EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 199/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 11.03.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.06.2011

Lausumat

HE 199/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus säätää asetuksilla riittävän kunnianhimoiset yhdyskuntajätteen, biojätteen, tuottajavastuujätteen, rakennus- ja purkujätteen sekä mahdollisuuksien mukaan muun jätteen kierrätystavoitteet, seuraa tavoitteiden toteutumista ja kiristää tavoitteita ottaen huomioon teknologisen kehityksen.

HE 199/2010 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain tavoitteiden toteutumista kiinnittäen erityistä huomiota sekä jätteen synnyn ehkäisyyn että muutoinkin etusijajärjestyksen toteutumiseen.

HE 199/2010 - Lausuma 3

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa jätehuollon järjestämistä koskevan vastuunjaon vaikutuksia yksityisten yritysten ja kuntien jäteyhtiöiden toimintaedellytyksiin sekä kuntien mahdollisuuksiin huolehtia niiden vastuulle säädetyistä tehtävistä.

HE 199/2010 - Lausuma 4

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa energiansäästölamppujen palautusjärjestelmän toimivuutta kuluttajan kannalta ja ryhtyy mahdollisimman pian toimenpiteisiin vastaanottojärjestelmän laajentamiseksi työturvallisuus- ja elintarviketurvallisuusriskit huomioon ottaen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.03.2011

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 23/2010 vp

Pvm

10.06.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 360/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp