HE 164/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 164/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.12.2005

Lausumat

HE 164/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainsäädännön vaikutuksia lain soveltamispiiriin kuuluvien henkilöiden työllistymiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja taloudelliseen asemaan sekä vaikutuksia kuntien ja työvoimahallinnon toimenpiteisiin sekä viranomaisyhteistyöhön. Lisäksi eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lain toteutukseen varattavien resurssien riittävyyttä sekä kuntien kustannusten kehitystä.

HE 164/2005 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittää mahdollisuudet muuttaa työttömyysturvalain työssäoloehdon karttumista koskevia säännöksiä siten, että työnteko, johon työnantajalle maksetaan korkeinta korotettua palkkatukea, luetaan kokonaisuudessaan työntekijän työssäoloehtoon.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
08.12.2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 34/2005 vp

Pvm

23.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 216/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

07.05.2010

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 6/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp