EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 88/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.06.1997

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 88/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysministeriö vuoden 1998 talousarvion valmistelun yhteydessä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittää, voitaisiinko omavastuuosuus poistaa työttömyyspäivärahalta työmarkkinatuelle siirtyvien osalta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.06.1997

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/1997 vp

Pvm

16.06.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 103/1997 vp