HE 217/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 217/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.1997

Lausumat

HE 217/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että toimeentulotukea koskevassa ohjeistuksessa todetaan, että huomioon otettavien tulojen osalta tulolaskelmassa huomioidaan tältä osin ainoastaan todelliset tulot.

HE 217/1997 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että lain käytännön soveltamista ja sen tavoitteiden toteutumista on tiiviisti seurattava ja mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin on puututtava viivyttelemättä. Erityisesti seurannassa on huomioitava lapsiperheiden taloudellinen asema, erikseen myös moni- ja monikkolapsisten perheiden asema, ja se, aiheuttaako asumismenojen omavastuuosuuden sisällyttäminen toimeentulotuen perusosaan häätöjen lisääntymistä ja kohtuullisen asumistason alenemista. Edelleen eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysministeriö seuraa lain 10 §:n toteutumisen tarkoituksenmukaisuutta sekä toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien toimenpiteiden käytäntöjen kehittymistä.

HE 217/1997 - Lausuma 3

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta saa vuoden 1998 tammikuun loppuun mennessä selvityksen mahdollisuudesta avata muutoksenhakuoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimeentulotuen antamista ja sen määrää koskevissa asioissa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
08.12.1997

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 33/1997 vp

Pvm

13.12.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 233/1997 vp

​​​​