahåller investeringstjänster som gäller samma värdepapper eller 
instrument som berättigar till samma värdepapper skall ordna sin 
verksamhet på fondbörsen så att fondbörsens tillförlitliga verksamhet inte 
äventyras.
Upptagande av värdepapper på börslistan
10 §
— — — — — — — — — — — — — — 
Värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier kan tas 
upp på börslistan endast i det fall att till offentlig handel har upptagits eller 
samtidigt upptas aktier av det slag som värdepapperen berättigar till.
— — — — — — — — — — — — — — 

Annan offentlig handel med värdepapper
12 §
Till annan offentlig handel får upptas finländska eller utländska 
värdepapper om dessa sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för 
efterfrågan och utbud, om prisbildningen således kan uppskattas vara 
tillförlitlig och om den som har emitterat värdepapperet inte skriftligen har 
meddelat att han motsätter sig att handel inleds med värdepapperet.
— — — — — — — — — — — — — — 
Finansinspektionen kan bestämma att annan offentlig handel skall avbrytas, 
om de av finansministeriet fastställda regler som avses i 13 § inte har 
iakttagits eller om en fortsatt verksamhet kan utgöra ett allvarligt hot för 
investerarna eller finansmarknadens funktion. Finansinspektionen kan 
också förbjuda inledande av handel om inte finansministeriet enligt 13 § har 
fastställt regler för den.
Finansinspektionen kan på begäran av emittenten bestämma att handeln 
med värdepapper skall avslutas om dessa har tagits upp till annan offentlig 
handel utan emittentens samtycke eller utan att emittenten har erbjudit 
allmänheten värdepapperen i fråga eller värdepapper av samma slag. 
Finansinspektionen skall begära utlåtande av den som ordnar annan 
offentlig handel. Finansinspektionen kan avslå emittentens begäran om den 
som ordnar annan offentlig handel visar att värdepapperen i övrigt uppfyller 
de krav som ställs i 1 mom.
12 a §
Vad som i 6 a § stadgas om börsförmedlare, andra som är verksamma på 
fondbörsen samt börsmäklare tillämpas på motsvarande sätt även på 
värdepappersförmedlare, andra parter och mäklare som deltar i annan 
offentlig handel.
Vad som i 9 § stadgas om värdepappersförmedlarnas oavhängighet på 
fondbörsen tillämpas på motsvarande sätt på annan offentlig handel.
Regler för annan offentlig handel
13 §
På ansökan fastställer finansministeriet regler för annan offentlig 
värdepappershandel, med föreskrifter som kompletterar denna lag 
åtminstone om
1) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till handel,
2) hur och när handeln skall ske,
3) hur, när och i vilken omfattning investerarna och de i handeln deltagande 
värdepappersförmedlarna och andra parterna skall informeras om anbud 
eller anbudsuppmaningar samt om avslut,
4) hur och på vilka grunder rättigheter att verka som 
värdepappersförmedlare, annan part och mäklare beviljas och återkallas,
5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av de 
skyldigheter som baserar sig på denna lag och reglerna för annan offentlig 
handel eller annars gäller värdepappersemittenter och deras förvaltning, 
värdepappersförmedlare, andra parter och mäklare,
6) vem eller vilka som svarar för att handeln ordnas,
7) hur likställdheten mellan aktieägare tryggas, om aktiebolaget får bedriva 
handel med sina egna aktier vid annan offentlig handel, samt
8) hur de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på den som ordnar 
annan offentlig handel fullgörs.
— — — — — — — — — — — — — — 
Finansministeriet skall fastställa regler som avses i 1 mom. om handeln är 
tillförlitligt och opartiskt ordnad och reglerad, om de regler som skall 
iakttas vid handeln erbjuder investerarna tillräckligt skydd och om 
tillräcklig och tillförlitlig tillsyn över att reglerna samt stadgandena och 
föreskrifterna om ordnandet av annan offentlig handel och god sed iakttas 
har ombesörjts på behörigt sätt. Rätt att ansöka om fastställande av reglerna 
har fondbörsen och värdepappersförmedlare. Reglerna skall beakta de 
särdrag som är förenade med värdepapperen och den handel som bedrivs 
med dem samt de investerare som deltar i handeln. Ansökan om fastställelse 
av reglerna skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, 
om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslutet skall 
dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Innan 
reglerna fastställs skall finansministeriet begära utlåtande av 
finansinspektionen och, om reglerna gäller handel med värdepapper som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten, även utlåtande av Finlands Bank.
För att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden eller av andra särskilt 
vägande skäl kan finansministeriet bestämma att föreskrifternas innehåll i 
regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en 
föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av 
finansinspektionen och, om reglerna gäller handel med värdepapper som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten, även utlåtande av Finlands Bank.
Finansministeriet kan återkalla sin fastställelse av regler som avses i 1 
mom. om det vid offentlig handel med värdepapper har skett väsentlig 
överträdelse av lagar, förordningar eller myndigheternas med stöd av dem 
meddelade föreskrifter eller reglerna för offentlig handel eller om de för 
fastställelse av reglerna stadgade förutsättningarna inte längre finns.

14 §
Utan hinder av 13 § kan Finlands Bank meddela de villkor på vilka den 
bedriver handel med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten 
för att sköta sina penningpolitiska uppgifter.
På handel som Finlands Bank bedriver med värdepapper som avses i 1 kap. 
2 § 1 mom. 2 punkten skall inte tillämpas 2 kap. 7 § 3 mom., de 
bestämmelser i strafflagen som avses i 5 kap. 1 § och inte heller 9 kap. 2 §. 
Detsamma gäller sådan handel med dessa värdepapper, för vilken reglerna 
föreskriver att allmänheten inte har rätt att direkt eller indirekt delta i 
handeln.
Avbrytande av handel med värdepapper som upptagits till offentlig handel
14 a §
Om en fondbörs eller någon annan som ordnar offentlig handel har avbrutit 
handeln med värdepapper av orsaker som beror på värdepappersemittenten, 
skall handeln med samma värdepapper avbrytas på fondbörsernas alla 
börslistor och inom all annan offentlig handel. Handeln kan fortsätta genast 
när orsaken till avbrottet har försvunnit. Alla anordnare av offentlig handel 
som ordnar offentlig handel med de värdepapper som är föremål för 
åtgärderna skall omedelbart underrättas om avbrottet och att det upphör 
samt om grunderna för dessa åtgärder.
Rapporter till övriga medlemstater och kommissionen
15 §
Finansministeriet skall i enlighet med rådets direktiv 93/22/EEG om 
investeringstjänster inom värdepappersområdet upprätta en förteckning över 
den offentliga värdepappershandel för vilken regler har fastställts enligt 
denna lag. Finansministeriet skall översända förteckningen tillsammans 
med reglerna för dessa reglerade marknaders verksamhet till övriga 
medlemsstater och till kommissionen för kännedom, förutsatt att 
finansministeriet i ansökan om fastställelse av reglerna har ombetts avge en 
sådan rapport och förutsatt att det i samband med fastställelsen av reglerna 
har kunnat konstateras att reglerna uppfyller rapporteringskraven. På 
samma sätt skall ändringar i förteckningen eller reglerna rapporteras.
Yrkesmässigt ordnad handel
16 §
Endast en fondbörs eller en värdepappersförmedlare får yrkesmässigt ordna 
ett handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare 
av värdepapper vilket är tillgängligt för allmänheten. När det är fråga om 
annan handel än offentlig handel enligt 1 kap. 3 §, gäller för en 
värdepappersförmedlare som ordnar sådan handel och dennes anställda i 
tillämpliga delar vad som i 4 kap. bestäms om värdepappersförmedlare, 
mäklare och anställda hos värdepappersförmedlare och om bemyndigande 
för finansinspektionen att meddela föreskrifter. Vid annat yrkesmässigt 
ordnat handelsförfarande kan handel bedrivas med värdepapper i fråga om 
vilka tillgången till upplysningar om emittenten och handeln är tillräckligt 
tryggad. Vid annat yrkesmässigt ordnat handelsförfarande kan handel dock 
inte bedrivas med värdepapper som upptagits till offentlig handel enligt 
denna lag.
När det är fråga om annan handel än offentlig handel enligt 1 kap. 3 §, skall 
den som ordnar sådan handel offentliggöra regler för sitt handelsförfarande 
vilka innehåller föreskrifter åtminstone om de omständigheter som regleras 
i 13 § 1 mom. samt om hur clearingen av avslut gällande de värdepapper 
som är föremål för handelsförfarandet samt förvaringen av värdepapperen 
sker. Av reglerna skall dessutom framgå hur reglerna för handeln ändras 
och hur parterna i handelsförfarandet underrättas om ändringarna innan de 
träder i kraft. Den som ordnar ett handelsförfarande som avses i detta 
moment skall underrätta finansinspektionen om reglerna för sitt 
handelsförfarande och om ändringar i dem innan de träder i kraft.
Den som ordnar ett handelsförfarande skall se till det ordnas tillräcklig och 
tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att bestämmelserna om verksamheten, 
reglerna för handelsförfarandet och god sed iakttas inom 
handelsförfarandet. Den som ordnar ett handelsförfarande skall tillställa 
finansinspektionen en beskrivning av sitt system för insamling och 
förvaring av tillsynsuppgifter och uppgifter om handeln.
Marknadsföring av yrkesmässigt ordnade handelsförfaranden
17 §
Offentlig handel med värdepapper eller ett annat handelsförfarande enligt 
16 § får inte marknadsföras genom lämnande av osanna eller vilseledande 
uppgifter eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är 
otillbörliga.
4 kap.
Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster
Värdepappersförmedlarnas verksamhet
4 §
— — — — — — — — — — — — — — 
Värdepappersförmedlaren skall undvika intressekonflikter och, om sådana 
uppkommer, bemöta sina kunder så som god sed förutsätter. Förmedlaren 
får inte låta en annan kunds, emittents eller sin egen fördel påverka de 
anvisningar eller råd som han ger kunden eller sättet att utföra uppdraget. 
Finansinspektionen kan meddela värdepappersförmedlarna närmare 
föreskrifter om förfaranden för att undvika intressekonflikter.
— — — — — — — — — — — — — — 
Rapporter om värdepappersaffärer
7 §
— — — — — — — — — — — — — — 
Värdepappersförmedlaren skall avge rapport enligt 1 mom. så som 
finansinspektionen bestämmer på ett sätt som tryggar 
värdepappersmarknadens funktion och tillsynen över marknaden antingen 
till behörig fondbörs, någon annan som ordnar offentlig handel, av särskilda 
skäl någon annan sammanslutning som står under finansinspektionens 
tillsyn och av denna har godkänts för ändamålet, till finansinspektionen 
eller till Finlands Bank. Om uppgifterna fås direkt ur handelssystemet 
behöver någon rapport inte ges.
— — — — — — — — — — — — — — 

4 a kap.
Clearingverksamhet
Beviljande av koncession
2 §
— — — — — — — — — — — — — — 
Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, 
om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om 
koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan 
mottagits.
— — — — — — — — — — — — — — 

Clearingorganisationens regler
4 §
En clearingorganisation skall ha regler med föreskrifter som kompletterar 
vad som i denna lag bestäms om en clearingorganisations verksamhet. 
Reglerna och ändringar i dem fastställs av finansministeriet på ansökan, om 
de uppfyller kraven på en pålitlig clearingorganisations verksamhet och om 
tillräcklig och tillförlitlig tillsyn över att reglerna samt bestämmelserna om 
clearingorganisationens verksamhet och god sed iakttas har ombesörjts på 
behörigt sätt. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den 
mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har 
lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. 
Beslut skall dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan 
mottagits. Innan reglerna eller ändringar av dem fastställs skall 
finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen. 
Om organisationens verksamhet kommer att omfatta clearing av 
värdepapper som har anslutits till värdeandelssystemet, skall utlåtande vid 
behov begäras av värdepapperscentralen och av den behöriga fondbörsen 
eller av någon annan som ordnar offentlig handel för att säkerställa att 
reglerna överensstämmer och för att stärka förtroendet för 
värdepappersmarknaden.
Reglerna kan fastställas om de beträffande skyddet av investerarna och 
clearingmedlemmarna innehåller tillräckliga föreskrifter om
1) vilka typer av värdepappersavslut eller andra överlåtelser som 
clearingorganisationens verksamhet skall omfatta,
2) hur och när clearingverksamheten ordnas,
3) hur och på vilka grunder clearingmedlemskap beviljas och återkallas,
4) hur förpliktelser till följd av värdepappersavslut eller andra överlåtelser 
skall definieras vid clearingverksamheten,
5) hur förpliktelserna skall fastställas som bindande för handelsparterna och 
clearingmedlemmarna,
6) hur clearingorganisationen ansvarar för att förpliktelserna fullgörs,
7) hur snabbt och på vilket sätt förpliktelserna skall fullgöras,
8) hur clearingorganisationens likviditet skall tryggas,
9) hur de i 7 § angivna säkerheterna för clearingverksamheten skall ställas,
10) hur förlustrisken i clearingverksamheten skall täckas,
11) hur clearingverksamheten skall ordnas vid störningar eller i det fall att 
en clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till följd av 
clearingverksamheten,
12) hur clearingmedlemmarna ansvarar för clearingverksamheten,
13) hur beslutsfattandet om kompletterande regler är fördelat mellan 
styrelsen och verkställande direktören, samt
14) hur de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på 
clearingorganisationen fullgörs.
— — — — — — — — — — — — — — 
För att stärka förtroendet för en clearingorganisations verksamhet eller av 
andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i 
de regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en 
föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av 
finansinspektionen och Finlands Bank. Om ett viktigt allmänt intresse 
förutsätter att det ordnas clearingverksamhet och om en 
clearingorganisations regler eller en ändring av dem inte har fastställts på 
grund av att ansökan har avslagits eller av någon annan orsak, kan 
finansministeriet bestämma hur clearingverksamheten skall ordnas.
Clearingorganisationens affärsverksamhet
5 §
En clearingorganisation får utöver sådan clearingorganisationsverksamhet 
som avses i 1 kap. 4 § 2 mom., under de förutsättningar som anges i 
koncessionen,
1) cleara och avveckla avtal om värdepapperslån och repor som gäller i 4 
kap. 5 a § 3 mom. definierade värdepapper, om finansinspektionen har 
godkänt avtalsvillkoren, samt cleara och avveckla avslut som gjorts inom 
ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt 
handelsförfarande som avses i 3 kap. 16 §,
— — — — — — — — — — — — — — 


5 kap.
Stadganden om insynsställning
2 §
Offentlighet för innehav
Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper 
som berättigar till sådana aktier samt av andra värdepapper som berättigar 
till sådana värdepapper är offentligt, om värdepapperets ägare är
1) medlem eller suppleant i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande 
direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller revisorssuppleant för det 
bolag som emitterat en sådan aktie eller för en värdepapperscentral, en 
fondbörs eller en värdepappersförmedlare eller anställd hos den 
revisionssammanslutning som har huvudansvaret för bolagets revision,
2) mäklare och anställd hos en värdepappersförmedlare, med uppgift att 
handlägga uppdrag som gäller sådana värdepapper eller göra 
investeringsanalyser som gäller dem,
3) någon annan anställd hos en värdepapperscentral, en fondbörs eller en 
värdepappersförmedlare som ordnar annan offentlig handel med detta slags 
värdepapper än en sådan som avses i 1 och 2 punkten, samt
4) en sammanslutning eller stiftelse som är ägarkontrollerad av en i denna 
paragraf nämnd person, ensam eller tillsammans med sina 
familjemedlemmar eller tillsammans med någon annan person som avses i 
denna paragraf eller dennes familjemedlemmar.
— — — — — — — — — — — — — — 
Uppgifter som skall lämnas
3 §
Den som står i ett sådant förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten till 
ett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel skall, 
när han tillträder uppdraget, underrätta bolaget om
1) omyndiga vars intressebevakare han är,
2) sammanslutningar eller stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten,
3) sammanslutningar eller stiftelser där han har ett sådant betydande 
inflytande som avses i 2 mom.,
4) sådana aktier och till aktier berättigande värdepapper som han, en i 1 
punkten avsedd omyndig samt en sammanslutning eller stiftelse som avses i 
2 punkten äger i bolaget, 
5) sådana köp och andra affärer som, medan han innehaft uppdraget, har 
gjorts med värdepapper som avses i 4 punkten, samt om
6) andra förändringar som skett i de uppgifter som avses i denna paragraf.
4 §
Den som till en värdepapperscentral, en fondbörs och en 
värdepappersförmedlare som ordnar annan offentlig handel står i ett sådant 
förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten skall när han tillträder 
uppdraget underrätta värdepapperscentralen, fondbörsen eller 
värdepappersförmedlaren om omyndiga vars intressebevakare han är, om 
sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten 
samt om förändringar i dessa uppgifter. Till sin anmälan skall han foga de 
uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 4—6 punkten.
Den som till en värdepappersförmedlare står i ett sådant förhållande som 
avses i 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten skall när han tillträder uppdraget 
underrätta förmedlaren om omyndiga som han är intressebevakare för, om 
sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten 
samt om förändringar i dessa uppgifter. Till anmälan skall fogas de 
uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 4—6 punkten.
7 kap.
Tillsyn över värdepappersmarknaden
Tillsynsmyndighet
1 §
Finansinspektionen utövar tillsyn över iakttagandet av denna lag, med stöd 
av den utfärdade bestämmelser och myndigheternas med stöd av dessa 
meddelade föreskrifter samt de regler, anvisningar och avtalsvillkor som 
gäller offentlig handel med värdepapper och andra handelsförfaranden 
enligt 3 kap. 16 §.
Finansinspektionen har rätt att av den som emitterat värdepapper som är 
föremål för offentlig handel och andra handelsförfaranden enligt 3 kap. 16 
§, andra som är verksamma på fondbörsen och andra som är parter i annan 
offentlig handel, den som är skyldig att offentliggöra prospekt som avses i 2 
kap. 3 §, den som är informationsskyldig i enlighet med 2 kap. 9 och 10 §, 
företag som enligt 4 a kap. 5 § 2 mom. ägs av en clearingorganisation eller 
sköter uppgifter i samband med clearingverksamhet, anmälningsskyldiga, 
sammanslutningar och stiftelser som avses i 5 kap. 2, 3 och 4 § samt av 
anbudsgivare som avses i 6 kap. 1 § och aktieägare som avses i 6 kap. 6 § 
och av andra inlösningsskyldiga få de upplysningar som tillsynen förutsätter 
och få kopior av handlingar som finansinspektionen anser vara nödvändiga 
för tillsynen. Finansinspektionen har dessutom rätt att förrätta för tillsynen 
nödvändiga inspektioner hos de i lagrummen angivna sammanslutningarna 
och stiftelserna.
— — — — — — — — — — — — — — 
Tystnadsplikt
3 §
Den som vid fullgörande av uppdrag som avses i denna lag eller som 
medlem eller suppleant i ett organ eller som anställd hos en fondbörs, 
värdepappersförmedlare, clearingorganisation, clearingmedlem eller ett 
företag som avses i 4 a kap. 5 § 2 mom. har fått kännedom om en icke 
offentliggjord uppgift om en emittents eller någon annans ekonomiska 
ställning eller om en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden 
eller en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte yppa eller på något annat sätt 
röja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har bestämts eller i vederbörlig 
ordning föreskrivits att de skall yppas eller om inte den till vars förmån 
tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke.
— — — — — — — — — — — — — — 
8 kap.
Straffstadganden

Olovligt ordnande av handelsförfarande med värdepapper
2 §
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver offentlig handel 
med värdepapper eller yrkesmässigt ordnar ett annat förfarande för handel 
med värdepapper i strid med 3 kap. 1 §, 5 § 1 mom., 10 § 1—3 mom., 12 § 
eller 13 § eller 16 § skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff 
bestäms någon annanstans i lag, för olovligt ordnande av handelsförfarande 
med värdepapper dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Värdepappersmarknadsförseelse
3 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot 2 kap. 1, 2—4, 4 a, 5, 5 a, 6 eller 6 a § eller 3 kap. 17 §,
2) försummar den informationsskyldighet som 2 kap. 7—10, 10 a § eller 11 
§ 3 mom. föreskriver,
3) försummar den anmällningsskyldighet som bestäms i 4 kap. 7 eller i 5 
kap. 2—4 § eller skylldigheten att föra register enligt 5 kap. 5 §,
4) bryter mot 6 kap. 1 § eller försummar den skyldighet att offentliggöra 
uppgifter som 6 kap. 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4 § eller 6 § 4 mom. 
föreskriver eller
5) offentliggör ett emissions- eller börsprospekt eller en anbudshandling 
innan finansinspektionen har godkänt den,
skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff bestäms någon 
annanstans i lag, för värdepappersmarknadsförseelse dömas till böter.


10 kap.
Särskilda stadganden
Ändringssökande

3 §
Ändring i beslut som finansministeriet meddelar med stöd av denna lag får 
sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 3 kap. 2 § 1 mom., 4 § 2 mom. 
eller 13 § 3 mom. eller 4 a kap. 2 § eller 4 § 1 mom. om beviljande av 
koncession för fondbörsverksamhet, fastställelse av regler för en fondbörs 
eller ändringar i dem, fastställelse av regler för annan offentlig handel eller 
ändringar i dem, beviljande av koncession för en clearingorganisation eller 
fastställelse av regler för en clearingorganisation eller ändringar i dem inte 
har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i 
så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett 
beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyn-
digheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Be-
träf-fande anförande och behandling av besvär som avses i denna paragraf 
gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om änd-
ringssökande i förvaltningsärenden (154/1950).
— — — — — — — — — — — — — — 
———

Denna lag träder i kraft den  20 . Dess 2 kap. 3 § 1—6 mom. träder dock i 
kraft först den  20 .
På privata aktiebolag, andra ömsesidiga försäkringsbolag än publika 
försäkringsbolag och försäkringsföreningar tillämpas för första gången 
bestämmelserna i 2 kap. 3 § 1—6 mom. i denna lag.
Tidsfristerna för fattandet av beslut enligt 3 kap. 2 § 3 mom., 4 § 2 mom., 
13 § 3 mom. 
och 4 a kap. 2 § 3 mom. och 4 § 1 mom. tillämpas inte på ansökningar som 
är anhängiga när lagen träder i kraft.
En fondbörs, den som ordnar annan offentlig handel och en 
clearingorganisation skall komplettera sina regler så att de börjar 
överensstämma med kraven i denna lag. Ansökan om komplettering av 
reglerna skall göras inom sex månader efter lagens ikraftträdande.
Den som ordnar ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § skall utarbeta 
regler för sitt handelsförfarande och meddela finansins-pektionen dem för 
kännedom inom 12 månader efter lagens ikraftträdande.
Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan 
lagen träder i kraft.
—————

2.
Lag
om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och 
terminer
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade 
optioner och terminer (772/1988) 1 kap. 1 § 2 och 3 mom., 3 kap. 12 §, 4 
kap. 3 § 3 mom. och 5 kap. 1 a §,
av dessa lagrum 1 kap. 1 § 2 och 3 mom. samt 5 kap. 1 a § sådana de lyder i 
lag 969/1999, 3 kap. 12 § sådan den lyder i lag 477/1999 och 4 kap. 3 § 3 
mom. sådant det lyder i lag 599/1997,
ändras 1 kap. 2 § 1 och 2 punkten samt 3 § 2 mom., 2 kap. 2 § 3 mom., 4 § 
1 mom., 6, 8, 10 och 11 §, 3 kap. 1 och 2 §, 3 § 2—4 mom., 5 § 1 mom. och 
11 § 3 mom., 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom., 5 kap. 3 § 1 mom. samt 4 
och 8 §,
av dessa lagrum 2 kap. 2 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 969/1999, 
2 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 323/1998, 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § 
sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 599/1997, 2 kap. 8 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 741/1993 och 582/1996, 2 kap. 10 § sådan den 
lyder i nämnda lag 582/1996 och 599/1997, 2 kap. 11 § och 3 kap. 5 § 
1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 582/1996, 3 kap. 2 § sådan den lyder i 
nämnda lag 741/1993 och 599/1997, 3 kap. 3 § 3 och 4 mom. och 11 § 3 
mom. samt 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 
599/1997, 5 kap. 3 § 1 mom. och 4 § sådana de lyder i nämnda lag 
477/1999 samt 5 kap. 8 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 741/1993, 
som följer:


1 kap.
Allmänna stadganden
2 §
Options- och terminsavtal
I denna lag avses med
1) option ett avtal, enligt vilket den ena parten (optionsinnehavaren) av den 
andra parten (optionsutfärdaren) mot vederlag (premie) får rätt att till ett 
avtalat inlösningspris i framtiden köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en 
viss mängd värdepapper, nyttigheter eller andra tillgångar (underliggande 
egendom) eller rätt att få betalning som räknas ut på grundval av ändringar i 
ett index som beskriver prisutvecklingen för den underliggande egendomen 
eller värdeutvecklingen för en annan förmån (indexoption),
2) termin ett köpeavtal om underliggande egendom i vilket parterna 
kommer överens om priset samt den dag då betalningen eller en ersättande 
gottgörelse för betalningen senast skall krävas eller då betalningen eller 
gottgörelsen skall fullgöras utan särskild anfordran, eller ett motsvarande 
avtal som ömsesidigt berättigar till betalning som räknas ut på grundval av 
prisutvecklingen för den underliggande egendomen eller värdeutvecklingen 
för en annan förmån (indextermin),
— — — — — — — — — — — — — — 


3 §
Optionsföretag
— — — — — — — — — — — — — — 
Med optionsbörsverksamhet avses i denna lag att förutsättningar för handel 
med standardiserade optioner och terminer ordnas och upprätthålls.
— — — — — — — — — — — — — — 

2 kap.
Optionsföretaget och marknadsparterna
2 §
Beviljande av koncession
— — — — — — — — — — — — — — 
Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, 
om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om 
koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan 
mottagits.
— — — — — — — — — — — — — — 

4 §
Optionsföretagets verksamhet
Ett optionsföretag får utöver den verksamhet som idkas i företaget 
tillhandahålla data, informations- och databehandlingstjänster för 
utveckling av options- och terminsmarknaden eller finans- och 
värdepappersmarknaden samt clearing av avtal om värdepapperslån och 
repor som gäller värdepapper som avses i 4 kap. 5 a § 3 och 4 mom. 
värdepappersmarknadslagen, om finansinspektionen har godkänt 
avtalsvillkoren eller om avtalsvillkoren har fastställts som en del av 
optionsföretagets reglemente eller om de utgör bilaga till reglementet. Ett 
optionsföretag får också tillhandahålla sådana tjänster för 
clearingverksamhet som avses i värdepappersmarknadslagen, i en sådan ut-
sträckning som options- och terminsavtalen förutsätter. Ett optionsföretag 
får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet 
enligt 4 a kap. värde-pappersmarknadslagen. Ett optionsföretag får verka 
som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut 
enligt lagen om värdeandelssystemet. Om optionsföretagets rätt att idka 
börsverksamhet med värdepapper bestäms i värdepappersmarknadslagen.
— — — — — — — — — — — — — — 

6 §
Optionsföretagets reglemente
Ett optionsföretag skall ha ett reglemente med bestämmelser som 
kompletterar denna lag och som gäller optionsbörsverksamhet, clearing vid 
optionshandeln och hur de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på 
optionsföretaget fullgörs.
Optionsföretagets reglemente fastställs av finansministeriet på ansökan. 
Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, 
om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar 
och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall dock alltid 
fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Fastställandet av 
optionskurser och terminskurser samt handel med optioner och terminer får 
inte inledas förrän de bestämmelser i reglementet som gäller optioner och 
terminer har fastställts.
För att stärka förtroendet för options- och terminsmarknaden eller av andra 
särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i 
bestämmelser i optionsföretagets av ministeriet fastställda reglemente skall 
ändras eller kompletteras. Innan en bestämmelse meddelas skall 
finansministeriet begära utlåtande av finansinspektionen och, om 
bestämmelserna gäller el- eller naturgasbaserad optionshandel, även 
utlåtande av den myndighet som övervakar el- och naturgasmarknaden (el- 
och naturgasmarknadsmyndigheten).
8 §
Optionsföretagets uppgifter
Optionsföretaget skall, utöver vad som annars stadgas och föreskrivs om 
dess uppgifter,
1) se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa att 
stadgandena och bestämmelserna om optionsföretagets verksamhet samt 
företagets reglemente iakttas inom företaget,
2) se till att de uppgifter blir offentliggjorda som optionsföretaget enligt 
denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser 
eller företagets reglemente skall offentliggöra,
3) underrätta finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot 
stadgandena och bestämmelserna om optionsföretagets verksamhet eller 
mot dess reglemente, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller 
situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen skall dock 
alltid underrättas om förfaranden som väsentligen eller upprepade gånger 
bryter mot stadgandena, bestämmelserna eller reglementet, samt
4) underrätta finansinspektionen om sitt beslut att uppta kurser på optioner 
och terminer till fastställelse samt att inleda och avsluta handeln med dessa 
samt att bevilja och återkalla rättigheter för förmedlare, marknadsgaranter, 
mäklare och andra som är verksamma inom optionsföretaget.

10 §
Förmedlare, marknadsgaranter och andra som är verksamma inom 
optionsföretaget
Optionsföretaget skall bevilja en sökande förmedlar- och 
marknadsgaranträttigheter om denne uppfyller de krav som lagen och 
optionsföretagets reglemente ställer och har ett fast affärsställe i Finland.
Dessutom får optionsföretaget bevilja en sådan utländsk 
värdepappersförmedlare förmedlar- och marknadsgaranträttigheter som av 
en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats 
auktorisation motsvarande i Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som 
inte har något fast affärsställe i Finland. På de villkor som finansministeriet 
bestämmer kan även andra utländska värdepappersförmedlare beviljas 
förmedlar- och marknadsgaranträttigheter, om sökanden uppfyller de krav 
som lagen och optionsföretagets reglemente ställer. På de villkor som 
finansministeriet bestämmer kan också andra företag beviljas rättigheter att 
verka i någon annan egenskap inom optionsföretaget och bedriva handel för 
egen räkning, om sökanden uppfyller de krav som lagen och 
optionsföretagets reglemente ställer och har tillräckliga förutsättningar vad 
gäller soliditet och riskhantering.
Optionsföretaget skall för viss tid eller helt återkalla rättigheter för 
förmedlare, marknadsgaranträttigheter och andra som är verksamma inom 
optionsföretaget, om finansinspektionen av vägande skäl så yrkar efter att 
ha hört optionsföretaget. Finansinspektionen skall omedelbart underrätta 
optionsföretaget och den berörde om sitt yrkande och grunderna för det.
Förmedlare, marknadsgaranter och andra som är verksamma inom 
optionsföretaget har rätt att hänskjuta ett beslut av optionsföretaget genom 
vilket ansökan om rättigheter har avslagits eller rättigheter har återkallats 
till finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet.
11 §
Förmedlares och marknadsgaranters oavhängighet
Förmedlare och marknadsgaranter som hör till samma koncern eller står i 
ett ekonomiskt beroendeförhållande till varandra och som inom 
optionsföretaget tillhandahåller investeringstjänster som gäller samma 
derivatinstrument skall ordna sin verksamhet inom optionsföretaget så att 
optionsföretagets tillförlitliga verksamhet inte äventyras.
3 kap.
Optionsföretagets verksamhet
1 §
Options- och terminsavtal som är föremål för handel
I ett optionsföretag får idkas handel endast med sådana optioner och 
terminer som har definierats i företagets reglemente. Uppgifterna om 
underliggande egendom, index och metoder för uträknande av index kan 
ges även i en bilaga till reglementet.
Finansministeriet skall fastställa de bestämmelser i företagets reglemente 
som gäller optioner och terminer, om de motsvarar denna lag och det inte 
finns särskilda skäl att förbjuda att kurser fastställs för dem och att handel 
med dem bedrivs i optionsföretaget.
2 §
Underliggande egendom och index
Kurser får fastställas för en option eller en termin som gäller ett 
värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen och handel får idkas 
med dem, om värdepapperet har tagits upp till handel inom offentlig handel 
som avses i värdepappersmarknadslagen eller på en motsvarande utländsk 
marknad som är reglerad och övervakad av en myndighet eller inom ett 
sådant annat omsättningssystem där omfattningen av handeln med 
värdepapperet, tillgången i Finland till uppgifter som den som emitterat 
värdepapperet på grundval av sin informationsskyldighet offentliggjort och 
det förfarande som iakttas när gängse prisnivå fastställs eller offentligt 
meddelas möjliggör en tillförlitlig kursbildning för instrumentet.
Kurser får fastställas för optioner och terminer som gäller råvaror, andra 
nyttigheter eller andra förmåner och handel får idkas med dem, om handeln 
med dessa instrument är tillräckligt omfattande för att möjliggöra en 
tillförlitlig kursutveckling. I optionsföretagets reglemente eller i dess bilaga 
skall det entydigt definieras hur priset på de underliggande egendomarna 
eller värdet på en annan förmån fastställs.
Indexoptioner och indexterminer för vilka kurser fastställs och med vilka 
handel idkas skall avse ett index som räknas ut på grundval av ändringarna i 
prisutvecklingen för värdepapper som har tagits upp till handel inom 
omsättningssystem som avses i 1 mom. i prisutvecklingen för råvaror eller 
andra nyttigheter eller i värdet på en annan förmån. Metoden för uträknande 
av index skall entydigt slås fast i optionsföretagets reglemente eller dess 
bilaga.
Finansministeriet skall begära utlåtande av finansinspektionen före ett 
beslut enligt 1 § 2 mom. som gäller värdepapper som avses i 1 mom. Om 
beslutet gäller värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten 
värdepappersmarknadslagen, skall utlåtande också begäras av Finlands 
Bank. Om beslutet gäller el- eller naturgasbaserade optioner, skall utlåtande 
också begäras av el- och naturgasmarknadsmyndigheten.
3 §
Avbrytande av handeln
— — — — — — — — — — — — — — 
Optionsföretaget får dessutom av särskilda skäl avbryta fastställandet av 
kursen på en option och en termin samt handeln med dem. Avbrottet får inte 
fortgå onödigt längre. Beslut att avbryta och återuppta handeln eller 
fastställandet av kursen skall offentliggöras omedelbart.
Optionsföretaget kan under de förutsättningar som anges i 2 kap. 3 § 3 
mom. avbryta företagets verksamhet för högst en vecka. Beslutet skall 
omedelbart delges finansinspektionen.
Optionsföretaget kan avbryta kursfastställelsen för och handeln med el- 
eller naturgasbaserade optioner eller terminer ifall handeln äventyrar el- 
eller naturgasförsörjningen eller är skadlig för el- eller naturgasmarknaden 
eller ifall el- eller naturgassystemets funktion är störd av något annat i 
optionsföretagets reglemente angivet vägande skäl. El- och 
naturgasmarknadsmyndigheten och finansinspektionen skall omedelbart 
underrättas om avbrottet.
5 §
Clearing av optionsköp
Ett optionsföretag får godkänna sådana optioner och terminer för clearing 
som har lämnats till clearing av en förmedlare, marknadsgarant, ett 
utländskt optionsföretag eller någon annan som är verksam inom 
optionsföretaget och som grundar sig på köp av optionen i optionsföretaget 
eller i något annat optionsföretag vars optionsköp företaget clearar eller på 
ett optionsköp som anmälts till optionsföretaget.
— — — — — — — — — — — — — — 
11 §
Anmälningsskyldighet
— — — — — — — — — — — — — — 
De som deltar i handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och 
terminer skall enligt vad som föreskrivs i optionsföretagets reglemente 
underrätta detta om begränsningar som är exceptionella eller annars 
väsentligt påverkar produktionen, överföringen och förbrukningen av el 
eller naturgas.
— — — — — — — — — — — — — — 

4 kap.
Tillsyn över options- och terminsmarknaden
1 §
Tillsyn
— — — — — — — — — — — — — — 
Finansinspektionen skall innan den vidtar åtgärder eller fattar beslut som 
berör handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och terminer höra el- 
och naturgasmarknadsmyndigheten, ifall beslutet uppenbarligen skulle 
inverka väsentligt på el- eller naturgasmarknadens funktion eller 
leveranssäkerhet eller på en enligt elmarknadslagen (386/1995) eller 
naturgasmarknadslagen (508/2000) systemansvarig sammanslutnings 
verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.
3 §
Rätt till information
Finansinspektionen har rätt att av andra som är verksamma inom 
optionsföretaget få de uppgifter som behövs för tillsynen samt kopior av de 
handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen.
— — — — — — — — — — — — — — 
5 kap.
Särskilda stadganden
3 §
Optionsmarknadsbrott
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med 2 kap. 1 § 1 
mom. eller 3 § 2 eller 3 mom. idkar optionsföretagsverksamhet skall, om 
inte gärningen är ringa eller strängare straff bestäms någon annanstans i lag, 
för optionsmarknadsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
— — — — — — — — — — — — — — 
4 §
Optionsmarknadsförseelse
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att iaktta skyldigheten 
att lämna uppgifter eller skyldigheten till offentliggörande enligt 3 kap. 11 § 
eller anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 14 § skall, om inte gärningen är 
ringa eller strängare straff bestäms någon annanstans i lag, för 
optionsmarknadsförseelse dömas till böter.
8 §
Ändringssökande
Ändring i beslut som finansministeriet meddelar med stöd av denna lag får 
sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 2 kap. 2 § 1 mom. eller 6 § 2 
mom. om beviljande av koncession som berättigar till att bedriva 
optionsföretagsverksamhet eller om fastställelse av optionsföretagets 
reglemente eller ändringar i det inte har meddelats inom utsatt tid, får 
sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. 
Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. 
Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om 
detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och 
behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga 
delar vad som bestäms i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden 
(154/1950).
Angående sökande av ändring i beslut som finansinspektionen meddelat 
med stöd av denna lag tillämpas vad som bestäms i lagen 


om finansinspektionen (503/1993).
———
Denna lag träder i kraft den    20 .
Tidsfristerna i 2 kap. 2 § 3 mom. och 6 § 2 mom. för fattandet av beslut 
enligt 2 kap. 2 § 1 mom. och 6 § 2 mom. tillämpas inte på ansökningar som 
är anhängiga när lagen träder i kraft.
Optionsföretaget skall komplettera sitt reglemente så att det börjar 
överensstämma med kraven i denna lag. Ansökan om komplettering av 
reglementet skall göras inom sex månader efter lagens ikraftträdande.
Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan 
lagen träder i kraft.
—————


3.
Lag
om ändring av lagen om värdeandelssystemet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 4 §, 12 
§ 1 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 25 § 2 mom., rubriken för 26 § och 1 
mom., rubriken för 26 a § och 1 mom. samt 27 § 2 mom., av dessa lagrum 4 
§ 1 mom., 12 § 1 mom., 25 § 2 mom. och rubriken för 26 § sådana de lyder 
i lag 1073/1996, 4 § 2 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 26 § 1 mom. samt 
rubriken för 26 a § och 1 mom. sådana de lyder i lag 795/2000 samt 27 § 2 
mom. sådant det lyder i lag 1386/1995, som följer:

4 §
Förteckningar
Över ägarna av sådana värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 
5 punkten värdepappersmarknadslagen och som hör till 
värdeandelssystemet skall hos värdepapperscentralen för emittenternas 
räkning föras aktieägarförteckningar för varje emittent och andra 
motsvarande ägarförteckningar.
Hos värdepapperscentralen förs förteckningar över ägarna av sådana 
värdeandelar som hör till värdeandelssystemet och som avses i 1 kap. 2 § 1 
mom. 2, 4 och 6 punkten värdepappersmarknadslagen. Hos 
värdepapperscentralen skall också föras en förteckning över dessa 
värdeandelars antal.
12 §
Värdepapperscentralens koncession
Statsrådet kan på ansökan bevilja ett finskt aktiebolag koncession att verka 
som värdepapperscentral, om bolaget visar att det sannolikt kan hantera alla 
värdeandelar som har överförts till värdeandelssystemet och att det 
tillförlitligt och på ett sätt som tryggar värdeandelssystemets 
ändamålsenliga utveckling kan dra försorg om alla de uppgifter som 13 § 
föreskriver. Koncession kan beviljas endast under förutsättning att 
sökanden bedöms ha ekonomiska och tekniska resurser att verka som 
värdepapperscentral samt en tillförlitlig organiserad förvaltning och en 
tillräcklig risktäckningskapacitet. Ansökan skall avgöras inom sex månader 
efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att 
sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att 
avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 
månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom 
utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag 
på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. 
Statsrådet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har 
meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av 
besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som 
bestäms i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/1950). 
Statsrådet skall begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande 
om koncessionsansökan. Statsrådet kan efter att ha hört sökanden uppställa 
villkor för koncessionen samt begränsa den.
— — — — — — — — — — — — — — 
15 §
Värdepapperscentralens regler och övervakningen av att de följs
I värdepapperscentralens regler skall meddelas föreskrifter om
1) principerna för datakommunikationen mellan värdepapperscentralen och 
de kontoförande instituten, om identifikationssignum för värdeandelar och 
rättsinnehavare samt om övriga gemensamma rutiner inom 
värdeandelssystemet,
2) de kontoförande institutens minimiöppettider,
3) förfarandet vid utredande av fel och oklarhet inom 
registeringsverksamheten,
4) data- och registersäkerhetsrutiner som skall iakttas inom de kontoförande 
institutens verksamhet samt om förvaring av de kontoförande institutens 
beslutsdokument eller kopior av dem,
5) uppgifter som skall lämnas i ansökan om auktorisation som kontoförande 
institut, samt om
6) hur de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på 
värdepapperscentralen fullgörs.
Värdepapperscentralens regler fastställs av finansministeriet på ansökan. 
Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, 
om ansökan har varit bristfällig, efter det sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall 
dock alltid meddelas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Om 
beslut inte har meddelats inom sex månader, får sökanden anföra besvär. 
Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras 
till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta 
besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär 
anförts. Beträffande anförande och handläggning av besvär gäller i övrigt i 
tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om ändringssökande i 
förvaltningsärenden. Före fastställelsen skall finansministeriet begära 
utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen om ansökan. Om 
Finlands Bank ger ett negativt utlåtande om sådant som hör till dess 
lagstadgade uppgifter, får reglerna inte fastställas till denna del. För att 
stärka förtroendet för värdeandelssystemet eller av andra särskilt vägande 
skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i föreskrifter i de regler 
som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift 
meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och 
finansinspektionen.
— — — — — — — — — — — — — — 
Värdepapperscentralen skall se till att det ordnas tillräcklig och tillförlitlig 
tillsyn för att säkerställa att värdepapperscentralens regler, föreskrifter och 
anvisningar iakttas inom värdepapperscentralen. Dessutom skall 
värdepapperscentralen se till att det ordnas tillräcklig och tillförlitlig tillsyn 
för att säkerställa att de kontoförande instituten och deras underinstitut 
iakttar bestämmelserna om värdepapperscentralens verksamhet samt de 
med stöd av dem utfärdade reglerna, föreskrifterna och anvisningarna. 
Värdepapperscentralen skall underrätta finansinspektionen om att ett 
kontoförande institut eller dess underinstitut förfar på ett sätt som uppenbart 
strider mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna, om inte 
förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något 
annat sätt. Finansinspektionen skall dock alltid under-rättas om förfaranden 
som väsentligen eller upprepade gånger bryter mot bestämmelserna, 
reglerna eller föreskrifterna. De kontoförande instituten, deras underinstitut 
och andra som anlitar värdepapperscentralens tjänster skall på begäran ge 
värdepapperscentralen de specificerade uppgifter som behövs för 
fullgörandet av tillsynsplikten enligt denna paragraf.
25 §
Aktier och värdeandelar som jämställs med dem
— — — — — — — — — — — — — — 
På anhållan av en emittent kan värdepapperscentralen godkänna att andra 
aktier än de som nämns i 1 mom. samt andra värdeandelar som avses i 1 
kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten värdepappersmarknadslagen överförs 
till värdeandelssystemet. En aktie eller andel som ensam eller tillsammans 
med andra aktier eller värdeandelar ger rätt att besitta en viss lägenhet eller 
del av en fastighet får dock inte överföras till värdeandelssystemet.
26 §
Andelar i masskuldebrevslån och andra värdeandelar
Om överföring till värdeandelssystemet av andra värdepapper än sådana 
som avses i 25 § beslutar värdepapperscentralen på ansökan av emittenten. 
Värdepapperscentralen skall före beslutet underrätta Finlands Bank, ifall det 
är fråga om en ansökan som har betydelse för skötseln av bankens 
lagstadgade uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — — 
26 a §
Överföring av skuldebrev och andra värdepapper till värdeandelssystemet
Om emittentens ansökan gäller något annat värdepapper än ett sådant som 
avses i 25 §, skall värdepapperscentralen i sitt beslut enligt 26 § bestämma 
den tidpunkt från och med vilken värdepapperet kan överföras till 
värdeandelssystemet. Värdepapperscentralen kan i sitt beslut meddela 
närmare föreskrifter om de uppgifter som skall registreras i 
värdeandelssystemet och om registreringsförfarandet när ett värdepapper 
överförs till värdeandelssystemet. Innan beslutet fattas skall 
värdepapperscentralen kontrollera att emittenten, i ett avtal som emittenten 
har ingått med ett eller flera kontoförande institut eller på något annat sätt, 
har säkerställt att alla ägare av värdepapperet har möjlighet att få sin rätt 
registrerad i värdeandelssystemet.
— — — — — — — — — — — — — — 
27 §
Emissionskonto
— — — — — — — — — — — — — — 
På emissionskontot skall de uppgifter noteras som enligt lag borde anges på 
det värdepapper som utfärdas för värdeandelen samt det antal värdeandelar 
som emitteras. För värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten 
värdepappersmarknadslagen skall på emissionskontot dessutom antecknas 
förfallodagar, eventuell säkerhet för lånet, låneräntan eller eventuell annan 
gottgörelse som skall betalas för lånet, återbetalnings- och andra väsentliga 
villkor för lånet samt på vilket sätt lånevillkoren hålls allmänt tillgängliga.
— — — — — — — — — — — — — — 
———
Denna lag träder i kraft den              20 .
Tidsfristerna i denna lag för fattandet av beslut enligt 12 och 15 § tillämpas 
inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.
Värdepapperscentralen skall komplettera sina regler så att de börjar 
överensstämma med kraven i denna lag. Ansökan om komplettering av 
reglerna skall göras inom sex månader efter lagens ikraftträdande.
Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan 
lagen träder i kraft.
—————


4.
Lag
om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 5 a § 3 
mom., sådant det lyder i lag 796/2000, som följer:

5 a §
— — — — — — — — — — — — — — 
Ett förvaltningskonto kan innehas av en värdepapperscentral, en 
centralbank eller ett kontoförande institut. Även ett kreditinstitut eller 
värdepappersföretag som har rätt att tillhandahålla förvarings- och 
förvaltningstjänster för värdeandelar, ett sådant utländskt institut som avses 
i 16 § lagen om värdeandelssystemet (826/1991) eller någon annan sådan 
utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars 
ekonomiska verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en 
tillförlitlig skötsel av uppgifterna kan av värdepapperscentralen godkännas 
som kontoinnehavare. På ett förvaltningskonto som förvaltas av ett 
utländskt institut som avses i 16 § lagen om värdeandelssystemet får utan 
hinder av 1 mom. också noteras sådana värdeandelar som ägs av en finsk 
medborgare eller en finsk sammanslutning eller stiftelse och som avses i 4 § 
2 mom. lagen om värdeandelssystemet.
— — — — — — — — — — — — — — 
———
Denna lag träder i kraft den      20 .
—————


5.
Lag
om ändring av lagen om värdepappersföretag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 2 §, 3 § 
1 mom. 1 och 5 punkten samt 3 mom. och 10 § 2 mom., av dessa lagrum 3 
§ 1 mom. 1 och 5 punkten sådana de lyder i lag 156/1997, som följer:


2 §
Investeringsobjekt
Föremål för investeringstjänster (investeringsobjekt) kan vara värdepapper 
som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) samt sådana 
standardiserade optioner och terminer som avses i 1 kap. 2 § lagen om 
handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), 
derivatinstrument som skall jämställas med standardiserade optioner och 
terminer samt andra derivatinstrument.
3 §
Investeringstjänster
Med investeringstjänster avses att
1) investeringsobjekt köps, säljs, byts och tecknas för någon annans räkning 
i eget namn samt att uppdrag som avser investeringsobjekt förmedlas eller 
verkställs (fondkommissionsrörelse),
— — — — — — — — — — — — — — 
5) investeringsobjekt förvaltas enligt sådana med enskilda kunder ingångna 
avtal som innebär att kommissionären ges beslutanderätt 
(förmögenhetsförvaltning), samt att
— — — — — — — — — — — — — — 
Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte 
verksamhet som bedrivs tillfälligt vid sidan av någon annan i lag erkänd 
affärsverksamhet eller yrkesmässig verksamhet enligt lagstiftning som 
gäller verksamheten eller föreskrifter och bestämmelser som kompletterar 
den. Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte 
heller verksamhet som bedrivs som i lag erkänd affärsverksamhet eller 
yrkesmässig verksamhet enbart med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 2 
mom. värdepappersmarknadslagen. Med tillhandahållande av 
investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte heller sådana företags 
tillhandahållande av enbart nyttighetsbaserade derivatinstrument vilka 
bedriver handel för egen räkning med sådana derivatinstrument inom 
optionsföretaget eller med andra liknande företag eller med dem som 
producerar eller yrkesmässigt använder dessa nyttigheter, och inte 
tillhandahållande av nyttighetsbaserade derivatinstrument enbart i annat 
syfte än investeringssyfte.
10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd
— — — — — — — — — — — — — — 
Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, 
om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om 
verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att 
ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får 
sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. 
Sådana besvär får anföras till dess ett beslut har meddelats. 
Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om 
detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och 
behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga 
delar vad som bestäms i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden 
(154/1950).
— — — — — — — — — — — — — — 
———
Denna lag träder i kraft den             20 .
Tidsfristerna i 10 § 2 mom. i denna lag för beviljande av 
verksamhetstillstånd enligt 9 § tillämpas inte på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft. Ett företag som när denna lag träder i 
kraft tillhandahåller investeringstjänster enligt 3 § skall inom tre månader 
efter lagens ikraftträdande ansöka om verksamhetstillstånd eller inom sex 
månader efter lagens ikraftträdande upphöra med den lagstridiga 
verksamheten, om inte finansministeriet av särskilda skäll förlänger tiden.
Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan 
lagen träder i kraft.
—————


6.
Lag
om ändring av lagen om placeringsfonder
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 53 § 2 
mom. samt 81 § 1 och 6 mom. som följer:

53 §
— — — — — — — — — — — — — — 
Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när hela teckningspriset 
för en fondandel har betalts. Teckningspriset för en fondandel skall betalas i 
pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper som avses i 69 § 1 
mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset så att 
fördelningen av olika slag av värdepapper vid tidpunkten för bestämmandet 
av teckningspriset motsvarar den i placeringsfondens regler för varje enskilt 
slag av värdepapper specificerade placeringsverksamheten och 
värdepapperens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den 
fondandel som getts mot dem.
— — — — — — — — — — — — — — 
81 §
I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan ett fondbolag 
ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper som hör till en 
placeringsfonds tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som 
avses i värdepappersmarknadslagen eller av ett optionsföretag som avses i 
lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller i en 
motsvarande utländsk sammanslutning eller, om clearingen sker någon 
annanstans, om motparten är en i värdepappersmarknadslagen avsedd 
värdepappersförmedlare och villkoren är sedvanliga och allmänt kända på 
marknaden.
— — — — — — — — — — — — — — 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om fondbolagens rätt 
att ingå låne- eller återköpsavtal om värdepapper som hör till 
placeringsfondens tillgångar.
———
Denna lag träder i kraft den       20 .
—————

7.
Lag
om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:


1 §
Genom denna lag upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen 
(503/1993) 2 § 10 punkten, sådan den lyder i lag 572/1996.
———
Denna lag träder i kraft den             20 .
—————


8.
Lag
om ändring av lagen om aktiebolag
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 1 kap. 2 
§ 2 mom., sådant det lyder i lag 145/1997, samt
ändras 1 kap. 2 § 1 och 3 mom. samt 16 kap. 8 § 7 punkten, sådana de lyder 
i nämnda lag 145/1997, som följer:

1 kap.
Allmänna stadganden
2 §
Värdepapper i ett privat aktiebolag får inte vara föremål för offentlig handel 
enligt 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989).
— — — — — — — — — — — — — — 
När värdepapper i ett privat aktiebolag bjuds ut till allmänheten skall det 
uppges att värdepapperen inte kan vara föremål för offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen.16 kap.
Särskilda stadganden
Straffstadganden
8 §
Den som uppsåtligen
— — — — — — — — — — — — — — 
7) bryter mot det i 1 kap. 2 § 1 mom. stadgade förbudet att göra ett privat 
aktiebolags värdepapper föremål för offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen,
skall, om gärningen inte är ringa eller strängare straff för den inte bestäms 
på något annat ställe i lag, för aktiebolagsbrott dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år.
———
Denna lag träder i kraft den       20 .
—————


9.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsföreningar
I enligt med riksdagens beslut
ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar 
(1250/1987) 16 kap. 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 340/2000, samt
fogas till 3 kap., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1207/1998 och 
340/2000, en ny 2 a § som följer:

3 kap.
Garantikapital
2 a §
En försäkringsförenings värdepapper får inte vara föremål för offentlig 
handel enligt 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989).
När en försäkringsförenings värdepapper bjuds ut till allmänheten skall det 
uppges att värdepapperen inte kan vara föremål för offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen.

16 kap.
Särskilda stadganden
8 §
Den som uppsåtligen
1) är mellanhand för någon annan i syfte att kringgå en bestämmelse i 
denna lag eller i stadgarna om begränsning av rösträtten,
2) bryter mot vad denna lag föreskriver om uppgörande av 
revisionsberättelse,
3) i strid med ett förbud som Försäkringsinspektionen meddelar med stöd 
av 12 kap. 6 c § överlåter eller pantsätter egendom i föreningens besittning,
4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som skall uppgöras av en 
godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,
5) bryter mot bestämmelserna om återbetalning av kapitallån, betalning av 
ränta eller annan gottgörelse eller ställande av säkerhet,
6) utdelar föreningens medel i strid med denna lag,
7) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med 11 kap. 7 eller 10 §, 
eller
8) bryter mot det i 3 kap. 2 a § 1 mom. stadgade förbudet att göra en 
försäkringsförenings värdepapper föremål för offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen,
skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff föreskrivs i någon 
annan lag, för försäkringsföreningsbrott dömas till böter eller fängelse i 
högst ett år.
———
Denna lag träder i kraft den      20 .
—————
10.
Lag
om ändring av 51 kap. strafflagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 51 kap. 1 § 1 mom. 
samt 3, 6 och 7§, sådana de lyder 51 kap. 1 § 1 mom., 3 och 7 § samt 6 § 1 
och 2 mom. i lag 475/1999 och 6 § 3 mom. i lag 973/1999 som följer:


51 kap.
Om värdepappermarknadsbrott
1 §
Missbruk av insiderinformation
Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation som har 
samband med värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett 
annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt 
handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare
1) genom att för egen eller för någon annans räkning överlåta eller förvärva 
sådana värdepapper, eller
2) genom att direkt eller indirekt råda någon i handel med sådana 
värdepapper,
skall för missbruk av insiderinformation dömas till böter eller fängelse i 
högst två år.
— — — — — — — — — — — — — — 

3 §
Kursmanipulation
Den som
1) gör vilseledande köp- eller säljanbud eller skenavslut eller ger ett 
uppdrag som gäller sådana anbud eller avslut, eller vidtar andra därmed 
jämförbara vilseledande åtgärder rörande värdepapper som är föremål för 
offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten 
tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare 
och säljare av värdepapper vilket är tillgängligt för allmänheten, eller
2) lämnar osanna eller vilseledande uppgifter som har samband med sådana 
värdepapper
i syfte att manipulera prisnivån på värdepapper som är föremål för offentlig 
handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten 
tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare 
och säljare av värdepapper och med utnyttjande därav bereda sig eller 
någon annan ekonomisk vinning,
skall för kursmanipulation dömas till böter eller fängelse i högst två år.
6 §
Definitioner
Med värdepapper avses i detta kapitel sådana värdepapper som 
värdepappersmarknadslagen skall tillämpas på.
Med insiderinformation avses i detta kapitel sådan information som har 
samband med värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett 
annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt 
handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av 
värdepapper, som inte har offentliggjorts eller annars varit tillgänglig på 
marknaden och som är ägnad att väsentligt påverka dessa värdepappers 
värde eller pris. Som insiderinformation betraktas inte sådan för enskilt 
bruk avsedd information som har uppkommit genom en sammanställning av 
offentliga uppgifter.
Vad som i detta kapitel bestäms om värdepapper skall också tillämpas på 
standardiserade optioner eller terminer som avses i lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer (772/1988) samt på derivatavtal som 
avses i 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen och som skall jämställas 
med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande 
egendom är värdepapper som är föremål offentlig handel eller för ett annat 
yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i 
syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper. Vad 
som i detta kapitel föreskrivs om överlåtelse eller förvärv av värdepapper 
skall även tillämpas på standardiserade optioner och terminer och på 
derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer 
och vars underliggande egendom utgörs av värdepapper som är föremål för 
offentlig handel eller för ett annan yrkesmässigt ordnad och för allmänheten 
tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare 
och säljare av värdepapper. Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel skall 
tillämpas på standardiserade optioner eller terminer samt på derivatavtal 
som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars 
underliggande egendom är ett värdepapper som är föremål för offentlig 
handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten 
tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare 
och säljare av värdepapper, oberoende av om det har avtalats om överlåtelse 
av de underliggande egendom som avses i derivatavtalet eller om 
kompenserande gottgörelse.
7 §
Begränsningsbestämmelse
Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel tillämpas inte på sådan offentlig 
värdepappershandel i fråga om vilken de bestämmelser i 
värdepappersmarknadslagen som gäller missbruk av insiderinformation 
enligt de regler som fastställts med stöd av 3 kap. 13 § 2 mom. eller enligt 
14 § 2 mom. i samma kapitel inte skall tillämpas.
———
Denna lag träder i kraft den               20 .
—————
Helsingfors den 17 oktober 2001Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne SiimesBilaga
Parallelltexter
1.
Lag
om ändring av värdepappersmarknadslagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 
kap. 7 § samt 4 kap. 6 § 2 mom. och 8 §,
av dessa lagrum 3 kap. 7 § och 4 kap. 8 § sådana de lyder i lag 581/1996 
samt 4 kap. 6 § 2mom. sådant det lyder i lag 522/1998, 
ändras 1 kap. 2 och 2 a §, 2 kap. 3 §, 4 § 1 mom., 4 a § 1 mom., 5 § 1 mom. 
samt 11 § 1 och 4—6 mom., rubriken för 3 kap., 2 § 2 mom., 2 a §, 3 § 1 
mom., 4 och 5 §, 6 § och mellanrubriken före den, 6 a § 1, 2 och 4 mom., 9 
§, 10 § 3 mom., 12 § 1, 4 och 5 mom., 12 a §, 13 § 1 och 3—5 mom., 14 
och 15 § samt 16 § och mellanrubriken före den, 4 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 
2 mom., 4 a kap. 2 § 3 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom. samt 5 § 1 mom. 1 
punkten, 5 kap. rubriken för 2 § och 1 mom., 3 § 1 mom. och 4 §, 7 kap. 1 § 
1 och 2 mom. samt 3 § 1 mom., 8kap. 2 § och mellanrubriken före den samt 
3 § och 10 kap. 3 § 1 mom.,
av dessa lagrum 1 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 614/1997 och 
51/1999 samt 2 a § sådan den lyder i nämnda lag 614/1997, 2 kap. 3 § sådan 
den lyder i lag 740/1993 och 105/1999, 2 kap. 4 § 1 mom., 4 a § 1 mom., 5 
§ 1 mom. samt 11 § 1 och 4—6 mom. sådana de lyder i nämnda lag 
105/1999, 3 kap. 2 § 2 mom. och 4 a kap. 2 § 3 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom. 
samt 5 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 970/1999, 3 kap. 2 a och 5 
§, 6 a § 1, 2 och 4 mom., 9 §, 12 § 1, 4 och 5 mom., 12 a §, 13 § 3—5 
mom., 15 § samt 16 § och mellanrubriken före den, 4 kap. 7 § 2 mom., 5 
kap. rubriken för 2 § och 3 § 1 mom. samt 7 kap. 1 § 1 mom. sådana de 
lyder i nämnda lag 581/1996, 3 kap. 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
797/2000, 3 kap. 4 § och 13 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 
581/1996 och i lag 146/1997, 3 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i 
nämnda lag 581/1996, 3 kap. 10 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 
740/1993, 3 kap. 14 § sådan den lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 
476/1999, 4 kap. 4 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 522/1998, 5 kap. 
2 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 1076/1996, 5 
kap. 4 § sådan den lyder i nämnda lag 1076/1996, 7 kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 
mom. och 10 kap. 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 321/1998 och 8 kap. 2 § 
och mellanrubriken före den samt 3 § sådana de lyder i nämnda lag 
476/1999, samt
fogas till 2 kap. en ny 10 b § samt till 3 kap. en ny 14 a § och en ny 
mellanrubrik före den, före 15 § en ny mellanrubrik samt en ny 17 § och en 
ny mellanrubrik före den som följer:


Gällande lydelse 
Föreslagen lydelse


1 kap.
Allmänna stadganden
2 §
Denna lag tillämpas på bevis 
(värdepapper) som utfärdas över 

1) en aktie eller någon annan andel 
i en sammanslutnings eget kapital 
eller över därtill ansluten rätt till 
utdelning, ränta eller teckning,
2) en andel i ett masskuldebrevslån 
eller någon därmed jämförlig 
gäldenärsförbindelse som är 
avsedd att sättas i omlopp bland 
allmänheten tillsammans med flera 
andra likalydande förbindelser, 
eller över en till andelen eller 
förbindelsen ansluten rätt till ränta 
eller avkastning,
3) en kombination av rättigheter 
som nämns i 1 och 2 punkten eller 
över


4) en fondandel eller en därmed 
jämförbar andel i ett fondföretag.
Denna lag tillämpas likväl inte på 
värdepapper som emitteras av ett 
privat aktiebolag eller ett sådant 
ömsesidigt försäkringsbolag som 
inte är ett publikt ömsesidigt bolag.

1 kap.
Allmänna stadganden
2 §
Denna lag tillämpas på värdepapper 
som är omsättningsbara och som 
har satts eller sätts i omlopp bland 
allmänheten tillsammans med flera 
andra värdepapper som har 
utfärdats över likalydande 
rättigheter. Sådana kan exempelvis 
vara bevis som utfärdas över
1) en aktie eller någon annan andel i 
en sammanslutnings eget kapital 
eller över därtill ansluten rätt till 
utdelning, ränta eller annan 
avkastning eller rätt till teckning,
2) en andel i ett masskuldebrevslån 
eller någon därmed jämförlig 
gäldenärsförbindelse eller över en 
till andelen eller förbindelsen 
ansluten rätt till ränta eller annan 
avkastning,


3) en kombination av rättigheter 
som nämns i 1 och 2 punkten,
4) en rätt till köp eller försäljning av 
nämnda rättigheter,
5) en fondandel eller en därmed 
jämförbar andel i ett fondföretag 
eller över
6) någon annan rätt än de nämnda 
som baserar sig på ett avtal eller en 
förbindelse.
Denna lag tillämpas likväl inte på 
ett värdepapper som ensamt eller 
tillsammans med andra 
värdepapper medför
1) rätt att besitta en viss lägenhet, 
någon annan lokal eller en fastighet 
eller en del av en fastighet eller
2) rätt att använda eller få andra i 
konsumentskyddslagen (38/1978) 
avsedda konsumtionsnyttigheter än 
värdepapper som emittenten 
tillhandahåller, om värdepapperets 
värde i huvudsak baserar sig på 
sagda rätt.
Denna lag tillämpas på 
standardiserade optioner och 
terminer enligt lagen om handel 
med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988), på 
derivatavtal som skall jämställas 
med standardiserade optioner och 
terminer samt på andra derivatavtal 
enligt vad som bestäms i 10 kap.
Vad som i denna lag bestäms om 
värdepapper tillämpas på 
motsvarande sätt på värdeandelar 
enligt lagen om 
värdeandelssystemet (826/1991).2 a §
Vad denna lag stadgar om 
aktiebolag, aktier och aktieägare 
gäller i tillämpliga delar publika 
ömsesidiga försäkringsbolag, 
garantiandelar och 
garantiandelsägare.
2 a §
Vad denna lag föreskriver om 
aktiebolag, aktier, värdepapper som 
enligt lagen om aktiebolag 
(734/1978) berättigar till aktier och 
aktieägare gäller i tillämpliga delar 
andelslag och sparbanker, 
värdepapper som de emitterar och 
ägare till sådana värdepapper samt 
ömsesidiga försäkringsbolag och 
försäkringsföreningar, 
garantiandelar som de emitterar och 
garantiandelsägare.
2 kap.
Marknadsföring av värdepapper, 
emission och 
informationsskyldighet
Skyldighet att upprätta prospekt
3 §
Den som till allmänheten erbjuder 
värdepapper eller ansöker om att 
värdepapper skall tas upp på 
börslista, är skyldig att 
offentliggöra ett prospekt innan 
erbjudandet träder i kraft och att 
hålla prospektet tillgängligt för 
allmänheten under den tid 
erbjudandet är i kraft, i enlighet 
med 2—6 mom. För 
offentliggörandet av prospekt 
ansvarar utöver anbudsgivaren och 
emittenten den som enligt uppdrag 
sköter erbjudandet eller emissionen. 
Den som emitterar värdepapper 
skall offentliggöra ett börsprospekt, 
om


1) emittenten till allmänheten 
erbjuder värdepapper som är 
upptagna på börslistan eller 
värdepapper av samma slag som 
dessa eller värdepapper vilka under 
den tid erbjudandet är i kraft eller 
inom tre månader från början av 
erbjudandets giltighetstid ansöks bli 
upptagna på börslistan,


2) emittenten ansöker om att 
värdepapper som han tidigare 
emitterat skall tas upp på 
börslistan, eller

3) värdepapperen tas upp på 
börslistan utan emittentens 
ansökan, med stöd av 3 kap. 10 § 4 
mom.
Emittenten eller någon annan som 
erbjuder värdepapper till 
allmänheten skall i andra fall än i 
de som avses i 2 mom. 
offentliggöra ett emissionsprospekt. 
I stället för emissionsprospekt kan 
ett börsprospekt offentliggöras.
Det föreligger emellertid inte 
någon skyldighet att offentliggöra 
emissionsprospekt i det fall att 
emissionen avser skuldförbindelser 
som förfaller inom ett år från 
emissionen. Någon skyldighet att 
offentliggöra emissionsprospekt 
föreligger inte heller när det 
sammanlagda nominella värdet av 
de börslistade aktier som erbjuds 
till allmänheten eller av de 
värdepapper som i enlighet med 
lagen om aktiebolag berättigar till 
sådana aktier, eller om aktierna 
eller värdepapperen inte har något 
nominellt värde, deras 
bokföringsmässiga värde uppgår 
till mindre än en tiondedel av det 
ifrågavarande aktieslagets 
motsvarande sammanlagda värde.
I emissions- eller börsprospektet 
skall investerarna ges tillräckliga 
uppgifter så att de skall kunna bilda 
sig en välgrundad uppfattning om 
värdepapperen och emittenten. Pro-
spektet skall innehålla väsentliga 
och tillräckliga uppgifter om 
emittentens tillgångar, 
ansvarsförbindelser, ekonomiska 
ställning, resultat och 
framtidsutsikter samt orderstock, 
när denna uppgift är viktig med 
hänsyn till emittentens verksamhet, 
och likaså om de med 
värdepapperen förenade rät-
tigheterna och om andra 
omständigheter som är av väsentlig 
betydelse för värdepapperens värde. 
Vederbörande ministerium utfärdar 
beslut med närmare föreskrifter om 
emissions- och börsprospektens 
innehåll och om hur informationen 
i prospekten skall utformas. 
Vederbörande ministerium utfärdar 
också ett beslut om sådana 
undantag beträffande innehållet i 
prospekt som grundar sig på 
direktiv av Europeiska 
gemenskapen och om de fall då det 
inte föreligger någon skyldighet att 
upprätta prospekt.


Om ett prospekt är behäftat med fel 
eller brister som uppdagas innan 
erbjudandets giltighetstid löper ut 
eller innan värdepapperet upptagits 
på börslistan och som kan vara av 
väsentlig betydelse för investerarna, 
skall allmänheten utan dröjsmål 
informeras om saken genom att 
rättelse eller komplettering 
offentliggörs på samma sätt som 
prospektet.2 kap.
Marknadsföring av värdepapper, 
emission och 
informationsskyldighet
Skyldighet att upprätta prospekt
3 §
Den som till allmänheten erbjuder 
värdepapper eller ansöker om att 
värdepapper skall tas upp till 
offentlig handel, är skyldig att 
offentliggöra ett prospekt innan 
erbjudandet träder i kraft och hålla 
prospektet tillgängligt för 
allmänheten under den tid 
erbjudandet är i kraft, i enlighet 
med 2—7 mom. För 
offentliggörandet av prospekt 
ansvarar utöver anbudsgivaren och 
emittenten den som enligt uppdrag 
sköter erbjudandet eller emissionen.
Den som emitterar värdepapper 
eller den som ansöker om att 
värdepapper skall tas upp till annan 
offentlig handel enligt 3 kap. 12 § 
skall offentliggöra ett börsprospekt, 
om
1) emittenten eller någon annan 
som nämns i detta moment till 
allmänheten erbjuder värdepapper 
som är upptagna till offentlig handel 
eller värdepapper av samma slag 
som dessa eller värdepapper vilka 
under den tid erbjudandet är i kraft 
eller inom tre månader från början 
av erbjudandets giltighetstid ansöks 
bli upptagna till offentlig handel,
2) emittenten eller någon annan 
som nämns i detta moment ansöker 
om att tidigare emitterade 
värdepapper skall tas upp till 
offentlig handel, eller
3) värdepapperen tas upp till 
offentlig handel utan emittentens 
ansökan, med stöd av 3 kap. 10 § 4 
mom. eller 12 § 2 mom.
Emittenten eller någon annan som 
erbjuder värdepapper till 
allmänheten skall i andra fall än i de 
som avses i 2 mom. offentliggöra 
ett emissionsprospekt. I stället för 
emissionsprospekt kan ett 
börsprospekt offentliggöras.
Genom förordning av 
finansministeriet bestäms dessutom 
om de fall där det på basis av 
Europeiska gemenskapens direktiv 
inte föreligger någon skyldighet att 
offentliggöra prospekt. Genom 
förordning av finansministeriet kan 
dessutom bestämmas om undantag 
från skyldigheten att offentliggöra 
prospekt när värdepapper erbjuds 
för att finansiera en allmännyttig 
verksamhet med vilken det 
huvudsakliga syftet inte är att 
eftersträva vinst.I emissions- eller börsprospektet 
skall investerarna ges tillräckliga 
uppgifter så att de skall kunna bilda 
sig en välgrundad uppfattning om 
värdepapperen och emittenten. 
Prospektet skall innehålla 
väsentliga och till-räckliga 
uppgifter om emittentens tillgångar, 
ansvarsförbindelser, ekonomiska 
ställning, resultat och 
framtidsutsikter samt orderstock, 
när denna uppgift är viktig med 
hänsyn till emittentens verksamhet, 
och likaså om de med 
värdepapperen förenade rättighe-
terna och om andra omständigheter 
som är av väsentlig betydelse för 
värdepapperens värde. Genom 
förordning av finansministeriet 
bestäms närmare om emissions- och 
börsprospektens innehåll och om 
hur informationen i prospekten skall 
utformas. Genom förordning av fi-
nansministeriet bestäms också om 
sådana undantag beträffande 
innehållet i prospekt som grundar 
sig på direktiv av Europeiska 
gemenskapen. Genom förordning 
av finansministeriet kan det också 
bestämmas om undantag 
beträffande innehållet i prospekt i 
situationer där någon annan än 
värdepappersemittenten ansöker om 
att ett värdepapper skall tas upp till 
offentlig handel.
Om ett prospekt är behäftat med fel 
eller brister som uppdagas innan 
erbjudandet giltighetstid löper ut 
eller innan värdepapperet upptagits 
till offentlig handel och som kan 
vara av väsentlig betydelse för 
investerarna, skall allmänheten utan 
dröjsmål informeras om saken 
genom att rättelse eller 
komplettering offentliggörs på 
samma sätt som prospektet.
Om fondprospekt som skall 
offentliggöras för placeringsfonder 
och öppna fondföretag bestäms i 
lagen om placeringsfonder.

Offentliggörande av prospekt
4 §
Ett emissions- eller börsprospekt får 
offentliggöras när 
finansinspektionen har godkänt det. 
Finansinspektionen skall inom tio 
bankdagar efter att ett prospekt för 
sådana värdepapper som avses i 1 
kap. 2 § 1 mom. 1 punkten och 
inom fem bankdagar efter att ett 
prospekt för sådana värdepapper 
som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 
eller 3 punkten har lämnats in för 
godkännande besluta om prospektet 
kan offentliggöras. 
Offentliggörande skall tillåtas om 
prospektet inte är uppenbart oriktigt 
eller bristfälligt. Om offentlig 
handel bedrivs med värdepapper av 
samma slag som avses i prospektet 
eller med värdepapper som 
berättigar till sådana, skall 
finansinspektionen utan dröjsmål 
underrätta den som ordnar offentlig 
handel om sitt beslut.


— — — — — — — — — — — 
— — — 

Offentliggörande av prospekt
4 §
Ett emissions- eller börsprospekt får 
offentliggöras när 
finansinspektionen har godkänt det. 
Finansinspektionen skall inom fem 
bankdagar efter att ett prospekt för 
sådana värdepapper som avses i 1 
kap. 2 § 1 mom. 2 och 3 punkten 
och inom tio bankdagar efter att ett 
prospekt för sådana andra 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 
1 mom. har lämnats in för 
godkännande besluta om prospektet 
kan offentliggöras. 
Offentliggörande skall tillåtas om 
prospektet inte är uppenbart oriktigt 
eller bristfälligt. Om offentlig 
handel bedrivs med värdepapper av 
samma slag som avses i prospektet 
eller med värdepapper som 
berättigar till sådana, skall 
finansinspektionen utan dröjsmål 
underrätta den som ordnar offentlig 
handel om sitt beslut. Om 
fondprospekt för placeringsfonder 
och marknadsföringen av öppna 
fondföretag i Finland bestäms i 
lagen om placeringsfonder.
— — — — — — — — — — — 
— — — Erkännande av utländska prospekt
4 a §
Finansinspektionen skall såsom 
börsprospekt erkänna prospekt som 
har godtagits av behöriga 
myndigheter inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. Om 
förfarandet bestäms närmare genom 
vederbörande ministeriums beslut.

— — — — — — — — — — — 
— — — 

Erkännande av utländska prospekt
4 a §
Finansinspektionen skall såsom 
börsprospekt erkänna prospekt för 
värdepapper enligt 1 kap. 2 § 1 
mom. 1—3 punkten vilka har 
godtagits av behöriga myndigheter 
inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 
Finansinspektionen kan såsom 
börsprospekt också erkänna 
prospekt för värdepapper enligt 1 
kap. 2 § 1 mom. 4—6 punkten vilka 
har godtagits av behöriga 
myndigheter inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och 
vilka uppfyller kraven på 
börsprospekt. Om förfarandet 
bestäms närmare genom förordning 
av finansministeriet.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


Delårsrapport
5 §
Den som emitterar värdepapper 
som är föremål för offentlig handel 
skall upprätta en delårsrapport för 
varje räkenskapsperiod som är 
längre än sex månader. En 
delårsrapport skall upprättas för 
räkenskapsperiodens tre, sex och 
nio första månader, när det är fråga 
om sådana värdepapper som avses i 
1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten, 
och för de sex första månaderna när 
det är fråga om sådana värdepapper 
som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 
punkten. Denna skyldighet gäller 
inte staten, dess centralbank, 
kommuner, samkommuner eller 
sådana internationella offentliga 
organ vilka såsom medlemmar har 
minst två stater som hör till 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

Delårsrapport
5 §
Den som emitterar värdepapper 
som är föremål för offentlig handel 
skall upprätta en delårsrapport för 
varje räkenskapsperiod som är 
längre än sex månader. En 
delårsrapport skall upprättas för 
räkenskapsperiodens tre, sex och 
nio första månader, när det är fråga 
om sådana värdepapper som avses i 
1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten, 
och för de sex första månaderna när 
det är fråga om sådana värdepapper 
som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 
eller 6 punkten. Denna skyldighet 
gäller inte staten, dess centralbank, 
kommuner, samkommuner eller 
sådana internationella offentliga 
organ vilka såsom medlemmar har 
minst två stater som hör till 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


10 b §
Den informationsskyldighet som avses 
i 5—10 a § gäller inte 
placeringsfonder och öppna 
fondföretag som är föremål för 
offentlig handel. Om 
informationsskyldighet för 
placeringsfonder och öppna 
fondföretag bestäms i lagen om 
placeringsfonder.
Beviljande av undantag
11 §
Från den informationsskyldighet 
som föreskrivs i dessa 
bestämmelser och 6 kap. kan på 
ansökan beviljas undantag, om 
investerarnas ställning inte 
äventyras av detta. Undantag 
beviljas av finansinspektionen, 
bokföringsnämnden eller 
vederbörande ministerium, enligt 
vad som bestäms i 2—5 mom. 
Genom vederbörande ministeriums 
beslut föreskrivs närmare om andra 
undantagsgrunder.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Bokföringsnämnden kan bevilja 
undantag i fråga om innehållet i 
delårsrapporter, årsrapporter och 
bokslut, om inte något annat 
bestäms i lag. Undantag i fråga om 
sammanslutningar som avses i 2 § 
lagen om finansinspektionen kan 
dock beviljas av finansinspektionen 
och i fråga om försäkringsbolag av 
vederbörande ministerium. 
Bokföringsnämnden och 
vederbörande ministerium skall 
omedelbart underrätta 
finansinspektionen om sitt beslut 
på en ansökan om undantag. I 
rapporten och bokslutet skall anges 
att undantag beviljats.
Finansinspektionen kan bevilja 
undantag som avser innehållet i och 
offentliggörandet av börs- och 
emissionsprospekt och sådana 
anbudshandlingar som avses i 6 
kap. samt i fråga om 
offentliggörandet av 
delårsrapporter, årsrapporter och 
bokslut. I fråga om 
försäkringsbolag kan undantag från 
skyldigheten att offentliggöra 
delårsrapporter, årsrapporter och 
bokslut emellertid beviljas av 
vederbörande ministerium. 
Vederbörande ministerium skall 
omedelbart underrätta 
finansinspektionen om sitt beslut 
med anledning av en ansökan om 
undantag.
Finansinspektionen, 
bokföringsnämnden och 
vederbörande ministerium skall 
omedelbart underrätta den som 
ordnar offentlig handel om en 
ansökan om undantag och om det 
beslut som fattats med anledning av 
ansökan.
Beviljande av undantag
11 §
Från den informationsskyldighet 
som föreskrivs i detta kapitel och i 6 
kap. kan på ansökan beviljas 
undantag, om investerarnas 
ställning inte äventyras av detta. 
Undantag beviljas av 
finansinspektionen, 
bokföringsnämnden eller 
försäkringsinspektionen, enligt vad 
som bestäms i 2—5 mom. Genom 
förordning av finansministeriet 
föreskrivs närmare om andra 
undantagsgrunder.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Bokföringsnämnden kan bevilja 
undantag i fråga om innehållet i 
delårsrapporter, årsrapporter och 
bokslut, om inte något annat 
bestäms i lag. Undantag i fråga om 
sammanslutningar som avses i 2 § 
lagen om finansinspektionen kan 
dock beviljas av finansinspektionen 
och i fråga om försäkringsbolag av 
försäkringsinspektionen. 
Bokföringsnämnden och 
försäkringsinspektionen skall 
omedelbart underrätta 
finansinspektionen om sitt beslut på 
en ansökan om undantag. I 
rapporten och bokslutet skall anges 
att undantag beviljats.
Finansinspektionen kan bevilja 
undantag som avser innehållet i och 
offentliggörandet av börs- och 
emissionsprospekt och sådana 
anbudshandlingar som avses i 6 
kap. samt i fråga om 
offentliggörandet av 
delårsrapporter, årsrapporter och 
bokslut. I fråga om försäkringsbolag 
kan undantag från skyldigheten att 
offentliggöra delårsrapporter, 
årsrapporter och bokslut emellertid 
beviljas av försäkringsinspektionen. 
Försäkringsinspektionen skall 
omedelbart underrätta 
finansinspektionen om sitt beslut 
med anledning av en ansökan om 
undantag.
Finansinspektionen, 
bokföringsnämnden och 
försäkringsinspektionen skall 
omedelbart underrätta den som 
ordnar offentlig handel om en 
ansökan om undantag och om det 
beslut som fattats med anledning av 
ansökan.
3 kap.
Offentlig handel med värdepapper


3 kap.
Offentlig handel och annat 
yrkesmässigt ordnat förfarande för 
handel med värdepapper


2 §
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Ansökan skall avgöras inom sex 
månader från det den mottagits. Om 
finansministeriet under denna tid 
ber sökanden lämna 
tilläggsutredning om ansökan, 
räknas tiden från den dag då 
finansministeriet tar emot 
tilläggsutredningen.

— — — — — — — — — — — 
— — — 

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Finansministeriet skall meddela ett 
beslut som gäller koncession för 
fondbörs inom sex månader efter 
det att ansökan mottagits eller, om 
ansökan har varit bristfällig, efter 
det att sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som 
behövs för att avgöra saken. Beslut 
om koncession skall dock alltid 
fattas inom 12 månader efter det 
att ansökan mottagits.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


Firma
2 a §
En sammanslutning som har fått 
rätt att bedriva fondbörsverksamhet 
är skyldig att i sin firma använda 
ordet eller sammansättningsleden 
fondbörs.
Andra sammanslutningar än sådana 
som har fått tillstånd att bedriva 
fondbörsverksamhet får inte i sin 
firma eller annars för att beskriva 
sin verksamhet använda ordet eller 
sammansättningsleden fondbörs.
Firma
2 a §
Andra sammanslutningar än sådana 
som har fått tillstånd att bedriva 
fondbörsverk-samhet får inte i sin 
firma eller annars för att bedriva sin 
verksamhet använda ordet eller 
sammansättningsleden fondbörs.
Fondbörsens verksamhet
3 §
En fondbörs får utöver sin 
fondbörsverksamhet ordna annan 
offentlig handel, tillhandahålla 
databehandlingstjänster i anslutning 
till omsättningen och förvaringen 
av värdepapper samt utbildnings- 
och informationstjänster för 
utveckling av värdepappers- och 
finansmarknaden. Fondbörsen får 
verka som clearingmedlem och 
bedriva 
clearingorganisationsverksamhet i 
enlighet med 4 a kap. samt verka 
som kontoförande institut eller som 
ett kontoförande instituts 
underinstitut i enlighet med lagen 
om värdeandelssystemet 
(826/1991). Fondbörsen får 
dessutom i enlighet med lagen om 
handel med standardiserade 
optioner och terminer bedriva 
optionsföretagsverksamhet.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

Fondbörsens verksamhet
3 §
En fondbörs får utöver sin 
fondbörsverksamhet ordna annan 
offentlig handel samt annat i 16 § 
avsett handelsförfarande och 
tillhandahålla 
databehandlingstjänster i anslutning 
till omsättningen och förvaringen 
av värdepapper samt utbildnings- 
och informationstjänster för 
utveckling av värdepappers- och 
finansmarknaden. Fondbörsen får 
verka som clearingmedlem och 
bedriva 
clearingorganisationsverksamhet i 
enlighet med 4 a kap. samt verka 
som kontoförande institut eller som 
ett kontoförande instituts 
underinstitut i enlighet med lagen 
om värdeandelssystemet 
(826/1991). Fondbörsen får 
dessutom i enlighet med lagen om 
handel med standardiserade 
optioner och terminer bedriva 
optionsföretagsverksamhet.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


Fondbörsens regler
4 §
En fondbörs skall ha regler med 
föreskrifter som kompletterar denna 
lag åtminstone om
1) hur och på vilka grunder 
värdepapper tas upp till handel,
2) hur och när handeln på börslistan 
skall ske,
3) hur, när och i vilken omfattning 
investerarna och de i handeln 
deltagande 
värdepappersförmedlarna skall 
informeras om anbud eller 
anbudsuppmaningar samt om 
avslut,

4) hur och på vilka grunder 
rättigheter att verka som 
börsförmedlare eller i någon annan 
egenskap på fondbörsen samt som 
börsmäklare beviljas och återkallas,
5) vilka krav, rättigheter och 
skyldigheter som annars gäller 
börsbolag, övriga 
värdepappersemittenter, 
börsförmedlare, andra som är 
verksamma på fondbörsen samt 
börsmäklare, samt 6) hur likställdheten mellan 
aktieägarna tryggas, om 
aktiebolaget enligt börsreglerna får 
bedriva handel med sina egna aktier 
på fondbörsen.
Reglerna skall beakta de särdrag 
som är förenade med värdepappren 
och den handel som bedrivs med 
dem samt de investerare som deltar 
i handeln. Fondbörsens regler och 
ändringar i dem fastställs av 
vederbörande ministerium, som 
innan det fastställer reglerna skall 
inhämta finansinspektionens 
utlåtande.


Fondbörsens regler
4 §
En fondbörs skall ha regler med 
föreskrifter som kompletterar denna 
lag åtminstone om
1) hur och på vilka grunder 
värdepapper tas upp till handel,
2) hur och när handeln på börslistan 
skall ske,
3) hur, när och i vilken omfattning 
investerarna och de i handeln 
deltagande 
värdepappersförmedlarna och 
andra som är verksamma på 
fondbörsen skall informeras om 
anbud eller anbudsuppmaningar 
samt om avslut,
4) hur och på vilka grunder 
rättigheter att verka som 
börsförmedlare eller i någon annan 
egenskap på fondbörsen samt som 
börsmäklare beviljas och återkallas,
5) vilka krav, rättigheter och 
skyldighet som för fullgörandet av 
skyldigheter som baserar sig på 
denna lag och fondbörsens regler 
eller annars gäller börsbolag och 
deras förvaltning, övriga 
värdepappersemit-tenter och deras 
förvaltning, börsförmedlare, andra 
som är verksamma på fondbörsen 
samt börsmäklare,
6) hur likställdheten mellan 
aktieägarna tryggas, om 
aktiebolaget enligt börsreglerna får 
bedriva handel med sina egna aktier 
på fondbörsen, samt
7) hur de tillsynsuppgifter som 
enligt lagen ankommer på 
fondbörsen fullgörs.
Reglerna skall beakta de särdrag 
som är förenade med 
värdepapperen och den handel som 
bedrivs med dem samt de 
investerare som deltar i handeln. 
Fondbörsens regler och ändringar i 
dem fastställs av finansministeriet 
på ansökan. Ansökan skall avgöras 
inom tre månader efter det att den 
mottagits eller, om ansökan har 
varit bristfällig, efter det att 
sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som 
behövs för att avgöra saken. 
Beslutet skall dock alltid fattas 
inom sex månader efter det att 
ansökan mottagits. Innan reglerna 
fastställs skall finansministeriet 
begära utlåtande av 
finansinspektionen.
För att stärka förtroendet för 
värdepappersmarknaden eller av 
andra särskilt vägande skäl kan 
finansministeriet bestämma att 
föreskrifternas innehåll i regler som 
ministeriet fastställt skall ändras 
eller kompletteras. Innan en 
föreskrift meddelas skall 
finansministeriet begära utlåtande 
av finansinspektionen.
Avbrytande av fondbörsens 
verksamhet
5 §
Statsrådet kan förordna att 
verksamheten vid en fondbörs skall 
avbrytas för viss tid eller tills vidare, 
om fondbörsen har handlat i strid 
med lagar eller förordningar eller 
myndigheternas med stöd av dem 
meddelade föreskrifter eller 
fondbörsens regler, eller om en 
sådan störning har inträffat i 
omsättningen av de värdepapper 
som är föremål för handel på 
fondbörsen att en fortsatt 
verksamhet på börsen utgör ett 
allvarligt hot för investerarna eller 
verksamheten på 
värdepappersmarknaden.
Fondbörsens styrelse kan av 
särskilda skäl avbryta verksamheten 
på börsen för högst en vecka, om det 
vore oförenligt med investerarnas 
fördel att verksamheten fortsätts. 
Finansinspektionen skall utan 
dröjsmål underrättas om att 
verksamheten har avbrutits och om 
att den återupptas.
Avbrytande av fondbörsens 
verksamhet
5 §
Finansministeriet kan förordna att 
verksamheten vid en fondbörs skall 
avbrytas för viss tid eller tills vidare, 
om fondbörsen har handlat i strid 
med lagar eller förordningar eller 
myndigheternas med stöd av dem 
meddelade föreskrifter eller 
fondbörsens regler, eller om en 
sådan störning har inträffat i 
omsättningen av de värdepapper 
som är föremål för handel på 
fondbörsen att en fortsatt 
verksamhet på börsen utgör ett 
allvarligt hot för investerarna eller 
verksamheten på 
värdepappersmarknaden.
Fondbörsen kan av särskilda skäl 
avbryta verksamheten på börsen för 
högst en vecka, om det vore 
oförenligt med investerarnas fördel 
att verksamheten fortsätts. 
Finansinspektionen skall utan 
dröjsmål underrättas om att 
verksamheten har avbrutits och om 
att den återupptas.
Fondbörsens ledning
6 §
Utöver vad som annars stadgas eller 
föreskrivs om uppgifterna för 
fondbörsens styrelse skall denna
1) besluta om att uppta ett 
värdepapper på börslistan och att 
avsluta handeln med det,
2) bevilja och återkalla 
börsförmedlarrättigheter,
3) bevilja och återkalla 
börsmäklarrättigheter,
4) bevilja och återkalla övriga 
rättigheter att vara verksam på 
fondbörsen,
5) övervaka att stadgandena och 
föreskrifterna om fondbörsens 
verksamhet, fondbörsens regler och 
god sed iakttas på fondbörsen,

6) sköta om att de uppgifter blir 
offentliggjorda som fondbörsen 
enligt denna lag och med stöd av den 
utfärdade stadganden och 
bestämmelser eller fondbörsens 
regler skall offentliggöra,
7) underrätta finansinspektionen om 
förfaranden som uppenbart strider 
mot stadgandena och föreskrifterna 
om fondbörsens verksamhet samt


8) underrätta finansinspektionen om 
sådana beslut som avses i 1— 4 
punkten.


Om fondbörsen har ett 
förvaltningsråd, kan i börsens 
bolagsordning eller stadgar 
beslutanderätten i fråga om 
rättigheter som nämns i 1 mom. 2 
och 4 punkten samt skyldigheten att 
lämna meddelanden enligt 1 mom. 8 
punkten om rättigheterna överföras 
på förvaltningsrådet.
Fondbörsens uppgifter
6 §
Utöver vad som annars stadgas 
eller föreskrivs om en fondbörs 
uppgifter skall denna

1) se till att tillräcklig och 
tillförlitlig tillsyn ordnas för att 
säkerställa att stadgandena och 
föreskrifterna om fondbörsens 
verksamhet, fondbörsens regler 
och god sed iakttas på fondbörsen,
2) se till att de uppgifter blir 
offentliggjorda som fondbörsen 
enligt denna lag och med stöd av 
den utfärdade stadganden och 
bestämmelser eller fondbörsens 
regler skall offentliggöra,
3) underrätta finansinspektionen 
om förfaranden som uppenbart 
strider mot stadgandena, reglerna 
och föreskrifterna om fondbörsens 
verksamhet, om inte förfarandet 
omedelbart rättas till eller 
situationen reder upp sig på något 
annat sätt. Finansinspektionen 
skall dock alltid underrättas om 
förfaranden som väsentligen eller 
upprepade gånger bryter mot 
stadgandena, reglerna eller 
föreskrifterna,
4) underrätta finansinspektionen 
om att ett värdepapper upptas på 
börslistan och att handeln med det 
avslutas samt om beviljande och 
återkallande av rättigheter att 
verka som börsförmedlare, 
börsmäklare eller i någon annan 
egenskap på fondbörsen, samt
5) avbryta handeln med ett 
värdepapper, om det är 
nödvändigt på grund av ett 
förfarande som strider mot 
bestämmelser eller föreskrifter om 
fondbörsens verksamhet, 
fondbörsens regler eller god sed 
eller av någon annan 
omständighet som väsentligt 
påverkar prisbildningen i fråga 
om värdepapperet.6 a §
Fondbörsen skall bevilja rättigheter 
att verka som börsförmedlare eller i 
någon annan egenskap på en 
fondbörs, om sökanden uppfyller de 
krav som lagen och fondbörsens 
regler ställer och har ett fast 
affärsställe i Finland.
Fondbörsen får dessutom bevilja en 
sådan utländsk 
värdepappersförmedlare 
börsförmedlarrättigheter, som av en 
myndighet inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har 
beviljats auktorisation motsvarande 
i Finland förutsatt 
verksamhetstillstånd och som inte 
har något fast affärsställe i Finland. 
Med statsrådets tillstånd kan också 
andra utländska 
värdepappersförmedlare beviljas 
börsförmedlarrättigheter.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Börsförmedlare, börsmäklare och 
andra som är verksamma på 
fondbörsen har rätt att till 
finansinspektionen hänskjuta ett av 
fondbörsen enligt 6 § 1 mom. 2—4 
punkten fattat beslut varmed en 
ansökan om auktorisation har 
avslagits eller auktorisationen 
återkallats, till finansinspektionen 
inom 30 dagar från beslutet.
6 a §
Fondbörsen skall bevilja rättigheter 
att verka som börsförmedlare, om 
sökanden uppfyller de krav som 
lagen och fondbörsens regler ställer 
och har ett fast affärsställe i 
Finland.
Fondbörsen får dessutom bevilja en 
sådan utländsk 
värdepappersförmedlare 
börsförmedlarrättigheter, som av en 
myndighet inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har 
beviljats auktorisation motsvarande 
i Finland förutsatt 
verksamhetstillstånd och som inte 
har något fast affärsställe i Finland. 
På de villkor som finansministeriet 
bestämmer kan även andra 
utländska värdepappersförmedlare 
beviljas börsförmedlarrättigheter, 
om sökanden uppfyller de krav som 
lagen och fondbörsens regler 
ställer. På de villkor som 
finansministeriet bestämmer kan 
också andra företag beviljas 
rättigheter att verka i någon annan 
egenskap på fondbörsen och för 
egen räkning bedriva handel på 
fondbörsen, om sökanden uppfyller 
de krav som lagen och fondbörsens 
regler ställer och har tillräckliga 
förutsättningar vad gäller soliditet 
och riskhantering.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Börsförmedlare, börsmäklare och 
andra som är verksamma på 
fondbörsen har rätt att hänskjuta ett 
beslut av fondbörsen genom vilket 
ansökan om rättigheter har 
avslagits eller rättigheterna har 
återkallats till finansinspektionen 
inom 30 dagar från beslutet.


7 §
En fondbörs skall ha en 
verkställande direktör. Utöver vad 
som annars stadgas och bestäms om 
verkställande direktörens uppgifter 
skall denne se till att handeln med 
ett värdepapper avbryts på 
fondbörsen, när anledning därtill 
ges av ett förfarande som strider 
mot stadganden och föreskrifter om 
fondbörsens verksamhet, 
fondbörsens regler eller god sed 
eller av någon annan omständighet 
som väsentligt påverkar 
prisbildningen i fråga om 
värdepapperet.
7 §
(upphävs)
Värdepappersförmedlarnas 
oavhängighet
9 §
Värdepappersförmedlare och andra 
som är verksamma på fondbörsen 
och hör till samma koncern eller 
står i ett sådant ekonomiskt 
beroendeförhållande till varandra 
att fondbörsverksamhetens 
tillförlitlighet kan äventyras, får 
inte på en och samma fondbörs 
tillhandahålla sinsemellan 
överensstämmande 
investeringstjänster som gäller 
samma värdepapper eller 
instrument som berättigar till 
samma värdepapper.
Värdepappersförmedlarnas 
oavhängighet
9 §
Värdepappersförmedlare som hör 
till samma koncern eller står i ett 
ekonomiskt beroendeförhållande till 
varandra och som på fondbörsen 
tillhandahåller investeringstjänster 
som gäller samma värdepapper 
eller instrument som berättigar till 
samma värdepapper skall ordna sin 
verksamhet på fondbörsen så att 
fondbörsens tillförlitliga 
verksamhet inte äventyras.Upptagande av värdepapper på börslistan
10 §
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Värdepapper som berättigar till 
aktier kan tas upp på börslistan 
endast i det fall att till offentlig 
handel har upptagits eller samtidigt 
upptas aktier av det slag som 
värdepapperen berättigar till.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Värdepapper som enligt lagen om 
aktiebolag berättigar till aktier kan 
tas upp på börslistan endast i det 
fall att till offentlig handel har 
upptagits eller samtidigt upptas 
aktier av det slag som 
värdepapperen berättigar till.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


Annan offentlig handel med 
värdepapper
12 §
Till annan offentlig handel utanför 
fondbörsen får, med undantag för 
börsvärdepapper som avses i 1 kap. 
2 § 1 mom. 1 punkten, upptas 
finländska eller utländska 
värdepapper om dessa sannolikt 
utanför fondbörsens börslista i 
tillräcklig utsträckning är föremål 
för efterfrågan och utbud, om 
prisbildningen således kan 
uppskattas vara tillförlitlig och om 
den som har emitterat värdepappret 
inte skriftligen har meddelat att han 
motsätter sig att handel inleds med 
värdepappret.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Finansinspektionen kan bestämma 
att annan offentlig handel skall 
avbrytas, om de av vederbörande 
ministerium fastställda regler som 
avses i 13 § inte har iakttagits eller 
om en fortsatt verksamhet kan 
utgöra ett allvarligt hot för 
investerarna eller finansmarknadens 
funktion. Finansinspektionen kan 
också förbjuda inledande av handel 
om inte vederbörande ministerium 
enligt 13 § har fastställt regler för 
den.
Finansinspektionen kan på begäran 
av emittenten bestämma att handeln 
med marknadsvärdepapper skall 
avslutas om dessa har tagits upp till 
offentlig handel utan emittentens 
samtycke eller utan att emittenten 
har erbjudit allmänheten de 
ifrågavarande värdepapperen eller 
värdepapper av samma slag. 
Finansinspektionen skall be den som 
ordnar offentlig handel om ett 
yttrande. Finansinspektionen kan 
avslå emittentens begäran om den 
som ordnar annan offentlig handel 
visar att värdepappren i övrigt 
uppfyller de krav som ställs i 1 
mom.
Annan offentlig handel med 
värdepapper
12 §
Till annan offentlig handel får 
upptas finländska eller utländska 
värdepapper om dessa sannolikt i 
tillräcklig utsträckning är föremål 
för efterfrågan och utbud, om 
prisbildningen således kan 
uppskattas vara tillförlitlig och om 
den som har emitterat 
värdepapperet inte skriftligen har 
meddelat att han motsätter sig att 
handel inleds med värdepapperet.

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Finansinspektionen kan bestämma 
att annan offentlig handel skall 
avbrytas, om de av 
finansministeriet fastställda regler 
som avses i 13 § inte har iakttagits 
eller om en fortsatt verksamhet kan 
utgöra ett allvarligt hot för 
investerarna eller 
finansmarknadens funktion. 
Finansinspektionen kan också 
förbjuda inledande av handel om 
inte finansministeriet enligt 13 § 
har fastställt regler för den.
Finansinspektionen kan på begäran 
av emittenten bestämma att 
handeln med värdepapper skall 
avslutas om dessa har tagits upp till 
annan offentlig handel utan 
emittentens samtycke eller utan att 
emittenten har erbjudit allmänheten 
värdepapperen i fråga eller 
värdepapper av samma slag. 
Finansinspektionen skall begära 
utlåtande av den som ordnar annan 
offentlig handel. 
Finansinspektionen kan avslå 
emittentens begäran om den som 
ordnar annan offentlig handel visar 
att värdepapperen i övrigt 
uppfyller de krav som ställs i 1 
mom.
12 a §
Rättigheter att verka som 
värdepappersförmedlare vid annan 
offentlig handel skall beviljas 
sökande som uppfyller de krav som 
lagen och de i 13 eller 14 § nämnda 
reglerna ställer och som har ett fast 
affärsställe i Finland.
Vid annan offentlig handel får som 
part godkännas en utländsk 
värdepappersförmedlare som av en 
myndighet inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har 
beviljats auktorisation motsvarande 
i Finland förutsatt 
verksamhetstillstånd och som inte 
har något fast affärsställe i 
Finland. Med statsrådets tillstånd 
kan också andra utländska 
värdepappersförmedlare 
godkännas som parter vid annan 
offentlig handel.
Finansinspektionen kan för att 
stärka förtroendet för 
värdepappersmarknaden eller av 
något annat särskilt vägande skäl 
återkalla en 
värdepappersförmedlares eller 
mäklares rättigheter att delta i 
annan offentlig handel med 
värdepapper. Den som ordnar 
annan offentlig handel och den som 
beslutet gäller skall omedelbart 
underrättas om beslutet och 
grunderna för det.
En värdepappersförmedlare och en 
mäklare kan i annat fall än det som 
avses i 3 mom. till 
finansinspektionen hänskjuta ett 
beslut varigenom en ansökan om 
rätt att delta i offentlig handel med 
värdepapper har avslagits eller 
varigenom sådan rätt så som avses 
i 13 § 1 mom. har återkallats, inom 
30 dagar från beslutet.
Vad 9 § stadgar om värdepappers-
förmedlares oavhängighet på 
fondbörsen, skall på motsvarande 
sätt tillämpas vid annan offentlig 
handel.
12 a §
Vad som i 6 a § stadgas om 
börsförmedlare, andra som är 
verksamma på fondbörsen samt 
börsmäklare tillämpas på 
motsvarande sätt även på 
värdepappersförmedlare, andra 
parter och mäklare som deltar i 
annan offentlig handel.

Vad som i 9 § stadgas om 
värdepappersförmedlarnas 
oavhängighet på fondbörsen 
tillämpas på motsvarande sätt på 
annan offentlig handel.

Regler för annan offentlig handel
13 §
På ansökan fastställer vederbörande 
ministerium regler för annan 
offentlig värdepappershandel, med 
föreskrifter som kompletterar denna 
lag åtminstone om
1) hur och på vilka grunder 
värdepapper tas upp till handel,
2) hur och när handeln skall ske,
3) hur, när och i vilken omfattning 
investerarna och de i handeln 
deltagande 
värdepappersförmedlarna skall 
informeras om anbud eller 
anbudsuppmaningar samt om 
avslut,
4) hur och på vilka grunder 
rättigheter att verka som 
värdepappersförmedlare och 
mäklare beviljas och återkallas, 
samt
5) vilka krav, rättigheter och 
skyldigheter som annars gäller 
värdepappersemittenter, 
värdepappersförmedlare och 
mäklare,
6) vem eller vilka som svarar för att 
handeln ordnas, samt
7) hur likställdheten mellan 
aktieägare tryggas, om aktiebolaget 
får bedriva handel med sina egna 
aktier vid annan offentlig handel.

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Vederbörande ministerium kan 
fastställa regler som avses i 1 mom. 
endast om handeln är tillförlitligt 
och opartiskt ordnad och reglerad, 
om de regler som skall iakttas vid 
handeln erbjuder investerarna 
tillräckligt skydd och om ett 
tillräckligt stort antal 
värdepappersförmedlare deltar i 
handeln. Rätt att ansöka om 
fastställelse av reglerna har 
fondbörsen, en sammanslutning av 
värdepappersförmedlare och 
enskilda värdepappersförmedlare. 
Reglerna skall beakta de särdrag 
som är förenade med 
värdepapperen och den handel som 
bedrivs med dem samt de 
investerare som deltar i handeln. 
Innan vederbörande ministerium 
fastställer reglerna skall det 
inhämta finansinspektionens och 
Finlands Banks utlåtande.

Vederbörande ministerium kan på 
framställning av 
finansinspektionen, i syfte att stärka 
förtroendet för 
värdepappersmarknaden eller av 
något annat särskilt vägande skäl 
kräva ändring eller komplettering 
av föreskrifterna i de regler som det 
har fastställt.


Vederbörande ministerium kan 
återkalla sin fastställelse av regler 
som avses i 1 mom. om det vid 
offentlig handel med värdepapper 
har skett väsentlig överträdelse av 
lagar, förordningar eller 
myndigheternas med stöd av dem 
meddelade föreskrifter eller 
reglerna för offentlig handel eller 
om de för fastställelse av reglerna 
stadgade förutsättningarna inte 
längre finns.
Regler för annan offentlig handel
13 §
På ansökan fastställer 
finansministeriet regler för annan 
offentlig värdepappershandel, med 
föreskrifter som kompletterar denna 
lag åtminstone om
1) hur och på vilka grunder 
värdepapper tas upp till handel,
2) hur och när handeln skall ske,
3) hur, när och i vilken omfattning 
investerarna och de i handeln 
deltagande 
värdepappersförmedlarna och 
andra parterna skall informeras om 
anbud eller anbudsuppmaningar 
samt om avslut,
4) hur och på vilka grunder 
rättigheter att verka som 
värdepappersförmedlare, annan 
part och mäklare beviljas och 
återkallas,
5) vilka krav, rättigheter och 
skyldigheter som för fullgörandet 
av de skyldigheter som baserar sig 
på denna lag och reglerna för 
annan offentlig handel eller annars 
gäller värdepappersemittenter och 
deras förvaltning, 
värdepappersförmedlare, andra 
parter och mäklare,
6) vem eller vilka som svarar för att 
handeln ordnas,
7) hur likställdheten mellan 
aktieägare tryggas, om aktiebolaget 
får bedriva handel med sina egna 
aktier vid annan offentlig handel, 
samt
8) hur de tillsynsuppgifter som 
enligt lagen ankommer på den som 
ordnar annan offentlig handel 
fullgörs.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Finansministeriet skall fastställa 
regler som avses i 1 mom. om 
handeln är tillförlitligt och opartiskt 
ordnad och reglerad, om de regler 
som skall iakttas vid handeln 
erbjuder investerarna tillräckligt 
skydd och om tillräcklig och 
tillförlitlig tillsyn över att reglerna 
samt stadgandena och 
föreskrifterna om ordnandet av 
annan offentlig handel och god sed 
iakttas har ombesörjts på behörigt 
sätt. Rätt att ansöka om 
fastställande av reglerna har 
fondbörsen och 
värdepappersförmedlare. Reglerna 
skall beakta de särdrag som är 
förenade med värdepapperen och 
den handel som bedrivs med dem 
samt de investerare som deltar i 
handeln. Ansökan om fastställelse 
av reglerna skall avgöras inom tre 
månader efter det att den mottagits 
eller, om ansökan har varit 
bristfällig, efter det att sökanden 
har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för att 
avgöra saken. Beslutet skall dock 
alltid fattas inom sex månader efter 
det att ansökan mottagits. Innan 
reglerna fastställs skall 
finansministeriet begära utlåtande 
av finansinspektionen och, om 
reglerna gäller handel med 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 
1 mom. 2 punkten, även utlåtande 
av Finlands Bank.
För att stärka förtroendet för 
värdepappersmarknaden eller av 
andra särskilt vägande skäl kan 
finansministeriet bestämma att 
föreskrifternas innehåll i regler som 
ministeriet fastställt skall ändras 
eller kompletteras. Innan en 
föreskrift meddelas skall 
finansministeriet begära utlåtande 
av finansinspektionen och, om 
reglerna gäller handel med 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 
1 mom. 2 punkten, även utlåtande 
av Finlands Bank.
Finansministeriet kan återkalla sin 
fastställelse av regler som avses i 1 
mom. om det vid offentlig handel 
med värdepapper har skett väsentlig 
överträdelse av lagar, förordningar 
eller myndigheternas med stöd av 
dem meddelade föreskrifter eller 
reglerna för offentlig handel eller 
om de för fastställelse av reglerna 
stadgade förutsättningarna inte 
längre finns.
14 §
Statsrådet fastställer på 
framställning av Finlands Banks 
direktion regler för de förfaranden 
som utanför fondbörsen skall iakttas 
mellan värdepappersförmedlare och 
andra yrkesmässiga investerare vid 
annan offentlig handel med 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 
mom. 2 punkten, om handeln är 
tillförlitligt och opartiskt ordnad och 
reglerad. Finlands Bank kan göra 
framställningen, om det behövs för 
skötseln av bankens uppgifter. 
Finlands Banks framställningar skall 
antingen godkännas utan ändringar 
eller förkastas. I reglerna skall 
beaktas de särdrag som är förenade 
med värdepappren och handeln med 
dem, de investerare som deltar i 
handeln samt i tillämpliga delar 13 § 
1 och 2 mom.
Utan hinder av 1 mom. kan Finlands 
Bank meddela de villkor på vilka den 
bedriver handel med värdepapper för 
att sköta sina penningpolitiska 
uppgifter.
På annan offentlig handel för vilken 
regler har fastställts enligt 1 mom. 
skall, med undantag för 12 § 4 mom. 
och 12 a § 3 mom., tillämpas 12 och 
12 a §.
På handel som Finlands Bank 
bedriver med värdepapper som avses 
i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten skall 
inte tillämpas 2 kap. 7 § 3 mom., de 
bestämmelser i strafflagen som avses 
i 5 kap. 1 § och inte heller 9 kap. 2 §. 
Detsamma gäller sådan handel med 
värdepapper som nämns i 1 mom., för 
vilken reglerna föreskriver att 
allmänheten inte har rätt att direkt 
eller indirekt delta i handeln.
14 §

Utan hinder av 13 § kan Finlands 
Bank meddela de villkor på vilka 
den bedriver handel med 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 
§ 1 mom. 2 punkten för att sköta 
sina penningpolitiska uppgifter.


På handel som Finlands Bank 
bedriver med värdepapper som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 
punkten skall inte tillämpas 2 kap. 
7 § 3 mom., de bestämmelser i 
strafflagen som avses i 5 kap. 1 § 
och inte heller 9 kap. 2 §. 
Detsamma gäller sådan handel 
med dessa värdepapper, för vilken 
reglerna föreskriver att 
allmänheten inte har rätt att direkt 
eller indirekt delta i handeln.

Avbrytande av handel med 
värdepapper som upptagits till 
offentlig handel
14 a §
Om en fondbörs eller någon annan 
som ordnar offentlig handel har 
avbrutit handeln med värdepapper av 
orsaker som beror på 
värdepappersemittenten, skall handeln 
med samma värdepapper avbrytas på 
fondbörsernas alla börslistor och inom 
all annan offentlig handel. Handeln 
kan fortsätta genast när orsaken till 
avbrottet har försvunnit. Alla 
anordnare av offentlig handel som 
ordnar offentlig handel med de 
värdepapper som är föremål för 
åtgärderna skall omedelbart 
underrättas om avbrottet och att det 
upphör samt om grunderna för dessa 
åtgärder.15 §
Statsrådet skall enligt rådets 
direktiv om investeringstjänster 
inom värdepappersområdet 
(93/22/EEG) upprätta en 
förteckning över den offentliga 
värdepappershandel för vilken 
regler har fastställts enligt denna 
lag. Statsrådet skall översända 
förteckningen tillsammans med 
reglerna för dessa reglerade 
marknaders verksamhet till övriga 
medlemsstater och till 
kommissionen för kännedom, 
förutsatt att statsrådet i ansökan om 
fastställelse av reglerna har ombetts 
avge en sådan rapport och förutsatt 
att det i samband med fastställelsen 
av reglerna har kunnat konstateras 
att reglerna uppfyller 
rapporteringskraven. På samma sätt 
skall ändringar i förteckningen eller 
reglerna rapporteras.
Statsrådet skall innan det avger den 
rapport som nämns i 1 mom. 
inhämta ett utlåtande av Finlands 
Bank, om statsrådet enligt 14 § har 
fastställt regler för offentlig handel 
med värdepapper. Om Finlands 
Banks utlåtande är negativt skall 
någon rapport inte avges.
Återkallas fastställelsen av regler 
som fastställts enligt 14 § skall 2 
mom. tillämpas.
Rapporter till övriga medlemstater 
och kommissionen
15 §
Finansministeriet skall i enlighet 
med rådets direktiv 93/22/EEG om 
investeringstjänster inom 
värdepappersområdet upprätta en 
förteckning över den offentliga 
värdepappershandel för vilken 
regler har fastställts enligt denna 
lag. Finansministeriet skall 
översända förteckningen 
tillsammans med reglerna för dessa 
reglerade marknaders verksamhet 
till övriga medlemsstater och till 
kommissionen för kännedom, 
förutsatt att finansministeriet i 
ansökan om fastställelse av reglerna 
har ombetts avge en sådan rapport 
och förutsatt att det i samband med 
fastställelsen av reglerna har kunnat 
konstateras att reglerna uppfyller 
rapporteringskraven. På samma sätt 
skall ändringar i förteckningen eller 
reglerna rapporteras.


Marknadsföring av offentlig 
handel
Yrkesmässigt ordnad handel
16 §
Endast en fondbörs eller en 
värdepappersförmedlare får 
yrkesmässigt ordna ett han-
delsförfarande i syfte att förmedla 
kontakt mellan köpare och säljare av 
värdepapper vilket är tillgängligt för 
allmänheten. När det är fråga om 
annan handel än offentlig handel 
enligt 1 kap. 3 §, gäller för en 
värdepappersförmedlare som ordnar 
sådan handel och dennes anställda i 
tillämpliga delar vad som i 4 kap. 
bestäms om 
värdepappersförmedlare, mäklare 
och anställda hos 
värdepappersförmedlare och om 
bemyndigande för finansinspektionen 
att meddela föreskrifter. Vid annat 
yrkesmässigt ordnat 
handelsförfarande kan handel 
bedrivas med värdepapper i fråga 
om vilka tillgången till upplysningar 
om emittenten och handeln är 
tillräckligt tryggad. Vid annat 
yrkesmässigt ordnat 
handelsförfarande kan handel dock 
inte bedrivas med värdepapper som 
upptagits till offentlig handel enligt 
denna lag.
När det är fråga om annan handel än 
offentlig handel enligt 1 kap. 3 §, 
skall den som ordnar sådan handel 
offentliggöra regler för sitt 
handelsförfarande vilka innehåller 
föreskrifter åtminstone om de 
omständigheter som regleras i 13 § 1 
mom. samt om hur clearingen av 
avslut gällande de värdepapper som 
är föremål för handelsförfarandet 
samt förvaringen av värdepapperen 
sker. Av reglerna skall dessutom 
framgå hur reglerna för handeln 
ändras och hur parterna i 
handelsförfarandet underrättas om 
ändringarna innan de träder i kraft. 
Den som ordnar ett 
handelsförfarande som avses i detta 
moment skall underrätta 
finansinspektionen om reglerna för 
sitt handelsförfarande och om 
ändringar i dem innan de träder i 
kraft.
Den som ordnar ett 
handelsförfarande skall se till det 
ordnas tillräcklig och tillförlitlig 
tillsyn för att säkerställa att 
bestämmelserna om verksamheten, 
reglerna för handelsförfarandet och 
god sed iakttas inom 
handelsförfarandet. Den som ordnar 
ett handelsförfarande skall tillställa 
finansinspektionen en beskrivning av 
sitt system för insamling och 
förvaring av tillsynsuppgifter och 
uppgifter om handeln.16 §
Offentlig handel med värdepapper 
får inte marknadsföras genom 
lämnande av osanna eller 
vilseledande uppgifter eller genom 
förfaranden som strider mot god 
sed eller annars är otillbörliga.
Ett enligt 1 kap. 3 § yrkesmässigt 
ordnat handelsförfarande för 
förmedling av kontakt mellan 
köpare och säljare av värdepapper 
får marknadsföras till allmänheten 
endast om regler för förfarandet 
har fastställts enligt denna lag.
Marknadsföring av yrkesmässigt 
ordnade handelsförfaranden
17 §
Offentlig handel med värdepapper 
eller ett annat handelsförfarande 
enligt 16 § får inte marknadsföras 
genom lämnande av osanna eller 
vilseledande uppgifter eller genom 
förfaranden som strider mot god sed 
eller annars är otillbörliga.


4 kap.
Värdepappershandel och tillhandahållande av 
investeringstjänster

Värdepappersförmedlarnas verksamhet
4 §
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Värdepappersförmedlaren skall 
undvika intressekonflikter och, om 
sådana uppkommer, bemöta sina 
kunder så som god sed förutsätter. 
Förmedlaren får inte låta en annan 
kunds, emittents eller sin egen 
fördel påverka de anvisningar eller 
råd som han ger kunden eller sättet 
att utföra uppdraget.


— — — — — — — — — — — 
— — — 

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Värdepappersförmedlaren skall 
undvika intressekonflikter och, om 
sådana uppkommer, bemöta sina 
kunder så som god sed förutsätter. 
Förmedlaren får inte låta en annan 
kunds, emittents eller sin egen 
fördel påverka de anvisningar eller 
råd som han ger kunden eller sättet 
att utföra uppdraget. 
Finansinspektionen kan meddela 
värdepappersförmedlarna närmare 
föreskrifter om förfaranden för att 
undvika intressekonflikter.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


6 §
— — — — — — — — — — — — 
— — 
Värdepappersförmedlaren får inte ge 
en annan värdepappersförmedlare 
uppdrag som gäller handel för hans 
egen räkning med börsvärdepapper 
eller marknadsvärdepapper vid den 
fondbörs eller vid sådan annan 
offentlig handel, där han själv har rätt 
att tillhandahålla samma 
investeringstjänster som gäller samma 
värdepapper.
— — — — — — — — — — 
— — — — 
(2 mom. upphävs)


Rapporter om värdepappersaffärer
7 §

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Värdepappersförmedlaren skall 
avge rapport enligt 1 mom. så som 
finansinspektionen bestämmer 
antingen till vederbörande 
fondbörs, någon annan som ordnar 
offentlig handel, av särskilda skäl 
någon annan sammanslutning som 
står under finansinspektionens 
tillsyn och av denna har godkänts 
för ändamålet, till 
finansinspektionen eller till 
Finlands Bank. Om uppgifterna fås 
direkt ur handelssystemet behöver 
någon rapport inte ges.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Värdepappersförmedlaren skall 
avge rapport enligt 1 mom. så som 
finansinspektionen bestämmer på 
ett sätt som tryggar 
värdepappersmarknadens funktion 
och tillsynen över marknaden 
antingen till behörig fondbörs, 
någon annan som ordnar offentlig 
handel, av särskilda skäl någon 
annan sammanslutning som står 
under finansinspektionens tillsyn 
och av denna har godkänts för 
ändamålet, till finansinspektionen 
eller till Finlands Bank. Om 
uppgifterna fås direkt ur 
handelssystemet behöver någon 
rapport inte ges.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


8 §
En värdepappersförmedlare skall i 
den omfattning som 
finansinspektionen bestämmer 
rapportera eller specificera sådana 
köp och andra affärer beträffande i 7 
§ angivna värdepapper vilka gäller 
aktier eller enligt lagen om aktiebolag 
till sådana berättigande värdepapper 
och i vilka den ena parten är en 
värdepappersförmedlare som handlar 
för sin egen räkning eller ett företag 
som hör till samma koncern som 
värdepappersförmedlaren eller en 
sammanslutning som är 
ägarkontrollerad av denne, eller 
dessas pensionsstiftelse eller 
pensionskassa. Dessutom skall 
värdepappersförmedlaren i den 
omfattning som finansinspektionen 
bestämmer rapportera eller 
specificera avtal som har ingåtts för 
värdepappersförmedlarens egen 
räkning eller för ett sådant företags 
eller en sådan sammanslutnings, 
pensionsstiftelses eller pensionskassas 
räkning som avses ovan, ifall 
avtalsvillkoren begränsar avyttring av 
värdepapper som avses i 7 § eller 
utövande av rösträtt som baserar sig 
på dem.
Finansinspektionen kan meddela 
närmare föreskrifter om 
rapporteringsförfarandet och -
tidpunkterna samt om vilka 
myndigheter rapporterna skall riktas 
till.
Om värdepapper som avses i 1 mom. 
har anslutits till värdeandelssystemet, 
kan värdepappersförmedlaren på de 
villkor som finansinspektionen 
bestämmer ordna med ett sådant 
förfarande att uppgifterna fås direkt 
ur värdeandelssystemet.
Fondbörsen eller någon annan 
arrangör av offentlig handel skall så 
som finansinspektionen bestämmer 
offentliggöra de uppgifter som har 
rapporterats med stöd av denna 
paragraf.
8 §
(upphävs)
4 a kap.
Clearingverksamhet

Beviljande av koncession
2 §
— — — — — — — — — — — — 
— — 
Ansökan skall avgöras inom sex 
månader från det den mottagits. Om 
finansministeriet under denna tid ber 
sökanden lämna tilläggsutredning 
om ansökan, räknas tiden från den 
dag då finansministeriet tar emot 
tilläggsutredningen.
— — — — — — — — — — — — 
— — 

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Ansökan skall avgöras inom sex 
månader efter det att den mottagits 
eller, om ansökan har varit 
bristfällig, efter det att sökanden 
har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för att 
avgöra saken. Beslut om 
koncession skall dock alltid fattas 
inom 12 månader efter det att 
ansökan mottagits.
— — — — — — — — — — — 
— —

Clearingorganisationens regler
4 §
En clearingorganisation skall ha 
regler som kompletterar vad som i 
denna lag bestäms om en 
clearingorganisations verksamhet. 
Reglerna och ändringar i dem skall 
fastställas av vederbörande 
ministerium. Innan reglerna eller 
ändringar av dem fastställs skall 
ministeriet inhämta Finlands Banks 
och finansinspektionens utlåtanden. 
Om organisationens verksamhet 
kommer att omfatta clearing av 
värdepapper som har anslutits till 
värdeandelssystemet, skall 
utlåtande vid behov inhämtas av 
värdepapperscentralen och av den 
behöriga fondbörsen eller av någon 
annan som ordnar offentlig handel 
för att säkerställa att reglerna 
överensstämmer och för att stärka 
förtroendet gentemot 
värdepappersmarknaden.Reglerna kan fastställas om de 
beträffande skyddet av investerarna 
och clearingmedlemmarna 
innehåller tillräckliga föreskrifter 
om
1) vilka typer av 
värdepappersavslut eller andra 
överlåtelser som 
clearingorganisationens verksamhet 
skall omfatta,
2) hur och när 
clearingverksamheten ordnas,
3) hur och på vilka grunder 
clearingmedlemskap beviljas och 
återkallas,
4) hur förpliktelser till följd av 
värdepappersavslut eller andra 
överlåtelser skall definieras vid 
clearingverksamheten,
5) hur förpliktelserna skall 
fastställas som bindande för 
handelsparterna och 
clearingmedlemmarna,
6) hur clearingorganisationen 
ansvarar för att förpliktelserna 
fullgörs,
7) hur snabbt och på vilket sätt 
förpliktelserna skall fullgöras,
8) hur clearingorganisationens 
likviditet skall tryggas,
9) hur de i 7 § angivna säkerheterna 
för clearingverksamheten skall 
ställas,
10) hur förlustrisken i 
clearingverksamheten skall täckas,
11) hur clearingverksamheten skall 
ordnas vid störningar eller i det fall 
att en clearingmedlem åsidosätter 
sina förpliktelser till följd av 
clearingverksamheten,
12) hur clearingmedlemmarna 
ansvarar för clearingverksamheten, 
samt
13) hur beslutsfattandet om 
kompletterande regler är fördelat 
mellan styrelsen och verkställande 
direktören.

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Vederbörande ministerium kan 
bestämma att reglerna skall ändras 
eller kompletteras. Om ett viktigt 
allmänt intresse förutsätter att det 
ordnas clearingverksamhet och om 
en clearingorganisations regler eller 
en ändring av dem inte har 
fastställts på grund av att ansökan 
har avslagits eller av någon annan 
orsak, kan vederbörande 
ministerium bestämma hur 
clearingverksamheten skall ordnas.
Clearingorganisationens regler
4 §
En clearingorganisation skall ha 
regler med föreskrifter som 
kompletterar vad som i denna lag 
bestäms om en 
clearingorganisations verksamhet. 
Reglerna och ändringar i dem 
fastställs av finansministeriet på 
ansökan, om de uppfyller kraven på 
en pålitlig clearingorganisations 
verksamhet och om tillräcklig och 
tillförlitlig tillsyn över att reglerna 
samt bestämmelserna om 
clearingorganisationens 
verksamhet och god sed iakttas har 
ombesörjts på behörigt sätt. 
Ansökan skall avgöras inom tre 
månader efter det att den mottagits 
eller, om ansökan har varit 
bristfällig, efter det att sökanden 
har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för att 
avgöra saken. Beslut skall dock 
alltid fattas inom sex månader efter 
det att ansökan mottagits. Innan 
reglerna eller ändringar av dem 
fastställs skall finansministeriet 
begära utlåtande av Finlands Bank 
och finansinspektionen. Om 
organisationens verksamhet 
kommer att omfatta clearing av 
värdepapper som har anslutits till 
värdeandelssystemet, skall 
utlåtande vid behov begäras av 
värdepapperscentralen och av den 
behöriga fondbörsen eller av någon 
annan som ordnar offentlig handel 
för att säkerställa att reglerna 
överensstämmer och för att stärka 
förtroendet för 
värdepappersmarknaden.
Reglerna kan fastställas om de 
beträffande skyddet av investerarna 
och clearingmedlemmarna 
innehåller tillräckliga föreskrifter 
om
1) vilka typer av 
värdepappersavslut eller andra 
överlåtelser som 
clearingorganisationens verksamhet 
skall omfatta,
2) hur och när 
clearingverksamheten ordnas,
3) hur och på vilka grunder 
clearingmedlemskap beviljas och 
återkallas,
4) hur förpliktelser till följd av 
värdepappersavslut eller andra 
överlåtelser skall definieras vid 
clearingverksamheten,
5) hur förpliktelserna skall 
fastställas som bindande för 
handelsparterna och 
clearingmedlemmarna,
6) hur clearingorganisationen 
ansvarar för att förpliktelserna 
fullgörs,
7) hur snabbt och på vilket sätt 
förpliktelserna skall fullgöras,
8) hur clearingorganisationens 
likviditet skall tryggas,
9) hur de i 7 § angivna säkerheterna 
för clearingverksamheten skall 
ställas,
10) hur förlustrisken i 
clearingverksamheten skall täckas,
11) hur clearingverksamheten skall 
ordnas vid störningar eller i det fall 
att en clearingmedlem åsidosätter 
sina förpliktelser till följd av 
clearingverksamheten,
12) hur clearingmedlemmarna 
ansvarar för clearingverksamheten,
13) hur beslutsfattandet om 
kompletterande regler är fördelat 
mellan styrelsen och verkställande 
direktören, samt
14) hur de tillsynsuppgifter som 
enligt lagen ankommer på clearing-
organisationen fullgörs.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
För att stärka förtroendet för en 
clearingorganisations verksamhet 
eller av andra särskilt vägande skäl 
kan finansministeriet bestämma att 
innehållet i de regler som 
ministeriet fastställt skall ändras 
eller kompletteras. Innan en 
föreskrift meddelas skall 
finansministeriet begära utlåtande 
av finansinspektionen och Finlands 
Bank. Om ett viktigt allmänt 
intresse förutsätter att det ordnas 
clearingverksamhet och om en 
clearingorganisations regler eller en 
ändring av dem inte har fastställts 
på grund av att ansökan har 
avslagits eller av någon annan 
orsak, kan finansministeriet 
bestämma hur 
clearingverksamheten skall ordnas.
Clearingorganisationens 
affärsverksamhet
5 §
En clearingorganisation får utöver 
sådan 
clearingorganisationsverksamhet 
som avses i 1 kap. 4 § 2 mom., 
under de förutsättningar som anges 
i koncessionen,
1) cleara och avveckla avtal om 
värdepapperslån och repor som 
gäller i 4 kap. 5 a § 3 mom. 
definierade värdepapper, om 
finansinspektionen har godkänt 
avtalsvillkoren,
— — — — — — — — — — — 
— — — 

Clearingorganisationens 
affärsverksamhet
5 §
En clearingorganisation får utöver 
sådan 
clearingorganisationsverksamhet 
som avses i 1 kap. 4 § 2 mom., 
under de förutsättningar som anges 
i koncessionen,
1) cleara och avveckla avtal om 
värdepapperslån och repor som 
gäller i 4 kap. 5 a § 3 mom. 
definierade värdepapper, om 
finansinspektionen har godkänt 
avtallsvillkoren, samt cleara och 
avveckla avslut som gjorts inom ett 
annat yrkesmässigt ordnat och för 
allmänheten tillgängligt handels-
förfarande som avses i 3 kap. 16 §,
— — — — — — — — — — — 
— — — 


5 kap.
Stadganden om insynsställning
2 §
Anmälningsskyldighet
Innehav av aktier som är föremål 
för offentlig handel och av 
värdepapper som enligt lagen om 
aktiebolag berättigar till aktier samt 
av andra aktier i ett bolag som 
emitterat värdepapperen och av 
andra värdepapper som enligt lagen 
om aktiebolag berättigar till aktier 
är offentligt, om värdepapperets 
ägare är
1) medlem eller suppleant i 
styrelsen eller förvaltningsrådet, 
verkställande direktör eller dennes 
ställföreträdare, revisor eller 
revisorssuppleant för det bolag, den 
värdepapperscentral, den fondbörs, 
den värdepappersförmedlare eller 
någon annan sammanslutning som 
ordnar offentlig handel med sådana 
värdepapper eller anställd hos den 
revisionssammanslutning som har 
huvudansvaret för bolagets revision,
2) mäklare och anställd hos en 
värdepappersförmedlare, med 
uppgift att handlägga uppdrag som 
gäller sådana värdepapper eller göra 
investeringsanalyser som gäller 
dem,
3) någon annan anställd hos en 
värdepapperscentral, en fondbörs, 
en värdepappersförmedlare eller 
hos någon annan sammanslutning 
som ordnar offentlig handel med 
detta slags värdepapper än en sådan 
som avses i 1 och 2 punkten, eller
4) en sammanslutning eller stiftelse 
som är ägarkontrollerad av en i 
denna paragraf nämnd person, 
ensam eller tillsammans med sina 
familjemedlemmar eller 
tillsammans med någon annan 
person som avses i denna paragraf 
eller dennes familjemedlemmar.
— — — — — — — — — — — 
— — —

5 kap.
Stadganden om insynsställning
2 §
Offentlighet för innehav
Innehav av aktier som är föremål 
för offentlig handel och av 
värdepapper som berättigar till 
sådana aktier samt av andra 
värdepapper som berättigar till 
sådana värdepapper är offentligt, 
om värdepapperets ägare är


1) medlem eller suppleant i 
styrelsen eller förvaltningsrådet, 
verkställande direktör eller dennes 
ställföreträdare, revisor eller 
revisorssuppleant för det bolag som 
emitterat en sådan aktie eller för en 
värdepapperscentral, en fondbörs 
eller en värdepappersförmedlare 
eller anställd hos den 
revisionssammanslutning som har 
huvudansvaret för bolagets 
revision,

2) mäklare och anställd hos en 
värdepappersförmedlare, med 
uppgift att handlägga uppdrag som 
gäller sådana värdepapper eller 
göra investeringsanalyser som 
gäller dem,
3) någon annan anställd hos en 
värdepapperscentral, en fondbörs 
eller en värdepappersförmedlare 
som ordnar annan offentlig handel 
med detta slags värdepapper än en 
sådan som avses i 1 och 2 punkten, 
eller

4) en sammanslutning eller stiftelse 
som är ägarkontrollerad av en i 
denna paragraf nämnd person, 
ensam eller tillsammans med sina 
familjemedlemmar eller 
tillsammans med någon annan 
person som avses i denna paragraf 
eller dennes familjemedlemmar.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


Uppgifter som skall lämnas
3 §
Den som står i ett sådant 
förhållande som avses i 2 § 1 mom. 
1 punkten till ett bolag som har 
emitterat aktier och värdepapper 
som enligt lagen om aktiebolag 
berättigar till aktier som är föremål 
för offentlig handel skall, när han 
tillträder uppdraget, underrätta 
bolaget om
1) vem han är förmyndare för,
2) sammanslutningar eller stiftelser 
som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten,
3) sammanslutningar eller stiftelser 
där han har ett sådant betydande 
inflytande som avses i 2 mom.,
4) sådana aktier och enligt lagen om 
aktiebolag till aktier berättigande 
värdepapper som han, en i 1 
punkten nämnd myndling, samt en 
sammanslutning eller stiftelse som 
avses i 2 och 3 punkten äger i 
bolaget och i bolag som hör till 
samma koncern som detta,
5) sådana köp och andra affärer 
som, medan han innehaft 
uppdraget, har gjorts med 
värdepapper som avses i 4 punkten, 
samt om
6) andra förändringar som skett i de 
uppgifter som avses i denna 
paragraf.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

Uppgifter som skall lämnas
3 §
Den som står i ett sådant 
förhållande som avses i 2 § 1 mom. 
1 punkten till ett bolag som har 
emitterat aktier som är föremål för 
offentlig handel skall, när han 
tillträder uppdraget, underrätta 
bolaget om


1) omyndiga vars intressebevakare 
han är,
2) sammanslutningar eller stiftelser 
som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten,
3) sammanslutningar eller stiftelser 
där han har ett sådant betytande 
inflytande som avses i 2 mom.,
4) sådana aktier och till aktier 
berättigande värdepapper som han, 
en i 1 punkten avsedd omyndig 
samt en sammanslutning eller 
stiftelse som avses i 2 punkten äger 
i bolaget,5) sådana köp och andra affärer 
som, medan han innehaft 
uppdraget, har gjorts med 
värdepapper som avses i 4 punkten, 
samt om
6) andra förändringar som skett i de 
uppgifter som avses i denna 
paragraf. 
— — — — — — — — — — — 
— — — 


4 §
Den som till en 
värdepapperscentral, en fondbörs 
och en värdepappersförmedlare 
som ordnar annan offentlig handel 
eller till en sammanslutning av 
värdepappersförmedlare står i ett 
sådant förhållande som avses i 2 § 1 
mom. 1 eller 3 punkten skall när 
han tillträder uppdraget underrätta 
fondbörsen, 
värdepappersförmedlaren eller 
sammanslutningen om vem han är 
förmyndare för, om sådana 
sammanslutningar eller stiftelser 
som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten 
samt om förändringar i dessa 
uppgifter. Till sin anmälan skall han 
foga de uppgifter som avses i 3 § 1 
mom. 4—6 punkten.
Den som till en 
värdepappersförmedlare står i ett 
sådant förhållande som avses i 2 § 1 
mom. 1 eller 2 punkten skall när 
han tillträder uppdraget underrätta 
förmedlaren om vem han är 
förmyndare för, om sådana 
sammanslutningar eller stiftelser 
som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten 
samt om förändringar i dessa 
uppgifter. Till anmälan skall fogas 
de uppgifter som avses i 3 § 1 
mom. 4—6 punkten.
4 §
Den som till en 
värdepapperscentral, en fondbörs 
och en värdepappersförmedlare 
som ordnar annan offentlig handel 
står i ett sådant förhållande som 
avses i 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten 
skall när han tillträder uppdraget 
underrätta värdepapperscentralen, 
fondbörsen eller 
värdepappersförmedlaren om 
omyndiga vars intressebevakare 
han är, om sådana 
sammanslutningar eller stiftelser 
som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten 
samt om förändringar i dessa 
uppgifter. Till sin anmälan skall han 
foga de uppgifter som avses i 3 § 1 
mom. 4—6 punkten.
Den som till en 
värdepappersförmedlare står i ett 
sådant förhållande som avses i 2 § 1 
mom. 1 eller 2 punkten skall när 
han tillträder uppdraget underrätta 
förmedlaren om omyndiga som han 
är intressebevakare för, om sådana 
sammanslutningar eller stiftelser 
som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten 
samt om förändringar i dessa 
uppgifter. Till anmälan skall fogas 
de uppgifter som avses i 3 § 1 
mom. 4—6 punkten.
7 kap.
Tillsyn över 
värdepappersmarknaden
Tillsynsmyndighet
1 §
Finansinspektionen utövar tillsyn 
över iakttagandet av denna lag, med 
stöd av den utfärdade stadganden 
och myndigheternas med stöd av 
dessa meddelade föreskrifter samt 
de regler, anvisningar och 
avtalsvillkor som gäller offentlig 
handel med värdepapper.
Finansinspektionen har rätt att av 
den som emitterat värdepapper som 
är föremål för offentlig handel, den 
som är skyldig att offentliggöra 
prospekt som avses i 2 kap. 3 §, den 
som är informationsskyldig i 
enlighet med 2 kap. 9 och 10 §, 
företag som enligt 4 a kap. 5 § 2 
mom. ägs av en 
clearingsorganisation eller sköter 
uppgifter i samband med 
clearingverksamhet, 
sammanslutningar och stiftelser 
som avses i 5 kap. 2, 3 och 4 § samt 
av anbudsgivare som avses i 6 kap. 
1 § och aktieägare som avses i 6 
kap. 6 § och av andra 
inlösningsskyldiga få de 
upplysningar som tillsynen 
förutsätter och kopior av handlingar 
som finansinspektionen anser vara 
nödvändiga för tillsynen. 
Finansinspektionen har även rätt att 
förrätta för tillsynen nödvändiga 
inspektioner hos de i lagrummen 
angivna sammanslutningarna och 
stiftelserna.


— — — — — — — — — — — 
— — — 

7 kap.
Tillsyn över 
värdepappersmarknaden
Tillsynsmyndighet
1 §
Finansinspektionen utövar tillsyn 
över iakttagandet av denna lag, med 
stöd av den utfärdade bestämmelser 
och myndigheternas med stöd av 
dessa meddelade föreskrifter samt 
de regler, anvisningar och 
avtalsvillkor som gäller offentlig 
handel med värdepapper och andra 
handelsförfaranden enligt 3 kap. 16 
§.
Finansinspektionen har rätt att av 
den som emitterat värdepapper som 
är föremål för offentlig handel och 
andra handelsförfaranden enligt 3 
kap. 16 §, andra som är verksamma 
på fondbörsen och andra som är 
parter i annan offentlig handel, den 
som är skyldig att offentliggöra 
prospekt som avses i 2 kap. 3 §, den 
som är informationsskyldig i 
enlighet med 2 kap. 9 och 10 §, 
företag som enligt 4 a kap. 5 § 2 
mom. ägs av en 
clearingorganisation eller sköter 
uppgifter i samband med 
clearingverksamhet, 
anmälningsskyldiga, 
sammanslutningar och stiftelser 
som avses i 5 kap. 2, 3 och 4 § samt 
av anbudsgivare som avses i 6 kap. 
1 § och aktieägare som avses i 6 
kap. 6 § och av andra 
inlösningsskyldiga få de 
upplysningar som tillsynen 
förutsätter och få kopior av 
handlingar som finansinspektionen 
anser vara nödvändiga för tillsynen. 
Finansinspektionen har dessutom 
rätt att förrätta för tillsynen 
nödvändiga inspektioner hos de i 
lagrummen angivna 
sammanslutningarna och 
stiftelserna.
— — — — — — — — — — — 
— — —


Tystnadsplikt
3 §
Den som vid fullgörande av 
uppdrag som avses i denna lag eller 
som medlem eller suppleant i ett 
organ eller som anställd hos en 
fondbörs, värdepappersförmedlare, 
clearingorganisation, 
clearingmedlem, ett företag som 
avses i 4 a kap. 5 § 2 mom. eller en 
sammanslutning av värdepappers-
förmedlare som avses i 3 kap. 13 § 
3 mom. har fått kännedom om en 
icke offentliggjord uppgift om en 
emittents eller någon annans 
ekonomiska ställning eller om en 
omständighet som gäller deras 
enskilda förhållanden eller en 
affärs- eller yrkeshemlighet, får inte 
yppa eller på något annat sätt röja 
eller utnyttja uppgifterna, om det 
inte har bestämts eller i vederbörlig 
ordning föreskrivits att de skall 
yppas eller om inte den till vars 
förmån tystnadsplikten gäller ger 
sitt samtycke.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

Tystnadsplikt
3 §
Den som vid fullgörande av 
uppdrag som avses i denna lag eller 
som medlem eller suppleant i ett 
organ eller som anställd hos en 
fondbörs, värdepappersförmedlare, 
clearingorganisation, 
clearingmedlem eller ett företag 
som avses i 4 a kap. 5 § 2 mom. har 
fått kännedom om en icke 
offentliggjord uppgift om en 
emittents eller någon annans 
ekonomiska ställning eller om en 
omständighet som gäller deras 
enskilda förhållanden eller en 
affärs- eller yrkeshemlighet, får inte 
yppa eller på något annat sätt röja 
eller utnyttja uppgifterna, om det 
inte har bestämts eller i vederbörlig 
ordning föreskrivits att de skall 
yppas eller om inte den till vars 
förmån tystnadsplikten gäller ger 
sitt samtycke.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


8 kap.
Straffstadganden
Olovligt ordnande av offentlig 
handel med värdepapper
2 §
Den som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet bedriver offentlig 
handel med värdepapper i strid med 
3 kap. 1 §, 5 § 1 mom., 10 § 1—3 
mom., 12 eller 13 § eller de regler 
som fastställts i enlighet med 14 § 1 
mom. skall, om inte gärningen är 
ringa eller strängare straff bestäms 
någon annanstans i lag, för olovligt 
ordnande av offentlig handel med 
värdepapper dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år.
8 kap.
Straffstadganden
Olovligt ordnande av 
handelsförfarande med 
värdepapper
2 §
Den som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet bedriver offentlig 
handel med värdepapper eller 
yrkesmässigt ordnar ett annat för-
farande för handel med 
värdepapper i strid med 3 kap. 1 §, 
5 § 1 mom., 10 § 1—3 mom., 12 § 
eller 13 § eller 16 § skall, om inte 
gärningen är ringa eller strängare 
straff bestäms någon annanstans i 
lag, för olovligt ordnande av 
handelsförfarande med 
värdepapper dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år.
Värdepappersmarknadsförseelse
3 §
Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet 
1) bryter mot 2 kap. 1, 2—4, 4 a, 5, 
5 a, 6 eller 6 a §,
2) försummar den 
informationsskyldighet som 2 kap. 
7—10, 10 a § eller 11 § 3 mom. 
föreskriver,
3) försummar den 
anmälningsskyldighet som bestäms 
i 4 kap. 7 eller 8 § eller i 5 kap. 2—
4 § eller skyldigheten att föra 
register enligt 5 kap. 5 §,
4) bryter mot 6 kap. 1 § eller 
försummar den skyldighet att 
offentliggöra uppgifter som 6 kap. 2 
§ 1 mom., 3 § 1 mom., 4 § eller 6 § 
4 mom. föreskriver
5) offentliggör ett emissions- eller 
börsprospekt eller en 
anbudshandling innan 
finansinspektionen har godkänt 
dem, eller
6) bedriver 
värdepappersförmedling i strid med 
4 kap. 6 § 2 mom.,
skall, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff bestäms någon 
annanstans i lag, för 
värdepappersmarknadsförseelse 
dömas till böter.
Värdepappersmarknadsförseelse
3 §
Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet
1) bryter mot 2 kap. 1, 2—4, 4 a, 5, 
5 a, 6 eller 6 a § eller 3 kap. 17 §,
2) försummar den 
informationsskyldighet som 2 kap. 
7—10, 10 a § eller 11 § 3 mom. 
föreskriver,
3) försummar den 
anmällningsskyldighet som bestäms 
i 4 kap. 7 eller i 5 kap. 2—4 § eller 
skylldigheten att föra register enligt 
5 kap. 5 §,
4) bryter mot 6 kap. 1 § eller 
försummar den skyldighet att 
offentliggöra uppgifter som 6 kap. 2 
§ 1 mom., 3 § 1 mom., 4 § eller 6 § 
4 mom. föreskriver eller
5) offentliggör ett emissions- eller 
börsprospekt eller en 
anbudshandling innan 
finansinspektionen har godkänt den,


skall, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff bestäms någon 
annanstans i lag, för 
värdepappersmarknadsförseelse 
dömas till böter.
10 kap.
Särskilda stadganden

Ändringssökande
3 §
Ändring i beslut som statsrådet 
eller vederbörande ministerium har 
meddelat med stöd av 3 kap. 2 § 1 
mom., 4 § 2 mom., 13 § 3 mom. och 
14 § 1 mom. samt 4 a kap. 2 § och 
4 § 1 mom. får inte sökas genom 
besvär.

— — — — — — — — — — — 
— — — 

10 kap.
Särskilda stadganden

Ändringssökande
3 §
Ändring i beslut som 
finansministeriet meddelar med stöd 
av denna lag får sökas genom 
besvär. Om ett beslut enligt 3 kap. 2 
§ 1 mom., 4 § 2 mom. eller 13 § 3 
mom. eller 4 a kap. 2 § eller 4 § 1 
mom. om beviljande av koncession 
för fondbörsverksamhet, 
fastställelse av regler för en 
fondbörs eller ändringar i dem, 
fastställelse av regler för annan 
offentlig handel eller ändringar i 
dem, beviljande av koncession för 
en clearingorganisation eller 
fastställelse av regler för en clearin-
gorganisation eller ändringar i dem 
inte har meddelats inom utsatt tid, 
får sökanden anföra besvär. Be-
svären anses i så fall gälla avslag 
på ansökan. Sådana besvär får 
anföras till dess att ett beslut har 
meddelats. Finansministeriet skall 
underrätta besvärsmyndigheten om 
beslutet, om detta har meddelats 
efter att besvär anförts. Beträffande 
anförande och behandling av besvär 
som avses i denna paragraf gäller i 
övrigt i tillämpliga delar vad som 
bestäms i lagen om ändrings-
sökande i förvaltningsärenden 
(154/1950).
— — — — — — — — — — — 
— — — 

———
Denna lag träder i kraft den  20 . 
Dess 2 kap. 3 § 1—6 mom. träder dock 
i kraft först den  20 .
På privata aktiebolag, andra 
ömsesidiga försäkringsbolag än 
publika försäkringsbolag och 
försäkringsföreningar tillämpas för 
första gången bestämmelserna i 2 kap. 
3 § 1—6 mom. i denna lag.
Tidsfristerna för fattandet av beslut 
enligt 3 kap. 2 § 3 mom., 4 § 2 mom., 
13 § 3 mom. och 4 a kap. 2 § 3 mom. 
och 4 § 1 mom. tillämpas inte på 
ansökningar som är anhängiga när 
lagen träder i kraft.
En fondbörs, den som ordnar annan 
offentlig handel och en 
clearingorganisation skall komplettera 
sina regler så att de börjar 
överensstämma med kraven i denna 
lag. Ansökan om komplettering av 
reglerna skall göras inom sex 
månader efter lagens ikraftträdande.
Den som ordnar ett handelsförfarande 
enligt 3 kap. 16 § skall utarbeta regler 
för sitt handelsförfarande och meddela 
finansinspektionen dem för kännedom 
inom 12 månader efter lagens 
ikraftträdande.
Åtgärder som verkställigheten av 
denna lag förutsätter får vidtas innan 
lagen träder i kraft.
———
2.
Lag
om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och 
terminer
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade 
optioner och terminer (772/1988) 1 kap. 1 § 2 och 3 mom., 3 kap. 12 §, 4 
kap. 3 § 3 mom. och 5 kap. 1 a §, 
av dessa lagrum 1 kap. 1 § 2 och 3 mom. samt 5 kap. 1 a § sådana de lyder i 
lag 969/1999, 3 kap. 12 § sådan den lyder i lag 477/1999 och 4 kap. 3 § 3 
mom. sådant det lyder i lag 599/1997,
ändras 1 kap. 2 § 1 och 2 punkten samt 3 § 2 mom., 2 kap. 2 § 3 mom., 4 § 
1 mom., 6, 8, 10 och 11 §, 3 kap. 1 och 2 §, 3 § 2—4 mom., 5 § 1 mom. och 
11 § 3 mom., 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom., 5 kap. 3 § 1 mom. samt 4 
och 8 §, 
av dessa lagrum 2 kap. 2 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 969/1999, 
2 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 323/1998, 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § 
sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 599/1997, 2 kap. 8 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 741/1993 och 582/1996, 2 kap. 10 § sådan den 
lyder i nämnda lag 582/1996 och 599/1997, 2 kap. 11 § och 3 kap. 5 § 1 
mom. sådana de lyder i nämnda lag 582/1996, 3 kap. 2 § sådan den lyder i 
nämnda lag 741/1993 och 599/1997, 3 kap. 3 § 3 och 4 mom. och 11 § 3 
mom. samt 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 
599/1997, 5 kap. 3 § 1 mom. och 4 § sådana de lyder i nämnda lag 
477/1999 samt 5 kap. 8 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 741/1993, 
som följer:

Gällande lydelse
Föreslagen lydelse

1 kap.
Allmänna stadganden
1 §
Tillämpningsområde
— — — — — — — — — — — — 
— — 
Andra placerare än sådana 
yrkesmässiga placerare som avses i 
1 kap. 4 § 4 mom. värdepappersmark-
nadslagen (495/1989) får inte som in-
vesteringsobjekt erbjudas andra 
optioner och terminer än i denna lag 
avsedda standardiserade optioner och 
terminer samt i 10 kap. 1 a § värde-
pappersmarknadslagen avsedda 
derivatavtal som skall jämställas med 
standardiserade optioner eller 
terminer.
Med avvikelse från 2 mom. får en i 1 
kap. 4 § 1 mom. 4 punkten värdepap-
persmarknadslagen avsedd 
värdepappersförmedlare som 
investeringsobjekt erbjuda också andra 
derivatavtal än i denna lag avsedda 
standardiserade optioner och terminer 
samt derivatavtal som skall jämställas 
med standardiserade optioner eller 
terminer och som avses i 10 kap. 1 a § 
värdepappersmarknadslagen.
— — — — — — — — — — 
— — — — 
(2 mom. upphävs)


(3 mom. upphävs)


2 §
Options- och terminsavtal
I denna lag avses med
1) option ett avtal, enligt vilket den 
ena parten (optionsinnehavaren) av 
den andra parten 
(optionsutfärdaren) mot vederlag 
(premie) får rätt att till ett avtalat 
inlösningspris i framtiden köpa 
(köpoption) eller sälja (säljoption) 
en viss mängd värdepapper, 
nyttigheter eller andra tillgångar 
(underliggande egendom) eller rätt 
att få betalning som räknas ut på 
grundval av ändringar i ett index 
som beskriver prisutvecklingen för 
den underliggande egendomen 
(indexoption),

2) termin ett köpeavtal om 
underliggande egendom, i vilket 
parterna kommer överens om priset 
samt den dag då betalningen eller 
en ersättande gottgörelse för 
betalningen senast skall krävas eller 
då betalningen eller gottgörelsen 
skall fullgöras utan särskild 
anfordran, eller ett motsvarande 
avtal som ömsesidigt berättigar till 
betalning som räknas ut på 
grundval av prisutvecklingen för 
den underliggande egendomen 
(indextermin),


— — — — — — — — — — — 
— — —

2 §
Options- och terminsavtal
I denna lag avses med
1) option ett avtal, enligt vilket den 
ena parten (optionsinnehavaren) av 
den andra parten 
(optionsutfärdaren) mot vederlag 
(premie) får rätt att till ett avtalat 
inlösningspris i framtiden köpa 
(köpoption) eller sälja (säljoption) 
en viss mängd värdepapper, 
nyttigheter eller andra tillgångar 
(underliggande egendom) eller rätt 
att få betalning som räknas ut på 
grundval av ändringar i ett index 
som beskriver prisutvecklingen för 
den underliggande egendomen eller 
värdeutvecklingen för en annan 
förmån (indexoption),
2) termin ett köpeavtal om 
underliggande egendom i vilket 
parterna kommer överens om priset 
samt den dag då betalningen eller 
en ersättande gottgörelse för 
betalningen senast skall krävas eller 
då betalningen eller gottgörelsen 
skall fullgöras utan särskild 
anfordran, eller ett motsvarande 
avtal som ömsesidigt berättigar till 
betalning som räknas ut på 
grundval av prisutvecklingen för 
den underliggande egendomen eller 
värdeutvecklingen för en annan 
förmån (indextermin),
— — — — — — — — — — — 
— — — 


3 §
Optionsföretag

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Med optionsbörsverksamhet avses i 
denna lag att kurser på optioner och 
terminer fortlöpande upptas till 
fastställelse vid auktion eller med 
stöd av sälj- och köpeanbud som 
givits i ett därmed jämförbart 
förfarande samt att en 
marknadsplats eller ett 
marknadssystem upprätthålls för 
optionshandel.
— — — — — — — — — — — 
— — —
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Med optionsbörsverksamhet avses i 
denna lag att förutsättningar för 
handel med standardiserade 
optioner och terminer ordnas och 
upprätthålls.

— — — — — — — — — — — 
— — —


2 kap.
Optionsföretaget och marknadsparterna
2 §
Beviljande av koncession

— — — — — — — — — — — — 
— — 
Ansökan skall avgöras inom sex 
månader från det den mottagits. Om 
finansministeriet under denna tid ber 
sökanden lämna tilläggsutredning 
om ansökan, räknas tiden från den 
dag då finansministeriet tar emot 
tilläggsutredningen.
— — — — — — — — — — — — 
— — 

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Ansökan skall avgöras inom sex 
månader efter det att den mottagits 
eller, om ansökan har varit 
bristfällig, efter det att sökanden 
har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för att 
avgöra saken. Beslut om 
koncession skall dock alltid fattas 
inom 12 månader efter det att 
ansökan mottagits.
— — — — — — — — — — — 
— — —


4 §
Optionsföretagets verksamhet
Ett optionsföretag får utöver den 
verksamhet som idkas i företaget 
tillhandahålla data, informations- 
och databehandlingstjänster för 
utveckling av options- och 
terminsmarknaden eller kredit- och 
värdepappersmarknaden samt 
clearing av avtal om 
värdepapperslån och repor som 
gäller värdepapper som avses i 4 
kap. 5 a § 3 och 4 mom. 
värdepappersmarknadslagen, om 
finansinspektionen har godkänt 
avtalsvillkoren eller om villkoren 
har fastställts som en del av 
optionsföretagets regler. Ett 
optionsföretag får också 
tillhandahålla sådana tjänster för 
clearingverksamhet som avses i 
värdepappersmarknadslagen, i en 
sådan utsträckning som options- 
och terminsavtalen förutsätter. Ett 
optionsföretag får verka som 
clearingmedlem och bedriva 
clearingorganisationsverksamhet 
enligt 4 a kap. 
värdepappersmarknadslagen. Ett 
optionsföretag får verka som 
kontoförande institut eller som ett 
kontoförande instituts underinstitut 
enligt lagen om 
värdeandelssystemet (826/1991). 
Om optionsföretagets rätt att idka 
börsverksamhet med värdepapper 
bestäms i 
värdepappersmarknadslagen.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

4 §
Optionsföretagets verksamhet
Ett optionsföretag får utöver den 
verksamhet som idkas i företaget 
tillhandahålla data, informations- 
och databehandlingstjänster för 
utveckling av options- och 
terminsmarknaden eller finans- och 
värdepappersmarknaden samt 
clearing av avtal om 
värdepapperslån och repor som 
gäller värdepapper som avses i 4 
kap. 5 a § 3 och 4 mom. 
värdepappersmarknadslagen, om 
finansinspektionen har godkänt 
avtalsvillkoren eller om 
avtalsvillkoren har fastställts som 
en del av optionsföretagets 
reglemente eller om de utgör bilaga 
till reglementet. Ett optionsföretag 
får också tillhandahålla sådana 
tjänster för clearingverksamhet som 
avses i 
värdepappersmarknadslagen, i en 
sådan utsträckning som options- 
och terminsavtalen förutsätter. Ett 
optionsföretag får verka som 
clearingmedlem och bedriva 
clearingorganisationsverksamhet 
enligt 4 a kap. 
värdepappersmarknadslagen. Ett 
optionsföretag får verka som 
kontoförande institut eller som ett 
kontoförande instituts underinstitut 
enligt lagen om 
värdeandelssystemet (826/1991). 
Om optionsföretagets rätt att idka 
börsverksamhet med värdepapper 
bestäms i 
värdepappersmarknadslagen.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


6 §
Optionsföretagets reglemente
Ett optionsföretag skall ha ett 
reglemente med bestämmelser som 
kompletterar denna lag och som 
gäller optionsbörsverksamhet och 
clearing vid optionshandeln.
Optionsföretagets reglemente 
fastställs av vederbörande 
ministerium. Fastställandet av 
optionskurser och terminskurser 
samt handel med optioner och 
terminer får inte inledas förrän de 
bestämmelser och bilagor i 
reglementet som gäller optioner och 
terminer har fastställts.
Vederbörande ministerium kan av 
särskilda skäl och på framställning 
av finansinspektionen förordna att 
bestämmelserna om clearing vid 
optionshandel skall ändras eller 
kompletteras.


Vederbörande ministerium kan av 
särskilda skäl och på framställning 
av den myndighet som övervakar 
elmarknaden (elmarknads-
myndigheten) samt efter att ha hört 
finansinspektionen föreskriva att 
bestämmelserna om clearing av 
elbaserad optionshandel skall 
ändras eller kompletteras.
6 §
Optionsföretagets reglemente
Ett optionsföretag skall ha ett 
reglemente med bestämmelser som 
kompletterar denna lag och som 
gäller optionsbörsverksamhet, 
clearing vid optionshandeln och hur 
de tillsynsuppgifter som enligt lagen 
ankommer på optionsföretaget 
fullgörs.
Optionsföretagets reglemente 
fastställs av finansministeriet på 
ansökan. Ansökan skall avgöras 
inom tre månader efter det att den 
mottagits eller, om ansökan är 
bristfällig, efter det att sökanden 
har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för att 
avgöra saken. Beslut skall dock 
alltid fattas inom sex månader efter 
det att ansökan mottagits. Fast-
ställandet av optionskurser och ter-
minskurser samt handel med op-
tioner och terminer får inte inledas 
förrän de bestämmelser i 
reglementet som gäller optioner och 
terminer har fastställts.
För att stärka förtroendet för 
options- och terminsmarknaden 
eller av andra särskilt vägande skäl 
kan finansministeriet bestämma att 
innehållet i bestämmelser i options-
företagets av ministeriet fastställda 
reglemente skall ändras eller 
kompletteras. Innan en bestämmelse 
meddelas skall finansminsteriet 
begära utlåtande av 
finansinspektionen och, om 
bestämmelserna gäller el- eller 
naturgasbaserad optionshandel, 
även utlåtande av den myndighet 
som övervakar el- och 
naturgasmarknaden (el- och 
naturgasmarknadsmyndigheten).
8 §
Optionsföretagets styrelse
Optionsföretagets styrelse skall, 
utöver vad som annars stadgas och 
föreskrivs om dess uppgifter,
1) besluta om upptagande av kurser 
på optioner och terminer till 
fastställelse samt om inledande och 
avslutande av handeln med dessa,
2) bevilja och återkalla förmedlares 
rättigheter,
3) bevilja och återkalla mäklares 
rättigheter,
4) godkänna avtal om 
marknadsgaranters verksamhet och 
återkalla marknadsgaranters 
rättigheter,
5) övervaka att stadgandena och 
bestämmelserna om 
optionsföretagsverksamheten samt 
företagets reglemente iakttas inom 
företaget,

6) sköta om offentliggörande av de 
uppgifter som optionsföretaget enligt 
denna lag, de stadganden eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den eller enligt företagets 
reglemente skall offentliggöra,
7) underrätta bankinspektionen om 
förfaranden som uppenbart strider 
mot stadgandena och bestämmelserna 
om optionsföretagens verksamhet 
samt8) göra anmälan till 
bankinspektionen om beslut som 
avses i 1—4 punkten.Optionsföretagets styrelse får så som 
stadgas nedan bevilja ett utländskt 
optionsföretag rätt att idka handel 
med standardiserade optioner och 
terminer och att lämna dem till 
clearing.
Optionsföretagets styrelse får på de 
villkor som finansinspektionen 
bestämmer bevilja andra som är 
verksamma inom optionsföretaget rätt 
att idka handel för egen räkning med 
standardiserade optioner och 
terminer vilkas underliggande 
tillgångar är råvaror eller andra 
nyttigheter och att lämna dem till 
clearing.
8 §
Optionsföretagets uppgifter
Optionsföretaget skall, utöver vad 
som annars stadgas och föreskrivs 
om dess uppgifter,1) se till att tillräcklig och 
tillförlitlig tillsyn ordnas för att 
säkerställa att stadgandena och 
bestämmelserna om 
optionsföretagets verksamhet 
samt företagets reglemente iakttas 
inom företaget,
2) se till att de uppgifter blir 
offentliggjorda som 
optionsföretaget enligt denna lag 
och med stöd av den utfärdade 
stadganden eller bestämmelser 
eller företagets reglemente skall 
offentliggöra,
3) underrätta finansinspektionen 
om förfaranden som uppenbart 
strider mot stadgandena och 
bestämmelserna om 
optionsföretagets verksamhet 
eller mot dess reglemente, om 
inte förfarandet omedelbart rättas 
till eller situationen reder upp sig 
på något annat sätt. 
Finansinspektionen skall dock 
alltid underrättas om förfaranden 
som väsentligen eller upprepade 
gånger bryter mot stadgandena, 
bestämmelserna eller 
reglementet, samt
4) underrätta finansinspektionen 
om sitt beslut att uppta kurser på 
optioner och terminer till 
fastställelse samt att inleda och 
avsluta handeln med dessa samt 
att bevilja och återkalla 
rättigheter för förmedlare, 
marknadsgaranter, mäklare och 
andra som är verksamma inom 
optionsföretaget.

10 §
Förmedlare och marknadsgaranter

Optionsföretaget skall bevilja en 
sökande förmedlar- och 
marknadsgaranträttigheter om 
denne uppfyller de krav som i lag 
och optionsföretagets reglemente 
ställs på en 
värdepappersförmedlare och har ett 
fast affärsställe i Finland.
Dessutom får optionsföretaget 
bevilja en sådan utländsk 
värdepappersförmedlare förmedlar- 
och marknadsgaranträttigheter som 
av en myndighet inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har 
beviljats auktorisation motsvarande 
i Finland förutsatt 
verksamhetstillstånd och som inte 
har något fast affärsställe i Finland. 
På de villkor som vederbörande 
ministerium bestämmer kan också 
andra utländska värdepappersför-
medlare eller auktoriserade 
utländska företag som kan 
jämställas med värdepappersför-
medlare beviljas förmedlar och 
marknadsgaranträttigheter.

Optionsföretaget skall för viss tid 
eller helt återkalla förmedlar- och 
marknadsgaranträttigheter om 
finansinspektionen av vägande skäl 
så yrkar efter att ha hört 
optionsföretaget. 
Finansinspektionen skall ome-
delbart underrätta optionsföretaget 
och vederbörande om sitt yrkande 
och grunderna för detta.
En förmedlare och en 
marknadsgarant har rätt att till 
finansinspektionen hänskjuta 
optionsföretagets enligt 8 § 1 mom. 
2 och 4 punkten fattade beslut 
varmed en ansökan om rättigheter 
har avslagits eller rättigheter 
återkallats, inom 30 dagar från 
beslutet.
10 §
Förmedlare, marknadsgaranter och 
andra som är verksamma inom 
optionsföretaget
Optionsföretaget skall bevilja en 
sökande förmedlar- och 
marknadsgaranträttigheter om 
denne uppfyller de krav som lagen 
och optionsföretagets reglemente 
ställer och har ett fast affärsställe i 
Finland.
Dessutom får optionsföretaget 
bevilja en sådan utländsk 
värdepappersförmedlare förmedlar- 
och marknadsgaranträttigheter som 
av en myndighet inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har 
beviljats auktorisation motsvarande 
i Finland förutsatt 
verksamhetstillstånd och som inte 
har något fast affärsställe i Finland. 
På de villkor som finansministeriet 
bestämmer kan även andra 
utländska värdepappersförmedlare 
beviljas förmedlar- och 
marknadsgaranträttigheter, om 
sökanden uppfyller de krav som 
lagen och optionsföretagets 
reglemente ställer. På de villkor 
som finansministeriet bestämmer 
kan också andra företag beviljas 
rättigheter att verka i någon annan 
egenskap inom optionsföretaget och 
bedriva handel för egen räkning, 
om sökanden uppfyller de krav som 
lagen och optionsföretagets 
reglemente ställer och har 
tillräckliga förutsättningar vad 
gäller soliditet och riskhantering.
Optionsföretaget skall för viss tid 
eller helt återkalla rättigheter för 
förmedlare, 
marknadsgaranträttigheter och 
andra som är verksamma inom 
optionsföretaget, om 
finansinspektionen av vägande skäl 
så yrkar efter att ha hört 
optionsföretaget. 
Finansinspektionen skall 
omedelbart underrätta 
optionsföretaget och den berörde 
om sitt yrkande och grunderna för 
det.
Förmedlare, marknadsgaranter och 
andra som är verksamma inom 
optionsföretaget har rätt att 
hänskjuta ett beslut av 
optionsföretaget genom vilket 
ansökan om rättigheter har avslagits 
eller rättigheter har återkallats till 
finansinspektionen inom 30 dagar 
från beslutet.

11 §
Förmedlares och 
marknadsgaranters oavhängighet
Förmedlare och marknadsgaranter 
som hör till samma koncern eller står 
i ett sådant ekonomiskt 
beroendeförhållande till varandra att 
optionsbörsverksamheten kan 
äventyras, får inte inom ett och 
samma optionsföretag tillhandahålla 
sinsemellan överensstämmande 
investeringstjänster som gäller 
samma derivatinstrument.
11 §
Förmedlares och 
marknadsgaranters oavhängighet
Förmedlare och marknadsgaranter 
som hör till samma koncern eller 
står i ett ekonomiskt 
beroendeförhållande till varandra 
och som inom optionsföretaget 
tillhandahåller 
investeringstjänster som gäller 
samma derivatinstrument skall 
ordna sin verksamhet inom 
optionsföretaget så att 
optionsföretagets tillförlitliga 
verksamhet inte äventyras.
3 kap.
Optionsföretagets verksamhet
1 §
Options- och terminsavtal som är 
föremål för handel
I ett optionsföretag får idkas handel 
endast med sådana optioner och 
terminer som har definierats i 
företagets reglemente. Uppgifterna 
om underliggande egendom och 
index kan ges även i en bilaga till 
reglementet.
Vederbörande ministerium skall 
fastställa de bestämmelser och 
bilagor i företagets reglemente som 
gäller optioner och terminer, om de 
motsvarar denna lag och det inte 
finns särskilda skäl att förbjuda att 
kurser fastställs för dem och att 
handel med dem bedrivs i 
optionsföretaget.
3 kap.
Optionsföretagets verksamhet
1 §
Options- och terminsavtal som är 
föremål för handel
I ett optionsföretag får idkas handel 
endast med sådana optioner och 
terminer som har definierats i 
företagets reglemente. Uppgifterna 
om underliggande egendom, index 
och metoder för uträknande av 
index kan ges även i en bilaga till 
reglementet.
Finansministeriet skall fastställa de 
bestämmelser i företagets 
reglemente som gäller optioner och 
terminer, om de motsvarar denna 
lag och det inte finns särskilda skäl 
att förbjuda att kurser fastställs för 
dem och att handel med dem 
bedrivs i optionsföretaget.
2 §
Underliggande egendom och index
Kurser får fastställas för en option 
eller en termin som gäller en aktie 
och handel får idkas med dem, om 
aktien har tagits upp på börslistan 
eller till annan offentlig handel i en 
finländsk fondbörs eller tagits upp 
till motsvarande handel i en 
auktoriserad fondbörs som är 
belägen eller verksam inom Eu-
ropeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller inom något 
annat därmed jämförbart, 
myndighetsövervakat 
omsättningssystem. I fråga om 
aktier i andra än finländska börs-
bolag eller i utländska börsbolag 
med hemort inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 
måste det emellertid förutsättas att 
en tillförlitlig kursbildning för 
instrumentet möjliggörs av antalet 
aktieägare, fördelningen av 
ägandet och en tillräckligt 
omfattande handel med aktierna 
samt, i fråga om ett bolag vars 
aktier inte har upptagits till 
offentlig handel i Finland, av att 
detta på grund av sin 
informationsskyldighet har 
offentliggjort uppgifter som är 
tillgängliga i Finland. 
Vederbörande ministerium skall 
inhämta utlåtande också hos 
finansinspektionen samt hos 
aktiebolaget innan det beslut om 
aktien som avses i 1 § 2 mom. fat-
tas.
Kurser får fastställas för en option 
eller en termin som gäller ett 
masskuldebrevslån, en i 1 kap. 2 § 
värdepappersmarknadslagen 
nämnd gäldenärsförbindelse eller 
någon annan kapitalförbindelse 
som avkastar ränta, och handel får 
idkas med dem, om omsättningen av 
handeln med sådana finländska 
eller utländska lån eller 
förbindelser och det förfarande som 
iakttas vid fastställelse eller 
offentlig notering av gängse pris i 
handeln möjliggör en tillförlitlig 
kurs för avtalet. Vederbörande 
ministerium skall inhämta utlåtande 
hos finansinspektionen och 
Finlands Bank innan det beslut om 
masskuldebrevslånet eller 
förbindelsen som avses i 1 § 2 mom. 
fattas. Om Finlands Banks 
utlåtande är negativt, får 
bestämmelserna i reglementet eller 
bilagorna inte fastställas till denna 
del utan att sökanden ges möjlighet 
att komplettera ansökan.
Indexoptioner och indexterminer 
för vilka kurser fastställs och med 
vilka handel idkas skall avse ett 
index som räknas ut på grundval av 
ändringarna i prisutvecklingen för 
värdepapper som i Finland har 
tagits upp till sådan offentlig handel 
som avses i 1 kap 3 § 
värdepappersmarknadslagen 
(495/89) eller genom något därmed 
jämförbart förfarande till handel 
inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Metoden för 
uträknande av index skall entydigt 
slås fast i optionsföretagets 
reglemente. 
Optioner och terminer vilkas 
underliggande tillgångar är 
råvaror eller andra nyttigheter får 
upptas till kursfastställelse och 
handel, om handeln med dessa 
instrument är tillräckligt 
omfattande för att möjliggöra en 
tillförlitlig kursutveckling. I 
optionsföretagets reglemente skall 
det entydigt definieras hur priset på 
de underliggande tillgångarna 
fastställs. Vederbörande 
ministerium skall inhämta utlåtande 
från finansinspektionen och 
elmarknadsmyndigheten innan det 
fattar sådana beslut om elbaserade 
optioner eller terminer som avses i 
1 § 2 mom. Ifall 
elmarknadsmyndighetens utlåtande 
är negativt skall reglementets 
föreskrifter och bilagor till denna 
del inte fastställas utan att 
sökanden ges möjlighet att 
komplettera ansökan.
2 §
Underliggande egendom och index
Kurser får fastställas för en option 
eller en termin som gäller ett 
värdepapper som avses i 
värdepappersmarknadslagen och 
handel får idkas med dem, om 
värdepapperet har tagits upp till 
handel inom offentlig handel som 
avses i värdepappersmarknadsla-
gen eller på en motsvarande 
utländsk marknad som är reglerad 
och övervakad av en myndighet 
eller inom ett sådant annat 
omsättningssystem där 
omfattningen av handeln med 
värdepapperet, tillgången i Finland 
till uppgifter som den som emitterat 
värdepapperet på grundval av sin 
informationsskyldighet 
offentliggjort och det förfarande 
som iakttas när gängse prisnivå 
fastställs eller offentligt meddelas 
möjliggör en tillförlitlig 
kursbildning för instrumentet.
Kurser får fastställas för optioner 
och terminer som gäller råvaror, 
andra nyttigheter eller andra 
förmåner och handel får idkas med 
dem, om handeln med dessa 
instrument är tillräckligt om-
fattande för att möjliggöra en 
tillförlitlig kursutveckling. I 
optionsföretagets reglemente eller i 
dess bilaga skall det entydigt 
definieras hur priset på de under-
liggande egendomarna eller värdet 
på en annan förmån fastställs.
Indexoptioner och indexterminer 
för vilka kurser fastställs och med 
vilka handel idkas skall avse ett 
index som räknas ut på grundval av 
ändringarna i prisutvecklingen för 
värdepapper som har tagits upp till 
handel inom omsättningssystem 
som avses i 1 mom, i 
prisutvecklingen för råvaror eller 
andra nyttigheter eller i värdet på 
en annan förmån. Metoden för 
uträknande av index skall entydigt 
slås fast i optionsföretagets 
reglemente eller dess bilaga.
Finansministeriet skall begära 
utlåtande av finansinspektionen 
före ett beslut enligt 1 § 2 mom. 
som gäller värdepapper som avses i 
1 mom. Om beslutet gäller 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 
1 mom. 2 punkten värdepap-
persmarknadslagen, skall utlåtande 
också begäras av Finlands Bank. 
Om beslutet gäller el- eller 
naturgasbaserade optioner, skall 
utlåtande också begäras av el- och 
naturgasmarknadsmyndigheten.3 §
Avbrytande av handeln

— — — — — — — — — — — — 
— — 
Optionsföretagets styrelse får 
dessutom av särskilda skäl avbryta 
fastställandet av kursen på en option 
och en termin samt handeln med 
dem. Avbrottet får inte fortgå 
onödigt länge. Beslut att avbryta och 
återuppta handeln eller fastställandet 
av kursen skall offentliggöras 
omedelbart.
Optionsföretagets styrelse kan under 
de förutsättningar som anges i 2 kap. 
3 § 3 mom. avbryta företagets 
verksamhet för högst en vecka. 
Beslutet skall omedelbart delges 
finansinspektionen. 
Optionsföretaget kan avbryta 
kursfastställelsen för och handeln 
med elbaserade optioner eller 
terminer ifall handeln äventyrar 
elförsörjningen eller är skadlig för 
elmarknaden eller ifall elsystemets 
funktion är störd av något annat i 
optionsföretagets reglemente angivet 
vägande skäl. 
Elmarknadsmyndigheten och 
finansinspektionen skall omedelbart 
underrättas om avbrottet.

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Optionsföretaget får dessutom av 
särskilda skäl avbryta 
fastställandet av kursen på en 
option och en termin samt handeln 
med dem. Avbrottet får inte fortgå 
onödigt längre. Beslut att avbryta 
och återuppta handeln eller 
fastställandet av kursen skall 
offentliggöras omedelbart.
Optionsföretaget kan under de 
förutsättningar som anges i 2 kap. 
3 § 3 mom. avbryta företagets 
verksamhet för högst en vecka. 
Beslutet skall omedelbart delges 
finansinspektionen.
Optionsföretaget kan avbryta 
kursfastställelsen för och handeln 
med el- eller naturgasbaserade 
optioner eller terminer ifall 
handeln äventyrar el- eller natur-
gasförsörjningen eller är skadlig 
för el- eller naturgasmarknaden 
eller ifall el- eller 
naturgassystemets funktion är 
störd av något annat i 
optionsföretagets reglemente 
angivet vägande skäl. El- och na-
turgasmarknadsmyndigheten och 
finansinspektionen skall 
omedelbart underrättas om 
avbrottet.


5 §
Clearing av optionsköp
Ett optionsföretag får godkänna 
sådana optioner och terminer för 
clearing, som har lämnats till 
clearing av en förmedlare eller en 
marknadsgarant och som grundar 
sig på köp av optionen i 
optionsföretaget eller i något annat 
optionsföretag vars optionsköp 
företaget clearar. Optionsföretaget 
får på de villkor som 
finansinspektionen bestämmer för 
clearing godkänna också sådana 
standardiserade optioner och 
terminer som ett utländskt 
optionsföretag eller någon annan 
inom optionsföretaget har lämnat 
till clearing.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

5 §
Clearing av optionsköp
Ett optionsföretag får godkänna 
sådana optioner och terminer för 
clearing som har lämnats till 
clearing av en förmedlare, mark-
nadsgarant, ett utländskt options-
företag eller någon annan som är 
verksam inom optionsföretaget och 
som grundar sig på köp av optionen 
i optionsföretaget eller i något 
annat optionsföretag vars 
optionsköp företaget clearar eller 
på ett optionsköp som anmälts till 
optionsföretaget.

— — — — — — — — — — — 
— — — 11 §
Anmälningsskyldighet

— — — — — — — — — — — 
— — — 
De som deltar i handeln med 
elbaserade optioner och terminer 
skall enligt vad som föreskrivs i 
optionsföretagets reglemente 
underrätta detta om begränsningar 
som är exceptionella eller annars 
väsentligt påverkar produktionen, 
överföringen och förbrukningen av 
el.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

— — — — — — — — — — — 
— — — 
De som deltar i handeln med el- 
eller naturgasbaserade optioner 
och terminer skall enligt vad som 
föreskrivs i optionsföretagets 
reglemente underrätta detta om 
begränsningar som är exceptionella 
eller annars väsentligt påverkar 
produktionen, överföringen och 
förbrukningen av el eller naturgas.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

12 §
Förmedlarens skyldigheter
En förmedlare får inte ge en annan 
förmedlare uppdrag som gäller 
optioner eller terminer.
12 §

(upphävs)


4 kap.
Tillsyn över options- och terminsmarknaden
1 §
Tillsyn

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Finansinspektionen skall innan 
den vidtar åtgärder eller fattar 
beslut som berör handeln med 
elbaserade optioner och terminer 
höra elmarknadsmyndigheten, 
ifall beslutet uppenbarligen skulle 
inverka väsentligt på 
elmarknadens funktion eller 
leveranssäkerhet eller på en enligt 
elmarknadslagen (386/1995) 
systemansvarig sammanslutnings 
verksamhet, om inte något annat 
följer av ärendets brådskande 
natur.

— — — — — — — — — — — — 
— — 
Finansinspektionen skall innan den 
vidtar åtgärder eller fattar beslut som 
berör handeln med el- eller 
naturgasbaserade optioner och 
terminer höra el- och 
naturgasmarknadsmyndigheten, ifall 
beslutet uppenbarligen skulle inverka 
väsentligt på el- eller 
naturgasmarknadens funktion eller 
leveranssäkerhet eller på en enligt 
elmarknadslagen (386/1995) eller 
naturgasmarknadslagen (508/2000) 
systemansvarig sammanslutnings 
verksamhet, om inte något annat 
följer av ärendets brådskande natur.
3 §
Rätt till information
Finansinspektionen har rätt att av 
andra i 2 kap. 8 § 3 mom. nämnda 
aktörer som är verksamma inom 
optionsföretaget samt personer och 
sammanslutningar som nämns i 3 
kap. 13 § få de uppgifter som 
behövs för tillsynen samt kopior av 
de handlingar som den anser vara 
nödvändiga för tillsynen. 
Finansinspektionen har rätt att hos 
sammanslutningar som avses i 3 
kap. 13 § 4 mom. förrätta 
inspektioner som behövs för 
tillsynen.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Ett optionsföretag är skyldigt att till 
sammanslutningar som enligt el-
marknadslagen är systemansvariga 
och till andra sammanslutningar 
som vederbörande ministerium 
anvisar överlämna information om 
affärer med elbaserade optioner 
och terminer, så som bestäms i 
elmarknadslagen.
3 §
Rätt till information
Finansinspektionen har rätt att av 
andra som är verksamma inom 
optionsföretaget få de uppgifter 
som behövs för tillsynen samt 
kopior av de handlingar som den 
anser vara nödvändiga för tillsynen.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
(3 mom. upphävs)

5 kap.
Särskilda stadganden
1 a §
Erbjudande av andra derivatavtal
Ett arbetsgivarföretag eller ett 
företag som hör till samma koncern 
får med avvikelse från 1 kap. 1 § 2 
mom. som investeringsobjekt erbjuda 
andra optioner och terminer än 
sådana standardiserade optioner och 
terminer som avses i denna lag samt 
derivatavtal som skall jämställas 
med standardiserade optioner eller 
terminer och som avses i 10 kap. 1 a 
§ värdepappersmarknadslagen åt 
arbetsgivarföretagets nuvarande 
eller tidigare arbetstagare eller till 
deras fördel, om dessa derivatavtals 
underliggande egendom är en aktie i 
arbetsgivarföretaget eller ett företag 
som hör till samma koncern. 
5 kap.
Särskilda stadganden
1 a §

(upphävs)


3 §
Optionsmarknadsbrott
Den som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet
1) i strid med 2 kap. 1 § 1 mom. 
eller 3 § 2 eller 3 mom. idkar 
optionsföretagsverksamhet, eller
2) i strid med 1 kap. 1 § 2 mom. 
bjuder ut optioner eller terminer 
som investeringsobjekt,
skall, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff bestäms någon 
annanstans i lag, för 
optionsmarknadsbrott dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

3 §
Optionsmarknadsbrott
Den som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet i strid med 2 kap. 1 § 1 
mom. eller 3 § 2 eller 3 mom. idkar 
optionsföretagsverksamhet skall, 
om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff bestäms någon 
annanstans i lag, för 
optionsmarknadsbrott dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år.— — — — — — — — — — — 
— — — 4 §
Optionsmarknadsföreseelse
Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet
1) bryter mot 3 kap. 12 § 1 mom.,
3) försummar att iaktta 
skyldigheten att lämna uppgifter 
eller skyldigheten till 
offentliggörande enligt 3 kap. 11 § 
eller anmälningsskyldigheten enligt 
3 kap. 14 §,
skall, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff bestäms någon 
annanstans i lag, för 
optionsmarknadsförseelse dömas 
till böter.
4 §
Optionsmarknadsföreseelse
Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet försummar att iaktta 
skyldigheten att lämna uppgifter 
eller skyldigheten till 
offentliggörande enligt 3 kap. 11 § 
eller anmälningsskyldigheten enligt 
3 kap. 14 § skall, om inte gärningen 
är ringa eller strängare straff 
bestäms någon annanstans i lag, för 
optionsmarknadsförseelse dömas 
till böter.


8 §
Ändringssökande
Ändring i andra beslut som 
finansministeriet har meddelat 
med stöd av denna lag än de som 
nämns i 2 kap. 3 § 1 och 2 mom. 
får inte sökas genom besvär.

På sökande av ändring i beslut 
som bankinspektionen har 
meddelat med stöd av denna lag 
tillämpas lagen om bank-
inspektionen. Ändring i bankins-
pektionens beslut som avses i 2 
kap. 3 § 3 mom. och 3 kap. 10 § 
får inte sökas genom besvär.
8 §
Ändringssökande
Ändring i beslut som 
finansministeriet meddelar med stöd 
av denna lag får sökas genom besvär. 
Om ett beslut enligt 2 kap. 2 § 1 
mom. eller 6 § 2 mom. om beviljande 
av koncession som berättigar till att 
bedriva optionsföretagsverksamhet 
eller om fastställelse av 
optionsföretagets reglemente eller 
ändringar i det inte har meddelats 
inom utsatt tid, får sökanden anföra 
besvär. Besvären anses i så fall gälla 
avslag på ansökan. Sådana besvär 
får anföras till dess att ett beslut har 
meddelats. Finansministeriet skall 
underrätta besvärsmyndigheten om 
beslutet, om detta har meddelats efter 
att besvär anförts. Beträffande 
anförande och behandling av besvär 
som avses i detta moment gäller i 
övrigt i tillämpliga delar vad som 
bestäms i lagen om ändringssökande 
i förvaltningsärenden (154/1950).
Angående sökande av ändring i beslut 
som finansinspektionen meddelat 
med stöd av denna lag tillämpas vad 
som bestäms i lagen om 
finansinspektionen (503/1993).
———
Denna lag träder i kraft den          
20 .
Tidsfristerna i 2 kap. 2 § 3 mom. och 
6 § 2 mom. för fattandet av beslut 
enligt 2 kap. 2 § 1 mom. och 6 § 2 
mom. tillämpas inte på ansökningar 
som är anhängiga när lagen träder i 
kraft.
Optionsföretaget skall komplettera 
sitt reglemente så att det börjar 
överensstämma med kraven i denna 
lag. Ansökan om komplettering av 
reglementet skall göras inom sex 
månader efter lagens ikraftträdande.
Åtgärder som verkställigheten av 
denna lag förutsätter får vidtas innan 
lagen träder i kraft.
———3.
Lag
om ändring av lagen om värdeandelssystemet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 4 §, 12 
§ 1 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 25 § 2 mom., rubriken för 26 § och 1 
mom., rubriken för 26 a § och 1 mom. samt 27 § 2 mom., av dessa lagrum 4 
§ 1 mom., 12 § 1 mom., 25 § 2 mom. och rubriken för 26 § sådana de lyder 
i lag 1073/1996, 4 § 2 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 26 § 1 mom. samt 
rubriken för 26 a § och 1 mom. sådana de lyder i lag 795/2000 samt 27 § 2 
mom. sådant det lyder i lag 1386/1995, som följer:

Gällande lydelse
Föreslagen lydelse

4 §
Förteckningar
Över ägarna av sådana värdeandelar 
som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 
och 4 punkten 
värdepappersmarknadslagen och 
som hör till värdeandelssystemet 
skall hos värdepapperscentralen för 
emittenternas räkning föras 
aktieägarförteckningar för varje 
emittent och andra motsvarande 
ägarförteckningar.
Hos värdepapperscentralen förs 
förteckningar över ägarna av sådana 
värdeandelar som hör till 
värdeandelssystemet och som avses 
i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten 
värdepappersmarknadslagen. Hos 
värdepapperscentralen skall också 
föras en förteckning över dessa 
värdeandelars antal.
4 §
Förteckningar
Över ägarna av sådana värdeandelar 
som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 
och 5 punkten 
värdepappersmarknadslagen och 
som hör till värdeandelssystemet 
skall hos värdepapperscentralen för 
emittenternas räkning föras 
aktieägarförteckningar för varje 
emittent och andra motsvarande 
ägarförteckningar.
Hos värdepapperscentralen förs 
förteckningar över ägarna av sådana 
värdeandelar som hör till 
värdeandelssystemet och som avses 
i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 och 6 
punkten 
värdepappersmarknadslagen. Hos 
värdepapperscentralen skall också 
föras en förteckning över dessa 
värdeandelars antal.12 §
Värdepapperscentralens koncession
Statsrådet kan på ansökan bevilja 
ett finländskt aktiebolag koncession 
att verka som värdepapperscentral, 
om bolaget visar att det sannolikt 
kan hantera alla värdeandelar som 
har överförts till 
värdeandelssystemet, cleara avslut 
och andra transaktioner med vär-
deandelar som avses i 4 § 1 och 2 
mom. samt att det tillförlitligt och 
på ett sätt som tryggar 
värdeandelssystemets ändamåls-
enliga utveckling kan dra försorg 
om alla de uppgifter som 13 § 
stadgar. Koncession kan beviljas 
endast under förutsättning att 
sökanden bedöms ha ekonomiska 
och tekniska resurser att verka som 
värdepapperscentral samt en 
tillförlitlig organiserad förvaltning 
och en tillräcklig 
risktäckningskapacitet. Statsrådet 
skall begära Finlands Banks och fi-
nansinspektionens utlåtande om 
koncessionsansökan. Statsrådet kan 
efter att ha hört sökanden uppställa 
villkor för koncessionen samt 
begränsa den.


— — — — — — — — — — — 
— — — 

12 §
Värdepapperscentralens koncession
Statsrådet kan på ansökan bevilja 
ett finskt aktiebolag koncession att 
verka som värdepapperscentral, om 
bolaget visar att det sannolikt kan 
hantera alla värdeandelar som har 
överförts till värdeandelssystemet 
och att det tillförlitligt och på ett 
sätt som tryggar 
värdeandelssystemets 
ändamålsenliga utveckling kan dra 
försorg om alla de uppgifter som 13 
§ föreskriver. Koncession kan 
beviljas endast under förutsättning 
att sökanden bedöms ha 
ekonomiska och tekniska resurser 
att verka som värdepapperscentral 
samt en tillförlitlig organiserad 
förvaltning och en tillräcklig 
risktäckningskapacitet. Ansökan 
skall avgöras inom sex månader 
efter det att den mottagits eller, om 
ansökan har varit bristfällig, efter 
det att sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som 
behövs för att avgöra saken. Beslut 
om koncession skall dock alltid 
fattas inom 12 månader efter det att 
ansökan mottagits. Om beslut inte 
har meddelats inom utsatt tid, får 
sökanden anföra besvär. Besvären 
anses i så fall gälla avslag på 
ansökan. Sådana besvär får anföras 
till dess att ett beslut har meddelats. 
Statsrådet skall underrätta 
besvärsmyndigheten om beslutet, 
om detta har meddelats efter att be-
svär anförts. Beträffande anförande 
och behandling av besvär som 
avses i detta moment gäller i övrigt 
i tillämpliga delar vad som bestäms 
i lagen om ändringssökande i 
förvaltningsärenden (154/1950). 
Statsrådet skall begära Finlands 
Banks och finansinspektionens 
utlåtande om koncessionsansökan. 
Statsrådet kan efter att ha hört 
sökanden uppställa villkor för 
koncessionen samt begränsa den.
— — — — — — — — — — — 
— — —


15 §
Värdepapperscentralens regler och 
övervakningen av att de följs
I värdepapperscentralens regler 
skall meddelas föreskrifter om
1) principerna för 
datakommunikationen mellan 
värdepapperscentralen och de 
kontoförande instituten, om 
identifikationssignum för 
värdeandelar och rättsinnehavare 
samt om övriga gemensamma 
rutiner inom värdeandelssystemet,
2) de kontoförande institutens 
minimiöppettider,
3) förfarandet vid utredande av fel 
och oklarheter inom 
registreringsverksamheten,
4) data- och registersäkerhetsrutiner 
som skall iakttas inom de 
kontoförande institutens verksamhet 
samt om förvaring av de 
kontoförande institutens 
beslutsdokument eller kopior av 
dem, samt om
5) uppgifter som skall lämnas i 
ansökan om auktorisation som 
kontoförande institut.


För värdepapperscentralens regler 
skall utverkas statsrådets 
fastställelse. Statsrådet skall före 
fastställelsen begära Finlands Banks 
och finansinspektionens utlåtande 
om ansökan. Om Finlands Bank ger 
ett negativt utlåtande om sådant 
som hör till dess lagstadgade 
uppgifter, får reglerna inte 
fastställas till denna del.— — — — — — — — — — — 
— — — 
Värdepapperscentralens styrelse 
övervakar att 
värdepapperscentralens regler och 
anvisningar iakttas inom 
värdepapperscentralen. Dessutom 
övervakar värdepapperscentralens 
styrelse att de kontoförande 
instituten och deras underinstitut 
iakttar bestämmelserna om 
värdepapperscentralens verksamhet 
samt de med stöd av dem utfärdade 
reglerna, föreskrifterna och 
anvisningarna. Värde-
papperscentralens styrelse skall 
underrätta finansinspektionen om 
att ett kontoförande institut eller 
dess underinstitut förfar på ett sätt 
som uppenbart strider mot bestäm-
melserna, reglerna eller 
föreskrifterna, om inte förfarandet 
omedelbart rättas till eller 
situationen reder upp sig på något 
annat sätt. Finansinspektionen skall 
dock alltid underrättas om 
förfaranden som väsentligen eller 
upprepade gånger bryter mot 
bestämmelserna, reglerna eller 
föreskrifterna. De kontoförande 
instituten, deras underinstitut och 
andra som anlitar 
värdepapperscentralens tjänster 
skall på begäran ge 
värdepapperscentralen de 
specificerade uppgifter som behövs 
för fullgörandet av tillsynsplikten 
enligt denna paragraf.


15 §
Värdepapperscentralens regler och 
övervakningen av att de följs
I värdepapperscentralens regler 
skall meddelas föreskrifter om
1) principerna för 
datakommunikationen mellan 
värdepapperscentralen och de 
kontoförande instituten, om 
identifikationssignum för 
värdeandelar och rättsinnehavare 
samt om övriga gemensamma 
rutiner inom värdeandelssystemet,
2) de kontoförande institutens 
minimiöppettider,
3) förfarandet vid utredande av fel 
och oklarhet inom 
registeringsverksamheten,
4) data- och registersäkerhetsrutiner 
som skall iakttas inom de 
kontoförande institutens 
verksamhet samt om förvaring av 
de kontoförande institutens 
beslutsdokument eller kopior av 
dem,
5) uppgifter som skall lämnas i 
ansökan om auktorisation som 
kontoförande institut, samt om
6) hur de tillsynsuppgifter som 
enligt lagen ankommer på 
värdepapperscentralen fullgörs.
Värdepapperscentralens regler 
fastställs av finansministeriet på 
ansökan. Ansökan skall avgöras 
inom tre månader efter det att den 
mottagits eller, om ansökan har 
varit bristfällig, efter det sökanden 
har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för att 
avgöra saken. Beslut skall dock 
alltid meddelas inom sex månader 
efter det att ansökan mottagits. Om 
beslut inte har meddelats inom sex 
månader, får sökanden anföra 
besvär. Besvären anses i så fall 
gälla avslag på ansökan. Sådana 
besvär får anföras till dess att ett 
beslut har meddelats. 
Finansministeriet skall underrätta 
besvärsmyndigheten om beslutet, 
om detta har meddelats efter att 
besvär anförts. Beträffande 
anförande och handläggning av 
besvär gäller i övrigt i tillämpliga 
delar vad som bestäms i lagen om 
ändringssökande i 
förvaltningsärenden. Före 
fastställelsen skall finansministeriet 
begära utlåtande av Finlands Bank 
och finansinspektionen om 
ansökan. Om Finlands Bank ger ett 
negativt utlåtande om sådant som 
hör till dess lagstadgade uppgifter, 
får reglerna inte fastställas till 
denna del. För att stärka 
förtroendet för 
värdeandelssystemet eller av andra 
särskilt vägande skäl kan 
finansministeriet bestämma att 
innehållet i föreskrifter i de regler 
som ministeriet fastställt skall 
ändras eller kompletteras. Innan en 
föreskrift meddelas skall 
finansministeriet begära utlåtande 
av Finlands Bank och 
finansinspektionen.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Värdepapperscentralen skall se till 
att det ordnas tillräcklig och 
tillförlitlig tillsyn för att säkerställa 
att värdepapperscentralens regler, 
föreskrifter och anvisningar iakttas 
inom värdepapperscentralen. 
Dessutom skall värde-
papperscentralen se till att det 
ordnas tillräcklig och tillförlitlig 
tillsyn för att säkerställa att de 
kontoförande instituten och deras 
underinstitut iakttar bestämmel-
serna om värdepapperscentralens 
verksamhet samt de med stöd av 
dem utfärdade reglerna, 
föreskrifterna och anvisningarna. 
Värdepapperscentralen skall 
underrätta finansinspektionen om 
att ett kontoförande institut eller 
dess underinstitut förfar på ett sätt 
som uppenbart strider mot 
bestämmelserna, reglerna eller 
föreskrifterna, om inte förfarandet 
omedelbart rättas till eller 
situationen reder upp sig på något 
annat sätt. Finansinspektionen skall 
dock alltid underrättas om 
förfaranden som väsentligen eller 
upprepade gånger bryter mot 
bestämmelserna, reglerna eller 
föreskrifterna. De kontoförande 
instituten, deras underinstitut och 
andra som anlitar 
värdepapperscentralens tjänster 
skall på begäran ge 
värdepapperscentralen de 
specificerade uppgifter som behövs 
för fullgörandet av tillsynsplikten 
enligt denna paragraf.


25 §

Aktier och värdeandelar som jämställs med dem

— — — — — — — — — — — 
— — — 
På anhållan av en emittent kan 
värdepapperscentralen godkänna att 
andra aktier än de som nämns i 1 
mom. samt andra värdeandelar som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 4 
punkten 
värdepappersmarknadslagen 
överförs till värdeandelssystemet. 
En aktie eller andel som ensam eller 
tillsammans med andra aktier eller 
värdeandelar ger rätt att besitta en 
viss lägenhet eller del av en 
fastighet får dock inte överföras till 
värdeandelssystemet.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
På anhållan av en emittent kan 
värdepapperscentralen godkänna att 
andra aktier än de som nämns i 1 
mom. samt andra värdeandelar som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 5 
punkten 
värdepappersmarknadslagen 
överförs till värdeandelssystemet. 
En aktie eller andel som ensam eller 
tillsammans med andra aktier eller 
värdeandelar ger rätt att besitta en 
viss lägenhet eller del av en 
fastighet får dock inte överföras till 
värdeandelssystemet.
26 §
Andelar i masskuldebrevslån och 
därmed jämförbara värdeandelar
Om överföring till 
värdeandelssystemet av värdepapper 
som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 
punkten 
värdepappersmarknadslagen 
beslutar värdepapperscentralen på 
ansökan av emittenten. 
Värdepapperscentralen skall före 
beslutet underrätta Finlands Bank, 
ifall det är fråga om en ansökan som 
har betydelse för skötseln av bankens 
lagstadgade uppgifter.
— — — — — — — — — — — — 
— — 

26 §
Andelar i masskuldebrevslån och 
andra värdeandelar
Om överföring till 
värdeandelssystemet av andra 
värdepapper än sådana som avses 
i 25 § beslutar 
värdepapperscentralen på ansökan 
av emittenten. 
Värdepapperscentralen skall före 
beslutet underrätta Finlands Bank, 
ifall det är fråga om en ansökan 
som har betydelse för skötseln av 
bankens lagstadgade uppgifter.
— — — — — — — — — — — 
— — — 


26 a §
Överföring av skuldebrev till 
värdeandelssystemet
Om emittentens ansökan gäller ett 
skuldebrev eller något annat sådant 
värdepapper, skall 
värdepapperscentralen i sitt beslut 
enligt 26 § bestämma den tidpunkt 
från och med vilken värdepapperet 
kan överföras till vär-
deandelssystemet. 
Värdepapperscentralen kan i sitt 
beslut meddela närmare föreskrifter 
om de uppgifter som skall 
registreras i värdeandelssystemet 
och om registreringsförfarandet när 
ett värdepapper överförs till 
värdeandelssystemet. Innan beslutet 
fattas skall värdepapperscentralen 
kontrollera att emittenten, i ett avtal 
som emittenten har ingått med ett 
eller flera kontoförande institut eller 
på något annat sätt, har säkerställt 
att alla ägare av värdepapperet har 
möjlighet att få sin rätt registrerad i 
värdeandelssystemet.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

26 a §
Överföring av skuldebrev och 
andra värdepapper till 
värdeandelssystemet
Om emittentens ansökan gäller 
något annat värdepapper än ett 
sådant som avses i 25 §, skall 
värdepapperscentralen i sitt beslut 
enligt 26 § bestämma den tidpunkt 
från och med vilken värdepapperet 
kan överföras till 
värdeandelssystemet. 
Värdepapperscentralen kan i sitt 
beslut meddela närmare föreskrifter 
om de uppgifter som skall 
registreras i värdeandelssystemet 
och om registreringsförfarandet när 
ett värdepapper överförs till 
värdeandelssystemet. Innan beslutet 
fattas skall värdepapperscentralen 
kontrollera att emittenten, i ett avtal 
som emittenten har ingått med ett 
eller flera kontoförande institut eller 
på något annat sätt, har säkerställt 
att alla ägare av värdepapperet har 
möjlighet att få sin rätt registrerad i 
värdeandelssystemet.
— — — — — — — — — — — 
— — —
27 §
Emissionskonto

— — — — — — — — — — — 
— — — 
På emissionskontot skall de 
uppgifter noteras som enligt lag 
borde anges på det värdepapper 
som utfärdas för värdeandelen 
samt det antal värdeandelar som 
emitteras. För värdeandelar som 
avses i 4 § 2 mom. skall på 
emissionskontot dessutom 
antecknas förfallodagar, 
eventuell säkerhet för lånet, 
låneräntan eller eventuell annan 
gottgörelse som skall betalas för 
lånet, återbetalnings- och andra 
väsentliga villkor för lånet samt 
på vilket sätt lånevillkoren hålls 
allmänt tillgängliga.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
— — — — — — — — — — — — 
— — 
På emissionskontot skall de uppgifter 
noteras som enligt lag borde anges på 
det värdepapper som utfärdas för 
värdeandelen samt det antal 
värdeandelar som emitteras. För 
värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 
mom. 2 punkten 
värdepappersmarknadslagen skall på 
emissionskontot dessutom antecknas 
förfallodagar, eventuell säkerhet för 
lånet, låneräntan eller eventuell annan 
gottgörelse som skall betalas för lånet, 
återbetalnings- och andra väsentliga 
villkor för lånet samt på vilket sätt 
lånevillkoren hålls allmänt 
tillgängliga.
— — — — — — — — — — — — 
— — 
———
Denna lag träder i kraft den        
20  .
Tidsfristerna i denna lag för fattandet 
av beslut enligt 12 och 15 § tillämpas 
inte på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft.
Värdepapperscentralen skall 
komplettera sina regler så att de 
börjar överensstämma med kraven i 
denna lag. Ansökan om komplettering 
av reglerna skall göras inom sex 
månader efter lagens ikraftträdande.
Åtgärder som verkställigheten av 
denna lag förutsätter får vidtas innan 
lagen träder i kraft.
———
4.
Lag
om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 5 a § 3 
mom., sådant det lyder i lag 796/2000, som följer:

Gällande lydelse
Föreslagen lydelse

5 a §

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Ett förvaltningskonto kan innehas 
av en värdepapperscentral, en 
centralbank eller ett kontoförande 
institut. Även ett kreditinstitut eller 
värdepappersföretag som har rätt att 
tillhandahålla förvarings- och 
förvaltningstjänster för 
värdeandelar, ett sådant utländskt 
institut som avses i 16 § lagen om 
värdeandelssystemet eller någon 
annan sådan utländsk 
sammanslutning som står under 
tillräcklig offentlig tillsyn och vars 
ekonomiska verksamhetsbetingelser 
och förvaltning uppfyller kraven på 
en tillförlitlig skötsel av uppgifterna 
kan av värdepapperscentralen 
godkännas som kontoinnehavare.


— — — — — — — — — — — 
— — — 

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Ett förvaltningskonto kan innehas 
av en värdepapperscentral, en 
centralbank eller ett kontoförande 
institut. Även ett kreditinstitut eller 
värdepappersföretag som har rätt att 
tillhandahålla förvarings- och 
förvaltningstjänster för 
värdeandelar, ett sådant utländskt 
institut som avses i 16 § lagen om 
värdeandelssystemet (826/1991) 
eller någon annan sådan utländsk 
sammanslutning som står under 
tillräcklig offentlig tillsyn och vars 
ekonomiska verksamhetsbetingelser 
och förvaltning uppfyller kraven på 
en tillförlitlig skötsel av uppgifterna 
kan av värdepapperscentralen 
godkännas som kontoinnehavare. 
På ett förvaltningskonto som 
förvaltas av ett utländskt institut 
som avses i 16 § lagen om värdean-
delssystemet får utan hinder av 1 
mom. också noteras sådana 
värdeandelar som ägs av en finsk 
medborgare eller en finsk 
sammanslutning eller stiftelse och 
som avses i 4 § 2 mom. lagen om 
värdeandelssystemet.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
———
Denna lag träder i kraft den             
20  .
———

5.
Lag
om ändring av lagen om värdepappersföretag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 2 §, 3 § 
1 mom. 1 och 5 punkten samt 3 mom. och 10 § 2 mom., av dessa lagrum 3 
§ 1 mom. 1 och 5 punkten sådana de lyder i lag 156/1997, som följer:

Gällande lydelse
Föreslagen lydelse


2 §
Investeringsobjekt
Föremål för investeringstjänster 
(investeringsobjekt) kan vara 
värdepapper (värdepapper ) som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 
värdepappersmarknadslagen 
(495/89) samt sådana 
standardiserade optioner och 
terminer som avses i 1 kap. 2 § 
lagen om handel i standardiserade 
optioner och terminer (772/88) eller 
andra derivatinstrument, vilkas 
underliggande tillgångar är 
värdepapper, valuta, ränta, 
derivatkontrakt eller index som 
beskriver prisutvecklingen för de 
underliggande tillgångarna 
(derivatinstrument).
2 §
Investeringsobjekt
Föremål för investeringstjänster 
(investeringsobjekt) kan vara 
värdepapper som avses i 
värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) samt sådana 
standardiserade optioner och 
terminer som avses i 1 kap. 2 § 
lagen om handel med 
standardiserade optioner och 
terminer (772/1988), 
derivatinstrument som skall 
jämställas med standardiserade 
optioner och terminer samt andra 
derivatinstrument.
3 §
Investeringstjänster
Med investeringstjänster avses att
1) investeringsobjekt eller ett privat 
aktiebolags värdepapper köps, 
säljs, byts och tecknas för någon 
annans räkning i eget namn samt att 
uppdrag som avser 
investeringsobjekt eller privata 
aktiebolags värdepapper förmedlas 
eller verkställs 
(fondkommissionsrörelse),
— — — — — — — — — — — 
— — — 
5) investeringsobjekt eller ett privat 
aktiebolags värdepapper förvaltas 
enligt sådana med enskilda kunder 
ingångna avtal som innebär att 
kommissionären ges beslutanderätt 
(förmögenhetsförvaltning), samt att
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Med tillhandahållande av 
investeringstjänster enligt 1 mom. 
avses inte verksamhet som bedrivs 
tillfälligt vid sidan av någon annan i 
lag erkänd affärsverksamhet eller 
yrkesmässig verksamhet enligt 
lagstiftning som gäller 
verksamheten eller föreskrifter och 
bestämmelser som kompletterar 
den.

3 §
Investeringstjänster
Med investeringstjänster avses att
1) investeringsobjekt köps, säljs, 
byts och tecknas för någon annans 
räkning i eget namn samt att 
uppdrag som avser 
investeringsobjekt förmedlas eller 
verkställs 
(fondkommissionsrörelse),


— — — — — — — — — — — 
— — — 
5) investeringsobjekt förvaltas 
enligt sådana med enskilda kunder 
ingångna avtal som innebär att 
kommissionären ges beslutanderätt 
(förmögenhetsförvaltning), samt att
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Med tillhandahållande av 
investeringstjänster enligt 1 mom. 
avses inte verksamhet som bedrivs 
tillfälligt vid sidan av någon annan i 
lag erkänd affärsverksamhet eller 
yrkesmässig verksamhet enligt 
lagstiftning som gäller 
verksamheten eller föreskrifter och 
bestämmelser som kompletterar 
den. Med tillhandahållande av in-
vesteringstjänster enligt 1 mom. 
avses inte heller verksamhet som 
bedrivs som i lag erkänd 
affärsverksamhet eller yrkesmässig 
verksamhet enbart med 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 
2 mom. värdepappers-
marknadslagen. Med 
tillhandahållande av 
investeringstjänster enligt 1 mom. 
avses inte heller sådana företags 
tillhandahållande av enbart 
nyttighetsbaserade 
derivatinstrument vilka bedriver 
handel för egen räkning med 
sådana derivatinstrument inom op-
tionsföretaget eller med andra 
liknande företag eller med dem som 
producerar eller yrkesmässigt 
använder dessa nyttigheter, och 
inte tillhandahållande av 
nyttighetsbaserade 
derivatinstrument enbart i annat 
syfte än investeringssyfte.
10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Ansökan skall avgöras inom sex 
månader från att den mottagits. Om 
statsrådet under denna tid ber 
sökanden om tilläggsutredning med 
anledning av ansökan, skall tiden 
räknas från den dag då statsrådet 
motta tilläggsutredningen.— — — — — — — — — — — 
— — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Ansökan skall avgöras inom sex 
månader efter det att den mottagits 
eller, om ansökan har varit 
bristfällig, efter det att sökanden 
har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för att 
avgöra saken. Beslut om verksam-
hetstillstånd skall dock alltid fattas 
inom 12 månader efter det att ansö-
kan mottagits. Om beslut inte har 
meddelats inom utsatt tid, får 
sökanden anföra besvär. Besvären 
anses i så fall gälla avslag på an-
sökan. Sådana besvär får anföras 
till dess ett beslut har meddelats. 
Finansministeriet skall underrätta 
besvärsmyndigheten om beslutet, 
om detta har meddelats efter att be-
svär anförts. Beträffande anförande 
och behandling av besvär som 
avses i detta moment gäller i övrigt 
i tillämpliga delar vad som bestäms 
i lagen om ändringssökande i 
förvaltningsärenden (154/1950).
— — — — — — — — — — — 
— — — 
———
Denna lag träder i kraft den           
20 .
Tidsfristerna i 10 § 2 mom. i denna 
lag för beviljande av 
verksamhetstillstånd enligt 9 § 
tillämpas inte på ansökningar som 
är anhängiga när lagen träder i 
kraft. Ett företag som när denna lag 
träder i kraft tillhandahåller 
investeringstjänster enligt 3 § skall 
inom tre månader efter lagens 
ikraftträdande ansöka om 
verksamhetstillstånd eller inom sex 
månader efter lagens ikraftträdande 
upphöra med den lagstridiga 
verksamheten, om inte 
finansministeriet av särskilda skäll 
förlänger tiden.
Åtgärder som verkställigheten av 
denna lag förutsätter får vidtas 
innan lagen träder i kraft.
———6.
Lag
om ändring av lagen om placeringsfonder
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 53 § 2 
mom. samt 81 § 1 och 6 mom. som följer:


Gällande lydelse
Föreslagen lydelse

53 §
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Anteckningar i fondandelsregistret 
får göras först när hela 
teckningspriset för en fondandel 
har betalts i pengar.

— — — — — — — — — — — 
— — — 

— — — — — — — — — — — 
— — — 
Anteckningar i fondandelsregistret 
får göras först när hela 
teckningspriset för en fondandel har 
betalts. Teckningspriset för en 
fondandel skall betalas i pengar 
eller genom att placeringsfonden 
ges värdepapper som avses i 69 § 
till ett belopp som motsvarar 
teckningspriset så att fördelningen 
av olika slag av värdepapper vid 
tidpunkten för bestämmandet av 
teckningspriset motsvarar den i 
placeringsfondens regler för varje 
enskilt slag av värdepapper 
specificerade pla-
ceringsverksamheten och 
värdepapperens sammanlagda 
marknadsvärde motsvarar värdet av 
den fondandel som getts mot dem.
— — — — — — — — — — — 
— — —

81 §
I syfte att främja en effektiv 
förmögenhetsförvaltning kan ett 
fondbolag ingå låne- och 
återköpsavtal avseende 
värdepapper som hör till en 
placeringsfonds tillgångar, om de 
clearas av en clearingorganisation 
som avses i 
värdepappersmarknadslagen eller 
av ett optionsföretag som avses i 
lagen om handel med 
standardiserade optioner och 
terminer samt om 
finansinspektionen eller 
motsvarande behöriga myndighet i 
en annan stat har godkänt villkoren 
eller optionsföretaget har 
standardiserat dem.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Finansinspektionen kan meddela 
närmare föreskrifter om 
fondbolagets rätt att ingå låne- eller 
återköpsavtal om värdepapper som 
hör till placeringsfondens 
tillgångar, genom förmedling av en 
utländsk sammanslutning som är 
jämförbart med sammanslutningar 
som avses i 1 mom. och verksam i 
någon stat som inte hör till 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området.81 §
I syfte att främja en effektiv 
förmögenhetsförvaltning kan ett 
fondbolag ingå låne- och 
återköpsavtal avseende värdepapper 
som hör till en placeringsfonds 
tillgångar, om de clearas av en 
clearingorganisation som avses i 
värdepappersmarknadslagen eller 
av ett optionsföretag som avses i 
lagen om handel med 
standardiserade optioner och 
terminer eller i en motsvarande 
utländsk sammanslutning eller, om 
clearingen sker någon annanstans, 
om motparten är en i 
värdepappersmarknadslagen 
avsedd värdepappersförmedlare 
och villkoren är sedvanliga och 
allmänt kända på marknaden.
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Finansinspektionen kan meddela 
närmare föreskrifter om 
fondbolagens rätt att ingå låne- eller 
återköpsavtal om värdepapper som 
hör till placeringsfondens tillgångar.———
Denna lag träder i kraft den          
20  .
———

7.
Lag
om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Gällande lydelse
Föreslagen lydelse


1 §
Genom denna lag upphävs i lagen den 
11 juni 1993 om finansinspektionen 
(503/1993) 2 § 10 punkten, sådan den 
lyder i lag 572/1996.
———
Denna lag träder i kraft den       
20 .
———


8.
Lag
om ändring av lagen om aktiebolag
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 1 kap. 2 
§ 2 mom., sådant det lyder i lag 145/1997, samt
ändras 1 kap. 2 § 1 och 3 mom. samt 16 kap. 8 § 7 punkten, sådana de lyder 
i nämnda lag 145/1997, som följer:

Gällande lydelse
Föreslagen lydelse


1 kap.
Allmänna stadganden
2 §
Sådana värdepapper i ett privat 
aktiebolag som avses i 1 kap. 2 § 1 
mom. 1—3 punkten värdepappers-
marknadslagen (495/89) får inte 
vara föremål för offentlig handel 
enligt värdepappersmarknadslagen 
eller för motsvarande förfarande.
Vad som stadgas i 1 mom. gäller 
inte sådana värdepapper i ett privat 
aktiebolag som ensamma eller 
tillsammans med andra 
värdepapper medför rätt att 
använda eller erhålla av bolaget 
utbjudna konsumtionsnyttigheter av 
det slag som avses i 
konsumentskyddslagen (38/78), om
1) Vad som stadgas i 1 mom. gäller 
inte sådana värdepapper i ett privat 
aktiebolag som ensamma eller 
tillsammans med andra 
värdepapper medför rätt att 
använda eller erhålla av bolaget 
utbjudna konsumtions-nyttigheter 
av det slag som avses i 
konsumentskyddslagen (38/78), om
2) bolagets affärsverksamhet riktar 
sig huvudsakligen till ägare av 
sådana värdepapper som avses 
ovan.
När andra än i 2 mom. avsedda 
värdepapper i ett privat aktiebolag 
bjuds ut till allmänheten skall det 
uppges att värdepappren inte kan 
vara föremål för offentlig handel 
enligt värdepappersmarknadslagen 
eller för motsvarande förfarande. I 
anbudet får inte antydas att 
avsikten är att senare ombilda 
bolaget till publikt aktiebolag eller 
låta dess värdepapper bli föremål 
för offentlig handel.
1 kap.
Allmänna stadganden
2 §
Värdepapper i ett privat aktiebolag 
får inte vara föremål för offentlig 
handel enligt 1 kap. 3 § 
värdepappersmarknadslagen 
(495/1989).
(2 mom. upphävs)
När värdepapper i ett privat 
aktiebolag bjuds ut till allmänheten 
skall det uppges att värdepapperen 
inte kan vara föremål för offentlig 
handel enligt 
värdepappersmarknadslagen.

16 kap.
Särskilda stadganden
Straffstadganden
8 §

Den som uppsåtligen

— — — — — — — — — — — 
— — — 
7) bryter mot det i 1 kap. 2 § 1 
mom. stadgade förbudet att göra ett 
privat aktiebolags värdepapper 
föremål för sådant förfarande som 
motsvarar offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen,
skall, om gärningen inte är ringa 
eller strängare straff för den inte 
stadgas på något annat ställe i lag, 
för aktiebolagsbrott dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år.— — — — — — — — — — — 
— — — 
7) bryter mot det i 1 kap. 2 § 1 
mom. stadgade förbudet att göra ett 
privat aktiebolags värdepapper 
föremål för offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen,

skall, om gärningen inte är ringa 
eller strängare straff för den inte 
bestäms på något annat ställe i lag, 
för aktiebolagsbrott dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år.
———
Denna lag träder i kraft den              
20 .
———


9.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsföreningar
I enligt med riksdagens beslut
ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar 
(1250/1987) 16 kap. 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 340/2000, samt
fogas till 3 kap., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1207/1998 och 
340/2000, en ny 2 a § som följer:

Gällande lydelse
Föreslagen lydelse


3 kap.
Garantikapital3 kap.
Garantikapital
2 a §
En försäkringsförenings 
värdepapper får inte vara föremål 
för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § 
värdepappersmarknadslagen 
(495/1989).
När en försäkringsförenings värde-
papper bjuds ut till allmänheten 
skall det uppges att värdepapperen 
inte kan vara föremål för offentlig 
handel enligt värdepap-
persmarknadslagen.
16 kap.
Särskilda stadganden
8 §
Den som uppsåtligen
1) är mellanhand för någon annan i 
syfte att kringgå en bestämmelse i 
denna lag eller i stadgarna om 
begränsning av rösträtten,
2) bryter mot vad denna lag 
föreskriver om uppgörande av 
revisionsberättelse,
3) i strid med ett förbud som 
Försäkringsinspektionen meddelar 
med stöd av 12 kap. 6 c § överlåter 
eller pantsätter egendom i 
föreningens besittning,
4) bryter mot bestämmelserna om 
utlåtanden som skall uppgöras av 
en godkänd revisor såsom 
oberoende sakkunnig,
5) bryter mot bestämmelserna om 
återbetalning av kapitallån, 
betalning av ränta eller annan 
gottgörelse eller ställande av 
säkerhet,
6) utdelar föreningens medel i strid 
med denna lag, eller
7) beviljar penninglån eller ställer 
säkerhet i strid med 11 kap. 7 eller 
10 §,
skall, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff föreskrivs i 
någon annan lag, för 
försäkringsföreningsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst ett 
år.16 kap.
Särskilda stadganden
8 §
Den som uppsåtligen
1) är mellanhand för någon annan i 
syfte att kringgå en bestämmelse i 
denna lag eller i stadgarna om 
begränsning av rösträtten,
2) bryter mot vad denna lag 
föreskriver om uppgörande av 
revisionsberättelse,
3) i strid med ett förbud som 
Försäkringsinspektionen meddelar 
med stöd av 12 kap. 6 c § överlåter 
eller pantsätter egendom i 
föreningens besittning,
4) bryter mot bestämmelserna om 
utlåtanden som skall uppgöras av en 
godkänd revisor såsom oberoende 
sakkunnig,
5) bryter mot bestämmelserna om 
återbetalning av kapitallån, betalning 
av ränta eller annan gottgörelse eller 
ställande av säkerhet,
6) utdelar föreningens medel i strid 
med denna lag,
7) beviljar penninglån eller ställer 
säkerhet i strid med 11 kap. 7 eller 
10 §, eller
8) bryter mot det i 3 kap. 2 a § 1 
mom. stadgade förbudet att göra en 
försäkringsförenings värdepapper 
föremål för offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen,
skall, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff föreskrivs i 
någon annan lag, för 
försäkringsföreningsbrott dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år.
———
Denna lag träder i kraft den           
20  .
———


10.
Lag
om ändring av 51 kap. strafflagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 51 kap. 1 § 1 mom. 
samt 3, 6 och 7 §, sådana de lyder 51 kap. 1 § 1 mom., 3 och 7 § samt 6 § 1 
och 2 mom. i lag 475/1999 och 6 § 3 mom. i lag 973/1999 som följer:

Gällande lydelse
Föreslagen lydelse

51 kap.
Om värdepappermarknadsbrott
1 §
Missbruk av insiderinformation
Den som för att bereda sig eller 
någon annan ekonomisk vinning 
uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet utnyttjar 
insiderinformation som har 
samband med värdepapper vilka är 
föremål för offentlig handel
1) genom att för egen eller för 
någon annans räkning överlåta eller 
förvärva sådana värdepapper, eller
2) genom att direkt eller indirekt 
råda någon i handel med sådana 
värdepapper,
skall för missbruk av 
insiderinformation dömas till böter 
eller fängelse i högst två år.
— — — — — — — — — — — 
— — — 

51 kap.
Om värdepappermarknadsbrott
1 §
Missbruk av insiderinformation
Den som för att bereda sig eller 
någon annan ekonomisk vinning 
uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet utnyttjar 
insiderinformation som har 
samband med värdepapper som är 
föremål för offentlig handel eller 
för ett annat yrkesmässigt ordnat 
och för allmänheten tillgängligt 
handelsförfarande i syfte att 
förmedla kontakt mellan köpare och 
säljare
1) genom att för egen eller för 
någon annans räkning överlåta eller 
förvärva sådana värdepapper, eller
2) genom att direkt eller indirekt 
råda någon i handel med sådana 
värdepapper,
skall för missbruk av 
insiderinformation dömas till böter 
eller fängelse i högst två år.
— — — — — — — — — — — 
— — —

3 §
Kursmanipulation
Den som
1) gör vilseledande köp- eller 
säljanbud eller skenavslut eller ger 
ett uppdrag som gäller sådana 
anbud eller avslut, eller vidtar andra 
därmed jämförbara vilseledande 
åtgärder rörande värdepapper som 
är föremål för offentlig handel, eller
2) lämnar osanna eller vilseledande 
uppgifter som har samband med 
sådana värdepapper
i syfte att manipulera prisnivån på 
värdepapper som är föremål för 
offentlig handel och med 
utnyttjande därav bereda sig eller 
någon annan ekonomisk vinning,
skall för kursmanipulation dömas 
till böter eller fängelse i högst två 
år.
3 §
Kursmanipulation
Den som
1) gör vilseledande köp- eller 
säljanbud eller skenavslut eller ger 
ett uppdrag som gäller sådana 
anbud eller avslut, eller vidtar andra 
därmed jämförbara vilseledande 
åtgärder rörande värdepapper som 
är föremål för offentlig handel eller 
för ett annat yrkesmässigt ordnat 
handelsförfarande i syfte att 
förmedla kontakt mellan köpare och 
säljare av värdepapper vilket är 
tillgängligt för allmänheten, eller
2) lämnar osanna eller vilseledande 
uppgifter som har samband med 
sådana värdepapper
i syfte att manipulera prisnivån på 
värdepapper som är föremål för 
offentlig handel eller för ett annat 
yrkesmässigt ordnat och för 
allmänheten tillgängligt handels-
förfarande i syfte att förmedla 
kontakt mellan köpare och säljare 
av värdepapper och med 
utnyttjande därav bereda sig eller 
någon annan ekonomisk vinning,
skall för kursmanipulation dömas 
till böter eller fängelse i högst två 
år.
6 §
Definitioner
Med värdepapper avses i detta 
kapitel sådana värdepapper som 
värdepappersmarknadslagen skall 
tillämpas på enligt dess 1 kap. 2 § 1 
mom.
Med insiderinformation avses i 
detta kapitel sådan information som 
har samband med värdepapper som 
är föremål för offentlig handel, som 
inte har offentliggjorts eller annars 
varit tillgänglig på marknaden och 
som är ägnad att väsentligt påverka 
dessa värdepappers värde eller pris. 
Som insiderinformation betraktas 
inte sådan för enskilt bruk avsedd 
information som har uppkommit 
genom en sammanställning av 
offentliga uppgifter.

Vad som i detta kapitel bestäms om 
värdepapper skall också tillämpas 
på standardiserade optioner eller 
terminer som avses i lagen om 
handel med standardiserade optio-
ner och terminer (772/1988) samt 
på derivatavtal som avses i 10 kap. 
1 a § värdepappersmarknadslagen 
och som skall jämställas med 
standardiserade optioner eller 
terminer och vars underliggande 
egendom är ett värdepapper som är 
föremål för offentlig handel. Vad 
som i detta kapitel föreskrivs om 
överlåtelse eller förvärv av 
värdepapper skall även tillämpas på 
standardiserade optioner och 
terminer och på derivatavtal som 
skall jämställas med 
standardiserade optioner eller 
terminer och vars underliggande 
egendom utgörs av värdepapper 
som är föremål för offentlig handel. 
Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta 
kapitel skall tillämpas på 
standardiserade optioner eller 
terminer samt på derivatavtal som 
skall jämställas med 
standardiserade optioner eller 
terminer och vars underliggande 
egendom är ett värdepapper som är 
föremål för offentlig handel, 
oberoende av om det har avtalats 
om överlåtelse av den 
underliggande egendom som avses i 
derivatavtalet eller om 
kompenserande gottgörelse.


6 §
Definitioner
Med värdepapper avses i detta 
kapitel sådana värdepapper som 
värdepappersmarknadslagen skall 
tillämpas på.
Med insiderinformation avses i 
detta kapitel sådan information som 
har samband med värdepapper som 
är föremål för offentlig handel eller 
för ett annat yrkesmässigt ordnat 
och för allmänheten tillgängligt 
handelsförfarande i syfte att 
förmedla kontakt mellan köpare och 
säljare av värdepapper, som inte 
har offentliggjorts eller annars varit 
tillgänglig på marknaden och som 
är ägnad att väsentligt påverka 
dessa värdepappers värde eller pris. 
Som insiderinformation betraktas 
inte sådan för enskilt bruk avsedd 
information som har uppkommit 
genom en sammanställning av 
offentliga uppgifter.
Vad som i detta kapitel bestäms om 
värdepapper skall också tillämpas 
på standardiserade optioner eller 
terminer som avses i lagen om 
handel med standardiserade 
optioner och terminer (772/1988) 
samt på derivatavtal som avses i 10 
kap. 1 a § värdepap-
persmarknadslagen och som skall 
jämställas med standardiserade 
optioner eller terminer och vars 
underliggande egendom är värde-
papper som är föremål offentlig 
handel eller för ett annat 
yrkesmässigt ordnat och för 
allmänheten tillgängligt 
handelsförfarande i syfte att 
förmedla kontakt mellan köpare och 
säljare av värdepapper. Vad som i 
detta kapitel föreskrivs om 
överlåtelse eller förvärv av 
värdepapper skall även tillämpas på 
standardiserade optioner och 
terminer och på derivatavtal som 
skall jämställas med 
standardiserade optioner och 
terminer och vars underliggande 
egendom utgörs av värdepapper 
som är föremål för offentlig handel 
eller för ett annan yrkesmässigt 
ordnad och för allmänheten 
tillgängligt handelsförfarande i 
syfte att förmedla kontakt mellan 
köpare och säljare av värdepapper. 
Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta 
kapitel skall tillämpas på 
standardiserade optioner eller 
terminer samt på derivatavtal som 
skall jämställas med 
standardiserade optioner eller 
terminer och vars underliggande 
egendom är ett värdepapper som är 
föremål för offentlig handel eller 
för ett annat yrkesmässigt ordnat 
och för allmänheten tillgängligt 
handelsförfarande i syfte att 
förmedla kontakt mellan köpare och 
säljare av värdepapper, oberoende 
av om det har avtalats om 
överlåtelse av de underliggande 
egendom som avses i derivatavtalet 
eller om kompenserande 
gottgörelse.7 §
Begränsningsbestämmelse
Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta 
kapitel tillämpas inte på sådan 
offentlig värdepappershandel i 
fråga om vilken de bestämmelser i 
värdepappersmarknadslagen som 
gäller missbruk av 
insiderinformation enligt de regler 
som fastställts med stöd av 3 kap. 
13 § 2 mom. eller enligt 14 § 4 
mom. i samma kapitel inte skall 
tillämpas.


7 §
Begränsningsbestämmelse
Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta 
kapitel tillämpas inte på sådan 
offentlig värdepappershandel i 
fråga om vilken de bestämmelser i 
värdepappersmarknadslagen som 
gäller missbruk av 
insiderinformation enligt de regler 
som fastställts med stöd av 3 kap. 
13 § 2 mom. eller enligt 14 § 2 
mom. i samma kapitel inte skall 
tillämpas.
———
Denna lag träder i kraft den       
20 .
———