Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

Ohjeet

Tulosluettelon kautta pääset asian käsittely- ja valiokuntakäsittelytietoihin, keskeisiin asiakirjoihin, säädöskokoelmaan ja Euroopan komission asiakirjoihin. Linkit syntyvät asian käsittelyn edetessä: esim. linkki säädöskokoelmaan on näkyvissä vasta, kun asian eduskuntakäsittely on päättynyt ja lakiteksti on julkaistu säädöskokoelmassa.

Käsittelytiedoista löytyvät mm. asian käsittelyvaiheet täysistunnossa ja linkkejä täysistunnon puheenvuoroihin. Valiokuntakäsittelytiedoista löytyvät valiokunnan kokouksissa tehdyt päätökset ja linkit valiokunnan pöytäkirjoihin.

Keskeisiä asiakirjoja ovat vireilletuloasiakirjat, kuten hallituksen esitys, kansanedustajan aloite, valiokunnan mietintö ja lausunto sekä eduskunnan antama vastaus hallituksen esitykseen.

Hakutulosluettelo

Hakuehdolla löytyi 40 osumaa.

1.  HE 67/2014 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 67/2014 vp  | HaVM 14/2014 vp EV 73/2014 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 608/2014  |  |

2.  E 28/2014 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys Sveitsin kansanäänestyksen maahanmuuton rajoittamisesta ja sen mahdollisista vaikutuksista EU:n ja Sveitsin suhteisiin

Keskeiset asiakirjat: E 28/2014 vp  |

3.  E 171/2013 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys suosituksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen kahdenvälisten suhteiden insitutionaalista kehystä koskevasta Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimuksesta

Keskeiset asiakirjat: E 171/2013 vp  |

4.  HE 103/2013 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Keskeiset asiakirjat: HE 103/2013 vp  | StVM 23/2013 vp PeVL 30/2013 vpHaVL 23/2013 vp EV 171/2013 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1201/2013  | 1202/2013  | 1203/2013  | 1204/2013  | 1205/2013  | 1206/2013  |

5.  E 94/2012 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus, jossa komissio pyytää neuvoston valtuutusta aloittaa neuvottelut seuraavien sopimusten muuttamisesta Euroopan unionin laajentuessa Kroatiaan: Sopimus Euroopan talousalueesta; Sopimus Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välillä Norjan rahoitusjärjestelmästä vuosina 2009-2014; Sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta; sekä San Marinon kanssa tehty sopimus yhteistyöstä ja tulliliitosta

Keskeiset asiakirjat: E 94/2012 vp  |

6.  HE 148/2012 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 148/2012 vp  | VaVM 26/2012 vp EV 121/2012 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 897/2012  | 146/2013  |
Sopimussarja (Finlex): 13/2013  | 14/2013  |

7.  E 117/2012 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut sopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin välillä oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, sekä sopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin sekä Tanskan, Islannin, Norjan ja Sveitsin välillä todisteiden vastaanottamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Keskeiset asiakirjat: E 117/2012 vp  |

8.  U 60/2012 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (kilpailualan yhteistyösopimus Euroopan unionin ja Sveitsin välillä)

Keskeiset asiakirjat: U 60/2012 vp  | TaVL 39/2012 vp
KOM-asiakirja (EUR-Lex): COM(2012) 244  | COM(2012) 245  |

9.  E 62/2012 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut yhtäältä Euroopan unionin ja toisaalta Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevasta järjestelystä

Keskeiset asiakirjat: E 62/2012 vp  |
KOM-asiakirja (EUR-Lex): COM(2012) 76  |

10.  E 31/2011 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys komission 17.6.2011 antamasta suosituksesta neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvotteluiden käynnistämiseen Euroopan Unionin edustajana Sveitsin valaliiton, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Monacon ruhtinaskunnan, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan solmittujen, säästödirektiiviä vastaavia toimenpiteitä koskevien sopimusten muuttamiseksi

Keskeiset asiakirjat: E 31/2011 vp  |
KOM-asiakirja (EUR-Lex): SEC(2011) 778 final  |

11.  E 30/2011 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta neuvoston päätökseksi henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetussa sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista koskevan liitteen liitteen III korvaamiseen

Keskeiset asiakirjat: E 30/2011 vp  |
KOM-asiakirja (EUR-Lex): KOM(2011) 325 lopullinen  |

12.  E 185/2010 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: E 185/2010 vp  |

13.  KK 762/2010 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Yleiseurooppalainen SEPA-maksujärjestelmä (Oinonen, Pentti /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 762/2010 vp  |

14.  HE 25/2010 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 25/2010 vp  | HaVM 9/2010 vp PeVL 26/2010 vp EV 97/2010 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 637/2010  |

15.  HE 284/2009 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 284/2009 vp  | HaVM 1/2010 vp EV 23/2010 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 439/2010  | 550/2010  |
Sopimussarja (Finlex): 65/2010  | 66/2010  |

16.  HE 204/2009 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 204/2009 vp  | VaVM 30/2009 vp EV 163/2009 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 920/2009  | 1166/2010  |
Sopimussarja (Finlex): 121/2010  | 122/2010  |

17.  E 120/2009 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andorran ruhtinaskunnan, Monacon ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan välisistä sopimuksista niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan estämiseksi ja verotietojen vaihtoon perustuvan hallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi sekä Sveitsin valaliiton välisestä sopimuksesta välittömiä veroja koskevien petosten ja välittömien verojen kiertämisen estämiseksi sekä verotietojen vaihtoon perustuvan hallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi

Keskeiset asiakirjat: E 120/2009 vp  | VaVL 14/2009 vp
KOM-asiakirja (EUR-Lex): SEK(2009) 899 lopullinen  |

18.  E 56/2009 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittamaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliset neuvottelut Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehtyyn sopimukseen liitettävästä sähköalan pöytäkirjasta

Keskeiset asiakirjat: E 56/2009 vp  |

19.  HE 97/2008 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä, niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 97/2008 vp  | HaVM 15/2008 vp EV 131/2008 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 778/2008  |  |  |  |

20.  U 25/2008 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Eurojustin ja Sveitsin välisestä yhteistyösopimuksesta

Keskeiset asiakirjat: U 25/2008 vp  | HaVL 15/2008 vpLaVL 9/2008 vp

21.  HE 121/2007 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 121/2007 vp  | StVM 16/2007 vp EV 75/2007 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1203/2007  |

22.  E 34/2007 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut seuraavien sekasopimusten muuttamiseksi EU:n laajentumisen johdosta: sopimus Euroopan talousalueesta Norjan, Islannin ja Liechtensteinin kanssa, sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta Sveitsin kanssa sekä sopimus yhteistyöstä ja tulliliitosta San Marinon kanssa

Keskeiset asiakirjat: E 34/2007 vp  |

23.  HE 75/2006 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 75/2006 vp  | VaVM 12/2006 vp EV 96/2006 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 866/2006  | 1049/2006  |
Sopimussarja (Finlex): 91/2006  | 92/2006  |

24.  TAA 879/2006 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Sveitsin ystävät Suomessa ry:n toiminnan tukemiseen (Nurmi, Tuija /kok  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 879/2006 vp  |

25.  KK 80/2005 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Dignitas-yhdistyksen eutanasiatoiminnan yhteydet Suomeen (Räsänen, Päivi /kd )

Keskeiset asiakirjat: KK 80/2005 vp  |

26.  E 107/2004 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys EU:n ja Sveitsin välisistä sopimussuhteista; ns. bilateral II-sopimusten allekirjoittaminen 25.10.2004

Keskeiset asiakirjat: E 107/2004 vp  |

27.  E 1/2004 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys EU-Sveitsi -sopimussuhteista; EU:n ja Sveitsin välisten neuvottelujen tilanne

Keskeiset asiakirjat: E 1/2004 vp  |

28.  E 59/2003 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan ja käymään Sveitsin kanssa neuvottelut ehdoista ja säännöistä, jotka koskevat Euroopan yhteisön liittymistä Reinin navigaation sekä komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan ja käymään Tonavan suojelukomission kanssa neuvottelut Euroopan yhteisön liittymistä koskevista ehdoista ja säännöistä

Keskeiset asiakirjat: E 59/2003 vp  |

29.  E 32/2002 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys suosituksesta neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut, joiden tarkoituksena on tehdä yhtäältä yhteisön ja Tanskan (sen asemasta tehty pöytäkirja huomioon ottaen) ja toisaalta Islannin, Norjan, Sveitsin ja Puolan välillä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeva yleissopimus, joka korvaa 16 päivänä syyskuuta 1988 tehdyn Luganon yleissopimuksen

Keskeiset asiakirjat: E 32/2002 vp  |

30.  HE 40/2001 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 40/2001 vp  | UaVM 5/2001 vp EV 71/2001 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 762/2001  | 763/2001  | 764/2001  | 765/2001  | 766/2001  | 767/2001  | 768/2001  | 769/2001  | 428/2002  | 1550/2001  |
Sopimussarja (Finlex): 37/2002  | 39/2002  | 41/2002  | 43/2002  | 45/2002  | 47/2002  | 49/2002  | 87/2001  | 38/2002  | 88/2001  |

31.  E 96/2000 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys yhteistyösopimuksesta yhteisöjen ja Sveitsin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi; neuvotteluvaltuudet komissiolle

Keskeiset asiakirjat: E 96/2000 vp  |

32.  E 99/1998 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys EY:n ja Sveitsin bilateraalisista neuvotteluista

Keskeiset asiakirjat: E 99/1998 vp  | LiVL 36/1998 vp YmVL 19/1998 vp MmVL 10/2000 vp LiVL 4/2000 vp

33.  U 57/1996 vp  Käsittelytiedot   
Ehdotuksesta Euroopan yhteisöjen ja Sveitsin federaation väliseksi maaliikennesopimukseksi

Keskeiset asiakirjat: U 57/1996 vp  | LiVL 14/1996 vp

34.  E 129/1996 vp  Käsittelytiedot   
Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) jalostettujen maataloustuotteiden tuontia Sveitsistä koskevien tiettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi maatalouden alalla

Keskeiset asiakirjat: E 129/1996 vp  |

35.  E 81/1996 vp  Käsittelytiedot   
EU:n ja Sveitsin väliset neuvottelut maa- ja ilmaliikenteen aloilla

Keskeiset asiakirjat: E 81/1996 vp  |

36.  HE 211/1993 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Keskeiset asiakirjat: HE 211/1993 vp  | VaVM 49/1993 vp
Säädöskokoelma (Finlex): 1295/1993  |

37.  HE 38/1993 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten tarkistuspöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä

Keskeiset asiakirjat: HE 38/1993 vp  | UaVM 12/1993 vp
Säädöskokoelma (Finlex): 1505/1993  | 1508/1993  | 1512/1993  |

38.  KK 247/1993 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Liikekannallepanovalmiuden kehittämisestä ns.Sveitsin mallin mukaiseksi (Aittoniemi /SMP )

Keskeiset asiakirjat: KK 247/1993 vp  |

39.  KK 132/1993 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: ETA-sopimuksen voimaantuloajankohtaa koskevasta valtioneuvoston jäsenen kannanotosta (Pulliainen /Vihr )

Keskeiset asiakirjat: KK 132/1993 vp  |

40.  HE 45/1991 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tehdyn sveitsiläisten juustojen tuontia koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Keskeiset asiakirjat: HE 45/1991 vp  | UaVM 1/1991 vp
Säädöskokoelma (Finlex): 1343/1991  |