EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 3/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.06.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 11.07.2005

Lausumat

HE 3/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sellaisten yksiselitteisten menettelytapaohjeiden laatimiseksi, joiden perusteella turvataan myös 65 vuotta täyttäneiden vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen joustava jatkuminen yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaisena lakiehdotuksen 54 §:ssä sekä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa säädettyä yhteistoimintaa noudattaen.

HE 3/2005 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi lakiehdotuksen 12 §:ssä tarkoitettua harkinnanvaraista kuntoutusta koskevien päätösten ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta koskevien päätösten asianmukaisuutta ja tasapuolisuutta sekä valmistelee arvioinnin perusteella mahdollisesti tarvittavat säädösmuutokset.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.05.2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 8/2005 vp

Pvm

11.07.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 67/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

29.05.2007

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

09.05.2008

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 8/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp