Gå till riksdagens webbplats suomi

DOKUMENT RSv 202/1998 PTJ-versio rd


  ALATUNNISTE

      YLÄTUNNISTE
             RSv 202/1998 rd - RP 163/1998 rd

                Riksdagens svar på regeringens proposition med
förslag
               till lag om Försäkringsinspektionen och till vissa
lagar som
               har samband med den


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
       Till riksdagen har överlämnats regeringens
      proposition nr 163/1998 rd med förslag till
      lag om Försäkringsinspektionen och till vis
      sa lagar som har samband med den. Riksda-
 gen, som i ärendet mottagit ekonomiutskot
 tets betänkande nr 29/1998 rd, har antagit
 följande lagar:
 PALSTAMÄÄRÄ

                    Lag

      om Försäkringsinspektionen


       I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      1 §
       För tillsynen över och inspektionen av
      försäkrings- och pensionsanstalterna samt
      andra som är verksamma inom försäk
      ringsbranschen finns Försäkringsinspektio
      nen. Inspektionen lyder i förvaltningshänse
      ende under det ministerium till vars verk
      samhetsområde försäkringsverksamheten hör
      (vederbörande ministerium).
            2 §
       Med tillsynsobjekt avses i denna lag
       1) försäkringsbolag som avses i lagen om
      försäkringsbolag (1062/1979),
       2) arbetspensionsförsäkringsbolag som av
      ses i lagen om arbetspensionsförsäk
      ringsbolag (354/1997),
       3) utländska försäkringsbolag som avses i
      lagen om utländska försäkringsbolag
      (398/1995),
       4) försäkringsföreningar som avses i lagen
      om försäkringsföreningar (1250/1987),
       5) försäkringskassor som avses i lagen om
      försäkringskassor (1164/1992),
       6) pensionsstiftelser som avses i lagen om
      pensionsstiftelser (1774/1995),
       7) pensionsskyddscentralen,
       8) arbetspensionskassan,
       9) pensionskassan för utövande konstnärer
 och särskilda grupper av arbetstagare,
 10) lantbruksföretagarnas pensionsanstalt,
 11) sjömanspensionskassan,
 12) försäkringsmäklare som avses i lagen
 om försäkringsmäklare (251/1993),
 13) trafikförsäkringscentralen,
 14) patientförsäkringsföreningen,
 15) Olycksfallsförsäkringsanstalternas för
 bund,
 16) Miljöförsäkringscentralen,
 17) försäkringskasseföreningen, samt
 18) andra sammanslutningar, inrättningar
 och näringsidkare, när det i lag bestäms att
 tillsynen över och inspektionen av dem skall
 skötas av Försäkringsinspektionen.
 3 §
 Försäkringsinspektionen skall
 1) övervaka och inspektera tillsynsobjek
 tens verksamhet så som särskilt bestäms om
 detta,
 2) följa utvecklingen på försäkringsmark
 naden och inom de sektorer som hänför sig
 till den,
 3) göra framställningar om åtgärder som
 utvecklingen inom försäkringsbranschen krä
 ver,
 4) delta i det internationella samarbetet
 mellan myndigheter samt, i synnerhet inom
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
      samarbeta med andra myndigheter som ut
      övar försäkrings- och finanstillsyn,
       5) sköta de administrativa uppgifter som
      vederbörande ministerium bestämmer samt
      sådana utrednings-, statistik- och forsknings
      uppgifter som hänför sig till försäkringsverk
      samheten, samt
       6) sköta andra uppgifter som föreskrivs för
      den.
       Vid skötseln av sin uppgift samarbetar
      Försäkringsinspektionen med finansinspek
      tionen och med andra myndigheter.
            4 §
       Försäkringsinspektionen har en direktion.
      Chef för inspektionen är överdirektören. Om
      direktionens uppgifter och om Försäkrings
      inspektionens organisation föreskrivs genom
      förordning.
       Direktionen har en ordförande och fem
      andra medlemmar. Medlemmarna har per
      sonliga suppleanter. Vederbörande minis
      terium utser ordföranden och en vice ordför
      ande bland medlemmarna.
       Vederbörande ministerium utnämner för
      högst tre år åt gången tre medlemmar i di
      rektionen samt suppleanter för dem. Av des
      sa utnämns två av medlemmarna och två av
      suppleanterna på förslag av Finlands Bank
      och det ministerium till vars verksamhets
      område kreditinstitutsverksamheten hör.
       Till direktionen hör dessutom Försäkrings
      inspektionens överdirektör, finansinspektio
      nens direktör och chefen för resultatenheten
      för försäkringsärenden vid vederbörande mi
      nisterium. Vederbörande ministerium utnäm
      ner suppleanter för dem. Suppleanterna för
      Försäkringsinspektionens överdirektör och
      finansinspektionens direktör utnämns på för
      slag av Försäkringsinspektionen och finans
      inspektionen.
       De anställda vid Försäkringsinspektionen
      väljer bland sig för en tid av högst tre år en
      extra direktionsmedlem, som har rätt att del-
 ta i direktionens beslutsfattande när direktio
 nen behandlar ärenden som gäller persona
 len.
 5 §
 Om tillsynsobjektens skyldighet att betala
 avgift för att täcka kostnaderna för tillsynen
 föreskrivs särskilt.
 6 §
 Över Försäkringsinspektionens beslut får
 besvär anföras hos högsta förvaltningsdom
 stolen i den ordning som föreskrivs i förvalt
 ningsprocesslagen (586/1996). Besvär får
 anföras på den grunden att beslutet strider
 mot lag.
 7 §
 Närmare bestämmelser om verkställigheten
 av denna lag utfärdas genom förordning.
 8 §
 Denna lag träder i kraft den    1999.
 Åtgärder som är nödvändiga för att För
 säkringsinspektionen skall kunna inleda sin
 verksamhet vid lagens ikraftträdande får vid
 tas innan lagen träder i kraft.
 9 §
 När tjänsterna besätts första gången över
 flyttar vederbörande ministerium från och
 med den tidpunkt då lagen träder i kraft För
 säkringsinspektionens tjänster, med undantag
 av överdirektörens tjänst, och inrättar vid
 behov nya tjänster. Dessutom anställer mi
 nisteriet, i samband med att Försäkringsin
 spektionen inrättas, första gången personalen
 i arbetsavtalsförhållande och interimistiska
 tjänsteinnehavare, beviljar tjänstledighet och
 anställer vikarier.
 Tjänsten som överdirektör får första gång
 en besättas innan lagen trätt i kraft.
 De tjänster som inrättas vid Försäkringsin
 spektionen den                1999
 får första gången besättas utan att de förkla
 ras lediga.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Lag

      om ändring av lagen om försäkringsbolag


       I enlighet med riksdagens beslut
       upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag
(1062/1979) 14 kap. 4 §
      4 mom., sådant det lyder i lag 389/1995,
       ändras 10 kap. 1 § 2 mom., i 3 § 3 mom. det inledande stycket och 7
 punkten samt
      4 mom., i 5 mom. det inledande stycket och 9 mom., 3 a § 5 mom. samt
 14 §, 11 kap. 1 §,
      14 kap. 1 § 1 mom., 3 §, 5 § 1 mom., i 5 a § det inledande stycket
och 8 § 1 mom. samt
      18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, i 6 § det inledande stycket i 2 mom.,
i 4 mom. det inledande
      stycket och 4 punkten samt 5 mom. och 7 § 1 mom.,
       av dessa lagrum 10 kap. 1 § 2 mom. och 14 § samt 18 kap. 5 § 1 mom.
 7 punkten sådana
      de lyder i lag 611/1997, det inledande stycket i 10 kap. 3 § 3 mom.
och i 5 mom. sådana de
      lyder i lag 752/1993, 10 kap. 3 § 3 mom. 7 punkten samt 4 och 9
mom., 3 a § 5 mom. och
      det inledande stycket i 14 kap. 5 a § 1 mom. samt 8 § 1 mom. sådana
de lyder i nämnda lag
      389/1995, 11 kap. 1 § sådan den lyder i nämnda lag 752/1993 och i
lag 355/1997, 14 kap.
      5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 74/1998 och det inledande stycket
i 18 kap. 6 § 2 mom.
      och i 4 mom. samt 5 mom. sådana de lyder i lag 1022/1996, samt
       fogas till 2 kap. en ny 2 a §, till 2 a kap. 11 §, sådan den lyder
i nämnda lag 389/1995, ett
      nytt 3 mom., till 10 kap. 3 § ett nytt 7 mom. i stället för det 7
mom. som upphävts genom
      nämnda lag 355/1997 och till kapitlet nya 1 c, 3 b och 11 a § samt
till 18 kap. en ny 10 a §
      som följer:      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      2 kap.
            Försäkringsbolags bildande

      2 a §
       Vederbörande ministerium skall begära
      Försäkringsinspektionens utlåtande om ett
      försäkringsbolags ansökan om koncession
      eller om utvidgning av koncessionen.
      2 a kap.
            Bedrivande av direkt försäkring
      utomlands

      11 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Om bolagets anmälan omfattar bedrivande
      av annan verksamhet som hör till skadeför
      säkringsklass 10 än ansvarsförsäkring för
      fraktförare, skall till anmälan också fogas en
      utredning om ersättningsombud. Ersättnings
      ombudet skall ha gott anseende och han
      skall ha tillräcklig kännedom om ersättnings
      verksamheten. Den som är omyndig, försatt
      i konkurs eller har meddelats näringsförbud
      får inte vara ersättningsombud.
 10 kap.
 Bokslut, koncernbokslut och täckning av
 ansvarsskuld

 1 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 I försäkringsbolagets bokföring och vid
 upprättandet av bokslut samt koncernbokslut
 iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte
 något annat följer av bestämmelserna i detta
 kapitel, samt bokföringsförordningen
 (1339/1997), om inte något annat följer av
 bestämmelserna i detta kapitel eller veder
 börande ministeriums eller Försäkringsin
 spektionens på försäkringsverksamhetens
 speciella karaktär baserade föreskrifter.
 - - - - - - - - - - - - - -
 1 c §
 Bokslutshandlingarna skall vara överskåd
 liga och bokslutet skall bilda en helhet.
 3 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Ett försäkringsbolag som bedriver direkt
 försäkring skall täcka ansvarsskulden med
 sådana slag av tillgångar som anges nedan i
 denna paragraf och som, värderade till
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      gängse värde på sådana grunder som Försäk
      ringsinspektionen har fastställt, räcker till för
      att täcka ansvarsskulden från vilken följande
      poster först har dragits av:
      - - - - - - - - - - - - - -
       7) andra poster som av särskilda skäl får
      dras av i de fall som ministeriet bestämmer.
       Ministeriet kan av särskilda skäl föreskriva
      att vissa tillgångar som hör till täckningen
      skall värderas med avvikelse från deras
      gängse värde.
       Täckningen av ansvarsskulden skall, enligt
      vad som föreskrivs närmare genom förord
      ning och med stöd av förordningen, bestå av
      - - - - - - - - - - - - - -
       Täckningen av försäkringsbolagets an
      svarsskuld skall förtecknas så som Försäk
      ringsinspektionen bestämmer närmare.
      - - - - - - - - - - - - - -       Försäkringsinspektionen kan
 meddela an
      visningar om tillämpningen av denna para
      graf och av de bestämmelser som meddelats
      med stöd av den.
            3 a §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Vederbörande ministerium meddelar före
      skrifter om de principer för spridning av
      risker orsakade av placeringsverksamheten
      som försäkringsbolaget skall iaktta vid valet
      av placeringar som bestämmer fondförsäk
      ringarnas värdeutveckling. Försäkringsin
      spektionen meddelar närmare föreskrifter om
      lokaliseringen av de tillgångar som hör till
      täckningen för ansvarsskulden och om vär
      dering av dem till det gängse värdet, om
      begränsningar av återköp av en försäkring
      samt av utbyte av placeringsobjektet samt
      om förteckning av täckningen. Försäkrings
      inspektionen kan meddela anvisningar om
      tillämpningen av denna paragraf och av de
      bestämmelser som meddelats med stöd av
      den.
            3 b §
       Ett försäkringsbolags styrelse skall göra
      upp en plan för placeringen av bolagets till
      gångar (placeringsplan). Försäkringsinspek
      tionen meddelar närmare föreskrifter om
      placeringsplanen.
            11 a §
       Ett dottersamfunds bokslut behöver inte
      tas med i koncernbokslutet, om det finns en
      grund för detta enligt 6 kap. 3 § bokförings
      lagen. Bokslutsuppgifter för ett dotter- eller
 intressebolag som bedriver lagstadgad ar
 betspensionsförsäkringsrörelse får inte tas
 med i koncernbokslutet för ett annat försäk
 ringsbolag eller en annan sammanslutning.
 Om följden av att bokslutet för ett bolag
 som bedriver lagstadgad arbetspensionsför
 säkringsrörelse inte tas med i koncernbok
 slutet blir att koncernbokslutet inte ger en
 rättvisande bild av koncernens resultat och
 ekonomiska ställning, skall nödvändiga till
 läggsuppgifter avseende detta uppges som
 noter till koncernbokslutet.
 Ett dottersamfund vars bokslut skall
 sammanställas med koncernbokslutet skall
 ha samma räkenskapsperiod som moderbola
 get, om inte Försäkringsinspektionen beviljar
 undantag enligt 14 § 6 mom. från detta. Om
 räkenskapsperioden för ett dottersamfund
 som skall tas med i koncernbokslutet utgår
 mer än sex månader före utgången av mo
 derbolagets räkenskapsperiod, skall samman
 ställningen ske utifrån ett för dottersamfun
 det upprättat mellanbokslut per den dag mo
 derbolagets räkenskapsperiod utgår.
 14 §
 Vederbörande ministerium meddelar före
 skrifter som beror på försäkringsverksam
 hetens speciella karaktär om de scheman
 som skall iakttas vid upprättandet av ett för
 säkringsbolags och dess koncerns resultat
 räkning och balansräkning samt om noterna
 till resultaträkningen och balansräkningen
 och om uppgifterna i verksamhetsberättel
 sen.
 Försäkringsinspektionen meddelar närmare
 föreskrifter som beror på försäkringsverk
 samhetens speciella karaktär om hur bokslut,
 koncernbokslut, delårsrapport samt bok
 slutskommuniké för försäkringsbolag skall
 upprättas.
 Försäkringsinspektionen kan ge anvisning
 ar och utlåtanden om hur detta kapitel, ve
 derbörande ministeriums föreskrifter enligt
 1 mom., bestämmelserna om bokslut och
 koncernbokslut i lagen om aktiebolag samt
 bokföringslagen och bokföringsförordningen
 skall tillämpas på försäkringsbolag.
 Försäkringsinspektionen kan på ansökan
 av ett försäkringsbolag av särskilda skäl för
 viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i
 3 mom. angivna bestämmelserna och före
 skrifterna, om undantaget behövs för att ge
 en rättvisande bild av resultatet av försäk
 ringsbolagets verksamhet och av dess ekono
 miska ställning.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Om en bestämmelse eller föreskrift, en
      anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
      avses i denna paragraf är av vikt med tanke
      på den allmänna tillämpningen av bok
      föringslagen eller bokföringsförordningen
      eller bestämmelserna om bokslut och kon
      cernbokslut i lagen om aktiebolag, skall ve
      derbörande ministerium eller Försäkringsin
      spektionen, innan bestämmelsen eller före
      skriften, anvisningen, utlåtandet eller tillstån
      det utfärdas, begära bokföringsnämndens
      utlåtande härom.
       Försäkringsinspektionen kan av särskilda
      skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan
      tag från 1 b §, 11 § 1 mom., 11 a § 2 mom.,
      de scheman som skall användas för resultat
      räkningen och balansräkningen, noterna,
      verksamhetsberättelsens närmare innehåll,
      balansspecifikationerna och specifikationerna
      av noterna samt de scheman och noter som
      skall användas för koncernresultaträkningen
      och koncernbalansräkningen. En förutsätt
      ning för att undantag skall beviljas är att det
      inte strider mot Europeiska gemenskapernas
      rättsakter som gäller årsbokslut och koncern
      bokslut.
            11 kap.
            Verksamhetskapital

      1 §
       Med ett försäkringsbolags verksamhetska
      pital avses det belopp med vilket bolagets
      tillgångar anses överstiga dess skulder och
      andra därmed jämförbara förbindelser, enligt
      vad som bestäms närmare genom förordning
      och med stöd av förordningen.
      14 kap.
            Tillsyn över försäkringsbolag

      1 §
       Tillsynen över och inspektionen av försäk
      ringsbolagen handhas av Försäkringsinspek
      tionen.
      - - - - - - - - - - - - - -
      3 §
       Ett försäkringsbolag skall inom en skälig
      tid som vederbörande ministerium och För
      säkringsinspektionen bestämmer lämna mi
      nisteriet och inspektionen också andra för
      utförandet av uppgifterna enligt denna lag
 nödvändiga upplysningar om sin verksamhet
 än de som avses i 2 §.
 5 §
 Om ett försäkringsbolag underlåter att
 iaktta lag, bolaget beviljad koncession, bo
 lagsordningen eller föreskrifter som veder
 börande ministerium eller Försäkringsinspek
 tionen har meddelat med stöd av denna lag
 eller föreskrifter som det ministerium som
 svarar för polisväsendet har meddelat med
 stöd av lagen om förhindrande och utred
 ning av penningtvätt (68/1998), eller om
 bolaget har förfarit i strid med god försäk
 ringssed eller om det i bolagets verksamhet
 har uppdagats missbruk, kan Försäkringsin
 spektionen ge försäkringsbolaget en anmärk
 ning, uppmana bolaget att rätta till saken
 inom utsatt tid eller förbjuda bolaget att fort
 sätta med det förfarande som vederbörande
 ministerium eller Försäkringsinspektionen
 anser vara felaktigt.
 - - - - - - - - - - - - - -
 5 a §
 Vederbörande ministerium kan, efter att ha
 begärt Försäkringsinspektionens utlåtande
 om saken, begränsa eller återkalla ett försäk
 ringsbolags koncession, om
 - - - - - - - - - - - - - -

 8 §
 De sakkunniga skall avge utlåtande om
 förslag till ändring av lagstiftningen om för
 säkringsbolag samt om föreskrifter av veder
 börande ministerium som meddelas enligt
 denna lag eller en förordning som utfärdats
 med stöd av den.
 - - - - - - - - - - - - - -
 18 kap.
 Särskilda stadganden

 5 §
 Den som uppsåtligen
 - - - - - - - - - - - - - -
 7) bryter mot vad som i 11 kap. 14 § la
 gen om aktiebolag bestäms om ingivande av
 bokslut eller koncernbokslut till registermyn
 digheten eller underlåter att göra en anmälan
 eller lämna andra uppgifter som enligt denna
 lag skall lämnas vederbörande ministerium
 eller Försäkringsinspektionen;
 - - - - - - - - - - - - - -
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       skall, såframt gärningen ej är ringa eller
      annorstädes i lag strängare straff ej är stad
      gat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till
      böter.
      - - - - - - - - - - - - - -
      6 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Utan hinder av 1 mom. har vederbörande
      ministerium och Försäkringsinspektionen rätt
      att överlämna uppgifter som omfattas av
      försäkringshemligheten till
      - - - - - - - - - - - - - -
       Utöver vad som bestäms i 2 mom. får ve
      derbörande ministerium och Försäkringsin
      spektionen använda uppgifter som omfattas
      av den försäkringshemlighet som avses i
      denna paragraf endast för att
      - - - - - - - - - - - - - -
       4) bemöta besvär som anförts över minis
      teriets och Försäkringsinspektionens beslut.
       Vederbörande ministerium och Försäk
      ringsinspektionen får inte överlämna uppgif
      ter som har erhållits av myndigheter i andra
      EES-stater eller som har erhållits vid revi
      sioner i andra EES-stater, om inte de myn
      digheter som har överlämnat uppgifterna
      eller de myndigheter som svarar för försäk
      ringstillsynen i den staten där revisionen
      verkställts uttryckligen har gett sitt samtycke
      till detta. Dessa uppgifter kan användas en
      dast för uppdrag som nämns i 4 mom. eller
      för syften för vilka myndigheterna har gett
      sitt samtycke.
            7 §
       Vederbörande ministerium och Försäk
      ringsinspektionen får publicera sådan statis
      tik och därmed jämförbar information om
      försäkringsbolagens  verksamhet,  ställning
 och utveckling som har gjorts upp på enhet
 liga grunder för alla försäkringsbolag.
 - - - - - - - - - - - - - -
 10 a §
 Vad som i denna lag föreskrivs om social-
 och hälsovårdsministeriet eller vederbörande
 ministerium, gäller efter att lagen om För
 säkringsinspektionen ( / ) trätt i kraft För
 säkringsinspektionen, om något annat inte
 följer av 2 mom.
 På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
 vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och
 6 mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap.
 1 a § 2 mom., 2 § 1 och 4-6 mom. samt
 2 a och 5 a §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 §
 2 mom., 2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten
 och 4 mom. samt 5 mom. 12 punkten, 3 a §
 2-5 mom., 4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c §
 1 och 2 mom., 5 § 2 mom., 8 §, 9 § 3 punk
 ten och 14 §, 11 kap. 4 § 3 mom. och 7 §
 2 mom., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 §
 1 mom., 5 a § 1 mom. samt 7 och 8 § samt
 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, 6 § 2, 4 och
 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom. och 9 § 2 mom. i
 denna lag föreskrivs om social- och hälso
 vårdsministeriet eller vederbörande minis
 terium.
 ---
 Denna lag träder i kraft den    1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 andra beslut som vederbörande ministerium
 har utfärdat om försäkringstillsyn och för
 säkringsinspektion och vilkas utfärdande en
 ligt 18 kap. 10 a § överförs på Försäkrings
 inspektionen, fortsätter efter att lagen om
 Försäkringsinspektionen trätt i kraft att gälla
 till dess att Försäkringsinspektionen beslutar
 något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Lag

      om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag
(398/1995) 14 § 2 mom.,
      rubriken för 16 § och 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 38 och 40 §, 41 § 2
mom., 44 § 1 mom.,
      i 45 § det inledande stycket, 49 § 3 mom., 69, 71 och 72 §, 79 § 2
mom., i 3 mom. det in
      ledande stycket och 4 punkten samt 4 mom. och 84 §,
       av dessa lagrum 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 75/1998 och 49 §
 3 mom. sådant det
      lyder i lag 1088/1996, samt
       fogas till lagen nya 20 a och 85 a § som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      14 §

      Tillsynen över utländska
      EES-försäkringsbolag

      - - - - - - - - - - - - - -
       I övrigt skall tillsynen över utländska
      EES-försäkringsbolags verksamhet i Finland
      skötas av Försäkringsinspektionen.
            16 §

      Vederbörande ministeriums och
      Försäkringsinspektionens rätt att få
      uppgifter och att utöva tillsyn

       Ett utländskt EES-försäkringsbolag skall
      inom en skälig tid som vederbörande minis
      terium och Försäkringsinspektionen bestäm
      mer lämna ministeriet och inspektionen så
      dana upplysningar om bolaget och om sin
      verksamhet i Finland som behövs för full
      görandet av uppgifterna enligt denna lag.
      - - - - - - - - - - - - - -
      17 §

      Tvångsmedel

       Försäkringsinspektionen kan tilldela ett
      utländskt EES-försäkringsbolag en anmärk
      ning, uppmana bolaget att inom en viss tid
      rätta till saken eller förbjuda bolaget att fort
      sätta med det förfarande som vederbörande
      ministerium eller Försäkringsinspektionen
      anser vara felaktigt, om bolaget inte iakttar
      lag eller de föreskrifter som ministeriet eller
      Försäkringsinspektionen har meddelat med
      stöd av denna lag eller som det ministerium
      som svarar för polisväsendet har meddelat
      med stöd av lagen om förhindrande och ut
      redning av penningtvätt (68/1998), om bola
      get har förfarit i strid med god försäkrings
      sed eller om det har uppdagats missbruk i
      bolagets verksamhet.
      - - - - - - - - - - - - - -
      20 a §

      Begäran om utlåtande

       Vederbörande ministerium skall begära
      Försäkringsinspektionens utlåtande om en
      sådan ansökan från ett försäkringsbolag från
      tredje land som gäller koncession eller ut
      vidgning av koncessionen.
 38 §

 Tillsynen över försäkringsbolag från tredje
 land

 Tillsynen över och inspektionen av den
 verksamhet som försäkringsbolag från tredje
 land bedriver i Finland ankommer på För
 säkringsinspektionen.
 40 §

 Representationens bokslut

 Representationen skall för varje räken
 skapsperiod upprätta ett bokslut som omfat
 tar resultaträkning, balansräkning, deras bila
 gor och verksamhetsberättelse. Bokslutet
 skall granskas så som vederbörande minis
 terium bestämmer.
 Ministeriet meddelar föreskrifter som beror
 på försäkringsverksamhetens speciella karak
 tär om de scheman som skall iakttas vid
 upprättandet av representationens resultaträk
 ning och balansräkning samt om resultaträk
 ningens och balansräkningens noter och om
 uppgifterna i verksamhetsberättelsen.
 Försäkringsinspektionen meddelar närmare
 föreskrifter som beror på försäkringsverk
 samhetens speciella karaktär om hur repre
 sentationens bokslut skall upprättas.
 Försäkringsinspektionen kan ge anvisning
 ar och utlåtanden om hur denna paragraf,
 vederbörande ministeriums föreskrifter enligt
 2 mom., bestämmelserna om bokslut i lagen
 om aktiebolag samt bokföringslagen
 (1336/1997) och bokföringsförordningen
 (1339/1997) skall tillämpas på representatio
 nen.
 Försäkringsinspektionen kan på ansökan
 av ett försäkringsbolag av särskilda skäl för
 viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i
 4 mom. angivna bestämmelserna och före
 skrifterna, om undantaget behövs för att ge
 en rättvisande bild av resultatet av represen
 tationens verksamhet och av dess ekono
 miska ställning.
 Om en bestämmelse eller föreskrift, en
 anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
 avses i denna paragraf är av vikt med tanke
 på den allmänna tillämpningen av bok
 föringslagen eller bokföringsförordningen
 eller bestämmelserna om bokslut i lagen om
 aktiebolag, skall ministeriet eller Försäk
 ringsinspektionen, innan bestämmelsen eller
 föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämn
      dens utlåtande härom.
       Försäkringsinspektionen kan av särskilda
      skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan
      tag från tiden för upprättande av bokslut
      samt från de scheman som skall användas
      för resultaträkningen och balansräkningen,
      noterna, verksamhetsberättelsens närmare
      innehåll, balansspecifikationerna och specifi
      kationerna av noterna.
      41 §

      Utredningar som generalagenten skall
      lämna

      - - - - - - - - - - - - - -
       Generalagenten skall inom en skälig tid
      som vederbörande ministerium och Försäk
      ringsinspektionen bestämmer lämna minis
      teriet och inspektionen också andra för full
      görandet av uppgifterna enligt denna lag
      nödvändiga upplysningar om bolaget och
      om sin verksamhet i Finland än de som av
      ses i 1 mom.
      44 §

      Tvångsmedel

       Försäkringsinspektionen kan tilldela ett
      försäkringsbolag från tredje land en anmärk
      ning, uppmana bolaget att inom en viss tid
      rätta till saken eller förbjuda bolaget att fort
      sätta med det förfarande som vederbörande
      ministerium eller Försäkringsinspektionen
      anser vara felaktigt, om bolaget inte iakttar
      lag, koncessionen, bolagsordningen eller
      stadgarna eller de föreskrifter som ministeri
      et eller Försäkringsinspektionen har medde
      lat med stöd av denna lag, om bolaget har
      förfarit i strid med god försäkringssed eller
      om det har uppdagats missbruk i bolagets
      verksamhet.
      - - - - - - - - - - - - - -
      45 §

      Begränsande eller återkallande av
      koncession

       Vederbörande ministerium kan, efter att ha
      begärt Försäkringsinspektionens utlåtande
 om saken, begränsa eller återkalla koncessio
 nen för ett försäkringsbolag från tredje land,
 om
 - - - - - - - - - - - - - -

 49 §

 Tillsättande av utredningsmän

 - - - - - - - - - - - - - -
 Har likvidatorerna inte inom ett år efter
 det koncessionen upphörde fått till stånd en
 plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet
 enligt 66 § eller har försäkringsrörelsen an
 nars inte likviderats inom denna tid, kan
 Försäkringsinspektionen bestämma vid vil
 ken tidpunkt andra försäkringar än de som
 baserar sig på trafikförsäkringslagen
 (279/1959), patientskadelagen (585/1986)
 och lagen om olycksfallsförsäkring
 (608/1948) skall upphöra att vara i kraft
 samt vid vilken tidpunkt beståndet av för
 säkringar baserade på nämnda lagar samt
 mot försäkringsbeståndet svarande tillgångar
 skall överföras från det särskilda administra
 tionsboet till att förvaltas av trafikförsäk
 ringscentralen, patientförsäkringsföreningen
 och Olycksfallsförsäkringsanstalternas för
 bund. Vid överföring av försäkringsbestånd
 jämte motsvarande tillgångar gäller i till
 lämpliga delar vad som i 16 a kap. 9 § la
 gen om försäkringsbolag och i 68 § 2 mom.
 i denna lag bestäms om överlåtelse av för
 säkringsbestånd. I övrigt iakttas i tillämpliga
 delar 15 kap. 14 § lagen om försäkringsbo
 lag.
 69 §

 Kungörelse i officiella tidningen

 Försäkringsinspektionen skall på ett ut
 ländskt försäkringsbolags bekostnad i den
 officiella tidningen publicera en kungörelse
 om
 1) förbud mot att bevilja nya försäkringar,
 samt
 2) förbud mot att överlåta eller pantsätta
 egendom som bolaget besitter i Finland.
 71 §

 Språket i handlingarna

 Har en handling eller utredning som enligt
 denna lag skall lämnas till vederbörande mi
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      nisterium eller Försäkringsinspektionen av
      fattats på något annat språk än finska eller
      svenska, skall till den på yrkande av minis
      teriet eller Försäkringsinspektionen fogas en
      laggill översättning till finska.
            72 §

      Försäkringsstatistik

       Vederbörande ministerium och Försäk
      ringsinspektionen får publicera sådan statis
      tik om utländska försäkringsbolags verksam
      het i Finland, deras ställning och utveckling
      som har gjorts upp på enhetliga grunder för
      alla bolag.
            79 §

      Tystnadsplikt

      - - - - - - - - - - - - - -
       Utan hinder av 1 mom. har ett utländskt
      försäkringsbolag, vederbörande ministerium
      och Försäkringsinspektionen rätt att över
      lämna uppgifter som omfattas av försäk
      ringshemligheten till åklagar- och förunder
      sökningsmyndigheter för utredning av brott,
      till finansinspektionen, till andra myndighe
      ter som övervakar finansmarknaden, till
      myndigheter som på något annat ställe i lag
      berättigas att få ovan nämnda uppgifter samt
      till den myndighet som svarar för försäk
      ringsinspektionen eller som övervakar finan
      sieringsverksamheten i en annan stat inom
      Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
      eller till en myndighet som har till uppgift
      att delta i ett försäkringsbolags likvidations-
      eller konkursförfarande samt, om de uppgif
      ter som skall lämnas ut är sekretessbelagda i
      en annan stat än en sådan som hör till Euro
      peiska ekonomiska samarbetsområdet, till de
      myndigheter som utövar tillsyn över försäk
      ringsverksamheten i denna stat. Dessutom
      har det utländska försäkringsbolaget, veder
      börande ministerium och Försäkringsinspek
      tionen rätt att lämna ut uppgifter som omfat
      tas av försäkringshemligheten till revisorerna
      för ett utländskt försäkringsbolag eller för ett
      kreditinstitut eller ett finansiellt institut som
      hör till samma koncern som det utländska
      försäkringsbolaget. Ett utländskt försäkrings
      bolag får dock lämna ut uppgifter som gäller
      någons hälsotillstånd bara till åklagar- och
      förundersökningsmyndigheter i Finland för
      att ett bedrägeribrott som riktas mot en för
 säkrings- eller pensionsanstalt skall kunna
 förhindras, utredas eller anmälas för åtal.
 Utöver vad som bestäms i 2 mom. kan
 vederbörande ministerium och Försäkrings
 inspektionen använda uppgifter som omfat
 tas av denna paragraf endast
 - - - - - - - - - - - - - -
 4) för att bemöta besvär som anförts över
 ministeriets och Försäkringsinspektionens
 beslut.
 Vederbörande ministerium och Försäk
 ringsinspektionen kan inte överlämna upp
 gifter som erhållits av myndigheter i andra
 stater som hör till Europeiska ekonomiska
 samarbetsområdet, om inte den myndighet
 som lämnat uppgifterna uttryckligen har gett
 sitt samtycke till detta.
 84 §

 Ändringssökande

 Ändring i beslut eller förordnande som
 vederbörande ministerium eller Försäkrings
 inspektionen har meddelat med stöd av den
 na lag får sökas hos högsta förvaltnings
 domstolen enligt förvaltningsprocesslagen
 (586/1996). Besvär får anföras på den grun
 den att beslutet strider mot lag.
 Ett beslut eller förordnande som vederbör
 ande ministerium eller Försäkringsinspektio
 nen har meddelat med stöd av 13 §, 15 §
 2 mom., 16 §, 17 § 1, 3 eller 4 mom., 41 §,
 43 § 1 mom., 44 § 1 eller 3 mom., 45 eller
 47 § kan verkställas trots besvär.
 85 a §

 Tillämpning av bestämmelserna på
 Försäkringsinspektionen

 Vad som i denna lag föreskrivs om social-
 och hälsovårdsministeriet eller vederbörande
 ministerium, gäller efter att lagen om För
 säkringsinspektionen ( / ) trätt i kraft För
 säkringsinspektionen, om något annat inte
 följer av 2 mom.
 På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
 vad som i 2 § 2 mom., 16 § 1 mom., 17 §
 1 mom., 18 § 1 och 2 mom., 19 § 3 mom.,
 20 § 2-4 mom., 20 a och 21 §, 29 §
 5 mom., 30 § 1 mom., 31 § 2 mom., 40 §,
 41 § 2 mom., 44 § 1 mom., 45 §, 48 §
 1 mom., 71 och 72 §, 79 § 2-4 mom. och
 84 § i denna lag föreskrivs om social- och
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      hälsovårdsministeriet eller vederbörande mi
      nisterium.
      ---
       Denna lag träder i kraft den    1999.
       De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
      andra beslut som vederbörande ministerium
      har utfärdat om försäkringstillsyn och för
      säkringsinspektion och vilkas utfärdande en
      ligt 85 a § överförs på Försäkringsinspektio
      nen, fortsätter att gälla till dess att Försäk
      ringsinspektionen beslutar något annat.
 Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen
 (1336/1997) tillämpas bokföringslagen första
 gången på bokföringen för en representation
 för ett försäkringsbolag från tredje land för
 den räkenskapsperiod som börjar den 1 janu
 ari 2000 eller därefter.
 En representation för ett försäkringsbolag
 från tredje land får dock tillämpa de bestäm
 melser som avses i 3 mom. under den rä
 kenskapsperiod som löper eller börjar löpa
 när denna lag har trätt i kraft.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Lag

      om ändring av lagen om försäkringsföreningar

       I enlighet med riksdagens beslut
       upphävs i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar
(1250/1987) 12 kap. 2
      och 7-10 §,
       av dessa lagrum 12 kap. 2 och 7 § sådana de lyder delvis ändrade i
 lag 483/1993, 9 §
      sådan den lyder i sistnämnda lag och 8 § sådan den lyder i lag
451/1995,
       ändras 2 kap. 5 b § 1 punkten, 8 kap. 1 § 2 mom., 10 kap. 1 § 3
mom., i 3 a § 3 mom.
      det inledande stycket och 6 punkten samt 4 mom., i 5 mom. det
inledande stycket och
      8 mom. samt 12 §, 10 a kap. 1 §, 12 kap. 1 och 5 § samt 6 § 1 mom.,
i 16 kap. 10 §
      2 mom. det inledande stycket, i 4 mom. det inledande stycket och 4
punkten samt 5 mom.
      och 11 §,
       av dessa lagrum 2 kap. 5 b § 1 punkten och det inledande stycket i
16 kap. 10 § 2 mom.,
      det inledande stycket i 4 mom. och 4 punkten och 5 mom. sådana de
lyder i lag 1023/1996,
      8 kap. 1 § 2 mom., 10 kap. 1 § 3 mom., det inledande stycket i 3 a §
 3 mom. och 6 punk
      ten, 4 mom., det inledande stycket i 5 mom. samt 8 mom. och 12 kap.
6 § 1 mom. sådana
      de lyder i nämnda lag 451/1995, 10 a kap. 1 § sådan den lyder i
sistnämnda lag och i nämn
      da lag 483/1993 och 12 kap. 5 § sådan den lyder i sistnämnda lag,
samt
       fogas till 10 kap. en ny 4 § i stället för den 4 § som upphävts
genom nämnda lag
      451/1995 och till 16 kap. en ny 13 § som följer:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      2 kap.
            Bildande av en försäkringsförening

      5 b §
       Föreningsstadgar fastställs inte, om
       1) en betydande bindning som finns mel
      lan en fysisk eller en juridisk person och
      försäkringsföreningen bedöms avsevärt för
      svåra den tillsyn som Försäkringsinspektio
      nen utövar eller om
      - - - - - - - - - - - - - -
 8 kap.
 Ombildning av en försäkringsförening till
 ett ömsesidigt försäkringsbolag

 1 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Föreningen skall, efter att föreningsstäm
 man fattat ett beslut som avses i 1 mom.,
 hos vederbörande ministerium söka konces
 sion enligt lagen om försäkringsbolag för det
 tilltänkta försäkringsbolaget och samtidigt
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      söka Försäkringsinspektionens fastställelse
      av den ändring av stadgarna som den ändra
      de sammanslutningsformen kräver.
      - - - - - - - - - - - - - -
      10 kap.
            Bokslut

      1 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       I försäkringsföreningens bokföring och vid
      upprättandet av bokslut iakttas bokföringsla
      gen (1336/1997), om något annat inte följer
      av bestämmelserna i detta kapitel, samt bok
      föringsförordningen (1339/1997), om något
      annat inte följer av bestämmelserna i detta
      kapitel eller av vederbörande ministeriums
      eller Försäkringsinspektionens på försäk
      ringsverksamhetens speciella karaktär base
      rade föreskrifter.
      3 a §
      - - - - - - - - - - - - - -
       En försäkringsförening som bedriver direkt
      försäkring skall täcka ansvarsskulden med
      sådana slag av tillgångar som anges nedan i
      denna paragraf och som, värderade till
      gängse värde på sådana grunder som Försäk
      ringsinspektionen har fastställt, räcker till för
      att täcka ansvarsskulden från vilken följande
      poster först har dragits av:
      - - - - - - - - - - - - - -
       6) andra poster som av särskilda skäl får
      dras av i sådana fall som vederbörande mi
      nisterium bestämmer.
       Ministeriet kan av särskilda skäl föreskriva
      att vissa tillgångar som hör till täckningen
      skall värderas med avvikelse från deras
      gängse värde.
       Täckningen av ansvarsskulden skall, enligt
      vad som bestäms genom förordning och när
      mare med stöd av förordningen, bestå av
      - - - - - - - - - - - - - -
       Försäkringsinspektionen kan meddela an
      visningar om tillämpningen av denna para
      graf och av de bestämmelser och föreskrifter
      som meddelats med stöd av den.
      4 §
       En försäkringsförenings styrelse skall göra
      upp en plan för placeringen av föreningens
      tillgångar (placeringsplan). Försäkringsin
 spektionen meddelar närmare föreskrifter om
 placeringsplanen.
 Täckningen av försäkringsföreningens an
 svarsskuld skall förtecknas så som Försäk
 ringsinspektionen bestämmer närmare.
 12 §
 Vederbörande ministerium meddelar före
 skrifter som beror på försäkringsverksam
 hetens speciella karaktär om de scheman
 som skall iakttas vid upprättandet av en för
 säkringsförenings resultaträkning och balans
 räkning samt om noterna till resultaträkning
 en och balansräkningen och om uppgifterna
 i verksamhetsberättelsen.
 Försäkringsinspektionen meddelar närmare
 föreskrifter som beror på försäkringsverk
 samhetens speciella karaktär om hur bokslut
 för försäkringsföreningar skall upprättas.
 Försäkringsinspektionen kan ge anvisning
 ar och utlåtanden om hur detta kapitel, ve
 derbörande ministeriums föreskrifter enligt
 1 mom. samt bokföringslagen och bok
 föringsförordningen skall tillämpas på för
 säkringsföreningar.
 Försäkringsinspektionen kan på ansökan
 av en försäkringsförening av särskilda skäl
 för viss tid bevilja tillstånd att avvika från
 de i 3 mom. angivna bestämmelserna och
 föreskrifterna, om undantaget behövs för att
 ge en rättvisande bild av resultatet av före
 ningens verksamhet och av dess ekonomiska
 ställning.
 Om en bestämmelse eller föreskrift, en
 anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
 avses i denna paragraf är av vikt med tanke
 på den allmänna tillämpningen av bok
 föringslagen eller bokföringsförordningen,
 skall ministeriet eller Försäkringsinspektio
 nen, innan bestämmelsen eller föreskriften,
 anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfär
 das, begära bokföringsnämndens utlåtande
 härom.
 Försäkringsinspektionen kan av särskilda
 skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan
 tag från tiden för upprättande av bokslut
 samt de scheman som skall användas för
 resultaträkningen och balansräkningen, no
 terna, verksamhetsberättelsens närmare in
 nehåll, balansspecifikationerna och specifi
 kationerna av noterna. Ett villkor för undan
 tag är att det inte strider mot Europeiska
 gemenskapernas rättsakter som gäller års
 bokslut.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      10 a kap.
            Verksamhetskapital

      1 §
       Med försäkringsföreningens verksam
      hetskapital avses det belopp med vilket för
      säkringsföreningens tillgångar anses översti
      ga föreningens skulder och andra därmed
      jämförbara förbindelser, enligt vad som be
      stäms genom förordning och närmare med
      stöd av förordningen.
            12 kap.
            Tillsynen över försäkringsföreningarna

      1 §
       Tillsynen över och inspektionen av försäk
      ringsföreningarna ankommer på Försäkrings
      inspektionen.
            5 §
       En försäkringsförening skall varje år inom
      en månad från den föreningsstämma vid vil
      ken bokslutet fastställts till Försäkringsin
      spektionen sända en enligt Försäkringsin
      spektionens formulär avfattad berättelse över
      sin verksamhet och sitt tillstånd. Till berät
      telsen skall fogas kopior av de handlingar
      som avses i 10 kap. 11 §.
       En försäkringsförening skall inom en skä
      lig tid som vederbörande ministerium och
      Försäkringsinspektionen bestämmer lämna
      ministeriet och inspektionen också andra för
      fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag
      nödvändiga upplysningar om sin verksamhet
      än de som avses i 1 mom.
      6 §
       Om en försäkringsförening underlåter att
      iaktta lag, sina stadgar eller föreskrifter som
      vederbörande ministerium eller Försäkrings
      inspektionen har meddelat med stöd av den
      na lag, om föreningen har förfarit i strid
      med god försäkringssed eller om det i före
      ningens verksamhet har uppdagats missbruk,
      kan Försäkringsinspektionen ge försäkrings
      föreningen en anmärkning, uppmana före
      ningen att rätta till saken inom utsatt tid el
      ler förbjuda föreningen att fortsätta med det
      förfarande som vederbörande ministerium
      eller Försäkringsinspektionen anser vara fel
      aktigt.
      - - - - - - - - - - - - - - 16 kap.
 Särskilda stadganden

 10 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Utan hinder av 1 mom. har vederbörande
 ministerium och Försäkringsinspektionen rätt
 att överlämna uppgifter som omfattas av
 försäkringshemligheten till
 - - - - - - - - - - - - - -
 Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får
 ministeriet eller Försäkringsinspektionen an
 vända uppgifter som omfattas av den försäk
 ringshemlighet som avses i denna paragraf
 endast för att
 - - - - - - - - - - - - - -
 4) bemöta besvär som anförts över minis
 teriets eller Försäkringsinspektionens beslut.
 Ministeriet eller Försäkringsinspektionen
 får inte överlämna uppgifter som har erhål
 lits av myndigheter i andra EES-stater eller
 som har erhållits vid revisioner i andra
 EES-stater, om inte de myndigheter som har
 överlämnat uppgifterna eller de myndigheter
 som svarar för försäkringstillsynen i den stat
 där revisionen verkställts uttryckligen har
 gett sitt samtycke till detta. Dessa uppgifter
 kan användas endast för uppdrag som nämns
 i 4 mom. eller för syften för vilka myndig
 heterna har gett sitt samtycke.
 11 §
 Försäkringsinspektionens beslut eller för
 ordnande som utfärdats med stöd av 6 kap.
 4 §, 12 kap. 4-6 § eller 13 kap. 2 § kan
 verkställas trots besvär.
 13 §
 Vad som i denna lag föreskrivs om social-
 och hälsovårdsministeriet eller vederbörande
 ministerium gäller efter att lagen om Försäk
 ringsinspektionen ( / ) trätt i kraft Försäk
 ringsinspektionen, om något annat inte följer
 av 2 mom.
 På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
 vad som i 1 kap. 1 § 4 och 6 mom., 5 §
 2 mom., 2 kap. 5 § 5 mom., 8 kap. 1 §
 2 mom., 10 kap. 1 § 3 mom., 3 a § 3 mom.
 6 punkten och 4 mom. samt 5 § 2 mom.,
 7 § 1 mom., 8 § 1 punkten och 12 §,
 10 a kap. 4 §, 5 § 2 mom. och 6 §, 12 kap.
 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom., i 16 kap. 10 §
 2 mom. det inledande stycket och i det inle
 dande stycket i 4 mom. och 4 punkten samt
 5 mom. och 12 § 2 mom. föreskrivs om so
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      cial- och hälsovårdsministeriet eller veder
      börande ministerium eller om statsrådet.
      ---       Denna lag träder i kraft den    1999.
       De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
      andra beslut som vederbörande ministerium
      har utfärdat om försäkringstillsyn och för
      säkringsinspektion och vilkas utfärdande en
      ligt 16 kap. 13 § överförs på Försäkringsin
      spektionen, fortsätter att gälla till dess att
      Försäkringsinspektionen beslutar något an
      nat.
       Försäkringsföreningsinspektionens verk
      samhet upphör när denna lag träder i kraft.
 Försäkringsföreningsinspektionens uppgifter
 samt dess tillgångar och skulder överförs
 från och med samma tidpunkt till Försäk
 ringsinspektionen.
 Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen
 (1336/1997) tillämpas bokföringslagen första
 gången på en försäkringsförenings bokföring
 för den räkenskapsperiod som börjar den 1
 januari 2000 eller därefter.
 En försäkringsförening får dock tillämpa
 de bestämmelser som avses i 4 mom. under
 den räkenskapsperiod som löper eller börjar
 löpa när denna lag har trätt i kraft.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Lag

      om ändring av 8 § lagen om fiskeriförsäkringsföreningar


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 23 juli 1958 om fiskeriförsäkringsföreningar
(331/1958) 8 § som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      8 §
       Bidrag utbetalas av statsmedel endast till
      en sådan fiskeriförsäkringsförening vars all
      männa försäkringsvillkor jord- och skogs
      bruksministeriet har fastställt efter att ha
      hört Försäkringsinspektionen. För fastställel-
 sen skall föreningen underställa sina försäk
 ringsvillkor jämte senare ändringar jord- och
 skogsbruksministeriet för granskning.
 ---
 Denna lag träder i kraft den    1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Lag

      om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag
(354/1997) 1 §
      3 mom., 6 § 3 mom., 16 § och 28 § 3 mom.,
       av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 640/1997, samt
       fogas till lagen en ny 33 b § som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      1 §

      Lagens tillämpningsområde
      - - - - - - - - - - - - - -
       På arbetspensionsförsäkringsbolag tilläm
 pas dock inte 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 § 1, 2 och
 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten, 5 § 1
 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 § 2 mom.,
 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och
 2 mom., 2 §, 3 § 2 mom., 3 a §, 7 § 1, 3
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och
      7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom., 4 och 5 §,
      13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 och
      3 mom., 5 a § 2 mom., 5 b och 6 §, 16 kap.
      13 § 3 mom., 16 a kap. 9 § 3 mom., 10 och
      13-15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt
      18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkrings
      bolag.
            6 §

      Koncession

      - - - - - - - - - - - - - -
       Vad 2 kap. 5 a § och 14 kap. 5 a § lagen
      om försäkringsbolag föreskriver om veder
      börande ministerium gäller i tillämpliga de
      lar statsrådet när det är fråga om arbetspen
      sionsförsäkringsbolag. Vederbörande minis
      terium skall begära Försäkringsinspektionens
      utlåtande om ett arbetspensionsförsäk
      ringsbolags ansökan om koncession eller om
      utvidgning av koncessionen.
            16 §

      Arbetspensionsförsäkringsbolagets
      verksamhetskapital

       Med ett arbetspensionsförsäkringsbolags
      verksamhetskapital avses det belopp med
      vilket försäkringsbolagets tillgångar skall
      anses överstiga dess skulder och andra där
      med jämförbara förbindelser, på det sätt som
      bestäms genom förordning och bestäms när
      mare med stöd av den. Härvid avdras det i
      14 § 2 mom. avsedda ofördelade tilläggsför
      säkringsansvaret från arbetspensionsförsäk
      ringsbolagets ansvarsskuld.
 28 §

 Placeringsplan

 - - - - - - - - - - - - - -
 Försäkringsinspektionen meddelar närmare
 föreskrifter om den placeringsplan som av
 ses i denna paragraf.
 33 b §

