EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 254/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 14.02.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 27.03.2007

Lausumat

HE 254/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tarkoin seuraa
- yhteistoimintalainsäädännön toteutumista käytännössä;
- lainsäädännön vaikutuksia epätyypillisten työsuhteiden ja vuokratyövoiman käyttöön sekä soveltamisalan laajentamisen vaikutuksia pienille yrityksille ja erityisesti niiden vakituisten työntekijöiden määrän kehitykseen; ja
- henkilöstösuunnitelmaa ja koulutustarpeita koskevien säännösten vaikutuksia työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeiden ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen huomioon ottamiseen yrityksissä; sekä
antaa asiasta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle selvityksen vuoden 2010 kevätistuntokauden loppuun mennessä.

HE 254/2006 - Lausuma 2

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittää mahdollisuudet luoda henkilöstösuunnitelmia ja -koulutusta koskeva kattava tilastointi- ja seurantajärjestelmä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
26.01.2007

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 15/2006 vp

Pvm

27.03.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 286/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp