Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA U 44/1999 vp


  ALATUNNISTE

      YLÄTUNNISTE

                Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle
ehdotuksesta
               Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
(rahanpesu)      PALSTAMÄÄRÄ
      2
       Valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:n mukaises
      ti lähetetään Eduskunnalle Euroopan yh
      teisöjen komission 14 päivänä heinäkuuta
      1999 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin
      ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestel-
 män rahanpesutarkoituksiin käyttämisen
 estämisestä annetun neuvoston direktiivin
 91/308/ETY muuttamisesta sekä ehdotukses
 ta laadittu muistio.
 PALSTAMÄÄRÄ
        Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1999

            Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

                    Lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen
      VALTIOVARAINMINISTERIÖ       MUISTIO 15.11.1999
                        EU/120899/0839
      EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI
      RAHOITUSJÄRJESTELMÄN RAHANPESUTARKOITUKSIIN KÄYTTÄMISEN
      ESTÄMISESTÄ ANNETUN NEUVOSTON DIREKTIIVIN 91/308/ETY
      MUUTTAMISESTA


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
      1. Ehdotus ja sen tavoite

       Euroopan komissio antoi 14 päivänä hei
      näkuuta 1999 ehdotuksen Euroopan parla
      mentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjär
      jestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen
      estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 an
      netun neuvoston direktiivin 91/308/ETY
      (rahanpesudirektiivi) muuttamisesta.
       Vuoden 1991 rahanpesudirektiivin antami
      sen jälkeen sekä rahanpesun uhka että sen
      vastustaminen ovat kehittyneet. Euroopan
      parlamentti on komission direktiivin täytän
      töönpanoa koskeviin kertomuksiin vuosina
      1996 ja 1999 antamissaan julkilausumissaan
      kehottanut EU:n rahanpesun vastaisia toimia
      kehitettäviksi sekä saattamaan rahanpesudi
      rektiivi ajan tasalle ja laajentamaan sen so
      veltamisalaa.
       Neuvosto hyväksyi 3.12.1998 yhteisen
      toiminnan rahanpesun, rikoksentekovälinei
      den ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnista
      mista, jäljittämistä, jäädyttämistä, takavarik
      koa ja menetetyksi tuomitsemisesta. Sen
      mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat rahanpesun
      kriminalisointia varten tekemään kaikista
      yhteisessä toiminnassa määritellyistä törkeis
      tä rikoksista rahanpesurikoksen alkurikoksia.
      Neuvosto hyväksyi lisäksi 21.12.1998 yhtei
      sen toiminnan, jonka mukaan rikollisjärjes
      töön kuuluminen on rikos EU:n jäsenvalti
      oissa.
       Lokakuussa 1999 Tampereella kokoontu
      nut Eurooppa-neuvosto kehotti neuvostoa ja
      Euroopan parlamenttia hyväksymään mah
      dollisimman pikaisesti komission ehdotuksen
      rahanpesudirektiivin muuttamisesta.
       Ehdotuksella pyritään saattamaan ajan
      tasalle rahanpesudirektiivi sekä laajentaa sen
      soveltamisalaa, ottaen huomioon Euroopan
      parlamentin julkilausumat, Eurooppa-neu
      voston päätös sekä neuvoston hyväksymät
      yhteiset toiminnat.
 2. Ehdotuksen sisältö

 Ehdotuksen 1 artikla koskee vuode 1991
 rahanpesudirektiivin muutoksia. Artiklan 1
 kohta muuttaisi rahanpesudirektiivin määri
 telmiä koskevan 1 artiklan. Luotto- ja rahoi
 tuslaitosten määritelmää täsmennettäisiin.