 Tillämpning av bestämmelserna på
 Försäkringsinspektionen

 Vad som i denna lag föreskrivs om social-
 och hälsovårdsministeriet eller vederbörande
 ministerium gäller efter att lagen om Försäk
 ringsinspektionen ( / ) trätt i kraft Försäk
 ringsinspektionen, om något annat inte följer
 av 2 mom.
 På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
 vad som i 6 § 3 mom., 14 § 2 mom., 15 §
 2 mom., 17 § 3 mom., 18 § 4 mom., 19 §
 2 mom., 21 § 2 mom., 23 § 2 mom., 25 §
 1 mom. och 27 § 5 mom. i denna lag be
 stäms om social- och hälsovårdsministeriet
 eller vederbörande ministerium.
 ---
 Denna lag träder i kraft den      1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 andra beslut som vederbörande ministerium
 har utfärdat om försäkringstillsyn och för
 säkringsinspektion och vilkas utfärdande en
 ligt 33 b § överförs på Försäkringsinspektio
 nen, fortsätter efter att lagen om Försäk
 ringsinspektionen trätt i kraft att gälla till
 dess att Försäkringsinspektionen beslutar
 något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av lagen om försäkringskassor


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor
(1164/1992) 8 § 2 mom., i
      66 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 punkten, 70, 72, 77 och 78
§, 79 § 2 mom., 81 §
      1 mom., i 83 § 3 mom. det inledande stycket och 3 punkten, 4 mom., i
 5 mom. det inledan
      de stycket och 8 mom., 83 a § 1, 3 och 5 mom., 83 b §, 83 e § 4
mom., 90 §, 96 § 1 mom.,
      97 § 2 mom., 99 § 1 mom., 111 § 1 mom. 2 punkten, i 165 § 2 mom. det
 inledande stycket
      samt i 4 mom. det inledande stycket och 4 punkten, 167 och 168 § och
 170 § 2 mom.,
       av dessa lagrum 8 § 2 mom., 79 § 2 mom., 83 a § 3 och 5 mom., 83 b
§, 83 e § 4 mom.
      och 111 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 1322/1997, det
inledande stycket i 83 §
      3 mom. och 3 punkten, 4 mom., det inledande stycket i 5 mom. och 8
mom., 83 a § 1 mom.
      och 170 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1777/1995 och i 66 § 1 mom.
det inledande stycket
      samt 1 punkten och de inledande styckena i 165 § 2 mom. och i 4 mom.
 samt 4 punkten så
      dana de lyder i lag 200/1998, samt
       fogas till lagen nya 74 a, 74 c, 83 f och 172 a § som följer:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      8 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Tillgångarna och skulderna samt intäkterna
      och kostnaderna för en pensionskassa som
      bedriver lagstadgad verksamhet skall hållas
      åtskils i fråga om den lagstadgade verksam
      heten och annan verksamhet, så som veder
      börande ministerium närmare bestämmer.
      Försäkringsinspektionen kan vid behov med
      dela anvisningar om hur de föreskrifter som
      vederbörande ministerium med stöd av den
      na paragraf har meddelat tillämpas på en
      pensionskassa.
            66 §
       En försäkringskassas revisor skall utan
      dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla
      sådana omständigheter och beslut som gäller
      försäkringskassan och som han i sitt uppdrag
      fått kännedom om och som kan anses
       1) bryta mot stadgarna eller grunderna för
      försäkringskassan eller mot lagstiftningen
      om bedrivande av försäkringskasseverksam
      het,
      - - - - - - - - - - - - - -

      70 §
       I fråga om kassans bokföring och bokslut
      iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte
      något annat följer av bestämmelserna i detta
      kapitel, samt bokföringsförordningen
      (1339/1997), om något annat inte följer av
      bestämmelserna i detta kapitel eller av ve
      derbörande ministeriums eller Försäkrings
 inspektionens på försäkringsverksamhetens
 speciella karaktär baserade förskrifter.
 Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom.,
 5-8 §, 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 6
 och 7 §, 9-12 § samt 13 § 1 och 3 mom.,
 4 kap. 1-4 §, 5 § 3-5 mom. och 7 §,
 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom.,
 6-13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 §
 samt 6 och 7 kap. bokföringslagen tillämpas
 inte på upprättandet av en försäkringskassas
 bokslut.
 72 §
 Bokslutshandlingarna skall vara överskåd
 liga och bokslutet skall bilda en helhet.
 Styrelsen och verkställande direktören
 skall datera och skriva under bokslutet. Har
 en styrelsemedlem eller verkställande direk
 tören framfört en avvikande mening om
 bokslutet skall ett uttalande som återger den
 fogas till bokslutet, om han så kräver.
 Bokslutet skall tillställas revisorerna minst
 en månad före det ordinarie kassamötet.
 74 a §
 I balansräkningen upptas
 1) fordringar till nominellt värde, likväl
 högst till det sannolika värdet,
 2) värdepapper som utgör finansieringstill
 gångar och andra sådana finansieringsmedel
 till anskaffningsutgiften eller, om deras
 gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till
 detta värde,
 3) ansvarsskuld till ett värde som beräk
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      nats med beaktande av 79 § och 80 §
      2 mom. samt vederbörande ministeriums och
      Försäkringsinspektionens föreskrifter, samt
       4) övriga skulder till nominellt värde eller,
      om skulden är bunden vid index eller någon
      annan jämförelsegrund, till det högre belopp
      som den stiger till på grund av den förändra
      de jämförelsegrunden.
       Om en kostnadsföring som har gjorts be
      träffande fordringar enligt 1 mom. 1 och
      2 punkten visar sig vara obefogad senast vid
      utgången av räkenskapsperioden, skall den
      tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.
            74 c §
       En tillgång som överförs från en grupp av
      placeringstillgångarna eller anläggningstill
      gångarna till en annan skall åsättas det ba
      lansvärde som avses i 74 b §.
       I en bilaga till balansräkningen skall ba
      lanspostvis uppges placeringstillgångarnas
      anskaffningsutgift och gängse värde.
       Vederbörande ministerium meddelar när
      mar föreskrifter om uppskrivningarnas maxi
      mibelopp och Försäkringsinspektionen om
      fastställande av gängse värde för placeringar
      och anskaffningsutgiften för dem.
            77 §
       Vederbörande ministerium meddelar före
      skrifter som beror på försäkringsverksam
      hetens speciella karaktär om de scheman
      som skall iakttas vid upprättandet av en för
      säkringskassas resultaträkning och balansräk
      ning samt om noterna till resultaträkningen
      och balansräkningen och om uppgifterna i
      verksamhetsberättelsen.
       Försäkringsinspektionen meddelar närmare
      föreskrifter som beror på försäkringsverk
      samhetens speciella karaktär om hur bokslut
      för försäkringskassor skall upprättas.
       Försäkringsinspektionen kan ge anvisning
      ar och utlåtanden om hur detta kapitel, ve
      derbörande ministeriums föreskrifter enligt
      1 mom., bestämmelserna om försäkringskas
      sors bokslut samt bokföringslagen och bok
      föringsförordningen (1339/1997) skall till
      lämpas på försäkringskassor.
       Försäkringsinspektionen kan på ansökan
      av en försäkringskassa av särskilda skäl för
      viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i
      3 mom. angivna bestämmelserna och före
      skrifterna, om undantaget behövs för att ge
      en rättvisande bild av resultatet av försäk
      ringskassans verksamhet och av dess ekono
      miska ställning.
 Om en bestämmelse eller föreskrift, en
 anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
 avses i denna paragraf är av vikt med tanke
 på den allmänna tillämpningen av bok
 föringslagen eller bokföringsförordningen,
 skall vederbörande ministerium eller Försäk
 ringsinspektionen, innan bestämmelsen eller
 föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller
 tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämn
 dens utlåtande härom.
 Försäkringsinspektionen kan av särskilda
 skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan
 tag från tiden för upprättande av bokslut, de
 scheman som skall användas för resultaträk
 ningen och balansräkningen, noterna, verk
 samhetsberättelsens närmare innehåll, ba
 lansspecifikationerna och specifikationerna
 av noterna.
 7 kap.
 Försäkringspremier, ansvarsskuld och
 verksamhetskapital

 78 §
 För de försäkringspremier som skall beta
 las till en försäkringskassa eller för premie
 beräkningsgrunderna skall sökas Försäk
 ringsinspektionens fastställelse, om inte an
 nat bestäms någon annanstans i lag.
 79 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av
 de utbetalningar som beror på framtida för
 säkringsfall enligt gällande förbindelser samt
 av övriga utgifter för dessa förbindelser,
 minskat med kapitalvärdet av framtida för
 säkringspremier. I fråga om en pensionskas
 sa som bedriver lagstadgad pensionsförsäk
 ring betraktas som premieansvar också ett
 tilläggsförsäkringsansvar som syftar till att
 upprätthålla solvensen. Tilläggsförsäk
 ringsansvaret kan användas till att täcka en
 förlust som uppkommit till följd av att grun
 derna för beräkning av ansvarsskulden änd
 rats samt till att täcka även andra förluster
 och till att nedsätta försäkringspremierna så
 som vederbörande ministerium bestämmer.
 Som premieansvar för pensionskassor som
 bedriver också annan än enbart lagstadgad
 pensionsförsäkring betraktas också sådant
 ansvar som är avsett för framtida förhöjning
 ar av de försäkrades förmåner och som upp
 fyller de villkor som Försäkringsinspektio
 nen bestämmer (indexförhöjningsansvar).
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      Enligt grunderna för detta ansvar får ansva
      ret inte användas till att täcka annan förlust
      än en sådan som har uppkommit till följd av
      att grunderna för beräkning av ansvarsskul
      den ändrats.
      - - - - - - - - - - - - - -
      81 §
       I försäkringsverksamhet skall, om inte an
      nat bestäms någon annanstans i lag, iakttas
      av Försäkringsinspektionen fastställda grun
      der, i vilka bestäms
       1) hur ansvarsskulden beräknas, samt
       2) om fribrev och återköp.
      - - - - - - - - - - - - - -
      83 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       En försäkringskassa skall täcka ansvars
      skulden med sådana slag av tillgångar som
      anges nedan i denna paragraf och som, vär
      derade till gängse värde på sådana grunder
      som Försäkringsinspektionen har fastställt,
      räcker till för att täcka ansvarsskulden från
      vilken följande poster först har dragits av:
      - - - - - - - - - - - - - -
       3) andra poster som av särskilda skäl får
      dras av i de fall som vederbörande ministeri
      um bestämmer.
       Ministeriet kan av särskilda skäl föreskriva
      att vissa tillgångar som hör till täckningen
      skall värderas med avvikelse från deras
      gängse värde.
       Täckningen av ansvarsskulden skall, enligt
      vad som bestäms genom förordning och be
      stäms närmare med stöd av den, bestå av
      - - - - - - - - - - - - - -
       Försäkringsinspektionen kan meddela an
      visningar om tillämpningen av denna para
      graf och av de bestämmelser som meddelats
      med stöd av den.
            83 a §
       Om i fråga om en pensionskassa som en
      dast beviljar tilläggsförmåner tillgångarna
      enligt 83 § och med stöd av den meddelade
      författningar och föreskrifter i samband med
      bokslutet uppskattas varaktigt överstiga be
      loppet av pensionskassans ansvarsskuld och
      övriga skulder, får de tillgångar som mot
      svarar skillnaden med Försäkringsinspektio
      nens samtycke återbetalas till delägare i pen
      sionskassan eller, om kassans verksamhets
      sektor omfattar flera delägare, till alla del
      ägare i relation till de försäkringstekniska
      ansvarsskulderna. Vederbörande ministerium
 kan vid behov meddela föreskrifter om att
 värdet av vissa tillgångar som hör till täck
 ningen beräknas med avvikelse från tillgång
 arnas gängse värde vid uppskattningen av
 övertäckningen.
 - - - - - - - - - - - - - -  Om pensionskassans verksamhetskapital i
 fråga om verksamhet enligt lagen om pen
 sion för arbetstagare överskrider det fyr
 dubbla beloppet av den solvensgräns som
 avses i 83 d § 1 mom., kan den överskjutan
 de delen under de förutsättningar som anges
 i nämnda paragraf med Försäkringsinspek
 tionens samtycke återbetalas till delägarna.
 Vederbörande ministerium kan vid behov
 meddela föreskrifter om att vissa poster läm
 nas obeaktade i verksamhetskapitalet när den
 överskjutande delen uppskattas och att vär
 det av vissa tillgångar beräknas med avvi
 kelse från deras gängse värde.
 - - - - - - - - - - - - - -  Försäkringsinspektionen meddelar närmare
 föreskrifter om ansökan enligt denna para
 graf och om de uppgifter som skall lämnas i
 ansökan.
 83 b §
 Med pensionskassans verksamhetskapital i
 fråga om verksamhet enligt lagen om pen
 sion för arbetstagare avses det belopp med
 vilket pensionskassans tillgångar för denna
 verksamhet och andra därmed jämförbara
 förbindelser och säkerheter överskrider pen
 sionskassans skulder och andra därmed jäm
 förbara förbindelser som uppkommer i den
 na försäkringsverksamhet, på det sätt som
 bestäms genom förordning och bestäms när
 mare med stöd av den. Vid beräkningen av
 ansvarsskulden beaktas inte det tilläggsför
 säkringsansvar som avses i 79 § 2 mom.
 83 e §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Försäkringsinspektionen meddelar vid be
 hov närmare föreskrifter om uppgörandet
 och inlämnandet av de planer som avses i
 1-3 mom.
 83 f §
 Styrelsen för en försäkringskassa som av
 ses i 83 § 1 mom. lagen om försäkringskas
 sor skall göra upp en plan för placeringen av
 kassans tillgångar (placeringsplan). Försäk
 ringsinspektionen meddelar närmare före
 skrifter om placeringsplanen.
 Täckningen av försäkringskassans ansvars
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      skuld skall förtecknas så som Försäkringsin
      spektionen bestämmer närmare.
            90 §
       Försäkringskassan har rätt att i ett för allt
      betala ut ålders- eller familjepension eller på
      fribrev baserad invalidpension som är min
      dre än tio euro i månaden. Engångsbetal
      ningen skall räknas ut enligt de föreskrifter
      som Försäkringsinspektionen meddelar, om
      inte annat bestäms någon annanstans i lag.
            96 §
       Tillsynen över och inspektionen av försäk
      ringskassorna ankommer på Försäkringsin
      spektionen.
      - - - - - - - - - - - - - -
      97 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Kassan skall inom en skälig tid som ve
      derbörande ministerium och Försäkringsin
      spektionen bestämmer lämna ministeriet och
      inspektionen också andra för fullgörandet av
      uppgifterna enligt denna lag nödvändiga
      upplysningar om sin verksamhet än de som
      avses i 1 mom.
      - - - - - - - - - - - - - -
      99 §
       Om en försäkringskassa inte följer lag,
      sina stadgar, de för försäkring fastställda
      grunderna eller av vederbörande ministerium
      eller Försäkringsinspektionen med stöd av
      denna lag meddelade föreskrifter eller om
      grunderna för dess verksamhet inte längre
      stämmer överens med lag, skall Försäkrings
      inspektionen uppmana kassan att rätta till
      saken inom en utsatt tid som inte utan tving
      ande skäl får vara längre än sex månader.
      - - - - - - - - - - - - - -
      111 §
       En försäkringskassa skall träda i likvida
      tion och upplösas,
      - - - - - - - - - - - - - -
       2) om bokslutet utvisar underskott eller
      om ett eventuellt garantikapital eller en
      eventuell grundfond underskrider det i kas
      sans stadgar fastställda beloppet och om un
      derskottet inte har täckts eller garantikapita
      let eller grundfonden uppbringats till fullt
      belopp under de två följande räkenskapspe
      rioderna,
      - - - - - - - - - - - - - -

 165 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Utan hinder av 1 mom. har vederbörande
 ministerium och Försäkringsinspektionen rätt
 att lämna ut uppgifter som omfattas av tyst
 nadsplikten till
 - - - - - - - - - - - - - -
 Utöver vad som bestäms i 2 mom. får ve
 derbörande ministerium och Försäkringsin
 spektionen använda uppgifter som omfattas
 av tystnadsplikten enligt denna paragraf en
 dast för att
 - - - - - - - - - - - - - -
 4) bemöta besvär som anförts över veder
 börande ministeriums eller Försäkringsin
 spektionens beslut.
 - - - - - - - - - - - - - -
 167 §
 Vederbörande ministerium och Försäk
 ringsinspektionen får publicera sådan statis
 tik och därmed jämförbar information om
 försäkringskassornas verksamhet, ställning
 och utveckling som har gjorts upp på enhet
 liga grunder för alla kassor.
 Var och en har rätt att ta del av försäk
 ringskassors bokslut som vederbörande mi
 nisterium och Försäkringsinspektionen har i
 sin besittning.
 168 §
 Försäkringskassorna skall höra till försäk
 ringskasseföreningen, som står under För
 säkringsinspektionens tillsyn. Om de uppgif
 ter för föreningen som har anknytning till
 denna lag, om föreningens förvaltning och
 om kassornas skyldighet att delta i dess ut
 gifter bestäms i föreningens stadgar, som
 fastställs av vederbörande ministerium.
 170 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Försäkringsmatematikern vid en pensions
 kassa skall göra en försäkringsteknisk analys
 av pensionskassans tillstånd minst vartannat
 år eller oftare, om Försäkringsinspektionen
 anser det vara motiverat. Försäkringsinspek
 tionen meddelar vid behov anvisningar om
 uppgörande av analysen.
 - - - - - - - - - - - - - -
 172 a §
 Vad som i denna lag föreskrivs om social-
 och hälsovårdsministeriet eller vederbörande
 ministerium, gäller efter att lagen om För
 säkringsinspektionen ( / ) trätt i kraft För
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      säkringsinspektionen, om något annat inte
      följer av 2 mom.
       På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
      vad som i 8 § 2 mom., 65 §, 70 § 1 mom.,
      72 b §, 74 a § 1 mom. 3 punkten, 74 b § 1
      och 2 mom., 74 c § 3 mom., 77 §, 79 §
      2 mom., 83 § 3 mom. 3 punkten, 4 mom.,
      5 mom. 11 punkten och 7 mom., 83 a § 1
      och 3 mom., 83 d § 5 mom., 91 § 4 mom.,
      96 §, 97 § 2 och 3 mom., 99 § 1 mom.,
      132 § 2 och 3 mom., 165 § 2 och 4 mom.,
      167-169 § och 170 § 4 mom. i denna lag
 föreskrivs om social- och hälsovårdsministe
 riet eller vederbörande ministerium.
 --- Denna lag träder i kraft den    1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 andra beslut som vederbörande ministerium
 har utfärdat om försäkringstillsyn och för
 säkringsinspektion och vilkas utfärdande en
 ligt 172 a § överförs på Försäkringsinspek
 tionen, fortsätter efter att lagen om Försäk
 ringsinspektionen trätt i kraft att gälla till
 dess att Försäkringsinspektionen beslutar
 något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Lag

      om ändring av lagen om pensionsstiftelser


       I enlighet med riksdagens beslut
       upphävs i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser
(1774/1995) 123 § 2 mom.,
       ändras 6 § 4 mom., i 36 a § 1 mom. det inledande stycket och 1
punkten, 37, 38, 41 och
      42 §, 43 § 2 mom., 45 § 4-6 mom., i 46 § 3 mom. det inledande
stycket och 3 punkten
      samt 4 mom., i 5 mom. det inledande stycket samt 7 och 8 mom., 47 §
4 och 5 mom., 48 §
      7 mom., 48 a §, 48 d § 4 mom., 54 §, 64 § 1 mom., 65 § 2 mom., 67 §
1 mom., 109 och
      110 §, i 132 § 2 mom. det inledande stycket och i 4 mom. det
inledande stycket och
      4 punkten, 134 §, 135 § 2 mom. och 136 §,
       av dessa lagrum 43 § 2 mom., 45 § 4-6 mom., 48 a § och 48 d § 4
mom. sådana de ly
      der i lag 1323/1997, det inledande stycket i 36 a § 1 mom. och 1
punkten samt det inledan
      de stycket i 132 § 2 mom. och i 4 mom. det inledande stycket och 4
punkten sådana de ly
      der i lag 201/1998, samt
       fogas till 43 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom.
blir 4 och 5 mom.,
      samt till lagen nya 41 b, 47 a och 137 a § som följer:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      6 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Vederbörande ministerium meddelar när
      mare föreskrifter om hur medlen och eventu
      ella skulder samt intäkter och kostnader för
      en avdelning skall hållas åtskils från varand
      ra. Försäkringsinspektionen kan vid behov
      meddela anvisningar om hur de föreskrifter
      som vederbörande ministerium med stöd av
      denna paragraf har meddelat skall tillämpas
      på en pensionsstiftelse.
            36 a §
       En pensionsstiftelses revisor skall utan
      dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla
      sådana omständigheter och beslut som gäller
 pensionsstiftelsen och som han i sitt uppdrag
 fått kännedom om och som kan anses
 1) bryta mot stadgarna eller grunderna för
 pensionsstiftelsen eller mot lagstiftningen
 om bedrivande av pensionsstiftelseverksam
 het,
 - - - - - - - - - - - - - -

 37 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 I pensionsstiftelsens bokföring och vid
 upprättande av bokslutet iakttas bokförings
 lagen (1336/1997), om inte något annat föl
 jer av bestämmelserna i detta kapitel, samt
 bokföringsförordningen (1339/1997), om
 inte något annat följer av bestämmelserna i
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      detta kapitel eller vederbörande ministeriums
      eller Försäkringsinspektionens på försäk
      ringsverksamhetens speciella karaktär base
      rade föreskrifter.
       Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom. och
      5-8 §, 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 6
      och 7 §, 9-12 § samt 13 § 1 och 3 mom.,
      4 kap. 1-4 §, 5 § 3-5 mom. och 7 §,
      5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom.,
      6-13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 §
      samt 6 och 7 kap. bokföringslagen tillämpas
      inte på upprättandet av en pensionsstiftelses
      bokslut.
      38 §
       Bokslutshandlingarna skall vara överskåd
      liga och bokslutet skall bilda en helhet.
       Styrelsen och ombudsmannen skall datera
      och skriva under bokslutet. Har en styrelse
      medlem eller ombudsmannen framfört en
      avvikande mening om bokslutet skall ett
      uttalande som återger den fogas till bokslu
      tet, om han så kräver.
       Bokslutet skall tillställas revisorerna inom
      fyra månader efter räkenskapsperiodens slut,
      om Försäkringsinspektionen på ansökan av
      pensionsstiftelsen av särskilda skäl inte be
      viljar undantag från detta. Revisorerna skall
      inom en månad avge en revisionsberättelse
      till styrelsen.
      41 §
       I balansräkningen upptas
       1) fordringar till nominellt värde, likväl
      högst till det sannolika värdet,
       2) värdepapper som utgör finansieringstill
      gångar och andra sådana finansieringsmedel
      till anskaffningsutgiften eller, om deras
      gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till
      detta värde,
       3) pensionsansvar till ett värde som beräk
      nats med beaktande av 43 § och vederbör
      ande ministeriums och Försäkringsinspektio
      nens föreskrifter, samt
       4) övriga skulder till nominellt värde eller,
      om skulden är bunden vid index eller någon
      annan jämförelsegrund, till det högre belopp
      som den stiger till på grund av den förändra
      de jämförelsegrunden.
       Om en kostnadsföring som har gjorts be
      träffande fordringar enligt 1 mom. 1 och
      2 punkten visar sig vara obefogad senast vid
      utgången av räkenskapsperioden, skall den
      tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.
 41 b §
 En tillgång som överförs från en grupp av
 placeringstillgångarna eller anläggningstill
 gångarna till en annan skall åsättas det ba
 lansvärde som avses i 41 a §.
 I en bilaga till balansräkningen skall ba
 lanspostvis uppges placeringstillgångarnas
 anskaffningsutgift och gängse värde.
 Vederbörande ministerium meddelar när
 mare föreskrifter om uppskrivningarnas
 maximibelopp och Försäkringsinspektionen
 om fastställande av gängse värde för place
 ringar och anskaffningsutgiften för dem.
 42 §
 Vederbörande ministerium meddelar före
 skrifter som beror på försäkringsverksam
 hetens speciella karaktär om de scheman
 som skall iakttas vid upprättandet av en pen
 sionsstiftelses resultaträkning och balansräk
 ning samt om noterna till resultaträkningen
 och balansräkningen och om uppgifterna i
 verksamhetsberättelsen.
 Försäkringsinspektionen meddelar närmare
 föreskrifter som beror på försäkringsverk
 samhetens speciella karaktär om hur bokslut
 för pensionsstiftelser skall upprättas.
 Försäkringsinspektionen kan ge anvisning
 ar och utlåtanden om hur detta kapitel, ve
 derbörande ministeriums föreskrifter enligt
 1 mom., bestämmelserna om pensionsstiftel
 sers bokslut samt bokföringslagen och bok
 föringsförordningen (1339/1997) skall till
 lämpas på pensionsstiftelser.
 Försäkringsinspektionen kan på ansökan
 av en pensionsstiftelse av särskilda skäl för
 viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i
 3 mom. angivna bestämmelserna och före
 skrifterna, om undantaget behövs för att ge
 en rättvisande bild av resultatet av pensions
 stiftelsens verksamhet och av dess ekono
 miska ställning.
 Om en bestämmelse eller föreskrift, en
 anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
 avses i denna paragraf är av vikt med tanke
 på den allmänna tillämpningen av bok
 föringslagen eller bokföringsförordningen,
 skall vederbörande ministerium eller Försäk
 ringsinspektionen, innan bestämmelsen eller
 föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller
 tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämn
 dens utlåtande härom.
 Försäkringsinspektionen kan av särskilda
 skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan
 tag från tiden för upprättande av bokslut, de
 scheman som skall användas för resultaträk
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      ningen och balansräkningen, noterna, verk
      samhetsberättelsens närmare innehåll, ba
      lansspecifikationerna och specifikationerna
      av noterna.
            43 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Pensionsansvaret beräknas för
       1) pensioner och förmåner som börjat löpa
      före bokslutsdagen,
       2) framtida pensioner och andra förmåner
      till de personer som hör till pensionsstiftel
      sens verksamhetskrets, till den del pensionen
      eller den andra förmånen kan anses ha till
      växt till tidpunkten för bokslutet samt för
      framtida pensioner och andra förmåner till
      personer som har hört till pensionsstiftelsens
      verksamhetskrets,
       3) det tilläggsförsäkringsansvar som syftar
      till att upprätthålla den solvens som verk
      samhet enligt lagen om pension för arbets
      tagare förutsätter och som kan användas till
      att täcka en förlust i placeringsverksamheten
      samt till att sänka understödsavgifterna så
      som vederbörande ministerium närmare be
      stämmer, samt för
       4) det ansvar som orsakas av framtida höj
      ningar av frivilliga tilläggspensioner och
      andra förmåner (indexförhöjningsansvar),
      och som får användas till att täcka förutom
      de framtida förhöjningarna enbart en sådan
      ökning av pensionsansvaret som uppkommit
      till följd av att beräkningsgrunderna har änd
      rats så som Försäkringsinspektionen be
      stämmer närmare.
       Pensionsansvaret beräknas i de fall som
      avses i 2 mom. 1, 2 och 4 punkten enligt
      Försäkringsinspektionens föreskrifter, om
      inte annat bestäms någon annanstans i lag,
      och i det fall som avses i 3 punkten enligt
      vederbörande ministeriums föreskrifter.
      - - - - - - - - - - - - - -
      45 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Om verksamhetskapitalet i en B-pensions
      stiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdel
      ning överskrider det fyrdubbla beloppet av
      den solvensgräns som avses i 48 c §
      1 mom., kan den överskjutande delen under
      de förutsättningar som anges i nämnda para
      graf med Försäkringsinspektionens samtycke
      återbetalas till arbetsgivaren. I en AB-pen
      sionsstiftelse är ett villkor för återbetalning
      att A-avdelningens pensionsansvar är täckt
      enligt 47 §. Vederbörande ministerium kan
 vid behov meddela föreskrifter om att vissa
 poster lämnas obeaktade i verksamhetskapi
 talet när den överskjutande delen uppskattas,
 och att värdet av vissa tillgångar beräknas
 med avvikelse från deras gängse värde.
 Om A-pensionsstiftelsens eller AB-pen
 sionsstiftelsens A-avdelnings tillgångar en
 ligt 46 § och med stöd av den meddelade
 bestämmelser och föreskrifter i samband
 med bokslutet uppskattas varaktigt täcka be
 loppet av ansvaret enligt 47 § och tillgångar
 na i sin helhet beräknas överskrida beloppet
 av pensionsstiftelsens pensionsansvar och
 övriga skulder, får de mot skillnaden svaran
 de tillgångarna med Försäkringsinspektio
 nens samtycke återbetalas till arbetsgivaren.
 Vederbörande ministerium kan vid behov
 meddela föreskrifter om att värdet av vissa
 tillgångar som hör till täckningen beräknas
 med avvikelse från det gängse värdet vid
 uppskattningen av övertäckningen. Till följd
 av återbetalningen får ansvarsunderskott inte
 kvarstå i A-pensionsstiftelsen eller AB-pen
 sionsstiftelsens A-avdelning. I AB-pensions
 stiftelsen är ett villkor för återbetalningen att
 verksamhetskapitalet i AB-pensionsstiftel
 sens B-avdelning överskrider det fyrdubbla
 beloppet av den solvensgräns som avses i
 48 c § 1 mom.
 Vederbörande ministerium meddelar när
 mare föreskrifter om tillämpningen av denna
 paragraf. Försäkringsinspektionen kan vid
 behov meddela anvisningar om hur de före
 skrifter som vederbörande ministerium med
 stöd av denna paragraf har meddelat skall
 tillämpas på en pensionsstiftelse samt om
 ansökan enligt denna paragraf och om de
 uppgifter som skall lämnas i ansökan.
 46 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Pensionsstiftelsen skall täcka pensionsan
 svarets bruttobelopp med sådana slag av till
 gångar som anges nedan i denna paragraf
 och som, värderade till gängse värde på så
 dana grunder som Försäkringsinspektionen
 har fastställt, räcker till för att täcka pen
 sionsansvaret från vilket följande poster först
 har dragits av:
 - - - - - - - - - - - - - -
 3) andra poster som av särskilda skäl får
 dras av i de fall som ministeriet bestämmer.
 Ministeriet kan av särskilda skäl föreskriva
 att vissa tillgångar som hör till täckningen
 skall värderas avvikande från deras gängse
 värde.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Täckningen av pensionsansvaret skall, en
      ligt vad som bestäms genom förordning och
      bestäms närmare med stöd av den, bestå av
      - - - - - - - - - - - - - -
       Täckningen av pensionsstiftelsens pen
      sionsansvar skall förtecknas så som Försäk
      ringsinspektionen bestämmer närmare.
       Försäkringsinspektionen kan meddela an
      visningar om tillämpningen av denna para
      graf och av de bestämmelser som meddelats
      med stöd av den.
      47 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Täckningen av pensionsstiftelsens pen
      sionsansvar skall förtecknas så som Försäk
      ringsinspektionen bestämmer närmare.
       Försäkringsinspektionen kan meddela an
      visningar om tillämpningen av denna para
      graf och av de bestämmelser som meddelats
      med stöd av den.
      47 a §
       En pensionsstiftelses styrelse skall göra
      upp en plan för placeringen av stiftelsens
      tillgångar (placeringsplan). Försäkringsin
      spektionen meddelar närmare föreskrifter om
      placeringsplanen.
            48 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Vederbörande ministerium meddelar före
      skrifter om tillämpningen av denna paragraf.
      Försäkringsinspektionen kan vid behov med
      dela närmare anvisningar om hur de före
      skrifter som vederbörande ministerium med
      stöd av denna paragraf har meddelat skall
      tillämpas på en pensionsstiftelse.
            48 a §
       Med en B-pensionsstiftelses och en AB-
      pensionsstiftelses B-avdelnings verksam
      hetskapital avses det belopp med vilket de
      tillgångar och andra därmed jämförbara för
      bindelser och säkerheter inom verksamhet
      enligt lagen om pension för arbetstagare
      överskrider de skulder och andra därmed
      jämförbara förbindelser som uppkommer i
      denna försäkringsverksamhet, på det sätt
      som bestäms genom förordning och bestäms
      närmare med stöd av den. Vid beräkningen
      av pensionsansvaret beaktas inte det till
      läggsförsäkringsansvar som avses i 43 §
      2 mom. 3 punkten.
 48 d §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Försäkringsinspektionen meddelar vid be
 hov närmare föreskrifter om uppgörandet
 och inlämnandet av de planer som avses i
 1-3 mom.
 54 §
 Pensionsstiftelsen har rätt att som ett en
 gångsbelopp betala ut ålders- eller familje
 pension eller på fribrev baserad invalidpen
 sion som är mindre än 20 euro i månaden
 och med pensionstagarens samtycke mindre
 än 40 euro i månaden. Engångsbetalningen
 skall räknas ut enligt de grunder som För
 säkringsinspektionen bestämmer, om inte
 annat bestäms någon annanstans i lag.
 64 §
 Tillsynen över och inspektionen av pen
 sionsstiftelserna ankommer på Försäkringsin
 spektionen.
 - - - - - - - - - - - - - -
 65 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Pensionsstiftelsen skall inom en skälig tid
 som vederbörande ministerium och Försäk
 ringsinspektionen bestämmer lämna minis
 teriet och inspektionen också andra för full
 görandet av uppgifterna enligt denna lag
 nödvändiga upplysningar om sin verksamhet
 än de som avses i 1 mom.
 - - - - - - - - - - - - - -
 67 §
 Om en pensionsstiftelse inte följer lag,
 sina stadgar eller av vederbörande ministeri
 um eller Försäkringsinspektionen med stöd
 av denna lag meddelade föreskrifter, skall
 Försäkringsinspektionen uppmana pensions
 stiftelsen att rätta till saken inom en viss tid.
 - - - - - - - - - - - - - -
 109 §
 En styrelsemedlem, en medlem av förvalt
 ningsrådet och ombudsmannen är skyldiga
 att ersätta skada som de i sitt uppdrag upp
 såtligen eller av vållande har orsakat pen
 sionsstiftelsen. Detsamma gäller skada som
 de genom överträdelse av denna lag, pen
 sionsstiftelsens stadgar eller vederbörande
 ministeriums eller Försäkringsinspektionens
 föreskrifter har tillfogat personer som hör
 eller har hört till pensionsstiftelsens verk
 samhetskrets, en pensionstagare eller annan
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      förmånstagare, arbetsgivare eller någon an
      nan.
            110 §
       Pensionsstiftelsens namntecknare, som inte
      står i arbetsförhållande till pensionsstiftelsen
      och som inte är styrelsemedlem eller med
      lem av förvaltningsrådet eller ombudsman,
      är skyldig att ersätta skada som han genom
      att medverka till att bryta mot denna lag,
      pensionsstiftelsens stadgar eller vederböran
      de ministeriums eller Försäkringsinspektio
      nens föreskrifter uppsåtligen eller genom
      grovt vållande orsakat pensionsstiftelsen, en
      person som hör eller har hört till verksam
      hetskretsen, en pensionstagare eller annan
      förmånstagare eller någon annan.
            132 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Utan hinder av 1 mom. har vederbörande
      ministerium och Försäkringsinspektionen rätt
      att lämna ut uppgifter som omfattas av tyst
      nadsplikten till
      - - - - - - - - - - - - - -
       Utöver vad som bestäms i 2 mom. får ve
      derbörande ministerium och Försäkringsin
      spektionen använda uppgifter som omfattas
      av tystnadsplikten enligt denna paragraf en
      dast för att
      - - - - - - - - - - - - - -
       4) bemöta besvär som anförts över veder
      börande ministeriums eller Försäkringsin
      spektionens beslut.
      - - - - - - - - - - - - - -
      134 §
       Vederbörande ministerium och Försäk
      ringsinspektionen får publicera sådan statis
      tik och därmed jämförbar information om
      pensionsstiftelsernas verksamhet, ställning
      och utveckling som har gjorts upp på enhet
      liga grunder för alla pensionsstiftelser.
       Var och en har rätt att ta del av pensions
      stiftelsers bokslut som vederbörande minis
      terium och Försäkringsinspektionen har i sin
      besittning.
 135 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Pensionsstiftelsen skall till Försäkringsin
 spektionen göra en anmälan om att en för
 säkringsmatematiker har anställts eller av
 gått. Vederbörande ministerium kan meddela
 föreskrifter om tillämpningen av denna para
 graf.
 136 §
 Försäkringsmatematikern vid en pensions
 stiftelse skall göra en försäkringsteknisk ana
 lys av pensionsstiftelsens ställning minst
 vartannat år eller oftare, om Försäkringsin
 spektionen anser det vara motiverat. Försäk
 ringsinspektionen meddelar vid behov anvis
 ningar om uppgörande av analysen.
 137 a §
 Vad som i denna lag föreskrivs om social-
 och hälsovårdsministeriet eller vederbörande
 ministerium gäller efter att lagen om Försäk
 ringsinspektionen ( / ) trätt i kraft Försäk
 ringsinspektionen, om något annat inte följer
 av 2 mom.
 På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
 vad som i 4 § 3 mom., 6 § 4 mom., 36 §
 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 2 mom., 41 §
 1 mom. 3 punkten, 41 a § 1 och 2 mom.,
 41 b § 3 mom., 42 §, 43 § 2 och 3 mom.,
 45 § 4-6 mom., 46 § 1 mom., 3 mom.
 3 punkten och 4 mom., 48 § 1 och 7 mom.,
 48 c § 2 och 5 mom., 55 § 3 mom., 64 §,
 65 § 2 och 3 mom., 67 § 1 mom., 88 §
 5 mom., 109 och 110 §, 120 § 4 mom.,
 122 §, 132 § 2 och 4 mom., 134 §, 135 §
 2 mom. och 147 § 2 mom. i denna lag före
 skrivs om social- och hälsovårdsministeriet
 eller vederbörande ministerium.
 --- Denna lag träder i kraft den    1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 andra beslut som vederbörande ministerium
 har utfärdat om försäkringstillsyn och för
 säkringsinspektion och vilkas utfärdande en
 ligt 137 a § överförs på Försäkringsinspek
 tionen, fortsätter efter att lagen om Försäk
 ringsinspektionen trätt i kraft att gälla till
 dess att Försäkringsinspektionen beslutar
 något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Lag

      om ändring av lagen om försäkringsmäklare


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 19 februari 1993 om försäkringsmäklare
(251/1993) 1 § 2 mom., det
      inledande stycket i 3 § 1 mom., det inledande stycket i 4 §, 5 § 2
mom., 10 § 2 mom., 11 §
      2 mom., 15-18 §, 19 § 2 mom. och 22-24 §,
       av dessa lagrum 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 397/1995
och 17 § sådan den ly
      der delvis ändrad i lag 76/1998 som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      1 §

      Försäkringsmäklare

      - - - - - - - - - - - - - -
       Endast en sådan fysisk person eller sam
      manslutning som inte är beroende av försäk
      ringsgivaren och som har antecknats i För
      säkringsinspektionens register över försäk
      ringsmäklare (försäkringsmäklarregistret) får
      vara försäkringsmäklare.
      - - - - - - - - - - - - - -
      3 §

      Förutsättningar för registrering av en fysisk
      person

       Försäkringsinspektionen skall på begäran
      som försäkringsmäklare registrera en fysisk
      person som
      - - - - - - - - - - - - - -

      4 §

      Förutsättningar för registrering av en
      sammanslutning

       Försäkringsinspektionen skall på begäran
      registrera en sammanslutning som försäk
      ringsmäklare, om
      - - - - - - - - - - - - - -


      5 §

      Anteckningar i försäkringsmäklarregistret

      - - - - - - - - - - - - - -
       Försäkringsinspektionen skall utan dröjs
      mål underrättas om ändringar i registerupp
      gifterna.
      - - - - - - - - - - - - - - 10 §

 Avskiljande av tillgångar

 - - - - - - - - - - - - - -
 För säkerställande av att skyldigheterna
 enligt 1 mom. fullgörs skall försäkringsmäk
 laren teckna en av Försäkringsinspektionen
 godkänd försäkring eller ställa en av Försäk
 ringsinspektionen godkänd säkerhet.
 11 §

 Provision eller arvode från
 försäkringsgivaren

 - - - - - - - - - - - - - -
 För förmedling av sådana lagstadgade för
 säkringar för vilkas premier en myndighet
 fastställer beräkningsgrunderna får försäk
 ringsgivare betala provision eller arvode till
 försäkringsmäklare endast på försäkringsgi
 varens ansökan och enligt de grunder som
 myndigheten fastställer. Nämnda myndighet
 kan dock vid behov bestämma de grunder
 som tillämpas på de provisioner och arvoden
 som avses i detta moment.
 15 §

 Tillsyn över försäkringsmäklare

 Tillsynen över och granskningen av för
 säkringsmäklare ankommer på Försäkrings
 inspektionen.
 Försäkringsmäklaren skall på begäran ge
 vederbörande ministerium och Försäkrings
 inpektionen alla nödvändiga handlingar,
 upplysningar och utredningar som behövs
 för fullgörandet av uppgifterna enligt denna
 lag.
 När rörelse inleds eller upphör skall detta
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      utan dröjsmål anmälas till Försäkringsin
      spektionen.
       Försäkringsmäklaren är skyldig att årligen
      tillställa Försäkringsinspektionen en berättel
      se över sin rörelse enligt ett formulär som
      Försäkringsinspektionen uppgjort.
            16 §

      Närmare föreskrifter

       Försäkringsinspektionen meddelar närmare
      föreskrifter om registrering av försäk
      ringsmäklare och om förutsättningarna för
      registrering. Vederbörande ministerium med
      delar närmare föreskrifter om de försäk
      ringar som försäkringsmäklarna skall ha och
      om de säkerheter som de skall ställa.
            17 §

      Tvångsmedel

       Om en försäkringsmäklare inte följer lag
      eller föreskrifter som har meddelats med
      stöd av denna lag eller lagen om förhindran
      de och utredning av penningtvätt (68/1998),
      eller om det har framkommit missbruk i för
      säkringsmäklarens verksamhet, kan Försäk
      ringsinspektionen ge försäkringsmäklaren
      anmärkning, uppmana mäklaren att inom en
      viss tid rätta till saken eller förbjuda honom
      att fortsätta ett förfarande som Försäkrings
      inspektionen anser vara felaktigt.
       Försäkringsinspektionen kan förena en
      uppmaning eller ett förbud som avses i
      1 mom. med vite. Vitet döms ut av länssty
      relsen på försäkringsmäklarens hemort. Om
      försäkringsmäklaren inte har hemort i Fin
      land, döms vitet ut av länsstyrelsen i Södra
      Finlands län.
       Om en uppmaning eller ett förbud som
      nämns i 1 mom. inte iakttas, kan Försäk
      ringsinspektionen förbjuda försäkringsmäkla
      ren att fortsätta med sin verksamhet tills för
      hållandet har rättats till och, om denne grovt
      har försummat sina skyldigheter, återkalla
      registreringen.
       Om de förhållanden som rådde när försäk
      ringsmäklaren registrerades har förändrats så
      att han inte längre kunde registreras som
      försäkringsmäklare enligt denna lag, eller
      om förutsättningarna för inledande av verk
      samheten inte längre uppfylls, kan Försäk
      ringsinspektionen återkalla registreringen.
       18 §

 Ersättning för tillsynskostnader

 Försäkringsmäklaren skall för ersättande
 av de kostnader som tillsynen enligt denna
 lag orsakar årligen betala en tillsynsavgift
 som vederbörande ministerium fastställer på
 framställning av Försäkringsinspektionen.
 När avgiften fastställs skall lagen om grun
 derna för avgifter till staten (150/1992) iakt
 tas.
 19 §

 Tystnadsplikt

 - - - - - - - - - - - - - -
 Utan hinder av 1 mom. har vederbörande
 ministerium och Försäkringsinspektionen rätt
 att lämna upplysningar som omfattas av tyst
 nadsplikten till åklagar- och polismyndighe
 ter för utredning av brott, till myndigheter
 som annars i lag berättigas att få sådana
 upplysningar samt, om upplysningarna i en
 annan stat omfattas av tystnadsplikt, till den
 myndighet som där utövar tillsyn över för
 säkringsmäklarverksamhet.
 22 §

 Olovligt bedrivande av
 försäkringsmäklarverksamhet

 Den som utan att vara antecknad i Försäk
 ringsinspektionens försäkringsmäklarregister
 bedriver försäkringsmäklarverksamhet enligt
 denna lag eller i sin firma eller annars så
 som beteckning för sin verksamhet använder
 benämningen försäkringsmäklare i strid med
 1 § skall, om gärningen inte är ringa, för
 olovligt bedrivande av försäkringsmäklar
 verksamhet dömas till böter eller fängelse i
 högst ett år.
 23 §

 Verkställighet av Försäkringsinspektionens
 beslut

 Ett beslut eller förordnande som Försäk
 ringsinspektionen har givit med stöd av 15 §
 1 eller 2 mom. eller 17 § 1, 3 eller 4 mom.
 kan verkställas även om besvär har anförts.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      24 §

      Statistik över försäkringsmäklare

       Utan hinder av 19 § får vederbörande mi
      nisterium och Försäkringsinspektionen publi
      cera sådan statistik över försäkringsmäklar
      nas verksamhet, ställning och utveckling
      som har gjorts upp på enhetliga grunder för
      alla försäkringsmäklare.
      --- Denna lag träder i kraft den      1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 andra beslut som vederbörande ministerium
 har utfärdat om tillsyn över och granskning
 av försäkringsmäklare och vilkas utfärdande
 när denna lag träder i kraft överförs på För
 säkringsinspektionen, fortsätter att gälla tills
 Försäkringsinspektionen beslutar något an
 nat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Lag

      om ändring av patientskadelagen


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/1986) 4 § 2
mom., 5 § 3 och 4 mom.,
      6 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 11 § 3 mom.,
       av dessa lagrum 4 § 2 mom. och 6 § 1, 2, 4 och 5 mom. sådana de
lyder i lag 363/1995,
      5 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 879/1998 och 11 § 3 mom.
sådant det lyder i lag
      973/1993, som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      4 §

      Försäkringsskyldighet

      - - - - - - - - - - - - - -
       Den som underlåtit att ta försäkring är
      skyldig att för tiden för underlåtenheten be
      tala högst tiodubbel försäkringspremie. För
      säkringsinspektionen beslutar hur den för
      säkringspremie som ligger till grund för den
      förhöjda premien skall beräknas.
      - - - - - - - - - - - - - -
      5 §

      Försäkringsgivare

      - - - - - - - - - - - - - -
       Samtliga försäkringsbolag som bedriver
      patientförsäkringsrörelse i Finland skall vara
      medlemmar i Patientförsäkringscentralen.
      Centralen svarar för ersättningsverksamheten
      enligt denna lag och kan bevilja försäkringar
      för medlemsbolagens räkning. Centralen an
      svarar för skada då fall av underlåtenhet att
      ta försäkring föreligger samt bestämmer och
      uppbär i 4 § 2 mom. nämnd förhöjd försäk
 ringspremie. Dessutom skall centralen i sam
 band med ett finländskt försäkringsbolags
 likvidation eller konkurs sköta utbetalningen
 av ersättningar sedan försäkringsbeståndet
 jämte mot detta svarande tillgångar har över
 förts till centralen samt även handha övriga
 uppgifter som anges i 15 kap. 14 § lagen
 om försäkringsbolag och i 49 § lagen om
 utländska försäkringsbolag (398/1995). Gäl
 ler likvidationen eller konkursen ett ut
 ländskt försäkringsbolag vars hemstat hör till
 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 vidtar centralens skyldighet att betala ut er
 sättningar dock vid den tidpunkt som För
 säkringsinspektionen bestämmer. När Pati
 entförsäkringscentralen har betalt ersättning
 till den skadelidande, övergår dennes rätt till
 ersättning från administrations- eller kon
 kursboet till centralen upp till det belopp
 som denna har betalt ut i ersättning.
 Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över
 Patientförsäkringscentralens verksamhet och
 vederbörande ministerium fastställer dess
 stadgar. Vid tillsynen iakttas i tillämpliga
 delar vad som i lagen om försäkringsbolag
 bestäms om tillsynen över försäkringsbolag.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      6 §

      Anmälan av villkoren för patientförsäkring
      och av försäkringspremierna

       Försäkringsbolaget skall skriftligen tillstäl
      la Försäkringsinspektionen de allmänna och
      särskilda försäkringsvillkor som gäller pati
      entförsäkring för kännedom senast en månad
      innan de tas i bruk.
       Försäkringsinspektionen kan vid behov
      kräva att försäkringsbolaget tillställer För
      säkringsinspektionen en utredning om de
      grunder för försäkringspremierna, de formu
      lär och de andra handlingar som bolaget an
      vänder i kontakterna med försäkringstagarna.
      - - - - - - - - - - - - - -       Försäkringsinspektionen kan
 meddela före
      skrifter om den riskklassificering som ligger
      till grund för statistikföringen av försäk
      ringar och skador.
       Försäkringsbolagen skall så som Försäk
      ringsinspektionen bestämmer låta utföra så
      dana undersökningar och beräkningar som
      åliggandena enligt denna paragraf förutsät
      ter.
 11 §

 Patientskadenämnden

 - - - - - - - - - - - - - -
 Kostnaderna för patientskadenämndens
 verksamhet betalas, så som närmare bestäms
 genom förordning, av patientförsäkrings
 föreningens medel enligt nämndens budget,
 som årligen fastställs av Försäkringsinspek
 tionen.
 ---
 Denna lag träder i kraft den      1999.
 Lagens 5 § 3 och 4 mom. träder dock i kraft
 den 1 maj 1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 andra beslut som vederbörande ministerium
 har utfärdat om patientförsäkring och om
 tillsynen över patientförsäkringsföreningen
 och vilkas utfärdande när denna lag träder i
 kraft överförs på Försäkringsinspektionen,
 fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektio
 nen beslutar något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av trafikförsäkringslagen


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 16 §
 1 mom., 17 § 2 och
      3 mom., 18 § 1, 2 och 5 mom., 18 a § 2 mom. och 19 a § 2 och 3 mom.,
       av dessa lagrum 16 § 1 mom., 18 § 1, 2 och 5 mom. och 18 a § 2 mom.
 sådana de lyder i
      lag 1493/1994, 17 § 2 mom. och 19 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i
 lag 361/1993 samt
      17 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1084/1996, som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      16 §
       En motorfordonsägare som inte haft trafik
      försäkring för fordonet trots att han borde ha
      haft en sådan, är skyldig att för den tid för
      summelsen varat till trafikförsäkringscentra
      len betala en gottgörelse som i varje enskilt
      fall bestäms separat och som motsvarar
      högst den fyrdubbla genomsnittliga försäk
      ringspremien eller, om trafikskada inträffat,
      högst den tiodubbla genomsnittliga försäk
      ringspremien. Försäkringsinspektionen be
 slutar närmare hur den genomsnittliga för
 säkringspremien bestäms. Ägaren skall på
 motsvarande sätt till trafikförsäkringsbolaget
 betala den gottgörelse som bolaget bestäm
 mer, om fordonet i strid med en till bolaget
 på förhand gjord skriftlig anmälan har an
 vänts i trafik under den tid det enligt anmä
 lan har varit taget ur trafik. Gottgörelsen
 skall bestämmas för hela den anmälda upp
 läggningstiden, om inte något annat följer av
 särskilt vägande skäl. En gottgörelse som
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      avses ovan i denna paragraf är verkställbar
      utan dom eller beslut.
      - - - - - - - - - - - - - -
      17 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Tillsynen över trafikförsäkringscentralen
      ankommer på Försäkringsinspektionen. Vid
      tillsynen iakttas i tillämpliga delar vad som i
      lagen om försäkringsbolag bestäms om till
      synen över försäkringsbolag. Angående tra
      fikförsäkringscentralens åligganden i anslut
      ning till verkställigheten av denna lag, an
      gående dess förvaltning samt försäkringsbo
      lagens skyldighet och rätt att i förhållande
      till sina här influtna premieintäkter eller an
      talet här försäkrade risker delta i centralens
      utgifter och inkomster bestäms i centralens
      stadgar, vilka utfärdas genom förordning
      sedan centralen beretts tillfälle att framlägga
      förslag därom. Beträffande trafikförsäk
      ringscentralens bokslut och revision gäller
      vad som bestäms genom förordning och
      med stöd av förordning.
       Trafikförsäkringscentralen är primärt an
      svarig för trafikskador som i Finland orsakas
      av oförsäkrade eller oidentifierade motorfor
      don eller av motorfordon vilkas stadigvaran
      de hemort inte är i Finland. Om försäkrings
      givaren slutligen konstateras vara ersätt
      ningsskyldig, har trafikförsäkringscentralen
      rätt att av försäkringsgivaren återfå det be
      lopp som den har betalt ut. Dessutom skall
      centralen i samband med ett finländskt för
      säkringsbolags likvidation eller konkurs skö
      ta utbetalningen av ersättningar sedan försä
      kringsbeståndet jämte mot detta svarande
      tillgångar har överförts till centralen samt
      även handha övriga uppgifter som anges i
      15 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag och
      i 49 § lagen om utländska försäkringsbolag
      (398/1995). Gäller likvidationen eller kon
      kursen ett utländskt försäkringsbolag vars
      hemstat hör till Europeiska ekonomiska sam
      arbetsområdet, vidtar centralens skyldighet
      att betala ut ersättningar dock vid den tid
      punkt som Försäkringsinspektionen be
      stämmer. När centralen har betalt ersättning
      till den skadelidande, övergår dennes rätt att
      få ersättning från administrations- eller kon
      kursboet till centralen upp till det belopp
      som denna har betalat ut i ersättning.
      - - - - - - - - - - - - - - 18 §
 Försäkringsbolaget skall skriftligen tillstäl
 la Försäkringsinspektionen de allmänna och
 särskilda försäkringsvillkor som gäller trafik
 försäkring för kännedom senast en månad
 innan de tas i bruk. På Försäkringsinspektio
 nen ankommer att övervaka att försäkrings
 villkoren överensstämmer med denna lag.
 Försäkringsinspektionen kan vid behov
 kräva att försäkringsbolaget tillställer För
 säkringsinspektionen en utredning om de
 grunder för försäkringspremierna, de formu
 lär och de andra handlingar som bolaget an
 vänder i kontakterna med försäkringstagarna.
 - - - - - - - - - - - - - -  Försäkringsbolagen skall så som Försäk
 ringsinspektionen föreskriver låta utföra de
 undersökningar och beräkningar som ålig
 gandena enligt denna paragraf förutsätter.
 18 a §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Försäkringsinspektionen kan meddela före
 skrifter om insamlingen och statistikföringen
 av sådana uppgifter om skador som kan
 främja trafiksäkerheten.
 19 a §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Ersättningsombudet skall ha stadigvarande
 hemort eller driftställe i Finland.
 I anmälan som avses i 10 § lagen om ut
 ländska försäkringsbolag skall nämnas er
 sättningsombudets namn och adress. Till
 anmälan skall fogas den fullmakt som givits
 ombudet samt en utredning om att bolaget är
 medlem i eller har gett in ansökan om med
 lemskap till trafikförsäkringscentralen. I det
 sistnämnda fallet skall bolaget även avge en
 förbindelse om att det inte börjar idka trafik
 försäkring i Finland förrän bolaget har god
 känts som medlem i trafikförsäkringscentra
 len.
 --- Denna lag träder i kraft den      1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 andra beslut som vederbörande ministerium
 har utfärdat om trafikförsäkring och om till
 synen över trafikförsäkringscentralen och
 vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft
 överförs på Försäkringsinspektionen, fort
 sätter att gälla tills Försäkringsinspektionen
 beslutar något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Lag

      om ändring av atomansvarighetslagen


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i atomansvarighetslagen av den 8 juni 1972 (484/1972) 20 § 2
 mom., 23 § 1 mom.
      och 33 § 2 mom. som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      20 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Är det efter inträffat skadefall sannolikt att
      nedsättning enligt 1 mom. visar sig nödvän
      dig, har Försäkringsinspektionen rätt att för
      ordna att i ersättning tills vidare skall betalas
      endast en viss kvotdel av den fulla ersätt
      ningen.
            23 §
       Innehavaren av en atomanläggning i Fin
      land skall ha en av Försäkringsinspektionen
      godkänd försäkring för att täcka sin ansva
      righet för atomskada enligt denna lag eller
      motsvarande lagstiftning i en annan konven
      tionsstat intill den ansvarighet som gäller för
      honom enligt 18 §.
      - - - - - - - - - - - - - - 33 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Har skadestånd nedsatts enligt 20 §
 1 mom. och 32 § 2 mom. eller enligt mot
 svarande bestämmelser i en annan konven
 tionsstats lag, nedsätts i samma mån den
 ersättning som enligt denna paragraf betalas
 av statsmedel. Ersättningsskyldigheten be
 stäms i övrigt som om anläggningens inne
 havare svarat för skadan. Anspråk på ersätt
 ning skall vid äventyr av talans förlust an
 mälas hos Försäkringsinspektionen inom den
 tid som anges i 22 § 1 mom.
 - - - - - - - - - - - - - -
 ---

 Denna lag träder i kraft den      1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Lag

      om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 30 januari 1998 om miljöskadeförsäkring
(81/1998) 7 § 5 mom., 9 §
      2 mom., 11 § och 18 § 4 mom. som följer:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      7 §

      Miljöförsäkringscentralens förvaltning samt
      tillsynen över centralen

      - - - - - - - - - - - - - -
       Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över
      centralens verksamhet. I fråga om tillsynen
      iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen
      om försäkringsbolag och lagen om utländska
 försäkringsbolag bestäms om tillsynen över
 försäkringsbolag.
 9 §

 Försummelse av försäkringsskyldigheten

 - - - - - - - - - - - - - -
 Försäkringsinspektionen meddelar före
 skrifter om hur den genomsnittliga försäk
 ringspremien beräknas.
 - - - - - - - - - - - - - - PALSTAMÄÄRÄ
 2
      11 §

      Försäkringsinspektionens rätt att få
      upplysningar och meddela föreskrifter

       Försäkringsbolaget skall tillställa Försäk
      ringsinspektionen de allmänna och särskilda
      försäkringsvillkor som gäller miljöskadeför
      säkring för kännedom senast en månad in
      nan villkoren tas i bruk.
       Försäkringsinspektionen kan kräva att för
      säkringsbolaget och Miljöförsäkringscentra
      len tillställer Försäkringsinspektionen en ut
      redning om de försäkringspremiegrunder,
      formulär och andra handlingar som bolaget
      använder i kontakterna med försäkringsta
      garna.
       Försäkringsinspektionen kan meddela före
      skrifter om förandet av statistik över försäk
      ringar och skador.
       Försäkringsbolagen och Miljöförsäkrings
      centralen skall på det sätt som Försäkrings
      inspektionen föreskriver utföra sådana un
      dersökningar och beräkningar som deras
      åligganden enligt denna lag förutsätter.
 18 §

 Utbetalning av ersättning

 - - - - - - - - - - - - - -
 Om det på grundvalen av redan kända ska
 defall är sannolikt att ersättningen måste
 sänkas i enlighet med 3 mom., kan Försäk
 ringsinspektionen besluta att i ersättning tills
 vidare skall utbetalas endast en del av den
 fulla ersättningen.
 ---
 Denna lag träder i kraft den      1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 andra beslut som vederbörande ministerium
 har utfärdat om miljöskadeförsäkring och
 om tillsynen över Miljöförsäkringscentralen
 och vilkas utfärdande när denna lag träder i
 kraft överförs på Försäkringsinspektionen,
 fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektio
 nen beslutar något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Lag

      om ändring av 11 c och 12 § lagen om konkurrensbegränsningar


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar
(480/1992) 11 c § 2 mom.
      och 12 § 4 mom.,
       sådana de lyder i lag 303/1998 som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      11 c §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Sådant företagsförvärv på vilket bestäm
      melserna i 3, 16 eller 16 a kap. lagen om
      försäkringsbolag (1062/1979), 3 eller 10
      kap. lagen om arbetspensionsförsäk
      ringsbolag (354/1997), 1 kap. 2 § 3 mom.
      eller 14 kap. lagen om försäkringsföreningar
      (1250/1987), 11 kap. lagen om pensionsstif
      telser (1774/1995) eller 12 kap. lagen om
      försäkringskassor (1164/1992) tillämpas,
      skall anmälas till konkurrensverket inom en
      vecka från det att parterna i förvärvsavtalet
      fick kännedom om Försäkringsinspektionens
      samtycke eller om att Försäkringsinspektio
 nen inte motsätter sig förvärvet. Någon an
 mälan om företagsförvärv behöver dock inte
 göras, om Försäkringsinspektionen, enligt
 vad som bestäms i de lagar som nämns i
 detta moment, av konkurrensverket begärt
 ett utlåtande angående förvärvet och om
 konkurrensverket i sitt utlåtande har ansett
 att det inte föreligger något hinder för god
 kännande av förvärvet.
 - - - - - - - - - - - - - -
 12 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Även Försäkringsinspektionen kan göra
 framställning om att en konkurrensbegräns
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      ning som huvudsakligen gäller försäk
      ringsverksamhet skall behandlas av konkur
      rensrådet.
      --- Denna lag träder i kraft den      1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Lag

      om ändring av 14 § lagen om förhindrande och utredning av
penningtvätt


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av
 penningtvätt
      (68/1998) 14 § som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      14 §

      Närmare bestämmelser

       Det ministerium som svarar för polisvä
      sendet skall efter att ha hört andra vederbör
      ande  ministerier,  Försäkringsinspektionen
 och finansinspektionen meddela närmare
 bestämmelser om skyldigheterna enligt
 6-11 § samt om hur dessa skall fullgöras.
 ---
 Denna lag träder i kraft den
 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----                    Lag

      om ändring av 13 § lagen om försäkringsavtal


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 13 §
 1 mom. som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      13 §

      Försäkringstagarens rätt till fribrev eller
      återköpsvärde vid personförsäkring

       Om besparing har uppkommit av de pre
      mier som försäkringstagaren har betalt, har
      försäkringstagaren rätt att avbryta premiebe
      talningen och enligt försäkringsvillkoren få
 en premiefri försäkring som motsvarar för
 säkringens sparandel (fribrev) eller få en
 sparandel som räknats ut enligt försäkrings
 villkoren (återköpsvärde).
 - - - - - - - - - - - - - -
 ---

 Denna lag träder i kraft den      1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Lag

      om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för
försäkringsinspektionen


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för
försäkringsinspektionen
      (479/1944) 1 och 2 § samt 4 § 1 mom.,
       dessa lagrum sådana de lyder, 1 § i lagarna 950/1977, 873/1984 och
1204/1997, 2 § i
      nämnda lag 950/1977 och 4 § 1 mom. i nämnda lag 1204/1997, samt
       fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      1 §
       För ersättande av kostnaderna för tillsynen
      över finska livförsäkringsbolag, skadeförsäk
      ringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, i
      lagen om utländska försäkringsbolag
      (398/1995) avsedda försäkringsbolag från
      tredje land med koncession att driva försäk
      ringsrörelse i Finland, försäkringsföreningar,
      försäkringskassor och pensionsstiftelser skall
      dessa anstalter för varje kalenderår i januari
      betala en avgift enligt grunder som veder
      börande ministerium fastställer på framställ
      ning av Försäkringsinspektionen. Avgifter
      som med stöd av lagen om grunderna för
      avgifter till staten (150/1992) tas ut hos an
      stalter som avses i denna paragraf för beslut
      som har fattats med anledning av en an
      sökan samt för registerutdrag och intyg be
      aktas som avdrag när den avgift som avses i
      denna lag fastställs. Avgiften uppbärs grupp
      vis på så sätt att de ovan nämnda anstalterna
      bildar egna grupper. Livförsäkringsbolagen
      och skadeförsäkringsbolagen utgör dock en
      anstaltsgrupp, och försäkringsbolag från
      tredje land med koncession att driva försäk
      ringsrörelse i Finland hänförs till livförsäk
      ringsbolagens och skadeförsäkringsbolagens
      grupp utgående från i vilken försäkringsklass
      de enligt koncessionen har rätt att bedriva
      försäkringsverksamhet.
       Grunderna för den avgift som anstalterna
      skall betala består av en fast grundavgift och
      en till denna fogad proportionell avgift.
       Den proportionella avgiften utgör för varje
      anstaltsgrupp en lika stor del av de premie
      inkomster anstalten bokfört i Finland under
      räkenskapsperioden före debiteringsåret. Om
      denna premieinkomst till följd av överföring
      av försäkringsbeståndet eller av därmed jäm
      förbar exceptionell orsak inte kan läggas till
 grund för den proportionella avgiften, kan
 Försäkringsinspektionen fastställa den pre
 mieinkomst som skall utgöra sådan grund.
 2 §
 Försäkringsinspektionen gör framställning
 enligt 1 § 1 mom. samt fastställer och debi
 terar avgiften särskilt för varje anstalt före
 ingången av prestationsåret på grundvalen av
 de uppgifter som i denna lag avsedda anstal
 ter är skyldiga att lämna till Försäkringsin
 spektionen enligt vad som bestäms särskilt.
 En förteckning över avgifterna skall i två
 veckors tid vara framlagd hos Försäkringsin
 spektionen för de betalningsskyldiga. Fram
 läggandet skall därförinnan tillkännages ge
 nom kungörelse i den officiella tidningen.
 Försäkringsinspektionen skall före fram
 läggandet av förteckningen över avgifterna
 tillsända de betalningsskyldiga debetsedlar,
 utskrivna i enlighet med förteckningen.
 2 a §
 Vad som i denna lag bestäms om den av
 gift som i 1 § 1 mom. avsedda anstalter
 skall betala gäller på motsvarande sätt ar
 betslöshetskassor, dock så att vederbörande
 ministerium
 1) fastställer de grunder som avses i 1 §
 1 mom. utan framställning av Försäkringsin
 pektionen,
 2) fastställer den premieinkomst som avses
 i 1 § 3 mom. och
 3) utför de uppgifter som Försäkringsin
 spektionen har enligt 2 §.

 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      4 §
       En anstalt som är missnöjd med vederbör
      ande ministeriums beslut om grunderna för
      avgiften eller med den avgift som påförts
      själva anstalten har rätt att söka ändring hos
      högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar
 från den dag då förteckningen över avgifter
 na lades fram, nämnda dag oräknad.
 - - - - - - - - - - - - - - ---
 Denna lag träder i kraft den      1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av lagen om finansinspektionen

       I enlighet med riksdagens beslut
       upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 5
 § 2 mom. 2 punk
      ten, sådan den lyder i lag 721/1997, samt
       ändras 4 § 6 punkten, 5 § 2 mom. 1 punkten, 6 § och 7 § 4 punkten,
       av dessa lagrum 5 § 2 mom. 1 punkten och 6 § sådana de lyder i
nämnda lag 721/1997
      som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      4 §

      Arbetssätt

       Finansinspektionen sköter sina uppgifter
      bland annat genom att
      - - - - - - - - - - - - - -
       6) samarbeta med Försäkringsinspektionen
      och andra myndigheter som utövar tillsyn
      över finansmarknaden.
            5 §

      Riksdagens bankfullmäktige

      - - - - - - - - - - - - - -
       Bankfullmäktige skall
       1) på förslag av Finlands Bank, vederbör
      ande ministerium och det ministerium till
      vars verksamhetsområde försäkringsverk
      samheten hör utnämna tre direktionsmedlem
      mar och personliga suppleanter för dessa för
      tre år i sänder,
      - - - - - - - - - - - - - -
 6 §

 Finansinspektionens direktion

 Finansinspektionen har en direktion som
 består av finansinspektionens direktör, För
 säkringsinspektionens överdirektör och tre
 andra medlemmar.
 Direktionen är beslutför när fyra med
 lemmar, av vilka en skall vara ordföranden
 eller vice ordföranden, är närvarande. Ären
 dena avgörs med enkel majoritet. Om röster
 na faller lika, avgör mötesordförandens röst.
 7 §

 Direktionens uppgifter

 Finansinspektionens direktion skall
 - - - - - - - - - - - - - -
 4) sörja för att samarbetet mellan de myn
 digheter som övervakar finansmarknaden
 utvecklas och fastslå principerna för samar
 betet med Försäkringsinspektionen,
 - - - - - - - - - - - - - -
 ---

 Denna lag träder i kraft den   1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av 10 och 13 § lagen om pension för arbetstagare


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare
(395/1961) 10 och 13 §, av
      dessa lagrum 13 § sådan den lyder i lag 390/1995, som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      10 §
       Utan hinder av vad som någon annanstans
      i lag bestäms har en pensionsanstalt rätt att
      överföra i denna lag avsett ansvar för en
      enskild arbetstagares del på någon annan
      pensionsanstalt som avses i denna lag, under
      förutsättning att en bestämmelse om detta
      ingår i pensionsanstaltens stadgar eller för
      säkringsvillkor eller att Försäkringsinspektio
      nen givit sitt samtycke.
            13 §
       Den del av pensionsförsäkringspremien
      som arbetsgivaren skall bekosta och som
      skall betalas till ett försäkringsbolag eller en
      pensionskassa har Försäkringsinspektionen
      rätt att fastställa till ett lägre belopp än vad
 12 a § och lagen om försäkringskassor före
 skriver, om det för täckande av den brist
 som sålunda uppkommer i täckningen för
 ansvarsskulden ställs en bankgaranti, en kre
 ditförsäkring eller en annan av Försäkrings
 inspektionen godkänd säkerhet som med
 hänsyn till hur betryggande den är kan jäm
 ställas med dessa.
 ---
 Denna lag träder i kraft den      1999.
 De beslut som vederbörande ministerium
 har utfärdat och vilkas utfärdande när denna
 lag träder i kraft överförs på Försäkringsin
 spektionen fortsätter att gälla på tidigare
 villkor tills Försäkringsinspektionen beslutar
 något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av 11 och 11 a § lagen om pension för arbetstagare i
kortvariga
      arbetsförhållanden


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i
kortvariga arbetsförhål
      landen (134/1962) 11 § 3 mom. och 11 a § 3 mom., sådana de lyder i
lag 391/1995, som
      följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      11 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Vederbörande ministerium och Försäk
      ringsinspektionen meddelar föreskrifter om
      tillämpningen av 2 mom. med iakttagande
      på motsvarande sätt av 10 kap. 3 § lagen
      om försäkringsbolag samt 15 § 2 mom. och
      28 § lagen om arbetspensionsförsäk
      ringsbolag.
 11 a §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Kassan skall göra en anmälan till Försäk
 ringsinspektionen när en försäkringsmatema
 tiker har anställts och när denne har avgått.
 ---
 Denna lag träder i kraft den      1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
      beslut som vederbörande ministerium har
      utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag
 träder i kraft överförs på Försäkringsinspek
 tionen fortsätter att gälla tills Försäkringsin
 spektionen beslutar något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av 9 och 9 a § lagen om pension för konstnärer och
särskilda grupper av
      arbetstagare

       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och
särskilda grupper av arbets
      tagare (662/1985) 9 § 3 mom. och 9 a § 3 mom.,
       dessa lagrum sådana de lyder i lag 392/1995, som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      9 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Vederbörande ministerium och Försäk
      ringsinspektionen meddelar föreskrifter om
      tillämpningen av 2 mom. med iakttagande
      på motsvarande sätt av 10 kap. 3 § lagen
      om försäkringsbolag samt 15 § 2 mom. och
      28 § lagen om arbetspensionsförsäk
      ringsbolag.
 9 a §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Kassan skall göra en anmälan till Försäk
 ringsinspektionen när en försäkringsmatema
 tiker har anställts och när denne har avgått.
 --- Denna lag träder i kraft den      1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 beslut som vederbörande ministerium har
 utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag
 träder i kraft överförs på Försäkringsinspek
 tionen fortsätter att gälla tills Försäkringsin
 spektionen beslutar något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Lag

      om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare
(467/1969) 16 §
      3 mom., 17 § 3 mom. och 17 a § 3 mom.,
       dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 3 mom. i lag 1331/1992 samt 17 §
 3 mom. och 17 a §
      3 mom. i lag 394/1995, som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      16 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt står
      under tillsyn av Försäkringsinspektionen och
      reglemente för den utfärdas genom förord
 ning. Pensionsanstaltens beslutanderätt ut
 övas av en delegation och en av denna till
 satt styrelse, till vilka, förutom ordförande
 och vice ordförande, hör en person nomine
 rad av jord- och skogsbruksministeriet, en
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      person nominerad av social- och hälsovårds
      ministeriet och två personer nominerade av
      finansministeriet samt företrädare för de
      mest representativa organisationer som be
      vakar av denna lag omfattade personers eko
      nomiska intressen. Ordföranden eller vice
      ordföranden bör vara förtrogen med pen
      sionsförsäkringsverksamhet. Delegationen
      tillsätts av pensionsskyddscentralen, som
      även utser styrelsens ordförande och vice
      ordförande.
            17 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Vederbörande ministerium och Försäk
      ringsinspektionen meddelar föreskrifter om
      tillämpningen av 2 mom. med iakttagande
      på motsvarande sätt av 10 kap. 3 § lagen
 om försäkringsbolag samt 15 § 2 mom. och
 28 § lagen om arbetspensionsförsäk
 ringsbolag.
 17 a §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Pensionsanstalten skall göra en anmälan
 till Försäkringsinspektionen när en försäk
 ringsmatematiker anställs och när denne har
 avgått.
 --- Denna lag träder i kraft den      1999.
 De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
 beslut som vederbörande ministerium har
 utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag
 träder i kraft överförs på Försäkringsinspek
 tionen fortsätter att gälla tills Försäkringsin
 spektionen beslutar något annat.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----
                    Lag

      om ändring av lagen om sjömanspensioner


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 3
§ 4 mom., 41 §
      2 mom., 45 och 54 §, 55 § 2 mom., 56 § 4 mom., 57 och 58 § samt 64 c
 § 3 mom.,
       av dessa lagrum 54 § sådan den lyder i lag 1/1981, 41 § 2 mom. och
55 § 2 mom. sådana
      de lyder i lag 1309/1989, 56 § 4 mom. och 64 c § 3 mom. sådana de
lyder i lag 395/1995
      och 58 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 806/1996, som följer:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      3 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Pensionskassan skall göra en försäkrings
      teknisk analys av kassans tillstånd minst
      vartannat år eller oftare, om Försäkringsin
      spektionen anser det vara motiverat. Om det
      då konstateras att premierna inte tryggar
      kassans soliditet eller att de är alltför höga,
      skall kassan utan dröjsmål underrätta För
      säkringsinspektionen om detta och göra en
      framställning hos vederbörande ministerium
      om ändring av premierna. Försäkringsin
      spektionen meddelar vid behov anvisningar
      om uppgörandet av analysen.
      - - - - - - - - - - - - - - 41 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Pensionskassan skall utan dröjsmål med
 dela vederbörande ministerium och Försäk
 ringsinspektionen namn och hemort i fråga
 om dem som har rätt att teckna pensionskas
 sans namn. Försäkringsinspektionen utfärdar
 på begäran intyg om vilka som har rätt att
 teckna pensionskassans namn.
 45 §
 Fullmäktiges extra möte skall hållas då
 Försäkringsinspektionen så förordnar eller
 styrelsen finner det nödvändigt eller minst
 sex fullmäktige skriftligen yrkar sådant möte
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      för behandling av ett visst uppgivet ärende.
      Då revisorerna på grund av verkställd
      granskning finner det nödvändigt, skall extra
      möte sammankallas på yrkande av dem.
            54 §
       Vederbörande ministerium meddelar före
      skrifter som beror på försäkringsverksam
      hetens speciella karaktär om de scheman
      som skall iakttas vid upprättandet av pen
      sionskassans resultaträkning och balansräk
      ning samt om noterna till resultaträkningen
      och balansräkningen och om uppgifterna i
      verksamhetsberättelsen.
       Försäkringsinspektionen meddelar närmare
      föreskrifter som beror på försäkringsverk
      samhetens speciella karaktär om hur bokslut
      för pensionskassan skall upprättas.
       Försäkringsinspektionen kan ge anvisning
      ar och utlåtanden om hur detta kapitel, ve
      derbörande ministeriums föreskrifter enligt
      1 mom., bestämmelserna om bokslut för
      pensionskassa samt bokföringslagen
      (1336/1997) och bokföringsförordningen
      (1339/1997) skall tillämpas på pensionskas
      san.
       Försäkringsinspektionen kan på ansökan
      av pensionskassan av särskilda skäl för viss
      tid bevilja tillstånd att avvika från de i
      3 mom. angivna bestämmelserna och före
      skrifterna, om undantaget behövs för att ge
      en rättvisande bild av resultatet av pensions
      kassans verksamhet och av dess ekonomiska
      ställning.
       Om en bestämmelse, en föreskrift, en an
      visning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
      avses i denna paragraf är av vikt med tanke
      på den allmänna tillämpningen av bok
      föringslagen eller bokföringsförordningen,
      skall vederbörande ministerium eller Försäk
      ringsinspektionen begära bokföringsnämn
      dens utlåtande innan bestämmelsen, före
      skriften, anvisningen, utlåtandet eller tillstån
      det utfärdas.
       Försäkringsinspektionen kan av särskilda
      skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan
      tag från tiden för upprättande av bokslut, de
      scheman som skall användas för resultaträk
      ningen och balansräkningen, noterna, verk
      samhetsberättelsens närmare innehåll, ba
      lansspecifikationerna och specifikationerna
      av noterna.
            55 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       I ett aktiebolag som bedriver annan rörelse
 än försäkringsrörelse får kassan inte utan
 Försäkringsinspektionens tillstånd äga en
 större del av aktiekapitalet än ett belopp som
 motsvarar 20 procent av bolagets aktiekapi
 tal och röstetalet för alla aktier, om inte bo
 lagets verksamhet kan anses ha samband
 med försäkringsrörelsen och vara ändamåls
 enlig för denna eller bolaget utgör ett bo
 stads- eller fastighetsföretag.
 56 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Vederbörande ministerium meddelar före
 skrifter om hur den lagstiftning som nämns i
 2 mom. tillämpas på pensionskassan. För
 säkringsinspektionen meddelar vid behov
 närmare föreskrifter om uppgörandet och
 inlämnandet av den placeringsplan som av
 ses i 2 mom.
 57 §
 Pensionskassan skall årligen inom två må
 nader från det bokslutet fastställts till För
 säkringsinspektionen avge en berättelse över
 sin verksamhet och sin ställning enligt for
 mulär som fastställts av Försäkringsinspek
 tionen.
 Pensionskassan skall inom skälig tid som
 Försäkringsinspektionen och vederbörande
 ministerium bestämmer till dessa lämna även
 andra än i 1 mom. avsedda uppgifter som
 gäller pensionskassans verksamhet och är
 nödvändiga för fullgörandet av åliggandena
 enligt denna lag. Försäkringsinspektionen
 har rätt att även på annat sätt granska kas
 sans verksamhet.
 58 §
 Om Försäkringsinspektionen finner att
 pensionskassan har förfarit i strid med lag,
 kan Försäkringsinspektionen förbjuda verk
 ställigheten av ett felaktigt beslut. Om be
 slutet redan har verkställts, kan Försäkrings
 inspektionen ålägga pensionskassan att vidta
 åtgärder för att uppnå en rättelse. Försäk
 ringsinspektionen kan förena ett förbud eller
 en uppmaning med vite. Vitet döms ut av
 länsstyrelsen i Södra Finlands län.
 Har en person som avses i 50 § på det sätt
 som anges i sagda paragraf vållat kassan
 skada, kan Försäkringsinspektionen vidta en
 sådan åtgärd att allmänna åklagaren förord
 nas att vid domstol framställa av saken på
 kallat skadestånds- och straffyrkande.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2

      64 c §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Kassan skall göra en anmälan till Försäk
      ringsinspektionen när en försäkringsmatema
      tiker har anställts och när denne avgår.
      ---
       Denna lag träder i kraft den      1999.
       De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och
      beslut som vederbörande ministerium har
      utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag
      träder i kraft överförs på Försäkringsinspek-
 tionen fortsätter att gälla tills Försäkringsin
 spektionen beslutar något annat.
 Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen
 (1336/1997) tillämpas bokföringslagen första
 gången på en pensionskassas bokföring för
 den räkenskapsperiod som börjar den 1 janu
 ari 2000 eller därefter.
 En pensionskassa får dock tillämpa de be
 stämmelser som avses i 3 mom. under den
 räkenskapsperiod som löper eller börjar löpa
 när denna lag har trätt i kraft.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Lag

      om ändring av 61 och 64 § sjukförsäkringslagen

       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 61 § 1
mom. och 64 §
      1 mom.,
       dessa lagrum sådana de lyder, 61 § 1 mom. i lag 405/1992 och 64 § 1
 mom. i lag
      448/1988, som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      61 §
       En i lagen om försäkringskassor
      (1164/1992) nämnd försäkringskassa, vars
      verksamhetsområde omfattar arbetstagarna
      hos en och samma arbetsgivare och dess
      utom såsom mottagare av tilläggsförmåner
      kan omfatta de arbetstagare som avgått med
      pension från arbetsgivarens tjänst, har rätt
      att bevilja sina medlemmar eller dem och
      medlemmarna av deras familjer förmåner
      enligt denna lag. Ett sådant arrangemang
      kräver samtycke av folkpensionsanstalten.
      Samtycke skall ges, om kassamötet med två
      tredjedels röstmajoritet har godkänt sådana
      stadgar för kassan som motsvarar arrange
      manget och om förmånerna enligt stadgarna
      är minst lika stora som förmånerna enligt
      denna lag samt om kassans verksamhetsom
      råde omfattar minst 300 arbetstagarmedlem
      mar. Vad som bestäms ovan tillämpas på
      motsvarande sätt på en försäkringskassa vars
      verksamhetsområde omfattar anställda hos
      arbetsgivare som hör till samma koncern så
 som avses i 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag
 (734/1978). Även om det koncernvillkor
 som nämns ovan inte uppfylls, kan samtycke
 likväl ges till att en kassa är verksam som
 arbetsplatskassa, om arbetsgivarna har en så
 dan ekonomisk eller på verksamheten grun
 dad kontakt sinsemellan att arrangemanget
 kan anses ändamålsenligt med tanke på sköt
 seln av kassan samt dem som är försäkrade i
 den. Sker det någon förändring i de omstän
 digheter som ligger till grund för erhållande
 av samtycke, skall kassan omedelbart under
 rätta folkpensionsanstalten om detta. En för
 säkringskassa som avses i detta moment kal
 las i denna lag arbetsplatskassa.
 - - - - - - - - - - - - - -
 64 §
 Är en arbetsplatskassas verksamhet inte
 ändamålsenlig med beaktande särskilt av de
 försäkrades intresse, skall folkpensionsan
 stalten göra anmärkning om detta till kassan
 och meddela anvisningar för avhjälpande av
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      missförhållandena. Följs anvisningarna inte,
      har Försäkringsinspektionen på framställning
      av folkpensionsanstalten rätt att förbjuda
      kassan att bevilja försäkringar som avses i
      denna lag och bestämma en tidpunkt då kas
 sans verksamhet enligt denna lag skall upp
 höra.
 - - - - - - - - - - - - - - ---
 Denna lag träder i kraft den      1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

        Helsingfors den 8 december 1998      På riksdagens vägnar
      ------------------
      talman

      -----------------
      generalsekreterare