EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 358/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 04.06.2015

Lausumat

HE 358/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia toimeentulotukea saavien määrään, toimeentulotukijaksojen kestoon ja toimeentulotuen kustannuksiin seurataan ja arvioidaan myös sitä, tukeeko uudistus tuen luonnetta väliaikaisena, itsenäistä suoriutumista edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä taloudellisena etuutena.

HE 358/2014 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että toimeentulotukilaki kokonaisuudessaan uudistetaan. Uudistuksessa tulee pyrkiä vahvistamaan toimeentulotuen luonnetta viimesijaisena ja väliaikaisena etuutena. Tavoitteena toimeentulotuessa tulee olla moniammatillinen yhteistyö Kelan ja kuntien välillä sekä sellaiset toimintakäytännöt, jotka tukevat toimeentulotukea saavan itsenäistä suoriutumista ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.03.2015

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 54/2014 vp

Pvm

04.06.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 374/2014 vp