Gå till riksdagens webbplats suomi

HjälpFrån sökresultatet kan du navigera vidare till behandlingsinfo, uppgifter om behandlingen i utskott, relevanta relaterade dokument, författningssamlingen och till KOM-dokument. Länkarna kommer till allteftersom behandlingen av ett ärende avancerar. Med andra ord finns länkarna till författningssamlingen först när behandlingen i riksdagen är avslutad och lagtexten har publicerats i författningssamlingen.

I behandlingsinfo ingår bl.a. uppgifter kring behandlingen i plenum och länkar till anföranden i plenum, beslut från behandlingen i utskott och länkar till utskottsprotokollen.

Relevanta dokument består av initialdokument, bl.a. regeringspropositioner eller motioner från riksdagsledamöterna, utskottens betänkanden och utlåtanden och riksdagens svar på regeringspropositioner.

Sökresultat

Sökvillkoret gav 582 träffar.

1.  E 62/2014 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014

Relevanta dokument: E 62/2014 rd  | JsUU 25/2014 rd
KOM-dokument (EUR-Lex): COM(2014) 175  |

2.  SS 260/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Hot om massutrotning av humlor i Europa (Salolainen, Pertti /saml )

Relevanta dokument: SS 260/2014 rd  |

3.  SS 1185/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Fastställande av arbetsoförmåga under graviditet (Savola, Mikko /cent )

Relevanta dokument: SS 1185/2013 rd  |

4.  RP 185/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Relevanta dokument: RP 185/2013 rd  | FiUB 32/2013 rd RSv 221/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1237/2013  | 1238/2013  | 1239/2013  | 1240/2013  | 1241/2013  | 1242/2013  |

5.  E 136/2013 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av revidering av reglerna för statligt stöd inom jord- och skogsbrukssektorn

Relevanta dokument: E 136/2013 rd  | JsUU 3/2014 rd

6.  SS 900/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Minskning av näringsutsläpp i Finska viken (Karimäki, Johanna /gröna )

Relevanta dokument: SS 900/2013 rd  |

7.  SS 878/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Revideringen av nitratförordningen och den inhemska stärkelseproduktionen (Myllykoski, Jari /vänst )

Relevanta dokument: SS 878/2013 rd  |

8.  MFT 89/2013 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Undvik odlingsriskerna i anslutning till genmodifierade grönsaker (Mäkipää, Lea /saf )

Relevanta dokument: MFT 89/2013 rd  |

9.  RP 110/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Relevanta dokument: RP 110/2013 rd  | FiUB 26/2013 rd RSv 162/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1131/2013  | 1132/2013  | 1133/2013  |

10.  SS 337/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Tryggad finansiering av investerings- och startstöd för jordbruk (Rantakangas, Antti /cent )

Relevanta dokument: SS 337/2013 rd  |

11.  SS 808/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Ökad självförsörjning med inhemsk växtprotein (Mattila, Pirkko /saf )

Relevanta dokument: SS 808/2012 rd  |

12.  SS 789/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Förlängning av tiden för spridning av flytgödsel (Savola, Mikko /cent )

Relevanta dokument: SS 789/2012 rd  |

13.  BM 526/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (Tiilikainen, Kimmo /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 526/2012 rd  |

14.  RP 102/2012 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

Relevanta dokument: RP 102/2012 rd  | JsUB 4/2012 rd RSv 133/2012 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 947/2012  |

15.  SS 346/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Skäligare skyddszoner för bekämpningsmedel (Tossavainen, Reijo /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 346/2012 rd  |

16.  SS 326/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Skyddszonen för bekämpningsmedel utmed vattenområden (Rantakangas, Antti /cent )

Relevanta dokument: SS 326/2012 rd  |

17.  E 44/2012 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket

Relevanta dokument: E 44/2012 rd  |
KOM-dokument (EUR-Lex): COM(2012) 79  |

18.  SS 272/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Jordbrukets miljötillstånd (Mattila, Pirkko /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 272/2012 rd  |

19.  SS 64/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Utveckling av systemet med avbytarservice inom jordbruket (Komi, Katri /cent )

Relevanta dokument: SS 64/2012 rd  |

20.  E 138/2011 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen

Relevanta dokument: E 138/2011 rd  | JsUU 5/2012 rd
KOM-dokument (EUR-Lex): COM(2011) 855  |

21.  SS 437/2011 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Att öppna gödselhandeln för konkurrens (Savola, Mikko /cent )

Relevanta dokument: SS 437/2011 rd  |

22.  E 85/2011 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av förslag till kommissionens rättsakter om gemensamma bestämmelser som omfattas av den gemensamma strategiska ramen och förslag till förordningar inom ramen för sammanhållningspolitiken för programperioden 2014 - 2020

Relevanta dokument: E 85/2011 rd  | EkUU 22/2011 rdJsUU 19/2011 rdFvUU 1/2012 rdFiUU 10/2012 rd
KOM-dokument (EUR-Lex): KOM(2011) 615 slutlig  |

23.  BM 487/2011 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (Tiilikainen, Kimmo /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 487/2011 rd  |

24.  BM 419/2011 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (Ruohonen-Lerner, Pirkko /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 419/2011 rd  |

25.  BM 335/2011 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för återbäring av energiskatt till jordbruket (Reijonen, Eero /cent )

Relevanta dokument: BM 335/2011 rd  |

26.  RP 64/2011 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och till lag om ändring av lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Relevanta dokument: RP 64/2011 rd  | JsUB 6/2011 rd RSv 50/2011 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1413/2011  | 1414/2011  |

27.  RP 63/2011 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Relevanta dokument: RP 63/2011 rd  | JsUB 7/2011 rd RSv 55/2011 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1412/2011  |

28.  U 3/2011 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna

Relevanta dokument: U 3/2011 rd  | JsUU 1/2011 rd

29.  U 67/2010 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning)

Relevanta dokument: U 67/2010 rd  | JsUU 6/2011 rd

30.  E 167/2010 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

Relevanta dokument: E 167/2010 rd  | JsUU 38/2010 rd
KOM-dokument (EUR-Lex): KOM(2010) 728 slutlig  |

31.  SS 1186/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Att främja användningen av biogas för trafik inom jord- och skogsbruket (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: SS 1186/2010 rd  |

32.  U 40/2010 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av fordon som används inom jord- och skogsbruket

Relevanta dokument: U 40/2010 rd  | KoUU 14/2010 rdJsUU 23/2010 rd
KOM-dokument (EUR-Lex): KOM(2010) 395 slutlig  |

33.  RP 193/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

Relevanta dokument: RP 193/2010 rd  | JsUB 17/2010 rd RSv 190/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1055/2010  |

34.  RP 150/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften

Relevanta dokument: RP 150/2010 rd  | JsUB 16/2010 rd RSv 162/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 990/2010  |

35.  RP 145/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jordlegolagen och lag om upphävande av 25 kap. 1 b § 4 mom. i ärvdabalken

Relevanta dokument: RP 145/2010 rd  | LaUB 26/2010 rd JsUU 19/2010 rd RSv 218/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1140/2010  | 1141/2010  |

36.  E 43/2010 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av EU:s ståndpunkt till MDG-toppmöte 2010-06-21

Relevanta dokument: E 43/2010 rd  |

37.  U 20/2010 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets förordning (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Relevanta dokument: U 20/2010 rd  |
KOM-dokument (EUR-Lex): KOM(2010) 201 slutlig  |

38.  TBM 34/2010 rd  Behandlingsinfo   
Tilläggsbudgetmotion: Anslag för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (Kankaanniemi, Toimi /kd )

Relevanta dokument: TBM 34/2010 rd  |

39.  E 20/2010 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen - EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen

Relevanta dokument: E 20/2010 rd  | JsUU 12/2010 rd
KOM-dokument (EUR-Lex): KOM(2010) 127 slutlig  |

40.  RP 64/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

Relevanta dokument: RP 64/2010 rd  | JsUB 8/2010 rd RSv 87/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 490/2010  |

41.  RP 47/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt

Relevanta dokument: RP 47/2010 rd  | FiUB 18/2010 rd RSv 78/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 611/2010  |

42.  RP 20/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Relevanta dokument: RP 20/2010 rd  | JsUB 5/2010 rd RSv 50/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 364/2010  |

43.  E 177/2009 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - En bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa

Relevanta dokument: E 177/2009 rd  | JsUU 1/2010 rd
KOM-dokument (EUR-Lex): KOM(2009) 591 slutlig  |

44.  MFT 21/2010 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Finlands åtaganden i Östersjökonferensen (Salolainen, Pertti /saml )

Relevanta dokument: MFT 21/2010 rd  |

45.  SS 959/2009 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Avveckling av kön för miljöstöd (Hautala, Lasse /cent )

Relevanta dokument: SS 959/2009 rd  |

46.  E 132/2009 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av prioriteringarna för Europeiska kommissionens kommande femårsperiod

Relevanta dokument: E 132/2009 rd  |

47.  BM 323/2009 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för ett vattenvårdsprojekt inom jordbruket i sydvästra Finland (Kiviranta, Esko /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 323/2009 rd  |

48.  BM 267/2009 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för skyddet av Östersjön i Nyland (Karimäki, Johanna /gröna )

Relevanta dokument: BM 267/2009 rd  |

49.  RP 205/2009 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Relevanta dokument: RP 205/2009 rd  | JsUB 12/2009 rd RSv 246/2009 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1787/2009  | 1788/2009  |

50.  SS 553/2009 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Lantbruksavbrytarnas situation och framtidsutsikterna för yrket (Kyllönen, Merja /vänst )

Relevanta dokument: SS 553/2009 rd  |