 Voimassa olevan määritelmän mukaan direk
 tiivissä tarkoitetaan luottolaitoksella ns.
 ensimmäisessä pankkidirektiivissä
 (77/780/ETY) määriteltyä luotolaitosta. Ra
 hoituslaitoksella tarkoitetaan puolestaan
 muita luottolaitostoimintaan kuuluvia toi
 mintoja harjoittavia yrityksiä sekä vahinko
 vakuutusdirektiivissä 79/267/ETY tarkoitet
 tuja vakuutusyrityksiä. Ehdotuksessa rahoi
 tuslaitoksen määritelmään lisättäisiin selvyy
 den vuoksi nimenomainen maininta valuu
 tanvaihtotoimistoista ja rahansiirtotoimistois
 ta sekä sijoituspalveluyrityksistä.
 Luotto- ja rahoituslaitoksen määritelmään
 sisällytettäisiin myös nimenomainen mainin
 ta EU:n alueella toimivien luotto- ja rahoi
 tuslaitosten sivukonttoreista ja edustustoista,
 jotta olisi selvää, että näiden on ilmoitettava
 tapaukset sijaintivaltionsa viranomaisille ja
 että sijaintivaltion viranomaiset ovat vastuus
 sa siitä, että rahanpesun torjunnassa käytettä
 vät keinot ovat riittävät.
 Rahanpesun alkurikoksen määritelmään
 muutettaisiin siten, että se kattaisi huumeri
 kosten lisäksi järjestäytyneen rikollisuuden
 ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoitta
 vat lainvastaiset teot sekä kaikki muutkin
 rikokset, jotka kukin jäsenvaltio säätää ra
 hanpesun alkurikoksiksi.
 Direktiiviin lisättäisiin uusi 2 a artikla,
 jossa lueteltaisiin ne yritykset, ammatit ja
 toiminnot, joihin direktiiviä sovellettaisiin.
 Uusina ammatteina ja toimintoina direktiivin
 soveltamisalaan tulisivat ulkopuoliset kirjan
 pitäjät ja tilintarkastajat, kiinteistönvälittäjät,
 jalokivien ja jalometallien tapaisten arvok
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      kaiden tuotteiden välittäjät, rahan kuljettajat
      sekä pelikasinoiden johtajat, omistajat ja
      toiminnasta vastaavat. Lisäksi direktiivin
      soveltamisalaan tulisivat itsenäiset laki
      miesammattien harjoittajat. Lakimiesammat
      tien harjoittajat olisivat direktiivin piirissä
      vain siltä osin kuin kyse on asiakkaiden
      avustamisesta tai edustamisesta kiinteistöjen
      tai liiketoimintayksikköjen ostamisessa tai
      myynnissä, asiakkaan rahavarojen, arvopape
      rien tai muiden varojen käsittelyssä, pankki-,
      säästö- tai arvo-osuustilien avaamisessa tai
      hoitamisessa, yritysten, säätiöiden ja vastaa
      vien yhteisöjen perustamisessa, johtamisessa
      tai toiminnasta vastaamisessa sekä muiden
      rahoitustapahtumien suorittamisessa.
       Lakimiesammattien harjoittajat eivät kui
      tenkaan olisi velvollisia tekemään rahan
      pesudirektiivin 6 artiklan mukaista ilmoitusta
      epäilyttävästä liiketoimesta, jos kyse on
      tiedoista, jotka he saavat asiakkaaltaan voi
      dakseen toimia tämän edustajana oikeuskä
      sittelyssä (6 art. uusi 3 kohta). Ilmoitusvel
      vollisuutta koskevaa poikkeusta ei kuiten
      kaan sovellettaisi, jos lakimiesammatin har
      joittajalla on perusteltua syytä epäillä, että
      neuvoja pyydetään tarkoituksena helpottaa
      rahanpesua.
       Asiakkaan tunnistamisvelvollisuutta koske
      vaa 3 artiklaa muutettaisiin. Artiklan 2 koh
      taan lisättäisiin uusi toinen alakohta, joka
      koskee asiakkaan tunnistamista, kun tämä ei
      ole fyysisesti läsnä. Tällaisesta asiakkaan
      etätunnistamisesta säädettäisiin direktiivin
      uudessa liitteessä. Liite etätunnistamisesta
      koskisi vain direktiivissä tarkoitettuja luotto-
      ja rahoituslaitoksia. Liitteessä säädettäisiin
      periaatteista, joita on noudatettava, kun asia
      kas ei ole fyysisesti läsnä.
