HE 140/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 140/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.12.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.12.2014

Lausumat

HE 140/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää tukijärjestelmän pysyvän nurmen säilyttämisvelvoitteeseen liittyen, että maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä nurmikierron katkaisemisesta todettua noudatetaan tukisäännöksiä sovellettaessa.

HE 140/2014 - Lausuma 2

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii aloitteellisesti EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseksi ja tukien hallinnointiin liittyvän byrokratian karsimiseksi.

HE 140/2014 - Lausuma 3

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että maatalouden suorat tuet, kansalliset tuet kuin myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmankin mukaiset tuet maksetaan ajallaan ja siinä aikataulussa kuin nykyisinkin, mikäli EU:n säännöksistä ei suoranaisesti muuta johdu.

HE 140/2014 - Lausuma 4

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää esityksen pohjalta säädettävien lakien tulkinnan seuraamista ja maa- ja metsätalousministeriön varmistavan, etteivät lakien perusteella annettavat valtioneuvoston asetukset, ministeriön asetukset, Maaseutuviraston määräykset tai soveltamisohjeet ole ristiriidassa valiokunnan mietinnössä esitettyjen linjausten kanssa, ja että maa- ja metsätalousministeriö toimittaa valiokunnalle vuosittain selvityksen lakien soveltamisesta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.12.2014

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 24/2014 vp

Pvm

18.12.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 229/2014 vp