HE 36/2012

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 36/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta sekä Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.06.2012

Lähetetty valtioneuvostolle: 15.06.2012

Lausumat

HE 36/2012 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tarvittavan teknologian, mukaan lukien hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologia, kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa pikaisesti toimiin geologista varastointia koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi, mikäli tilannearvio varastoinnin mahdollisuuksista muuttuu.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
01.06.2012

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 2/2012 vp

Pvm

15.06.2012

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 49/2012 vp

​​​​