Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA U 42/2000 vp


 
  Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotukseksi neuvoston
 päätökseksi rahanpesun selvittelykeskusten välisestä yhteistyöstä  
  Perustuslain 96 §:n 2 momentin mukaisesti lähetetään
 Eduskunnalle neuvoston ehdotus rahanpesun selvittelykeskusten
 välisestä yhteistyöstä ja asiaa koskeva muistio.
   
 
  
 
 Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000
 
 
 
 
 
 Sisäasiainministeri Ville Itälä
 
 
 
 
 
 
 Poliisiylitarkastaja Jouni Välkki
 
 
  
 
 
 
 SISÄASIAINMINISTERIÖ             MUISTIO
 
 
 
 
 EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI RAHANPESUN
 SELVITTELYKESKUSTEN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ
 
   
  1. Ehdotuksen tausta ja sen tavoite  Amsterdamin Eurooppa-
 neuvosto hyväksyi kesäkuussa 1997 järjestäytyneen rikollisuuden
 torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa
 suositellaan muun muassa, että olisi parannettava niiden
 yhteyspisteiden välistä yhteistyötä, joilla rahoitusjärjestelmän
 rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämistä koskevan direktiivin
 (91/308/ETY) nojalla on toimivalta ottaa vastaan epäilyttäviä
 liiketoimia koskevia ilmoituksia. Kaikki jäsenvaltiot ovat
 perustaneet rahanpesun selvittelykeskuksia kyseisen direktiivin
 nojalla vastaanotettujen tietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi.
 Tampereen Eurooppa- neuvosto päätti lokakuussa 1999 muun
 ohessa erityistoimista rahanpesun torjumiseksi. Yhtenä tavoitteena
 se ilmaisi tarpeen nopeuttaa nykyisten rahanpesun
 selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa (päätelmä 54).
 Tiedonvaihtoa koskevista järjestelyistä tehtiin aloite Suomen
 puheenjohtajuuskaudella tavoiteinstrumenttina asiaa koskeva
 neuvoston päätös. Ehdotus sisältää aloitteen yhteiseksi päätökseksi,
 jolla halutaan tehostaa rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
 vastuussa olevien selvittelykeskusten välistä suoraa, nopeaa ja
 salattua tietojen vaihtoa. Asiaa valmisteltiin neuvoston
 työryhmässä ja oikeus- ja sisäasiainneuvosto keskusteli asiasta
 istunnossaan 29. -30.5.2000. Viimeisin päätösehdotus (8414/2/00
 CRIMORG 70 REV 2 COR 1) on saapunut Suomeen 2.6.2000.
 Ehdotusta käsiteltäneen oikeus- ja sisäasian neuvostossa
 17.10.2000. Euroopan parlamentti antoi 12.4.2000 lausuntonsa
 neuvoston päätösehdotuksesta. Parlamentti on kannassaan
 katsonut, että päätöksessä tulee velvoittaa rahanpesun
 selvittelykeskukset ja komissio tekemään yhteistyötä siltä osin kuin
 kyseessä ovat Euroopan unionin taloudellisia etuja koskevat
 rikokset. Lisäksi parlamentti on lisännyt kappaleet koskien tietojen
 vaihdon nopeutta, perusoikeuksien noudattamista, ehtojen
 asettamista tietojen käytölle sekä velvoitteen noudattaa yksilöiden
 suojelusta henkilötietojen automaattisesta tietojenkäsittelystä 1981
 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen määräyksiä.
 
