EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 155/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 25.02.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.03.2015

Lausumat

HE 155/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että turvakotiverkosto rakennetaan asteittain Euroopan neuvoston perheväkivaltaa vastustavan erikoisyksikön suosituksessa tarkoitetulle tasolle ja tähän varataan riittävät, vuosittain nousevat määrärahat.

HE 155/2014 - Lausuma 2

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kaikkien yleissopimuksen mukaisten erityispalvelujen osalta ryhdytään kiireellisesti toimiin toimivien palveluketjujen ja matalan kynnyksen tukipalvelujen varmistamiseksi.

HE 155/2014 - Lausuma 3

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kansalaisjärjestöjen työ yleissopimuksen toimialalla turvataan riittävällä resursoinnilla.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
17.02.2015

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 15/2014 vp

Pvm

23.03.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 307/2014 vp