Gå till riksdagens webbplats suomi

DOKUMENT ShUU 11/1998 rd


                  ShUU 11/1998 rd - RP 163/1998 rd

     SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS
     UTLÅTANDE 11/1998 rd

     Regeringens proposition med förslag till
     lag om Försäkringsinspektionen och
     till vissa lagar som har samband med den


                           Till Ekonomiutskottet

     INLEDNING

     Remiss
     Riksdagen remitterade den 13 oktober 1998 propositionen med förslag
     till lag om Försäkringsinspektionen och till vissa lagar som har
     samband med den (RP 163/1998 rd) till ekonomiutskottet för
     beredning och bestämde samtidigt att social- och
     hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande i saken till
     ekonomiutskottet.
     Sakkunniga
     Utskottet har hört följande sakkunniga
     - regeringsrådet Jaana Koski, regeringsrådet Markku Sorvari,
     social- och hälsovårdsministeriet
     - avdelningschef Antti Arola, Folkpensionsanstalten
     - vice verkställande direktör Seppo Pietiläinen,
     Pensionsskyddscentralen,
     - juristen Hannu Ijäs, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund
     - ombudsman Risto Heiskanen, Försäkringskassor nas Förening
     - verkställande direktör Pentti Kostamo, Arbetspensionsanstalernas
     Förbund
     - ombudsman Folke Bergström, Pensionsstiftelseföreningen
     - socialpolitiske sekreteraren Aarne Lehkonen, Finlands
     Fackförbunds Centralorganisation FFC
     - direktör Lasse Laatunen, Industrins och Arbetsgivarnas
     Centralförbund
     - ombudsman Jukka Karhu, Servicearbetsgivarna
     - socialsekreterare Veikko Simpanen,
     Tjänstemannacentralorganisationen FTFC
     - juristen Markku Kojo, Akava rf.
         PROPOSITIONEN
     I propositionen föreslås att det inom social- och
     hälsovårdsministeriets förvaltningsområde inrättas en ny myndighet
     Försäkringsinspektionen med uppgift att handha tillsynen över och
     övervakningen av försäkrings- och pensionsanstalterna samt övriga
     aktörer inom försäkringsbranschen. Avsikten är att de uppgifter
     gällande försäkringstillsyn och försäkringsinspektion som för
     närvarande hör till social- och hälsovårdsministeriet överförs till
     Försäkringsinspektionen på det sätt som bestäms särskilt i
     speciallagarna för försäkringsbranschen. Enligt förslaget skall
     social- och hälsovårdsministeriet också i framtiden fastställa
     villkoren och beräkningsgrunderna för den lagstadgade
     arbetspensionsförsäkringen.
         Avsikten är att Försäkringsinspektionen skall vara ett
     förvaltande ämbetsverk under statsrådets linjeförvaltning. De
     nödvändiga förvaltningsbestämmelserna gällande den nya myndigheten
     avses ingå i den föreslagna lagen om Försäkringsinspektionen och i
     en förordning som utfärdas med stöd av lagen. Även om myndigheten i
     förvaltningshänseende föreslås lyda under social- och
     hälsovårdsministeriet, avses den i sitt beslutsfattande vara
     självständig och oberoende av ministeriet.
         Enligt förslaget skall de allmänna styrnings-, tillsyns-
     och planeringssystemen för statens ämbetsverk och inrättningar
     tillämpas på Försäkringsinspektionen. Detta gäller även övriga
     bestämmelser och föreskrifter om statsförvaltningen.
     Försäkringsinspektionen föreslås vara en nettobudgeterad enhet och
     kostnaderna för dess verksamhet skall täckas med avgifter som tas
     ut hos tillsynsobjekten.
         Försäkringsinspektionen skall ha en egen
     beslutsorganisation. Det högsta organet är direktionen som leder
     och övervakar Försäkringsmyndighetens verksamhet och fattar
     principbeslut om försäkringstillsyn. Målet är att direktionen skall
     ha en sammansättning som främjar en intensifiering och utveckling
     av samarbetet med finansinspektionen. Vidare föreslås att
     sammansättningen av direktionen för finansinspektionen ändras på
     motsvarande sätt.
         Dessutom föreslås att försäkringsföreningsinspektionen,
     som för närvarande övervakar försäkringsföreningarnas verksamhet,
     dras in och att dess uppgifter förs över på
     Försäkringsinspektionen.
         När den nya myndigheten inrättas fördelas uppgifterna inom
     försäkringstillsynen och försäkringsinspektionen mellan social- och
     hälsovårdsministeriet och den nya myndigheten. Enligt lagarna om
     försäkringsbranschen hör uppgifterna till ministeriet.
     Huvudprincipen i arbetsfördelningen är att Försäkringsinspektionen
     tar över den operativa tillsynen, avgörandet av ärenden gällande
     enskilda tillsynsobjekt samt beslut som fattas och tillstånd till
     undantag som beviljas på ansökan av tillsynsobjekten. Ett undantag
     här är beslut som avser bildande av försäkringsbolag och beviljande
     av koncession. Dessa beslut skall alltjämt höra till ministeriet
     och statsrådets allmänna sammanträde. Vidare skall ministeriet
     alltjämt fatta beslut om kriterierna för
     arbetspensionsförsäkringen. Dessutom skall ministeriet fortfarande
     bereda lagstiftning inom försäkringsbranschen samt en betydande del
     av den normgivning på lägre nivå som avser tillsynsobjekten. Vidare
     är det meningen att den förvaltningsmässiga ledningen skall finnas
     kvar hos ministeriet och att ministeriet skall samordna det
     internationella samarbetet inom ramen för Europeiska unionen och
     andra institutioner.
         Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 1999
     och avses bli behandlad i samband med den.
         Lagen avses träda i kraft den 1 april 1999.
         UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

     Motivering
     Social- och hälsovårdsutskottet finner det viktigt att
     försäkringstillsynen utvecklas på behörigt sätt och därvid
     effektiviseras och i principiellt hänseende organiseras riktigare.
     Utskottet tillstyrker därför lagförslagen i propositionen. Vissa
     försäkringsliknande eller försäkringsbaserade system kommer
     fortfarande att stå utanför Försäkringsinspektionen och inspekteras
     av någon annan instans. Bland de viktigaste märks tillsynen över
     den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet och de offentliga
     pensionsinrättningarna. Med tiden vore det angeläget att utreda
     möjligheterna att ställa tillsynen av arbetslöshetskassorna,
     arbetslöshetsförsäkringsfonden och de offentliga
     pensionsinrättningarna under Försäkringsinspektionen.
         Enligt lagförslaget skall social- och
     hälsovårdsministeriet alltjämt bestämma om grunderna för
     försäkringspremier, ansvarsskulden och beräkningsräntan. Detta kan
     anses vara motiverat men samtidigt krävs det att ministeriet har
     adekvata resurser och tillräcklig expertis för att kunna ha hand om
     detta samhälleligt och ekonomiskt sett viktiga uppdrag.
         Propositionen omfattar ett stort lagstiftningskomplex.
     Trots detta anlitas i många av de viktigaste lagarna en
     lagstiftningsteknik som innebär att vissa uppgifter som har hört
     till ministeriet först flyttas över på Försäkringsinspektionen,
     varefter det konstateras att vissa uppgifter i en del paragrafer
     ändå inte förs över. Med tanke på den strama tidsramen är det
     förståeligt att man gått in för denna lösning. Men med hänsyn till
     tydligheten i lagstiftningen är det motiverat att ändra tekniken
     för att denna typ av konstruktioner inte skall behövas för att
     utreda vilka befogenheter som hör till vilka myndigheter. Detta är
     av nöden även om lagstiftningen huvudsakligen är avsedd att
     tillämpas av fackmyndigheter på sig själva och sina relationer med
     varandra.
         Utlåtande
     Social- och hälsovårdsustkottet anför vördsamt

                  att ekonomiutskottet bör beakta det som
                  sägs ovan när det utarbetar sitt
                  betänkande.
         Helsingfors den 6 november 1998

     I den avgörande behandlingen deltog

     ordf.  Virpa Puisto /sd
     vordf.  Maija Perho /saml
     medl.  Timo Ihamäki /saml
         Kari Kantalainen /saml
         Paula Kokkonen /saml
         Mikko Kuoppa /vgr
         Eero Lämsä /cent
         Pirkko Peltomo /sd
         Maija Rask /sd
         Juha Rehula /cent
         Osmo Soininvaara /gröna
         Marjatta Vehkaoja /sd
         Marja-Leena Viljamaa /sd.
     C:\TEKSTI\SHURP163.U98