HE 333/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 333/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n, perusopetuslain 40 §:n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n, lukiolain 32 §:n, yliopistolain 90 a §:n, ammattikorkeakoululain 65 §:n, nuorisolain, pelastuslain 86 §:n ja hätäkeskustoiminnasta anne tun lain 20 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 30.01.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.02.2015

Lausumat

HE 333/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen antavan hallintovaliokunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun kirjallisen selvityksen siitä, 1) kuinka viranomaiset ja muut toimijat ovat uuden lainsäädännön nojalla ilmoittaneet oma-aloitteisesti poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia tai uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä, 2) kuinka luovutettuja tietoja on hyödynnetty ja niiden avulla toiminnan vaikuttavuutta on parannettu sekä 3) millä tavoin eri muotoinen viranomaisyhteistyö ja sen vaikuttavuus on kehittynyt uudistuksen myötä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
22.01.2015

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 41/2014 vp

Pvm

16.02.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 268/2014 vp

​​​​