Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA U 37/2000 vp


 
 Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotukseksi neuvoston
säädöksen antamisesta Euroopan poliisiviraston perustamisesta
tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) muuttamisesta
Europolin toimivallan laajentamiseksi rahanpesuun  
 Perustuslain 96 §:n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle
neuvoston ehdotus Europolin toimivallan laajentamiseksi
rahanpesuun yleisesti ja asiaa koskeva muistio.
  
 
Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2000


Sisäasiainministeri 
Ville ItäläPoliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus   

 
 SISÄASIAINMINISTERIÖ              
 
 MUISTIO
  
 
 
 
 
 EHDOTUS NEUVOSTON SÄÄDÖKSEN ANTAMISEKSI
 EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISESTA
 TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN (EUROPOL- YLEISSOPIMUS)
 MUUTTAMISEKSI EUROPOLIN TOIMIVALLAN
 LAAJENTAMISEKSI RAHANPESUUN  
 
  1.  Yleistä 
 Europol- yleissopimuksen sisällöstä
  Euroopan unionin oikeus- ja sisäasiain yhteistyön piiriin kuuluva
 Europol- yleissopimus allekirjoitettiin 26.7.1995 (EYVL 95/C
 316/01). Yleissopimuksella perustettiin 1.7.1999 toimintansa
 aloittanut Euroopan poliisivirasto (Europol), jonka tehtävänä on
 avustaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisia
 viranomaisia yleissopimuksessa määriteltyjen kansainvälisten
 rikollisuuden muotojen torjunnassa ja ehkäisyssä.
 
 
 
 Europolin toimivalta ja ensisijaiset tehtävät
  Europol on toimivaltainen vain jäsenvaltioiden erikseen
 yleissopimuksessa määritellyillä rikollisuuden aloilla. Yleisenä
 rajoituksena on lisäksi sopimuksen periaate, jonka mukaan Europol
 on toimivaltainen sopimuksessa määritellyissä asioissa vain, jos on
 olemassa tosiasioihin perustuvaa näyttöä rikollisen rakenteen tai
 organisaation olemassaolosta. Lisäksi edellytetään, että tällaisella
 rikollisella toiminnalla on kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa
 sellaisia vaikutuksia, että jäsenvaltioiden yhteinen toiminta on
 välttämätöntä.  Europolin tehtäväksi on yleissopimuksen 2
 artiklassa ensivaiheessa määritelty laittoman huumausainekaupan,
 ydin - ja radioaktiivisten aineiden laittoman kaupan, laittoman
 maahantulon, ihmiskaupan ja varastettujen kulkuneuvojen
 laittoman kaupan estäminen ja niiden torjuminen. Artiklassa
 määritellään myös menettely, jolla Euroopan unionin neuvosto voi
 yksimielisellä päätöksellä antaa Europolin käsiteltäväksi muitakin,
 yleissopimuksen liitteessä mainittuja rikollisuuden muotoja.
 Liitteessä mainitaan eräät vakavat henkeen, ruumiilliseen
 koskemattomuuteen ja vapauteen kuuluvat rikokset, tietyt
 omaisuuteen kohdistuvat rikokset ja petokset, laiton kauppa (esim.
 aseiden ja suojeltujen eläin- ja kasvilajien kauppa) ja ympäristöön
 kohdistuvat rikokset. Europolin toimivaltaan kuuluvien
 rikollisuuden muotoihin liittyvä rahanpesu ja liitännäisrikokset
 kuuluvat myös Europolin toimivaltaan. 
 
 
 
 Europol- yleissopimuksen muuttamisesta
  Yleissopimuksen 43 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto antaa
 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä
 menettelyä noudattaen jäsenvaltion aloitteesta ja saatuaan
 hallintoneuvoston lausunnon yksimielisesti yleissopimuksen
 muutokset, ja se suosittaa jäsenvaltioille niiden hyväksymistä
 niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.
 Yleissopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaan neuvosto voi
 kuitenkin yksimielisesti ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
 VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen jäsenvaltion
 aloitteesta päättää, saatuaan asiasta hallintoneuvoston lausunnon
 lisätä, muuttaa tai täydentää liitteessä olevien rikollisuuden
 muotojen määritelmiä. Se voi myös päättää sisällyttää siihen uusia
 rikollisuuden muotojen määritelmiä.
 
 
  2. Ehdotuksen sisältö
 
 Rahanpesun lisäämistä Europolin toimivaltaan koskevan
 muutosehdotuksen taustaa
  EU:n perussopimuksia muuttaneessa 2.10.1997 allekirjoitetussa ja
 1.5.1999 voimaan tulleessa Amsterdamin sopimuksessa asetettiin
 unionin tavoitteeksi antaa kansalaisille korkeatasoinen suoja
 vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella
 (Sopimus Euroopan unionista, artikla 29). Eurooppa- neuvosto piti
 15. ja 16. lokakuuta 1999 Tampereella erityiskokouksen
 vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen
 luomisesta Euroopan unioniin. Eurooppa- neuvosto totesi
 rahanpesun olevan keskeisellä sijalla järjestäytyneessä
 rikollisuudessa. Tämän vuoksi neuvostoa kehotettiin erityistoimiin
 rahanpesun torjumiseksi. Eräänä erityistoimena Eurooppa-
 neuvosto kehotti laajentamaan Europolin toimivaltaa rahanpesuun
 yleensä, riippumatta siitä, minkä tyyppisestä rikoksesta pestyt varat
 ovat peräisin (Eurooppa- neuvoston päätelmä n:o 56). 
 
 
 
 Muutosehdotuksen sisältö ja toteuttamismenettely Päätelmän n:o
 56 perusteella on valmisteltu säädös ( 9426/1/00 Europol 14 rev 1).
 Säädös sisältää pöytäkirjan, jossa Europolin toimivallan
 määrittelevää Europol- yleissopimuksen 2. artiklaa täydennetään
 ottamalla mukaan rahanpesurikos yleensä riippumatta
 esirikoksesta. Kyseinen 2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta
 kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti: Europolin ensivaiheen
 tehtävänä on laittoman huumausainekaupan, laittomien
 rahanpesutoimien, ydin- ja radioaktiivisten aineiden laittoman
 kaupan, laittoman maahantulon, ihmiskaupan ja varastettujen
 kulkuneuvojen laittoman kaupan estäminen ja niiden torjuminen.
 Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi yleissopimuksen  
 liitteeseen  jossa  rahan-
 pesurikos mainitaan Europolin toimivallan konstituoivan rikoksen
 liitännäisrikoksena, poistamalla ko. maininta sen tullessa näin ollen
 tarpeettomaksi. Asiakirja (9426/1/00 Europol 14 rev 1) on
 nykyisessä muodossaan päivätty 11.7.2000 ja sen voidaan katsoa
 silloin saapuneeksi myös Suomeen. Seuraavaksi asiaa käsittelevät
 oikeus- ja sisäasiainministerit kokouksessaan 28.9.2000
 Brysselissä.
 
 
 
  3. Ehdotuksen suhde kansalliseen lainsäädäntöön
  Lain muutostarvetta ei ole, koska rahanpesurikos on sellaisenaan
 jo säädetty rangaistavaksi Suomessa laissa rahanpesun estämisestä
 ja selvittämisestä (68/1998). Ehdotuksen on kuitenkin katsottava
 kuuluvan eduskunnan toimialaan, koska muutos laajentaa
 yleissopimuksen soveltamisalaa, ja yleissopimus itsessään kuuluu
 useilta osin lainsäädännön alaan. 
 
 
 
 
  4. Valtioneuvoston kanta
  Valtioneuvosto kannattaa Europol- yleissopimuksen muuttamista
 siten, että rahanpesurikokset yleensä tulevat kuulumaan Europolin
 toimivaltaan. Tämä täyttää Tampereen Eurooppa- neuvoston
 kyseisen päätelmän sekä tehostaa siten rahanpesun vastaista
 toimintaa. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen
 perusteena Amsterdamin sopimus, Wienin toimintasuunnitelma ja
 Tampereen Eurooppa- neuvoston päätelmät edellyttävät muutoksia
 Europol- yleissopimukseen. Yksittäisten Europol-
 yleissopimusmuutosten hyväksyminen erillisinä ja siten erilliset
 kansalliset ratifioinnit ovat aikaa vievä projekti. Olisi
 tarkoituksenmukaista koota yhteen useampia neuvoston piirissä
 valmisteilla olevia muutosehdotuksia, jotka sitten yhtäaikaisesti
 lähetettäisiin kansallisille parlamenteille ratifioitavaksi.