Valiokuntatyöskentelyyn tutustuminen 2020

Nuorten parlamentin istuntopäivänä 27.3.2020 kukin oppilasedustaja tutustuu yhden valiokunnan työskentelyyn. Oppilasedustajat sijoitetaan seuraaviin valiokuntiin:

  • suuri valiokunta SuV
  • ulkoasiainvaliokunta UaV
  • liikenne- ja viestintävaliokunta LiV
  • maa- metsätalousvaliokunta MmV
  • sivistysvaliokunta SiV
  • tulevaisuusvaliokunta TuV
  • ympäristövaliokunta YmV

Valiokuntapaikkaa voi toivoa, mutta koska kunkin valiokunnan paikkoja on rajoitetusti, kaikki eivät pääse toivomaansa valiokuntaan. Paikat jaetaan eduskunnassa. Toiveet siitä, minkä valiokunnan työhön kukin oppilasedustaja haluaisi tutustua, ilmoitetaan samalla lomakkeella, jolla lähetetään suulliset kysymykset ja ilmoitetaan osallistujien nimet. Tieto kunkin oppilasedustajan valiokuntapaikasta lähetetään osallistuville kouluille kaksi viikkoa ennen istuntopäivää.

​Valiokuntatyöskentely

Oppilasedustajien valiokuntatilaisuuksissa on mukana kyseisen valiokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä mahdollisesti myös jäseniä. Valiokuntien ja niiden edustamien aihealueiden esittelyn jälkeen siirrytään tällä kertaa kaikille valiokunnille yhteiseen teemaan ilmastonmuutoksesta.

Osallistuville kouluille on kerätty Ilmasto-opas.fi -verkkosivuston pohjalta Nuorten parlamentti: valmistautuminen istuntoon -materiaalipaketti Nuorten parlamentti -päivään sekä valiokuntatyöskentelyyn valmistautumista varten. Saatavilla on mahdollisesti myös valiokuntien omaa materiaalia tai esille voidaan ottaa kussakin valiokunnassa mahdollisesti parhaillaan käsittelyssä olevia, ilmastoon liittyvä eduskunta-asioita.

Valiokuntiin voidaan kutsua myös asiantuntijoita, joiden esittelyn pohjalta edetään keskusteluun.

On tärkeää, että oppilasedustajat tutustuvat ennakkoon näihin materiaaleihin ja miettivät niiden pohjalta kysymyksiä valiokuntatyöskentelyn keskustelua varten.

​Materiaalia valiokuntatyöskentelyyn valmistautumista varten

Nuorten parlamentti: valmistautuminen istuntoon -materiaalipaketti, osio Ilmastoaiheinen valiokuntatyöskentely

Lisämateriaali ulkoasiainvaliokuntaan (UaV)

Aihe: Ilmastonmuutos ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Lisämateriaali liikenne- ja viestintävaliokuntaan (LiV)

Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 : Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 13/2018

Lisämateriaali sivistysvaliokuntaan (SiV)

Aihe: Ilmastonmuutosta koskevan tiedon lukutaito; miten lukea ja ymmärtää aihetta koskevaa informaatiota.

Lisämateriaali tulevaisuusvaliokuntaan (TuV)

Aihe: Nuorten ilmastoahdistus

Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen / Panu Pihkala

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta : kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2017

Tulevaisuusvaliokunnan valmistelema eduskunnan Agenda2030 -mietintö (vastaus valtioneuvoston selontekoon). Valiokunnan mietintö TuVM 1/2017

Lisämateriaali ympäristövaliokuntaan (YmV)

Aihe: Ilmastovuosikertomus 2019

Ilmastovuosikertomus 2019. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:12