Gå till riksdagens webbplats suomi
Hjälp

RP 23/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

Info

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Stadfäst
12.09.2008 
Ikraftträdande
01.12.2009 
Författningssamlingen
599/2008 
Fördragsserien
66/2009 
Beslut:
Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
Förordningen träder i kraft
01.12.2009 
Författningssamlingen
947/2009 
Fördragsserien
67/2009 
Beslut:
Godkänts
Info

Behandlingsfaser

Info

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
Info

Internationella avtal i propositionen

1. Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
Info

Lämnats till riksdagen

Datum
28.03.2008
Ministerium
Utrikesministeriet
Föredragande
Lagstiftningsrådet Kaukoranta
Info

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum
28.03.2008
Plenarprotokoll
PR 29/2008 rd
Info

Remissdebatt

Datum
10.04.2008
16.04.2008
Behandling
Avbrutits
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 36/2008 rd
PR 38/2008 rd
Beslut:
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till utrikesutskottet, som stora utskottet och grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.
Övriga utskott kan på eget initiativ lämna utlåtande till utrikesutskottet senast den 9 maj 2008.
Info

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Utskottsbehandling (på finska)

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 6/2008 rd
Klart
30.05.2008
Förslag till beslut:
Utskottet föreslog att riksdagen godkänner fördraget i propositionen och att lagförslaget godkänns utan ändringar.
Reservationer:
I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

09.05.2008
Stora utskottets utlåtande
StoUU 1/2008 rd
Klart
16.05.2008
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar
Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 13/2008 rd
Klart
23.05.2008
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 9/2008 rd
Klart
23.04.2008
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår en avvikande mening
Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 6/2008 rd
Klart
29.04.2008
Miljöutskottets utlåtande
MiUU 10/2008 rd
Klart
06.05.2008
Kulturutskottets utlåtande
KuUU 6/2008 rd
Klart
07.05.2008
Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 10/2008 rd
Klart
08.05.2008
Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 11/2008 rd
Klart
08.05.2008
Lagutskottets utlåtande
LaUU 8/2008 rd
Klart
08.05.2008
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår en avvikande mening
Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 15/2008 rd
Klart
09.05.2008
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår en avvikande mening
Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 11/2008 rd
Klart
09.05.2008
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår en avvikande mening
Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 4/2008 rd
Klart
15.05.2008
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår en avvikande mening
Info

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum
03.06.2008
Plenarprotokoll
PR 62/2008 rd
Beslut:
Utskottets betänkande bordlades till plenum 04.06.2008.
Info

Första behandlingen

Datum
04.06.2008
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 63/2008 rd
Beslut:
Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.
Info

Enda och andra behandlingen

Datum
10.06.2008
11.06.2008
Behandling
Avbrutits
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 65/2008 rd
PR 66/2008 rd
Omröstningar

1
Beslut:
Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.
Info

Lagstiftningsordning

Proposition
95 § 2 mom. grundlagen

Utlåtande från grundlagsutskottet
Utskottet anförde att riksdagens godkännande behövs för fördraget som avses i propositionen, att fördraget ska antas genom ett beslut som omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och att lagförslaget ska behandlas i inskränkt grundlagsordning.

Tillämpad lagstiftningsordning
95 § 2 mom. grundlagen
Info

Riksdagens svar till regeringen

Datum
16.06.2008
Svar
RSv 61/2008 rd
Senast uppdaterat 03.03.2013 00:14:42