EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 88/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.12.2005

Lausumat

HE 88/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan tarkkaan valtionosuusuudistuksen ensimmäisen vaiheen eri valtionosuuskertoimien ja laskentaperusteiden toimivuutta sekä muutoinkin uudistuksen vaikutuksia ja ottavan seurannassa ilmenneet seikat huomioon valtionosuusuudistuksen toisessa vaiheessa.

HE 88/2005 - Lausuma 2

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen varautuvan siihen, että valtionosuusuudistuksen ensimmäisen vaiheen valtionosuusperusteiden muutoksista johtuvia huomattavia valtionosuusmenetyksiä voidaan tarvittaessa ottaa huomioon myönnettäessä kunnille harkinnanvaraisia rahoitusavustuksia siirtymäkauden 2006-2008 aikana, ja - ottaen huomioon vuoden 2009 alusta mahdollisesti säädettävät rahoitusjärjestelmän muutokset - tarvittaessa vielä mainitun siirtymäkauden jälkeenkin.

HE 88/2005 - Lausuma 3

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen lastensuojelulain uudistamisen yhteydessä kiireellisesti selvittävän lastensuojelukertoimen toimivuutta ottaen huomioon kertoimen kehittämisessä, että siihen voidaan sisällyttää huostaanottomäärän ohella valtionosuuskriteerit täyttävä lasten avohuollon määräytymisperuste, ja että tilastointia tähän liittyen kehitetään, sekä selvitystyön perusteella valmistelevan eduskunnalle antamista varten tarvittavat muutosehdotukset ensi tilassa ja jopa ennen lastensuojelulakiin liittyvien kehittämishankkeiden ja muiden uudistusten toteuttamista.

HE 88/2005 - Lausuma 4

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan ja arvioivan ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja uudistuksen vaikutuksia muun muassa järjestelmän läpinäkyvyyteen, koulutuksen tuloksellisuuteen ja laatuun sekä rahoitusperustaan, ja ensi tilassa ryhtyvän tarvittaessa seurannan ja arvioinnin perusteella tarpeellisiin lainsäädäntötoimenpiteisiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
30.11.2005

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 24/2005 vp

Pvm

20.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 191/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp