Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 54/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

 (Lisäbudjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta

Vahvistettu
13.01.2015 
Voimaantulo
15.01.2015 
Säädöskokoelma
10/2015 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

Päätös:
Hylätty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta

2. Laki viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
23.05.2013
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Kivivasara
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
24.05.2013
Istuntopöytäkirja
PTK 58/2013 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
29.05.2013
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 60/2013 vp
Päätös:
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.
Info

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 35/2014 vp
Valmistunut
09.12.2014
Päätösehdotus :
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna että 2. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 10/2013 vp
Valmistunut
24.10.2013
Eriävät mielipiteet
Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide
Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/2014 vp
Valmistunut
03.04.2014
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
11.12.2014
Istuntopöytäkirja
PTK 128/2014 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2014 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
12.12.2014
15.12.2014
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 129/2014 vp
PTK 130/2014 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Toinen käsittely

Pvm
18.12.2014
18.12.2014
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 133/2014 vp
PTK 134/2014 vp
Äänestykset

2
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, 1. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 8 §:n 1 momentista, 10 §:n 1 momentista ja 22 §:stä sekä rikosoikeudellisesta virkavastuusta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
23.12.2014
Vastaus
EV 245/2014 vp
Päivitetty 14.01.2015 14:06:02