Gå till riksdagens webbplats suomi
Hjälp

RP 34/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

Info

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Stadfäst
29.06.2012 
Ikraftträdande
04.10.2012 
Författningssamlingen
402/2012 
Fördragsserien
74/2012 
Beslut:
Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Fördrag om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland
Förordningen träder i kraft
04.10.2012 
Författningssamlingen
534/2012 
Fördragsserien
75/2012 
Beslut:
Godkänts
2. Riksdagens samtycke till att det avges en förklaring om ministeransvarigheten
Beslut:
Godkänts
Info

Behandlingsfaser

Info

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen
Info

Internationella avtal i propositionen

1. Fördrag om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland

2. Riksdagens samtycke till att det avges en förklaring om ministeransvarigheten
Info

Lämnats till riksdagen

Datum
26.04.2012
Ministerium
Finansministeriet
Föredragande
Finansrådet Morén
Info

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum
27.04.2012
Plenarprotokoll
PR 44/2012 rd
Info

Remissdebatt

Datum
03.05.2012
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 46/2012 rd
Beslut:
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet, revisionsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
Info

Utskottsbehandling

Finansutskottet

Utskottsbehandling (på finska)

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 13/2012 rd
Klart
13.06.2012
Förslag till beslut:
Riksdagen godkänner det i Bryssel den 2 februari 2012 ingångna fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland och godkänner att det avges en förklaring enligt vilken den bestämmelse i artikel 35 som gäller immunitet mot rättsliga förfaranden för ESM-rådets ordförande, rådsledamöterna och deras suppleanter inte inskränker ministeransvarigheten enligt Finlands grundlag för den minister som företräder Finland i ESM-rådet och godkänner lagförslaget utan ändringar.
Reservationer:
I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 13/2012 rd
Klart
07.06.2012
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår en avvikande mening
Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 5/2012 rd
Klart
30.05.2012
Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 24/2012 rd
Klart
29.05.2012
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar
Info

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum
13.06.2012
Plenarprotokoll
PR 65/2012 rd
Beslut:
På grund av ärendets brådskande natur bordlade riksdagen betänkandet till andra plenum i dag 13.6.2012.
Info

Första behandlingen

Datum
13.06.2012
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 66/2012 rd
Beslut:
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
Info

Enda och andra behandlingen

Datum
19.06.2012
21.06.2012
Behandling
Avbrutits
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 69/2012 rd
PR 71/2012 rd
Omröstningar

5,6
Beslut:
Riksdagen godkände fördraget.
Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen gav samtycke till att det avges en förklaring.
Enda behandlingen av fördraget och andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
Info

Lagstiftningsordning

Proposition
72 § grundlagen

Utlåtande från grundlagsutskottet
Utskottet anförde att riksdagens samtycke behövs för att godkänna fördraget i propositionen och för att avge en förklaring enligt propositionen, att besluten ska fattas med enkel majoritet och att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Tillämpad lagstiftningsordning
72 § grundlagen
Info

Riksdagens svar till regeringen

Datum
25.06.2012
Svar
RSv 65/2012 rd
Senast uppdaterat 04.10.2012 16:21:08