       Direktiivin 3 artiklaan lisättäisiin myös
      uusi 2 a kohta asiakkaan tunnistamisesta
      kasinoissa. Kohdan mukaan asiakas olisi
      tunnistettava, jos tämä ostaa tai vaihtaa peli
      merkkejä vähintään 1 000 euron arvosta.
       Rahanpesudirektiivin 6 artiklassa säädettäi
      siin edelleen velvollisuudesta ilmoittaa epäi
      lyttävistä liiketoimista rahanpesun torjunnas
      ta vastaavalle viranomaiselle. Artiklan 3
      kohdan mukaan jäsenvaltiot voisivat säätää,
      että itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat
      tekisivät ilmoituksen asianajajaliitolle tai
      muulle vastaavalle ammattikunnan itsesään
      telyelimelle. Tällöin jäsenvaltio määrittelisi
      myös ko. elimen ja rahanpesun torjunnasta
      vastuussa olevan viranomaisen välisen yh
      teistyön muodot.
 Direktiivin 12 artiklaan lisättäisi säännös
 kansallisten rahanpesun torjunnasta vastuus
 sa olevien viranomaisten ja komission väli
 sestä yhteistyöstä tapauksissa, joissa petokset
 ja korruptio vahingoittavat Euroopan yh
 teisöjen taloudellisia etuja (uusi 2 kohta).
 Yhteistyöhön sovellettaisiin rahanpesudirek
 tiivin salassapitosäännöksiä. Artiklan 3 koh
 dan mukaan itsenäisten lakimiesammattien
 osalta asianajajaliitot ja muut ammattiryh
 män itsesääntelyelimet voitaisiin vapauttaa
 yhteistyövelvoitteesta.
 Useisiin direktiivin artikloihin (4,5 ja
 7-11) tehtäisiin uusien ammattien ja toi
 mintojen direktiiviin sisällyttämisestä johtu
 via teknisluonteisia tarkistuksia.
 Ehdotuksen 2 artiklan mukaan komission
 tulisi kolmen vuoden kuluessa direktiivin
 voimaantulosta tehdä rahanpesudirektiivin 17
 artiklan mukaisen kertomuksen yhteydessä
 tutkimus itsenäisiin lakimiesammattien har
 joittajiin sovellettavasta erityismenettelystä
 sekä asiakkaan etätunnistamisesta ja sen
 vaikutuksista sähköiseen kaupankäyntiin.
 Direktiivimuutos olisi ehdotuksen 3 artik
 lan mukaan pantava kansallisesti täytäntöön
 viimeistään 31.12.2001.
 3. Vaikutukset Suomessa

 Rahanpesu on Suomessa kriminalisoitu
 rikosalain 32 luvun 1 §:n 2 momentissa
 kätkemisrikoksena. Alkurikoksena rahan
 pesua koskevassa kätkemisrikoksessa voi
 olla mikä tahansa rikos, joten direktiiviehdo
 tuksen alkurikoksen määritelmän muutos ei
 aiheuta muutostarvetta Suomessa.
 Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
 annetussa laissa (69/1998) säädetään asiak
 kaan tunnistamisvelvollisuudesta ja epäilyttä
 viä liiketoimia koskevasta ilmoitusvelvolli
 suudesta. Lain soveltamisalaan kuuluvat luotto-
 ja rahoituslaitokset, ulkomaisten luotto- ja
 rahoituslaitosten Suomessa olevat sivukont
 torit ja edustustot, sijoituspalveluyritykset ja
 muut ammattimaisesti sijoituspalveluita tar
 joavat, ulkomaisten sijoituspalveluyritysten
 Suomessa olevat sivuliikkeet ja edustustot,
 rahastoyhtiöt ja säilytysyhteisöt, vakuutusyh
 tiöt, ulkomaisten vakuutusyhtiöiden edustus
 tot, vakuutuksenvälittäjät, säästökassat, pant
 tilainauslaitokset, vedonlyönti-, totopeli- ja
 kasinotoiminnan harjoittajat sekä kiinteistön
 välittäjät. Ehdotus edellyttää rahanpesun
 estämisestä ja selvittämisestä annetun lain
 soveltamisalan laajentamista.
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
       Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
      annettu laki ei sisällä säännöksiä asiakkaan
      etätunnistamisesta. Myöskään lain nojalla
      annettu sisäasiainministeriön päätös ei sisällä
      säännöksiä etätunnistamisesta. Rahoitustar
      kastus on antanut 19.10.1998 kannanoton
      asiakkaan etätunnistamisesta (K/15/98).
      Kannanotto ei kuitenkaan ole rahoitustarkas
      tuksen valvottavia sitova. Rahanpesun estä
      misestä ja selvittämisestä annettuun lakiin tai
      sisäasiainministeriön päätökseen olisi sisälly
      tettävä säännökset asiakkaan etätunnistami
      sesta.
       Rahanpesudirektiivin tarkoittamana kansal
      lisena rahanpesun torjunnasta vastaavana
      viranomaisena toimii keskusrikospoliisissa
      oleva rahanpesun selvittelykeskus. Rahan
      pesun estämisestä ja selvittämisestä annetun
      lain 12 §:n mukaan rahanpesun selvittelykes
      kus saa luovuttaa sille ilmoitettuja epäilyttä
      viä liiketoimia koskevia tietoja vain rahan
      pesun vastustamiseen. Ehdotuksen mukainen
      rahanpesun selvittelykeskuksen ja komission
      välinen yhteistyö olisi rahanpesun estämistä
      ja selvittämistä, johon sovellettaisiin direktii
      vin salassapitosäännöksiä. Ehdotus ei aiheut
      taisi tarvetta muuttaa Suomen lainsäädäntöä.
       Valtiovarainministeriö järjesti ehdotuksesta
      15.10.1999 kuulemistilaisuuden, johon oli
      kutsuttu 12 järjestöä ja yritystä. Tilaisuuteen
      osallistui 6 järjestöä. Lisäksi kaksi järjestöä
      toimitti kirjallisen kannanoton.
       Kaikki tahot suhtautuivat sinänsä myöntei
      sesti rahanpesun vastustamiseen. Valtaosa
      hyväksyi myös edustamansa elinkeinon si
      sällyttämisen direktiivin soveltamisalaan tai
      olemassa oleviin velvollisuuksiin ehdotetut
      muutokset. Osa vastusti kuitenkin edusta
      mansa elinkeinon sisällyttämistä rahan
      pesudirektiivin soveltamisalan piiriin. Sel
      vimmin oman ammattikuntansa sisällyttämis
      tä direktiivin soveltamisalaan vastusti Suo
      men Asianajajaliitto. Liitto katsoi, että ehdo
      tus merkitsisi länsimaisissa oikeusvaltioissa
      säädetyn asianajajan ja hänen asiakkaansa
      välisen luottamussuhteen murtamista. Myös
      osa tilintarkastajia edustavista tahoista vas
      tusti tilintarkastajien sisällyttämistä direktii
      viin. He katsoivat, että ilmoitusvelvollisuus
      epäilyttävistä liiketoimista ei kuulu tilintar
      kastajan toimenkuvaan, heikentäisi tilintar
      kastajien mahdollisuuksia suorittaa tehtä
      väänsä ja on vastoin voimassa olevaa salas
      sapitovelvollisuutta. Heidän mielestään il
      moitusvelvollisuuden sijasta mahdolliset
      huomiot epäilyttävistä liiketoimista voitaisiin
 kirjata tilintarkastuskertomukseen.
