HE 137/1999

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 137/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 06.09.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 06.09.2000

Lausumat

HE 137/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainsäädännön vaikutuksia sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin ja antaa seurannan perusteella kahden vuoden kuluttua siitä, kun laki tulee voimaan, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle selvityksen, jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia ja sen tavoitteiden toteutumista.

HE 137/1999 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, miten pankkisalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen luovuttamista koskevat säännökset voidaan yhtenäistää siten, että eri hallinnonalojen viranomaisille (mm. vero-, elinkeino-, työvoima-, ja sosiaaliviranomaiset) annetut oikeudet rahalaitostietoihin säädetään yhtenäisin periaattein ja siten, että kansalaisten yhdenvertaisuus ja yksityisyyden suoja turvataan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
15.06.2000

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2000 vp

Pvm

06.09.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 100/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

15.06.2004

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 9/2004 vp

​​​​