HE 187/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 187/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.12.2009

Lausumat

HE 187/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, kuinka sääntely vaikuttaa arvopaperimarkkinoiden luotettavuuteen, rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja sijoittajansuojaan sekä pörssin toimintaan Suomessa. Hallituksen on valmisteltava tarpeelliset muutokset lainsäädäntöön, jos epäkohtia käytännössä ilmenee.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.12.2009

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 28/2009 vp

Pvm

22.12.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 241/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

22.09.2011

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 10/2011 vp