Siirry eduskunnan kotisivulle  

Ohjeet

Valitse haluamasi asiakirja luettelosta. Kaikkia asiakirjoja voit katsella HTML-muodossa. Asiakirjatyypin mukaan voit avata myös PDF- tai Word-muodon.

Selaa luetteloa painikkeilla Seuraavat, Edelliset, Sivun loppuun ja Sivun alkuun.

Asiakirjat ovat luettelossa tunnisteen mukaisessa laskevassa järjestyksessä. Voit vaihtaa asiakirjojen järjestystä: saat esim. uusimmat asiakirjat ensin valitsemalla valikosta Uusimmat ensin ja painamalla Vaihda.

Voit myös vaihtaa kerralla selattavien asiakirjojen määrää. Vaihtoehdot ovat 50, 100 tai 500 asiakirjaa/sivu.

Täysistunnon pöytäkirjojen puheenvuorot - 9.11.1999

Hakuehdolla löytyi 32 asiaa, Hakulauseke: otsikko=(&84.1997 $ HE 82/1995 1 K)

1.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Päätös    (10.06.1997)   |   HTML
Keskustelu julistetaan päättyneeksi. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi. axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ...

2.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Hyssälä    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. H y s s ä l ä : Arvoisa rouva puhemies! Ed. Myllyniemi otti puheessaan esille hyvin tärkeän näkökohdan eli vähäisen rangaistavuuden ja rangaistusten kirjavuuden verrattuna tehtyyn rikokseen. Tämä on varmasti se palaute, jota kansalaisilta useimmat kansanedustajat saa ...

3.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Myllyniemi    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. M y l l y n i e m i : Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemi unohti amerikkalaisesta mallista merkittävän asian. Kun sai 224 vuotta vankeutta, niin jos käyttäytyi hyvin, sai 6 vuoden alennuksen kuitenkin. ...

4.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Aittoniemi    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A i t t o n i e m i : Arvoisa puhemies! Kyllähän selvempi systeemi olisi amerikkalainen malli, jossa jokaisesta teosta tuomitaan erikseen ja lasketaan laskukoneella yhteen ja jota on käytetty esimerkkinä va liokunnassa: 222 vuotta on miehen yhteiset tuomiot. Se on ...

5.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Myllyniemi    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. M y l l y n i e m i : Arvoisa puhemies! Hyvin lyhyesti tällä kertaa seuraavasta lakiesityksestä, koska näitä oli määrä käsitellä yhtä aikaa. Syyttömästi syytetyn korvauksia ja julkista puo lustusta nimenomaan hyvin mielelläni kyllä olisin kannatta ...

6.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Alaranta    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A l a r a n t a : Arvoisa puhemies! Haluan lyhyesti todeta, että olen lakivaliokunnassa kannattanut ed. Kankaanniemen muutosesityksiä, jotka koskevat, niin kuin täällä on todettu, rikoksista epäillyn julkista puo lustusta ja syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen ...

7.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. R. Ojala    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. R. O j a l a : Arvoisa rouva puhemies! Niin kuin tässä salissa on moneen kertaan kuultu, valiokunta on tehnyt pitkän työrupeaman kyseessä olevan lain uudistami seksi. Monia eri vaiheita on kahden vuoden aikana koettu. Niin kuin ed. Myllyniemi totesi, on jopa käyty Wi ...

8.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Polvi    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. P o l v i : Arvoisa rouva puhemies! Käsitte lyssä olevaa esitystä rikosasioiden oikeudenkäyntimenette lyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi on luonnehdittu vuosisadan uudistukseksi. Tällä eräähän se muodostaa vii meisen vaiheen 80-luvulla käynnistyneestä alioikeus ...

9.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Myllyniemi (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. M y l l y n i e m i (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tietenkään lakeja ei tarvitsisi tehdä ollenkaan, jos kaikki pelaa hyvin. Eihän rikoksentekijöitä kään olisi olemassa. Minä uskon myös, että asia syyttäjän suhteen pelaa tällä erää hyvin. Mutta se loukkaa täss ...

