EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 132/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.12.2002

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.12.2002

Lausumat

HE 132/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 26.80
Eduskunta edellyttää, että mahdollisuudet aloittaa lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta valtakunnallisena, valtion talousarviosta rahoitettavana toimintana selvitetään pikaisesti, jotta sen keskeiset periaatteet voidaan sisällyttää jo keväällä 2003 nimettävän uuden hallituksen hallitusohjelmaan.

HE 132/2002 - Lausuma 2

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 26.97.34
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa harkinnanvaraisiin avustuksiin käytettävissä olevan määrärahan riittävyyttä vuonna 2003 ja tuo tarvittaessa eduskunnalle esitykset lisämäärärahoiksi avustusten maksamiseen.

HE 132/2002 - Lausuma 3

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 28.60
Eduskunta edellyttää, että puolustuskiinteistöjen siirtoon liittyvän järjestelyn tarkoituksenmukaisuudesta tehdään kokonaisarvio vuonna 2006, jotta arviossa tehtävät johtopäätökset voidaan ottaa huomioon vuoden 2007 talousarvioesityksessä. Arvioinnin kriteerit tulee valmistella laajapohjaisesti.

HE 132/2002 - Lausuma 4

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 28.60
Eduskunta edellyttää, että Puolustushallinnon rakennuslaitoksen henkilöstön asema turvataan siten, että mahdolliset henkilöstövähennykset toteutetaan ensi sijassa luonnollisen poistuman avulla ja että henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus turvataan toissijaisesti uudelleensijoittamiskeinoin.

HE 132/2002 - Lausuma 5

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 29.10
Eduskunta edellyttää hallituksen kiirehtivän toimenpiteitä, joilla yliopistokoulutukseen tarkoitetuista tiloista peritään alempaa vuokraa kuin mitä Senaatti-kiinteistöille asetettu yleinen tuottotavoite edellyttäisi. Päätöksiä tehtäessä on huomioitava myös se, että lahjoituskiinteistöistä ei ole aiheutunut hankintakustannuksia valtiolle.

HE 132/2002 - Lausuma 6

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 29.40
Eduskunta kiirehtii hallituksen toimenpiteitä sairaalakoulujen toimintaedellytysten ja rahoituksellisen aseman selvittämiseksi ja edellyttää, että tarvittavat säännösmuutokset voidaan saattaa voimaan vuoden 2004 alusta.

HE 132/2002 - Lausuma 7

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 29.69.30
Eduskunta edellyttää hallituksen antavan kansalaisopistojen valtionosuusjärjestelmän uudistamista koskevat muutosehdotukset eduskunnalle niin, että lainmuutokset voidaan saattaa voimaan 1.1.2004.

HE 132/2002 - Lausuma 8

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 29.90.31
Eduskunta edellyttää hallituksen kiirehtivän toimenpiteitä valtionosuutta saavien teattereiden toiminnan turvaamiseksi.

HE 132/2002 - Lausuma 9

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 31.24.78
Eduskunta edellyttää, että suhdanne- ja työllisyystilanne huomioon ottaen arvioidaan mahdollisuudet hankkeiden vt 6 Koskenkylä-Kouvola ja vt 21 Kemi-Tornio rakentamiseen myös niiltä osin, jotka ovat jääneet toteutettujen investointihankkeiden ulkopuolelle.

HE 132/2002 - Lausuma 10

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 31.40.21
Eduskunta edellyttää, että vuoden 2003 lisätalousarviossa osoitetaan määräraha rataosuuksien Kouvola-Pieksämäki, Tampere-Jyväskylä, Ylivieska-Oulu, Pieksämäki-Kuopio ja Lahti-Imatra/Vainikkala kunnostukseen.

HE 132/2002 - Lausuma 11

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 31.60.63
Eduskunta edellyttää, että lentoliikenteen tukemiseen liittyvät kysymykset selvitetään perusteellisesti ja että päätöksenteossa otetaan huomioon lentoliikennepalvelujen turvaaminen niillä lentoreiteillä, jotka ovat elinkeinoelämän ja kansainvälisen teollisuuden kannalta välttämättömiä.

HE 132/2002 - Lausuma 12

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 31.80.21
Eduskunta edellyttää, että Pohjanmaan säätutkahankkeen rahoitus selvitetään ja hanke käynnistetään mahdollisimman pian.

HE 132/2002 - Lausuma 13

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 32.20
Eduskunta edellyttää, että julkisen tk-rahoituksen tarve arvioidaan 1990-luvulla saatujen kokemusten perusteella ja että valtio sitoutuu kasvattamaan määrärahoja pitkäjänteisen, avoimen suunnitelman mukaan.

HE 132/2002 - Lausuma 14

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 32.20.22
Eduskunta edellyttää, että laskentaperusteen virheellisyydestä johtuva osuus VTT:n matkakustannusten leikkauksesta korvataan siten, että VTT:n tutkimus- ja kehitystyön edellytykset turvataan.

HE 132/2002 - Lausuma 15

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 32.30.44
Eduskunta edellyttää, että kuljetustuen määräytymisperusteena käytetään todellisen yhteysverkon mukaan määräytyvää kokonaispinta-alaperustetta.

HE 132/2002 - Lausuma 16

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 32.60.40
Eduskunta edellyttää, että hallitus sitoutuu myöntämään kansallisessa ilmastostrategiassa tarkoitetun rahoitustuen demonstraatiohankkeelle heti, kun toteuttamiskelpoinen, tukea koskeva hankehakemus jätetään kauppa- ja teollisuusministeriölle.

HE 132/2002 - Lausuma 17

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 33.22.50
Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle vielä vuoden 2002 valtiopäivillä esityksen sotilasvammalain mukaisen korvauksen myöntämisestä myös tapauksissa, joissa sairauden syntyminen liittyy vuosina 1939-1945 tehtyjen partisaani-iskujen aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen. Tarvittavat määrärahat tulee sisällyttää keväällä 2003 annettavaan lisätalousarvioon.

HE 132/2002 - Lausuma 18

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 33.32
Eduskunta edellyttää, että omaishoidon tuelle luodaan yhtenäiset kriteerit ja että omaishoidon asemaa vahvistetaan osana hoito- ja hoivajärjestelmää.

HE 132/2002 - Lausuma 19

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 34.06
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työllistämistukimäärärahojen käytön tehostamiseksi ja alueellisen päätäntävallan lisäämiseksi, jotta myönnetyt määrärahat tulevat käytetyiksi nykyistä tehokkaammin.

HE 132/2002 - Lausuma 20

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 35.10.63
Eduskunta edellyttää, että ympäristönsuojelun edistämisavustuksiin tarvittava määräraha otetaan huomioon momentin 35.10.63 määrärahan mitoituksessa valmisteltaessa vuoden 2004 talousarviota.

HE 132/2002 - Lausuma 21

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 35.10.67
Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii aktiivisesti sen puolesta, että yksirunkoisten öljytankkereiden liikennöintiä Itämerellä ryhdytään rajoittamaan välittömästi ja että niiden liikennöinti kielletään kokonaan selvästi aikaisemmin kuin vuonna 2015.

HE 132/2002 - Lausuma 22

Edustaja: Ojala, Outi /vas

Luku 28.60
Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö perustaa neuvottelukunnan, joka seuraa puolustushallinnon kiinteistöuudistuksen toteutumista ja johon kutsutaan mukaan myös henkilöstön ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan nimeämä edustus.

HE 132/2002 - Lausuma 23

Edustaja: Nepponen, Olli /kok

Luku 33.22
Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuuden parantaa rintamaveteraanien kuntoutuksen laatua ja määrää siten, että jokaisella sotiemme veteraanilla olisi mahdollisuus päästä vuosittaiseen kuntoutukseen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
12.12.2002

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 40/2002 vp

20.12.2002

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 40a/2002 vp

Pvm

23.12.2002

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2002 vp