EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 79/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.03.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.06.2011

Lausumat

HE 79/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan lainsäädäntöehdotuksen vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.03.2011

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 45/2010 vp

Pvm

07.06.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 373/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp