HE 178/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 178/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.11.1996

Lausumat

HE 178/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Työasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää ministeriöiden välistä yhteistyötä työsuhdevalvonnan johtamisessa ja toteuttamisessa. Organisaatiouudistus ei saa heikentää työsuhdevalvontaa ja uudistuksen vaikutuksia on seurattava tarkoin ja mahdollisiin epäkohtiin on puututtava välittömästi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
08.11.1996

Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 15/1996 vp

Pvm

20.11.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 176/1996 vp