10.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Karpio (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. K a r p i o (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Pitää antaa todellakin ed. Myllyniemelle tunnus tus siitä, että hän niin tarmokkaasti ajoi määräaikoja pidennettäväksi, kun on kyseessä syytetyn tuominen oikeu teen. Hallituksen esityksessähän oli alun perin pääsääntö ...

11.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Aittoniemi (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Kun poliisia ja syyttäjää yritettiin vään tää rautakangella eroon toisistaan, niin kysymyshän oli lähinnä silloin siitä, että syyttäjät olivat samalla polii sipäälliköitä, nimenomaan nimismiehet; tämä ehkä johtu ...

12.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Myllyniemi    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. M y l l y n i e m i : Arvoisa puhemies! On valitettavaa, että väkeä on taas näin vähän paikalla. Tietenkin on hyvä, että täällä on lakivaliokunnan väkeä, mutta he ovat kuulleet niin moneen kertaan nämä samat asiat, ettei tahdo oikein syvästi innostua tästä asiasta ...

13.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. M. Pohjola (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. M. P o h j o l a (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Kahteen seikkaan. Ehkä aloitan ed. Ait toniemen toteamuksesta. Juuri näin voi käydä isoissa, laa joissa pääkäsittelyissä, tavallaan painopiste vain siirtyy sinne lopppuun ja vaatii siellä sitten erittäin suurta ...

14.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Aittoniemi (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Tämän asian käsittelystä, samoin kuin ed. M. Pohjolankin puheenvuorosta, pääsee helposti siihen käsitykseen, että pääkäsittely on niin, että tullaan 10:ltä istuntoon ja kello 12 lähdetään vankipassi taskussa p ...

15.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Lax (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. L a x (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhe mies! Ed. M. Pohjola kiinnitti huomiota riita-asiain val misteluvaiheen aiheuttamiin suuriin asianajajakustannuk siin, ja se oli aivan aiheellista. Haluan vain tässä koros taa, että rikosprosessissa esivalmisteluvaihe on poikkeuk ...

16.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. M. Pohjola    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. M. P o h j o l a : Arvoisa puhemies! Todel la on kysymys vuosisataisesta prosessiuudistuksesta, ja ehkäpä tätä osoittaa myös se painoarvo ja työn määrä, jota valiokunta työtä tehdessään on lakiehdotusta kohtaan osoit tanut. Mietintö pitää sisällään 92 sivua ja useita ...

17.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Vähänäkki (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. V ä h ä n ä k k i (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Olisin ed. Kankaanniemen vastauspuheenvuo ron osalta vain todennut tai toistanut sen, mihin viittasin jo puhujakorokkeelta, että hallituspuolueiden eduskuntaryh mien puheenjohtajat ja lakivaliokunnan hallitusryhmi ...

18.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Kankaanniemi (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. K a n k a a n n i e m i (vastauspuheenvuo ro): Rouva puhemies! Ed. Vähänäkki on valiokunnassa esittä nyt hyvin arvokkaita ja asiantuntevia mielipiteitä. Nyt hänen puheenvuoronsa oli mielestäni täysin ristiriidassa sen linjan kanssa, mitä hän valiokunnassa esittää. Sitä ...

19.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Vehkaoja (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. V e h k a o j a (vastauspuheenvuoro): Arvoi sa rouva puhemies! Ed. Vähänäkki tosiaan kantoi huolta keskituloisista, mikä varmasti on aiheellista. Tällaista väliinputoamista on tapahtunut. Minusta yhtä lailla samaan hengenvetoon pitää puhua myöskin maksuttoman oikeuden ...

20.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Aittoniemi (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Ed. Vähänäkki puhui kultaisesta kunnolli sesta keskiluokasta. En tiedä, mikä se oikein on, mutta totean, että kun laki julkisesta puolustuksesta tulee käyttöön, se merkitsee käytännössä sitä asiaa, että julki ...

21.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Karpio (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. K a r p i o (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! En oikein ymmärrä, mikä tuossa minun käyttämässä ni puheenvuorossa oli. Ensinnäkin valiokunnan puheenjohta jaa vähän jo ihmetytti ja sitten vielä äskeistä puheenvuo ron käyttäjää ed. Vähänäkkiä. Kun todellakin totesin, ...

22.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Alaranta (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A l a r a n t a (vastauspuheenvuoro): Arvoi sa puhemies! On tietysti hieno asia, että ed. Vähänäkki voi vielä luottaa hallitukseen ja sen eräisiin nimeltä mainit tuihin ministereihin näissä asioissa, joista nyt keskustel laan. Mutta kun ed. V ...

23.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Vähänäkki    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. V ä h ä n ä k k i : Rouva puhemies! En ryhdy tässä yhteydessä käymään läpi uudelleen lainsäädännön historiikkia, jonka valiokunnan puheenjohtaja Lax toi erinomaisen hyvin esille, enkä myöskään toistamaan kiitok sia valiokunnan sihteerille. Yhdyn kaikkiin aikaisempiin ...

24.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Kankaanniemi (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. K a n k a a n n i e m i (vastauspuheenvuo ro): Arvoisa puhemies! Ensinnäkin totean, että julkinen puolustus ei ole kyllä kunnossa. Ed. Aittoniemi oli mukana valiokunnassa ja kuuli käsittelyn ja osallistui myös muun muassa yksimielisen ponnen hyväksymiseen, jossa todet ...

25.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Lax (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. L a x (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhe mies! Ed. Kankaanniemi valitti, ettei ole kokemusta, ja minä voin myös vain valittaa, että hän tuli niin myöhään valiokuntaan, ettei päässyt mukaan seuraamaan niitä oikeu denkäyntejä Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa, joissa va ...

26.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Karpio (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. K a r p i o (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Kankaanniemi totesi, niin kuin arvasinkin, puheenvuorossaan ennen kaikkea nämä kaksi seikkaa, jotka jäivät toteuttamatta vielä tässä vaiheessa, eli syytetyn julkisen puolustamisen ja aiheettomasti syytetyn kuluj ...

27.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Aittoniemi (v)    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Ed. Kankaanniemi kristillisenä ihmisenä puhui kovasti syytteestä vapautetulle maksettavien korvaus ten puolesta ja toisaalta julkisesta puolustuksesta. Julki nen puolustushan meillä käytännöllisesti katsoen, jos ...

28.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Kankaanniemi    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. K a n k a a n n i e m i : Arvoisa rouva puhemies! Olen ollut lakivaliokunnan jäsenenä vasta tämän kevätkauden, ja kun aikaisempaa kokemusta tältä alalta ei ole, niin on ollut ihan mielenkiintoista seurata tämän historiallisen ison uudistuksen käsittelyä tässä ratkais ...

29.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Aittoniemi    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Ri kosasiain oikeudenkäyntimenettely perustuu pohjimmiltaan yli 200 vuotta vanhaan lakiin, jota on tietysti vuosisato jen ja vuosikymmenien aikana moneen kertaan muutettu, viimeksi erityisesti 80- ja 90-luvulla. ...

30.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Karpio    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. K a r p i o : Arvoisa puhemies! Tuossa äsken lakivaliokunnan puheenjohtaja päätti puheensa toivoen, että tämä saa nyt aikaan kulttuurimuutoksen. Näin varmasti tapahtuu. Mutta varmasti vielä muutaman vuoden kuluttua joudumme moneen asiaan tässä puuttumaan ja ehkä viel ...

31.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Ed. Lax    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. L a x : Arvoisa rouva puhemies, fru talman! Hallituksen esitystä rikosasiain oikeudenkäyntimenettelyn uudistamiseksi voidaan luonnehtia alioikeuksiemme toiminta kulttuurin tämän vuosisadan suurimmaksi uudistukseksi. Tuomarin, syyttäjän ja puolustuksen roolit muuttuvat ...

32.  84.1997 8) HE 82/1995 1 K Esittely    (10.06.1997)   |   HTML
8) Hallituksen esitys rikosasioiden oikeudenkäyntimenet telyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädän nöksi Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys 82/1995 vp Lakivaliokunnan mietintö 9/1997 vp Lakialoite 44/1995 vp, ...