EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 185/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.12.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.12.2010

Lausumat

HE 185/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen antavan eduskunnalle vaalikausittain ulkomaalais-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta ja sen toimivuudesta selonteon, jossa muun ohella verrataan Suomen maahanmuuttoa koskevia säännöksiä, käytäntöjä ja taloudellisia etuuksia muihin EU-maihin muun muassa sen arvioimiseksi, muodostavatko Suomen säännökset, käytännöt tai taloudelliset etuudet vetovoimatekijöitä turvapaikan hakemiselle tai humanitaariselle maahanmuutolle.

HE 185/2010 - Lausuma 2

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan turvapaikkamenettelyn nopeuttamisesta käsittelyaikojen lyhentämiseksi olennaisesti ja pysyvästi.

HE 185/2010 - Lausuma 3

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa valtion talousarvioesityksiin riittävän rahoituksen kotoutumisen edistämisestä annettavan lain tehokkaaseen ja kattavaan toimeenpanoon kuntakorvausten korottaminen mukaan lukien.

HE 185/2010 - Lausuma 4

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen antavan vuoden 2011 loppuun mennessä hallintovaliokunnalle selvityksen, jossa arvioidaan
1) asetetaanko kotoutumisen edistämisestä annettavassa laissa tarkoitetun perustietoaineiston omaksuminen Suomen kansalaisuuden saamisen edellytykseksi hakijoille tehtävässä testissä,
2) voidaanko kotoutumistukea maksaa maahanmuuttajille kieli- ja muiden opintojen edistymisen perusteella ja
3)onko syytä ohjata maahanmuuttajien kotoutumisen alkuvaiheen koulutusta nykyistä suuremmassa määrin ja pitkäjänteisemmin kansalais-, työväen- ja kansanopistojen tehtäväksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
30.11.2010

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 26/2010 vp

Pvm

22.12.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 239/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp