Gå till riksdagens webbplats suomi

DOKUMENT RSv 214/1996 PTJ-versio rd


  ALATUNNISTE

      YLÄTUNNISTE
             RSv 214/1996 rd - RP 79/1996 rd

                Riksdagens svar på regeringens proposition med
förslag
               till revidering av naturvårdslagstiftningen


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
       Till riksdagen har överlämnats regeringens
      proposition nr 79/1996 rd med förslag till
      revidering av naturvårdslagstiftningen. Riks-
 dagen, som i ärendet mottagit miljöutskot
 tets betänkande nr 8/1996 rd, har antagit
 följande lagar:
 PALSTAMÄÄRÄ


      Naturvårdslag


       I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      1 kap.
            Allmänna stadganden

      1 §

      Lagens syfte

       Syftet med denna lag är att
       1) bevara naturens mångfald,
       2) vårda naturens skönhet och landskapets
      värde,
       3) stöda hållbart nyttjande av naturtill
      gångarna och av naturmiljön,
       4) öka kännedomen om och intresset för
      naturen, samt
       5) främja naturforskningen.
            2 §

      Lagens tillämpningsområde

       Denna lag tillämpas på skyddet och vår
      den av naturen och landskapet.
       Lagen tillämpas dock inte i skötseln och
      nyttjandet av skogen till de delar som det
      stadgas om detta i skogslagen (  /96), med
      undantag för 4, 9, 39, 42, 47-49 och
      55-56 §§ samt 3-5 och 10 kap.
       Vid naturskyddsplanering och landskap
      svård enligt denna lag skall ekonomiska,
      sociala och kulturella synpunkter samt regio
      nala och lokala särdrag beaktas.
       3 §

 Europeiska gemenskapens direktiv

 Genom denna lag genomförs rådets direk
 tiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda
 djur och växter (92/43/EEG), nedan habitat
 direktivet, och rådets direktiv om bevarande
 av vilda fåglar (79/409/EEG), nedan fågeldi
 rektivet, till andra delar än vad som gäller
 de djurarter som avses i 5 § jaktlagen
 (615/93).
 4 §

 Internationella fördrag

 Utöver denna lag gäller vad som bestäms i
 de internationella fördrag som är bindande
 för Finland och gäller skydd av naturen eller
 av vilda arter.
 Genom statsrådsbeslut kan närmare be
 stämmelser utfärdas om hur de förpliktelser
 som gäller lagens tillämpningsområde och
 ingår i dessa fördrag skall uppfyllas.
 5 §

 Gynnsam skyddsnivå

 För de syften som nämns i 1 § skall na
 turvården utformas så att en skyddsnivå som
 är gynnsam för landets naturtyper och vilda
 arter kan uppnås och bibehållas.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Skyddsnivån för en naturtyp är gynnsam
      då dess naturliga utbredningsområde och
      totala areal räcker till för att på sikt trygga
      att naturtypen och ekosystemets struktur och
      funktion bibehålls samt då skyddsnivån för
      de arter som är karakteristiska för naturty
      pen är gynnsam.
       Skyddsnivån för en art är gynnsam då ar
      ten på sikt kan bibehålla sin livskraft i sin
      naturliga omgivning.
            6 §

      Förvaltningen av naturvården

       Den högsta ledningen och övervakningen
      av naturvården och landskapsvården ankom
      mer på miljöministeriet.
       De regionala miljöcentralerna har i uppgift
      att främja och övervaka naturvården och
      landskapsvården inom sina områden.
       Kommunerna skall främja naturvården och
      landskapsvården inom sina områden.

      2 kap.
            Naturskyddsplanering

      7 §

      Naturskyddsprogram

       För att trygga naturvärden av riksintresse
      kan naturskyddsprogram utarbetas, genom
      vilka områden reserveras för naturskyddsän
      damål.
       Av ett naturskyddsprogram skall framgå
      vilket slags åtgärder som anses äventyra
      programmets syften.
            8 §

      Utarbetande och godkännande av
      naturskyddsprogram

       Naturskyddsprogrammen utarbetas av mil
      jöministeriet.
       När naturskyddsprogram utarbetas skall de
      vars rätt eller fördel saken berör beredas
      möjlighet att bli hörda. När arbetet på ett
      naturskyddsprogram  inleds skall miljö
      ministeriet informera om detta så att det
      skapas förutsättningar för en offentlig de
 batt.
 Naturskyddsprogram godkänns av statsrå
 dets allmänna sammanträde.
 9 §

 Naturskyddsprogrammens rättsverkningar

 I ett område som ingår i ett av statsrådet
 godkänt naturskyddsprogram är det förbjudet
 att vidta åtgärder som äventyrar skyddets
 syften (åtgärdsbegränsning). En åtgärdsbe
 gränsning gäller trots eventuella besvär, om
 inte besvärsmyndigheten beslutar något an
 nat.
 Den regionala miljöcentralen kan bevilja
 tillstånd till avvikelse från den begränsning
 som avses i 1 mom., om skyddets syften
 inte nämnvärt äventyras.
 När de statliga myndigheterna och inrätt
 ningarna planerar sina åtgärder och fattar
 beslut om att de skall vidtas, skall de se till
 att åtgärderna inte försvårar genomförandet
 av naturskyddsprogrammen.
 3 kap.
 Naturskyddsområden och
 naturminnesmärken

 Naturskydd i områden som tillhör staten

 10 §

 Naturskyddsområden och förutsättningar för
 inrättandet av dem

 Naturskyddsområden är
 1) nationalparkerna,
 2) naturreservaten och
 3) de övriga naturskyddsområdena.
 En allmän förutsättning för att ett natur
 skyddsområde skall kunna inrättas är att
 1) det i området lever eller finns en art
 eller biotop som är hotad eller som är eller
 håller på att bli sällsynt, eller ett motsvaran
 de ekosystem,
 2) det i området finns en egenartad eller
 sällsynt naturformation,
 3) området är speciellt naturskönt,
 4) det i området finns en kulturbiotop som
 håller på att bli sällsynt,
 5) detta är nödvändigt för att en gynnsam
 skyddsnivå för en naturtyp eller en art skall
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      kunna bibehållas eller uppnås, eller
       6) området i övrigt är så representativt,
      typiskt eller värdefullt att det är skäl att
      skydda det för att bevara naturens mångfald
      eller skönhet.
            11 §

      Nationalparker

       Om inrättandet av och syftet med en na
      tionalpark stadgas genom lag. Nationalpar
      ker kan inrättas enbart i områden som tillhör
      staten.
       En nationalpark skall omfatta minst 1 000
      hektar. Området skall ha betydelse som all
      män natursevärdhet eller i övrigt för att öka
      naturkännedomen eller intresset för naturen.
            12 §

      Naturreservat

       Om inrättandet av och syftet med ett na
      turreservat stadgas genom lag, om området
      är minst 1 000 hektar, i annat fall genom
      förordning. Ett naturreservat kan enbart in
      rättas i områden som tillhör staten.
       Naturreservaten skall ha betydelse för att
      den naturliga utvecklingen skall säkras eller
      för vetenskaplig forskning eller undervis
      ning.
            13 §

      Fridlysningsstadganden

       I nationalparker och naturreservat är verk
      samhet som förändrar naturen förbjuden. I
      dessa områden är det förbjudet att
       1) uppföra byggnader eller konstruktioner
      och att anlägga vägar,
       2) ta marksubstanser eller gruvmineral och
      att skada markgrunden eller berggrunden,
       3) dika,
       4) ta eller skada svampar, träd, buskar el
      ler andra växter eller delar av dem,
       5) fånga, döda eller ofreda vilda ryggrads
      djur och att förstöra deras bon samt att
      fånga eller samla ryggradslösa djur, och
       6) vidta andra åtgärder som inverkar
      ogynnsamt på naturförhållandena i området,
      på landskapet eller på arternas fortbestånd.
       Om möjligheten att förbjuda eller begränsa
      rätten att färdas, slå läger, stiga i land samt
      att hålla fordon inom naturskyddsområden
 stadgas i 18 §.
 14 §

 Undantag från fridlysningsstadgandena

 I nationalparker och naturreservat är utan
 hinder av 13 § sådana åtgärder tillåtna som
 en ändamålsenlig skötsel och användning av
 naturskyddsområdet förutsätter och som inte
 äventyrar de syften för vilka området inrät
 tades. I dessa områden är det tillåtet att
 1) bygga, restaurera och sätta i stånd
 byggnader och konstruktioner och att anläg
 ga och underhålla stigar som behövs för
 vård och övervakning av området, för forsk
 ning, för guidning av allmänheten och utfär
 der och besök i området,
 2) sköta och sätta i stånd naturmiljön och
 kulturbiotoperna och återställa den naturliga
 utvecklingen,
 3) anlägga sådana vägar som behövs för
 guidning i området,
 4) plocka bär och nyttosvamp,
 5) meta och pilka,
 6) bedriva renskötsel enligt lagen om ren
 skötsel (848/90),
 7) använda och underhålla vägar samt el-
 och telefonlinjer och därtill hörande
 anläggningar i området,
 8) sätta i stånd säkerhetsanordningar för
 sjöfarten och farleder samt utföra sådana
 små röjningsarbeten som behövs för säker
 hetsanordningarna, samt
 9) utföra kartläggnings- och lantmäteriar
 beten.
 I naturskyddsområden är det dessutom, när
 situationen kräver det, tillåtet att vidta nöd
 vändiga åtgärder vid räddningstjänst, brand
 bekämpning, gränsövervakning, för att mot
 verka djursjukdomar och för djurskydd.
 Med avvikelse från 1 mom. 6 punkten kan
 den myndighet eller inrättning som svarar
 för förvaltningen av området begränsa ren
 betesgången i ett naturreservat av skäl som
 har att göra med naturforskning eller av
 andra särskilda skäl. Staten står för de kost
 nader som uppstår av stängsel och annat
 som behövs för att begränsa renarnas rörel
 se.
 15 §

 Tillståndskrävande undantag från
 fridlysningsstadgandena

 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Om syftet med att området inrättades inte
      äventyras, och med tillstånd av den myndig
      het eller inrättning som svarar för förvalt
      ningen av området är det i nationalparker
      och naturreservat tillåtet att
       1) fånga eller döda djur, samla svampar
      och växter och delar av dem och att ta djur
      bon samt mineralprov för forskning eller
      andra vetenskapliga ändamål eller för under
      visning,
       2) decimera antalet individer av en växt-
      eller djurart, om arten har förökat sig alltför
      mycket eller annars blivit skadlig,
       3) fiska även på annat sätt än mete och
      pilkning,
       4) ta om hand vilt som fällts inom områ
      det,
       5) uppföra byggnader och konstruktioner
      som ansluter sig till renskötseln,
       6) göra geologiska undersökningar och
      bedriva malmletning, samt
       7) landa med luftfarkost.

      16 §

      Undantag från fridlysningsstadgandena
      angående vissa områden

       Genom förordning kan stadgas om andra
      undantag från fridlysningsstadgandena för
      nationalparker och naturreservat än de som
      nämns i 14 och 15 §§, om detta inte även
      tyrar syftet med att området inrättades. Un
      dantagen kan gälla bland annat försvars
      maktens verksamhet, flygsäkerheten, rätten
      att jaga eller bedriva naturnäringar, eller be
      aktandet av samernas rättigheter när området
      används.
            17 §

      Övriga naturskyddsområden

       Om inrättandet av övriga naturskyddsom
      råden i statsägda områden och syftet därmed
      samt om fridlysningsstadganden som gäller
      dessa naturskyddsområden stadgas genom
      förordning. Forststyrelsen kan dock i områ
      den som är i dess besittning besluta inrätta
      högst 100 hektar stora naturskyddsområden
      och meddela fridlysningsbestämmelser för
      dessa.
       Försvarsministeriet kan i områden i dess
 besittning besluta inrätta naturskyddsområ
 den och meddela fridlysningsbestämmelser
 för dessa.
 Beträffande fridlysningsbestämmelserna
 för övriga naturskyddsområden gäller i
 tillämpliga delar 13-15 §§.
 18 §

 Begränsningar i rätten att färdas i
 naturskyddsområden

 I naturreservat är det endast med tillstånd
 av den myndighet eller inrättning i vars be
 sittning området är tillåtet att färdas på and
 ra ställen än på särskilt anvisade vägar, sti
 gar och områden.
 En bestämmelse som förbjuder eller be
 gränsar rätten att färdas, slå läger, stiga i
 land eller att hålla båt, fartyg eller annat
 fordon kan skrivas in i beslutet om att inrät
 ta en nationalpark eller ett annat natur
 skyddsområde eller i ordningsstadgan för
 parken eller området. En förutsättning för att
 vistelse och landstigning i ett område skall
 kunna förbjudas eller begränsas är att detta
 krävs för att bevara djurlivet eller växtlivet i
 området.
 19 §

 Skötsel- och nyttjandeplan

 En skötsel- och nyttjandeplan som definie
 rar de åtgärder som behövs för att parken
 skall uppfylla sitt syfte skall göras upp för
 skötseln och användningen av nationalpar
 kerna. En skötsel- och nyttjandeplan kan
 vid behov göras upp även för naturreservat
 och för övriga naturskyddsområden.
 Skötsel- och nyttjandeplanen utarbetas av
 den myndighet eller inrättning i vars besitt
 ning området är. Planen fastställs av miljö
 ministeriet.
 20 §

 Ordningsstadga

 En ordningsstadga med sådana nödvändiga
 begränsningar i användningen av området
 som baserar sig på 18 § 2 mom. skall med
 tanke på dem som använder området utarbe
 tas för varje nationalpark. Ordningsstadgor
 kan vid behov utarbetas även för naturre
 servat och övriga naturskyddsområden.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Ordningsstadgan utfärdas av den myndig
      het eller inrättning i vars besittning området
      är.
            21 §

      Bestämning och utmärkning av gränserna
      för naturskyddsområden

       Av ett naturskyddsområde bildas en fastig
      het enligt lagen om fastighetsbildning
      (554/95). Lantmäteriverket meddelar närma
      re anvisningar om fastighetsbildning och
      bestämning av gränser.
       Naturskyddsområdet skall klart och tydligt
      märkas ut i terrängen. När det gäller vatten
      områden kan gränserna märkas ut endast på
      kartan. Miljöministeriet utfärdar närmare
      bestämmelser om sätten att märka ut grän
      serna för naturskyddsområden.
      22 §

      Införlivning av områden i ett
      naturskyddsområde

       Ett område som övergått i statens ägo och
      om vars användning för utvidgning av ett
      naturskyddsområde beslut har fattats i sam
      band med förvärvet eller fånget anses höra
      till naturskyddsområdet.
       Ett område som är beläget i anslutning till
      en nationalpark och ägs av ett annat offent
      ligrättsligt samfund än staten kan med sam
      fundets samtycke införlivas i nationalparken.
       Vid fastighetsbildning som gäller ett om
      råde som skall införlivas i ett naturskydds
      område iakttas 21 § 1 mom. Införlivningen
      skall kungöras på kommunens anslagstavla
      på det sätt som stadgas i lagen om offentliga
      kungörelser (34/25).
            23 §

      Naturminnesmärken

       Ett träd, en dunge, ett flyttblock eller en
      motsvarande naturformation som på grund
      av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i land
      skapet, sitt vetenskapliga värde eller av an
      nan motsvarande anledning kräver särskilt
      skydd kan fridlysas som naturminnesmärke.
       Om fridlysning av naturminnesmärken
      beslutar den myndighet eller inrättning i
 vars besittning det område är där naturmin
 nesmärket finns. Myndigheten eller inrätt
 ningen skall se till att naturminnesmärket
 märks ut klart och tydligt.
 Det är förbjudet att skada eller förstöra ett
 fridlyst naturminnesmärke.
 Naturskydd i områden som tillhör enskilda

 24 §

 Inrättandet av naturskyddsområden

 Den regionala miljöcentralen kan på
 markägarens ansökan eller med hans sam
 tycke inrätta ett naturskyddsområde enligt
 10 § 1 mom. 3 punkten i ett område som
 avses i 10 § 2 mom. När det prövas om om
 rådet skall inrättas skall även andra syn
 punkter som gäller det allmänna bästa beak
 tas.
 Beslutet om att inrätta ett naturskyddsom
 råde enligt 1 mom. skall innehålla nödvän
 diga bestämmelser om skydd av områdets
 natur och vid behov om dess skötsel. En
 bestämmelse i beslutet kan även förbjuda
 eller begränsa rätten att färdas i ett natur
 skyddsområde eller en del av det, om detta
 krävs för att bevara djurlivet eller växtlivet.
 Beslut om att inrätta ett naturskyddsområde
 får inte meddelas, om inte markägaren och
 den regionala miljöcentralen har kommit
 överens om fridlysningsbestämmelserna och
 om ersättningar som föranleds av fridlys
 ningen.
 Den regionala miljöcentralen kan utan
 markägarens ansökan eller samtycke inrätta
 ett naturskyddsområde även i ett privatägt
 område, om detta ingår i ett naturskyddspro
 gram som statsrådet godkänt. Fridlysnings
 bestämmelserna får inte utan markägarens
 samtycke begränsa markanvändningen mer
 än vad som följer av det skyddsprogram i
 vilket området ingår. Markägaren och kom
 munen skall ges tillfälle att bli hörda innan
 beslutet meddelas.
 Om utmärkningen av naturskyddsområden
 gäller i tillämpliga delar 21 §. Inrättandet av
 ett naturskyddsområde skall antecknas även
 i fastighetsregistret.
 25 §

 Tidsbegränsad fridlysning av ett område

 För att främja naturvården eller landskaps
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      vården kan den regionala miljöcentralen och
      markägaren ingå ett avtal om att ett område
      som avses i 10 § 2 mom. blir fridlyst för
      viss tid, antingen helt och hållet eller i fråga
      om vissa åtgärder. Sådana avtal kan ingås
      för högst 20 år i sänder.
       Ett avtal som avses i 1 mom. förblir i
      kraft, även om området går över till en ny
      ägare.
       En anteckning om fridlysningsavtalet skall
      göras i fastighetsregistret.
            26 §

      Naturminnesmärken på privatägd mark

       Kommunen beslutar på ansökan av områ
      dets ägare eller med hans samtycke enligt
      23 § om fridlysning av ett naturminnesmär
      ke som finns på privatägd mark. Om ut
      märkning och fridlysning av naturminnes
      märken gäller nämnda paragraf.
            27 §

      Hävning av fridlysningen av ett
      naturskyddsområde

       Den regionala miljöcentralen kan på an
      sökan av områdets ägare eller den som har
      intresse i saken eller på förslag av miljö
      ministeriet helt eller delvis häva skyddet av
      ett privatägt område eller lindra fridlysnings
      bestämmelserna, om områdets naturvärden
      har minskat väsentligt eller om fridlysningen
      av området står i vägen för ett projekt eller
      en plan av ytterst stort allmänt intresse.
       Miljöministeriets utlåtande skall inhämtas
      genom ansökan. Om ärendet har väckts av
      miljöministeriet, eller den som har intresse i
      saken, skall områdets ägare ges tillfälle att
      bli hörd.
       Om miljöcentralen på ansökan av områ
      dets ägare häver skyddet eller väsentligt lin
      drar fridlysningsbestämmelserna för områ
      det, kan som villkor för detta ställas att äga
      ren helt eller delvis återbetalar den er
      sättning han fått.
       Hävningen av skyddet skall antecknas i
      fastighetsregistret.
            28 §

      Hävning av fridlysningen av ett
      naturminnesmärke

 Kommunen kan på ansökan av ägaren el
 ler på förslag av den regionala miljöcentra
 len häva fridlysningen av ett naturminnes
 märke som avses i 26 §, om det inte längre
 finns grund för fridlysningen eller om den
 står i vägen för ett projekt eller en plan av
 betydande allmänt intresse.
 Den regionala miljöcentralens utlåtande
 skall inhämtas om ansökan. Om ärendet har
 väckts av den regionala miljöcentralen, skall
 områdets ägare ges tillfälle att bli hörd.
 4 kap.
 Skydd av naturtyper

 29 §

 Skyddade naturtyper

 Områden som hör till följande naturtyper
 och befinner sig i naturtillstånd eller i ett
 därmed jämförbart tillstånd får inte ändras
 så att detta äventyrar naturtypens karakteris
 tiska drag:
 1) naturliga dungar som till betydande del
 består av ädla lövträd,
 2) hassellundar,
 3) klibbalskärr,
 4) sandstränder i naturtillstånd,
 5) ängar vid havsstranden,
 6) trädlösa eller av naturen trädfattiga
 sanddyner,
 7) enbevuxen ängsmark,
 8) lövängar, samt
 9) stora enstaka träd och trädgrupper som
 dominerar ett öppet landskap.
 Genom förordning utfärdas närmare stad
 ganden  om  de naturtyper som avses i
 1 mom.
 30 §

 Ikraftträdelse av förbud

 Det förbud som avses i 29 § 1 mom. trä
 der i kraft när den regionala miljöcentralen
 har fattat beslut om gränserna för det områ
 de som hör till den skyddade naturtypen och
 delgivit områdets ägare och innehavare be
 slutet. Förbudet meddelas efter anslag och
 det skall kungöras på kommunens anslag
 stavla på det sätt som stadgas i lagen om of
 fentliga kungörelser.
 Beslut som avses i 1 mom. är i kraft trots
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      eventuella besvär, om inte besvärsmyndig
      heten beslutar något annat.
       Har naturvärdena i ett område som hör till
      en skyddad naturtyp gått förlorade, kan
      skyddet av området hävas. Om förfarandet
      gäller då 1 mom.
            31 §

      Befogenhet att avvika från förbud

       Den regionala miljöcentralen kan i enskil
      da fall bevilja undantag från förbudet i 29 §
      1 mom., om detta inte allvarligt äventyrar
      syftet med att naturtypen i fråga skyddats
      eller om skyddet står i vägen för ett projekt
      eller en plan av ytterst stort allmänt intresse.
      5 kap.
            Landskapsvård

      32 §

      Landskapsvårdsområden

       Landskapsvårdsområden kan inrättas för
      att bevara och vårda landskapsbilden eller
      kulturlandskapets skönhet, dess historiska
      särdrag eller andra därmed sammanhängande
      särskilda värden.
            33 §

      Inrättande av landskapsvårdsområden

       Beslut om inrättandet av och syftet med
      landskapsvårdsområden av riksintresse fattas
      av miljöministeriet. Beträffande övriga land
      skapsvårdsområden fattas beslutet av den
      regionala miljöcentralen på förslag av ett
      förbund på landskapsnivå.
            34 §

      Bestämmelser om landskapsvårdsområden

       I beslutet att inrätta ett landskapsvårdsom
      råde kan tas in de bestämmelser som behövs
      för att bevara väsentliga drag i landskapet.
 Bestämmelserna får dock inte medföra be
 tydande olägenheter för fastighetsägaren.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Den regionala miljöcentralen kan i enskil
      da fall bevilja undantag från bestämmelserna
      om landskapsvårdsområden.
       De bestämmelser om landskapsvårdsom
      råden som hör till byggnadslagstiftningen
      tillämpas inte på områden för vilka det finns
      en gällande stadsplan, byggnadsplan, strand
      plan eller fastställd generalplan.
            35 §

      Hävning av skyddet

       Vad 33 § stadgar om inrättande av land
      skapsvårdsområden gäller i tillämpliga delar
      på motsvarande sätt då skyddet hävs eller
      beslutet om området ändras.
       Skyddet av ett landskapsvårdsområde får
      hävas eller skyddsbestämmelserna lindras,
      om landskapets värde har minskat väsentligt
      eller om skyddet står i vägen för ett projekt
      eller en plan av stort allmänt intresse.
            36 §

      Reklam- och förbudsskyltar

       Utanför stads- och byggnadsplaneområden
      är det förbjudet att sätta upp konstruktioner,
      anordningar, texter och bilder utomhus i re
      klam- eller något annat kommersiellt syfte
      (utomhusreklam).
       Förbudet i 1 mom. gäller inte kallelser till
      sammanträden, informationsmöten, nöjestill
      ställningar eller andra sådana sammankom
      ster och inte affischer som gäller val eller
      folkomröstningar. I en byggnad och i dess
      närhet får också affischeras den verksamhet
      som idkas på platsen och de varor som säljs
      där. Affischen skall utformas och sättas upp
      så att den så väl som möjligt harmonierar
      med omgivningen.
       I ett mark- eller vattenområde får inte sät
      tas upp en skylt med förbud mot att färdas
      eller stiga i land i området eller som annars
      begränsar allemansrätten och för vars upp
      sättning det inte finns någon lagstadgad
      grund.
       Den regionala miljöcentralen kan bevilja
      undantag från förbudet i 1 mom., om detta
      anses nödvändigt med tanke på trafik eller
      turism eller någon annan liknande orsak.
       6 kap.
 Artskydd

 37 §

 Tillämpningsområde

 Stadgandena i detta kapitel tillämpas på
 vilt levande växt- och djurarter som före
 kommer naturligt i Finland. Stadgandena
 tillämpas dock inte på vilt och icke fredade
 djur som avses i 5 § jaktlagen, inte heller på
 fisk som har ekonomisk betydelse. Med
 avvikelse från detta stadgas i 49 § om dess
 tillämpningsområde.
 Vad detta kapitel stadgar om arter skall på
 motsvarande sätt tillämpas på underarter,
 raser, stammar och former.
 Vad detta kapitel stadgar om växter och
 växtarter skall på motsvarande sätt tilllämpas
 på svampar och svamparter.

 38 §

 Fridlysning av djurarter

 De däggdjur och fåglar som faller inom
 tillämpningsområdet för detta kapitel är frid
 lysta.
 Om existensen av en djurart som inte hör
 till däggdjuren eller fåglarna blir hotad, eller
 om fridlysning av någon annan anledning
 visar sig behövlig, kan en sådan art genom
 förordning fridlysas i hela landet eller i en
 del av landet.
 Om fridlysning av djurarter som avses i
 5 § jaktlagen stadgas i jaktlagen. Om import
 och frisläppning i naturen av främmande
 arter av däggdjur och fåglar stadgas i jakt
 lagen, lagen om djursjukdomar (55/80) och
 djurskyddslagen (247/96).
 39 §

 Fridlysningsstadganden

 I fråga om individer som hör till de frid
 lysta djurarterna är det förbjudet att
 1) avsiktligt döda eller fånga dem,
 2) ta bon samt ägg och individer i andra
 utvecklingsstadier, att flytta dem eller att
 avsiktligt skada dem på något annat sätt, och
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       3) avsiktligt störa dem, i synnerhet under
      förökningstiden, på viktiga rastplatser under
      flyttningen eller på platser som annars är
      viktiga under deras livscykel.
       Ett på behörigt sätt utmärkt boträd för en
      fridlyst fågel och ett boträd där en stor rov
      fågel häckar och där boet är i regelbunden
      användning och klart synligt är fridlyst.
       Miljöministeriet kan förbjuda sådana me
      toder att fånga ryggradslösa djur som kan
      visa sig skadliga i naturvårdshänseende.
            40 §

      Fridlysta djur som påträffas döda

       Ett fridlyst djur som påträffas dött får inte
      tas om hand. Ett sådant djur kan dock till
      ställas polisen eller sändas till undersökning
      i syfte att fastställa dödsorsaken.
       Om ett dött djur som avses i 1 mom. efter
      lämplig behandling har vetenskapligt värde
      eller värde med tanke på undervisning eller
      samlarvärde, får det tas om hand och över
      låtas till naturvetenskapliga centralmuseet,
      något annat vetenskapligt museum eller en
      motsvarande inrättning eller högskola eller,
      med tillstånd av den regionala miljöcentra
      len, till någon annan än de här nämnda.
       Vad denna paragraf stadgar gäller inte de
      djurarter som avses i 49 §.
            41 §

      Fridlysta djur som påträffas i hjälplöst
      tillstånd

       Ett fridlyst djur som påträffas sjukt, skadat
      eller annars i hjälplöst tillstånd skall i mån
      av möjlighet ges hjälp. Djuret kan tas om
      hand för transport till vård och för tillfällig
      vård. I övrigt skall djurskyddslagen iakttas.
      42 §

      Fridlysning av växtarter

       Om existensen av en vild växtart blir ho
      tad, eller om fridlysning av någon annan
      anledning visar sig behövlig, kan en sådan
      art fridlysas genom förordning i hela landet
      eller i en del av landet.
       Det är förbjudet att plocka, samla eller
      klippa av en fridlyst växt eller en del av
      den, att ta den med roten eller att förstöra
 den. Detsamma gäller i tillämpliga delar
 fridlysta växters frön.
 43 §

 Begränsning av spridningen av arter av
 främmande ursprung

 En djurart av främmande ursprung, om
 vilken inte stadgas i jaktlagen eller i lagen
 om fiske, får inte släppas ut i naturen, om
 det finns anledning att befara att detta kan
 ge upphov till ett permanent bestånd.
 Växtarter av vilka det inte finns vilt levan
 de permanenta bestånd i Finland får inte
 planteras eller sås utanför gårdar, åkrar,
 byggda områden eller andra områden som
 tagits i särskilt bruk, inte heller i naturliga
 vattendrag, om det finns anledning att befara
 att detta kan ge upphov till ett permanent
 bestånd. Detta gäller emellertid inte plante
 ring eller sådd av träd inom skogsbruket.
 Om det är känt att en växtart eller djurart
 av främmande ursprung lätt sprider sig i na
 turen och det finns grundad anledning att
 befara att den kan bli skadlig för hälsan el
 ler bli till skada för våra ursprungliga arter,
 kan miljöministeriet meddela de föreskrifter
 som behövs för att begränsa artens
 spridning. I bekämpningen av djursjukdomar
 efterföljs stadganden i lagen om djursjukdo
 mar.
 44 §

 Internationell handel med hotade arter

 Miljöministeriet är den förvaltningsmyn
 dighet som avses i rådets förordning (EEG)
 nr 3626/82 om genomförande i gemenska
 pen av konventionen om reglering av handel
 med vissa utrotningshotade vilda djur och
 växter. I ärenden som gäller beviljande av
 tillstånd och certifikat är dock Finlands mil
 jöcentral den behöriga myndighet som för
 ordningen avser. Ministeriet meddelar vid
 behov närmare föreskrifter om verkställig
 heten av den Europeiska gemenskapens för
 ordning om tillämpningen av avtalet om in
 ternationell handel av utrotningshotade arter
 av vilda djur och växter enligt de föreskrif
 ter om harmonisering av beviljande av hand
 lingar inom gemenskapen för verkställandet
 av kommissionens förordning (EEG) nr
 3418/83.
 Tullverket har i uppgift att övervaka att
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      bestämmelserna i gemenskapens förord
      ningar iakttas vid import, export, återutförsel
      och transitering.
            45 §

      Handel med fridlysta arter

       Det är förbjudet att utan tillstånd av den
      regionala miljöcentralen importera, exporte
      ra, sälja, byta, saluföra eller byteshandla
      med individer eller delar eller avledningar
      av fridlysta växt- eller djurarter som inte hör
      till dem som avses i 44 §.
            46 §

      Hotade arter

       Genom förordning kan stadgas att en så
      dan vild art vars naturliga fortlevnad i Fin
      land är i fara förklaras hotad.
      47 §

      Arter som kräver särskilt skydd

       Genom förordning kan stadgas att en så
      dan hotad art som uppenbart hotas av utrot
      ning åtnjuter särskilt skydd. Miljöministeriet
      skall vid behov utarbeta program för att
      återuppliva beståndet eller bestånden av ar
      ter som kräver särskilt skydd.
       Det är förbjudet att förstöra eller försämra
      förekomstplatser som är viktiga för att en art
      som kräver särskilt skydd skall kunna fort
      leva.
       Ett förbud som avses i 2 mom. träder i
      kraft när den regionala miljöcentralen har
      fattat beslut om gränserna för den plats där
      en art som kräver särskilt skydd förekommer
      och delgivit områdets ägare och innehavare
      beslutet. Förbudet meddelas efter anslag och
      det skall kungöras på kommunens
      anslagstavla på det sätt som stadgas i lagen
      om offentliga kungörelser. Beslutet är i kraft
      trots eventuella besvär, om inte besvärsmyn
      digheten beslutar något annat.
       Om upphävning av skyddet av platsen där
      en art som kräver speciellt skydd förekom
      mer gäller vad 30 § 3 mom. stadgar om
      hävning av skyddet av ett område som hör
      till en skyddad naturtyp.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      48 §

      Undantag från fridlysningsbestämmelserna

       Vad 39 § och 42 § 2 mom. stadgar hindrar
      inte att marken används för jordbruk eller
      skogsbruk eller byggande, inte heller ända
      målsenlig användning av en byggnad eller
      anordning. Då skall det emellertid undvikas
      att fridlysta djur och växter skadas eller
      störs, om detta är möjligt utan avsevärda
      merkostnader.
       Den regionala miljöcentralen kan bevilja
      undantag från den fridlysning som stadgas i
      39, 42 och 47 §§, så länge en gynnsam
      skyddsnivå för arten bibehålls. Om ansökan
      gäller hela landet, beviljas undantaget av
      miljöministeriet. Till ett beslut om undantag
      kan behövliga villkor fogas.
       Denna paragraf gäller inte de växt- och
      djurarter som avses i 49 §.
            49 §

      Europeiska gemenskapens
      specialbestämmelser om artskydd

       Det är förbjudet att förstöra och försämra
      de klart identifierbara platser där individer
      av de djurarter som nämns i bilaga IV (a)
      till habitatdirektivet förökar sig och rastar.
       Det är förbjudet att inneha, transportera,
      sälja och byta samt att saluföra och
      byteshandla med individer av djurarter, i
      habitatdirektivets bilaga IV (a) förutom de
      viltarter som avses i jaktlagens 5 § och de
      djur som inte är fridlysta. Förbuden gäller
      även de växter samt de växtarter som avses
      i bilaga IV (b) samt delar eller avledningar
      av dem. Detsamma gäller de fåglar som
      nämns i artikel 1 i fågeldirektivet, med de
      undantag som följer av direktivets artikel
      6.2 och 6.3.
       Den regionala miljöcentralen kan i enstaka
      fall ge tillstånd att avvika från förbudet i
      mom. 1 i denna paragraf samt från förbuden
      i 2 mom. till den del som berör djur- och
      växtarter i 39 § och 42 § 2 mom. på de
      grunder som nämns i direktivets artikel 16.1.
      Beträffande de fåglar som avses i artikel 1 i
      fågeldirektivet kan undantag på motsvarande
      sätt beviljas på de grunder som nämns i di
      rektivets artikel 9.
       Finlands miljöcentral kan i enskilda fall
      bevilja undantag från ett förbud i 2 mom. i
      denna paragraf på de grunder som nämns i
 direktivets artikel 16.1. Beträffande de fåglar
 som avses i artikel 1 i fågeldirektivet kan
 undantag på motsvarande sätt beviljas på de
 grunder som nämns i direktivets artikel 9.
 7 kap.
 Förverkligande av naturskyddet

 50 §

 Genomförande av naturskyddsprogram

 Miljöministeriet skall utan dröjsmål börja
 genomföra godkända naturskyddsprogram.
 Då ordningsföljden för genomförandet över
 vägs skall betydelsen av de värden som
 skall skyddas och de faktorer som hotar dem
 beaktas så långt som möjligt.
 Det sätt på vilket ett område skyddas skall
 anpassas till syftet med skyddet. Skyddet
 skall så långt som möjligt genomföras med
 frivilliga medel.
 Miljöministeriet kan besluta att till vissa
 delar avstå från att genomföra ett natur
 skyddsprogram, om områdets naturvärden
 har minskat väsentligt, om detta inte påtag
 ligt äventyrar syftet med skyddet, eller om
 programmet hindrar att ett projekt som är
 nödvändigt med tanke på ett viktigt allmänt
 intresse genomförs.
 51 §

 Ägarens rätt att kräva inlösning

 När fyra år har gått sedan ett beslut att
 godkänna ett naturskyddsprogram fattades
 och beslutet har vunnit laga kraft har ägaren
 till ett område som ingår i programmet rätt
 att kräva att området inlöses, om program
 met inte har genomförts i detta område eller
 överenskommelse om saken inte har träffats.
 Inlösningen anhängiggörs genom en an
 sökan hos lantmäteribyrån om förordnande
 om inlösningsförrättning.
 52 §

 Statens inlösningsrätt

 För att inrätta ett naturskyddsområde eller
 för att på något annat sätt förverkliga det
 skydd som avses i denna lag har statsrådet
 rätt att lösa in fast egendom och särskilda
 rättigheter i den ordning som lagen om in
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      lösen av fast egendom och särskilda rättig
      heter (603/77) stadgar.
       Miljöministeriet får utan tillstånd av stats
      rådet lösa in ett område som ingår i ett na
      turskyddsprogram som vunnit laga kraft,
      eller nyttjanderätten till ett sådant område.
      Detsamma gäller ett område vars gränser i
      ringa utsträckning avviker från vad som an
      ges i naturskyddsprogrammet, under förut
      sättning att naturvården eller något annat
      allmänt intresse kräver inlösning.
       Innan en inlösning som avses i 1 eller 2
      mom. företas skall underhandlingar föras
      med ägaren, om detta är möjligt utan avse
      värda svårigheter.
            53 §

      Statens ersättningsskyldighet

       Om ett beslut som har fattats med stöd av
      29 eller 47 § åsamkar fastighetsägaren eller
      innehavaren av en särskild rättighet betydel
      sefull olägenhet, har han rätt att av staten få
      full ersättning därför. Ersättningsskyldighet
      uppkommer inte förrän ägaren med stöd av
      31 § eller 48 § 2 mom. har ansökt om till
      stånd att få avvika från förbudet och
      ansökan har avslagits. Om det är uppenbart
      att förutsättningar för beviljande av tillstånd
      saknas kan förrättningen för att bestämma
      ersättningen inledas utan tillståndsansökan.
       Om den regionala miljöcentralen med stöd
      av 24 § 3 mom. har fattat beslut om att in
      rätta ett naturskyddsområde och beslutet
      åsamkar fastighetsägaren betydelsefull olä
      genhet, är staten när ägaren så kräver skyl
      dig att betala ersättning för olägenheten.
       Om överenskommelse inte har kunnat nås
      om ersättning eller andra alternativa sätt att
      genomföra skyddet, kan en ansökan om för
      rättning för att fastställa de ersättningar som
      avses i 1 och 2 mom. göras hos den behöri
      ga lantmäteribyrån. När ersättningen
      fastställs skall lagen om inlösen av fast
      egendom och särskilda rättigheter iakttas. På
      ersättning för inskränkningar i rätten att
      nyttja ett område skall betalas ränta enligt
      95 § 1 mom. i nämnda lag från den dag då
      områdets ägare hos lantmäteribyrån har an
      sökt om förordnande om ersättningsförrätt
      ning.
       Om ett beslut i ett tillståndsärende som
      fattats med stöd av 66 § 1 mom. begränsar
      användningen av fastigheten så att områdets
      ägare åsamkas de olägenheter som avses i
 1 mom., gäller om rätten till ersättning vad
 den lag stadgar med stöd av vilken beslutet
 fattats. Eventuell ersättningsskyldighet an
 kommer dock alltid på staten.
 54 §

 Periodisering av ersättningen

 En ersättning som bestäms enligt 53 § kan
 då den regionala miljöcentralen så kräver
 betalas i högst fyra årliga poster.
 På betalningsposterna skall betalas den
 ränta som avses i 53 § 3 mom. för tiden
 efter att av den första ersättningsposten be
 talts.
 8 kap.
 Åtgärdsförbud, tvångsmedel och straff

 55 §

 Tillfälligt åtgärdsförbud

 Den regionala miljöcentralen kan för högst
 två år förbjuda sådan användning av ett i
 10 § 2 mom. avsett område som kan äventy
 ra syftet med skyddet av området. Miljöcen
 tralens beslut skall iakttas trots ändrings
 sökande, om inte besvärsmyndigheten be
 stämmer något annat.
 Om skyddet senare förfaller och områdets
 ägare har åsamkats betydelsefull olägenhet
 av åtgärdsförbudet, har han rätt att av staten
 få ersättning för detta. Detsamma gäller, om
 ett naturskyddsprogram med stöd av 50 § 3
 mom. inte genomförs.
 Beslut om ersättning fattas av den regio
 nala miljöcentralen på ansökan.
 56 §

 Åtgärdsförbud i områden där inlösning har
 anhängiggjorts

 Om tillstånd till inlösning av ett område
 eller av en särskild rättighet har beviljats
 med stöd av 52 § 1 mom., får sådana åtgär
 der inte vidtas i området som kan äventyra
 inlösningens syfte. Detta förbud är i kraft
 från det att beslutet om inlösning har delgi
 vits områdets ägare eller innehavare.
 I ett område som miljöministeriet får in
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      lösa utan särskilt tillstånd tillämpas på mot
      svarande sätt 1 mom.
            57 §

      Tvångsmedel

       Den som underlåter att följa denna lag
      eller de stadganden och bestämmelser som
      utfärdas med stöd av den eller vidtar åtgär
      der som strider mot dem kan av den regio
      nala miljöcentralen förbjudas att fortsätta
      eller upprepa gärningen eller underlåtelsen
      och vid vite eller hot om avbrytande för
      pliktas att inom utsatt tid avhjälpa det rätts
      stridiga tillståndet eller att fullgöra vad han
      har underlåtit, eller hotas med att behövliga
      åtgärder kommer att vidtas på hans bekost
      nad. Miljöcentralens beslut skall iakttas även
      om ändring sökts, om inte besvärsmyndighe
      ten beslutar något annat.
       Den som åsamkats olägenhet har rätt att
      göra ett ärende som avses i 1 mom. an
      hängigt vid den regionala miljöcentralen, om
      hans avsikt med anhängiggörandet är att för
      hindra att naturen förstörs eller att naturvär
      den försämras på ett sätt som inte är av
      ringa betydelse. Samma rätt tillkommer en
      registrerad sammanslutning som avses i 61 §
      3 mom. inom sitt verksamhetsområde samt
      kommunen.
       I ärenden som gäller vite, hot om tvångs
      utförande och hot om avbrott skall i övrigt
      viteslagen (1113/90) iakttas.
            58 §

      Straff

       Om straff för miljöförstöring eller för na
      turskyddsbrott som strider mot denna lag
      stadgas i 48 kap. 1-5 §§ strafflagen.
       Den som avsiktligt eller av oaktsamhet
       1) bryter mot stadganden eller bestämmel
      ser som för att skydda naturen utfärdats i
      denna lag eller med stöd av den, eller som
      köper eller tar emot något som erhållits ge
      nom brott mot ett sådant stadgande eller en
      sådan bestämmelse,
       2) tar i besittning, överlåter, i kommersi
      ellt syfte offentligt förevisar, säljer, håller
      till salu, erbjuder eller transporterar för för
      säljning, importerar eller exporterar ett djur
      eller en växt eller en del eller avledning där
      av i strid med 40 eller 45 § eller 49 § 2 och
      4 mom., eller som
 3) importerar eller exporterar eller via fin
 ländskt område transiterar ett djur eller en
 växt som avses ovan eller en del eller en
 avledning därav utan tillstånd eller certifikat
 som avses i de förordningar som nämns i
 44 §,
 skall, om inte gärningen skall bestraffas
 som naturskyddsbrott, för naturskyddsför
 seelse dömas till böter.
 59 §

 Förverkandepåföljd

 Den som gjort sig skyldig till en gärning
 som avses i 58 § skall dömas att till staten
 förverka vad han vunnit genom brottet, eller
 motsvarande värde. Han skall dock alltid
 dömas att förverka åtminstone det värde
 som en fridlyst växt eller ett fridlyst djur har
 som representant för sin art. Miljöministeriet
 fastställer riktgivande värden för fridlysta
 djur och växter. I övrigt iakttas 2 kap. 16 §
 strafflagen.
 60 §

 Rätt till omhändertagande

 En vakt anställd av den myndighet eller
 inrättning som svarar för förvaltningen av
 ett naturskyddsområde och, i fråga om na
 turskyddsområden som ägs av någon annan
 än ett offentligrättsligt samfund även områ
 dets ägare, har rätt att omhänderta jakt-, in
 samlings- eller andra redskap som använts
 eller som uppenbarligen är avsedda att an
 vändas i strid med de stadganden eller be
 stämmelser som skall iakttas i naturskydd
 sområdet. Samma rätt till omhändertagande
 gäller djur som olovligen fångats eller väx
 ter som olovligen tagits i ett naturskyddsom
 råde samt allt annat sådant som det är för
 bjudet att ta eller använda i ett naturskydd
 sområde.
 9 kap.
 Ändringssökande

 61 §

 Besvär

 Besvär över ett beslut av statsrådet eller
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      ministeriet får anföras hos högsta förvalt
      ningsdomstolen. Besvär får anföras på den
      grunden att beslutet strider mot lag.
        Besvär över ett beslut av Forststyrelsen,
      Finlands miljöcentral, Skogsforskningsinsti
      tutet eller en regional miljöcentral samt över
      ett beslut av en kommunal myndighet med
      stöd av 26 och 28 §§ får anföras hos läns
      rätten. Den behöriga länsrätten bestäms en
      ligt 12 § förvaltningsprocesslagen (586/96),
      dock så att den behöriga länsrätten vid
      besvär över beslut av den regionala
      miljöcentralen är den länsrätt inom vars
      domkrets huvuddelen av det ifrågavarande
      området ligger.
       Besvärsrätt tillkommer den vars rätt eller
      fördel saken kan röra. I andra ärenden än
      sådana som gäller ersättning tillkommer
      besvärsrätt även kommunen i fråga. I andra
      ärenden än sådana som gäller ersättning
      samt undantagslov som avses i 31 § och
      48 § 2 mom. tillkommer besvärsrätt även
      sådana registrerade lokala och regionala
      sammanslutningar vars syfte är att främja
      naturvården eller miljövården. I fråga om
      statsrådsbeslut om godkännande av ett
      naturskyddsprogram tillkommer besvärsrätt
      också riksomfattande sammanslutningar av
      det slag som nämnts samt riksomfattande
      sammanslutningar som bevakar markägarnas
      intressen.
       Beträffande besvär gäller i övrigt förvalt
      ningsprocesslagen.
      62 §

      Besvär över länsrättens beslut

       Besvär över beslut som länsrätten har
      fattat med stöd av denna lag får anföras hos
      högsta förvaltningsdomstolen.
       Beträffande besvärsrätten gäller 61 § 3
      mom. Om länsrätten har ändrat eller upp
      hävt en myndighets beslut, har dock även
      den myndighet som fattat beslutet besvärs
      rätt.
      63 §

      Besvär över beslut enligt annan lag

       Utöver vad som särskilt stadgas om
      sökande av ändring har den regionala miljö
 centralen rätt att besvära sig över ett sådant
 beslut enligt någon annan lag som gäller
 beviljande av tillstånd eller godkännande av
 en plan, när besvärsgrunden är att beslutet
 strider mot denna lag eller stadganden eller
 bestämmelser som utfärdats med stöd av
 den.
 10 kap.
 Särskilda stadganden om Europeiska
 gemenskapens nätverk Natura 2000

 64 §

 Nätverket Natura 2000

 Till Europeiska gemenskapens nätverk Na
 tura 2000 hör i Finland
 1) de fågelskyddsområden som anmälts till
 Europeiska gemenskapens kommission på
 grundval av fågeldirektivet och
 2) de områden som kommissionen eller
 rådet på grundval av habitatdirektivet har
 godkänt som områden av gemenskapsintres
 se.
 Vad 8 § stadgar om utarbetande och god
 kännande av naturskyddsprogram skall i
 tillämpliga delar iakttas då förslag utarbetas
 om områden som skall införlivas i Natura
 2000. Parterna hörs dock genom att försla
 get kungörs på kommunens anslagstavla på
 det sätt som stadgas i lagen om offentliga
 kungörelser. Dessutom skall kungörelsen of
 fentliggöras i tillräckligt god tid genom an
 nonsering i minst en tidning med allmän
 spridning på orten. Kungörelsekostnaderna
 betalas av statens medel. Uppgifter om för
 slaget skall under kungörelsetiden finnas
 tillgängliga i kommunen.
 Om rätten att anföra besvär över statsrå
 dets beslut gäller på motsvarande sätt 61 §
 1, 3 och 5 mom.
 65 §

 Bedömning av projekt och planer

 Om ett projekt eller en plan i sig eller i
 samverkan med andra projekt eller planer
 sannolikt på ett betydande sätt minskar na
 turvärdena i ett område som statsrådet före
 slagit för Natura 2000 eller som redan inför
 livats i nätverket, skall den som genomför
 projektet eller gör upp planen, om inte det
 bedömningsförfarande som avses i 2 kap.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      lagen om förfarandet vid miljökonsekvens
      bedömning (468/94) skall tilllämpas på pro
      jektet, på behörigt sätt bedöma dessa
      konsekvenser. Detsamma gäller ett projekt
      eller en plan utanför området som sannolikt
      har betydande skadliga verkningar som når
      området.
       Den myndighet som beviljar tillståndet
      eller godkänner planen skall se till att den
      bedömning som avses i 1 mom. har gjorts.
      Myndigheten skall därefter begära utlåtande
      därom av den regionala miljöcentralen och
      av den som förvaltar naturskyddsområdet.
      Om miljöcentralen själv genomför projektet,
      ges utlåtandet i stället av miljöministeriet.
      Utlåtande skall ges utan dröjsmål och senast
      inom sex månader.
       En myndighet som på grundval av anmäl
      ningsskyldighet som bestämts i lag eller för
      ordning har fått anmälan om ett projekt eller
      en plan som avses i 1 mom. skall inom ra
      men för sina befogenheter vidta åtgärder för
      att avbryta genomförandet av projektet eller
      planen tills den bedömning som avses i
      1 mom. har gjorts och de utlåtanden som
      avses i 2 mom. inhämtats. Myndigheten
      skall också underrätta den regionala miljö
      centralen om saken i så god tid att miljöcen
      tralen hinner vidta motsvarande åtgärder.
            66 §

      Beviljande av tillstånd samt godkännande
      och fastställande av planer

       En myndighet får inte bevilja tillstånd att
      genomföra ett projekt eller godkänna eller
      fastställa en plan, om bedömnings- och ut
      låtandeförfarandet enligt 65 § 1 och 2 mom.
      visar att projektet eller planen försämrar na
      turvärdena i ett område som statsrådet före
      slagit för Natura 2000 eller som redan inför
      livats i nätverket.
       Utan hinder av 1 mom. får tillståndet dock
      beviljas eller planen godkännas eller faststäl
      las, om statsrådets allmänna sammanträde
      beslutar att projektet eller planen skall ge
      nomföras av ett skäl som är tvingande på
      grund av ett ytterst viktigt allmänt intresse
      och det inte finns någon alternativ lösning.
       Om det i området finns en sådan priorite
      rad naturtyp som avses i bilaga I till habi
      tatdirektivet eller en sådan prioriterad art
      som avses i bilaga II till direktivet, är en
      ytterligare förutsättning att det finns skäl till
      beslutet på grund av mycket viktiga gynn
 samma verkningar på människans hälsa, på
 den allmänna säkerheten eller på miljön nå
 gon annanstans eller att det finns något an
 nat tvingande skäl som är betingat av ett
 ytterst viktigt allmänt intresse och som krä
 ver att tillståndet beviljas eller planen god
 känns eller fastställs. I det sistnämnda fallet
 skall kommissionens utlåtande inhämtas.
 67 §

 Specialfall

 Vad 65 och 66 §§ stadgar gäller på mot
 svarande sätt områden i fråga om vilka
 kommissionen har meddelat att den kommer
 att inleda underhandlingar om deras inför
 livning i nätverket Natura 2000.
 Om kommissionen inte godkänner ett om
 råde som statsrådet föreslagit för Natura
 2000, eller om rådet beslutar att inte införli
 va i Natura 2000 ett område om vilket un
 derhandlingar förts, upphör tillämpningen av
 65 och 66 §§. Då skall på motsvarande sätt
 iakttas 55 § 2 mom.
 68 §

 Förverkligande av nätverket Natura 2000

 Områden som införlivats i nätverket Natu
 ra 2000 skall så snabbt som möjligt och se
 nast inom sex år efter att kommissionen el
 ler rådet har godkänt området som ett om
 råde av gemenskapsintresse skyddas på ett
 sätt som motsvarar syftet med skyddet. I de
 fågelskyddsområden som avses i 64 § 1
 mom. 1 punkten skall skyddet dock genom
 föras utan dröjsmål sedan området har an
 mälts till kommissionen.
 69 §
 Hävning av skyddet och ersättning för
 försämring av nätverket

 Skyddet enligt detta kapitel av ett område
 som införlivats i Natura 2000 kan hävas el
 ler fridlysningsbestämmelserna för området
 lindras endast under de förutsättningar som
 nämns i 65 § 1 och 2 mom. samt 66 § 2
 och 3 mom.
 Om skyddet av ett område som införlivats
 i Natura 2000 hävs, om fridlysningsbestäm
 melserna för området lindras eller om en
 myndighet med stöd av 66 § 2 eller 3 mom.
 har beviljat ett tillstånd eller godkänt eller
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      fastställt en plan, och om detta leder till att
      nätverket blir mindre sammanhängande eller
      att naturvärdena försämras, skall miljö
      ministeriet omedelbart vidta åtgärder för att
      kompensera detta.
            11 kap.
            Särskilda stadganden

      70 §

      Avgiftsfria beslut

       Beslut om naturskyddsområden, landskaps
      vårdsområden och naturminnesmärken som
      har meddelats med stöd av denna lag samt
      beslut som har meddelats med stöd av 30 §
      1 mom. och 47 § 3 mom. är avgiftsfria.
            71 §

      Servitut och motsvarande rättigheter

       Denna lag eller de beslut som fattas med
      stöd av den begränsar inte nyttjande av en
      sådan rättighet som innan fridlysningsbe
      stämmelserna trädde i kraft gällt natur
      skyddsområdet i form av servitut, arrende
      rätt eller annan motsvarande rättighet. En
      sådan rättighet kan dock inlösas till staten.
      72 §

      Organisationer som skall jämställas med
      myndigheter

       Vad denna lag stadgar om myndigheter
      gäller också andra sammanslutningar och
      organ som med stöd av befogenheter som
      tilldelats dem i lag utövar offentlig makt.
            73 §

      Särskilt stadgande om nätverket av
      skyddsområden i Östersjöns kust- och
      havsområden

       Vad 64 § 2 mom. stadgar om utarbetande
      och godkännade av nätverket Natura 2000
      gäller på motsvarande sätt då förslag ställs
      om områden som skall införlivas i det
      nätverk av skyddsområden som baserar sig
      på konventionen om skydd av Östersjöom
      rådets marina miljö (FördrS 12/80). Om be
 svärsrätten gäller på motsvarande sätt 64 § 3
 mom.
 74 §

 Närmare stadganden

 Närmare stadganden om verkställigheten
 av denna lag utfärdas genom förordning.
 12 kap.
 Ikraftträdelsestadganden

 75 §

 Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft den     199 .
 Lagens 64 § 2 mom. kan dock tillämpas
 redan innan lagen träder i kraft.
 Åtgärder som verkställigheten av lagen
 förutsätter får vidtas innan lagen träder i
 kraft.
 76 §

 Övergångsstadganden

 Genom denna lag upphävs lagen den 23
 februari 1923 om naturskydd (71/23) jämte
 ändringar. När det i andra lagar ingår en
 hänvisning till den upphävda lagen om na
 turskydd gäller hänvisningen denna lag efter
 att den har trätt i kraft.
 Författningar och beslut som gäller inrät
 tande av naturskyddsområden som inrättats
 innan denna lag träder i kraft förblir gällan
 de. Även de fridlysningsstadganden och
 fridlysningsbestämmelser som utfärdats med
 stöd av dem förblir gällande, såvida de inte
 ändras eller upphävs särskilt.
 Följande författningar och beslut som ut
 färdats med stöd av lagen om naturskydd
 förblir gällande, såvida de inte ersätts av
 naturvårdsförordningen:
 1) förordningen om fridlysning av vissa
 växter (450/92),
 2) förordningen om fridlysning av vissa
 djurarter (483/94),
 3) förordningen om förvärv, besittning och
 vård av naturskyddsområden (296/96),
 4) statsrådets beslut om särskilt skyddade
 arter (519/89),
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       5) miljöministeriets beslut om riktgivande
      värden på fridlysta djur och växter
      (1209/95), och
       6) miljöministeriets beslut om de regionala
      miljöcentralernas uppgifter vid förvärv av
      naturskyddsområden (298/96).
       Ett sådant område som staten förvärvat för
      naturskyddsändamål innan lagen träder i
      kraft och som gränsar till en fastighet som
      ombildats till naturskyddsområde anses höra
      till naturskyddsområdet från det att en an
      teckning om saken har gjorts i fastighetsre
      gistret. I fråga om fastighetsbildningen för
      ett sådant område gäller fastighetsbild
      ningslagen.
             77 §
      Tillämpning av stadgandena på tidigare
      skyddsprogram och skyddsbeslut

       Vad 24 § 3 mom. och 52 § 2 mom. stad
      gar om naturskyddsprogram tillämpas också
 på följande skyddsprogram eller skyddsbe
 slut som statsrådet har godkänt innan denna
 lag träder i kraft:
 1) programmet  för  utvecklande av na
 tionalparks- och naturparksnätet (24.2.1978,
 kompletterat 2.4.1980, 19.12.1985 och
 16.6.1988),
 2) basprogrammet för myrskydd
 (19.4.1979 och 26.3.1981),
 3) programmet för skydd av fågelrika in
 sjöar och havsvikar (3.6.1982),
 4) lundskyddsprogrammet (13.4.1989),
 5) skyddsprogrammet för Mickelsörarna
 (24.8.1989),
 6) strandskyddsprogrammet (20.12.1990),
 7) skyddsprogrammet för gamla skogar
 (27.6.1996).
 Statsrådet skall vid behov revidera de
 skyddsprogram och skyddsbeslut som avses
 i 1 mom.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av byggnadslagen


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 22 § 2 mom.,
 123 a § 3 mom.,
      123 b § 1 mom., 123 d § 2 mom., 132 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten
samt 138 a § 1
      mom.,
       av dessa lagrum 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 9
augusti 1968 (493/68),
      123 a § 3 mom., 123 b § 1 mom. och 123 d § 2 mom. sådana de lyder i
lag av den 19 sep
      tember 1969 (626/69) samt 132 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten och 138
a § 1 mom. i lag
      av den 17 augusti 1990 (696/90), samt
       fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av
den 17 augusti 1990
      och lag av den 21 augusti 1995 (1062/95), ett nytt 4 mom., varvid
det nuvarande 4 mom.
      blir 5 mom., till lagen en ny 6 a §, till 34 §, sådan den lyder
delvis ändrad genom lag av
      den 18 januari 1985 (61/85), ett nytt 4 mom., till 95, sådan den
lyder delvis ändrad genom
      sistnämnda lag och lag av den 29 november 1996 ( /96), ett nytt 4
mom., till 124 §, sådan
      den lyder delvis ändrad genom lag av den 21 juli 1977 (580/77), ett
nytt 2 mom., varvid de
      nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. samt till 138 a §, sådan
den lyder ändrad ge
      nom nämnda lagar av den 17 augusti 1990 och den 29 november 1996,
ett nytt 2 mom., var
      vid de nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., som följer:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      1 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 När en plan godkänns och fastställs skall,
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      utöver vad denna lag stadgar, iakttas 10 kap.
      naturvårdslagen. När tillståndsärenden av
      görs och andra myndighetsbeslut fattas skall
      dessutom iakttas vad som stadgas i natur
      vårdslagen och med stöd av den.
      - - - - - - - - - - - - - -
      6 a §
       Utan en fastställd generalplan som avses i
      123 b §, en stadsplan, byggnadsplan eller
      strandplan får i en strandzon vid hav eller
      vattendrag inte uppföras nybyggnader eller
      tas marksubstanser.
       Vad 1 mom. stadgar gäller inte
       1) byggande som behövs för att driva
      jord-
      eller skogsbruk eller fiskeri,
       2) byggande för försvarets eller gränsbe
      vakningens behov,
       3) byggande för sjöfartens behov,
       4) byggande av en bastu i anslutning till
      en bostadsbyggnad eller lantbrukslägenhet
      som funnits före den 1 januari 1997,
       5) marktäkt för sedvanlig användning till
      husbehov.
       Vad denna paragraf stadgar tillämpas inte
      i områden där det finns i 4 § 1 mom. av
      sedd tätbebyggelse, inte heller i områden där
      det enligt 123 a § bör anses nödvändigt att
      göra upp en strandplan.
       Kommunen kan efter att ha hört den re
      gionala miljöcentralen i sin byggnadsordning
      anvisa områden där den i 1 mom. stadgade
      begränsningen inte gäller, på grund av att
      där inte på grund av läget kan emotses byg
      gande som kräver planläggning och att om
      rådet inte har särskilda natur- och
      landskapsvärden och det inte finns behov av
      rekreation där. En sådan bestämmelse i
      byggnadsordningen kan vara i kraft högst
      sex år i sänder.
       Om hur undantag från begränsningarna i
      denna paragraf beviljas stadgas i 132 §. Om
      en ansökan gäller ett område vars ägorätt
      övergått till den sökande före den 10 maj
      1996 och för vilket utarbetandet av en plan
      inte har anhängiggjorts inom skälig tid av
      orsaker som inte beror på markägaren, kan
      ansökan inte utan vägande skäl förkastas,
      om byggnaden kommer i den sökandes per
      sonliga användning och kommunen förordar
      ansökan och byggandet inte äventyrar natu
      rens eller landskapets värden.
      22 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Regionplanen skall göras upp så att den
 reserverar tillräckligt stora, för den framtida
 utvecklingen behövliga områden för olika
 ändamål. Då planen görs upp skall de sär
 skilda behov som förhållandena i trakten be
 tingar beaktas. Planen skall i mån av möjlig
 het anpassas till den regionala planlägg
 ningen av angränsande områden och till
 riksplaneringen. Naturskyddsprogram och
 naturskyddsbeslut som avses i 7 och 77 §§
 naturvårdslagen samt beslut om att inrätta
 landskapsvårdsområden som avses i 32 § i
 nämnda lag skall tjäna till ledning när pla
 nen görs upp. Planen skall också främja be
 varandet av naturtyper som är värdefulla för
 naturvården samt karakteristiska drag i natu
 ren som är viktiga för den vilda faunan och
 floran. Då planen utarbetas skall avseende
 fästas vid att marken nyttjas ekonomiskt och
 att genomförandet av planen inte medför
 oskälig olägenhet för jordägarna.
 - - - - - - - - - - - - - -
 34 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Naturskyddsprogram och naturskyddsbe
 slut som avses i 7 och 77 §§ naturvårdsla
 gen samt beslut om att inrätta
 landskapsvårdsområden som avses i 32 § i
 nämnda lag skall beaktas när planen görs
 upp. Planen skall också främja bevarandet
 av naturtyper som är värdefulla för naturvår
 den samt karakteristiska drag i naturen som
 är viktiga för den vilda floran och faunan.
 95 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Naturskyddsprogram och naturskyddsbe
 slut som avses i 7 och 77 §§ naturvårdsla
 gen samt beslut om att inrätta
 landskapsvårdsområden som avses i 32 § i
 nämnda lag skall beaktas när planen görs
 upp. Planen skall också främja bevarandet
 av naturtyper som är värdefulla för naturvår
 den samt karakteristiska drag i naturen som
 är viktiga för den vilda floran och faunan.
 123 a §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Vad 95 § 2 och 4 mom. stadgar om
 omständigheter som skall beaktas när bygg
 nadsplaner görs upp skall på motsvarande
 sätt tillämpas när strandplaner görs upp.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      Dessutom skall det särskilt ses till att det
      område som skall planläggas är tillräckligt
      vidsträckt för att en i planeringshänseende
      ändamålsenlig helhet skall kunna åstad
      kommas samt att den planerade bebyggelsen
      och den övriga markanvändningen anpassas
      till strandlandskapet och till regleringen av
      markanvändningen inom angränsande om
      råden.
      - - - - - - - - - - - - - -
      123 b §
       Den myndighet som beviljar byggnadslov
      skall se till att en nybyggnad inte uppförs i
      ett strandområde innan en strandplan har
      fastställts, om planen enligt stadgandena i
      123 a § 1 mom. skall anses behövlig.
      Byggnadslov kan dock beviljas för att upp
      föra en sedvanlig semesterbyggnad med
      egen strand innan en strandplan har
      fastställts, om det för området har fastställts
      en generalplan där det särskilt bestäms så.
      - - - - - - - - - - - - - -
      123 d §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Ett ärende som gäller godkännande och
      fastställande av en strandplan skall behand
      las i brådskande ordning.
      - - - - - - - - - - - - - -
      124 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Utanför stads- och byggnadsplaneområden
      skall lagring utomhus som är avsedd att bli
      långvarig även på andra ställen än i närheten
      av byggnader ordnas så att den inte fördär
      var landskap som syns från en väg eller en
      annan allmän farled eller ett allmänt områ
      de.
      - - - - - - - - - - - - - -
      132 §
       Den regionala miljöcentralen och, i de
      kommuner som anges genom förordning,
      miljöministeriet får medge undantag från
      stadganden, påbud, förbud och andra
      inskränkningar som gäller byggande och
      som stadgas i denna lag eller har utfärdats
      med stöd av den, om detta inte befinns med
      föra betydande olägenhet för genomförande
      av planläggningen eller för annan reglering
      av bosättningen eller mer än i ringa mån
      försvåra att målen för naturvården nås. Även
      grannarna skall ges tillfälle att bli hörda om
      en ansökan om undantag, om det är uppen
 bart att ansökan berör deras fördel. Från en
 byggnadsinskränkning som grundar sig på
 42 § 1 mom. eller 100 § 1 mom. eller på
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      bestämmelser i en byggnadsordning får un
      dantag likväl inte medges i fråga om bygg
      nadernas höjd, antalet helt ovan jord belägna
      våningar eller den tillåtna våningsytan, om
      kommunen motsätter sig detta.
       Kommunen får under de förutsättningar
      som nämns i 1 mom. medge sådant undan
      tag som avses i momentet, då det inte är
      fråga om
       1) byggande i en strandzon som avses i
      6 a § eller i ett strandområde som avses i
      123 a § 1 mom.,
      - - - - - - - - - - - - - -


      138 a §
       Besvär över sådana beslut om stads-,
      byggnads- eller strandplan som inte skall
      underställas samt över sådana beslut om ge
      neralplan, som inte underställs, anförs hos
      den myndighet hos vilken besvär över mot
      svarande planbeslut anförs i det fall att pla
      nen underställs. I övrigt iakttas i fråga om
      sökande av ändring vad kommunallagen
      (365/95) stadgar.
       Besvär över kommunfullmäktiges beslut
      som gäller godkännande av byggnadsord
      ningen anförs hos länsrätten. Också den re
      gionala miljöcentralen har besvärsrätt. I öv
      rigt iakttas i fråga om sökande av ändring
      vad kommunallagen stadgar.
      - - - - - - - - - - - - - -
      ---


       Denna lag träder i kraft den       199 .
       Om användningen av en sådan fastighet
      eller del därav, som områdets ägare eller
      innehavare skall anses ha haft rätt till innan
      denna lag träder i kraft, avsevärt försvåras
      på grund av 6 a § och ägaren eller inneha
      varen före den 10 maj 1996 hade vidtagit åt
      gärder som medfört särskilda kostnader för
      att utnyttja sin rätt och området inte kan an
      vändas till något annat ändamål som medför
      skälig nytta, är staten skyldig att betala om
      rådets ägare eller innehavare full ersättning
      för den skada och olägenhet han har lidit.
 Byggnadslov kan med stöd av 123 b § 1
 mom. andra meningen beviljas även enligt
 en generalplan som fastställts innan denna
 lag träder i kraft, om byggandet i strandom-
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      rådet har utretts och angetts särskilt för varje
      markägare i generalplanen och det har sä
      kerställts att de områden som är avsedda att
      förbli obebyggda bevaras i detta skick.
       PALSTAMÄÄRÄ

      -----

                    Lag

      om ändring av 1 § marktäktslagen

       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras 1 § 2 mom. marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81) som
följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      1 §

      Lagens tillämpningsområde

      - - - - - - - - - - - - - -
       Vid tagande av substanser skall utom den
      na lag iakttas vad någon annan lag stadgar.
      När tillståndsärenden avgörs och andra myn
      dighetsbeslut fattas skall dessutom iakttas

 vad som stadgas i naturvårdslagen (  / )
 och med stöd av den.
 ---
 Denna lag träder i kraft den       199 .
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av 2 § lagen om miljötillståndsförfarande


       I enlighet med riksdagens beslut
       fogas till 2 § lagen den 19 april 1991 om miljötillståndsförfarande
 (735/91), sådant detta
      lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 22 december 1995
(1712/95),ett nytt 4 mom.
      som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      2 §

      Miljötillstånd

      - - - - - - - - - - - - - -
       När tillståndsärenden avgörs och andra
      myndighetsbeslut fattas skall dessutom iakt
      tas vad som stadgas i naturvårdslagen (  / )
      och med stöd av den.
      ---

 Denna lag träder i kraft den       199 .
 PALSTAMÄÄRÄ

      -----

                    Lag

      om ändring av 19 § lagen om allmänna vägar


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras 19 § lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54) som
följer:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      19 §
       När vägplaner görs upp och fastställs samt
      andra myndighetsbeslut fattas skall dessutom
      iakttas vad som stadgas i naturvårdslagen
      (  / ) och med stöd av den. Vid väghåll-
 ning skall iakttas vad som stadgas särskilt
 om skydd av fornminnen samt om flyttande
 av rösen och andra fasta råmärken.
 ---
 Denna lag träder i kraft den      199 .
 PALSTAMÄÄRÄ

      -----                    Lag

      om ändring av lagen om enskilda vägar


       I enlighet med riksdagens beslut
       fogas till lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) en ny
51 b § som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      51 b §
       Vid vägförrättningar och då andra myndig
      hetsbeslut fattas skall dessutom iakttas vad
      som stadgas i naturvårdslagen (  / ) och
      med stöd av den.
      ---

 Denna lag träder i kraft den     199 .
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av 5 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda
rättigheter


       I enlighet med riksdagens beslut
       fogas till 5 § lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom
och särskilda rättigheter
      (603/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 juni 1996
(476/94), ett nytt 5 mom. som
      följer:      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      5 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Om ansökan om inlösningstillstånd gäller
      ett sådant projekt som uppenbart har sådana
      följder som avses i naturvårdslagen (  /  ),
 skall dessutom iakttas vad som stadgas i
 naturvårdslagen och med stöd av den.
 ---
 Denna lag träder i kraft den       199 .
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Lag

      om ändring av 71 § gruvlagen


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras 71 § 2 mom. gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65) som
följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      71 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       När tillståndsärenden avgörs och andra
      myndighetsbeslut fattas samt i övrigt när
      åtgärder enligt denna lag vidtas skall utöver
      denna lag iakttas vad som stadgas i 4, 9, 39,
      42, 47-49, 55 och 56 §§ samt 4, 5 och 10
 kap. naturvårdslagen (  / ) och med stöd
 av nämnda stadganden. Inom naturskydd
 sområden och fästningsområden skall likaså
 iakttas vad som stadgas eller bestäms sär
 skilt.
 ---
 Denna lag träder i kraft den 199 .
 PALSTAMÄÄRÄ

      -----                    Lag

      om ändring av 2 § ödemarkslagen

       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras 2 § ödemarkslagen av den 17 januari 1991 (62/91) som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      2 §

      Tillämpningsområde

       Då ödemarksområdena bevaras och nyttjas
      skall denna lag tillämpas. Med avseende på
      detta  gäller dessutom vad som stadgas i
 andra lagar. När tillståndsärenden avgörs
 och andra myndighetsbeslut fattas skall
 dessutom iakttas vad som stadgas i natur
 vårdslagen (   / ) och med stöd av den.
 ---
 Denna lag träder i kraft den  199 .
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av vattenlagen


       I enlighet med riksdagens beslut
       upphävs i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 2 kap. 4 §,
       ändras 1 kap. 18 § 2 mom., 6 kap. 1 § 2 mom. och 7 kap. 3 § 2 mom.,
 dessa lagrum så
      dana de lyder, 1 kap. 18 § 2 mom. i lag av den 20 juli 1992 (646/92)
 samt 6 kap. 1 § 2
      mom. och 7 kap. 3 § 2 mom. i lag av den 30 april 1987 (467/87), samt
       fogas till 1 kap. nya 15 a, 17 a och 23 c §§ samt till 6 kap. en ny
 2 a § som följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      1 kap.
            Allmänna bestämmelser

      15 a §
       Åtgärder som äventyrar att flador och glon
      på högst tio hektar, eller gölar och sjöar på
      högst en hektar någon annanstans än i Lapp
      lands län bevaras i naturtillstånd är förbjud
      na oberoende av om de har sådana följder
      som nämns i 15 §.
       Vattendomstolen kan i enskilda fall på
      ansökan medge undantag från förbudet i
      1 mom., om målen för skyddet av de vatten
      drag som avses i momentet inte avsevärt
      äventyras. Om ett projekt för vilket tillstånd
      enligt denna lag har sökts har sådana följder
      som avses i 1 mom., skall frågan om bevil
      jande av undantag undersökas på tjänstens
      vägnar i samband med tillståndsärendet. Om
      undantag gäller i övrigt i tillämpliga delar
      vad som stadgas om vattendomstolens till
      stånd.

 17 a §
 Om en bädd som avses i 17 § och som
 finns någon annanstans än i Lapplands län
 befinner sig i naturtillstånd, får den inte
 ändras så att detta äventyrar att bädden be
 varas i naturtillstånd. Detsamma gäller i hela
 landet för källor i naturtillstånd.
 Vattendomstolen kan i enskilda fall på
 ansökan bevilja undantag från förbudet i
 1 mom., om målen för skyddet av de bäddar
 och källor som avses i momentet inte avse
 värt äventyras. Om ett projekt för vilket till
 stånd enligt denna lag har sökts har  såda
 na följder som avses i 1 mom., skall frågan
 om  beviljande av undantag undersökas
 på tjänstens vägnar i samband med till
 ståndsärendet. Om undantag gäller i övrigt i
 tillämpliga delar vad som stadgas om vatten
 domstolens tillstånd.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      18 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Om tagande av grundvatten eller någon
      annan åtgärd som avses i 1 mom. förorsakar
      sådana följder i vattendraget som nämns i
      15 § i detta kapitel, skall åtgärden till denna
      del anses utgöra sådan ändring av vattendrag
      som anges i den nämnda paragrafen. Om
      åtgärden förorsakar sådana följder som avses
      i 15 a eller 17 a § i detta kapitel, gäller
      dessutom nämnda paragrafer.
      - - - - - - - - - - - - - -
      Allmänna begränsningar av användningen

      23 c §
       När tillståndsärenden avgörs och andra
      myndighetsbeslut fattas samt i övrigt när
      åtgärder enligt denna lag vidtas skall, utöver
      denna lag, iakttas vad som stadgas i lagen
      om fornminnen (295/63) och natur
      vårdslagen (  /  ) samt med stöd av dem.
      6 kap.
            Dikning

      1 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Till dikning hänförs även en sådan rens
      ning av en bäck som utförs i en avsikt som
      nämns i 1 mom. och som inte inverkar på
      vattenståndet i en ovanför belägen sjö samt
      torrläggning av vattensjukt område, även då
      man i samband därmed sänker en mindre sjö
      vars betydelse såsom vattendrag är ringa och
      som inte har i 1 kap. 15 a § avsett eller an
      nat särskilt värde från naturskyddssynpunkt.
      - - - - - - - - - - - - - - 2 a §
 Om dikningen förorsakar en sådan ändring
 som förbjuds i 1 kap. 15 a eller 17 a §, skall
 undantag som med stöd av nämnda paragraf
 beviljas från förbudet behandlas i vatten
 domstolen. Angående undantag gäller vad
 19 kap. 5 § stadgar om vattendomstolens
 tillstånd.
 7 kap.
 Vattenståndsreglering

 3 §
 - - - - - - - - - - - - - -
 Tillstånd till att sänka en sjö för total torr
 läggning får inte meddelas, om det inte är
 fråga om en mindre sjö vars betydelse som
 vattendrag är ringa och som inte har i 1 kap.
 15 a § avsett eller annat särskilt värde från
 naturskyddssynpunkt.
 - - - - - - - - - - - - - -

 ---


 Denna lag träder i kraft den     199 .
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

                    Lag

      om ändring av 35 § fastighetsbildningslagen


       I enlighet med riksdagens beslut
       fogas till 35 § fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995
(554/95) ett nytt 3 mom. som
      följer:

      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      35 §
      - - - - - - - - - - - - - -
        Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga
      delar den strandzon som avses i 6 a §
      1 mom. byggnadslagen. Om det vid styck
      ningen uppstår ovisshet om området räknas
      till strandzonen, skall förrättningsingenjören
      hänskjuta ärendet till den regionala miljö
      centralen eller i de kommuner som bestäms
      i byggnadsförordningen till miljöministeriet.
      Inom strandzonen får ett outbrutet område
 flyttas över till en befintlig fastighet genom
 styckning och ett outbrutet område avsett för
 annat ändamål än byggnadsplats styckas upp
 i flera fastigheter, om styckningen inte i av
 görande grad försvårar upprättandet av en
 plan som avses i 6 a § 1 mom. byggnadsla
 gen.
 ---
 Denna lag träder i kraft den     199 .
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----


                    Lag

      om ändring av lagen om skydd av valar


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras i lagen den 23 december 1982 om skydd av valar (1112/82)
lagens rubrik samt 2 §
      2 mom. och
       fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

                    Lag

      om skydd av valar och arktiska sälar

      PALSTAMÄÄRÄ
      2

      2 §
      - - - - - - - - - - - - - -
       Vad 1 mom. stadgar gäller inte import i
      vetenskapligt syfte eller för undervisning, då
      importen sker med tillstånd av Finlands mil
      jöcentral, inte heller import av konstföremål
      som tillverkats av valtänder eller valben.
 2 a §
 Importen av råa och beredda skinn från
 kutar av grönlandssäl och klappmyts (blås
 säl) samt av produkter som framställts av
 dessa skinn är förbjuden.
 ---
 Denna lag träder i kraft den     199 .
 PALSTAMÄÄRÄ

      -----

                    Lag


      om ändring av 48 kap. 5 § strafflagen


       I enlighet med riksdagens beslut
       ändras 48 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. strafflagen av den
19 december 1889,
      sådana de lyder i lag av den 21 april 1995 (578/95), som följer:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      48 kap.
            Om miljöbrott

      5 §

      Naturskyddsbrott

       Den som uppsåtligen eller av grov oakt
      samhet
       1) orättmätigt förstör eller skadar ett natur
      område, ett djur, en växt eller något annat
      naturföremål som har skyddats, fredats eller
      underkastats åtgärdsbegränsning eller
      åtgärdsförbud enligt naturvårdslagen (  /  )
      eller i stadganden eller föreskrifter som ut
      färdats med stöd av den eller
      - - - - - - - - - - - - - -
 skall för naturskyddsbrott dömas till böter
 eller fängelse i högst två år.
 För naturskyddsbrott döms också den som
 uppsåtligen eller av grov oaktsamhet använ
 der ett finskt fartyg till valfångst eller bryter
 mot importförbudet enligt 2 eller 2 a § lagen
 om skydd av valar och arktiska sälar eller
 mot det fredningsstadgande eller det förbud
 att ta till vara val som anges i lagens 3 §.
 - - - - - - - - - - - - - -
 ---

 Denna lag träder i kraft den     199 .
 PALSTAMÄÄRÄ

      -----

        Helsingfors den 3 december 1996      -----