Gå till riksdagens webbplats suomi
Hjälp

RP 32/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen och av vissa lagar som har samband med den

Info

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen

Stadfäst
29.08.2008 
Ikraftträdande
01.10.2008 
Författningssamlingen
561/2008 
Beslut:
Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Stadfäst
29.08.2008 
Ikraftträdande
01.10.2008 
Författningssamlingen
562/2008 
Beslut:
Godkänts

3. Lag om ändring av 125 § i kreditinstitutslagen

Stadfäst
29.08.2008 
Ikraftträdande
01.10.2008 
Författningssamlingen
563/2008 
Beslut:
Godkänts

4. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

Stadfäst
29.08.2008 
Ikraftträdande
01.10.2008 
Författningssamlingen
564/2008 
Beslut:
Godkänts

5. Lag om ändring av 31 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen

Stadfäst
29.08.2008 
Ikraftträdande
01.10.2008 
Författningssamlingen
565/2008 
Beslut:
Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 22 § i lagen om försäkringsförmedling

Stadfäst
29.08.2008 
Ikraftträdande
01.10.2008 
Författningssamlingen
566/2008 
Beslut:
Godkänts

7. Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

Stadfäst
29.08.2008 
Ikraftträdande
01.10.2008 
Författningssamlingen
567/2008 
Beslut:
Godkänts

8. Lag om ändring av 4 § i lagen om indrivning av fordringar

Stadfäst
29.08.2008 
Ikraftträdande
01.10.2008 
Författningssamlingen
568/2008 
Beslut:
Godkänts

9. Lag om ändring av 5 § i lagen om advokater

Stadfäst
29.08.2008 
Ikraftträdande
01.10.2008 
Författningssamlingen
569/2008 
Beslut:
Godkänts
Info

Behandlingsfaser

Info

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen

2. Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

3. Lag om ändring av 125 § i kreditinstitutslagen

4. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

5. Lag om ändring av 14 a kap. 7 § i lagen om försäkringsbolag

6. Lag om ändring av 22 § i lagen om försäkringsförmedling

7. Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

8. Lag om ändring av 4 § i lagen om indrivning av fordringar

9. Lag om ändring av 5 § i lagen om advokater
Info

Lämnats till riksdagen

Datum
04.04.2008
Ministerium
Justitieministeriet
Föredragande
Lagstiftningsrådet Kummoinen
Info

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum
04.04.2008
Plenarprotokoll
PR 33/2008 rd
Info

Remissdebatt

Datum
08.04.2008
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 34/2008 rd
Beslut:
Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.
Info

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Utskottsbehandling (på finska)

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 11/2008 rd
Klart
04.06.2008
Förslag till beslut:
Utskottet föreslog att lagförslagen 1-4 och 6-9 godkänns utan ändringar och att lagförslag 5 godkänns med ändringar.
Info

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum
05.06.2008
Plenarprotokoll
PR 64/2008 rd
Beslut:
Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.06.2008.
Info

Första behandlingen

Datum
10.06.2008
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 65/2008 rd
Beslut:
Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.
Info

Andra behandlingen

Datum
16.06.2008
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 68/2008 rd
Beslut:
Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.
Info

Lagstiftningsordning

Tillämpad lagstiftningsordning
72 § grundlagen
Info

Riksdagens svar till regeringen

Datum
04.07.2008
Svar
RSv 67/2008 rd
Info

Referenser till EU-dokument

Senast uppdaterat 06.01.2013 00:14:44