EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 191/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 22.10.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 25.10.2013

Lausumat

HE 191/2012 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

1. Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö arvioi veron- ja tullinkorotusta koskevan sääntelyn kehittämistarpeita yleisesti ja suhteessa ne bis in idem -kiellon asettamiin rajoituksiin.
Samassa yhteydessä ministeriön tulee selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa myös se vaihtoehto, että veronkorotus määrättäisiin rikosprosessissa silloin, kun asia käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.
2. Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa mahdollisuuden ottaa käyttöön nimenomaisesti verotuksessa sovellettava tehokasta katumista koskeva erityissäännös myös Suomessa.
Asiaa koskevat selvitykset tulee esittää valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2014 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.10.2013

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2013 vp

Pvm

25.10.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 114/2013 vp