EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 62/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.06.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.06.2009

Lausumat

HE 62/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet pidentää osasairauspäivärahan enimmäiskestoa ja arvioi selvityksen pohjalta säädösten muutostarpeet.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.05.2009

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2009 vp

Pvm

10.06.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 71/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp