EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 149/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien valtionosuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.1996

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 149/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ja kohdentumista sekä antaa tarvittaessa pikaisesti eduskunnalle näitä koskevat muutosehdotukset.

HE 149/1996 - Lausuma 2

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle kahden vuoden kuluttua valtionosuusuudistuksen voimaantulosta selvityksen sen toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

HE 149/1996 - Lausuma 3

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti yhteisöveron nykyistä oikeudenmukaisemmat jakoperusteet ja selvittää samalla voimalaitoskuntien osalta voimalaitosten aiheuttamat pysyväisluonteiset haitat sekä ryhtyy selvitysten edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin.

HE 149/1996 - Lausuma 4

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vuoden 1997 aikana esityksen lastensuojelusta sekä ulkomaalaisten ja erityisen vaikeavammaisten hoidosta aiheutuvien poikkeuksellisen suurten kustannusten tasausjärjestelmästä.

HE 149/1996 - Lausuma 5

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kuntayhtymän ja yksityisen ylläpitäjän rahoituksen myöntämiseen ja maksamiseen liittyvän uuden järjestelmän toimivuutta ja myös sen tarkoituksenmukaisuutta seurataan ja että tarpeelliseksi havaittaviin lainsäädäntötoimiin ryhdytään välittömästi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.1996

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 24/1996 vp

Pvm

10.12.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 226/1996 vp