Comprehensive reform of the Finnish Trademarks Act


The legislative project is no longer pending; new material is not added


This information package considers the preparation and parliamentary proceedings of the Government proposal HE 201/2018

Government proposal to Parliament: HE 201/2018
The main law issued on the basis of the proposal: 544/2019
Other laws issued on the basis of the proposal: 545/2019–551/2019

Project background

The Finnish Trademarks Act(7/1964) was outdated in terms of the technical legislative procedure and fragmented due to several partial amendments. In order for the Finnish Trademarks Act to meet the language and technical requirements, it was completely reformed. The Act on Collective Marks (795/1980) was simultaneously repealed and its regulations incorporated in the new Finnish Trademarks Act.

The working group preparing the comprehensive reform of the Trademarks Act was tasked with preparing a government proposal for a new Trademarks Act and other related legislation amendments, especially for the Company Names Act (Toiminimilaki).

The reform also implemented the Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. The Directive entered into force on 12 January 2016 and it was due to be implemented into national legislation by 14 January 2019. Furthermore, the reform enforced the Singapore Treaty on the Law of Trademarks 2006.

The Parliament enacted the new Finnish Trademarks Act (544/2019) and related amending laws (545/2019) – (551/2019) on 5 March 2019. The new Finnish Trademarks Act (544/2019) repealed the old Finnish Trademarks Act (7/1964) and the Act on Collective Marks (795/1980). The new Acts entered into force on 1 May 2019. ​

Preparation before the parliamentary proceedings

This section lists and provides links to the Government’s project page, reports and memoranda of working groups and similar preparatory bodies, draft Government proposals, statement summaries and the website of ministries addressing the matter.

- - - -

Asettamispäätös 22.6.2016, tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä TEM030:00/2016. Hankkeen toimikausi on 15.8.2016–15.2.2018.

Taustamuistio tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen kuulemistilaisuuteen 29.9.2017.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän toimikauden jatkoaikapäätös 27.11.2017.

Lausuntokierros 20.3.2018–22.5.2018. Lausuntopyyntö ja lausunnot hankkeen sivulla kohdassa Asiakirjat

Luonnos hallituksen esitykseksi tavaramerkkilaiksi ym. 20.3.2018 hankkeen sivulla kohdassa Asiakirjat

Procedure at the Parliament

This section lists and provides links to the previous written and oral questions of the Members of Parliament as well as to MPs legislative motions on the subject.

Similarly, lists and links to the previous Government proposals closely related to the legislative initiative under preparation may be provided. Once the Government proposal has been submitted to the Parliament, the processing phases are monitored and links to the generated Parliament documents, such as Committee reports and statements, are provided.

- - - - -

Valtioneuvoston kirjelmä U 29/2013 eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 201/2018 eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi on annettu 18.10.2018.

Lähetekeskustelussa 24.10.2018 asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. Talousvaliokunta päätti 9.1.2019 pyytää myös perustuslakivaliokunnan lausunnon.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 53/2018, 22.1.2019

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 34/2018, 1.2.2019

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 38/2018, 22.2.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 27.2.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 201/2018 sisältyvien 1.–8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 5.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 201/2018 tarkoitetun tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn Singaporen sopimuksen sekä sen 22 §:ssä tarkoitetut soveltamissäännöt.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 201/2018 sisältyvät 1.–8. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Comparative legal material

International law

Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006)

Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (SopS 53/1973)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (SopS 43/1975)

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (SopS 12/1996)

EU Legislation

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

EU trade mark law (national registrations)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta.

Legislation in other countries

Sweden

Varumärkeslag 2010:1877

Varumärkesförordning 2011:594

En känneteckensrättslig reform SOU 2016:79

Norway

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) LOV-2010-03-26-8

Forskrift til varemerkeloven (varemerkeforskriften) FOR-2010-06-25-937

Direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

Denmark

Bekendtgørelse af varemærkeloven LBK nr 223 af 26/02/2017

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker BEK nr 364 af 21/05/2008

Germany

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
(Markengesetz – MarkenG)

Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes
(Markenverordnung – MarkenV)

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

Literature and research material

Immateriaalioikeudet ja yleinen etu / Rainer Oesch... et al. (toim.). Helsinki : Alma Talent, 2017. 323 s.
Availability of Oesch's et al. publication in the Library of Parliament
– Available to be read also through the Verkkokirjahylly service on the Library of Parliament’s customer computers and the Parliament’s local area network.

IPR käytännönläheisesti / Minna Aalto-Setälä, Christoffer Sundman, Markku Tuominen, Asta Uhlbäck. Helsinki : Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy, 2016. 308 s.
Availability of Aalto-Setälä's et al. publication in the Library of Parliament
– Available to be read also through the KauppakamariTieto service on the Library of Parliament’s customer computers and the Parliament’s local area network.

European Intellectual Property Law / Jan Rosén (ed). Cheltenham, Glos, UK : Edward Elgar Publishing, 2016. 644 s.
Availability of Rosé’s publication in the Library of Parliament

Immateriaalioikeus / Pirkko-Liisa Haarmann. Helsinki : Talentum, 2014. 513 s.
Availability of Haarmanni’s publication in the Library of Parliament

Johdatus immateriaalioikeuteen / Taina Pihlajarinne. Helsinki : Helsingin yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta, 2014. 200 s.
– Availability of Pihlajarinne’s publication in the Library of Parliament

Tavaramerkki ja toiminimi : immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä / Taina
Pihlajarinne.. et al. (toim.).  Helsinki : Helsingin Kamari, Helsingin seudun
kauppakamari CC Lakimiesliiton kustannus, 2010. 255 s.
Availability of Pihlajarinne et al. publication in the Library of Parliament  

Literature related to trademark rights in the Library of Parliament

Project news

Notifications and news on the legislative project

- - - - -

Uusi tavaramerkkilaki astuu voimaan 1.5.2019. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote 26.4.2019

Uusi tavaramerkkilaki on hyväksytty eduskunnassa. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote 7.3.2019

Uusi tavaramerkkilaki ei tule voimaan vielä 1.1.2019. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote 27.11.2018

Tavaramerkkilakiin tulossa muutoksia 2019. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote 27.11.2018

Valtioneuvosto antoi esityksen uudeksi tavaramerkkilaiksi. Tiedote, Työ- ja elinkeinoministeriö 18.10.2018

Esitysluonnos tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta lausunnoille 22. toukokuuta 2018 saakka. Edilex-uutinen 21.3.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kuulemistilaisuus tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirje 14.9.2017

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen valmisteluun työryhmä. Työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirje 1.9.2016

NIR-välikokous tavaramerkeistä. IPR-info verkkolehti 15.6.2017

EU:n uusi ​tavaramerkkidire​ktiivi yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä.​ Patentti- ja rekisterihallitus, 15.2.2016​

Other material

Authority websites are listed under this heading. Some information packages may contain publications of interest groups or associations, blogs, etc. 

- - - - - 

The Ministry of Economic Affairs and Employment – Trademark supports brand building

The Finnish Patent and Registration Office – Trademarks

European Intellecual Property Office, EUIPO

European Commission – Trade mark protection in the EU​

World Intellectual Property Organization, WIPO

Sweden – Patent- och registreringsverket

Norway – Patentstyret

Denmark – Patent- og Varemærkestyrelsen: Navn og logo

Content editing: Marja Autio, February 2018, updated on 2 May 2019
e-mail: firstname.lastname@eduskunta.fi