 4. Valtioneuvoston kanta

 Valtioneuvosto suhtautuu ehdotukseen
 myönteisesti. Rahanpesu on osa talousrikol
 lisuutta ja harmaata taloutta. Valtioneuvosto
 pitää tärkeänä talousrikollisuuden ja harmaan
 talouden sekä niiden aiheuttamien vahinko
 jen vähentämistä. Talousrikollisuus ja har
 maa talous ovat myös usein kansainvälistä
 toimintaa. Näin ollen on perusteltua, että
 rahanpesua torjutaan kansainvälisellä yhteis
 työllä. Euroopan yhteisöjen direktiivi on osa
 tätä yhteistyötä.
 Voimassa olevan direktiivin rahanpesun
 alkurikoksen määritelmä on varsin suppea.
 Se koskee vain huumerikoksia. Näin suppea
 alkurikoksen määritelmä ei ole tehokas ra
 hanpesun torjunnassa. Suomessa onkin ra
 hanpesun kriminalisoinnissa omaksuttu sel
 västi laajempi lähestymistapa. Valtioneuvos
 to pitää välttämättömänä, että voimassa
 olevan direktiivin rikollisen toiminnan mää
 ritelmää laajennetaan.
 Rahoitusalan valvonnan tiukentaminen on
 pakottanut rahanpesua harjoittavat tahot
 etsimään vaihtoehtoisia keinoja rikollisesta
 toiminnasta saatujen varojen alkuperän sa
 laamiseksi. Suomessa rahanpesun estämises
 tä ja selvittämisestä annetun lain sovelta
 misalaan onkin jo sisällytetty eräitä rahoi
 tusalan ulkopuolisia, rahanpesulle alttiita
 toimintoja. Valtioneuvosto pitää tärkeänä
 rahanpesudirektiivin soveltamisalan laajenta
 mista rahanpesun kannalta alttiisiin ammat
 teihin ja toimintoihin.
 Valtioneuvoston mielestä kirjanpitäjien ja
 tilintarkastajien sekä itsenäisten lakimiesam
 mattien harjoittajien sisällyttäminen direktii
 vin soveltamisalaan on perusteltua. Nämä
 ovat asemassa, jossa he tavanomaisia tehtä
 viään suorittaessaan voivat havaita epäilyttä
 viä liiketoimia, joissa voi olla kyse rahan
 pesusta. Belgiassa, Yhdistyneissä kuningas
 kunnissa ja Ruotsissa tilintarkastajilla on jo
 ilmoitusvelvollisuus rahanpesuepäilyistä.
 Suomessa luottolaitosten ja sijoituspalvelu
 yritysten tilintarkastajilla on jo velvollisuus
 ilmoittaa rahoitustarkastukselle yritysten
 toiminnassa havaitsemistaan lainvastaisista
 seikoista. Yhdistyneissä kuningaskunnissa
 myös lakimiesammattien harjoittajilla on jo
 ilmoitusvelvollisuus. Pohjoismaista Islanti on
 säätänyt lakimiehille ilmoitusvelvollisuuden
 rahoituspalveluiden osalta. Irlannissa hallitus
 PALSTAMÄÄRÄ
 2
      on antanut esityksen mm. tilintarkastajien ja
      asianajajien sisällyttämisestä ilmoitusvelvol
      listen joukkoon.
       Direktiivi ei valtioneuvoston käsityksen
      mukaan aseta tilintarkastajille muita uusia
      velvollisuuksia kuin velvollisuuden ilmoittaa
      havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista
      rahanpesun torjunnasta vastaavalle viran
      omaiselle. Tämä ei kuitenkaan käy yksiselit
      teisesti ilmi ehdotuksesta. Valtioneuvosto
      pyrkiikin neuvoston työryhmässä saamaan
      direktiiviä tältä osin selkeytettyä. Valtioneu
      voston mielestä ei voida pitää perusteltuna,
      että tilintarkastaja tekisi havaitsemistaan
      epäilyttävistä liiketoimista merkinnän tilin
      tarkastuskertomukseen, koska tämä johtaisi
      siihen, että mahdolliset rahanpesurikokseen
      syyllistyneet henkilöt saisivat tietoonsa hei
      hin kohdistuvat epäilyt sekä voisivat näin
      estää ja vaikeuttaa rikoksen selvittämistä ja
      rikoksesta saadun taloudellisen hyödyn ta
      kaisinsaantia.
       Valtioneuvosto katsoo, että vähäisinkin
      epäilys lakimiesammattien käyttämisestä
      rahanpesutarkoituksiin on erittäin vahingol
      lista niin koko oikeusjärjestyksen kuin kysei
      sen ammattikunnan uskottavuuden ja toimin
      nan kannalta. Ei voida myöskään pitää pe
      rusteltuna, että lakimiesammattien harjoitta
      jat heidän tarjotessaan rahoituspalveluita ja
      niihin läheisesti liittyviä palveluita olisivat
      eri asemassa kuin muut vastaavia palveluita
      tarjoavat elinkeinonharjoittajat. Tämän joh
      dosta on perusteltua sisällyttää myös laki
      miesammattien harjoittajat direktiivin sovel
      tamisalaan. Muutoin joudutaan harkitsemaan
      rajoituksia ammattikunnan oikeuteen tarjota
      rahoituspalveluita.
       Oikeudenkäyntiavustajan ja tämän asiak
      kaan välinen luottamuksellinen suhde on
      kuitenkin yksi oikeusvaltion peruspilareita.
      Tämän erityissuhteen suojeleminen on vält
      tämätöntä myös rahanpesuepäilysten yh
      teydessä. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että
 direktiivissä varmistetaan oikeudenkäyn
 tiavustajan ja tämän asiakkaan välisen luot
 tamuksellisen suhteen säilyminen. Valtioneu
 vosto pyrkii vaikuttamaan siihen, että ilmoi
 tusvelvollisuuden alaa supistetaan tältä osin.
 Ehdotuksessa on rajoituttu ehdottamaan
 vain itsenäisten lakimiesammattien sisällyttä
 mistä rahanpesudirektiivin soveltamisalaan
 heidän harjoittaessaan erikseen määriteltyjä
 rahoitus- ja yrityspalveluita. Palveluita ja
 toimintoja, jotka ehdotuksen mukaan laki
 miesammattien harjoittajien tarjoamina olisi
 vat direktiivin soveltamisalaan kuuluvia,
 tarjoavat useat muutkin ammatinharjoittajat,
 erityisesti erilaiset konsultit. Nämä ammatin
 harjoittajat eivät kuitenkaan kuuluisi direktii
 vin soveltamisalaan. Ehdotusta ei tältä osin
 voida pitää täysin onnistuneena. Valtioneu
 vosto pyrkiikin siihen, että neuvoston työ
 ryhmässä direktiivin soveltamisalaa saatai
 siin laajennettua siten, että ratkaisevaa ei
 olisi ammattinimike tai koulutus vaan tarjot
 tu palvelu.
 Ehdotuksessa ehdotetaan direktiiviin sisäl
 lytettäväksi säännökset direktiivin tarkoitta
 mien luotto- ja rahoituslaitosten asiakkaiden
 etätunnistamista koskeviksi periaatteiksi.
 Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti etä
 tunnistamista koskevien periaatteiden sisäl
 lyttämiseen direktiiviin.
 Tehokas rahanpesun vastustaminen edellyt
 tää kansainvälistä tietojenvaihtoa ja yhteis
 työtä. Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja
 vaarantava rikollisuus aiheuttaa välillisesti
 vahinkoa myös EU:n jäsenvaltiolle. Yh
 teisöön kohdistuvat petokset ja korruptio
 vahingoittavat myös jäsenvaltioita ja niiden
 kansalaisia. EY:n taloudellisia etuja vahin
 goittavat petokset ja korruptio kytkeytyy
 usein rahanpesuun. Valtioneuvosto suhtautuu
 myönteisesti ehdotukseen jäsenvaltioiden
 toimivaltaisten viranomaisten ja komission
 välistä yhteistyötä koskevan säännöksen
 sisällyttämiseen direktiiviin.
 PALSTAMÄÄRÄ