Gå till riksdagens webbplats suomi
Hjälp

RP 105/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den

(Förslag till budgetlag)
Info

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Marknadsdomstolslag

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1527/2001 
Beslut:
Godkänts med ändringar

2. Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1528/2001 
Beslut:
Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1529/2001 
Beslut:
Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1530/2001 
Beslut:
Godkänts med ändringar

5. Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1531/2001 
Beslut:
Godkänts

6. Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1532/2001 
Beslut:
Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1533/2001 
Beslut:
Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om Konsumentverket

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1534/2001 
Beslut:
Godkänts

9. Lag om ändring av 86 och 87 § kreditinstitutslagen

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1535/2001 
Beslut:
Godkänts

10. Lag om ändring av 7 kap. 1 och 2 § värdepappersmarknadslagen

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1536/2001 
Beslut:
Godkänts

11. Lag om ändring av 2 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1537/2001 
Beslut:
Godkänts

12. Lag om ändring av 14 § lagen om indrivning af fordringar

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1538/2001 
Beslut:
Godkänts

13. Lag om ändring av 35 § lagen om televisions- och radioverksamhet

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1539/2001 
Beslut:
Godkänts

14. Lag om ändring av 52 och 53 § alkohollagen

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1540/2001 
Beslut:
Godkänts

15. Lag om ändring av 21 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1541/2001 
Beslut:
Godkänts

16. Lag om ändring av 14 a kap. lagen om försäkringsbolag

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1542/2001 
Beslut:
Godkänts med ändringar

17. Lag om ändring av 8 c och 8 d § lagen om försäkringsmäklare

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1543/2001 
Beslut:
Godkänts

18. Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1544/2001 
Beslut:
Godkänts

19. Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1545/2001 
Beslut:
Godkänts med ändringar

20. Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1546/2001 
Beslut:
Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

21. Lag om ändring av 2 och 3 kap. konsumentskyddslagen

Stadfäst
28.12.2001 
Ikraftträdande
01.03.2002 
Författningssamlingen
1547/2001 
Beslut:
Godkänts
Info

Behandlingsfaser

Info

Lagförslag i propositionen

1. Marknadsdomstolslag

2. Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

3. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

4. Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

5. Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet

6. Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

7. Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

8. Lag om ändring av lagen om Konsumentverket

9. Lag om ändring av 86 och 87 § kreditinstitutslagen

10. Lag om ändring av 7 kap. 1 och 2 § värdepappersmarknadslagen

11. Lag om ändring av 2 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

12. Lag om ändring av 14 § lagen om indrivning af fordringar

13. Lag om ändring av 35 § lagen om televisions- och radioverksamhet

14. Lag om ändring av 52 och 53 § alkohollagen

15. Lag om ändring av 21 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

16. Lag om ändring av 14 a kap. 11 och 12 § lagen om försäkringsbolag

17. Lag om ändring av lagen 8 c och 8 d § om försäkringsmäklare

18. Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

19. Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång

20. Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
Info

Lämnats till riksdagen

Datum
27.07.2001
Ministerium
Justitieministeriet
Föredragande
Lagstiftningsrådet Siitari-Vanne
Info

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum
04.09.2001
Plenarprotokoll
PR 85/2001 rd
Info

Remissdebatt

Datum
04.09.2001
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 86/2001 rd
Beslut:
Ärendet remitterades till lagutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.
Info

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 23/2001 rd
Klart
27.11.2001
Förslag till beslut:
Utskottet föreslog att lagförslagen 3, 5-15, 17 och 18 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1, 2, 4, 16, 19 och 20 godkänns med ändringar och att ett nytt 21 lagförslag godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 35/2001 rd
Klart
05.10.2001
Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 25/2001 rd
Klart
13.11.2001
Info

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum
29.11.2001
Plenarprotokoll
PR 142/2001 rd
Beslut:
Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.2001.
Info

Första behandlingen

Datum
30.11.2001
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 143/2001 rd
Beslut:
Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.
Info

Andra behandlingen

Datum
04.12.2001
04.12.2001
Behandling
Avförts
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 145/2001 rd
PR 146/2001 rd
Beslut:
Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.
Info

Lagstiftningsordning

Proposition
72 § grundlagen

Utlåtande från grundlagsutskottet
Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 15 § blir behörigen beaktad.

Tillämpad lagstiftningsordning
72 § grundlagen
Info

Riksdagens svar till regeringen

Datum
21.12.2001
Svar
RSv 191/2001 rd
Senast uppdaterat 06.03.2013 00:19:47