Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2284 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 2404/2017 Toimeentulotukiasiakkuuden käsittely viranomaisen Facebook-keskustelussa / Behandling av uppgifter om en utkomstödsklient i en myndighets Facebooksvar

14.7.2017 EOAK/2404/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty TOIMEENTULOTUKIASIAKKUUDEN KÄSITTELY VIRANOMAISEN FACEBOOK-KESKUSTELUSSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli Kansaneläkelaitoksen menettelyä toimeentulotukea koskevassa asiassa. Kantelija kertoi, että Kansaneläkelaitoksen Facebookissa antama vastaus on ollut epäasiallinen. Kantelija liitti kirjoituksensa oheen kuvakaappauksia Facebook keskustelusta. Näistä kes ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoam 1825/2016 Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumista koskevan tiedon käsittely koulussa / Behandling av information angående deltagande i religiösa tillställningar i skolan

29.6.2017 EOAK/1825/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN OSALLISTUMISTA KOSKEVAN TIEDON KÄSITTELY KOULUSSA 1 KANTELU Arvostelitte kirjeessänne Opetushallituksen ohjetta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä esi- ja perusopetuksessa (dnro 3/012/2014, jäljempänä ohje) siltä osin, kuin siinä ohjeistetaan u ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoak 2159/2016 Brister på Kommunikationsverkets svenskspråkiga webbinformation / Puutteita Viestintäviraston ruotsinkielisessä verkkotiedottamisessa

22.6.2017 EOAK/2159/2016 Beslutsfattare: Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin Föredragande: Referendarieråd Mikko Sarja Referens: 13.6.2016 anländ skrivelse BRISTER PÅ KOMMUNIKATIONSVERKETS SVENSKSPRÅKIGA WEBBINFORMATION 1 KLAGOMÅL Klaganden bad justitieombudsmannen utreda Kommunikationsverkets förfarande. Klagomålet gällde Kommunikationsverkets logotyp samt information om informationssäkerhet på verkets webbsidor. ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 3689/2016 Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun järjestäminen / Ordnande av färdtjänst enligt handikappservicelagen

4.7.2017 EOAK/3689/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen Viite: 12.9.2016 vireille tullut kantelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU Kantelijat arvostelivat --- kaupungin sosiaalitoimen menettelyä vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun järjestämistä, vakiotaksin käyttöoikeutta sekä päätöksentekoa koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 1509/2016 Hallintolain soveltaminen yliopistossa/Tillämpning av förvaltningslagen vid universitet

20.6.2017 EOAK/1509/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijäneuvos: Mikko Sarja Viite: 10.5.2016 vireille tullut kantelu HALLINTOLAIN SOVELTAMINEN YLIOPISTOSSA 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan --- yliopiston --- tiedekunnan menettelyä jatko-opintojaan koskevassa asiassa. Kyse oli tutkimussuunnitelmaan liittyvästä läsnä olevaksi ilmoittautumisen epäämisestä ja sen perustelemisesta, tiedusteluihin vastaamisesta sekä oikeudesta tuoda tiedekunn ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 1554/2016 Vangin kirjeenvaihdon lukemisen perusteet ja salassapito / Sekretessen kring och orsaken till att man läser en fånges korrespondens

29.6.2017 EOAK/1554/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita Viite: 11.5.2016 vireille tullut kantelu VANGIN KIRJEENVAIHDON LUKEMISEN PERUSTEET JA SALASSAPITO 1 KANTELU Kantelija kertoi olleensa tutkintavankina --- vankilassa vuonna 2015 ja alkuvuodesta 2016. Hänen mukaansa käytännössä kaikki hänen postinsa luettiin. Hän pyysi tutkimaan vankilan toiminnan lainmukaisuuden. Kantelija huomautti myös, ettei hänelle annetu ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoat 3005/2017 Mikkelin vankilan tarkastus toukokuussa 2017 / Inspektion av fängelset i S:t Michels i maj 2017