 
  2. Ehdotuksen sisältö
  Päätösehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden rahanpesun estämisestä
 ja selvittämisestä vastuussa olevat Financial Intelligence Unit
 (FIU) -yksiköt vaihtaisivat tietoja suoraan keskenään ilman
 oikeusapupyyntömenettelyä. Tämä on mahdollista tietojen
 luovutukseen sisältyvän käyttörajoituksen vuoksi. Ehdotuksen
 artiklassa 1 määritellään jäsenvaltioiden velvoite kerätä, käsitellä ja
 luovuttaa toisen jäsenvaltion FIU -yksikölle epäiltyä rahanpesua
 koskevia tietoja. Tietoja voidaan vaihtaa myös oma-aloitteisesti
 ilman edeltävää pyyntöä. Artiklassa 2 määritellään FIU –yksikkö
 mukaillen Egmont Group of Financial Intelligence Units käyttämää
 määritelmää. Lisäksi artiklassa jäsenmaille on asetettu velvoite
 nimetä em. määritelmän mukainen FIU –yksikkö. Egmont Group
 on 53 FIU –yksikön kansainvälinen yhteistyöelin, jonka
 tavoitteena on maailmanlaajuinen rahanpesun torjunta luomalla
 suorat yhteydet FIU –yksiköiden välille operatiivisen tiedon
 vaihtamiseksi. Artiklan 3 mukaan tietojenvaihto tapahtuu
 riippumatta FIU -yksiköiden hallinnollisesta luonteesta.
 Rahanpesuyksiköt voivat olla hallinnollisia – kuten esim.
 Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Espanjassa ja Italiassa - taikka
 poliisiyksiköitä - kuten esim. Suomessa, Ruotsissa, Englannissa,
 Irlannissa sekä Itävallassa. Artikla 4 käsittelee tietojen vaihtoa
 koskevan pyynnön sisältöä, tietojen luovuttamiselle asetettavia
 rajoituksia ja oikeutta kieltäytyä luovuttamasta tietoja. FIU
 –yksiköllä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tietoja, mikäli tämä
 saattaisi haitata esitutkintaa, tietojen luovuttaminen olisi selvässä
 epäsuhteessa luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien kanssa
 taikka olisi muutoin vastoin kansallisen lainsäädännön
 perusperiaatteita. Artikla 5 käsittelee luovutettujen tietojen
 käyttötarkoitusta ja tietosuojaa. Pääasiallisena sisältönä on, ettei
 luovutettuja tietoja voida käyttää muuhun kuin rahanpesun
 hallinnolliseen selvittelyyn. Tietojen käyttö esimerkiksi
 rikosprosessissa edellyttää aina tiedot luovuttaneen yksikön
 suostumusta. Artikla 6 määrittelee, mitä päätöksen artikloja on
 sovellettava oma-aloitteiseen tietojen luovuttamiseen. Artikla 7
 velvoittaa jäsenvaltiot luomaan turvatut ja salatut
 yhteydenpitojärjestelmät. Artiklan 8 mukaan tämän päätöksen
 noudattaminen ei vaikuta jäsenmaiden velvoitteisiin suhteessa
 Europoliin. Artikla 9 koskee FIU -yksiköiden välillä solmittujen
 memorandum of understanding –yhteistyösopimusten suhdetta
 tähän päätökseen, kansallisen lainsäädännön muuttamisvelvoitetta
 sekä neuvoston velvoitetta arvioida päätöksen noudattamista.
 Päätös ei kumoaisi jo solmittuja tai päätöksen voimassa ollessa
 solmittavia yhteistyösopimuksia. Siltä osin kuin päätöksen
 määräykset ovat yksityiskohtaisempia tai pidemmälle meneviä
 kuin sopimuksessa mainitut määräykset tulisivat tämän päätöksen
 määräykset sovellettaviksi.
 
 
  3. Ehdotuksen vaikutukset Suomessa
  Päätösehdotus ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
 Ehdotuksessa ei esitetä rahanpesuyksiköille lisättäväksi
 toimivaltuuksia tietojen keräämiselle tai vaihtamiselle. Suomen
 rahanpesulain (68/1998) mukaan keskusrikospoliisin rahanpesun
 selvittelykeskus voi nykyiselläänkin luovuttaa tietoja
 ulkomaalaiselle FIU -yksikölle rahanpesun estämiseksi ja
 selvittämiseksi. Ehdotuksen on kuitenkin nykymuodossaan
 katsottava kuuluvan eduskunnan toimialaan sen sisältäessä
 lainsäädännön alaan sinänsä kuuluvia määräyksiä. Ehdotuksella ei
 ole taloudellisia vaikutuksia.
 
 
  4. Valtioneuvoston kanta
  Valtioneuvosto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti ja pitää
 tärkeänä yhä enemmän kansainvälistyvien talousrikollisuuden ja
 huumausainerikollisuuden sekä niiden aiheuttamien vahinkojen
 vähentämistä. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että EU pyrkii
 tehostamaan jäsenvaltioiden rahanpesun estämisestä ja
 selvittämisestä vastuussa olevien Financial Intelligence Unit (FIU)
 -yksiköiden välistä suoraa tietojen vaihtoa. Tällä tietojen
 kansainvälisen vaihdon tehostamisella pyritään paljastamaan ja
 vaikeuttamaan erityisesti järjestäytyneeseen ja vakavaan
 rikollisuuteen liittyvää rahanpesua. Oikeusapumenettely ei
 pääsääntöisesti sovellu rahanpesun tiedusteluvaiheessa tehtävään
 tietojen vaihtoon, koska esitutkinta ei ole vielä käynnistynyt.
 Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että epäilyttäviä liiketoimia ja
 epäiltyä rahanpesua koskevia salaisia tietoja voidaan kuitenkin
 vaihtaa jo ennen esitutkinnan aloittamista Tämän vuoksi on
 tarpeellista säädellä jäsenmaiden kesken tietojen vaihdon
 periaatteista, tietojen käytön rajoitteista ja niiden salattavuudesta.
 FIU -yksiköiden välisen tietojenvaihdon on oltava nopeaa.
 Valtioneuvosto tukee tämän vuoksi kantaa, jonka mukaan
 rahanpesua koskeva tietojen vaihto tapahtuu suoraan
 jäsenvaltioiden FIU -yksiköiden välillä riippumatta yksiköiden
 rakenteesta. Suomen rahanpesulainsäädäntö antaa epäilyttäviä
 liiketoimia koskevia ilmoituksia vastaanottavalle
 keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle
 mahdollisuuden nopeaan kansainväliseen rahanpesutietojen
 vaihtoon suoraan niiden vieraan valtion viranomaisten kanssa,
 joiden tehtäväksi on määritelty rahanpesun torjunta.