Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 151/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2005
(Budjetti 2005)

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 22.12.2004

Lähetetty valtioneuvostolle:  23.12.2004

Info

Lausumat

Valiokunta:  Valtiovarainvaliokunta 
HE 151/2004 - Lausuma 1
Yleisperustelut
Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi ohjelmansa ja tekeillä olevien selvitysten perusteella tarpeen kaikkein vähävaraisimpien kansalaisten elämäntilanteen helpottamiseen ja tekee tarvittavat toimenpide-ehdotukset.
HE 151/2004 - Lausuma 2
Yleisperustelut
Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi kehyspäätöksen yhteydessä tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen lisäystarpeen ja ottaa huomioon liikenneväylätyöryhmän esitykset.
HE 151/2004 - Lausuma 3
Yleisperustelut
Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle selonteon peruspalveluohjelman ja peruspalvelubudjetin toteutumisesta.
HE 151/2004 - Lausuma 4
Pääluokka 29
Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä valmistelee ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi veikkauksen ja raha-arpajaisten voitonjakoa koskevan lain muutosehdotuksen niin, että kirjastojen valtionosuuksien siirto yleisistä budjettivaroista kokonaan katettavaksi voidaan hallituksen esityksen pohjalta varmistaa tapahtuvaksi kahdeksassa vuodessa kymmenen vuoden sijasta vuoteen 2010 mennessä.
HE 151/2004 - Lausuma 5
Luku 29.10
Eduskunta edellyttää hallituksen pikaisesti huolehtivan siitä, että eläinsairaalatilat rakennetaan koulutuksen kannalta sellaisiksi, että asianmukaisesti varmistetaan eläinlääketieteen korkeatasoinen koulutus, eläinlääkäreiden laillistuminen ja EU-pätevyys.
HE 151/2004 - Lausuma 6
Momentti 31.60.63
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa matkojen yhdistelymallin ja asiakaspalvelun toteutumista ja kiinnittää erityistä huomiota vammaisten kuljetuspalveluiden toimivuuteen.
HE 151/2004 - Lausuma 7
Luku 33.33
Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2005 valtiopäivien alussa esityksen laiksi rikosasioiden sovittelun järjestämisestä siten, että laki voidaan saattaa voimaan 1.6.2005. Tarvittavat määrärahat tulee ottaa huomioon keväällä 2005 annettavassa lisätalousarviossa.
HE 151/2004 - Lausuma 8
Momentti 35.30.60
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa erityisryhmien asumiseen osoitetun avustusvaltuuden riittävyyttä ja että valtuuden korotus otetaan tarvittaessa huomioon lisätalousarviossa.

Asiakirjat

Pvm
14.12.2004
Mietintö
Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2004 vp
Pvm
23.12.2004
Eduskunnan vastaus/kirjelmä
Eduskunnan kirjelmä   EK 33/2004 vp
Päivitetty 17.08.2006 08:53:20