EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 101/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 19.01.1999

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 101/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: YmV

Eduskunta edellyttää, että uuden rakennuslainsäädännön toimivuutta seurataan kiinnittäen erityistä huomiota kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin, kaupan suuryksiköiden sijoittumiseen, kuntien väliseen yhteistoimintaan ja viranomaisten voimavaroihin.

HE 101/1998 - Lausuma 2

Valiokunta: YmV

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kaivoslain ja uuden rakennuslainsäädännön keskinäistä soveltamista ja antaa tarvittaessa eduskunnalle lakiehdotukset, jotka turvaavat maankäytön kokonaisvaltaisen suunnittelun ja ympäristövaikutusten huomioimisen kaivospiiri- ja valtausalueilla.

HE 101/1998 - Lausuma 3

Valiokunta: YmV

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää eräiden kaavoituksen toteuttamiseen liittyvien seikkojen (julkisen ja yksityisen tahon välinen kustannusten jako kaavoituksessa, maankäyttösopimusten sisältö, katualueen luovutus) tarkemman sääntelyn tarvetta ja antaa mahdollisesti tarvittavat lakiehdotukset eduskunnalle pikaisesti.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
15.12.1998

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 6/1998 vp

Pvm

19.01.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 248/1998 vp