28.6.2017 EOAK/3005/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia Tarkastus Mikkelin vankila toukokuu 2017 Tarkastuskohde Mikkelin vankila Tarkastusajankohta 29.-30.5.2017 Osallistujat EOAK:sta Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia Osallistujat tarkastuskohteesta Tarkastaja Reima Laakso IPRA:n aluejohtaja --- IPRA:n turvallisuuspäällikkö --- IPRA:n lakimies --- Vankilanjohtaja --- ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoae 1640/2016 Viranomaisten tiedonkulku katkesi vangitsemisasiassa / Myndigheternas kommunikation brast i häktningsärendet

26.6.2017 EOAK/1640/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen VIRANOMAISTEN TIEDONKULKU KATKESI VANGITSEMISASIASSA 1 ASIA Olen ottanut eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla omana aloitteenani tutkittavaksi viranomaisten menettelyn asiassa, jossa A oli määrätty vangittavaksi poissaolevana ja otettu vangitsemismääräyksen johdosta kiinni. Vangitsemismääräyksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaa ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoak 2879/2017 Kelan puhelinpalvelut ruuhkautuivat pahasti / FPA:s telefonitjänster var svårt överbelastade

19.6.2017 EOAK/2879/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Riikka Jackson Viite: 26.4.2017 vireille tullut kantelu KELAN PUHELINPALVELUT RUUHKAUTUIVAT PAHASTI 1 KANTELU Kantelija arvosteli Kelan menettelyä toimeentulotukea koskevassa asiassa. Kantelijan mukaan toimeentulotukihakemuksen käsittely oli viivästynyt lainvastaisella tavalla. ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 2225/2017 Kiireellisen toimeentulon myöntämistä koskeva ohjeistus / Direktiv för beviljande av brådskande utkomststöd

19.6.2017 EOAK/2225/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty Viite: 27.3.2017 vireille tullut kantelu Kiireellisen toimeentulon myöntämistä koskeva ohjeistus Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry (myöhemmin kantelija) arvosteli sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta (STM Kuntainfo 13.2.2017; 3/2017) kiireellisen toimeentulotuen järjestämisestä. Kirjoituksen mukaan ohjetta voidaan tulkita siten, että se estää joi ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoam 3919/2017 Henkilötietojen julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla / Publicering av personuppgifter på stadens hemsida

19.6.2017 EOAK/3919/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström Viite: 12.6.2017 vireille tullut kantelu HENKILÖTIETOJEN JULKAISEMINEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA Arvostelitte kantelukirjoituksessanne Kuopion kaupungin menettelyä julkaista pöytäkirjoja kau- pungin verkkosivuilla. Kerroitte, että kaupungin verkkosivuilla on edelleen luettavissa --- lauta- kunnan pöytäkirja ---.---.2013 ---, jossa käsiteltiin oikaisuvaati ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoal 3793/2017 Tiedustelun parlamentaarinen valvonta –työryhmän mietintö / Arbetsgruppens betänkande angående underrättelseinhämtningens parlamentariska övervakning

22.6.2017 EOAK/3793/2017 Ratkaisija: Petri Jääskeläinen Esittelijä: Pasi Pölönen Viite: Eduskunnan kanslian lausuntopyyntö 7.6.2017 TIEDUSTELUN PARLAMENTAARINEN VALVONTA –TYÖRYHMÄN MIETINTÖ Eduskunnan kanslia on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamieheltä lausuntoa Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietinnöstä. ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoal 2659/2017 Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi / JO:s utlåtande om förslag till lagstiftning om militär underrättelseverksamhet

22.6.2017 EOAK/2659/2017 Ratkaisija: Petri Jääskeläinen Esittelijä: Mikko Eteläpää EHDOTUKSESTA SOTILASTIEDUSTELUA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Puolustusministeriö on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamieheltä lausuntoa työryhmän mietinnöstä ehdotukseksi sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoal 2658/2017 Ehdotus tiedustelutoiminnan valvonnasta / JO:s utlåtande angående förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten

22.6.2017 EOAK/2658/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijäneuvos: Pasi Pölönen EHDOTUS TIEDUSTELUTOIMINNAN VALVONNASTA Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 21.4.2017 (OM 15/41/2016) Oikeusministeriö on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamieheltä lausuntoa tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämistä valmistelleen työryhmän mietinnöstä Tiedustelutoiminnan valvonta (OMML 18/2017). ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 2236/2016 Rauhoittamisvuoteen käyttö poliisivankiloissa / Bruk av bältessäng i polisfängelser

20.6.2017 EOAK/2236/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen Rauhoittamisvuoteen käyttö poliisivankiloissa 1 ASIA Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) teki tarkastuskäynnin Suomeen syys-lokakuussa 2014. Tarkastuksesta laatimassaan raportissa (CPT (2015) 08, s. 18) komitea suositteli, että Espoon poliisivankilassa käytössä olleen niin sanotun rauhoittamisvuoteen käyttö tulisi välittömästi lopettaa ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoak 2084/2016 Erityishuolto-ohjelman laatiminen ja vammaispalvelua koskeva päätöksenteko / Utarbetningen av ett specialomsorgsprogram och beslutsfattandet om handikappservice

22.5.2017 EOAK/2084/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen ERITYISHUOLTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA VAMMAISPALVELUA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO 1 KANTELU Kantelija arvosteli kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (vammaispalvelun) menettelyä kehitysvammaisen poikansa erityishuolto-ohjelman ja palvelusuunnitelman laatimista sekä päätöksentekoa koskevassa asiassa. Arvostelu koski lisäksi palveluiden järjes ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 5754/2016 Päiväkodissa järjestettävä maksullinen musiikkileikkikoulu / Ordnandet av avgiftsbelagd musiklekskola i daghem

8.6.2017 EOAK/5754/2016 Ratkaisija Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä Päiväkodissa järjestettävä maksullinen musiikkileikkikoulu 1 ASIA Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan saapuneessa kantelukirjeessä pyydettiin oikeusasiamiestä tutkimaan Espoon kaupungin sivistystoimen ja sen erään päiväkodin menettelyä varhaiskasvatusta koskevassa asiassa. Kantelun mukaan yksityinen musiikkiopisto järjesti kantelijan lapsen päiväkodissa ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoal 2821/2017 Oikeusasiamiehen lausunto siviilitiedustelulakityöryhmän mietinnöstä siviilitiedustelulainsäädännöksi / Justitieombudsmannens utlåtande angående lagarbetsgruppens betänkande till lagen om civil underrättelseinhämtning.

16.6.2017 EOAK/2821/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää OIKEUSASIAMIEHEN LAUSUNTO SIVIILITIEDUSTELULAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ SIVIILITIEDUSTELULAINSÄÄDÄNNÖKSI Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa eduskunnan oikeusasiamieheltä työryhmän mietinnöstä ehdotuksesta siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     Musliminaisten huivin käyttö turvapaikanhakijasta otettavassa valokuvassa / Muslimkvinnornas användning av scarf i fotografi som tas av asylsökande

6.6..2017 Dnro 5352/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Elina Cástren MUSLIMINAISTEN HUIVIN KÄYTTÖ TURVAPAIKANHAKIJASTA OTETTAVASSA VALOKUVASSA 1 ASIA Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajat tekivät 3.12.2015 eduskunnan oikeusasia miehen määräyksestä tarkastuksen Tornion turvapaikanhakijoiden järjestelykeskukseen. ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta / Utlåtande om inrättandet av en domstolsmyndighet

15.6.2017 EOAK/2656/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen LAUSUNTO TUOMIOISTUINVIRASTON PERUSTAMISESTA Oikeusministeriö on pyytänyt (OM 9/021/2016) eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoa mie- tinnöstä Tuomioistuinviraston perustaminen (OMML 23/2017) Kannatatteko vai vastustatteko tuomioistuinviraston perustamista? ...
Avaa pdf -tiedostona