EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 14/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.12.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 19.12.2013

Lausumat

HE 14/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa selvityksen salaisten pakkokeinojen käytöstä ilmoittamista koskevan sääntelyn soveltamisesta vuoden 2014 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.12.2013

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 17/2013 vp

Pvm

19.12.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 203/2013 vp