EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 86/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.06.1998

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 86/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta toteaa, että uudet koululait merkitsevät laajavaikutteista uudistusta ja uusia, monensuuntaisia mahdollisuuksia suomalaisen koulutuksen koko toimintakenttään. Uudistuksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi eduskunta edellyttää, että hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua koululakien voimaantulosta koulutuspoliittisen selonteon, jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteuttamista.

HE 86/1997 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että arviointitoiminta Opetushallituksessa järjestetään riittävän itsenäisenä suhteessa opetushallinnon muuhun organisaatioon. Arvioinnin toimivuudesta on annettava selvitys kahden vuoden kuluessa. Samalla on kerättävä kokemuksia eri tehtävien tarkoituksenmukaisesta organisoinnista ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin arviointia koskevien säännösten tarkistamiseksi.

HE 86/1997 - Lausuma 3

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtiontalouden tilanteen salliessa perusopetuksen yksikköhintojen jälkeenjääneisyys pikaisesti korjataan vastaamaan todellisia kustannuksia.

HE 86/1997 - Lausuma 4

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan perusopetuslain muutokset siten, että lapsen oikeus oppivelvollisuutta edeltävään vuoden mittaiseen esiopetukseen voidaan saattaa voimaan 1.8.2000 lukien taloudellisten voimavarojen mukaisesti.

HE 86/1997 - Lausuma 5

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus osaltaan pyrkii edistämään toimenpiteitä, joilla opettajien kokonaistyöaikajärjestelmä saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti.

HE 86/1997 - Lausuma 6

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee suomen tai ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä maahanmuuttajalapsille selvityksen, huomioiko opetus lasten kielellisen lähtötason. Tavoitteena on, että lapset voisivat oppia suomea tai ruotsia mahdollisimman hyvin.

HE 86/1997 - Lausuma 7

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että opetussuunnitelmia kehitetään siten, että ne sisältävät myös koulun ja opettajien ammattitaidon kehittämisen tavoitteenasettelun, kehittämisprosessien kuvaukset sekä menetelmät, joilla kehittämistoimintaa arvioidaan.

HE 86/1997 - Lausuma 8

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että tilannetta tukiopetuksen järjestämisestä kouluissa seurataan ja tarvittaessa ryhdytään tehostettuihin toimenpiteisiin niin, että opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneen tai muutoin erityistä tukea tarvitsevan oppilaan oikeus tukiopetukseen voidaan turvata.

HE 86/1997 - Lausuma 9

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että päätökset erityisopetukseen siirtämisestä tehdään oppilaan tarpeista lähtien ja siten että erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun turvataan.

HE 86/1997 - Lausuma 10

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö seuraa perusopetuslain 28 §:n soveltamiskäytäntöä ja antaa siitä kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta selvityksen sivistysvaliokunnalle.

HE 86/1997 - Lausuma 11

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö painottaa lähivuosien toiminnassaan koulujen kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan kehittämistä riittävän monipuolisesti opetuksen pedagogisen kehittämisen osana.

HE 86/1997 - Lausuma 12

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtiovalta ja kunnat yhteistyössä kansalais- ja muiden järjestöjen kanssa kehittävät toimenpiteitä, joilla lisätään perusedellytyksiä kerhotoiminnalle.

HE 86/1997 - Lausuma 13

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että lukion liikunnan ja terveystiedon opetusta kehitetään siten, että oppiaineet jaksotetaan läpi koko lukiokoulutuksen. Tavoitteena on vahvistaa terveitä elämäntapoja ja liikuntaharrastusta.

HE 86/1997 - Lausuma 14

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kaikessa 3-vuotisessa ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisjakso kehitetään kiinteäksi osaksi tutkintoa. Sen vuoksi tulee selvittää ja arvioida tarkoituksenmukaisimmat työssäoppimisen järjestämistavat.

HE 86/1997 - Lausuma 15

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle kiireellisesti oppisopimuskoulutuksen kehittämistä koskevat ehdotukset.

HE 86/1997 - Lausuma 16

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että lähivuosina talousarvioissa varataan valtionosuusuudistuksessa menetyksiä kokeneille opistoille siirtymäkauden harkinnanvaraista lisäavustusta.

HE 86/1997 - Lausuma 17

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kansalaisopistojen asutusrakenneryhmittelyn uudistamiseksi kansalaisopistojen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

HE 86/1997 - Lausuma 18

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus järjestää taiteen perusopetuslain toimivuuden seurannan kaikkien taiteenalojen perusopetuksen osalta korostaen erityisesti nykyisten musiikkioppilaitosten toiminnan määrän ja laadun turvaamista.

HE 86/1997 - Lausuma 19

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kansanopistojen mahdollisuudet yleissivistävän ja tutkintotavoitteisen opetuksen antamiseen turvataan määrittelemällä kansanopistojen harjoittamalle perus- ja lukio-opetukselle sen erityispiirteet huomioon ottava riittävä yksikköhinta.

HE 86/1997 - Lausuma 20

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii sellaisen rahoitusjärjestelmän aikaansaamista, joka turvaa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen myönteisen kehityksen jatkumisen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.06.1998

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 3/1998 vp

Pvm

17.06.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 70/1998 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

17.06.2004

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 6/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

15.06.2006

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 12/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

11.06.2008

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 11/2008 vp